Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Formannskap Kommunestyresalen, Loppa Rådhus t6.t : Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS PS 441t4 PS 45l14 PS PS 471T4 PS 48/14 PS 491T4 PS 5/14 PS s1114 PS s2lt4 PS 53/14 PS PS s5l14 PS 56/14 PS 571r4 Innhold Salg av Nuvsvåg skole, "Rabben" og "Barnebo" - fremleggelse av mottatte tilbud Budsjettregulering 214 Investering - Loppa Havn Budsj ettregulering 2 I 4 Investering - Idrettssal Budsjettregulering 214 Investering - Kommunale industriområder Budsjettregulering 214 Investering - Telefonsystem Budsjettregulering Avdrag på lån (investering) Budsjettregulering Bruk av lån Budsj ettre gulering Investering - Vannforsyning Budsj ettregulering Investering - Fj ellsikring Budsj ettregulering Investering - Småbedrift ssenter Budsj ettregulering Mottatte av drag på utlån Budsjettregulering 214 Investering - Heis Budsj ettre gulering 2 I 4 - Pro sj ekt bredbåndsutbyg ging Søknad om skjønnsmidler for 215 " Kompensasj onsmidler> til infrastrukturtiltak o g pro sj ekter i Finnmark EVENTUELT Lukket Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

2 Innkalling er sendt til: Navn Funksion Representerer Jan Eirik Jensen Thorbjørn Johnsen Gjermund Amundsen Stein Erland Thomassen Linda Rostrup Martinsen Ståle Johansen Ståle Sæther Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem KP H AP SP AP H/KP/SP

3 TOPPA KOMMUNE Rådmann Saksframlegg Dato: Arkivref: L2.tL.2L4 2OL4/647-O / 61 Marion Høgmo Saknsnr Utvalg 37/t4 43/14 Formannskap Formannskap Kommunestyre Møtedato 3.L2.2L4 L r2.2r4 Salg av Nuvsvåg skole, "Rabben" og "Barnebo" - fremleggelse av mottatte tilbud Vedtak i Formannskap Saken utsettes til neste møte som avholdes før kommunestyremøtet den lt.desember 214 Enstemmig vedtatt. Forslag til vedtok: (1) BudfraNuvsvågFeriesenterASomkjøpavNuvsvågskole,<Rabben))ogcBarnebo>forkr451.,- aksepteres. (2) Loppa kommune godtar at kjøpesummen belastes frakoblingskostnadene på anslagsvis kr ,9- iht. pkt.1 i salgsprospektet. (3) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben) og <Barnebo> for kr 45.,- avslås (a) Bud fra Anette Jensen på kr 5.,- for <Barnebo> avslås. (5) Rådmannen ivaretar videre formalisering av overdragelsen av eiendommene iht. pkt.1 og 2 ovenfor samt underretning til budgiverne i pkt.3 og 4 om avslag på mottatte bud. Vedlegg: (1)Salgsprospekt over skolen, <Rabben> og <Barnebo> (2) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på skolen, <Rabben> og <Barnebo) på

4 kr 451.,- m/vedlegg (3) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben) og <Barnebo> på kr 45.,- (a) Bud fra Anette Jensen på <Barnebo> på kr 5.,- Andre saksdokumenter (ikke vedldgt): (1)Tilstandsrapporter over Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>. (2) Matrikkelrapporter over Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>. (3) Budskjema utarbe det av Loppa kommune Saksutredning: 1. Kommunestyrets tidligere vedtak i saken I vedtak nr.2o73/293-/614/sen av vedtok Loppa kommune at Nuvsvåg skole, barnehage og lærerboliger skulle legges ut for salg. Bud på alle tre bygningene på kr 55.,- fra Nuvsvåg Feriesenter AS ble mottatt og akseptert av kommunestyret i Loppa. Gjennomføringen kjøpet måtte imidlertid innstilles fordi kjøper ikke godtok å dekke frakoblingskostnadene ved skolen, og det ble oppnådd enighet om at kjøpet måtte oppheves På denne bakgrunn fattet Loppa kommunestyre den L3.6.2L4 slikt vedtak 1.. Loppo kommune viser til ot det ved kommunestyrevedtaket av ble inngått avtale om salg av Nuvsvåg skole, barnehøgen og lærerboligen for kr 55.,- + off e ntl i g e o m kostn i ng e r. 2. Krov fremsott i møte 6.moi gjengitt i møtereferatets pkt. 5(b) om at Loppo kommune før overskjøtingen ov Nuvsvög skole må dekke olle kostnodene til teknisk adskillelse ov strøm- og vannforsyning fro den qvrige delen av bygningsmossen som Loppa kommune skol beholde, imøtekommes ikke. 3. Etter ønske fra Nuvsvåg Feriesenter AS fristilles selskopet fro kjøpsovtalen slik at denne bortfoller, Etter dette var avtalen mellom Loppa kommune og Nuvsvåg Feriesenter AS om salg av Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>> opphevet. I samme vedtak besluttet kommunestyret følgende:

5 (4) <Nuvsvåg skole legges så snort som mulig ut for salg igjen til somme prisantydning som tidligere.> Rådmannen gangsatte på denne bakgrunn forberedelser til ny salgsprosess av eiendommene. Eiendommene ble lagt ut for salg i starten av september måned. I forkant av at eiendommene på nytt ble lagt ut for salg, ble tilstandsrapporter utarbeidet av takstmann. Administrasjonen fikk bistand fra advokat til å utforme salgsprospekt og tilpasset budskjema. Dette for å sikre en ryddig salgsprosess samt at kjøperne skulle få mest mulig korrekt informasjon om salgsobjektene. Disse dokumentene følger dette saksfremlegget som ikketrykte saksdoku menter. 2. Salgsprosessen. Mottatte bud Det har vært en god del henvendelser om eiendommene, som har resultert i tre bud. Loppa kommune har under salgsprosessen mottatt føleende bud: (1) Bud fra Anette Jensen om kjøp av <Barnebo> for kr 5.,-. (2) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben> og <Barnebo> på kr 45.,- uten forbehold. (3) Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på kjøp av skolen, <Rabben> og <Barnebo> for kr 451.,- med forbehold om at kjøpesummen skal dekke frakoblingskostnadene. 3. Akseptfrister Alle tre budene har i utgangspunktet hatt budfrister som har vært for korte til at disse gjaldt frem til kommunestyrets møte den LT.desember år. På forespørsel har budgiverne godtatt at akseptfristene har blitt utvidet til lt.desember i år. På denne bakgrunn fremlegges alle tre budene med dette for kommunestyret for aksept/avslag/motbud med akseptfrister som ikke er utløpt. 4. Salgsprosessen videre

6 Dersom kommunestyret aksepterer ett av budene som er fremlagt i dette saksfremlegget, vil skriftlig kjøpekontrakt bli forelagt kjøper til signering. Deretter vil kontraktsmøte bli avholdt og kjøpesum innbetalt til sikkerhet for gjennomfpring av teknisk frakobling av Nuvsvåg skole (forutsatt at skolen medfølger på kjøpet) Deretter vil teknisk frakobling av skolen finne sted Videre vil adkomstrett for kommunen til grendehuset og bassenget blitinglyst før skolen overskjøtes til kjøper, samt adkomstrett og utbedrings til vannledning som ligger nedgravd under Nuvsvåg skole og som naboene bak skolen får sin vannforsyning fra. Deretter vil formell overskjøting av eiendommene finne sted herunder Økonomisk oppi ør, innbetaling av dokumentavgift og eventuelle andre tinglysningsgebyr. Rådmannen vil rapportere tilbake til kommunestyret når denne prosessen er fulført Vurdering: Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet til at det innstilles til kommunestyret på at Nuvsvåg Feriesenter AS sitt bud på kr 45L.,- for skolen, <Rabben> og <Barnebo> under ett, aksepteres herunder kjøpers forbehold om at kjøpesummen skal dekke frakoblingskostnadene. Dette da dette er det høyeste budet samt at hele eiendomsmassen da er avhendet, slik at videre salgsarbeid og dertil ressursbruk ikke blir nødvendig. Dersom eiendommene fortsett skulle stått ubrukt, vil dette medført driftskostnader for kommunen. Ved at Nuvsvåg Feriesenter AS overtar denne bygningsmassen, fører dette til besparelsen av vedlikeholdskostnader for Loppa kommune. Dette kan videre bidra til Økt næringsaktivitet i Nuvsvåg iform av fisketurisme, noe som rådmannen anser som svært positivt. Kommunen slipper ved et salg av hele eiendomsmassen ytterligere vedlikeholdskostnader på disse eiendommene, og får i stedet eiendomsskatt/kommunale avgifter på disse eiendommene fra ny eier. På denne bakgrunn fremmer rådmannen innstilling til vedtak som fremgår av pkt I ovenfor. ***

7 SAKSFREMLEGG TILLEGGSBEMERKNING TIL SAKSFREMLEGG OM SALG AV NTIVSVAG SKOLE, rrrabben)' OG (BARNEBOTT VEDR. FORBEHOLD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Rådmannen har tidligere oversendt saksfremlegg med slik innstilling til vedtak i kommunestyret: (6) Budfra Nuusuàg Feriesenter AS om kjøp au Nuusuåg skole, orabbent og obarnebo,for kr 451.,- aksepteres. (7) Loppa kommune godtar at kjøpesummen belastes frakoblingskostnadene pä anslagsuis kr ,9- iht. pkt.1o i salgsprospektet. Punktene (3) - (5) gjengis ikke her da tilleggskommentaren fra rådmannen kun knytter seg til innstillingen pkt. (1) og (2). Ad. Budgivers forbehold om dekning av frakoblingskostnader i kjøpesummen Budgiver Nuvsvåg Feriesenter AS har forutsatt at kjøpesummen skal medgå til å dekke de kr ,9- som det er antatt å koste å frakoble skolen fra grendehuset og bassenget, som Loppa kommune skal beholde etter salget. I salgsprospektet forutsatte kommunen at disse kostnadene skulle dekkes av kjøper, og denne forutsetningen oppfylles når kjøpers innbetalte kjøpesum benyttes til å dekke disse kostnadene. Rådmannen erkjenner at det blir marginalt igjen av kjøpesummen etter at disse kostnadene på inntil kr ,9- er belastet kjøpesummen, men noe høyere bud enn dette er ikke mottatt på de over tre månedene som skolen har ligget ute for salg. Samlet sett mener rådmannen at kjøpers forutsetning om at kjøpesummen skal benyttes til å dekke frakoblingskostnadene er akseptabelt, og innstiller derfor positivt til kommunestyret om aksept av nevnte forbehold.

8 Ad. Budgivers forbehold om fritak for kommunale avgifter Budgiver Nuvsvåg Feriesenter AS har tatt forbehold om fritak for kommunale avgifter for Nuvsvåg skole frem til teknisk frakobling er foretatt. Rådmannen har ikke kommentert dette forbeholdet i det opprinnelige saksfremlegget i saken. Dette da et slikt forbehold må bero på en misforståelse da forbeholdet er uten noen reell betydning. Ifølge prospektet skal ,9- innbetales av Nuvsvåg Feriesenter AS allerede ved kontraktsigneringen. Dette til sikkerhet for teknisk frakobling av bassenget og grendehuset som er forutsatt gjennomført før formell overtakelse kan finne sted. Det normale er at kjøpesummen først overføres ved overtakelsen av eiendommen, men Loppa kommune har betinget seg innbetaling av ca. 9O%o av denne allerede ved kontraktsigneringen. Dette for at den tekniske frakoblingen skal være gjennornført og fullt oppgjort før Nuvsvåg Feriesenter AS får overta eiendommen rent formelt. Nuvsvåg Feriesenter AS blir derav ikke eier av skolen før frakoblingen har funnet sted, Først når frakoblingen er fullført og betalt for, blir Nuvsvåg Feriesenter AS eier av skolen Ikke før dette tidspunktet starter de kommunale avgiftene å løpe. Budgivers forbehold om fritak for kommunale avgifter frem til fullført adskillelse av grendehuset og bassenget, har derfor ingen reell betydning. Dette da kommunale avgifter uansett ikke skulle vært betalt for denne perioden. Dette forutsatt at kommunestyret kommer til at Nuvsvåg Feriesenter AS skal anses som den foretrukne budgiveren. Rådmannen har derfor ikke funnet grunn til i det opprinnelige saksfremlegget til verken å bekrefte eller awise forbeholdet om fritak for eiendomsavgifter frem til adskillelsen er fullført. Dette fordi forbeholdet ikke har noen reell betydning. De kommunale avgiftene starter uansett ikke å løpe før adskillelsen er fullført, slik a kjøpers forbehold er fullt i samsvar med gjeldende regler på området, og ikke innebærer noen innrømmelse fra kommunens side. Av denne grunn er dette forbeholdet ikke omtalt i saksfremlegget eller hensyntatt i vedtaksteksten. Rådmannen ønsker ved dette å bekrefte at nevnte forbehold er blitt vurdert, men ikke funnet grunn til å omtale særskilt i saksfremlegget. Rådmannen finner for ryddighets sþld grunn til å foreta følgende presiserins i innstillingen (med uthevet skrift) til kommunestyret i saken, slik at eieldende innstillins blir slik:

9 INNSTILLING (1) Bud fra Nuusuäg Feriesenter AS om kjøp au Nuusuåg skole, rrabbent og rbarnebor for kr 451.,- aksepteres. (2) Loppa kommune godtar at kjøpesummen belastes frakoblingskostnadene på anslagsuis kr ,9- iht. pkt.lo i salgsprospektet. Kommunale aagífter stanter å.\øpe nùr frakobllngsarbeídene erfullføtt og beløstet lnnbetalt kjøpesum og formell ouertøkelse au Nuasa&g skole harfunnet sted. Nuusuå.g Ferlesenter AS strtr som formell kontrø,ktspart ouerfor elektríker/rørlegger somforetar adsklllelsen. Pkt. (3) - (5) forblir uendret som i den opprinnelige innstillingen. Utover dette vises det til allerede oversendte saksfremlegg med innstilling og saksdokumenter som følger saken uendret. ***

10 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 5.r s8- I 15 Camilla Hansen kommune. no Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Loppa Havn Sammendrag Budsj ettregulering av ikke budsj ettert tiltak. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekt for Loppa Havn slik: D D D K K kr. 22 kr. 185 kr. 1 kr. 1 kr. 4 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) : Søknader om tilskudd. Saksutredning: Loppa Havn ble innlemmet i Loppa kommune, og står ikke som eget selskap lenger. Da budsjettet for 214 ble utarbeidet sto fremdeles Loppa Havn som eget selskap, og det ble ikke budsjettert med investeringer for Loppa Havn i kommuneregnskapet. Det har været investert i både bølgedemper og flytekai, og dette må derfor budsjettreguleres. Tiltaket har ffitt tilsagn om tilskudd fra Kystverket på kr 4,-. Økonomisk oversikt for prosjektet pr

11 Ansvar:47 Loppa Havn Funksjon: 33 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 3235 Påkostning av kai 3236 Påkostning av bølgedempere 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3729 Kompensasjon for merverdiavgift Sum funksjon : 33 Samferdselsbed rifter/transportti ltak Regnskap Buds(end) %- 214 fo b

12 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: t I 15 Camilla Hansen Saksnr Utvalg 4slr4 Formannskap 71t4 Kommunestyre Møtedato t6.r Budsjettregulering 214 Investering - Idrettssal Sammendrag Budsj ettre gulering av ikke påbe gynt investeringspro sj ekt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at forprosjektet vedrørende idrettssal settes i null for budsjettåret 214. Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik: K r K s 381 D D r ki. 32 ki. 8 ki. 8 kr. 32 Vedlegg Ingen Andre saksdoku menter (i kke vedlagt) : Ingen Saksutredning: Forprosjektet på idrettssal har ikke kommet i gang i budsjettåret2}i4, og har en budsjettramme på Kr. 4,-. Økonomisk oversikt over prosjektet pr :

13 Ansvar: 2475 ldrettssal Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 327 J\øp konsulenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Regnskap 214 Buds(end) o/o- 214 îo b Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret. Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjettet for 215

14 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I 15 Camilla Hansen Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap lll4 Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Kommunale industriområder Sammendrag Budsj ettre gulering av ikke påbe gynt investeringspro sj ekt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at investeringsprosjekt vedrørende kommunale industriområder settes i null for budsjettåret214. Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik: K s K D s D D D s kr. 8 kr. 2 kr. 2 k.3 kr kr. 544 Vedlegg: Ingen Saksufredning: Investeringsprosjektet på nytt kommunalt industriområde har ikke kommet i gang i budsjettåret 214, og har en budsjettramme på k. 1 millioner. Økonomisk oversikt over prosjektet pr Regnskap Buds(end) %-

15 Ansvar: 462 Kommunale industriområder Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3232 Vedlikehold byggtjenester nybygg 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 383 Overføring fra fylkeskommunen 391 Bruk av lånemidler 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Ío b Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret. Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjettet for 215.

16 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: s I 1s Camilla Hansen camilla. kommune. no Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap 16J Kommunestyre Budsj ettregulering 214 Investering - Telefonsystem Sammendrag Budsjettregulering av ikke påbegynt investeringsprosjekt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at investeringsprosjektet med nytt telefonsystem settes i null for budsjettaret 214. Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik K K r2 D 3728 tt3 t2 D 394 tt3 r2 kr. 32,- kr. 8,- kr. 8,- kr. 32,- Vedlegg: Ingen Saksutredning: Investeringsprosjektet på nytt telefonsystem har ikke kommet i gang i budsjettaret214, og har en budsjettramme på k. 4,-. Økonomisk oversikt over prosjektet pr 3.I2.I4 Ansvar: I 1 3 lkt-avdelingen Funksjon: I 2 Administrasjon 3227 K øp av EDB utstyr 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 12 Administrasjon Regnskap 214 Buds(end) %- 214 fo b

17 Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret. Vurdering: Tiltaket har tatt lenger tid enn forutsatt, og er satt opp i budsjettet for 215

18 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I r5 Camilla Hansen Saknsnr Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato t6.t r2.2r4 Budsjettregulering Avdrag på lån (investering) Sammendrag Budsj ettre gulering av ekstraordinære av drag på lån. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: D kr K kr Vedlegg Ingen Saksutredning: Loppa kommune gir startlån til kjøp av bolig. Avdragene som blir innbetalt betaler vi tilbake til Husbanken igjen som ekstraordinære avdrag har vi betalt inn mer enn det vi har budsjettert med, og dette må derfor budsjettreguleres da det benyttes fond. Det budsjettreguleres slik at budsjettet tilsvarer faktisk innbetaling. Økonomisk oversikt pr , Ansvar:91 Avdrag på lån Funksjon: 87 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Ekstraordinært avdrag 3956 Bruk av bundet investeringsfond Sum funksjon: 87 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Regnskap Buds(end) %- 214 iorb

19 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t s8- I 1s Camilla Hansen Saknsnr Utvalg Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering Bruk av lån Møtedato t6.t2.2t4 t7.r2.2r4 Sammendrag Budsj ettregulering av videre utlån husbankmidler Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som føl ger : D kr. 69 K kr. 69 Vedlegg Ingen Saksuúredning: Loppa kommune gir startlån til innbyggere for kjøp av bolig er det lånt ut mer penger enn det har vært budsjettert med. Dette må budsjettreguleres, og legges derfor fram for kommunestyret. Det budsjettreguleres slik at budsjettet tilsvarer faktisk utlån. Økonomisk oversikt pr : Ansvar: 915 Bruk av lån Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 3521 Videre utlån husbankmidler 391 Bruk av lånemidler Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Regnskap Buds(end) %- 214 fo b

20 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I 1s Camilla Hansen kommune. no Saknsnr Møtedato 5114 Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 fnvestering - Vannforsyning Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger K D s K D s D ki. 72 kr. 36 kr. 18 ki. 18 kr. 684 Vedlegg Ingen Saksufredning: Tiltaket med legging av ny vannledning i Ystnesveien ble dyrere enn første tilbudet viste, og prosjektet ble derfor utsatt til 215. Da det ikke har päløpt planlagte kostnader, bør tiltaket budsjettreguleres ned til faktisk forbruk. Økonomisk oversikt per : Ansvar: 443 Vannforsyning Funksjon: 345 Distribusjon av vann 3255 Materiell til nybygg 3273 l\øp av andre konsulenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT Regnskap Buds(end) %- 214 Ío b

21 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjett for 215 igjen.

22 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t I 15 Camilla Hansen camilla. no Saknsnr Møtedato 5Ill4 Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Fjetlsikring Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: K ts K r5 D ts K t5 D ts ki. 469 kr. 92 kr. 1 kr. 8 kr. 469 Vedlegg: Ingen Saksutredning: Tiltak med fiellsikring har nå blitt grundigere gf ennomgått, men vil ikke bli gjennomførtfør i 215. Dette har ført til at det ikke er päløpt planlagte kostnader, og tiltaket bør derfor budsjettreguleres ned til faktisk forbruk. Økonomisk oversikt pr Ansvar: 463 Fjellsikring Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 327 l\øp konsu lenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT Regnskap Buds(end) o/o- 2O14 lo b

23 3729 Kompensasjon for merverdiavgift 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon:315 Boligbygg ng og fysiske bomiljøtiltak Etter at saksutredning var ferdig skrevet, kom ny faktura med kostnader på prosjektet. Faktura har ikke forfall før 31.72, ogvil ikke være med i ovenstående regnskapsoppstilling. Kostnadene beløper seg til kr. 14,- pluss mva (kr. 3 5,-). Dette innarbeides derfor i vedtaket. Vurdering: Tiltaket er saff opp i budsjett for 215.

24 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t2.2t4 2131s8- I 15 Camilla Hansen Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Budsj ettregulering 214 Investering - Småbedriftssenter Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som føl ger : D s K K t2 325 D s K D s K394 46t2325 kr. 2 kr kr. 347 ki. 386 k. 39 kr. I 544 kr. 154 Vedlegg: Ingen Saksutredning: Tiltak med riving av Øksfiord småbedriftssenter har gjennomgått anbudsrunde, men vil ikke bli gjennomførtfør i2i5. Det har derfor ikke påløpt planlagte kostnader, og det bør derfor budsj ettre guleres ned til fakti ske ko stnader. Tiltaket var planlagt finansiert med lånemidler. Da det kun har päløpt kr 151,- i kostnader, foreslås dette finansiert ved bruk av disposisjonsfond i stedet. Ligger som siste linje i vedtaket.

25 Økonomisk oversikt per : Ansvar: Øksfjord småbedriftssenter Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 327 Kjøp konsulenttjenester 3273 Kjøp av andre konsulenttjenester 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 3729 Kompensasjon for merverdiavgift 391 Bruk av lånemidler Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Regnskap Buds(end) %- 214 fo b Etter at saksutredning var ferdig skrevet, kom ny faktura med kostnader på prosjektet. Faktura har ikke forfall før 31.12, og vil ikke være med i ovenstående oppstilling. Kostnadene beløper seg til kr. 32 pluss mva (kr. 8,-). Dette innarbeides derfor i vedtaket. Vurdering: Tiltaket er satt opp i budsjett for 215

26 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 8.t2.2t4 2131s8- I 15 Camilla Hansen Saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 21,4 - Mottatte avdrag på utlån Sammendrag Budsj ettre gulering av mottatte av drag på utlån Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: D 3ss K k. l6s kr. 165 Vedlegg Ingen Saksufredning: Loppa kommune har mottatt større beløp på tilbakebetalte lån enn det som ligger i budsjettet for 214. Dette må budsjettreguleres, og legges derfor fram for kommunestyret. Det budsjettreguleres opp til faktisk beløp. Økonomisk oversikt per 3.I2.I4 Ansvar: 92 Mottatte avdrag på utlån Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 3556 Avsetning bundne investeringsfond 392 lnnbetaling avdrag / utlån 3921 Ekstraordinære avdrag utlån 3925 Mottatte avdrag startlån Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Regnskap Buds(end) Yo- 214 lorbr

27 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: s8- / 15 Camilla Hansen camilla. Saknsnr Utvalg s4lt Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering 214 Investering - Heis Sammendrag Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt Møtedato t4 Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: K K3429 3t 261 D t K3729 3t 26r D r kr.663 kr. 166 kr. 184 kr. 18 k.663 Vedlegg Ingen Saksutredning: Tiltaket med utskifting av heisen på Øksfiord helsesenter lar vente på seg, og det har derfor ikke påløpt de planlagte kostnader. Tiltaket bør derfor budsjettreguleres ned til faktiske kostnader. Økonomisk oversikt per : Ansvar: 31 Helseadministrasjonen Funksjon: 261 lnstitusjonslokaler 324 Serviceavtaler, reparasjoner 3429 Merverdi utenfor mva-loven 3728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT 3729 Kompensasjon for merverdiavgift Regnskap Buds(end) Yo- 214 lorb

28 394 Bruk av disposisjonsfond Sum funksjon: 261 lnstitusjonslokaler Vurdering: Tiltaket er satt opp som investeringsprosjekt i215

29 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 5.t I 15 Camilla Hansen kommune.no Saksnr Utvalg sslt Formannskap Kommunestyre Budsjettregulering Prosjekt bredbåndsutbygging Møtedato r6.12.2r4 t Sammendrag Budsj ettregulering av tilskuddsmidler Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger: K177lI4l325 prosjektnr 121 kr. I 25 D 1557 li4l 325 prosjektnr 121 kr. I 25 Midlene skal benyttes i 215 og settes på bundet fond til prosjektet starter An dre saksdok u menter (i kke vedlagt) : Saksbehandling i forkant av tildelte midler. Saksuúredning: Loppa kommune har søkt om tilskudd til utbygging av bredbånd i kommunen. Det er ikke budsjettert med midlene i214, og det er derfor behov for budsjettregulering. Midlene vil ikke bli benyttet før i215, og må derfor settes på bundet fond til tiltaket starter. Prosjektet skal rapporteres på. Midler som ikke er benyttet må tilbakebetales.

30 LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: Terje Haugen terj e. k. hau a. ko mmune. no Saknsnr Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato t6.12.2r4 Søknad om skjønnsmidler for 215 Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar å søke fylkesmannen om kr 8.,- i tilskudd til rassikring av Øksfiord, sentrum syd. Kommunens andel av finansieringa skjer med låneopptak. Vedlegg: Forslag til søknad om skredsikring av Øksfiord, sentrum syd. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) : Fylkesmannens brev av om tilbakeholdte skjønnsmidler for 215 Saksutredning: Fylkesmannen foreslår å holde tilbake 8 mill kr av skjønnsmidler til fordeling til kommunene i Finnmark i215. Midlene er tenkt brukt innenfor følgende kategorier: l. Sjumilssteget, fase Innovasjon, omstilling og fornying. 3. Kommunereformen. 4. Krise (Force Majeur) 5. Andre forhold. Første søknadsfrist er 1.februar. Andre søknadsfrist er 1. juh Sjumilssteget, fase 2. Fylkesmannen har i214 og2l5 barn og unge som satsningsområde. Loppa kommune søkte om deltakelse i fase 1, men fikk avslag

31 Innovasjon, omstilling og fornying. Fylkesmarìnen skal stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren og legge til rette for erfaringsutveksling internt og mellom kommuner. Formålet er å bidra til styrket lokaldemokrati, bedre ressursbruk og høyere kvalitet på kommunale tj enester. Kommunereformen. Fylkesmannen reserverer noe av midlene til arbeidet med kommunereformen. Det må være fattet omstillingsvedtak og kommunen må være i gang med prosessen med å vurdere sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Krise. Gjelder kommuner som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av uforutsette og ekstraordinære hendelser. Andre kommunespesifîkke forhold. Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til andre formål i tråd med retningslinjene for skjønnsmidler. Fylkesmannen ønsker at prosjektene har en god forankring i kommunestyret og administrativt. Det kreves vedtak fra kommunestyret for at søknadene skal behandles. Vedtaket må vise til at kommunestyret prioriterer prosjektet og at kommunen selv bidrar til hnansieringen direkte ogieller indirekte. Vurdering: I brev av ønsket Fylkesmannen i Finnmark en tilbakemelding på behov for skj ønnsmidler for Loppa kommune spilte inn følgende områder og behov: o Ressurskrevendetjenester. o Skredsikring av Øksfiord. ekstra kostnader. o Kvikkleire - o Konsekvens av færre innbyggere, flere eldre og færre yngre. o Kartlegging og samarbeid med andre kommuner om å opprettholde kvalitet på kommunale tjenester. o Innovasjonsprosjekt. Utvikle og implementere et helhetlig tverrfaglig og tverrsektorielt verktøy for å kartlegge behovet for omsorgstjenester på kort og lang sikt.. Øksûord Strandpark. U t i fra innmeldte behov og tilbakemeldinga fra Fylkesmannen på muligheter har administrasjonen vurdert mulighetene for å søke Fylkesmannen om skjønnsmidler for 215 for følgende prosjekt: a Skredsikring av Øksfiord sentrum. Valget er gjort fordi dette er et nødvendig tiltak og et tiltak som er viktig for å sikre eksisterende bebyggelse og eksisterende og nye arbeidsplasser.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

Søknad om tilskudd til forprosjekt uwidelse turiswirksomhet Loppa opplevelserfl-homassen AS Søknad næringsfond - Heidi Dahl, Økstjord.

Søknad om tilskudd til forprosjekt uwidelse turiswirksomhet Loppa opplevelserfl-homassen AS Søknad næringsfond - Heidi Dahl, Økstjord. Loppa kommune Møteinnkalling UWalg: Møtested: Dato: Tid: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus 04.03.2015 09:00 Forfall meldes til upalgssekretær som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer