Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Formannskap Kommunestyresalen, Loppa Rådhus t6.t : Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS PS 441t4 PS 45l14 PS PS 471T4 PS 48/14 PS 491T4 PS 5/14 PS s1114 PS s2lt4 PS 53/14 PS PS s5l14 PS 56/14 PS 571r4 Innhold Salg av Nuvsvåg skole, "Rabben" og "Barnebo" - fremleggelse av mottatte tilbud Budsjettregulering 214 Investering - Loppa Havn Budsj ettregulering 2 I 4 Investering - Idrettssal Budsjettregulering 214 Investering - Kommunale industriområder Budsjettregulering 214 Investering - Telefonsystem Budsjettregulering Avdrag på lån (investering) Budsjettregulering Bruk av lån Budsj ettre gulering Investering - Vannforsyning Budsj ettregulering Investering - Fj ellsikring Budsj ettregulering Investering - Småbedrift ssenter Budsj ettregulering Mottatte av drag på utlån Budsjettregulering 214 Investering - Heis Budsj ettre gulering 2 I 4 - Pro sj ekt bredbåndsutbyg ging Søknad om skjønnsmidler for 215 " Kompensasj onsmidler> til infrastrukturtiltak o g pro sj ekter i Finnmark EVENTUELT Lukket Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

2 Innkalling er sendt til: Navn Funksion Representerer Jan Eirik Jensen Thorbjørn Johnsen Gjermund Amundsen Stein Erland Thomassen Linda Rostrup Martinsen Ståle Johansen Ståle Sæther Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem KP H AP SP AP H/KP/SP

3 TOPPA KOMMUNE Rådmann Saksframlegg Dato: Arkivref: L2.tL.2L4 2OL4/647-O / 61 Marion Høgmo Saknsnr Utvalg 37/t4 43/14 Formannskap Formannskap Kommunestyre Møtedato 3.L2.2L4 L r2.2r4 Salg av Nuvsvåg skole, "Rabben" og "Barnebo" - fremleggelse av mottatte tilbud Vedtak i Formannskap Saken utsettes til neste møte som avholdes før kommunestyremøtet den lt.desember 214 Enstemmig vedtatt. Forslag til vedtok: (1) BudfraNuvsvågFeriesenterASomkjøpavNuvsvågskole,<Rabben))ogcBarnebo>forkr451.,- aksepteres. (2) Loppa kommune godtar at kjøpesummen belastes frakoblingskostnadene på anslagsvis kr ,9- iht. pkt.1 i salgsprospektet. (3) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben) og <Barnebo> for kr 45.,- avslås (a) Bud fra Anette Jensen på kr 5.,- for <Barnebo> avslås. (5) Rådmannen ivaretar videre formalisering av overdragelsen av eiendommene iht. pkt.1 og 2 ovenfor samt underretning til budgiverne i pkt.3 og 4 om avslag på mottatte bud. Vedlegg: (1)Salgsprospekt over skolen, <Rabben> og <Barnebo> (2) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på skolen, <Rabben> og <Barnebo) på

4 kr 451.,- m/vedlegg (3) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben) og <Barnebo> på kr 45.,- (a) Bud fra Anette Jensen på <Barnebo> på kr 5.,- Andre saksdokumenter (ikke vedldgt): (1)Tilstandsrapporter over Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>. (2) Matrikkelrapporter over Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>. (3) Budskjema utarbe det av Loppa kommune Saksutredning: 1. Kommunestyrets tidligere vedtak i saken I vedtak nr.2o73/293-/614/sen av vedtok Loppa kommune at Nuvsvåg skole, barnehage og lærerboliger skulle legges ut for salg. Bud på alle tre bygningene på kr 55.,- fra Nuvsvåg Feriesenter AS ble mottatt og akseptert av kommunestyret i Loppa. Gjennomføringen kjøpet måtte imidlertid innstilles fordi kjøper ikke godtok å dekke frakoblingskostnadene ved skolen, og det ble oppnådd enighet om at kjøpet måtte oppheves På denne bakgrunn fattet Loppa kommunestyre den L3.6.2L4 slikt vedtak 1.. Loppo kommune viser til ot det ved kommunestyrevedtaket av ble inngått avtale om salg av Nuvsvåg skole, barnehøgen og lærerboligen for kr 55.,- + off e ntl i g e o m kostn i ng e r. 2. Krov fremsott i møte 6.moi gjengitt i møtereferatets pkt. 5(b) om at Loppo kommune før overskjøtingen ov Nuvsvög skole må dekke olle kostnodene til teknisk adskillelse ov strøm- og vannforsyning fro den qvrige delen av bygningsmossen som Loppa kommune skol beholde, imøtekommes ikke. 3. Etter ønske fra Nuvsvåg Feriesenter AS fristilles selskopet fro kjøpsovtalen slik at denne bortfoller, Etter dette var avtalen mellom Loppa kommune og Nuvsvåg Feriesenter AS om salg av Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>> opphevet. I samme vedtak besluttet kommunestyret følgende:

5 (4) <Nuvsvåg skole legges så snort som mulig ut for salg igjen til somme prisantydning som tidligere.> Rådmannen gangsatte på denne bakgrunn forberedelser til ny salgsprosess av eiendommene. Eiendommene ble lagt ut for salg i starten av september måned. I forkant av at eiendommene på nytt ble lagt ut for salg, ble tilstandsrapporter utarbeidet av takstmann. Administrasjonen fikk bistand fra advokat til å utforme salgsprospekt og tilpasset budskjema. Dette for å sikre en ryddig salgsprosess samt at kjøperne skulle få mest mulig korrekt informasjon om salgsobjektene. Disse dokumentene følger dette saksfremlegget som ikketrykte saksdoku menter. 2. Salgsprosessen. Mottatte bud Det har vært en god del henvendelser om eiendommene, som har resultert i tre bud. Loppa kommune har under salgsprosessen mottatt føleende bud: (1) Bud fra Anette Jensen om kjøp av <Barnebo> for kr 5.,-. (2) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben> og <Barnebo> på kr 45.,- uten forbehold. (3) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på kjøp av skolen, <Rabben> og <Barnebo> for kr 451.,- med forbehold om at kjøpesummen skal dekke frakoblingskostnadene. 3. Akseptfrister Alle tre budene har i utgangspunktet hatt budfrister som har vært for korte til at disse gjaldt frem til kommunestyrets møte den LT.desember år. På forespørsel har budgiverne godtatt at akseptfristene har blitt utvidet til lt.desember i år. På denne bakgrunn fremlegges alle tre budene med dette for kommunestyret for aksept/avslag/motbud med akseptfrister som ikke er utløpt. 4. Salgsprosessen videre

6 Dersom kommunestyret aksepterer ett av budene som er fremlagt i dette saksfremlegget, vil skriftlig kjøpekontrakt bli forelagt kjøper til signering. Deretter vil kontraktsmøte bli avholdt og kjøpesum innbetalt til sikkerhet for gjennomfpring av teknisk frakobling av Nuvsvåg skole (forutsatt at skolen medfølger på kjøpet) Deretter vil teknisk frakobling av skolen finne sted Videre vil adkomstrett for kommunen til grendehuset og bassenget blitinglyst før skolen overskjøtes til kjøper, samt adkomstrett og utbedrings til vannledning som ligger nedgravd under Nuvsvåg skole og som naboene bak skolen får sin vannforsyning fra. Deretter vil formell overskjøting av eiendommene finne sted herunder Økonomisk oppi ør, innbetaling av dokumentavgift og eventuelle andre tinglysningsgebyr. Rådmannen vil rapportere tilbake til kommunestyret når denne prosessen er fulført Vurdering: Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet til at det innstilles til kommunestyret på at Nuvsvåg Feriesenter AS sitt bud på kr 45L.,- for skolen, <Rabben> og <Barnebo> under ett, aksepteres herunder kjøpers forbehold om at kjøpesummen skal dekke frakoblingskostnadene. Dette da dette er det høyeste budet samt at hele eiendomsmassen da er avhendet, slik at videre salgsarbeid og dertil ressursbruk ikke blir nødvendig. Dersom eiendommene fortsett skulle stått ubrukt, vil dette medført driftskostnader for kommunen. Ved at Nuvsvåg Feriesenter AS overtar denne bygningsmassen, fører dette til besparelsen av vedlikeholdskostnader for Loppa kommune. Dette kan videre bidra til Økt næringsaktivitet i Nuvsvåg iform av fisketurisme, noe som rådmannen anser som svært positivt. Kommunen slipper ved et salg av hele eiendomsmassen ytterligere vedlikeholdskostnader på disse eiendommene, og får i stedet eiendomsskatt/kommunale avgifter på disse eiendommene fra ny eier. På denne bakgrunn fremmer rådmannen innstilling til vedtak som fremgår av pkt I ovenfor. ***

7 SAKSFREMLEGG TILLEGGSBEMERKNING TIL SAKSFREMLEGG OM SALG AV NTIVSVAG SKOLE, rrrabben)' OG (BARNEBOTT VEDR. FORBEHOLD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Rådmannen har tidligere oversendt saksfremlegg med slik innstilling til vedtak i kommunestyret: (6) Budfra Nuusuàg Feriesenter AS om kjøp au Nuusuåg skole, orabbent og obarnebo,for kr 451.,- aksepteres. (7) Loppa kommune godtar at kjøpesummen belastes frakoblingskostnadene pä anslagsuis kr ,9- iht. pkt.1o i salgsprospektet. Punktene (3) - (5) gjengis ikke her da tilleggskommentaren fra rådmannen kun knytter seg til innstillingen pkt. (1) og (2). Ad. Budgivers forbehold om dekning av frakoblingskostnader i kjøpesummen Budgiver Nuvsvåg Feriesenter AS har forutsatt at kjøpesummen skal medgå til å dekke de kr ,9- som det er antatt å koste å frakoble skolen fra grendehuset og bassenget, som Loppa kommune skal beholde etter salget. I salgsprospektet forutsatte kommunen at disse kostnadene skulle dekkes av kjøper, og denne forutsetningen oppfylles når kjøpers innbetalte kjøpesum benyttes til å dekke disse kostnadene. Rådmannen erkjenner at det blir marginalt igjen av kjøpesummen etter at disse kostnadene på inntil kr ,9- er belastet kjøpesummen, men noe høyere bud enn dette er ikke mottatt på de over tre månedene som skolen har ligget ute for salg. Samlet sett mener rådmannen at kjøpers forutsetning om at kjøpesummen skal benyttes til å dekke frakoblingskostnadene er akseptabelt, og innstiller derfor positivt til kommunestyret om aksept av nevnte forbehold.

8 Ad. Budgivers forbehold om fritak for kommunale avgifter Budgiver Nuvsvåg Feriesenter AS har tatt forbehold om fritak for kommunale avgifter for Nuvsvåg skole frem til teknisk frakobling er foretatt. Rådmannen har ikke kommentert dette forbeholdet i det opprinnelige saksfremlegget i saken. Dette da et slikt forbehold må bero på en misforståelse da forbeholdet er uten noen reell betydning. Ifølge prospektet skal ,9- innbetales av Nuvsvåg Feriesenter AS allerede ved kontraktsigneringen. Dette til sikkerhet for teknisk frakobling av bassenget og grendehuset som er forutsatt gjennomført før formell overtakelse kan finne sted. Det normale er at kjøpesummen først overføres ved overtakelsen av eiendommen, men Loppa kommune har betinget seg innbetaling av ca. 9O%o av denne allerede ved kontraktsigneringen. Dette for at den tekniske frakoblingen skal være gjennornført og fullt oppgjort før Nuvsvåg Feriesenter AS får overta eiendommen rent formelt. Nuvsvåg Feriesenter AS blir derav ikke eier av skolen før frakoblingen har funnet sted, Først når frakoblingen er fullført og betalt for, blir Nuvsvåg Feriesenter AS eier av skolen Ikke før dette tidspunktet starter de kommunale avgiftene å løpe. Budgivers forbehold om fritak for kommunale avgifter frem til fullført adskillelse av grendehuset og bassenget, har derfor ingen reell betydning. Dette da kommunale avgifter uansett ikke skulle vært betalt for denne perioden. Dette forutsatt at kommunestyret kommer til at Nuvsvåg Feriesenter AS skal anses som den foretrukne budgiveren. Rådmannen har derfor ikke funnet grunn til i det opprinnelige saksfremlegget til verken å bekrefte eller awise forbeholdet om fritak for eiendomsavgifter frem til adskillelsen er fullført. Dette fordi forbeholdet ikke har noen reell betydning. De kommunale avgiftene starter uansett ikke å løpe før adskillelsen er fullført, slik a kjøpers forbehold er fullt i samsvar med gjeldende regler på området, og ikke innebærer noen innrømmelse fra kommunens side. Av denne grunn er dette forbeholdet ikke omtalt i saksfremlegget eller hensyntatt i vedtaksteksten. Rådmannen ønsker ved dette å bekrefte at nevnte forbehold er blitt vurdert, men ikke funnet grunn til å omtale særskilt i saksfremlegget. Rådmannen finner for ryddighets sþld grunn til å foreta følgende presiserins i innstillingen (med uthevet skrift) til kommunestyret i saken, slik at eieldende innstillins blir slik:

9 INNSTILLING (1) Bud fra Nuusuäg Feriesenter AS om kjøp au Nuusuåg skole, rrabbent og rbarnebor for kr 451.,- aksepteres. (2) Loppa kommune godtar at kjøpesummen belastes frakoblingskostnadene på anslagsuis kr ,9- iht. pkt.lo i salgsprospektet. Kommunale aagífter stanter å.\øpe nùr frakobllngsarbeídene erfullføtt og beløstet lnnbetalt kjøpesum og formell ouertøkelse au Nuasa&g skole harfunnet sted. Nuusuå.g Ferlesenter AS strtr som formell kontrø,ktspart ouerfor elektríker/rørlegger somforetar adsklllelsen. Pkt. (3) - (5) forblir uendret som i den opprinnelige innstillingen. Utover dette vises det til allerede oversendte saksfremlegg med innstilling og saksdokumenter som følger saken uendret. ***

10 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 5.r s8- I 15 Camilla Hansen kommune. no Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Loppa Havn Sammendrag Budsj ettregulering av ikke budsj ettert tiltak. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekt for Loppa Havn slik: D D D K K kr. 22 kr. 185 kr. 1 kr. 1 kr. 4 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) : Søknader om tilskudd. Saksutredning: Loppa Havn ble innlemmet i Loppa kommune, og står ikke som eget selskap lenger. Da budsjettet for 214 ble utarbeidet sto fremdeles Loppa Havn som eget selskap, og det ble ikke budsjettert med investeringer for Loppa Havn i kommuneregnskapet. Det har været investert i både bølgedemper og flytekai, og dette må derfor budsjettreguleres. Tiltaket har ffitt tilsagn om tilskudd fra Kystverket på kr 4,-. Økonomisk oversikt for prosjektet pr

11 Ansvar:47 Loppa Havn Funksjon: 33 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 3235 Påkostning av kai 3236 Påkostning av bølgedempere 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3729 Kompensasjon for merverdiavgift Sum funksjon : 33 Samferdselsbed rifter/transportti ltak Regnskap Buds(end) %- 214 fo b

12 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: t I 15 Camilla Hansen Saksnr Utvalg 4slr4 Formannskap 71t4 Kommunestyre Møtedato t6.r Budsjettregulering 214 Investering - Idrettssal Sammendrag Budsj ettre gulering av ikke påbe gynt investeringspro sj ekt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at forprosjektet vedrørende idrettssal settes i null for budsjettåret 214. Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik: K r K s 381 D D r ki. 32 ki. 8 ki. 8 kr. 32 Vedlegg Ingen Andre saksdoku menter (i kke vedlagt) : Ingen Saksutredning: Forprosjektet på idrettssal har ikke kommet i gang i budsjettåret2}i4, og har en budsjettramme på Kr. 4,-. Økonomisk oversikt over prosjektet pr :

13 Ansvar: 2475 ldrettssal Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 327 J\øp konsulenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Regnskap 214 Buds(end) o/o- 214 îo b Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret. Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjettet for 215

14 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I 15 Camilla Hansen Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap lll4 Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Kommunale industriområder Sammendrag Budsj ettre gulering av ikke påbe gynt investeringspro sj ekt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at investeringsprosjekt vedrørende kommunale industriområder settes i null for budsjettåret214. Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik: K s K D s D D D s kr. 8 kr. 2 kr. 2 k.3 kr kr. 544 Vedlegg: Ingen Saksufredning: Investeringsprosjektet på nytt kommunalt industriområde har ikke kommet i gang i budsjettåret 214, og har en budsjettramme på k. 1 millioner. Økonomisk oversikt over prosjektet pr Regnskap Buds(end) %-

15 Ansvar: 462 Kommunale industriområder Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3232 Vedlikehold byggtjenester nybygg 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 383 Overføring fra fylkeskommunen 391 Bruk av lånemidler 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Ío b Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret. Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjettet for 215.

16 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: s I 1s Camilla Hansen camilla. kommune. no Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap 16J Kommunestyre Budsj ettregulering 214 Investering - Telefonsystem Sammendrag Budsjettregulering av ikke påbegynt investeringsprosjekt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at investeringsprosjektet med nytt telefonsystem settes i null for budsjettaret 214. Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik K K r2 D 3728 tt3 t2 D 394 tt3 r2 kr. 32,- kr. 8,- kr. 8,- kr. 32,- Vedlegg: Ingen Saksutredning: Investeringsprosjektet på nytt telefonsystem har ikke kommet i gang i budsjettaret214, og har en budsjettramme på k. 4,-. Økonomisk oversikt over prosjektet pr 3.I2.I4 Ansvar: I 1 3 lkt-avdelingen Funksjon: I 2 Administrasjon 3227 K øp av EDB utstyr 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 12 Administrasjon Regnskap 214 Buds(end) %- 214 fo b

17 Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret. Vurdering: Tiltaket har tatt lenger tid enn forutsatt, og er satt opp i budsjettet for 215

18 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I r5 Camilla Hansen Saknsnr Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato t6.t r2.2r4 Budsjettregulering Avdrag på lån (investering) Sammendrag Budsj ettre gulering av ekstraordinære av drag på lån. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: D kr K kr Vedlegg Ingen Saksutredning: Loppa kommune gir startlån til kjøp av bolig. Avdragene som blir innbetalt betaler vi tilbake til Husbanken igjen som ekstraordinære avdrag har vi betalt inn mer enn det vi har budsjettert med, og dette må derfor budsjettreguleres da det benyttes fond. Det budsjettreguleres slik at budsjettet tilsvarer faktisk innbetaling. Økonomisk oversikt pr , Ansvar:91 Avdrag på lån Funksjon: 87 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Ekstraordinært avdrag 3956 Bruk av bundet investeringsfond Sum funksjon: 87 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Regnskap Buds(end) %- 214 iorb

19 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t s8- I 1s Camilla Hansen Saknsnr Utvalg Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering Bruk av lån Møtedato t6.t2.2t4 t7.r2.2r4 Sammendrag Budsj ettregulering av videre utlån husbankmidler Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som føl ger : D kr. 69 K kr. 69 Vedlegg Ingen Saksuúredning: Loppa kommune gir startlån til innbyggere for kjøp av bolig er det lånt ut mer penger enn det har vært budsjettert med. Dette må budsjettreguleres, og legges derfor fram for kommunestyret. Det budsjettreguleres slik at budsjettet tilsvarer faktisk utlån. Økonomisk oversikt pr : Ansvar: 915 Bruk av lån Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 3521 Videre utlån husbankmidler 391 Bruk av lånemidler Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Regnskap Buds(end) %- 214 fo b

20 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I 1s Camilla Hansen kommune. no Saknsnr Møtedato 5114 Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 fnvestering - Vannforsyning Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger K D s K D s D ki. 72 kr. 36 kr. 18 ki. 18 kr. 684 Vedlegg Ingen Saksufredning: Tiltaket med legging av ny vannledning i Ystnesveien ble dyrere enn første tilbudet viste, og prosjektet ble derfor utsatt til 215. Da det ikke har päløpt planlagte kostnader, bør tiltaket budsjettreguleres ned til faktisk forbruk. Økonomisk oversikt per : Ansvar: 443 Vannforsyning Funksjon: 345 Distribusjon av vann 3255 Materiell til nybygg 3273 l\øp av andre konsulenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT Regnskap Buds(end) %- 214 Ío b

21 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjett for 215 igjen.

22 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t I 15 Camilla Hansen camilla. no Saknsnr Møtedato 5Ill4 Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Fjetlsikring Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: K ts K r5 D ts K t5 D ts ki. 469 kr. 92 kr. 1 kr. 8 kr. 469 Vedlegg: Ingen Saksutredning: Tiltak med fiellsikring har nå blitt grundigere gf ennomgått, men vil ikke bli gjennomførtfør i 215. Dette har ført til at det ikke er päløpt planlagte kostnader, og tiltaket bør derfor budsjettreguleres ned til faktisk forbruk. Økonomisk oversikt pr Ansvar: 463 Fjellsikring Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 327 l\øp konsu lenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT Regnskap Buds(end) o/o- 2O14 lo b

23 3729 Kompensasjon for merverdiavgift 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon:315 Boligbygg ng og fysiske bomiljøtiltak Etter at saksutredning var ferdig skrevet, kom ny faktura med kostnader på prosjektet. Faktura har ikke forfall før 31.72, ogvil ikke være med i ovenstående regnskapsoppstilling. Kostnadene beløper seg til kr. 14,- pluss mva (kr. 3 5,-). Dette innarbeides derfor i vedtaket. Vurdering: Tiltaket er saff opp i budsjett for 215.

24 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t2.2t4 2131s8- I 15 Camilla Hansen Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Budsj ettregulering 214 Investering - Småbedriftssenter Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som føl ger : D s K K t2 325 D s K D s K394 46t2325 kr. 2 kr kr. 347 ki. 386 k. 39 kr. I 544 kr. 154 Vedlegg: Ingen Saksutredning: Tiltak med riving av Øksfiord småbedriftssenter har gjennomgått anbudsrunde, men vil ikke bli gjennomførtfør i2i5. Det har derfor ikke påløpt planlagte kostnader, og det bør derfor budsj ettre guleres ned til fakti ske ko stnader. Tiltaket var planlagt finansiert med lånemidler. Da det kun har päløpt kr 151,- i kostnader, foreslås dette finansiert ved bruk av disposisjonsfond i stedet. Ligger som siste linje i vedtaket.

25 Økonomisk oversikt per : Ansvar: Øksfjord småbedriftssenter Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 327 Kjøp konsulenttjenester 3273 Kjøp av andre konsulenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 3729 Kompensasjon for merverdiavgift 391 Bruk av lånemidler Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Regnskap Buds(end) %- 214 fo b Etter at saksutredning var ferdig skrevet, kom ny faktura med kostnader på prosjektet. Faktura har ikke forfall før 31.12, og vil ikke være med i ovenstående oppstilling. Kostnadene beløper seg til kr. 32 pluss mva (kr. 8,-). Dette innarbeides derfor i vedtaket. Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjett for 215

26 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t2.2t4 2131s8- I 15 Camilla Hansen Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 21,4 - Mottatte avdrag på utlån Sammendrag Budsj ettre gulering av mottatte av drag på utlån Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: D 3ss K k. l6s kr. 165 Vedlegg Ingen Saksufredning: Loppa kommune har mottatt større beløp på tilbakebetalte lån enn det som ligger i budsjettet for 214. Dette må budsjettreguleres, og legges derfor fram for kommunestyret. Det budsjettreguleres opp til faktisk beløp. Økonomisk oversikt per 3.I2.I4 Ansvar: 92 Mottatte avdrag på utlån Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 3556 Avsetning bundne investeringsfond 392 lnnbetaling avdrag / utlån 3921 Ekstraordinære avdrag utlån 3925 Mottatte avdrag startlån Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Regnskap Buds(end) Yo- 214 lorbr

27 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: s8- / 15 Camilla Hansen camilla. Saknsnr Utvalg s4lt Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Heis Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Møtedato t4 Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: K K3429 3t 261 D t K3729 3t 26r D r kr.663 kr. 166 kr. 184 kr. 18 k.663 Vedlegg Ingen Saksutredning: Tiltaket med utskifting av heisen på Øksfiord helsesenter lar vente på seg, og det har derfor ikke påløpt de planlagte kostnader. Tiltaket bør derfor budsjettreguleres ned til faktiske kostnader. Økonomisk oversikt per : Ansvar: 31 Helseadministrasjonen Funksjon: 261 lnstitusjonslokaler 324 Serviceavtaler, reparasjoner 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 3729 Kompensasjon for merverdiavgift Regnskap Buds(end) Yo- 214 lorb

28 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 261 lnstitusjonslokaler Vurdering: Tiltaket er satt opp som investeringsprosjekt i215

29 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 5.t I 15 Camilla Hansen kommune.no Saksnr Utvalg sslt Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering Prosjekt bredbåndsutbygging Møtedato r6.12.2r4 t Sammendrag Budsj ettregulering av tilskuddsmidler Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: K177lI4l325 prosjektnr 121 kr. I 25 D 1557 li4l 325 prosjektnr 121 kr. I 25 Midlene skal benyttes i 215 og settes på bundet fond til prosjektet starter An dre saksdok u menter (i kke vedlagt) : Saksbehandling i forkant av tildelte midler. Saksuúredning: Loppa kommune har søkt om tilskudd til utbygging av bredbånd i kommunen. Det er ikke budsjettert med midlene i214, og det er derfor behov for budsjettregulering. Midlene vil ikke bli benyttet før i215, og må derfor settes på bundet fond til tiltaket starter. Prosjektet skal rapporteres på. Midler som ikke er benyttet må tilbakebetales.

30 LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: Terje Haugen terj e. k. hau a. ko mmune. no Saknsnr Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato t6.12.2r4 Søknad om skjønnsmidler for 215 Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar å søke fylkesmannen om kr 8.,- i tilskudd til rassikring av Øksfiord, sentrum syd. Kommunens andel av finansieringa skjer med låneopptak. Vedlegg: Forslag til søknad om skredsikring av Øksfiord, sentrum syd. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) : Fylkesmannens brev av om tilbakeholdte skjønnsmidler for 215 Saksutredning: Fylkesmannen foreslår å holde tilbake 8 mill kr av skjønnsmidler til fordeling til kommunene i Finnmark i215. Midlene er tenkt brukt innenfor følgende kategorier: l. Sjumilssteget, fase Innovasjon, omstilling og fornying. 3. Kommunereformen. 4. Krise (Force Majeur) 5. Andre forhold. Første søknadsfrist er 1.februar. Andre søknadsfrist er 1. juh Sjumilssteget, fase 2. Fylkesmannen har i214 og2l5 barn og unge som satsningsområde. Loppa kommune søkte om deltakelse i fase 1, men fikk avslag

31 Innovasjon, omstilling og fornying. Fylkesmarìnen skal stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren og legge til rette for erfaringsutveksling internt og mellom kommuner. Formålet er å bidra til styrket lokaldemokrati, bedre ressursbruk og høyere kvalitet på kommunale tj enester. Kommunereformen. Fylkesmannen reserverer noe av midlene til arbeidet med kommunereformen. Det må være fattet omstillingsvedtak og kommunen må være i gang med prosessen med å vurdere sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Krise. Gjelder kommuner som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av uforutsette og ekstraordinære hendelser. Andre kommunespesifîkke forhold. Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til andre formål i tråd med retningslinjene for skjønnsmidler. Fylkesmannen ønsker at prosjektene har en god forankring i kommunestyret og administrativt. Det kreves vedtak fra kommunestyret for at søknadene skal behandles. Vedtaket må vise til at kommunestyret prioriterer prosjektet og at kommunen selv bidrar til hnansieringen direkte ogieller indirekte. Vurdering: I brev av ønsket Fylkesmannen i Finnmark en tilbakemelding på behov for skj ønnsmidler for Loppa kommune spilte inn følgende områder og behov: o Ressurskrevendetjenester. o Skredsikring av Øksfiord. ekstra kostnader. o Kvikkleire - o Konsekvens av færre innbyggere, flere eldre og færre yngre. o Kartlegging og samarbeid med andre kommuner om å opprettholde kvalitet på kommunale tjenester. o Innovasjonsprosjekt. Utvikle og implementere et helhetlig tverrfaglig og tverrsektorielt verktøy for å kartlegge behovet for omsorgstjenester på kort og lang sikt.. Øksûord Strandpark. U t i fra innmeldte behov og tilbakemeldinga fra Fylkesmannen på muligheter har administrasjonen vurdert mulighetene for å søke Fylkesmannen om skjønnsmidler for 215 for følgende prosjekt: a Skredsikring av Øksfiord sentrum. Valget er gjort fordi dette er et nødvendig tiltak og et tiltak som er viktig for å sikre eksisterende bebyggelse og eksisterende og nye arbeidsplasser.

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.11.2016 2015/770-0 I Terje Haugen terje.k.haugen@loppa.kommune.no Saknsnr 45/16 77/16 Utvalg Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Loppa Havneutvalg Møtested: Kommunestyresal, Loppa rådhus Dato: Tid: 13:00

Loppa kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Loppa Havneutvalg Møtested: Kommunestyresal, Loppa rådhus Dato: Tid: 13:00 Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Loppa Havneutvalg Møtested: Kommunestyresal, Loppa rådhus Dato: 23.09.2014 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Martinsen Marith Thomassen KP Tom Arne Nilsen Arvid Johansen Maria Johansen

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Martinsen Marith Thomassen KP Tom Arne Nilsen Arvid Johansen Maria Johansen Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 27.09.2013 Tid: 10:00-14:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Thomassen MEDL KP Linda

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.02.2016 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Loppa formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder KP Thorbjørn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gymsal, Sandland skole Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Martin Hansen Medlem H Harald

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 01.12.2016 Tid: 12:30-13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus 23.04.2015 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 02.03.2015 Tid: 09:00-12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Arne Nilsen MEDL H Ståle Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 07.12.2016 Tid: 09:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 21.04.2016 Tid: 10:00-15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid: 08:30-11.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder KP

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Møtested: Utvalg: Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00-11:45. Dato: Tid: TorillMartinsen

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Møtested: Utvalg: Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00-11:45. Dato: Tid: TorillMartinsen Loppa kommune MØteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00-11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Martin Hansen Grethe

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/07-010/07 Dato: 09.03.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresal Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Loppa Havneutvalg Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Endringer av regelverket for næringsfondet.

Endringer av regelverket for næringsfondet. LOPPA KOMMUNE S entraladministrasj onen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 29.05.2015 20151266-01 Terje Haugen terj e.k.haugen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvals 341t5 57/15 661t5 Hovedutvalg for teknisk, plan og

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/622-160 Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Brev fra grunneierne tilknytta

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 73/16 Formannskapet 20.09.2016 77/16 Kommunestyret 29.09.2016 Ark.: X53 Lnr.: 8435/16 Arkivsaksnr.: 13/622-164 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 03.06.2015 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Lasse Haughom (Frp) Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa formannskap Dato: 03.12.2014 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 20.09.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 73/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Sakene er utlagt i politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: 09:00-00:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: 09:00-00:00. Til stede på møtet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen 17.08.2017 Tid: 09:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. l(ommunestyre. Tid: Utvalg: MØtested. Storsal, Øksfjord Samfun nshus. Dato 05.05.2014 L6:00-L9:L5. l(ai Martin Hansen

Loppa kommune. MØteprotokoll. l(ommunestyre. Tid: Utvalg: MØtested. Storsal, Øksfjord Samfun nshus. Dato 05.05.2014 L6:00-L9:L5. l(ai Martin Hansen Loppa kommune MØteprotokoll Utvalg: MØtested Dato Tid: l(ommunestyre Storsal, Øksfjord Samfun nshus 05.05.2014 L6:00-L9:L5 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen l(ai Martin

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 Vadsø Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2010/438-/100/SEN Øksfjord 24.01.2011 Særutskrift: Budsjett 2011 Vedlagt følger budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 17:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 17:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tid: 10:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 039/05-049/05 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 039/05-049/05 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30 Loppa kommune 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 039/05-049/05 Dato: 02.12.2005 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Loppa kommune. Kommunestyresalen, Øksfjord, Rådhuset. Dato: 24.10.2011. Tid: 09:00 09:50

Møteprotokoll. Loppa kommune. Kommunestyresalen, Øksfjord, Rådhuset. Dato: 24.10.2011. Tid: 09:00 09:50 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Omstillingsstyre Kommunestyresalen, Øksfjord, Rådhuset Dato: 24.10.2011 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer