Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål, kontakt Leder, Synnøve M. Skaar, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak.

2 Fremlegg til dagsorden SP 01/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 02/11 Valgprotokoller for Studentparlamentsvalget 2011 SP 03/11 Godkjenning av protokoll SP 09/10 SP 04/11 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Samskipnadsstyret IV. Læringsmiljøutvalget V. Andre orienteringer SP 05/11 Fastsettelse av møteplan for SP for 2011 SP 06/11 Ettergodkjenning av høring om handsaming av tilsette sine rettar til forskings- og arbeidsresultat Orienteringssak SP 07/11 Statsbudsjettprioriteringer for 2012 SP 08/11 Studentparlamentets politikk om skolepenger SP 09/11 Diskusjon av forslag til velferdspolitisk plattform for Norsk Studentorganisasjon Diskusjonssak Pizzapause SP 10/11 Valg av Arbeidsutvalg 2011 SP 11/11 Valg til råd og utvalg

3 SP 12/11 Valg av 2., 3. og 4.vararepresentanter til Universitetsstyret SP 13/11 Overlappingsseminar SP 14/11 Resolusjon om forsikring for studenter SP 15/11 Eventuelt Med vennlig hilsen Synnøve Mjeldheim Skaar Leder, Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 01/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 02/11 Valgprotokoller for Studentparlamentsvalget 2011 Som en del av konstitueringen av det nye Studentparlamentet skal SP godkjenne at alle valg har foregått etter SPs statutter og valgreglement. En representant som skal møte i SP må ha en godkjent valgprotokoll. Innkomne protokoller er vedlagt, resten framlegges i møtet. Forslag til vedtak SP godkjenner valgprotokollen for listevalget til Studentparlamentet for SP godkjenner innkomne valgprotokoller for fakultetsrepresentantene for Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas

4 SP 03/11 Godkjenning av protokoll SP 09/10 SP 04/11 Orienteringer Orienteringssak VI. Arbeidsutvalget Orientering fra leder og nestleder ettersendes onsdag Orientering fra miljø, velferds og internasjonalt ansvarlig: Velferdpolitisk plattform Vi fikk tilsendt høring om utkast til Velferdpolitisk plattform for NSO samme dag som forrige møte i Studentparlamentet men én ukes svarfrist. Vi lagde et høringsbrev hvor det også ble også påpekt at vi da ikke fikk hatt en demokratisk prosess i forbindelse med dette. Se for øvrig egen sak. Internasjonal uke 2011 Internasjonal Uke 2011 begynner å ta form. Denne gangen har vi lagt åpningen til Kvarteret og håper at enda flere studenter stikker innom på åpningsdagen. Vi er også i dialog med flere studentorganisasjoner som ønsker å bidra til et internasjonalt preg på uken. Uken skal, som i år, arrangeres i uke tre. Alle fakultetene er i gang med å planlegge sine egen internasjonale dager hvor de skal informere om hvilke muligheter for utveksling studentene har innefor sine fagmiljøer. Ny handlingsplan for Internasjonalisering Jeg har vært på flere møter om den nye handlingsplanen for internasjonalisering og arbeidet med handlingsplanen nærmer seg nå slutten for arbeidsgruppen sin del. Viserektor har lagt frem et nytt utkast som tar inn flere av innspillene vi fikk på våre dialogmøter med fakultetene og avdelingene. Denne måneden har arbeidsgruppen møttes et par ganger og bla. konkretisert ansvarsområder og tidsfrister for gjennomføring slik at planen blir målbar. Legetjeneste for studenter Bergen Kommune får etter all sannsynlighet nye fastlegehjemler over nyttår og vil i samarbeid med UiB etablere en fastlegetjeneste for studenter md kontorer her på Høyden.

5 Foreløpig er planen at bare UiB-studenter skal få benytte seg av tilbudet men det er mulig at SiB blir med i samarbeidet etter hvert og på sikt kan forhåpentligvis alle studenter få et slikt tilbud. VT s tildelinger for 2011 Velferdstingets budsjettkomité la frem sin innstilling 1. november. I forbindelse med dette har studentorganisasjoner som er innstilt på å få kuttet sine inntekter kontaktet AU og bedt om hjelp med prosessen rundt budsjettmøtet. Jeg kalte inn UiBs representanter i VT til et formøte før budsjettmøtet. Da orienteringen skrives før møtet er det vanskelig å si noe om utfallet. Orientering frå fag- og forskingsansvarleg For perioden 25. oktober til 15. november Deltaking på konferansar og seminar 27. oktober deltok eg på seminar med Universitetsstyret på Dragefjellet. 28. oktober reiste eg til Gardermoen for å delta på Universitets- og høgskolerådet (UHR) si årlege karaktersamling, dagen etter var det sensurkonferanse. På karaktersamlinga var det mellom anna diskusjon om bruken av og tolkinga av karakteren C, og kvalitetssikring av karakterskalaen ved institusjonane. Karakterrapporten frå 2009 blei presentert, her var det fleire interessante funn. Strykprosenten går framleis ned ved alle institusjonane, nasjonalt er strykprosenten no nede i 7,5%. Det har ikkje vore endringar i kor mange som får A og B på masterarbeid, men karakterpanelet for 2011 skal mest sannsynleg vurdere om ein bør ha ei meir rimeleg karakterfordeling på masterarbeid. På sensurkonferansen blei det diskutert kva som er god sensur, og korleis institusjonane kvalitetssikrar sensurordningane sine. Eg deltok også på studentrepresentantseminaret 8. november. Møtearbeid Forskingsutvalet Eg møtte i Forskingsutvalet tysdag 2. november. Mesteparten av møtet gjekk med til å diskutera den nye runden med søknadar om å få bli Senter for fremragende forskning (SFF). Utlysinga av den nye runden vil mest sannsynleg bli våren Det er fleire

6 fagmiljø ved UiB som har vist interesse for å søkja, og fleire av desse har presentert seg sjølv på møta til Forskingsutvalet i løpet av Utdanningsutvalet Eg, Synnøve og Bjørn-Anders (settevara for Ole Fosse Fardal) møtte i Utdanningsutvalet 3. november. Her var det mykje diskusjon om dimensjonering og opptaksramme for Det blei til slutt vedtatt å vidareføra opptaksramma for 2010/2011 også for neste studieår. Ein uroar seg over dagens underfinansiering av mange studieplassar ved UiB, samstundes som det er brei semje om at det i framtida vil vera svært mange ungdommar som ønskjer å ta høgare utdanning ( yngrebølgja ). Denne situasjonen gjer det utfordrande å oppretta nye studieplassar og ta opp fleire studentar. Alle fakulteta ytra ønskje om å ta opp fleire studentar i framtida, samtidig som det er klart at ein ikkje kan tilby fleire studieplassar med god studiekvalitet dersom ein ikkje får betre finansiering. Me hadde fremma ei sak om korte semester som diskusjonssak. Me fekk tilbakemelding frå Det samfunnsvitskaplege og Det humanistiske fakultet om at dei kunne sjå på moglegheita for å gjera semestera iallfall éi veke lenger, og at dei var positive til dette. Dette er svært gledeleg for oss, særleg med tanke på at me ikkje akkurat fekk like positiv tilbakemelding få me vedtok at me vil ha lengre semester tidlegare i år. Arbeidsgruppa for digital eksamen Eg og Bjørn-Anders er representantar i arbeidsgruppa for pilotprosjektet med digital eksamen. Gruppa hadde møte 8. november, og diskuterte kravspesifikasjon for ein digital eksamen. Gruppa er godt i gang med arbeidet sitt, og me ser for oss at dei første pilotane med data på eksamen vil bli gjennomført hausten Planen er at dei første pilotane skal gjennomførast med private datamaskinar, det vil seia at studentane sjølv må ha med seg ein datamaskin på eksamenen. Det vil også bli lagt opp til testing på førehand, sånn at ein veit at dataen er kompatibel med eksamensløysinga. Det sentrale valstyret Eg og Erlend Horn møtte som settevaraer i Det sentrale valstyret 10. november. Valstyret hadde fått ein førespurnad frå Det psykologiske fakultet om hjelp til å tolka reglementet for kva ein gjer når dekanen trekk seg. Det sentrale valstyret anbefaler Det psykologiske fakultet å lysa ut nyval (dekan og prodekan stiller

7 til val som eit par) for tida som gjenstår av den ordinære perioden. Overlappingsarbeid Det går mot slutten av vår periode i arbeidsutvalet. Eg har derfor byrja arbeidet med å laga ei vitebok ( how-to fag og forsking ) og overlappingsopplegg. Høringar Høringssvar frå Studentparlamentet om utkast til reglement om handsaming av tilsette sine rettar til forskings- og arbeidsresultat blei vedtatt av arbeidsutvalet 11. november. Høringsfristen var sett til 11. november, og høringssvaret blir derfor lagt fram til ettergodkjenning for Studentparlamentet. VII. Universitetsstyret Orientering fra Universitetsstyretrepresentantene. 26. oktober: møte med rektor Vi hadde et møte med rektor den 26. oktober hvor vi blant annet snakket om dimensjonerings spørsmålet. Rektor er veldig positiv til å kutte i antall studenter og begrunner dette med at vi per i dag faktisk ikke klarer å tilby den kvaliteten i utdanningen vår som bør forventes av UiB. 27 oktober: Styreseminar I forbindelse med Styremøte 28. november ble dekaner og ledere ved UiB invitert til et seminar hvor vi diskuterte følgende: Studenttall for kvalitet Universitetsrangeringer hva betyr de egentlig? Mobilisering for eksterne forskningsmidler Arealer for miljø og kvalitet Under diskusjonen angående studenttall for kvalitet ble det ytret sterk misnøye til at ledelsen foreslår å kutte i studentantallet. Det ble sagt fra fakultetenes side at det ikke hjalp å kutte i antall studenter og at et slikt kutt ville redusere inntekter mer enn det ville redusere utgifter. Synnøve holdt et innlegg hvor hun pekte på at vi i dag ikke har råd til å tilby studentene våre den kvaliteten man bør tilby og at dette vises ved at antall seminarer reduseres, at veiledning ikke er tilgjengelig i stor nok grad og at eksamensformer forandres til mindre kostbare men også mindre hensiktsmessige former. Derfor må man redusere antall studenter slik at vi kan tilby en

8 kvalitetssikker utdanning til alle våre studenter. Noe Håvard og jeg også stiller oss bak. 28. november: Styremøte Siden forrige gang har vi hatt et nytt møte i Universitetsstyret, som gikk av stabelen 28. oktober. Det var denne gangen et forholdsvis kort møte, der budsjettvurderinger for 2011 og LMU (Læringsmiljøutvalget) årsrapport var oppe. Der ble det vedtatt noen forandringer slik at det står helt klart for alle studenter som ser i Studiehåndboka at de ikke er forsikret. Det ble også bestemt at studentforsikring er noe som skal opp på et senere møte. 3. november var vi observatører på Utdanningsutvalgssmøte Nina: julebordskomiteen Studentparlamentes beste og viktigste (?) komité har hatt 2 møter så langt. Samtlige av gruppens medlemmer er kanskje i overkant entusiastisk så vi satser på at årets fest blir en suksess. Vi gleder oss i hvert fall 5. november Håvard: høringsmøte strategi Fredag 5. november var det et høringsmøte om strategien som etter planen skal bli vedtatt på styremøtet 1. desember. Det var godt oppmøte, og vi fikk både en gjennomgang av noen ulike deler samt 3. forberedte innlegg. Blant annet ble viktigheten av en god infrastruktur etterlyst, Bjørn Anders Hind foreslo å se på 3-4 virkelige satsningsområder samt en aktiv politikk for likestilling. KoF 5-7 november var det igjen tid for KoF. Denne gangen var vi i Oslo og på Ås. Fordi KoF kolliderte med strategi høringsmøte kom Håvard noe senere til KoF. Den første dagen var vi gjester på UiO. Her gikk mesteparten av dagen med til å diskutere indikatorer. Dette er noe UiO har vært veldig opptatt av den siste tiden. Dagen etter gikk turen til Ås. Her startet dagen med et veldig interessant kurs om styrearbeid. Dette var et utdrag fra et emne som blir tilbudt studentrepresentanter hvert år. Senere fikk vi hilse på kuene med vindu i magen. 8. november: studentrepresentant seminar

9 Studentutvalgsledere, studentrepresentanter i fagutvalgene og studentrepresentanter i fakultetsstyrene ble invitert til et seminar om styrearbeid. Til sammen var det ca 35 oppmøtte. Programmet for seminaret var som følger: Prorektor Berit Rokne ønsker velkommen Hersketeknikker i styrer Hilde Sandvik Økonomi, budsjett UiB og finansieringsmodeller Tore Tungodden Servering Mandater og lover - styrets lover, rettigheter og mandat Synnøve Årshjulet Nina Saksgang fremme saker Håvard Budsjettpunkter som bør opp i Styret Som dere kan se var det satt av tid på slutten til å diskutere budsjettpunkter som representantene mener Håvard og jeg bør ta med inn i budsjettrundene i Universitetsstyret. Av saker var det spesielt kutt i seminarmodellene som ble fremmet. Mange emner opplever at antall seminarer blir redusert og i noen tilfeller også fjernet helt. Et annet problem knyttet til seminarene er at i flere tilfeller har kvaliteten på seminarlederene blitt dårligere. Det nevnes i den forbindelse at det bør være en forutsetning at seminarlederene blir lønnet tilstrekkelig slik at de kan bruke tid på å gi gode tilbakemeldinger på oppgaver og forberede seg til seminarene. Ellers var det mange som etterspurte flere lesesaler, ved et institutt var master lesesalene omdisponert til kontorer. Dersom noen av dere har andre eksempler på kutt i undervisning eller har konkrete forslag til budsjett prioriteringer må dere gjerne ta kontakt med Håvard eller meg. De tilbakemeldingene vi har fått på seminaret har vært svært positive og vi håper derfor at SP 2011 ønsker å prioritere et slikt seminar igjen november Håvard: Faglig komité for Realfag Helgen oktober var jeg i Oslo på møte i faglig komité for Realfag. Komiteen består av 5 medlemmer fra UiB, UiT og NTNU. Saker som var oppe der var forsikring for studenter, bachelorgraden som selvstendig grad og HMS under feltkurs. Håvard har generelt benyttet en del tid denne måneden på å jobbe videre med forsikringssaken. Studenter har per nå ikke noen forsikring gjennom Universitetet, noe som gjør at det er et behov for alle studenter at de har tegnet en privat forsikring

10 dersom noe skjer. Saken skal opp som en egen sak på et senere møte i universitetsstyret. Ut over dette har vi som vanlig deltatt på alle AU møtene. Dette ser vi på som svært verdifullt og håper derfor at vi kan videreføre denne tradisjonen til neste AU også. I tillegg til de vanlige AU møtene har vi hatt et formøte før styremøte sammen med AU og vi har som alltid lest mye økonomi (som et ledd i forberedelsene til styremøte 01.desember) VIII. Læringsmiljøutvalget Orientering fra leder i LMU. Gruppeintervju i forb. med læringsmiljøundersøkelsen 27. oktober hadde vi møte med første intervjugruppe som oppfølging av læringsmiljøundersøkelsen. Så langt jeg, sammen med to sekretærer fra Studieadministrativ avdeling, gjennomført intervju med studenter fra MatNat, Jus, Psyk., og SV. På møtene har vi hatt servering, og alle studentene som har deltatt har fått en gratis kinobillett. På hvert intervju har vi hatt mellom tre og seks studenter. Selv om vi har bedt studielederne ved MOF og HF om hjelp til å finne studenter, har vi foreløpig ikke fått mange nok til å gjennomføre intervjuer på disse to fakultetene. Vi skal imidlertid gjøre et nytt forsøk. Svarene vi får fra gruppeintervjuene blir et viktig supplement til læringsmiljøundersøkelsen. Handlingsplan for læringsmiljø vedtatt Universitetsstyret vedtok ny Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Neste møte i LMU Neste møte i LMU blir 6. desember. Saker som skal opp blir ITavdelingens arbeid med læringsmiljøet, rapport fra læringsmiljøundersøkelsen, og et innlegg om trivsel og gjennomføring i et læringsmiljøperspektiv, ved Harald Åge Sætre.

11 Arbeidsgruppe for fadderuken Studieadministrativ avdeling har satt sammen arbeidsgruppen som skal komme med forslag til måten fadderuken organiseres ved UiB. Gruppen skal basere sitt arbeid på innspill fra studentutvalgene, fakultetene, tidligere fadderledere og Studentparlament. Planen er at arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til Utdanningsutvalget i februar. IX. Andre orienteringer SP 05/11 Fastsettelse av møteplan for SP for 2011 I henhold til Studentparlamentets statutter skal det på konstituerende møte vedtas en møteplan for Studentparlamentet for det kommende året. SP har hatt møter hver siste mandag i måneden, og AU foreslår å fortsette med dette. SP er inne i et spesielt år, ettersom det kun skal velges SP for et halvt år. Da bør også møteplanen kun gjelde for et halvår. AU foreslår følgende møteplan for 2010: Møteplan for våren 2011: Mandag 31. januar 2011 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/11 Mandag 28. februar 2011 SP 03/11 Mandag 28. mars 2011 SP 04/11 Mandag 25. april 2011 (revidert budsjett SP) SP 05/11 Mandag 31. mai 2011 (landsstyrevalg og konstituerende) SP 06/11 NB! (på SP i august skal innspill-uibs budsjett og budsjett for SP vedtas) Forslag til vedtak: Forslag til møteplan vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas

12 SP 06/11 Ettergodkjenning av høring om handsaming av tilsette sine rettar til forskings- og arbeidsresultat Orienteringssak Bakgrunn Med endringer i lov om universiteter og høyskoler i 2005, fikk institusjonene i lovpålagt oppgave å bidra til forskningsbasert innovasjon og nyskaping, i tillegg til hovedoppgavene med forskning, undervisning og formidling. Det er økte forventinger til at forskningsresultater i tillegg til rene akademiske formål, også skal kunne nyttiggjøres i næringsøyemed. Dette har aktualisert spørsmål om hvem som har rett til å bruke forsknings- og arbeidsresultatene, og det er nødvendig å klargjøre institusjonens rettighetspolitikk og å utforme regelverk for håndtering av rettighetsspørsmål. Universitetsstyret vedtok Rettighetspolitikk ved Universitetet i Bergen i juni 2009 (sak 68/09). Rettighetspolitikken gir et overordnet rammeverk for håndtering av rettighetsspørsmål knyttet til ulike kategorier av forskningsbaserte arbeidsresultater. Dette reglementet er forankret i rettighetspolitikken og gir utfyllende bestemmelser om håndteringen av rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater. Bakgrunnsinformasjonen er henta frå utkastet til reglement, som er vedlagt. Våre kommentarar I vårt høringssvar er det kommentert at me synst det er veldig positivt at studentane sine rettar er nemnt i reglementet, og at dette understreker at UiB tar studentaktiv forsking og forskingsbasert undervising på alvor. Me har kommentert at me synst det er positivt at hovudregelen for faglitterære verk og undervisings- og formidlingsmateriale er at dei tilsettte sjølv skal avgjera bruken av sine resultat. Det er dessutan kommentert at me meiner at reglementet ivaretar sikring av akademisk fridom. Ettergodkjenning Då fristen for høringssvar var sett til 11. november, blei høringssvaret vedtatt av Studentparlamentet sitt arbeidsutval.

13 Høringssvaret blir med dette lagt fram for ettergodkjenning av Studentparlamentet. Høringssvar frå Studentparlamentet: Utkast til Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater Me syner til brev til Studentparlamentet datert 12. oktober 2010 vedrørande utkast til reglement for handtering av rettar til tilsette sine forskings- og arbeidsresultat. Me takkar for moglegheita til å komma med innspel. Me meiner det er svært positivt at studentar sine rettar blir omtalt utfyllande og tydeleg i utkastet til reglement. Eit utfyllande regelverk er ei viktig føresetnad for eit forskingsuniversitet med fokus på forskingsbasert undervising og studentaktiv forsking. Med dette reglementet vil det vera tydeleg at Universitet i Bergen (UiB) ser på studentar som potensielle forskarar, og at dette er noko ein tar på alvor. Det er også positivt at det er understreka at universitetet kan få overført rettar til næringsmessig utnytting av resultat som er produsert av studentar, men at dette berre skal skje dersom studenten sjølv ber om det. Det er også svært positivt at hovudregelen for faglitterære verk og undervisings- og formidlingsmateriale er at dei tilsettte sjølv skal avgjera bruken av sine resultat. Reglementet som er foreslått for universitetet sin bruk av undervisings- og formidlingsmateriale er ei viktig presisering, som me trur kan vera til stor nytte for undervisinga, og dermed også for studentane på UiB. Me meiner at utkastet til reglement på ein god måte ivaretar sikring av den akademiske fridomen, samstundes som det samsvarer godt med universitetet sitt overordna fokus på omverda, formidling og kommunikasjon. Me sluttar oss til utkastet til reglement for håndtering av ansatte sine rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater, og meiner at det viktig at omsynet til publisering og akademisk fridom skal gå foran kommersialiseringsomsynet, også for studentar sine forskings- og arbeidsresultat. Vedtatt av Studentparlamentes Arbeidsutvalgt, 11. november 2010 SP 07/11 Statsbudsjettprioriteringer for 2012 * Sakspapirene til NSO-LS er vedlagt saken. Bakgrunn Norsk Studentorganisasjon (NSO) ønsker å starte prosessen fram mot statsbudsjettet for 2012 tidlig og vedtar sine

14 statsbudsjettprioriteringer i Landsstyremøtet (LS) i november. For at Landsstyrerepresentantene til Studentparlamentet ved UiB skal ha et godt grunnlag for diskusjonen i LS ønsker vi å ta opp statsbudsjettprioriteringene i SP 01/11. Videre vil statsbudsjettprioriteringene vær hovedfokus for det nye Arbeidsutvalget sitt lobbearbeid. Ved at det samme Studentparlamentet som velger AU også vedtar statsbudsjettprioriteringene har SP et godt grunnlag for å følge opp AUs arbeid med å formidle våre statsbudsjettkrav. I statsbudsjettprioriteringene bør vi si hvilke store saker vi mener skal prioriteres fra regjeringens side. For at kravene skal framstå som tydelige er det viktig at det er disse kravene AU fokuserer på i sitt påvirkningsarbeid. Da er det viktig at Studentparlamentet har en grundig diskusjon rundt hva vi mener er de viktigste prioriteringene Vi er et medlemslag i NSO og det vil selvsagt være store fordeler av at vi fokuserer på de samme sakene. Det skal allikevel ikke være avgjørende for hvilke saker Studentparlamentet velger å prioritere. Våre tidligere prioriteringer I året som gikk var prioriteringene til Studentparlamentet for statsbudsjettet 2011: 1. Økte basisbevilgninger måneders studiestøtte Tradisjonelt har NSU og Studentparlamentet hatt tre statsbudsjettprioriteringer hvert år. I fjor valgte SP å kun prioritere to, for at disse skulle framstå som tydelige og nettopp prioriterte. Norsk Studentunion og Stl utgjør etter 2010 NSO. De to tidligere organisasjonene har gjennom flere år hatt felles statsbudsjettprioriteringer.

15 I år er det innstilte forslaget fra arbeidsutvalget i NSO følgende: NSO har i år lagt vekt på å spesifisere kravene mer enn tidligere år. I tillegg har man valg å omrokkere på prioriteringene i forhold til hva som skal prioriteres høyest. Se sakspapirene for saken til NSO sitt landsstyremøte i eget vedlegg. Arbeidsutvalgets forslag: AU har kommet frem til at vi ønsker følgende prioriteringer: 1. Styrking av utdanningskvaliteten gjennom flere fullfinansierte studieplasser og særskilte midler måneders studiestøtte 3. Bygging av minst 1500 nye studentboliger og en øking av statstilskuddet til 50 % av kostnadsrammen Begrunnelse av AUs forslag Arbeidsutvalget mener NSOs fjerde krav om å styrke rettighetene for studenter med barn er et svært viktig krav, men at det ikke nødvendigvis hører hjemme i statsbudsjettprioriteringene. I sine sakspapirer viser NSO til at regjeringen har forpliktet seg til å bedre forholdene for studenter med barn, og at NSO gjennom å stille konkrete krav til oppfyllingen av dette løftet har gode muligheter for å få endringer i 2012.

16 AUs tvil rundt hvorvidt vi ønsker å tilføye et ytterligere punkt til statsbudsjettprioriteringene handler først og fremst om hvorvidt det er hensiktsmessig å ha så mange som fire statsbudsjettkrav. Desto færre krav studentene har, desto tydeligere blir disse. I tillegg vil det være mindre mulighet for regjeringen til å forbigå våre viktigste krav gjennom flere år, dersom vi ikke legger til ytterligere et krav. På den andre siden kan det være langt større sjanse for å få gjennomført et mindre og konkret krav som er en oppfølging av regjeringens egen politikk i Soria Moria Styrking av utdanningskvalitet gjennom flere fullfinansierte studieplasser og særskilte midler Studentparlamentet har de siste årene hatt bedre utdanningskvalitet som sin øverste prioritering. Med utdanningskvalitet viser vi til utdanningen i sin helhet, men også spesielt til de oppfølgingstiltakene studenter møter som en del av sin læringshverdag. Da mener vi blant annet tilbud om seminarundervisning, antall forelesninger, eksamensformer, antall innleveringer, antall veiledningstimer, studentaktiv forskning, praksisplasser, podcasting av forelesninger og data på eksamen. De siste to årene har UiBs budsjettsituasjon ført til stort press på utdanningskvaliteten ved UiB. Mange studenter har allerede opplevd kutt i utdanningskvaliteten. En av grunnene til dette er at UiB har 2300 studieplasser som ikke er fullfinansierte. Det vil si at UiB kun får resultatkomponenten på 40 %, og ikke grunnbevilgningen på 60 %, av Kunnskapsdepartementet (KD). Dersom alle studentene ved UiB ville vært fullfinansiert ville det betydd 189 millioner kroner mer i bevilgningen til UiB. Ved at mange studenter ikke er fullfinansierte betyr det at man bruker mindre på utdanningen til hver enkelt student, og dette gir seg utslag i nettopp lavere utdanningskvalitet. Studentparlamentet har støttet rektoratets politikk om å kutte i antallet studenter, for å ha færre studenter som ikke er fullfinansierte. Allikevel ser vi, i likhet med rektoratet, helst at studenttallet kan opprettholdes samtidig som vi kan ivareta utdanningskvaliteten. Å ivareta dagens studenttall vil være viktig for å ivareta dagens bredde i studietilbudet ved UiB. AU mener det er en viktig del av prinsippet om lik rett til utdanning å kjempe for at denne utdanningen også skal ha høy kvalitet. I følge regjeringens egne prognoser vil det være flere unge i studieklar alder i Norge innen Samtidig ser vi at studietilbøyeligheten i Norge øker. For at

17 utdanningstilbudet til norske ungdommer skal opprettholdes er det viktig at det kommer flere fullfinansierte studieplasser, også på universitetene. Flere fullfinansierte studieplasser på universitetene bidrar også til mer forskning i forskningsmiljøer av høg kvalitet, slik bidrar en slik investering til samfunnet både gjennom kompetansen utdanning gir og gjennom forskning. Videre er det viktig at det også kommer midler til å styrke ytterliger tiltak for utdanningskvalitet. Da spesielt midler til veiledning og styrking av pedagogisk kompetanse hos vitenskaplig ansatte. Forebyggende veiledning er et av punktene i arbeidsprogrammet for 2010 som det har vært svært vanskelig å gjennomføre fordi det er vanskelig å finansiere et slikt tiltak i dagens budsjettsituasjon. Samtidig er både UiB og Kunnskapsdepartementet svært opptatt av frafallet av studenter. Studentparlamentet mener forebyggende veiledning vil være et viktig tiltak for å forebygge frafall på en god måte. Studenter i dag har lite oppfølging i utdanningsløpet, gjennom forebyggende veiledning tar universitetet et mer helhetlig ansvar for sine studenter. I årets valg til Studentparlamentet har pedagogisk kompetanse hos vitenskaplig ansatte vært en mye omtalt sak. AU ønsker derfor å belyse at denne saken omfattes i prioriteringene vi her foreslår måneders studiestøtte Arbeidsutvalget mener det er viktig å opprettholde trykket om 11 måneders studiestøtte. For å ha råd til livsopphold og husleie i juni må de fleste studenter arbeide samtidig som de forbereder seg til eksamen i mai. En slik ordning er dårlig bruk av ressursene man fører inn i høyere utdanning. Studenter bør ha muligheten til å prioritere studiene, også i eksamensperioden. Samtidig støtter AU intensjonene i forslaget til NSO-LS om at man skal kreve en opptrappingsplan for å få et mer realistisk krav. Vi mener allikevel ikke at dette må stå i kravet. 4. Bygging av minst 1500 nye studentboliger og en øking av statstilskuddet til 50 % av kostnadsrammen Den årlige veksten i boligprisene i Bergen gjør at studenter har stadig mindre å leve for av studielånet etter at husleien er betalt. Derfor er kravet om flere studentboliger et viktig krav.

18 Regjeringen har i flere år fulgt opp sin egen ambisjon om å bygge 1000 studentboliger i året. Med veksten i antallet studenter som kan ventes i løpet av de neste årene mener AU det er grunn til å øke antallet studentboliger som vi krever til Bergen er en by det er dyrt å bygge i og dette er med på å sette en brems på byggingen av studentboliger. Når det er dyrt å bygge studentboliger må dette hentes inn gjennom økt husleie fra studentene, hvilket motarbeider hensikten med studentboliger. Kostnadsrammen er den andelen av kostnadene for byggingene av studentboliger som staten betaler. I 2008 økte den øvre kostnadsgrensa for en studentbolig, men det ble ikke fulgt opp med en økt kostnadsramme. Dermed sank det statlige tilskuddet fra 50 % ned til % av kostnadene. I 2010 er det i tillegg kommet nye byggeforskrifter som stiller større krav til universell utforming av studentboliger. Dette gjør det enda vanskeligere for studentsamskipnadene å bygge nye studentboliger dersom det ikke gjøres noe med andelen som gis i tilskudd fra staten, spesielt for en dyr by som Bergen. Derfor forslår AU at en del av kravet om studentboliger må være å øke kostnadsrammen til 50 %. Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar følgende statsbudsjettprioriteringer for 2012: 1. Styrking av utdanningskvaliteten gjennom flere fullfinansierte studieplasser og særskilte midler måneders studiestøtte 3. Bygging av minst 1500 nye studentboliger og en øking av statstilskuddet til 50 % av kostnadsrammen Studentparlamentet ber landsstyrerepresentantene i NSO om å ta med seg de vedtatte prioriteringene til diskusjonen om NSOs statsbudsjettprioriteringer for Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 08/11 Studentparlamentets politikk om skolepenger

19 Trukket - Ikke sendt inn sakspapirer SP 09/11 Diskusjon av forslag til velferdspolitisk plattform for Norsk Studentorganisasjon Diskusjonssak Studentparlamentet er medlem av Norsk Studentorganisasjon, følgelig har vi representanter i Landsstyret og plikt til å bidra til politikkutviklingen. Å arbeide gjennom NSO er en god måte å arbeide for når det kommer til store og overordnede saker som må løses på et nasjonalt nivå. NSO ordner politikken sin om ulike områder i plattformer. På Stiftelsesmøtet i april 2010 ble det satt net politiske komiteer som har laget forslag til plattformer. Plattformer betyr at det er en helhetlig politikk som skal inneholde alt vi mener om et politikkområde. Plattformene skal vare over flere år og inneholder derfor både langsiktige og kortsiktige mål for NSO. Ettersom NSO har det travelt med å utvikle politikk fikk medlemslagene svært liten tid på å skrive høringssvar om forslaget til plattform, kun en uke. AU har derfor vedtatt et høringssvar som er sendt inn, der vi har basert oss på vedtatt politikk og innspill fra Velferdstinget og styrerepresentanter i SiB. Plattformen skal diskuteres på NSOs landsstyremøte november. Studentparlamentets mulighet til å komme med innspill er gjennom å oppfordre LS-representantene våre til å ta med innspillene videre. Vi legger med dette fram forslaget til Velferdspolitisk plattform og høringssvaret til Arbeidsutvalget til diskusjon. Pizzapause SP 10/11 Valg av Arbeidsutvalg 2011 Arbeidsutvalget har ansvaret for å utøve Studentparlamentets politikk i Følgende verv skal velges: Leder Nestleder 2 AU-medlemmer

20 Ansvarsområder fordeles internt i Arbeidsutvalget. Før valget presenterer kandidatene seg og det vil bli åpnet for å stille kandidatene spørsmål. For å bli valgt må man være tilstede på møtet og være semesterregistrert student ved UiB høsten Preferansevalg er hovedregelen ved personvalg i. Etter Studentparlamentets valgreglement skal begge kjønn være representert. Statuttene 19: På sitt konstituerende møte velger Studentparlamentet et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal bestå av 4 fire medlemmer hvorav leder velges særskilt. Leder fungerer i tillegg som medlemslagsleder i NSU-UiB. Dette valget er nærmere regulert i særskilt valgreglement. Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ og ansikt utad, og har ansvaret for å utøve vedtatt politikk og forvalte organisasjonens daglige virke. Arbeidsutvalget skal kalle inn til, forberede og innstille i saker til alle ordinære og ekstraordinære parlamentsmøter. Arbeidsutvalget skal være kjent med Norsk Studentunions politiske plattformer, arbeidsog prinsipprogram samt statutter. Arbeidsutvalget organiserer sin virksomhet og interne arbeidsfordeling gjennom eget reglement vedtatt av Studentparlamentet. Ved fratredelser supplerer Studentparlamentet Arbeidsutvalget. I valgreglementet står det: Valgforsamling 16. Studentparlamentet er valgforsamling for valg av arbeidsutvalg. Sammensetning 17. Arbeidsutvalgets (AU) sammensetning reguleres til en hver tid av Studentparlamentets statutter. Leder og nestleder velges særskilt, dernest velges det antall medlemmer som er fastslått i statuttene. Begge kjønn skal være representert i AU.

21 Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger X som leder av Studentparlamentets arbeidsutvalg og som medlemslagsleder i NSO-UiB for vårsemesteret 2011, fra januar til juni.. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger X som nestleder av Studentparlamentets arbeidsutvalg for vårsemesteret 2011, fra januar til juni. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger X og X som AU medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg for vårsemesteret 2011, fra januar til juni. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 11/11 Valg til råd og utvalg Informasjon om alle verv finnes her: Studentparlamentet velger sine representanter til de ulike råd og utvalg. Representantenes valgperiode er vårsemesteret 2011, fra januar til juni. Representantene foreslås på møtet. For alle valg foretatt etter dette reglement gjelder et krav om at kandidater er semesterregistrerte studenter ved UiB i valgsemesteret. I valg med Studentparlamentet som valgforsamling, er det krav til kandidater til verv om fremstilling for parlamentsmøtet. Vararepresentanter kan velges uten personlig fremstilling. Studentparlamentet er valgforsamling ved valg av studentrepresentanter til råd og utvalg ved UiB, og innstiller overfor UiB på de valgte representantene. Studentparlamentet

22 er også valgforsamling ved valg av representanter til grupper, komiteer og liknende som Studentparlamentet selv nedsetter eller får henvendelse om å velge/oppnevne representanter til. I valg som angår Studentparlamentets egne utvalg skal begge kjønn være representert. I valg som er tilknyttet UiB heter det at har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Følgende valg gjennomføres på SP 01/11: Universitetets forskningsutvalg 3 representanter og 3 vara Universitetets utdanningsutvalg 3 representanter og 3 vara Universitetets Læringsmiljøutvalg 4 representanter og 4 vara. Etter SPs statutter er en representant forbeholdt AU dersom AU ønsker dette. Det sentrale valgstyret 2 representanter og 2 personlige vara Arbeidsmiljøutvalget 1 observatør med vara Den sentrale klagenemd 2 representanter og 2 personlige vara til hver

23 Innstillingsrådet for studentlegat 1 representant og 1 vara fra hvert fakultet. Er med og bestemmer over utdelingen av studentlegat knyttet til Meltzerfondet Likestillingskomiteen 2 representanter og 2 vara Skikkethetsnemda 2 representanter og 2 vara Styret for senter for kvinne og kjønnsforskning 2 representanter og 2 vara Styret for Universitetsbiblioteket 2 representanter og 2 vara Styret for Bergen Museum 2 representanter og 2 vara Estetisk representanter 2 representanter og 2 vara Råd for studenter med funksjonsnedsettelse 2 representanter og 2 vara

24 Styringsgruppen for miljøledelse 1 medlem og 1 vara Redaksjonsrådet for studieinformasjon 2 representanter og 2 vara) Opptakskomiteen for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2 representanter og 2 vara Studentenes valgstyre 5 representanter og 5 vara Valgstyret 6. Studentparlamentet velger 5 fem - representanter og 5 fem - vararepresentanter til Studentenes valgstyre. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til de vervene de gjennomfører valg til. Valgstyret skal gjennomføre valg av universitetsstyrerepresentanter fra gruppe D - studentene - samt valg av listerepresentanter til Studentparlamentet. Valgstyret fastsetter og bekjentgjør frister for nominasjon, innlevering av lister og liknende i henhold til UiBs sentrale valgreglement, og i samråd med Det sentrale valgstyret. Gjennom sitt arbeid skal valgstyret legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning. Studentenes valgstyre har etter myndighet delegert fra Det sentrale valgstyret ansvaret for den praktiske gjennomføringen av valgene innenfor retningslinjer gitt av dette reglementet og retningslinjer gitt av UiBs sentrale valgreglement. Studentenes valgstyre skal ha jevnlig kontakt med Det sentrale valgstyret og Universitetet, samt orientere om sitt arbeid til Studentparlamentet. Valgstyret skal levere valgprotokoll til Kollegiesekretariatet og Studentparlamentet. Valgprotokollen skal angi hvem som stilte til valg, når, hvor og hvordan valgene ble innkalt og fant sted, hvem som stod for gjennomføringen, antall avgitte stemmer, fordelingen av stemmene og valgresultatet. Representantskapet til Det Akademiske kvarter

25 1 representant og 1 vara Arbeidsprogramkomite 7 representanter og 7 vara Arbeidsprogramkomiteen skal innstille arbeidsprogram for 2010 på SP 02/09. Alle listene bør være representert i komiteen. Kontrollkomite 3 representanter og 3 vara. Kontrollkomité 21. Det skal velges 3 tre medlemmer til Kontrollkomiteen. I tillegg skal det velges 3 tre varamedlemmer. Kontrollkomiteen konstituerer seg selv, der et av utvalgsmedlemmene blir oppnevnt som leder. Representanter i Studentparlamentet, sittende Arbeidsutvalg eller styret ved Universitetet i Bergen kan ikke sitte i Kontrollkomiteen. Kun én representant fra avtroppende Arbeidsutvalg kan til enhver tid sitte i Kontrollkomiteen. Møteledelse 3 representanter og 3 vara Møteledelse 22. Studentparlamentet velger 3 tre personer til møteledelsen. Representanter i Studentparlamentet, sittende Arbeidsutvalg, Styret ved Universitetet i Bergen eller Kontrollkomiteen kan ikke velges til møteledelsen. SP 12/11 Valg av 2., 3. og 4.vararepresentanter til Universitetsstyret Studentenes valgstyre kaller med dette inn til valgmøte under SP 01/11 for å velge vararepresentanter til Universitetsstyret Først må SP vedta at man vil fungere som valgforsamling, deretter må man gjennomføre et valg. Bakgrunn:

26 I valget av studentrepresentanter til Universitetsstyret våren 2010 ble valget gjennomført med for få kandidater. Når fristen for å stille som kandidat var gått ut hadde kun 3 personer meldt sitt kandidatur. Fristen ble utsatt, men når denne gikk ut hadde ingen nye kandidater meldt seg. I samråd med det Sentrale Valgstyret besluttet Studentenes valgstyre å gjennomføre valget med for få kandidater. Følgelig må et suppleringsvalg av 2., 3. og 4. vararepresentanter gjennomføres høsten Regelverk som regulerer valgformen av representanter til Universitetsstyret på UiB er Universitets- og høyskoleloven, UiBs valgreglement samt Studentparlamentets valgreglement. Det står i universitets- og høyskoleloven at SP må være valgt ved urnevalg for å brukes som valgforsamling for valg av universitetsstyrerepresentanter. Måten SP velges på defineres som elektronisk urnevalg, og SP kan følgelig være valgforsamling etter Universitets- og høyskoleloven. I UiBs valgreglement 8 står det: 1. Ved valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret avgjør Studentrådet om dette skal holdes som elektronisk valg, som urnevalg eller foretas i valgforsamling. Ved bruk av valgforsamling ved dette valget, er Studentrådet valgforsamling. Studentparlamentet kan etter UiBs valgreglement brukes som valgforsamling til suppleringsvalget. Studentparlamentets valgreglement 15 slår fast at valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret [ ]arrangeres som preferansevalg med alle semesterregistrerte studenter som valgforsamling[ ]. Dette innebærer at det, i henhold til SPs valgreglement skal avholdes elektronisk valg eller urnevalg. Etter 2 kan imidlertid SP overgå dette med 2/3 aktivt flertall. Etter Universitets- og høyskoleloven og UiBs valgreglement kan suppleringsvalget altså avholdes som urnevalg, elektronisk valg eller med Studentparlamentet som valgforsamling, forutsatt at SP overgår Valgreglementets 15 med 2/3 aktivt flertall, jf. Valgreglementet 2. Begrunnelse for valgform:

27 Studentenes valgstyre foreslår at SP godkjenner seg selv som valgforsamling. Begrunnelsen for dette er at dersom man skal avholde nytt urnevalg av studentrepresentanter vil valget etter all sannsynlighet få svært lav oppslutning. I tillegg vil valget komme tett opp til valg av nye styrerepresentanter og dermed føre til mye forvirring og lav valgoppslutning i begge valgene. Forslag til vedtak: 1. SP godkjenner seg selv som midlertidig valgforsamling for valg av 2., 3. og 4. vararepresentanter til Universitetsstyret og godkjenner å holde dette valgmøte SP-møtet 22. november. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Forutsatt at punkt 1. vedtas foreslås følgende 2. Studentparlamentet velger i valgmøte representantene xx, yy og zz til 2., 3. og 4. studentvararepresentanter til Universitetsstyret, forutsatt at det har meldt seg kandidater innen møtestart 22. november Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 13/11 Overlappingsseminar Bakgrunn For hvert nytt Studentparlament arrangerer man et overlappingsseminar. Seminaret fungerer som en opplæring av nye representanter, for å bli bedre kjent og å diskutere viktige saker som for eksempel forslag til arbeidsprogram. Overlappingsseminaret legges til en av de første helgene når semesteret er i gang igjen. Det er nye AU som bestemmer programmet for seminaret, men ønsker kan gjerne spilles inn under saken. I 2009 og 2010 har vi hatt en del av seminaret på Studentsenteret på fredag og dratt til Øystese, på Hardangerfjord hotell fra lørdag til søndag. I 2008 var man på Flesland, på Thon Hotell og i 2007 var man på Fleischer Hotell å på Voss. Før det har man også leid en hytte, og hatt overlappingsseminar der.

28 Arbeidsutvalget mener Øystese har vært et godt alternativ, både fordi det er et stykke ut av Bergen og det er positivt for det sosiale samholdet på turen. Videre har Hardangerfjord et rimelig konferansetilbud med en passelig standard for et slikt seminar. Dersom man velger å bruke en hytte til overlappingsseminar vil man få langt mindre ut av helgen fordi mye tid vil gå med til matlaging og lignende. Tidspunkt Vi foreslår helgen januar, med opphold på Hardangerfjord fra januar. Fredag 14. foreslår vi å bruke internasjonalt rom på Studentsenteret. Deltakere på seminaret: Studentparlamentet: 25 personer Nye og gamle AU: 7 personer Universitetsstyrerep: 2 personer Org.sek: 1 person Kontrollkommite 3 personer Ordstyrer: 1 person Medlemslagskontakt: 1 person Eventuelle innledere: 3 personer Totalt: 43 personer Om Hardangerfjord Hotell Hotellet har flere konferanserom til disposisjon. Det er mer enn nok rom til alle og det har tidligere vært lite belegg i begynnelsen av januar. Hotellet har vært svært greie å ha med å gjøre tidligere. Hotellet har en hyggelig restaurant og en nattklubb i kjelleren. Med andre ord: alt vi trenger. Om du ønsker, se mer på Oppholdet på Hardangerfjord inkluderer følgende: Overnatting lørdag til søndag Møtelokaler lørdag og søndag Lunsj, kaffe m/kake og middag på lørdag Frokost og lunsj søndag Pris per person Totalt for 43 personer Dobbeltrom per person Enkeltrom per person Lunsj Søndag per person

29 Mat fredag 3000 Reise 9900 SUM Kostnader De samlede kostnadene er budsjetert til kr. Erfaringsmessig pleier ikke alle de 43 inviterte å ha muligheten til å delta på seminaret Arbeidsutvalget vil søke frifond gjennom NSO om kr for å dekke overlappingsseminaret. Vi ønsker særlig å gjøre dette fordi man i år vi ha behov for ytterligere et overlappingsseminar i en eller annen form. Resten tas fra budsjettposten Opplæring og kurs. På opplæring og kurs er det satt av kr for 2011, disse er hovedsakelig tenkt å gå til overlappingsseminaret. Dersom vi ikke får midler fra frifond foreslår AU å dekke hele seminaret via posten opplæring og kurs og det overskytende fra SPs bankkonto. Videre må AU da i løpet av våren se på muligheter for å få finansiert ytteligere ett overlappingsseminar. Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar at overlappingsseminaret avholdes i henhold til AUs forslag til opplegg og finansiering, med de endringer som fremkommer i møtet. Studentparlamentet gir AU for 2010 og org.sek. mandat til å foreta bestillinger i tråd med vedtaket Arbeidsutvalgets innstiling: Vedtas SP 14/11 Resolusjon om forsikring av studenter Ettesendes onsdag SP 15/11 Eventuelt

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 Møtedato 22. februar 2017 Møtetid kl. 09:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Svein-Martin,

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag 0.0 0 kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 Tid: Tirsdag 21.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer