Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål kontakt Leder, Synnøve M. Skaar, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2010: Mandag 25. januar 2010 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/10 Mandag 22. februar 2010 SP 03/10 Mandag 22. mars 2010 SP 04/10 Tirsdag 27. april 2010 (revidert budsjett SP) SP 05/10 Mandag 31. mai 2010 (landsstyredelegater) SP 06/10 Mandag 30. august 2010 (innspill-uibs budsjett, budsjett SP) SP 07/10 Mandag 27. september 2010 SP 08/10 Mandag 25. oktober 2010 SP 09/10 Mandag 29. november 2010 (konstituerende møte) SP 01/11 1

2 Fremlegg til dagsorden SP 82/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 83/10 Godkjenning av protokoll SP 05/10 SP 84/10 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Samskipnadsstyret IV. Læringsmiljøutvalget V. Andre orienteringer SP 85/10 Universitetsstyrevalget og studentenes valgstyre SP 86/10 Kantinene på UiB innledning fra direktør for SiB kafe Orienterings- og diskusjonssak SP 87/10 Digitale læremiddel innledning fra direktør for Universitetsbiblioteket Orienterings- og diskusjonssak SP 88/10 Oppnevning av studentrepresentant til estetisk utvalg SP 89/10 Innstilling på ny ledere i Læringsmiljøutvalget SP 90/10 Semesterstartskommite for Studentdemokratiet SP 91/10 Avtale om organisering av valgkretsen i Bergen for valg av delegater til landsstyret i NSO 2

3 SP 92/10 Valg av landsstyredelegater (NSO) for høsten 2010/våren 2011 SP 93/10 Fullmakt til redaksjonelle endringer i Studentparlamentets vedtekter SP 94/10 Valgordning for Studentparlamentet ved UiB SP 95/10 Forslag til endringer i grads og studiereglementet til UiB SP 96/10 Eventuelt Med vennlig hilsen Synnøve Mjeldheim Skaar Leder Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. 3

4 SP 82/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 83/10 Godkjenning av protokoll SP 05/10 SP 84/10 Orienteringer Orienteringssak VI. Arbeidsutvalget Leder og fakultetsansvarligs orientering ettersendes Orientering fra miljø, velferds og internasjonalt ansvarlig: Semesterstart til høsten Var på møte i gruppen for koordinering og kvalitetssikring av studentmottaket høsten 2010, 30. april. På møtet gikk vi gjennom evalueringen fra fjorårets mottak og fadderuke og fokusområdene for mottaket til høsten (redusere alkoholfokuset, bedre integreringen av internasjonale og voksne studenter). UiB har fått mange søkere til høsten og kommer til å jobbe gjennom sommeren med å sende ut informasjon til de studentene som får plass. I siste brev som sendes ut fikk vi legge ved informasjon om studentdemokratiet. I introduksjonsuken/fadderuken (uke 33) vil UiB ikke bruke Grieghallen men studentsenteret som studenttorg, hvor studentorganisasjoner kan presentere seg selv. Åpningsseremonien for det akademiske år vil i også i år være på Muséplass (17. august). Fadderstyrene ligger godt ann i ruten med tanke på å verve faddere. Spesielt Psykologisk fakultet har bedret seg veldig siden i fjor. Jeg har hjulpet noen av fadderstyrene med å skaffe informasjon om rutetidene til Bybanen opp til Fantoft. Avdelingsmøte med SiB Jeg og Hanne var på avdelingsmøte med SiB, mandag 3. mai. Vi orienterte om stiftelsesmøte i den nye studentorganisasjonen NSO, om vårt arbeid og hvor langt UiB var kommet i planleggingen av semesterstart til høsten. 4

5 SiB er positive til å ha et tettere samarbeid med Studentparlamentet ang. semesterstart og vi skal bla. få vise reklamesnuttene våre gratis på skjermene deres. Inkluderingsmidlene Behandlingsgruppen for inkluderingsmidlene har hatt sitt siste møte dette semesteret mandag 3. mai. Nå er alle midlene fordelt og jeg vil komme tilbake til SP med rapport og forslag på å fortsette dette arbeidet neste semester og å bevilge ferske midler. Miljøledelse Jeg har måttet etterlyse nytt møte i styringsgruppen for miljøledelse som skulle være i april/mai men som nå ikke blir før 4. juni. Jeg har også kontaktet forrige leder av Stortingets energi og miljøkomité, som har kommet med sine innspill på UiBs handlingsplan. Disse kommer jeg til å ta videre med gruppen. Jeg har også fått til et idémøte om hvordan vi best kan nå ut til studenter og ansatte om tiltak som må iverksettes på individnivå Dette være seg problemstillinger knyttet til f. eks: kjemisk hverdag, biologisk hverdag, avfallshåndtering, brannvern, strålevern, felt og tokt og risikovurdering. Presentasjon for utvekslingsstudenter hos BSTV Jeg og Synnøve holdt en presentasjon for tsjekkiske mediestudenter som var på erfaringsutveksling hos Bergen Student TV. De var veldig interessert i både norsk og Bergensk studentpolitikk. Møte i SULF AU hadde også et møte i Studentutvalgslederforum (SULF), torsdag 6. mai. Jeg orienterte om semesterstart og SiB-kafé undersøkelsen. Vi vil ha et møte mellom Studentutvalgslederne og kafédirektøren når undersøkelsen er helt ferdig og sammen se på tiltak som kan gjennomføres. Stillerom Tirsdag, 11. mai arrangerte Eiendomsavdelingen til et møte om stillerom på studentsenteret. EiA er nå fullt i gang med å utrede mulighetene for et slikt rom. I følge dem er finansieringen OK. Modellen en mest sannsynlig kommer til å gå for er et rom-irommet nederst i studentkafeen, mellom heisen og det internasjonale rommet. Muslimsk Studentersamfunn kom med mange gode innspill til hvordan en kan innrede rommet og hvor stort det bør være. 5

6 EiA vil kalle inn til et nytt møte når de har et mer konkret forslag klart. Jeg følger opp og purrer på dem slik at de faktisk gjør det. Internasjonal uke 2011 Onsdag 12. mai var jeg på første planleggingsmøte ang. UiBs Internasjonale Uke Vi diskuterte bla. hvordan vi kan videreutvikle uken. Jeg foreslo at vi må inkludere fagmiljøene mye mer og ha et tettere samarbeid med Studentersamfunnet på kveldstid slik at en får en internasjonal opplevelse av hele uken som UiB-student. Vi diskuterte også navn. UiB er ikke alene om å ha internasjonal uke i Bergen, men foreløpig kommer vi til å fortsette å kalle uken det samme. Sannsynligvis vil vi også endre mye av promoteringsmaterialet slik at det ikke er dødt når uken er slutt, men har et fokus på utveksling generelt. UA foreslo å ikke ha et åpningsarrangement på samme måte som i fjor. Jeg sa meg enig i dette siden det var svært få studenter som møtte opp på dette og det var veldig ressurskrevende. Utveksling på medisin UiO og NTNU har endelig gitt meg tilbakemelding på mine henvendelser om utveksling for medisinstudenter. Begge disse institusjonene tilbyr et semester som undervises på engelsk og de hevder at dette har vært om ikke en forutsetning så i alle fall et stort pluss når de skal forhandle og utvekslingsavtaler med andre universiteter. Jeg er i dialog med ledelsen på MOF her i Bergen og ber dem innstendig å se til erfaringene UiO og NTNU har med dette og kopiere dem. Orientering frå fag- og forskingsansvarleg For perioden 27. april 20. mai Utdanningsutvalet Neste møte i Utdanningsutvalet (UU) er onsdag 26. mai. Her skal utdanningsmeldinga og saka om pilotprosjekt med data på eksamen opp til vedtak, og me skal ha ei drøftingssak om praksisplassar i utdanninga. Forslag til vedtak i saka om pilotprosjekt med data på eksamen er følgjande: Utdanningsavdelingen i samarbeid med IT-avdelingen og ett 6

7 eller flere relevante fagmiljø arbeider videre med å utrede og vurdere utfordringene knyttet til bruk av pc på eksamen med tanke på å gjennomføre et pilotprosjekt. Me kjem sjølvsagt til å orientera meir om dette på SP. Elles kan det nemnast at fakulteta blei bedd om å kommentera m.a. studentaktiv forsking og fråfall i utdanningsmeldingane sine for Studentaktiv forsking i forskingsutvalet Tysdag 18. mai var det møte i Universitetets forskingsutval. Her møtte eg, Torgeir og Ole Magnus. Her var forskings- og forskarutdanningsmeldingane oppe, og eg hadde fremma saksnotat om studentaktiv forsking til drøfting. Me fekk positiv tilbakemelding på dette, og innspel som å laga register over gode døme, og å sjå på tidlegare erfaring med Sommarforskarskule m.m. Alumnusarbeid Eg har vore i kontakt med JSU og S.A.U. for å få innspel på kandidatar til å vera alumnusrepresentantar i Alumnusrådet. Rådet har sitt neste møte 10. juni. Eg har også arbeidd med innspel til korleis studentane kan involverast i alumnusarbeidet, ettersom dette ikkje var nemnt i utkastet til alumnusarbeidet ved UiB. Lesarinnlegg Eg har hatt lesarinnlegg om eksamensrettar på trykk i dei tri siste utgåvene av Studvest: Kan du dine eksamensrettar? om rett til å få grunngiving; Fråver på eksamen om kva som tel som gyldig fråver på eksamen; og Normal- og unormalfordeling, ei presisering av at ein ikkje driv med normalfordeling på UiB. Historiedidaktikk i PPU-utdanninga 29. april mottok me ei førespurnad frå studentrepresentanten i programstyret for PPU-utdanninga. Dette gjaldt at UiB ikkje lenger kunne tilby historiedidaktikk som ein del av PPUutdanninga, og at dette ikkje var blitt gjort kjent før i mars i år. Dette førte til at historiestudentar som planla å ta PPU, ikkje hadde moglegheit til å ta dette. Eg tok kontakt med Marit Ubbe, førstekonsulent ved Det psykologiske fakultet, for å få ei oppklaring i dette. Dagen etter blei det sendt ut ein epost til medlemmene av opptakskomiteen for eittårig PPU (som eg er studentrepresentant i) kor ein m.a. skreiv følgjande: Det ser ut 7

8 til at historie likevel vil bli tilbudt som fag for opptak til PPU høsten Søknadsfristen for opptak vil bli utvidet til ca 20 mai. Studentane som hadde fått beskjed om at dei ikkje kunne ta historiedidaktikk i PPU-utdanninga fekk melding om at dei no fekk moglegheita til det likevel. Andre møte Me har vore i møte med Kontor for samfunnskontakt om praksisplassar i utdanninga. Dei vil orientera om praksisordningar når dei besøker både institutt, fakultet og eksterne. Fredag 21. mai var me i møte med Randi Taxt frå Universitetsbiblioteket om digitale læremiddel. Me var også i rektorlunsj, her tok eg opp seminartilbodet i exphil hausten Ymse 3. mai var eg i avdelingsmøte med SiB-rådgivinga og orientert dei om Stiftelsesmøtet til NSO og om kontaktpersonar sentralt. Eg har blitt kontakta av ein student som var blitt fortalt av forelesaren at: de må hugsa at de blir målt opp mot kvarandre på skriftleg eksamen. Eg tok kontakt med forelesaren det gjaldt, og fekk svar om at det nok var ei misforståing, og at ein sjølvsagt ikkje driv normalfordeling på skriftlege eksamenar med kandidatar. 17. mai var eg med og gjekk i tog og steikte eit utal vaflar. Råd for førstesemesterstudier hadde møte tysdag 18. mai. Synnøve møtte som settevara her, sia eg var i møte i Forskingsutvalet samstundes Orientering læringsmiljø- og likestillingsansvarlig Handlingsplanen for læringsmiljø Jeg har snakket med viserektor for utdanning (Kuvvet Atakan) og leder for Læringsmiljøutvalget om at det er ønskelig at Læringmiljøutvalget tar en gjennomgang av handlingsplanen for læringsmiljø som vil vedtas av Universitetsstyret 17. juni. Formålet er å få en bedre statusoversikt på hva som nå foretas mht. læringsmiljøet, samt tydeligere avklare ansvarsfordelingen mellom de ulike fakultetene og enhetene. Jeg har utarbeidet et saksnotat og saken vil tas opp i Læringsmiljøutvalget 7. juni. 8

9 Henvendelse til ledelsen om organiseringen av valg Jeg har skrevet brev til Universitetsdirektøren (Kari-Tove Elvebaken) og Det sentrale valgstyret om at noe må gjøres med måten valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret organiseres sentralt. I brevet påpeker jeg flere av problemene som oppsto i forbindelse med utlysningen og avholdingen av det nylige valget til Universitetsstyret. I brevet oppfordres Det sentrale valgstyret og utdanningsavdelingen til å samarbeide bedre med studentdemokratiet for å hindre lignende problemer i fremtiden. Vi har ikke mottatt direkte svar på henvendelsen, men Steinar Vagstad uttalte til På Høyden 10. mai at han gir uttrykk for at innspillene er fornuftige og at han vil ta initiativ til et møte med oss før neste valg. Åpne dokumentformat Saken ble drøftet i Systemeierforum (forum for de som har det formelle eierskapet til de ulike delene av IT-systemet) i slutten av april. Der ble det enighet om å utarbeide et brev til fakultetene som presiserer gjeldende regler for bruk av åpne dokumentformat. I brevet skal fakultetene bli bedt om å følge opp reglene slik at alle dokumenter som er tiltenkt studenter (forelesningsnotater osv.) gjøres tilgjengelig i åpne dokumentformat. Universelt utformede SiB-boliger og tilgjengelighet Arbeidsprogrammet inneholder følgende punkt: Studentparlamentet skal jobbe for at tilrettelagte studentboliger er tilgjengelige for studenter med funksjonsnedsettelser. Leder for Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser, Iren Igesund, kjenner ikke til at studenter med funksjonsnedsettelser ikke får tilgang til universelt utformede studentboliger. I henhold til direktøren for studentboligene i SiB, Thorbjørn Haug, får alle som har behov for det tilbud om en universelt utformet studentbolig. SiB eier i dag 30 universelt utformede boliger, hvorav 11 av disse benyttes av studenter som har søkt om en slik bolig. Til sommeren ferdigstilles ytterligere 77 universelt utformede familieboliger på Fantoft. To av disse er tiltenkt kollektiv. 9

10 Seminartider tilpasset studenter med barn Problemstillingen med sene seminartider mht. studenter med barn ble drøftet med viserektor for utdanning og utdanningsdirektøren (Christen Soleim) i møte 14. mai. I henhold til universitetets retningslinjer skal det i utgangspunktet ikke være undervisning så sent. Imidlertid er det et behov for seminarer som slutter etter kl. 16:00, og viserektor for utdanning mener det er et viktig bidrag at fakultetene imøtekommer dette behovet. Likevel er det ikke ønskelig fra utdannnigsavdelingens side at alle seminarer på et kurs slutter etter 16:00. Vi har blitt lovet at problemstillingen skal tas opp i Studielederforum, både for å kartlegge bedre hvor dette er et problem, og å sørge for at undervisningsplanene utarbeides med hensyn til at minst ett seminar i et gitt kurs slutter før 16:00. Sykestipend 4. mai sendte jeg en epost til Mette Hanekamhaug (FrP) på Stortinget for å høre om hun kunne rette søkelys på problemene knyttet til sykestipend-ordningen. Hanekamhaug har nå sendt en formell forespørsel til Tora Aasland om hun kan begrunne at dagens ordning ikke tillater gradert sykemelding eller støtte fra folketrygden. Andre ting Jeg ble valgt til nestleder for Likestilingskomiteen på møte 29. april. Studvest har intervjuet meg i forbindelse med en sak om inneklimaet i lesesaler på universitetet. Organisasjonen Unge funksjonshemmede har uttrykt ønske om å samarbeide med studentdemokratiene i et prosjekt for å kartlegge fysiske faktorer, regelverk eller andre forhold som skaper utfordringer for funksjonshemmede studenter. Foreløpig dreier samarbeidet seg kun om å utforme en søknad til Stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til prosjektet. Jeg har sagt meg villig til å bidra til søknaden. VII. Universitetsstyret 10

11 Orientering: Vi fikk styrepapirer torsdag 22.april og april deltok Ingrid på Stiftelsesmøte for NSO i Oslo, og Espen satt klistret til stolen og fulgte spent med på live-overføringen på nett. Mandag 26.april deltok vi på Christie-konferansen, som ble arrangert for første gang. Dette er et ledd i arbeidet med å styrke forholdet til omverden og et svar på kritikken UiB har fått for å være lukket. Her fikk vi blant annet overvære en debatt om Forskningsuniversitetenes rolle i utviklingen av samfunnet mellom forsknings- og høyere utdanningminister Tora Aasland, Høyres leder Erna Solberg og adm. direktør Paul Chaffey (Abelia). Debatten ble ledet av Gudmund Hernes (BI/FAFO). Onsdag 28.mai hadde vi møter med enkelte personer for å bli bedre kjent med Uni Global-saken som vi på forhånd hadde fått inntrykk av at kom til å bli omstridt i styremøtet. Dette slo til. Torsdag 29.mai var det Universitetsstyremøte. Ingrid deltok først delvis på AU-møtet som begynte kl 9, og styremøtet startet kl 10. Her er det vi anser som de viktigste sakene fra styremøtet: - økonomirapport Regnskap for 1.tertial var ikke klart til styremøtets dato nå i mai. Dette skal sendes inn før dato for neste styremøte (som er i juni). Det har tidligere vært drøftet at dette bør være sett og godkjent av Universitetsstyret før det sendes inn til departementet. Det ble derfor enighet om at dette sendes styremedlemmene på e-post så snart det er klart. Avhengig av styremedlemmenes kommentarer skal man deretter ta stilling til hvorvidt det er behov for et styremøte 27.mai før regnskapet sendes inn. Dette tas i så fall per video eller telefon. - internhusleie Punkt 3 i vedtaket fra forrige møte var at Universitetsdirektøren bes om å utarbeide retningslinjer for iverksetting av ordningen som forelegges styret for godkjenning. Siste punkt (4) i vedtaket fra forrige møte i februar var at I lys av manglende studentrepresentasjon i høringsutvalget, bes universitetsdirektøren om å være spesielt oppmerksom på studentenes interesser i det videre arbeid. 11

12 Dette er en sak hvor vi har hatt god dialog med AU. Ledelsen har vært i dialog med Arbeidsutvalget om studentenes syn på denne saken, særlig hva angår studentarealer. To ulike modeller ble drøftet spesielt. Den ene var å pålegge fakultetene å sette av et bestemt minimumsareal for studentorganisasjoner, og at fakultetene ikke kan si opp arealer som brukes til studentarealer uten å drøfte dette med studentorganisasjonene og finne alternative arealer. Den andre modellen var en vektlegging av økonomiske insentiver, ved at arealer som benyttes til studentformål prises lavere enn andre arealer. Da vil fakultetene ha lavere kostnader ved studentarealer enn ved andre arealer og det vil være mindre å tjene på å si opp slike arealer. Arbeidsutvalget har vært i dialog med Eiendomsavdelingen, Universitetsdirektøren og rektor. AU ønsket at alternativet med økonomiske insentiver ble valgt, og dette kom frem av forslaget til retningslinjer: Studentarealer - Arealene fakultetene bruker til studentorganisasjoner, belastes med 50% av kvadratmeterpris for andre arealer. Vi anså at hensynet til studentene var ivaretatt og at det hadde vært en god dialog mellom ledelsen og Studentparlamentet. Dermed vedtok vi retningslinjer for ny internhusleie. Ordningen innføres fra 1.juli Uni Global tilbakeføres til Universitetet Uni Global betegnelsen på forskere som driver med utviklingsforskning i Uni Research. Uni Research er et firma hvor UiB eier omtrent 80 prosent. Utviklingsforskning har vært ett av UiBs satsingsområder, og sammen med marin forskning, kanskje det viktigste. Striden sto mellom enten å overdra all utviklingsforskning til UiB som Uni Research har drevet, eller overdra bare deler av virksomheten. Dette er i realiteten et spørsmål om UiB bare skal ansette noen av de som nå jobber med utviklingsforskning ved Uni Research, eller alle. Med seks mot fem stemmer fikk ledelsens vedtaksforslag medhold i at ikke alle ansettelsesforholdene i Uni Global skal overtas av UiB. Espen stemte for, Ingrid mot. Det ble også vedtatt med 10 mot én stemme (Espen) at UiB skal styrke 12

13 satsingen på utviklingsforskning i fremtiden, samt gi 4 millioner til arbeidet med omstilling. Dette har uten tvil vært den saken på aprilmøtet som det har vært mest oppmerksomhet rundt. Her har vi i etterkant av møtet uttalt oss i På Høyden. Andre saker var opprettelse av et nytt felles masterprogram med Høgskulen i Sogn og Fjordane i undervisning og læring, revisjon av reglene for Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget, sammenslåing av hageutvalget og utvalget for kunstnerisk utsmykning til et samlet estetisk utvalg, møteplan for Universitetsstyret 2011, årsmelding for den sentrale klagenemd, for Holbergprisen og for Redelighetsutvalget ved UiB 2009, den økonomiske situasjonen for Holbergprisen, status for universitetets eksternweb, salg av eiendom og diverse referater og avviksmeldinger. Møtet ble avsluttet med et strategiseminar som varte fra kl strategiarbeidet Det ble tatt opp at Universitetsstyret i større grad ønsker å være involvert i strategiarbeidet som nå foregår i arbeidsgruppen nedsatt av ledelsen. Dette har vært en gjentatt oppfordring fra flere styremedlemmer og det ble uttrykt ønske om et dagsseminar i løpet av mai. Det er ikke klart om denne oppfordringen vil bli imøtekommet. 30. april var Ingrid debattleder i debatten mellom studentkandidatene til Universitetsstyret, i Egget. 4. mai deltok vi på det som skulle være en valgvake for kandidatene til Universitetsstyret, men det viste seg at man ikke fikk tilgang på resultatet grunnet udugelighet. 6. mai deltok Ingrid på et seminar i regi av Forskerforbundet på Bryggen som handlet om midlertidige ansettelsesforhold i akademia. 17. mai deltok vi i toget og hadde gleden av å bære UiB- og Wergelandsfanen. 19. mai deltok vi på AU-møte. 13

14 Vi skulle egentlig delta på Kollegieforum i Stavanger mai, men dette ble avlyst grunnet få påmeldte. Dette skyldes eksamenstid. I tillegg til dette har vi brukt litt tid på å planlegge overlapping for de nyvalgte styrerepresentantene Håvard og Nina. Denne bli i slutten av mai og i juni. Ingrid skal delta på UHRs representantskapsmøte mai, og førstevara Erlend Horn vil dermed møte dersom det skulle bli et telefonmøte med Universitetsstyret 27.mai. 28.mai er det humanitært forum med ICRC President Kellenberg og Jonas Gahr Støre i Egget, her oppfordrer vi alle interesserte til å delta juni skal Ingrid delta på Landsstyremøte på Ås. 7.juni skal Espen delta på Etatstyringsmøte i regi av Kunnskapsdepartementet. Her skal UiBs planer fremover, nåsituasjonen og UiBs faglige profil drøftes. 9.juni skal vi delta på Holbergprisutdelingen i Håkonshallen. Her har vi også invitert de nye styrerepresentantene til å delta. I 2010 deles Holbergprisen ut til historikeren Natalie Zemon Davis. 10. juni starter arbeidet med årets siste styrepapir. Universitetsstyremøtet vil være 17.juni. I forkant av dette vil det trolig være Universitetslederkonferanse 16.juni. Ingrid har blitt valgt inn som fagpolitisk ansvarlig i NSO og må delta på overlapping samtidig som junimøtet i Universitetsstyret. Det har vært en dialog med AU og Styret sentralt, samt sekretariatet, for å få til begge deler. Dette har dessverre ikke vært praktisk mulig. Dermed stiller førstevara Erlend Horn på Universitetslederkonferansen og junimøtet til Universitetsstyret. Dette er vår siste orientering til Studentparlamentet i vår periode. Vi ønsker derfor å takke så mye for samarbeidet og ønske de nye styrerepresentantene Håvard og Nina lykke til! Hilsen Espen og Ingrid. 14

15 VIII. Samskipnadsstyret IX. Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget har hatt to møter så langt i år. Jeg forberedte to saker til første møte (15. februar): Serviceerklæring for lesesalsplasser og rutiner for vurdering av hvorvidt et eksamenslokale er tilfredsstillende. Utvalget besluttet å legge inn utarbeiding av en serviceerklæring i handlingsplanen for læringsmiljø. Utdanningsavdelingen jobber nå med å utarbeide retningslinjer for vurdering av eksamenslokaler. Til andre møte (19. april), forberedte jeg en sak hvor Revyen ved SV-fakultetet har bedt om bedre øvingslokaler. Utvalget vil orientere fakultetet om hvilke tiltak som er foretatt ved andre fakultet og eventuelt bistå med å finne en god løsning. I sammenheng med mitt verv i komiteen har jeg også sittet i juryen som innstilte på vinner av Læringsmiljøprisen. X. Andre orienteringer Likestillingskomiteen Likestillingskomiteen har hatt to møter i år. Et sentralt tema for første møte (29. april) var komiteens utvidede mandat (mandatet omfatter nå også arbeid for mangfold, integrering og antidiskriminering). I år skal komiteen utarbeide ny handlingsplan for likestilling som også inkluderer tiltak knyttet til det nye mandatet. I denne sammenheng kommer komiteen til å utarbeide en spørreundersøkelse for å kartlegge dagens situasjon. I tillegg vil det innhentes ekstern fagkunnskap ved behov. Andre møte i komiteen (12. mai) ble benyttet til å gå gjennom status for Plan for kjønnsbalanse ved UiB som ledd i arbeidet med ny handlingsplan. Videre ble jeg valgt til nestleder for komiteen. Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser Rådet for studenter med funksjosnedsettelser har som funksjon å foreslå tiltak knyttet til universell utforming og tilpassing for studenter med spesielle behov. Rådet har hatt ett møte så langt i år (25. mars). I møtet orienterte jeg blant annet om Studentparlamentet sitt arbeid for 15

16 podcasting ved UiB (podcasting av forelesninger er et eksempel på universell utforming). Eiendomsavdelingen orienterte om at de vil trenge innspill fra rådet med hensyn til tiltak knyttet til fysisk universell utforming. I samme møte ble det også fattet vedtak med anbefaling til EiA om tilpassing av en trappeheis i et bestemt bygg. Redaksjonsrådet for studieinformasjon Redaksjonsrådet består av representanter fra utdanningsavdelingen og informasjonsansvarlige ved de ulike fakultetene. Rådet har hatt to møter i år. I første møte (29. april) ble det vedtatt en informasjonsplan for brev- og brosjyreinformasjon til studentene for april til juni I andre møte (5. mai) gikk representanter fra rådet gjennom diverse brosjyrer og tekster til nye studenter. SP 85/10 Universitetsstyrevalget og studentenes valgstyre Innledning fra studentenes valgstyre Bakgrunn I universitetsstyrevalget som fant sted i april/mai oppstod det En rekke problemer med både organiseringen og gjennomføringen av valget. I utgangspunktet fikk man ikke inn nok kandidater til å avholde valg, stemmelokalet på nett var lite synlig for studenter, valgdeltakelsen var lav (6,38%) og organiseringen ble av kandidater og omgivelsene oppfattet som kaotisk. I den forbindelse er det kommet ønske om en evaluerende diskusjon for å finne ut av hvordan vi kan unngå disse problemene ved neste valg og i stedet oppnå bedre oppslutning om valget. Til diskusjon En rekke problemer som oppstod under organiseringen og avviklingen av universitetstyrevalget må diskuteres for å komme fram til hvordan vi unngår disse i høstens studentparlamentsvalg og neste års valg av styrerepresentanter. Antall kandidater Det stilte ikke det nødvendige antallet kandidater for å avholde valget. I utgangspunktet bør det stille nok kandidater til å fylle 16

17 alle plassene som er på valg for at valget skal settes i gang. Det vil si seks kandidater for å fylle to medlemmer og fire varamedlemmer. - Hvorfor har vi for få kandidater? - Ble det gjort noen feil i vårens valg? - Hvilke tiltak skal iverksettes for å unngå dette i framtiden? Vurdert å utsette valg dagen før valgstart Det sentrale valgstyret ville utsette valget da antallet kandidater ikke var tilfredsstillende. Verken kandidatene, studentenes valgstyre, studentparlamentet eller media var gjort oppmerksom på dette før på ettermiddagen, dagen før valget skulle starte. Dette førte naturligvis til forvirring og frustrasjon ettersom kampanjemateriale, studentmedias oppslag og informasjon som tidligere var formidlet til studentene da ville være ugyldig og misledende. - Hvorfor hadde ikke studentenes valgstyre denne informasjonen i hende før? - Var tidsrommet mellom fristen for å melde kandidatur og valgstart for kort? - Ble det gjort noen feil i vårens valg? - Hvilke tiltak skal iverksettes for å unngå dette i framtiden? Debatten Debatten for valget hadde et svært lavt oppmøte, spesielt om man ser bort fra dem som var tilstede for å støtte opp om en av kandidatene. Debatten ble annonsert sent, dette ble gjort av AU og det var ingen studentmedier tilstede. - Hvordan kan vi skape bedre oppslutning om debattene i framtiden? - Hvor bør en slik debatt avholdes? - Hvordan og hvor lenge før skal en debatt annonseres? Stemmelokalet Stemmelokalet for valget var ikke mulig å finne fram til via mi side. I motsetning til tidligere år ble det ikke lagt ut lenke til stemmelokalet, enda valget ikke var organisert ved å bruke individuelle lenker for hver student. Lenken til valget ble kun sendt ut på e-post hvilket ble et forvirrende element både for studenter som har stemt før og ved at det for studenter er det intuitivt logiske å se etter et slikt stemmelokale. En slik ordning førte også til at facebook var en svært viktig kanal Arbeidsutvalget har allerede vært i dialog med Utdanningsavdelingen (UA) om saken og om utbedringer før neste valg. 17

18 - Hva ble gjort feil? - Hvordan bør vi oppfordre UA til å synliggjøre valget på mi side? Stemmeportalen Er vi fornøyde med stemmeportalen som er kjøpt inn fra UiO? Etter at det fjorårets rektorvalg ble påpekt en rekke problemstillinger knyttet til sikkerheten ved å bruke Mi side til å avholde valg valgte man å gå over til å bruke en portal som man leier tilgang til fra UiO. Portalen gav i år tilsynelatende tilgang til å stemme i flere valg, selv om dette ikke var en reell mulighet. Portalen ledet ikke studentene rett inn til stemmelokalet for sitt valg. I tilfeller der studenter var utelatt fra manntallet ved en feil var det ikke mulig å rette dette i stemmerportalen. Studenter som var utelatt fikk muligheten til å avgi stemme der en argumenterte for hvorfor en hadde rett til å avgi denne. Vi vet ikke hvordan disse stemmene ble fulgt opp i opptellingen. - Bør man fortsette å bruke portalen som ble brukt i universitetsstyrevalget? - Hvilke svakheter må tas tak i om en skal fortsette å bruke dagens løsning? Forsinket valgresultat Da valgresultatet skulle foreligge var dette forsinket fordi krypteringsnøkkelen ikke kom i posten i tide. Da en kontaktet UiO for å få reservenøkkelen var heller ikke denne å finne. Dette var selvsagt en ubeleilig situasjon for kandidatene, men også for studentmediene som hadde stilt opp for å dekke offentliggjøringen av valgresultatet. Videre så det en stund ut til at en måtte avholde et nytt valg, fordi dersom koden ikke hadde kommet til rette ville det ikke vært mulig å få tilgang til valgresultatet. En slik situasjon ville vært svært uheldig. En ytterligere redegjørelse fra sekretær for Det Sentrale Valgstyret legges ved. - Var informasjonen som ble gitt da situasjonen oppstod tilstrekkelig? - Er det grunn til å stille spørsmål ved stemmeportalen når slike situasjoner kan oppstå. Oppsummering I teksten overfor har vi trukket fram en rekke forhold ved valget det er verdt at studentparlamentet ser nærmere på. Som innspill til diskusjonen har AU trukket fram de spørsmålene vi ser vil være aktuelle, men vi antar at det er spørsmål vi ikke har 18

19 tenkt på som bør stilles i diskusjonen. Derfor vil vi gjerne at Studentparlamentet skal diskutere hvilke grep som må tas for å sikre at organiseringen og gjennomføringen av valget går bedre i høstens studentparlamentsvalg. AU sitt vedtaksforslag går derfor ut på at både AU og studentenes valgstyre skal ta innspillene til etterretning og gjennomføre de tiltakene som Studentparlamentet kommer til enighet om. Forslag til vedtak Studentparlamentet pålegger Arbeidsutvalget og Studentenes Valgstyre å ta forslagene i debatten til etteretning og gjennomføre de tiltakene som foreslås til Studentparlamentsvalget Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas SP 86/10 Kantinene på UiB innledning fra direktør for SiB kafe Orienterings- og diskusjonssak SiB Kafé gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant studentene i Bergen for å kartlegge sitt forbedringspotensial og få innspill fra studentene på hva de ønsker seg fra studentkafeene. I den anledning ønsker direktøren for SiBs kafédrift å orientere Studentparlamentet om foreløpige innspill og mulige endringer i kafédriften, samt å høre hva Studentparlamentet tenker rundt disse temaene. SP 87/10 Digitale læremiddel innledning fra direktør for Universitetsbiblioteket Orienterings- og diskusjonssak Munnleg orientering i møtet frå Randi E. Taxt, direktør for Universitetsbiblioteket (UB). Temaet er digitale læremiddel, og kva UB har oversikt over og tilgong til. SP 88/10 Oppnevning av studentrepresentant til estetisk utvalg 19

20 20

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Om fadderuken ved studiestart 2012 Bakgrunn 1forbindelse med studiestarten i august i år, har det vært

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer