Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 Vedlegg til: Fagprosedyren: SVK, Sentralt venekateter: Stell og bruk av tunnelert og ikketunnelert kateter hos voksne (dok-id: 2405) Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Basert på det internasjonale AGREE verktøyet. Metoderapporten skal alltid vedlegges prosedyren/retningslinjen selv om man ikke kan fylle ut alle punktene uthevede punkter bør prioriteres og er minstekrav til kunnskapsbaserte fagprosedyrer 1. Hva er prosedyren/retningslinjen overordnede mål i forhold til helsemessig effekt: Redusere og kontrollere pasienters infeksjonsrisiko i tilknytning til stell og bruk av tunnelert og ikke-tunnelert sentralt venekateter (SVK). Mål: Forebygge og redusere kateterrelaterte infeksjoner. Forbedring og kvalitetssikring av praksis i alle ledd. 2. Hvilke kliniske og andre spørsmål skal prosedyren/retningslinjen svare på: Hvordan forebygge risiko for kateterrelaterte infeksjoner i sentralt venekateter (SVK)? 3. Hvilken pasientgruppe gjelder prosedyren/retningslinjen for: Voksne pasienter med SVK. Omhandler ikke implanterte porter/vap eller dialysekateter. Særlige forholdsregler kan gjelde enkelte pasientgrupper, og denne prosedyren må da suppleres med lokale prosedyrer. Prosedyren gjelder kun utenfor operasjonsstuen og i ikke-akutte situasjoner. 4. I hvilken grad representerer prosjektgruppen alle relevante faggrupper: Flerfaglig arbeidsgruppe på tvers av lokalisasjoner ved OUS: Ass.lege Ann-Kristin Hæg (Intensiv 2.etg, Ullevål), ass.lege. Karinne Hoel Flaatten (Intensiv 2.etg, Ullevål), intensivsykepleier Synnøve Hvidevold Moe (Intensiv 2.etg, Ullevål), intensivsykepleier Thomas Færgestad (Intensiv 2.etg,Ullevål), klinisk farmasøyt Hilde Sporsem (Sykehusapotekene), overlege dr.med. Elin Helset (Intensiv 2.etg, Ullevål), hygienesykepleier Michaela M. Lelek (Avd. for sykehushygiene og smittevern, Aker), hygienesykepleier/phdstipendiat Christin Tvedt (Kunnskapssenteret), avdelingsoverlege dr.med. Egil Lingaas (Avd. for sykehushygiene og smittevern, Rikshospitalet), koordinerende fagutviklingssykepleier Ingrid Jahren Scudder (Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Rikshospitalet- leder for gr.) Fotograf Bjørn Ohnstad har tatt bildene. Film produsert av Christian Nissen. Begge foto- og videotjenesten, Rikshospitalet. Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 1 av 8

2 5. Hvilken metode er brukt for å inkludere pasientens synspunkter og ønsker i prosedyren/retningslinjen: Ingen pasienter har deltatt i arbeidsgruppen eller høringen. 6. Hvilke målgrupper har prosedyren/retningslinjen: Prosedyren retter seg mot helsepersonell. Alle som håndterer SVK: stell og bruk hos voksne pasienter (f.o.m. 18 år). 7. Er prosedyren/retningslinjen utprøvd i målgruppen før publisering og på hvilken måte Bygger på allerede eksisterende prosedyrer, og er derfor delvis i stor grad utprøvd ved tidl. Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet HF. Implementering av elementer fra rammeverket ANTT (aseptisk non touch teknikk) er utprøvd ved Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi (kirurgiske sengeposter). Planlegger implementering og utprøving ved Oslo Universitetssykehus cirka ett år før evaluering og revidering. 8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av: Primært ble følgende retningslinjer lagt til grunn for arbeidet med fagprosedyren: 1. USA/Centre of Disease Control, 2011: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter- Related Infections, Danmark, 2011: Kliniske retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter, UK/Epic2, 2007: National evidence based guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2007;65S, S Canada, 2008: Care and Maintenance to Reduce Vascular Access Complications. Registered Nurses'Assosiation of Ontario (RNAO) Canada. Nursing Best Practice Guideline; 2005, Oppdatert og revidert: Nursing Best Practice Guideline; Se vedlagt PICO-skjema og søkestrategi. Systematisk søk ble første gang gjort av Synnøve Hvidevold Moe i forbindelse med videreutd. i intensivspl. Deretter oppdatert i november Da nye retningslinjer ble publisert og kjent våren 2011, ble disse inkludert, og ytterligere oppdatert eller utvidet søk vurdert som ikke nødvendig. Retningslinjen fra Danmark synes å dekke en kontekst mer lik vår egen i Norge, og retningslinjen fra CDC supplerte med et internasjonalt førende kunnskapsgrunnlag og ekspertise. Epic2 og retningslinjen fra Canada ble allikevel inkludert videre fordi disse styrker/svekker praktiske implikasjoner i de andre retningslinjene. Epic2 støtter for eksempel bruken av aseptisk non touch teknikk (ANTT). Dette konseptet er ikke nevnt i retningslinjen fra CDC. Retningslinjen fra Canada er nyttig fordi detaljnivået er høyt og konkret mht. klinisk praksis og utøvende sykepleie. Samtlige av de andre retningslinjene beskriver praksis på et mer overordet. Man må gå direkte til retningslinjene for å se styrken på evidensen/anbefalingene gitt i prosedyren. Evidensgrad finnes her, og vi har derfor ikke supplert med eget vedlegg om dette da prosedyren uansett angir en minstestandard for praksis. Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 2 av 8

3 9: Hvilke kriterier er brukt for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget: Se pkt. 8, vedlagt PICO-skjema og søkestrategi. Søkene ble ikke videreutviklet (søket inkluderer intensivpasienter) fordi internasjonale retningslinjer kunne følges og anbefalinger herfra samsvarte i hovedsak med treff, jfr. PICO/søk. Prosedyregruppen har på dette grunnlaget gjort et utvalg av anbefalinger basert på kontekst og konsensus i gruppen. Gjelder også i spørsmål hvor de inkluderte retningslinjene gir litt ulike anbefalinger, til dels på bakgrunn av samme kunnskapsgrunnlag. 10. Hvilken metode er brukt for å formulere anbefalingene: Der det i retningslinjene angis sterk bevisstyrke (evidens) for en anbefaling, er dette fulgt, se. pkt 8 & 9. Der retningslinjene/forskningen ikke kommer med konkrete praktiske anbefalinger har arbeidsgruppen basert anbefalingene i prosedyren på konsensus, klinisk erfaring, høringsinnspillene og ekspertise på hygiene/smittevern representert i gruppen. 11. På hvilken måte er helsemessige fordeler, bivirkninger og risiko tatt i betraktning under utarbeidelsen av prosedyren/retningslinjen: 12. På hvilken måte henger anbefalingene i prosedyren/retningslinjen sammen med kunnskapsgrunnlaget: Der det i retningslinjene fra 1) USA/CDC og 2) Danmark (se pkt. 8) angis sterkeste evidens for en anbefaling, er retningslinjens anbefaling fulgt. Dette gjelder ved overførbarhet av anbefalingen til en norsk kontekst. Der retningslinjene/forskningen kommer med motstridende eller ikke kommer med konkrete praktiske anbefalinger har arbeidsgruppen basert anbefalingene i prosedyren på konsensus i gruppen. Dette er igjen basert på klinisk erfaring, høringsinnspillene og ekspertuttalelser bl.a er smittevern/hygiene representert i arbeidsgruppen. Konsensus gjelder anbefalinger om: Bruk av munnbind Innpakking av treveiskraner og koblinger Valg av hansker Daglig bruk av Klorhexidinsprit 5mg/ml Følgende resonnementer er bakgrunn for praktisk fremgangsmåte i prosedyren: Stell av innstikkssted Bruk av hansker Stell av innstikkssted gjøres ved aseptisk teknikk, enten ved non-touch eller bruk av sterile hansker. KAT 1B Palpasjon av innstikksted kan gjøres med desinfiserte hender før desinfeksjon av området. Ny hånddesinfeksjon må utføres umiddelbart etter. KAT 1B Aseptisk teknikk ved care for intravaskulære katetre er kategori 1b anbefaling i CDCs retningslinjer 12. Coopersmith CM, Rebmann TL, Zack JE, et al. Effect of an education program on decreasing catheter-related bloodstream infections in the surgical intensive care unit. Crit Care Med 2002; 30: Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 3 av 8

4 77. Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in health-care settings: recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. Infect Control Hosp Epidemiol 2002; 23:S Bischoff WE, Reynolds TM, Sessler CN, Edmond MB, Wenzel RP. Handwashing compliance by health care workers: the impact of introducing an accessible, alcohol-based hand antiseptic. Arch Intern Med 2000; 160: Pittet D, Dharan S, Touveneau S, Sauvan V, Perneger TV. Bacterial contamination of the hands of hospital staff during routine patient care. Arch Intern Med 1999; 159: Abi-Said D, Raad I, Umphrey J, et al. Infusion therapy team and dressing changes of central venous catheters. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20: Capdevila JA, Segarra A, Pahissa A. Catheter-related bacteremia in patients undergoing hemodialysis. Ann Intern Med 1998; : Raad II, Hohn DC, Gilbreath BJ, et al. Prevention of central venous catheter-related infections by using maximal sterile barrier precautions during insertion. Infect Control Hosp Epidemiol 1994; 15: Raad, II, Hohn DC, Gilbreath BJ, et al. Prevention of central venous catheter-related infections by using maximal sterile barrier precautions during insertion. Infect Control Hosp Epidemiol 1994;15: Abi-Said D, Raad I, Umphrey J, et al. Infusion therapy team and dressing changes of central venous catheters. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:101-5 KAT 1C Rene eller sterile hansker anbefales ved bandasjeskift på innstikksted Stell av innstikkssted Bruk av munnbind Dette punktet er ikke behandlet i CDC retningslinjer. Ut fra diskusjonen i arbeidsgruppen er det ønskelig å anbefale dette med begrunnelse i referansene som viser til at aseptisk tekning bør ivaretas ved care for intravaskulære katetre. Håndtering av koblinger Bruk av hansker Ingen referanser på dette, -annet enn at aseptisk teknikk bør ivaretas ved all care for intravaskulære katere. Her er non-touch et godt alternativ. Håndtering av koblinger Bruk av munnbind Ingen referanser eller andre holdepunkter for at dette bør anbefales. Behovet for innpakking av treveiskraner og koblinger Dette punktet er ikke behandlet i CDC retningslinjer. Dette virker bestemt vurdert som en mindre aktuell problemstilling og utbedt praksis internasjonalt enn hva som er vanlig i Norge. Ved Oslo Universitetssykehus vil vi basere oss på følgende resonnement, godt forankret i klinisk erfaring og ekspertuttalelser fra Avd. for smittevern, nemlig innpakking av treveiskraner og koblinger å redusere kontaminering på utsiden for å gjøre det lettere å desinfisere, men det finnes ikke kliniske studier. Daglig bruk av Klorhexidinsprit 5mg/ml Dette punktet er spesielt kontekstavhengig. Bruk av Klorhexidinssprit 5mg/ml er ikke behandlet i CDC retningslinjer, derimot behandlet i Kliniske retningslinjer fra Danmark (2011). Bruken av Klorhexidinsprit 5mg/ml er utbredt i Norge, og anbefales i stadig større grad som erstatning for andre etanolbaserte desinfeksjonsmiddel. Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 4 av 8

5 Daglig bruk av Klorhexinsprit 5mg/ml er først og fremst en anbefaling på bakgrunn av erfaringer og utfordringer i intensivmiljøet med å gjennomføre infeksjonsforebyggende tiltak mht. SVK pga. hyppige til-/frakoblinger hele døgnet. Å sikre daglig desinfeksjon av koblinger og treveiskraner med Klorhexinsprit 5mg/ml har en forebyggende langtidseffekt, og reduserer risikoen for kontaminasjon med mikroorganismer fra yttersiden av systemet. Vi anbefaler tiltaket blant alle pasientgrupper, og gjør det derfor i prosedyren til en minstestandard for hele sykehuset. 13. Hvilke eksperter utenfor prosjektgruppen har vurdert prosedyren/retningslinjen før publisering: Fagprosedyren ble sendt til høring i klinikkene via Koordineringsutvalget for fagprosedyrer ved OUS, leder Karin Borgen. Eksterne som hadde meldt seg fikk også prosedyren til høring. Høringsinnspill fra følgende fagpersoner/fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus HF: Wenche Maryon Arntsen, Thoraksintensiv (TKAI 1), Hjerte-, lunge-, og karklinikken, Rikshospitalet Randi Ween, fagutviklingssykepleier, Nevrokirurgisk avdeling voksenpost, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Rikshospitalet Christina Schøndorf, overlege, fung. Avdelingsleder, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken Elisabeth Strandberg og Anja Rolandsson, fagutviklingssykepleiere, Avdeling for blodsykdommer, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Ullevål Isabel Franco-Lie, Spesialsykepleier, Gastromedisinsk poliklinikk, Medisinsk klinikk, Ullevål Berit Seljelid, Fagutviklingssykepleier, Kreft og kirurgiklinikken, Ullevål Geir Erland Tjønnfjord, overlege, Avdelingsleder, Avdeling for blodsykdommer, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Annbjørg Iversen, undervisningssykepleier, Kardiologisk sengepost, RH, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken Randi Marie Myklebust, fagutviklingssykepleier, gastromedisinsk sengepost, Rikshospitalet, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Marit Helen Andersen, Postdoc, fagutviklings - og forskningssykepleier, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Rikshospitalet Trude Berglund Østbye, undervisningssykepleier, Thorax sengepost 1/ intermediærenhet, Rikshospitalet Kristin Thomassen, kvalitetsrådgiver, Medisinsk klinikk Kjetil Juul Stensrud, lege, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Kirsti Tøien, intensivsykepleier, Cand. san., fagutviklingssykepleier, Intensivavdelingen, Akuttklinikken Anita Kristin Gabrielsen, intensivsykepleier/mnsc, fagutviklingssykepleier, Akuttklinikken, Postoperativ avdeling, Rikshospitalet Ann Cecilie Mørk, fagutviklingssykepleier Barnemedisinsk sengepost, Ullevål Per Kristian Lundin, ledende spesialsykepleier fag, Generell intensiv, Intensivavdelingen, Akuttklinikken Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 5 av 8

6 Eva Baggerød (spesialsykepleier), sykepleiekoordinator for stamcelletransplantasjon, Klinikk for kreft og kirurgi, Avdeling for kreftbehandling, Seksjon sengeposter Irene Engebretsen Strøm, undervisningssykepleier, Kardiologisk avdeling- Hjerteovervåkning, Hjerte-, lunge- og karklinikken Line Cecilie Steen og Astri Cecilie Salvesen Moe, fagsykepleiere ved avd: AKB S3, Kreftsenteret, avdeling Ullevål Marie Bruheim, helsefaglig rådgiver, Krfet- og kirurgiklinikken Nina Rustad, fagutvilkingssykepleier, Nevrokirurgisk sengepost, NKIS1, Klinikk for kirurgi og nevrofag Jostein Tom Pettersen, oversykepleier, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Aker Silje Krabbe, undervisningssykepleier KAB 2, i samarbeid med overlege Tom Monclair, Klinikk for kirurgi og nevrofag Oddrun S. Skorpen, avdelingssykepleier, og Vera Johannessen, fag sykepleier, Infeksjonsmedisnisk sengepost, Infs 1, Medisinsk klinikk, avdeling Ullevål Brit Knutsen, undervisningssykepleier, gastrokirurgisk og urologisk sengepost, Avdeling for lever, gastro- og barnekirurgi,klinikk for spesialisert medisin og kirurgi/kreft- og kirurgiklinikken Veslemøy Hegland Jakobsen, fagutviklingssykepleier, Avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus, Aker Kristine Løite, sykepleier, Medisinsk klinikk Mette Gjendem Lien, fagutviklingssykepleier, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Rikshospitalet Tor S. Egge, overlege, leder Kvalitetsrådet, Avdeling for Diagnostikk og Intervensjon, Klinikk for diagnostikk og intervensjon Julie Dolva, fagutviklingssykepleier, Avdelings for Blodsykdommer, Rikshospitalet Undervisningssykepleierforum ved Klinikk for Spesialisert medisin og kirurgi Laila Bruun, cand pharm/spes i sykehusfarmasi, Sekretær Legemiddelkomiteen Seksjon for Legemiddelkomité og sikkerhet, Avdeling for farmakologi (videreformidlet innspill fra Cecilie Ambli, medlem i legemiddelkomiteen og legemiddelhåndteringsutvalget & Hilde Ulriksen, leder av cytostatikautvalget). Sissel Paulsen, undervisningssykepleier, tranplantasjonskirurgisk sengepost, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Camilla Øvergaard, Seksjon for lindrende behandling, Oslo universistetssykehus, avd Ullevål. Gudveig Storhaug, spesialsykepleier med fagansvar, Kreftsenteret Ullevål, Sengepost AKBS2, Kreft- og kirurgiklinikken EKSTERNE: Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus v/ Elin Anne Aksdal, Kvalitetsrådgiver, Helse Bergen HF, Forsknings og utviklingsavdelingen, Seksjon for Pasientsikkerhet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten v/ Vigdis Lauvrak, forsker, dr. scient. Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 6 av 8

7 14. Beskriv prosedyren for oppdatering av prosedyren/retningslinjen: Prosedyren oppdateres senest etter 18 måneder, og fortløpende på bakgrunn av tilbakemeldinger og vurdering av om de må tas umiddelbart til etterretning. 15. Anbefalingene i prosedyren/retningslinjen er utformet spesifikke og entydige: Hovedprinsippene bør være spesifikke og entydige, men den overordete prosedyren må gjennom lokale prosedyrer gjøres mest mulig brukevennlig for den enkelte kontekst. 16. De ulike alternativer for håndtering av tilstanden er klart beskrevet: Ja. 17. Prosedyren/Retningslinjen inneholder en kortversjon av de viktigste anbefalingene: Ja, innledningsvise hovedprinsipper. 18. Hvilke verktøy for bruk i praksis er prosedyren/retningslinjen støttet med: Film av enkelte sekvenser. Kun utprøvingsfase Ny filmproduksjon planlagt i Tilbud om hospitering arr. via arbeidsgruppen for å se eksempel på prosedyren i bruk på intensivenhet. elæring er under utarbeidelse. Spesiell spesifisering: Er pasientinformasjon utarbeidet på grunnlag av prosedyren/retningslinjen og er denne også revidert? Nei. Det er særlig behov for å utarbeide pasientinformasjon og informasjon til samarbeidende helsepersonell ved langtidskateter som pasienten reiser hjem med. 19. Potensielle organisatoriske hindringer for bruk av prosedyren/retningslinjen og hvordan disse tenkes håndtert: Implementering: Fagdager, hands on undervisning og diskusjoner på bakgrunn av prosedyren og bakgrunnsmaterialet. Alle involvert i å implementere prosedyren må sette seg godt inn i vedleggene. 20. Potensielle kostnadsmessige implikasjoner ved å følge prosedyren/retningslinjen og hvordan dette tenkes håndtert: Praksis ved OUS med hensyn til SVK varierer, noe høringsinnspillene bekrefter. Enhetlig praksis beror i stor grad på ledelse. Helsepersonell har ansvaret for å følge prosedyren slik at pasienten ikke påføres unødige infeksjoner. På den ene siden beskrives bemanningssituasjonen ved enkelte enheter som en begrunnelse for at prosedyren vanskelig kan iverksettes. På den annen side kan beskrivelser av praksis ved sykehuset tyde på at enkelte enheter overforbruker sterilt utstyr. Dette er en kostnad vi i prosedyren forsøker å kontrollere med anbefalinger og vurderinger av hvordan aseptisk teknikk gjennomføres i ulike sammenhenger. Samtidig er den største risikoen for pasientene og kostnadene for sykehuset og samfunnet en evt. påført kateterrelatert infeksjon som kunne vært forebygget. Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 7 av 8

8 21. Beskriv planen for å måle graden av etterlevelse av prosedyren/retningslinjen: 22. Er prosjektgruppen redaksjonelt uavhengig: Det har vært kontakt med produktspesialister/markedet for spesifikk informasjon om enkelte produkter hvor OUS har avtale. 23. Mulige interessekonflikter for prosjektgruppens medlemmer: Ingen kjente. Versjon: 1 Utarbeidet av: iscudder Godkj. av: Einar Hysing Dato: Side 8 av 8

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? METODERAPPORT: MUNNSTELL TIL INTUBERTE BARN 1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Prosedyrens overordnede mål er å forbygge komplikasjoner og nosokominale infeksjoner

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: Cytostatika håndtering av søl (dok-id: 13219) Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Basert på det internasjonale AGREE verktøyet. Metoderapporten skal

Detaljer

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering METODERAPPORT Medikamentell kreftbehandling og Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for kreft og kirurgi, Radiumhospitalet Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Alt med uthevet skrift

Detaljer

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er:

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Retningslinje for å sikre korrekt innleggelse av ikke- tunnelert sentralt venekateter (SVK), akutte dialysekatetre og pulmonalarteriekatetre

Detaljer

8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av:

8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av: Vedlegg til: Cytostatika - administrering og avfallshåndtering (dok-id: 3301), Cytostatika håndtering av søl (dok-id: 13219), Cytostatika gravide, ammende og andre spesielle hensyn (dok- Id: 11340), Cytostatika

Detaljer

1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten.

1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten. Vedlegg 1: Metoderapport Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten.

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft METODERAPPORT Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Målet med prosedyren er å forebygge, lindre og behandle

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Hvordan kan helsepersonell ivareta forsvarlig bruk og stell av etablert arteriekateter hos voksne pasienter, og slik forebygge komplikasjoner?

Hvordan kan helsepersonell ivareta forsvarlig bruk og stell av etablert arteriekateter hos voksne pasienter, og slik forebygge komplikasjoner? Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet har vært å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre for stell og bruk av arteriekateter hos voksne pasienter

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Målet er å lage en kunnskapsbasert retningslinje til

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyrens overordnede mål er å klargjøre for de ansatte hvilke undersøkelser, rutiner og omsorg som skal

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Kvalitetssikre gjennomføring og kliniske observasjon av pasient som blir behandlet med perifere nerveblokader

Detaljer

Metoderapport: Kirurgisk telling (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport: Kirurgisk telling (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport: Kirurgisk telling (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1.Fagprosedyrens overordnede mål er: Forebygge gjenglemt utstyr i pasienten etter kirurgisk inngrep. 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren

Detaljer

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet.

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet. Kategori: [ ] Gyldig fra: 06.04.2011 Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Plastikkirurgisk avd. Vedlegg Dok. eier: Dok. ansvarlig:

Detaljer

AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav

Detaljer

PICCLINE - Bruksområde, observasjon, stell.

PICCLINE - Bruksområde, observasjon, stell. Prosedyre Felles SØ PICCLINE - Bruksområde, observasjon, stell. Endring siden forrige versjon endret til å omfatte 2 typer kateter, nytt vedlegg Hensikt Sikre korrekt håndtering av PICCline kateter. Aseptisk

Detaljer

Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren skal gi beslutningsstøtte for trygg og kunnskapsbasert bruk av lavflow i vedlikeholdsfase

Detaljer

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav 1, 4,

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF METODERAPPORT Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) for fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - Implementering i norske sykehus» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Ulike pasientnære analyse (PNA)

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi evidensbaserte anbefalinger om bekkenbunnstrening for menn som har gjennomgått robotassistert laparoskopisk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre korrekt bruk av utstyret ved monitorering med PiCCO, slik at man har pålitelige parametere å behandle

Detaljer

Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT

Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for stell av SVK, fjerning av SVK, og intravenøse infusjoner administrert i SVK. Formålet

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Skrevet av: Kjersti Solvåg. Metoderapport

Skrevet av: Kjersti Solvåg. Metoderapport Godkjent av: Petter Thornam Metoderapport: Tunnelert spinal- og epiduralkateter til Faglig ansvarlig: Sebastian von Hofacker Skrevet av: Kjersti Solvåg Gyldig fra: 16.01.2018 Revider innen: 16.01.2020

Detaljer

Spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter

Spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter Spinal- (intratekal) og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter - kunnskapsbasert fagprosedyre for observasjoner, stell og håndtering Kjersti Solvåg kreftsykepleier, master i kunnskapsbasert

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: STELL AV TRACHEOSTOMI/TRAKEOSTOMI Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er prosedyren/retningslinjens overordnede mål i forhold til helsemessig

Detaljer

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er:

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med kols-egenbehandlingsplan er å fange opp kolsforverringer tidlig, forebygge og redusere utvikling av en forverring, hindre

Detaljer

Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer

Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Karin Borgen Prosjektleder for nasjonale prosedyrer Leder for Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Leder styringsgruppe for kunnskapsbasert praksis Fagutviklingssykepleier,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er: Hvilke undersøkelser bør gjøres på akutt svimle pasienter? 3. Populasjonen

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet er optimal inhalasjonsbehandling til obstruktive barn fra 0 15 år. 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren

Detaljer

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Overflytting av nyfødt barn fra intermediærrom/overvåkningsrom til pasientrom AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål

Detaljer

Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT

Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om innleggelse av PVK, vedlikehold av PVK og fjerning av PVK. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

En del av løsningen. Bedre Hygiene. Redusert kontaminering. Økt Trygghet. Mindre Svinn

En del av løsningen. Bedre Hygiene. Redusert kontaminering. Økt Trygghet. Mindre Svinn En del av løsningen Bedre Hygiene Redusert kontaminering Økt Trygghet Mindre Svinn Innhold Utfordringene med smittespredning Utfordringer med god hånd hygiene Utfordringer med hanskebruk SafeDon Hva er

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyren anbefaler en fremgangsmåte for ekstubering. Det overordnede målet er å kunne bidra til økt pasientsikkerhet

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Dette er en revidering av eksisterende retningslinje for medikamentell behandling av kjemoterapiindusert kvalme

Detaljer

Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer

Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer Prosedyrens tittel: Sentralt venekateter (SVK) blodprøvetaking fra sentralt venekateter (Oppdatering 2016) Minstekrav som må være dokumentert

Detaljer

Intensivtransport av pasienter mellom sykehus

Intensivtransport av pasienter mellom sykehus Intensivtransport av pasienter mellom sykehus Refnr. SI/17.32-59 AVGRENSNING OGFORMÅL 1. Fagprosedyren overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å kvalitetssikre interhospital transport av intensivpasienten.

Detaljer

Aseptisk teknikk METODERAPPORT

Aseptisk teknikk METODERAPPORT Aseptisk teknikk METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at aseptisk teknikk utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer

Kateterisering METODERAPPORT

Kateterisering METODERAPPORT Kateterisering METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om Innleggelse av permanent kateter kvinner, Innleggelse av permanent kateter menn, Steril intermitterende kateterisering kvinner,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Hygienesykepleier Hilde Aasen, Smittevernenheten, SiV mail: hilde.aasen@siv.no tlf 93217022/33343438 Urinkateter Tre kategorier: - Korttidskateterisering,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å sikre at non-invasivt blodtrykk(nibp) blir målt etter gjeldende anbefalinger og

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å sikre en faglig god og oppdatert utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF METODERAPPORT Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

Detaljer

Markering av WHOs globale håndhygienedag 5.mai 2012

Markering av WHOs globale håndhygienedag 5.mai 2012 Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst Markering av WHOs globale håndhygienedag 5.mai 2012 Prosjektbeskrivelse Prosjektansvarlig: Regionalt kompetansesenter for smittevern, Helse Sør-Øst

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Dialysekateter og Kolonisering

Dialysekateter og Kolonisering Dialysekateter og Kolonisering Spl. Frode Wiklund Hemodialysen St. Olavs Hospital Oslo 25.4.2013 Hemodialysen Selvdialysen Tema Blodtilgang Hemodialysekateter Forskjellige typer (akutt/langtids) Plassering

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Subscapularisseneforlengelse hos barn med medfødt plexus brachialisskade. Rehabilitering etter operasjon. OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren

Detaljer

Stabilisering av columna

Stabilisering av columna Norwegian trauma competency service Stabilisering av columna Metode, fremgangsmåte og resultat Elisabeth Jeppesen MPH, PhD Beskyttelse av columna - historikk 80 tallet: under bokstaven A i ATLS primærundersøkelse

Detaljer

Bundles - et nytt moteord eller et effektivt forbedringsinstrument?

Bundles - et nytt moteord eller et effektivt forbedringsinstrument? Nettundervisning i smittevern 19. januar 2011 Bundles - et nytt moteord eller et effektivt forbedringsinstrument? Avdeling for sykehushygiene OUS - Rikshospitalet The 5 Million Lives Campaign: Prevent

Detaljer

Nærhetsbehov slik vurdert av klinikkene i spørreundersøkelsen

Nærhetsbehov slik vurdert av klinikkene i spørreundersøkelsen Sterilen Karen Kardiologisk Lungeen Thoraxkirurgisk AKUTTKLINIKKEN AKU - Akuttmottak 4 0 2 2 3 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 AKU - Avdeling for anestesiologi

Detaljer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver. Sekretariatet for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Hvem gjør hva? Dere Helseforetak/kommuner

Detaljer

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Endringer siden forrige utgave Krav 4: Fire av gruppens 6 medlemmer har revidert

Detaljer

Enteralernæring METODERAPPORT

Enteralernæring METODERAPPORT Enteralernæring METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om generelt om enteralernæring, administrering av enteralernæring, administrering av legemidler i sonde, og vedlikehold av sonde.

Detaljer

Desinfisering av hud - METODERAPPORT

Desinfisering av hud - METODERAPPORT Desinfisering av hud - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart avgrenset og definert: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at huddesinfeksjon utføres på en forsvarlig,

Detaljer

Smittevern METODERAPPORT

Smittevern METODERAPPORT Smittevern METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for smittevernsprosedyrene: Håndtering av skittentøy, brukt utstyr og avfall, Desinfeksjonsrom og desinfeksjonstyper, Barrierepleie og kohortisolasjon,

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: Kjølehette; bruk for å forhindre håravfall etter kjemoterapi Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold

Detaljer

Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika og antiemetika.

Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika og antiemetika. Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika

Detaljer

Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT

Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at inhalasjoner foregår på en forsvarlig,

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Metoderapport - AGREE II

Metoderapport - AGREE II Metoderapport - AGREE II Epilepsi og fysisk aktivitet - påvirkning av anfallstendensen Minimumskrav for alle faglige prosedyrer/retningslinjer er: Fylle ut krav 4: Hvem har laget prosedyren? (Tittel, navn,

Detaljer

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Bakgrunn Hypotermi, dvs. kjernetemperatur < 36,0 C, er vanlig forekommende

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

Vedlegg 6 til Metoderapport etter Agree

Vedlegg 6 til Metoderapport etter Agree Vedlegg 6 til Metoderapport etter Agree 2013-01-21 2015-08-19 oppdatering 1 Metoderapporten skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Punktene med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Adolescent idiopatisk skoliose (AIS). Pre- og postoperativ fysioterapi ved kirurgisk behandling. OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT

Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT Formålet med : Formålet med er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske kunnskapen hos utøveren slik at blodkulturtaking foregår på en forsvarlig, sikker

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Blodprøvetaking - METODERAPPORT

Blodprøvetaking - METODERAPPORT Blodprøvetaking - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for kapillær- og venøs blodprøvetaking. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Sikre enhetlig implementering og rett bruk av Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase. 2.

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

Administrering av klyster - METODERAPPORT

Administrering av klyster - METODERAPPORT Administrering av klyster - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at administrering av klyster utføres

Detaljer

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Håndhygiene Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Hvorfor håndhygiene? Til enhver tid har 6-7% norske pasienter/beboere i sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Helsepersonells

Detaljer

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell, slik at blodtrykksmåling utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Sikre patent hemostase, redusere risiko for komplikasjoner og ubehag for pasienter etter koronar angiografi

Detaljer

Obstipasjon METODERAPPORT

Obstipasjon METODERAPPORT Obstipasjon METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at obstipasjon hos pasienten forebygges eller behandles

Detaljer

Gjelder til: 20.09.2014. Systemansvarlig: Hygienesykepleier Gro Bøhler

Gjelder til: 20.09.2014. Systemansvarlig: Hygienesykepleier Gro Bøhler Østfold Fylke Kommuner med avtale Vancomycinresistente enterokokker i sykehjem Gjelder fra: 20.09.2012 Gjelder til: 20.09.2014 Dokumentnr: SMV 0823 Utarbeidet av: Seksjon smittevern Systemansvarlig: Hygienesykepleier

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formål med prosedyren er å sikre god kvalitet ved venøs prøvetaking. Prosedyren ivaretar pasientens sikkerhet,

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

Forbedring av fagprosedyrer. Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det?

Forbedring av fagprosedyrer. Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det? Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Forbedring av fagprosedyrer Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det? Karin Borgen Hvordan vil intensivsykepleiere

Detaljer

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at urinstiks og urinprøver tas på en forsvarlig,

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 3. Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer hvordan legges til grunn som premisser?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 3. Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer hvordan legges til grunn som premisser? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 3 Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer hvordan legges til grunn som premisser? Kristiansand 20.03.2014 Per Engstrand Navn Sørlandet sykehus

Detaljer

HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch

HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch 08.06.17 Implementering handler om å omsette kunnskap fra forskning til praksis. Flottorp et al. Implementeringsforskning: vitenskap for

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Mini-HTA. Hurtigvurdering av nye medisinske metoder

Mini-HTA. Hurtigvurdering av nye medisinske metoder Mini-HTA Hurtigvurdering av nye medisinske metoder Brynjar Fure, Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, nevrolog og geriater, Seksjon for hjerneslag,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Prosedyretittel: Epiduralanalgesi ved akutt og postoperativ smertebehandling OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre god kunnskap til helsepersonell

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014 M52162 Økonomisk avslutning HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52171 Klinsk regnskapsrapport sendt HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52263 Økonomisk oppfølging A HUS M52274 Økonomisk oppfølging KKT KLINIKK

Detaljer

Forebygging av postoperative sårinfeksjoner Ny nasjonal veileder

Forebygging av postoperative sårinfeksjoner Ny nasjonal veileder Forebygging av postoperative sårinfeksjoner Ny nasjonal veileder Anita Wang-Børseth, Regionalt kompetansesenter for smittevern, Helse Midt-Norge Mette Fagernes, Nasjonalt folkehelseinstitutt Overvåkingsdagen,

Detaljer

PRAKTISKE ERFARINGER MED Å UTARBEIDE KUNNSKAPSBASERTE FAGPROSEDYRER

PRAKTISKE ERFARINGER MED Å UTARBEIDE KUNNSKAPSBASERTE FAGPROSEDYRER PRAKTISKE ERFARINGER MED Å UTARBEIDE KUNNSKAPSBASERTE FAGPROSEDYRER Astrid Mette Husøy Spesialbioingeniør/Dr.scient./Førsteamanuensis Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland universitetssjukehus 1

Detaljer