KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Gjemnes, 2. mai 2016 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/16 TID: kl. 13:00 STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 09/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10 FEBRUAR 2016 PS 10/16 REFERAT OG ORIENTERINGER PS l l/16 GJEMNES KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2015 PS 12/16 GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT l. KVARTAL 2016 PS 13/16 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob ll 12. E post: 'ar1e.anita.as en moldekommuneno Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Øyvind Gjøen (s) leder Jane Anita Aspen (s) daglig leder Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisj onsdistrikt 2 M & R

2 Saksmappe: /02 Arkiv: 033 & 17 Kontrollutvalget Saksbehandler: Jane Anita Aspen Dato: l6 Saksframlegg Utval ssaksnr Utval Møtedato PS 09/16 Kontrollutvalget l 6 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10. FEBRUAR 2016 Sekretariatets Protokollen innstilling fra møte 10. februar 2016 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Jane Anita Aspen daglig leder

3 W KONTROLLUTVALGET GJEMNES KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: Tid: Kl kl Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Saknr: 01/16-08/16 Møteleder: Øyvind Gjøen, leder (H) Møtende medlemmer: Kristine Måløy, nestleder (Krf) Geir Berg (Ap) Erik Aspen Bakke (Frp) Kari Roset Holten (Sp) Forfall: Ingen Ikke møtt: Ingen Møtende vara: Ingen Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Av øvrige møtte: Ingen Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. NOVEMBER 2015 PS 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 03/16 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2015 PS 04/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015 PS 05/16 REVISJONENS RAPPORT OM MULIG MISLIGHET U.off. ihht. Offl. 24 PS 06/16 MØTEPLAN FOR 2016 PS 07/16 OPPFØLGINGSLISTE PS 08/16 EVENTUELT PS 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. NOVEMBER 2015 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 23. november 2015 godkjennes. Side 1 av 6

4 Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende) PS 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: RS 01/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Innføring av eiendomsskatt i Gjemnes kommune Saksprotokoll fra kommunestyrets møte K-sak 92/15 RS 02/16 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Orienteringssaker: OS 01/16 Informasjon 2016/01 fra revisjonskomiteenz Revisors oppgaver ved revisjon av selvkostområderi årsregnskapet, brev til NKRF s bedriftsmedlemmer, datert OS 02/16 einfo 16/1 Talerett i kommunale organ -infoskriv fra Norges Kommunerevisorforbund, datert vedlagt departementets vurdering. OS 03/16 Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave veileder fra Kommunal og modemiseringsdepartementet (deles ut i møte til de som ikke fikk den på Kontrollutvalgskonferansen) Kontrollutvalgsboken ble delt ut og sekretær oppfordret utvalgets medlemmer til å ta vare på veilederen gjennom hele valgperioden og bruke den som et oppslagsverk. OS 04/16 Avslutning av egenmeldingstilsyn tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 Gjemnes kommune 2015, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune datert Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende) PS 03/16 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2015 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget vedtar årsmelding for Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning. Kontrollutvalgets behandling Side 2 av 6

5 Sekretær orienterte om årsmeldingen. Årsmeldingen ble endret med de merknader som fremkom i møte. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning. Kontrollutvalget fattet enstemmig Vedtaki samsvar med sekretariatets innstilling (5 voterende) PS 04/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 til orientering. Kontrollutvalgets behandling Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene og viste til innholdet i rapporten. Utvalget merket seg at det i revisors rapport går fram at det er en uavklart fordring på refusjon sykepenger fra 2013 på kr som må undersøkes nærmere for eventuelle tap. Kontrollutvalget ønsker nærmere informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenger. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 Voterende) PS 05/16 REVISJONENS RAPPORT TIL OM MULIG MISLIGHET U.off. ihht. Off. g 24 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar revisj onens rapport til orientering. Kontrollutvalgets behandling Med henvisning til Kommunelovens 31, 2 og Offentlighetslovens 24 ble møtet lukket under revisors orientering til kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende) PS 06/16 MØTEPLAN FOR 2016 Kontrollutvalgets vedtak Følgende møteplan for 2016 godkjennes: Side 3 av 6

6 Uke Dato Møte nr Saker til behandlin /16 ' Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 ' Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 ' Møteplan for /16 ' Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for Gjemnes kommune ' Revisj onsberetning ' Økonomira ort 1. kvartal /16 ' Virksomhetsbesøk/alt. orientering fra enhetsleder? ' Plan for forvaltningsrevisjon ' Plan for selska skontroll /16 ' Økonomirapport 2. kvartal 2016 ' Revisjonsplan for revisjonsåret 2016 ' Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2016 ' Budsett for kontroll o tils n for /16 ' Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt ' Økonomira ort 3.kvartal 2015 Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte og redegjorde for møteplanen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende) PS 07/16 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalgets vedtak Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: Tilsynsrapport «Kommunal beredskapsplikt» Rapporten ble lagt frem i kontrollutvalgets møte 05.l sak OS l l/l5. A. Høgset orienterte utvalget. Fylkesmannen har godkjent en plan for lukking av de 4 avvikene. l planen går det frem at avvikene skal være lukket innen Kontrollutvalget ønsker derfor en ny orientering fra administrasjonen i første møte høsten Saken videreføres til oppfølgingslista for Tilsynsrapport «Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, Gjemnes kommune Batnfjord skule» Rapporten ble lagt frem i kontrollutvalgets møte sak OS 13/15. Rapporten viser at Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir kommunen frist til for å rette opp 3 lovbrudd. Kontrollutvalget ber om kopi av kommunes svar til fylkesmannen, samt fylkesmannens tilsvar. Saken videreføres til oppfølgingslista for : Kontrollutvalget fikk i dagens møte sak 07/ 16 Oppfølgingsliste fremlagt kommunens svar til fylkesmannen, samt fylkesmannens tilsvar der det går frem at tilsynet er avsluttet. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet. Side 4 av 6

7 Refusjon sykepenger (ny sak) Revisj onens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenger fra 2013 på kr som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenger og hvilket arbeid som blir gort for å undersøke uavklarte fordringer. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget, disse føres på oppfølgingslisten for I tillegg ønsker utvalget å føre opp en ny sak: o Refusjon sykepenger. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 Voterende) PS 08/16 EVENTUELT Referat fra NKRF s kontrollutvalgskonferanse februar 2016 Utvalgsleder Øyvind Gjøen og medlem Geir Berg var deltakere fra Gjemnes kommune på konferansen. Det ble gitt et fyldig referat fra konferansen til de øvrige utvalgsmedlemmene. Virksomhetsbesøk ev. orientering fra enhetsleder I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Kontrollutval ets behandlin Utvalgsmedlemmene hadde en diskusjon om ulike virksomheter som kunne være aktuelle for et virksomhetsbesøk eller informasjon fra enhetsleder. Konklusjon Utvalgets medlemmer ønsker en orientering fra flyktningkonsulenten i kontrollutvalgets møte l5.juni Utvalget har satt opp følgende stikkord for orienteringen: o Hvordan skal flykningene bosettes og aktiviseres? Organisering av arbeidet Klarer kommunen å dekke tj enestebehovet til flyktningene? Er det behov for morsmålsopplæring? Hva skal til for at flyktningene skal ønske å blir bosatt i kommunen på lang sikt? Økonomi Deltaking på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse og årsmøte 2016 på Gardermoen 7. og 8. juni Det ble informert om konferansen. Utvalget konkluderte med at det ikke var aktuelt at noen reiste på denne i Side 5 av 6

8 Øyvind Gjøen Kristine Måløy Geir Berg leder nestleder Kari Roset Holten Erik Aspen Bakke Jane Anita Aspen sekretær Side 6 av 6

9 Saksmappe: /02 GJEMNES KOMMUNE Am 033 & 17 Kontrollutvalget Saksbehandler: Jane Anita Aspen Dato: l6 Saksframlegg Utval ssaksnr Utval Møtedato PS 10/16 Kontrollutvalget REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretariatets innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 03/ 16 Kontrollutvalget - Årsmelding 2015 Saksprotokoll fra kommunestyrets møte i K-sak 7/16 (vedlagt) RS 04/16 Konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS (US), e-post sendt kommunene (vedlagt) RS 05/16 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, l 6 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 05/16 Årsrapport for 2015 Nordmøre Kemnerkontor Gjemnes kommune (vedlagt) OS 06/16 Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert (vedlagt) OS 07/16 Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar artikkel fra Norges Kommunerevisorforbunds nettside, datert (vedlagt) OS 08/16 Kommunereformen valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor brev til FKTs sekretariatsmedlemmer og NKRFs bedriftsmedlemmer fra Forum for kontroll og tilsyn og Norges kommunerevisorforbund, datert (vedlagt) OS 09/16 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Årsmelding 2015 (vedlagt) OS 10/16 Gjemnes kommune henvendelse fra Stein Brubæk anmoding om lovlighetskontroll, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Stein Brubæk, datert (vedlagt) OS 1 1/16 Endeleg sluttrapport for forvaltningskontroll Gjemnes kommune, fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert (vedlagt) Jane Anita Aspen daglig leder

10 % Gjemnes kommune Alki" 004 \ Arkivsaksnr: 2016/33 l -2 Saksbehandler: Liv Iren Lillevevang Saksframlegg Utval Utval ssak Møtedato Kommunestyret 7/ Kontrollutvalget Årsmelding 2015 Vedlegg 1 Kontrollutvalget i Gjemnes -Oversending av sak til kommunestyret 2 Samla Saksframlegg sak 0316 Årsmelding KU 3 Behandlede saker Årsmelding Gjemnes KU for 2015 Saksopplysninger Vedlagt følger kontrollutvalgssak 03/16 behandlet i møte 10. februar 2015, Kontrollutvalget. Årsmelding Kontrollutvalgets innstilling Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning. Behandling i Kommunestyret Enstemmig vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.

11 Rådmannen i Gjemnes, 16. februar 2016

12 Aspen Jane Anita Fra: Sendt: 4. april :01 Asmund Kristoffersen Til: Kopi: Postmottak; Postmottak Smøla Kommune; Kari Lilleng Knut Anders Oskarson; Ronny Rishaug Bjarne Dyrnes; Harneshaug Sigmund; Sønderland Anny; Eirik Jenssen; Ingvild Fugelsøy; Harald Svendsen Aspen Jane Anita Emne: Konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS (U5) Interimstyret har fastlagt konstituerende representanskapsmøte for Møre og Romsdal Revisjon IKS til ONSDAG 4. MAI KL Sted: Quality Hotel Grand i Kristiansund Formell innkalling med saksdokumenter kommer i egen sending. Interimstyret representantskapsmøtet. for Møre og Romsdal Revisj on IKS er også Valgkomite for det konstituerende Representantskapsmøtet skal velge styre bestående av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer og Valgkomite bestående av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, samt leder og nestleder i representantskapet. En ber i denne sammenheng om at de kommunene som har forslag til kandidater til disse postene, kommer med forslag innen 20. april, og sender disse på mail til Asmund Kristoffersen. (asmundkristoffersenäb rmailcom) Videre ber en om at hver kommune sender navnene på valgt representant til representantskapet med vararepresentant på mail til Asmund Kristoffersen. Med vennlig hilsen Asmund Kristoffersen prosessleder for revisj onsprosjektet 1

13 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Av styrets medlemmer møtte: Eide kommune: Fræna kommune: Gjemnes kommune: Molde kommune: Nesset kommune: Rauma kommune: Sunndal kommune: Vestnes kommune: Forfall: Aukra kommune: Møtende vara: Aukra kommune: Ikke møtt: Fra sekretariatet: Av øvrige møtte: l/ Kl kl. 12:45 Møterom «Galleriet», Molde rådhus 1/16 6/16 Stig Holmstrøm Kåre Vevang Ingvar Hals Øyvind Gjøen Marit Seljeseth Stokke, nestleder Ivar Henning Trælvik Lars Ramstad Trond M. Hansen Riise Stig Holmstrøm, styreleder Oddvar Hoksnes Ole Rakvåg Ingen Jane Anita Aspen, daglig leder Sveinung Talberg, rådgiver Ingen Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til saksliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL ST 0l/l6 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. DESEMBER 2015 ST 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGER ST 03/l6 ÅRSMELDING FOR 2015 ST 04/16 ÅRSREGNSKAP FOR 2015 ST 05/16 AVVENTE KJØP AV SAKS- OG ARKIVSYSTEM FOR SEKRETARIATET ST 06/l 6 EVENTUELT Side l av 5

14 ST 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14. DESEMBER 2015 Styrets vedtak Protokollen fra styremøte 14. desember 2015 godkjennes. Styrets behandling Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende). ST 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGER Styrets vedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Styrets behandling Referatsaker: Orienteringssaker: OS 0l/l6 NOU 2016:4 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) utskrift av kapitel. 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet Daglig leder opplyste at de to siste sidene i kapittel 25 manglet ved utsendelse. Disse ble utdelt til styremedlemmene. Videre ble det opplyste at lovforslaget ikke er sendt ut på høring enda, men at det vil være viktig å komme med høringsuttale når den tid kommer. Styremedlemmene hadde en grundig diskusjon om forslagene, og det ble supplert med informasjon om lovforslagene gitt på NKRFs konferanse i februar. OS 02/16 Korrupsjonsfaren i kommuner sårbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og Tl's korrupsjonsforebyggende nettverk , publisert på KS sin nettside l5 Styremedlemmene hadde en grundig diskusjon og erfaringsutveksling, og det ble oppsummert at åpenhet og likebehandling er viktig. Det ble også referert til KS'etikkutvalgs møte i Molde l7. mars, der flere av styremedlemmene deltok. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende). ST 03/16 ÅRSMELDING FOR 2015 Styrets vedtak Årsmelding for 2015 godkjennes med de endringer som fremkom i møte. Styrets behandling Side 2 av 5

15 Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene. Det ble fremmet forslag om å gjøre følgende endringer i årsmeldingen (endringene fremkommer heri uthevet skift): 3.4 Likestilling De to ansatte i sekretariatet i 2015 var kvinner. Tilsettingen som ble gjort i 2015 var en mann, som da vil tiltrå fra Fra 2016 vil det da være en kvinne og en mann. Selskapets styre har ett medlem fra hver kommune, valgt av kommunestyret. Det er kontrollutvalgslederne som er valgt inni styret. Det er 8 menn og 1 kvinne for valgperioden Styreleder er mann og nestleder er kvinne. Styremedlemmene har personlig varamedlem, som er kontrollutvalgenes nestledere. Av disse er 4 kvinner og 5 menn. Siden det var ønskelig at det er kontrollutvalgets leder som sitter i styret, har en ikke klart å oppfylle kravet i likestillingslovens 13 d) Har utvalget ni medlemmer, Had liver! kjønn være represen/eri med nzz'n.s't_fire. ' ' ' ' lejøn-nsbalansen. Ved valg av leder og nestleder til kontrollutvalgene i de respektive kommunene, bør begge kjønn være representert Avtale med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester til sekretariatet. Avtalen fra 2014 med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester ivaretar sekretariatets behov for bistand til utbetaling av lønn og godtgjøring, regnskap, budsjett, IKTtjenester og noe kontormateriale. Avtalen er videreført. 4.1 Styret Styret har i 2015 avholdt 3 møter; 23.mars, 8.september og l4.desember og behandlet 18 protokollerte saker. I tillegg er det i 2015 behandlet 10 referatsaker og 7 orienteringssaker. Styremøtene blir også benyttet til erfaringsutveksling. Det ble i møte fremmet forslag om følgende vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes med de endringer som firemkom 1' møte. Styret fattet enstemmig Vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende) Daglig leders innstilling: Årsmelding for 2015 godkjennes ST 04/16 ÅRSREGNSKAP FOR 2015 Styrets vedtak Årsregnskap for 2015 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med vedtektene 10. Styrets behandling Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet. Side 3 av 5

16 Det ble også stilt spørsmål om ikke det var styremedlemmene som skulle skrive under regnskapet, og ikke daglig leder og regnskapsansvarlig slik det er gjort. Det ble konkludert med at det er korrekt slik det er gjort. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende). ST 05/16 AVVENTE KJØP AV SAKS- OG ARKIVSYSTEM FOR SEKRETARIATET Styrets vedtak Sekretariatet avventer ROR-IKT s anbudsprosess for nytt saks og arkivsystem. Styrets behandling Det var en grundig diskusjon om fordeler og ulemper med å avvente innkjøp av elektronisk saks og arkivsystem. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). l ST06/16 leventuelt Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp: o Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer Daglig leder tok opp forslaget om en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer. Det ble konkludert med at det var ønskelig å få til denne 24. mai, altemativt 25. mai. Styreleder foreslo at programmet for en tilsvarende dag som ble arrangert i 2012, ble sendt ut til styremedlemmene som et eksempel, og at styremedlemmene blir oppfordret til å komme med innspill til tema til sekretariatet. l diskusjonen kom det frem at kommunal økonomi, er et tema som er aktuelt på opplæringsdagen. 0 Statusrapport etablering av nytt felles revisjonsselskap Daglig leder informerte om at det nå er fattet positive vedtak i alle kommunene og at interimsstyret har fastlagt konstituerende representantskapsmøte for Møre og Romsdal Revisjon IKS til onsdag 4. mai. 0 Statusrapport fra sekretariatet Sekretariatet leier i dag lokaler i Hamnegata 35 fra Molde kommune, i lokaler eid av privat huseier. Molde kommunes husleiekontrakt utløper Det er opplyst at sekretariatet vil få tilbud fra Molde kommune om å leie lokaler i Storgata 31 fra årsskiftet. Dersom dette er lokaler som sekretariatet finner egnet, vil vi da flytte dit. Alternativet er å leie lokaler på loftet i det bygget revisjonen flytter til på Reknes, men disse lokalene er ikke særlig egnet for sekretariatet. Marit Seljeseth Stokke måtte forlate møte kl o Erfaringsutveksling Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene. Side 4 av 5

17 Marit Seljeseth Stokke nestleder Stig Holmstrøm leder Kåre Vevang Øyvind Gjøen Lars Ramstad Ole Rakvåg Trond M. H. Riise Ingvar Hals Ivar Heming Trælvik Jane Anita Aspen sekretær Side 5 av 5

18 E w Nordmøre Kemnerkontor iw Postboks Kristiansund Kontrollutvalgssekretariatet Rådhusplassen Molde for Romsdal Årsrapport 2015 for skatteoppkreveren i Gjemnes Viser oversender årsrapport fra skatteoppkreveren i Gjemnes kommune. Med hilsen /. ' /p/ <) JM /(?«/(/./z 4/ Nils Birger Sagv" 7/ Kemner '~/ Kristiansund kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Postboks 178, 6501 Kristiansund Rådhuset E-post: Kaibakken 2 Telefaks no Bank Org.nr NO

19 1 i i,» / ng * Årsrapport for 2015 Nordmøre Kemnerkontor Gjemnes kommune Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor - Gjemnes kommune

20 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av Skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år lnnfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak.....1o Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor -Gjemnes kommune

21 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1. 1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til skatteoppkreverfunks'onen i re nskapsåret '9 10 / Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift % Arbeidsgiverkontroll % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0, % o re nskapsførere/revisorer Skatteutvalg % Administrasjon 0,10 11 % (Andel fordelt skal være 100 %) /o Organisering Nordmøre Kemnerkontor ble opprettet som foretak og utfører skatteoppkreverfunksj onen for kommunene Averøy, Halsa, Gjemnes og Kristiansund. Nils Birger Sagvik er kemner. Per Einar Nilssen fører skatteregnskapene for Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Halsa. I tillegg foretar han kontormessige kontroller. Per Einar Nilssen gir også veiledning og informasjon til skatte- og avgiftspliktige. Britt Lillan Karlsen arbeider med innfordring, registrering av oppgjørs-lister utleggstrekk og avløser ved føring av skatteregnskapene. Anette Lilleås arbeider med innfordring, registrerer og følger opp dødsbo. Har ansvar for behandling av gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven, samt saksbehandler for Skatteutvalget. I tillegg har hun hatt ansvar for gjennomføring av PLK kontrollene i Gudmunn Dypbukt er kemnerens stedfortreder kom fra Averøy kommune ved sammenslåingen av skatteoppkreverfunksj onen. Han arbeider med innfordring, foretar kontorrnessige kontroller og gir veiledning og informasjon til skatteytere. Arbeidsgiverkontrollen blir organisert gjennom interkommunalt samarbeid mellom kommunene Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rauma, Rindal, Smøla, Sunndal og Tingvoll. I tillegg har Nordmøre Kemnerkontor gjennomført 6 kontroller for Nesset kommune og 2 kontroller for Surnadal kommune i Ordningen blir administrert fra Kristiansund. Viggo Røe, Toivo Brennløkken og Tonny Komstad er ansatt som skatterevisorer for å gjennomføre arbeidsgiverkontroll. Innføringen av KOSS har medført betydelige endringer i arbeidsmetodikk, noe som har vært ressurskrevende i For å avhjelpe situasjonen har kemneren omdisponert en del ressurser ved kontoret - Anette Lilleås har fått ansvaret for gjennomføring av PLK-kontrollene i Utgiftene til arbeidsgiverkontrollen blir fordelt mellom kommunene etter en fordelingsnøkkel, beregnet ut fra krav til antall kontroller i den enkelte kommune Ressurser og kompetanse Etter kemnerens vurdering blir dritten av kontoret utført på en god måte. Det har vært tilstrekkelig med ressurser til å løse oppgavene ved føring av skatteregnskapene og til å drive innfordring, samt saksbehandling for Skatteutvalg og gjeldsordninger. Arbeidsgiverkontrollen har vært utfordrende i 2015 ved innføring av nytt kontrollsystem KOSS (kontroll/ støttesystem). Tre medarbeidere ved kontoret som har tatt videreutdanning på høyskolenivå i perioden Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor - Gjemnes kommune

22 4 1.2 Internkontroll I forbindelse med overgang til SOFIE ble rutinebeskrivelsene ved kontoret omarbeidet og tilpasset det nye verktøyet. Rutinene blir fortløpende vedlikeholdt. Følgende verktøy er disponible for å sikre god internkontroll ved skatteoppkreverfunksjonen: o o Virksomhetsplan. Kontrollplan. o Faste avdelingsmøter med gjennomgang av resultater, måloppnåelse og korrigering ved avvik fra fremdriftsplanen. o Resultatrapport vedrørende innfordringstiltak, innfordringsresultater, restanseutvikling, antall kontroller, endringsforslag inntekt og arbeidsgiveravgift. Månedlig rapportering fra arbeidsgiverkontrollen med fullstendig oversikt. Rutinemessig oppfølging av arbeidslistene. Månedlig uttak av rapporter fra SOFIE. Avstemming og kontrollskjema. Fullmakter. Våre fullmakter fremgår i SOFIE. Medarbeidersamtaler. Årsrapport. Kemneren mener internkontrollen og rutinebeskrivelsene ved kontoret er gode. 1.3 Vurdering av Skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Skatteregnskapet viser hva som totalt er innbetalt av skatter, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra bedrifter og personlige skatteytere med skatteplikt til kommunen. I tillegg gir skatteregnskapet oversikt over samtlige restanser basert på utliknede og forhåndsutskrevne beløp. Skatteregnskapet for 2015 viser at det er innbetalt 238,8 mill. kroner i skatt og arbeidsgiveravgift. Til sammenligning ble det innbetalt 220,9 mill. kroner i Det er en økning på kr 17,9 mill. kroner eller 8,1 % i forhold til Innbetalt skatt økte med 8,7 %, mens innbetalt arbeidsgiveravgift økte med 4,0 % i forhold til Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommunens andel av Skatteinngangen i 2015 var 59,4 mill. kroner mot 54,2 mill. kroner i Dette utgjør en økning på 5,3 mill. kroner eller 9,7 % i forhold til Skatteørene fastsettes innenfor et samlet opplegg for kommuneøkonomien og blir sett i sammenheng med utviklingen i skattegrunnlagene, endringer i personbeskatningen og fordelingen av inntektene til kommuner og fylkeskommuner mellom overføringer og skatter. I kommuneproposisjonen for 2015 ble det signalisert at skatteørene skulle fastsettes ut fra det mål om at skatteinntektene til kommunesektoren skulle utgjøre ca. 40 % av de samlede inntektene. Dette ble lagt til grunn ved fastsettelsen av skatteørene for kommunene. De kommunale skatteørene for 2015 ble fastsatt av Stortinget til 11,35 %, som er en reduksjon på 0,05 prosentpoeng i forhold til Økningen i skatteinngang i Gjemnes kommune fra 2014 til 2015 har vært langt over landsgj ennomsnittet. Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor -Gjemnes kommune

23 5 1.4 Skatteutvalg Skatteutvalget behandlet ingen saker i 2015 fra skatteyter bosatt i Gjemnes kommune. Fra 2009 ble Skatteutvalget sammensatt på regionalt nivå. Kemnerkontoret mottar søknadene og innstiller ovenfor skatteutval get. Deretter oversendes sakene til Skatt Midt-Norge som administrerer behandlingen i Skatteutvalget. Kemnerkontoret har nedlagt betydelig arbeid i å gi god informasjon til mulige søkere om hva som ligger i begrepet rimelighetsgrunner. Dette har medført færre saker til behandling den senere tid. 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av Skatteregnskapet Kemneren ved Nordmøre Kemnerkontor bekrefter at skatteregnskapet for 2015 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april nr. 2. Årsregnskapet for 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av kemneren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2014 Innestående margin for inntektsåret 2014, pr : kr ,- For mye avsatt margin for inntektsåret 2014: kr ,- Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 10 %. Marginprosenten har ikke vært endret de senere år Margin for inntektsåret 2015 Marginavsetning for inntektsåret 2015, pr kr 17,887,948,- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 %. Marginprosenten har ikke vært endret de senere år Kommentarer til marginavsetningen Det har vært underskudd på marginoppgj øret de siste årene. For inntektsåret 2010 var underskuddet 3,0 mill. kroner, for inntektsåret 2011 var underskuddet 2,1 mill. kroner, for inntektsåret 2012 var underskuddet 3,6 mill. kroner og for inntektsåret 2013 var underskuddet 2.8 mill. kroner. For inntektsåret 2014 var det overskudd ved marginoppgjøret med 0,5 mill. kroner. Kemneren ser ingen grunn til å foreslå ending av marginprosenten. Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor -Gjemnes kommune

24 6 3. lnnfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i berostilt berostilt restanse berostilt Skatteart restanse restanse restanse Sum restanse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Øknin + Øknin + pr, skatteart O Arbeids iverav ift Artistskatt Forsinkelsesrenter O Forskuddsskatt Forskuddsskatt erson Forskuddstrekk Geb r lnnfordrin sinntekter Inntekt av summarisk felleso 'ør Kildeskatt Restskatt Restskatt erson O O Sum restanse diverse krav "1 591 Diverse krav O Sum restanse pr- skatteart O inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Det har vært en positiv utvikling av restansesituasj onen de senere år. Det er registrert en liten økning i restanse i 2015 pålydende kr ,. Årsaken til ølmingen i 2015 er feilregistrering av oppgaver etter A ordningen fra et regnskapskontor. Skatteregnskapet SOFIE er et godt verktøy til å holde kontroll og drive aktiv innfordring. Det er ingen krav stilt i bero i skatteregnskapet for Gj errmes kommune. Kemneren er godt fornøyd med utviklingen, kontroll. og er av den oppfatning at restansesituasjonen er under god innbetalt skatt for personlige skatteytere og selskapsskatt økte med 5,3 mill. kroner eller 9,71 % i 2015 i forhold til For arbeidsgiveravgift var det økning med 1,1 mill. kroner eller 4,0 % i samme periode. Sum avskriving i 2015 var kr 25.l99,. Sum ettergivelse kr 0,. Ingen nedsettelse av grunnlag pensjonsgivende inntekt i Det er meldt krav i flere konkursbo og gjeldsordninger, som fortsatt er under behandling. Behandlingen av konkursbo tar ofte lang tid. Det samme gjør gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor - Gjemnes kommune

25 7 Erfaringsmessig gir sluttbehandling av konkursbo og gjennomføring av gjeldsordninger liten eller ingen dekning til kreditorene Restanser eldre år lnntektsår Sum restanse Herav skatteart debet "Restskatt erson Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Kemneren er av den oppfatning at restansesituasjonen for eldre krav er under god kontroll. Flere eldre saker har blitt løst i løpet av 2015, noe som også gjør utslag i regnskapet. Det gjennomføres løpende innfordringstiltak mot alle skatterestanser. Antall krav som var foreldet pr : O Samlet beløp på krav som var foreldet pr : 0 Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m og sikret at krav ikke har blitt foreldet. Nødvendige tiltak for å bryte foreldelsesfristene har blitt iverksatt. 3.2 Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Oversikten viser krav, resultat og resultat i forhold til krav pr Krav Resultat Resultat i forhold til krav Restskatt inf. 70,0 % 94,57 % + 24,57 % Restskatt innbetalt 95,0 % 99,10 % + 4,10 % Arbeidsgiveravgift 99,9 % 99,99 % + 0,09 % Forskuddstrekk 100,0 % 100,00 % 0,00 % Forskuddsskatt pers 99,5 % 99,51% + 0,01 % Restskatt upersonlig 99,4 % 100,00 % + 0,60 % Forskuddsskatt upersonlig 99,9 % 100,00 % + 0,10 % Tabellen viser at Nordmøre Kemnerkontor nådde målene for Gjemnes kommune pr Kemneren er meget godt fomøyd med dette resultatet. Årsrapport 2015: Nordmøre Kerrmerkontor - Gjemnes kommune

26 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Medarbeiderne ved Nordmøre Kernnerkontor har arbeidet målbevisst for å oppnå fastsatte krav. Alle tilgjengelige ressurser har vært benyttet planmessig og strategisk innfor rammen av regelverk som regulerer utøvelsen av skatteoppkreverfunksj onen. Stor innsats fra den enkelte medarbeider har gitt høy innfordringsaktivitet, noe som avspeiler det gode innfordringsresultatet kontoret oppnådde i Omtale av spesielle forhold Foretaket Nordmøre Kemnerkontor ble stiftet for å administrere skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontrollen for flere kommuner i regionen. Skatteoppkreverfunksj onen for Averøy og Kristiansund ble slått sammen Fra ble det felles skatteoppkreverfunksjonen for Averøy, Halsa og Kristiansund. Fra tok Nordmøre Kemnerkontor over skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune. Denne prosessen har medført tilrettelegging og omarbeiding av rutiner som videre har ført til noen endringer av arbeidsoppgaver for den enkelte ved kontoret. Totalt sett har dette vært positive endringer som har styrket skatteoppkreverfunksj onen. Fra 2015 ble samarbeidet med Rauma kommune utvidet til å omfatte hele arbeidsgiverkontrollen. Nordmøre Kernnerkontor gjennomførte 6 kontroller i 2015 for skatteoppkreveren i Nesset og 2 kontroller for skatteoppkreveren i Surnadal. Det ble i løpet av 2015 inngått avtale med Oppdal kommune om å utføre arbeidsgiverkontroll i Oppdal fra Fra 2016 skal skatteoppkreveren i Molde overta skatteoppkreverfunksj onen for Nesset kommune. Usikkerheten om statliggj øring av skatteoppkreverfimksj onen har også vært krevende for driften av kontoret i Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Nordmøre Kemnerkontor ble samlokalisert med Skatt Midt-Norge i Skattens Hus fra januar Samlokaliseringen har gitt positiv effekt på arbeidet som blir utført ved kemnerkontoret, med nærhet til miljøet som fastsetter skattekravene. Det har også blitt enklere for brukerne som har fått en felles besøksadresse for sine Skattespørsmål. Nordmøre Kemnerkontor arbeider kontinuerlig med tiltak for å forbedre rutinene og øke effektiviteten på arbeidet som utføres. Tre medarbeidere ved kontoret har tatt videreutdanning på høyskolenivå i perioden Stabil bemanning, godt arbeidsmiljø med lite sykefravær har medført øket effektivitet, noe som i neste omgang har gitt utslag i gode innfordringsresultater. 3.3 Særnamskompetanse Nordmøre Kemnerkontor har benyttet særnamskompetansen. Det ble avholdt totalt 297 utleggsforretninger i 2015 ved Nordmøre Kemnerkontor. Langt flere ble berammet - der debitor ble varslet om tidspunkt og sted. Mange betaler kravet når de mottar varsel, for å unngå at utleggsforretningen blir avholdt. Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor -Gjemnes kommune

27 9 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Det er etablert interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontrollen mellom kommunene Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rauma, Rindal, Smøla, Sunndal og Tingvoll. Ordningen blir administrert fra Kristiansund. Det er ansatt 3 skatterevisorer til å utføre arbeidsgiverkontroll. Viggo Røe, Toivo Brennløkken og Tonny Kornstad. Utgiftene til arbeidsgiverkontrollen fordeles mellom kommunene etter fordelingsnøkkel beregnet ut fra krav til antall kontroller. Antall kontroller som skal avholdes, blir fastsatt med grunnlag i antall arbeidsgivere og arbeidstakere lokalisert i den enkelte kommune. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 2015: 6 Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2015: 6 Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2014: Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Antall avdekningskontroller med avdekket beløp 0 stk. eller 0 % av avdekningskontrollene. Avdekket beløp inntekt kr 0, arbeidsgiveravgift grunnlag kr 0, Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet har vært god i Kontrollkrav 2015 for alle kommunene tilsammen var 147 kontroller det ble gjennomført totalt 153 kontroller. Oppsatte mål for Gjemnes kommune ble nådd med 6 kontroller. Det kan opplyses at kontrollkravet ble nådd for alle kommunene som er med i samarbeidet med unntak av en kontroll for Smøla kommune. Grunnen til at den ene kontrollen for Smøla ikke ble ferdigstilt var problemer med fremskaffelse av dokumenter fra arbeidsgiver. 4.5 Samarbeid med andre kontrol/aktører Nordmøre Kemnerkontor har arbeidet aktivt over flere år for utvidelse av kontrollsamarbeidet til å omfatte hele Nordmøre. I 2015 ble det inngått avtale med Nesset kommune om å gjennomføre 6 kontroller. For Rauma kommune ble det gjennomført 19 kontroller i l tillegg ble det gjennomført 2 kontroller for skatteoppkreveren i Sumadal kommune. Det er også inngått avtale med Oppdal kommune om at Nordmøre Kemnerkontor skal overta ansvaret for arbeidsgiverkontrollen i Oppdal fra Kontrollkravet for Oppdal er 18 stk. kontroller pr år. Nordmøre Kemnerkontor har i 2015 samarbeidet og gjennomført kontroller sammen med Arbeidstilsynet, Politi og Skatt Midt-Norge. Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor -Gjemnes kommune

28 Gjennomførte informasjonstiltak Det er gitt informasjon til 5 nye arbeidsgivere i Gjenmes kommune i Nordmøre Kemnerkontor har kunnskap om at nyregistrerte arbeidsgivere i stor grad benytter seg av autoriserte regnskapskontor til å utføre sin regnskapsførsel. Det ble registrert 15 nye arbeidsgivere i Gjemnes i Kristiansund, /6 744; ffxzøur ' Skatteoppkrever ns signatur n Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport 2015: Nordmøre Kemnerkontor - Gjemnes kommune

29 Årsregnskap - kommune -sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr : '1557', Ar : '2015', Hovedbokstype : K Valgt år Forrige år Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre innestående margin Udisponert resultat Sum 0 0 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt mv - 100% stat Personlige skatteytere Upersonlige skatteytere Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden -medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 1 0 Videresending plassering mellom kommuner Sum Sum totalt 0 0 /8&(// M,, Dato: Årsregnskap - kommune - sammendrag Side 1

30 Saksbehandler Deres dato Vår dato 15. februar 2015 Skatteetaten Telefon Deres referanse Vår referanse 201å/ KOMMUNESTYRET I GJEMNES KOMMUNE RÅDHUSET 6631 BATNFJORDSØRA Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune 1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april Skattekontoret har faglig ansvar og instruksj onsmyndighet overfor skatteoppkreveme i saker som vedrører skatteoppkreverfunksj onen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne av 1. januar Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksj onen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreveme" av 1. februar Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: o Intern kontroll o Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet o o Skatte- og avgiftsinnkreving Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksj onen. 2. Om skatteoppkreverkontoret 2.1 Bemanning Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter: Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014 Antall årsverk ,9 0,9 0,9 Postadresse Besøksadresse Sentralbord Postboks 9200 Grønland Se eller Q5[0 ring gratis OO0 Org. nr: Telefaks

31 3. Måloppnåelse 3.1 Skatte- og avgiftsinngang Skatteregnskapet for Gjemnes kommune Viser per 31. desember 2015 en skatte- og avgiftsinngangl til fordeling melloni skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr og utestående restanserz på kr Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatteoppkrever 18. januar Innkrevingsresultater Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2015 for Gjemnes kommune. Resultatene viser følgende: Totalt lnnbetalt av Resultat- innbetalt av lnnbetalt av innbetalt sum krav krav sum krav (i %) sum krav (i %) i MNOK (i %) (i %) forrige år regionen Restskatt personlige skattytere ,9 99,10 % 95,00 % 98,91 % 94,83 % Arbeidsgiveravgift ,7 99,99 % 99,90 % l()0,00 % 99,84 % Forskuddsskatt personlige skattytere ,4 99,51 % 99,50 % 99,54 % 99,46 % Forskuddstrekk ,2 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,94 % Forskuddsskatt upersonlige skattytere ,3 100,00 % 99,90 % 100,00 % 99,98 % Restskatt upersonlige skattytere ,8 100,00 % 99,40 % 100,00 % 99,1 1 % 3.3 Arbeidsgiverkontroll Resultater for konimunen per 31. desember 2015 viser følgende iht. skatteoppkreverens resultatrappoitering: Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført arbeidsgivere antall kontroller kontroller kontroll kontroll kontroll kontroll 2015 (5 %) (i %) 2014 (i %) 2013 (i %) region (i %) ,1% 5,1% 5,2% 4,1% 4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skattekontoret har i 2015 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 9. april Skattekontoret har i 2015 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intem kontroll, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. 1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 2

32 5. Resultat av utført kontroll 0 Intern kontroll Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige eri samsvar med gjeldende regelverk. I Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skarteregnskap Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringeii, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret. 0 Skatte- og avgzfisinnkreving Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. o Arbeidsgiverkontroll Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang. 6. Ytterligere informasjon Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2015 gitt pålegg og anbefaling som er meddelt skatteoppkreveren i rapporter av 14. april og l l. november Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefaling som er gitt. Vennlig hilsen,.; :..,,g X une Larisa hanse Stein-Ove Hjortla, A vd e l in gsd i rektor Skatt Midt-Norge Kopi til: o Kontrollutvalget for Gjemnes kommune o Skatteoppkreveren for Gjemnes kommune o Riksrevisjonen 3

33 Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar l Norges Kommunerevisorf... Side 1 av 1 Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar l Norges Kommunerevisorforbund Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet. Ny ra port om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet. PwC har gjennomført FoU-prosjektet «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» på :W~-~~--- < - ~* --W -*~~ --Mw W~"~-- - -< oppdrag fra KS. Rapporten beskriver hvordan kommunestyret i ni kommuner utøver sitt m, overordnede tilsynsansvar i praksis. l tillegg gir den anbefalinger til hvordan kommunene kan styrke egenkontrollen og benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til Kommunestyrets læring og kontinuerlig forbedring, og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket overordnede egenkontroll. tilsynsansvar Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra KS om å gjennomføre en undersøkelse med fokus på hvordan kommunestyret kan styrke utøvelsen av sitt overordnede tilsynsansvar, og hvordan styrket egenkontroll i praksis kan redusere behovet for statlig kontroll/tilsynsvirksomhet. Undersøkelsen skulle ta et kommunestyreperspektiv, som en forlengelse av tidligere studier der fokuset har vært på kontrollutvalget og administrasjonens internkontroll. Mange kommunestyrer bør ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar. God utøvelse av tilsyn og kontroll med egen virksomhet vil øke tilliten innbyggerne har til kommunen, gi grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring og gi grunnlag for mindre statlig tilsyn og kontroll. Videre anbefales det at kommunestyrene tar aktivt grep om kontroll- og tilsynsarbeidet, skaffer seg kjennskap til risikobildet i kommunen, følger opp kontroll- og tilsynsaktivitetene og skaper gode samhandlingsarenaer. KS vil tilby kommunene og fylkeskommunene en gratis fordypningsdag om kommunestyrets egenkontroll gjennom KS Folkevalgtprogram, som eget tema eller sammen med KS' anbefalinger om eierstyring. Her kan du lese hele rapporten «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» og en presentasjon av innholdet» O kommentarer Sorter etterrieldgite i i Legg til en kommentar H Facebook Comments Plugin Norges Kommunerevisorforbund Nettstedkart l Erling Storvik Design -Siteman CMS http :// 1 6/ februar/ny rapport om-kommunestyrets-overor

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 7.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:05 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Møteleder: Stig

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

MØTEPROTOKOLL. Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 4.5.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:25 Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus Sak nr: 1/17 8/17 Møteleder:

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 14.9.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.05 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 21/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 24.04.2012 Tid: kl 10.00 kl 13.20 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 12/12 17/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 9.5.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.20 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 09/16 14/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 09.09.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal kommunehus Sak nr: 23/11 29/11 Møteleder: Bjørn Flemmen Steinland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap)

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/10 Møtedato: 11.03.10 Tid: kl 10.20 kl 14.15 Møtested: Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Møteleder: Møtende medlemmer: Eva

Detaljer

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 31.01.2017 Tid: kl 12.20 kl 15.15 (Fra kl. 10.00-11.45: Virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus) Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal

Detaljer

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H)

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H) KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.09.2015 Tid: kl 13.00 kl 15.50 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 22/15 29/15 Møteleder: Ola Krogstad, leder (Ap)

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Leder informerte innledningsvis at varamedlem til kontrollutvalget Theodora Baldvinsdottir var gått bort. Det ble tent lys for henne.

Leder informerte innledningsvis at varamedlem til kontrollutvalget Theodora Baldvinsdottir var gått bort. Det ble tent lys for henne. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 9.3.2016 Tid: Kl. 12.00 15.50 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Marit Seljeseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 27.02.2017 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/17 07/17 Møteleder: Ivar H. Trælvik,

Detaljer

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/15 Møtedato: 20.04.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.20 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 11/15 18/15 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 19.06.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 Møteleder:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 15.6.2016 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.15 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 15/16 20/16 Møteleder: Øyvind Gjøen,

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 7/15 Møtedato: 8.12.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 13.55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 42/15 48/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/12 Møtedato: 26.09.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.40 Møtested: Åndalsnes sjukeheim / Rauma rådhus, Møterom 415 Sak nr: 25/12 31/12 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/16 Møtedato: 5.12.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.15 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 31/16 36/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 27.05.2013 Tid: kl 10.00 kl 13.50 Møtested: Kommunestyresalen, Rauma rådhus Sak nr: 08/13 15/13 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 14.03.2016 kl 10:00 12:50 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder Merja

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Gjemnes, 28.februar 2012 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 07.03.2012 kl. 13:00 STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 23.5.2017 Tid: Kl. 10.00 kl.12.00 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 09/17 14/17 Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) Møtende

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19. mars 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 29.11.10 Tid: kl 10.15 kl 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus Sak nr: 27/10 35/10 Møteleder: Eva Betten, nestleder

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ann Helen Dalheim (Uavh.)

Ann Helen Dalheim (Uavh.) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/15 Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 12.00 kl. 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus Sak nr: 35/15 41/15 Møteleder: Ingvar Hals, leder

Detaljer

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016.

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016. KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.5.2016 Tid: Kl. 10.00 kl. 13.00 Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus Sak nr: 16/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Lars Ramstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/17 Møtedato: 22.5.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 17.20 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 13/17 18/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Møteleder: Helsestasjonen, møterom Varpelia Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.01.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Møtedato/tid : Onsdag 12. mars 2008, kl. 18.00 21.10 Møtested/lokaler : Selbu rådhus, Formannskapssalen Saksnr : 10/2008 15/2008 Møtende medlemmer : Ole Halvard

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 1130 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 007 012/12 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte Ann Gregersen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019 Gjemnes kommune Vedtatt av Gjemnes kontrollutvalg 20.9.2017, sak 25/17 1. INNLEDNING Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 er Gjemnes

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer