Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 Vedlegg til: Kjølehette; bruk for å forhindre håravfall etter kjemoterapi Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Målet er å lage en kunnskapsbasert retningslinje til helsepersonell for bruk av kjølehette til pasienter som får kjemoterapi. Retningslinjen sier hvilke pasienter som kan motta denne type behandling, herunder hvilke diagnoser, palliativ/kurativ og hvilke type kurer, samt at den inneholder en praktisk veiledning på hvordan man administrerer denne type behandling Det er også laget en pasientinformasjon om kjølehettebehandling. 2. Hvilke kliniske og andre spørsmål skal fagprosedyren svare på? Problemstillingen med evt underspørsmål: (Alle PICO legges ved som vedlegg). Praktiske spørsmål: Hvordan administrerer man kjølehettemaskinen og klargjør pasienten. Kjøletider for de ulike kurene. Hvilke bivirkninger kan oppstå ved bruk av kjølehette? Faglige vurderinger: Hvilke pasienter kan man tilby denne type behandling. Diagnose og type behandling. Gir behandling med kjølehette økt risiko for metastaser i skallebasis og hudmetastaser i skalle? Er det generelt økt risiko for residiv Pasientens opplevelse av håravfall, og å sitte med kjølehette Ressurser: Hvor mye koster utstyret. Hva kreves av kompetanse blant sykepleierne som skal administrere kjølehetten.

2 Hvor mye ekstra tid må brukes på hver pasient under behandlingen. 3. Hvilken pasientgruppe gjelder fagprosedyren for? Pasienter som mottar kjemoterapi som kan gi håravfall. 4. I hvilken grad representerer prosjektgruppen alle relevante faggrupper? Ellen Bjerkeset; Ledende spesialsykepleier Onkologisk dagenhet, Ullevål, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf , Christin Arnesen; Kreftsykepleier poliklinikken, Ullevål, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf , epost: Ragnhild Taarud; Kreftsykepleier med fagansvar Infusjonsenheten, Radiumhospitalet, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf , Ellen Mathisen Stenling, Ledende fagutviklingssykepleier på poliklinikkene. Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf , epost: Anna Sætersdal, Overlege brystkreftprogrammet Kreft og kirurgiklinikken, avdeling for kreftbehandling, Kjersti Stokke; Veileder for gruppen, kreftsykepleier og prosjektleder kunnskapsbasert praksis ved Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf , epost: I revidert utgave høsten 2015 har gruppen bestått av: Ingrid Omtvedt; Fagutviklingssykepleier, Kreftsykepleier poliklinikken, Ullevål, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf Christin Arnesen; Kreftsykepleier poliklinikken, Ullevål, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, tlf , epost:

3 Ellen Mathisen Stenling, Ledende fagutviklingssykepleier på poliklinikkene. Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, tlf , epost: 5. Hvilken metode er brukt for å inkludere pasientens synspunkter og ønsker i retningslinjen? Vi har brukt aktuelle kvalitative studier som har sett på pasientens opplevelse av håravfall, og pasientens opplevelse/toleranse for bruk av kjølehettebehandling. Alle representantene i gruppen har i tillegg bred erfaring med behandling av kjølehette. To pasienter har lest gjennom pasientinformasjonen og finner denne tilfredsstillende. 6. Hvilke målgrupper har fagprosedyren? Leger og sykepleiere som arbeider med den aktuelle pasientgruppen er målgruppen for fagprosedyren. Målgruppe for pasientinformasjon er pasienter og pårørende hvor denne type behandling er aktuell. 7. Er fagprosedyren utprøvd i målgruppen før publisering og på hvilken måte? Denne fagprosedyren avviker ikke vesentlig fra hva som allerede dagens praksis. Vi har i dag lang erfaring i praktisk bruk av kjølehettebehandling. 8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er fagprosedyren utarbeidet på grunnlag av? Systematiske litteratursøk ble gjort i september 2015 i samarbeid med spesialbibliotekar som har videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Søkene ble gjort med utgangspunkt i PICO (vedlegg) i følgende databaser: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), National Guideline Clearinghouse, Cochrane Library, Medline, Cinahl, Embase, Kliniske oppslagsverk: Up to date og Best Practice. Prosedyrer i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer, Nasjonale retningslinjer fra helsedirektoratet, Helsebibliotekets retningslinjedatabase, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten rapporter og notater, Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer, Sunnhetsstyrelsen; Nationale Kliniske Retningslinjer, Dansk Center for Kliniske Retningslinjer. Søkeordene som er brukt : Alopecia, chemotherapy-induced alopecia (CIA) chemotherapyinduced hair loss, Cold cap, scalpcooler, hypothermia, scalp cooling, hair preservation, Quality of life, side effect, Cost effectiveness Hair loss, hair loss prevention Se vedlagte søkehistorikk.

4 9. Hvilke kriterier er brukt for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget? Det ble søkt etter beste evidensstyrke. Det ble utført litteratursøk fra og med høsten 2011 og til dags dato. Gruppen gikk igjennom samtlige titler og valgte ut artikler hvor abstrakter ble lest. Abstaktene ble fordelt mellom gruppen, og på bakgrunn av dette ble fire nye artikler gjennomgått og brukt i prosedyren. 10. Hvilken metode er brukt for å formulere anbefalingene? Metode for å formulere anbefalingene baserer seg på følgende: Praktisk gjennomføring av behandling: Vi har drevet med kjølehette behandling ved våre respektive klinikker i mange år (over 10 år), og kan på bakgrunn av disse erfaringene si mye om den praktiske gjennomføringen av prosedyren. I løpet av alle disse årene har den rent praktiske prosedyren tatt utgangspunkt i de retningslinjer som vi har fått fra leverandør. Både Ullevål og Radiumhospitalet bruker kjølehettemaskiner fra Paxman. Praktisk prosedyre innbefatter: - vår måte å administrere utstyret, (her under slå på og av utstyret, fylle på kjølevæske, rengjøring av utstyr, vedlikehold av maskin osv) klargjøre pasienten, og praktisk gjennomføre behandlingen. Det har vært enighet i gruppen om at vi fortsetter å bruke leverandørens anbefalinger, så lenge det ikke finnes artikler som omhandler dette temaet. Ingen av representantene i prosjektgruppen har noen erfaringer som skulle tilsi at disse retningslinjene ikke er hensiktsmessige. Kjøletider Kjøletider ved de ulike cytostatikakurene er basert på litteratur og Paxman sine anbefalinger. Vi har funnet lite forskningslitteratur som sier noe om hva som er mest hensiktsmessige kjøletider. Effekt av kjølehette behandling Metode for å beskrive hvilken effekt kjølehette har ved de ulike cytostatikakurene (jmf punkt 4, under virkemåte i retningslinjene) er hentet i fra artikler som er kritisk vurdert av prosjektgruppen. Det er et problem at det ikke har vært standardiserte målemetoder for å evaluere grad av håravfall i de ulike studiene som er har sett på effekt. Selv om målemetodene har vært forskjellige, viser resultatene at kjølehette behandling har god effekt på flere typer cytostatika. Det er også relativt like resultater på hvilke typer cytostatika kjølehette har best effekt på i de ulike studiene. Vi har valgt å legge mest vekt på de artiklene som omhandler

5 kjølehettebehandling med Paxman sine maskiner, ettersom det er det systemet som brukes ved OUS. Vi har valgt å ikke nevne en del typer medikamenter som leverandøren Paxman har listet opp i sine tabeller. Dette gjelder stoffer som vi sjelden ser fører til noe betydelig håravfall. Metastaseutvikling Det har vært uenighet i fagmiljøet om hvilke pasienter som kan tilbys kjølehettebehandling. Dette dreier seg i stor grad om hvorvidt denne behandling kan anbefales der man har en kurativ målsetting, som for eksempel ved brystkreft. Uenigheten angående dette temaet kommer også frem i forskningslitteraturen i form av motstridende synspunkter. Vi har basert våre anbefalinger på de artikler som har hatt best kvalitet, og på råd fra onkologer i høringsgruppen. Vi har tatt høyde for den bekymring som nordiske brystkrefteksperterer uttrykker. De mener at eksisterende forskning som handler om risiko for residiv og metastaser grunnet kjølehette, har for dårlig kvalitet, og er derfor ikke tilstrekkelig troverdig. Det er også viktig å påpeke at forskningen som er gjort på metastaseutvikling har hatt et for lavt pasientgrunnlag, og at oppfølgingen av disse pasientene har vært lite systematisk og for kortvarig. Flere av artikkelforfatterne konkluderer med at det må gjøres mer, og bedre systematisk forskning over lengre tid, før man kan utelukke økt risiko for metastaseutvikling. Våre anbefalinger samsvarer ikke med de anbefalinger som Paxman, og enkelte fagmiljøer ved kreftsentrer i Europa formidler). På alle punkter i retningslinjene har gruppens medlemmer diskutert og blitt enige om innholdet i anbefalingene og formuleringene. Det har ikke vært behov for avstemning. 11. På hvilken måte er helsemessige fordeler, bivirkninger og risiko tatt i betraktning under utarbeidelsen av fagprosedyren? Helsemessige fordeler ved bruk av kjølehettebehandling er vurdert ut fra vitenskapelige artikler Artiklene er også studert med tanke på hvor fornøyde pasienter har vært med å bruke kjølehettebehandling. Bivirkninger og ubehag under selve kjølehettebehandlingen er tatt med i betraktning. Både når det gjelder helsemessige fordeler og bivirkninger er det samsvar med som står beskrevet i litteraturen og med våre egne erfaringer i fra praksis. Risiko er vurdert med tanke på fare for residiv i skallebasis, og eventuelt generelle residiv.

6 Det er også sett på hvilke diagnoser hvor det er større risiko å bruke denne type behandling på i forhold til andre. Dette kommer frem under kontraindikasjoner. 12. På hvilken måte henger anbefalingene i fagprosedyren sammen med kunnskapsgrunnlaget? Den praktiske delen av retningslinjen, som omhandler gjennomføring av behandlingen og kjøletider, er basert på anbefalinger i fra produsenten av kuldehettemaskinen (Paxman) og egne erfaringer. 13: Hvilke eksperter utenfor prosjektgruppen har vurdert fagprosedyren før publisering? Prof Dr. Med. Erik Wist, avdelingsleder, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Dr. Med. Jon Reidar Iversen, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Epost: Dr. Med. Janne Kærn, overlege Avdeling for gynekologisk kreft, Radiumhospitalet, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten. epost: Anne Katrine Tronstad, kreftsykepleier Infusjonsenheten, Radiumhospitalet, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten. epost: Ny ekspert ved revidering: Ragnhild Taarud, spesialsykepleier med fagansvar og kreftsykepleier Infusjonsenheten, Radiumhospitalet, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsenheten, epost: 14: Beskriv plan for oppdatering av fagprosedyren. Retningslinjen oppdateres etter i tråd med norm for Oslo Universitetssykehus sitt kvalitetssystem. Senest etter 3 år, og fortløpende på bakgrunn av tilbakemeldinger og vurdering av om de må tas umiddelbart til etterretning. 15: Anbefalingene i fagprosedyren er utformet spesifikke og entydige. Alle anbefalinger er utformet som beskrivelser av hvilken behandling som er hensiktsmessig, i hvilken situasjon, og for hvilken pasientgruppe:

7 Retningslinjen er etter vår oppfatning utformet entydig og med klare anbefalinger. I den praktiske gjennomføringen har vi link til en informasjonsfilm i fra Oncolex, som viser hvordan man klargjør pasienten for kjølehette. Retningslinjen gir anbefalinger om hvilke pasienter som kan tilbys kjølehette, og i de tilfeller det er kontraindikasjon. Det er med en veileder i forhold til hvor lenge pre- og post nedkjøling skal vare i forhold til de ulike cytostatikakurene. 16. De ulike alternativ for håndtering av tilstanden er klart beskrevet. Denne retningslinjen beskriver en måte å utføre prosedyren på. Det kan være rom for skjønn/vurdering på noen punkter, spesielt med tanke på om håret skal fuktes med vann og/eller balsam før behandlingen, eller om man skal tilby kjølehettebehandling ved kjemoterapi der risiko for håravfall er mindre (for eksempel ved bruk av etopocid, fluorouracil og liknende stoffer). 17. Fagprosedyren inneholder en kortversjon av de viktigste anbefalingene. Vi har valgt å ta med kapitler om virkemåte, målgruppe, pasientaksept fordi det underbygger hvem som skal ha tilbudet. Punkt 2. (hensikt og omfang) inneholder en oversikt over hva retningslinjen omhandler. På denne oversikten kan man klikke seg direkte inn på det punktet man ønsker å lese i retningslinjen. Enkelte steder er det lagt til linker hvor man kan finne utdypende informasjon og også lagt til film fra Oncolex for å beskrive fremgangsmåte. 18. Hvilke verktøy for bruk i praksis er prosedyren/retningslinjen støttet med: Utstyret krever kompetente fagfolk, samt service og vedlikehold av maskinene. Innkjøp av nyere maskiner bør vurderes ved behov. Pasientinformasjon er utarbeidet på grunnlag av fagprosedyren, erfaringer og anbefalinger fra leverandør. Vi har i tillegg snakket med en frisør hos Indigo Frisører på Ullevål, og fått faglige anbefalinger om hva som er minst skadelig for håret når det gjelder vasking, farging, føning, og bruk av hårprodukter. 19. Potensielle organisatoriske hindringer for bruk av fagprosedyren og hvordan disse tenkes håndtert? Tilbud om kjølehette kan potensielt bli innskrenket på grunn av at det er ressurskrevende behandling. Det kan for eksempel skje dersom man får en endring i typer pasienter og diagnoser som blir behandlet ved den aktuelle avdeling.

8 20. Potensielle kostnadsmessige implikasjoner ved å følge fagprosedyren og hvordan dette tenkes håndtert? Fagprosedyren krever ingen ekstra ressurser: Behandling med kjølehette vil få innvirkning på ressursbruk i avdelingen. Den består av kostnader til innkjøp av maskiner og vedlikehold, samt lengre total behandlingstid og økt arbeidsinnsats for sykepleierne (Ekstrøm et. al, Ridderheim et. al). Pasienten opptar en behandlingsplass over lengre tid, og sykepleier bruker mer tid på den enkelte pasient ved å administrere kuldebehandlingen. Dette bør tas med i vurderingen av hvem som skal få tilbud om behandling med kjølehette. Vedlegg: Kostnadsoverslag i fra Paxmann, Vedlegg fra medisinsk teknisk avdeling på årlig vedlikehold og service. (Estimert ekstra ressursbruk: Ved korte cytostatikakurer: ca 15 min ekstra,(forberedelse med klargjøring av maskin, tilpassing av hette, informasjon og rengjøring av hetten etter bruk). Ved lengre kurer vil det kreve noe mer. For eksempel ved tre timers Taxol sitter pasienten med kjølehette i minst fem timer. Erfaringsvis vil mange av disse pasientene trenge hjelpe med til og fra-kobling av maskinen i forbindelse med toalettbesøk). 21. Beskriv planen for å måle graden av etterlevelse av fagprosedyren. Følgende mål for etterlevelse skal måles på følgende måte: Det vil være en fortløpende kontakt med poliklinikkene som administrerer kjølehettebehandling ved kreft, kirurg og transplantasjonsklinikken i OUS-HF. Tre av prosjektgruppens medlemmer arbeider per i dag på hver sin poliklinikk, og det vil være naturlig at de etterser at retningslinjen blir fulgt. I tillegg har begge poliklinikkene erfarne ressurspersoner på kjølehette som har regelmessig kontakt med leverandør av utstyr. Ved eventuelle sengeposter innenfor OUS, (som for eksempel gynekologisk avdeling kreftbehandling) som kan tilby kjølehette, vil det være naturlig at de oppretter en ressursperson som har ansvar for å følge opp behandlingen på sin post. 22. Er prosjektgruppen redaksjonelt uavhengig: Fagprosedyren er laget uten ekstern støtte: Prosjektgruppen er redaksjonelt uavhengig, og fagprosedyren er laget uten ekstern støtte. 23. Mulige interessekonflikter for prosjektgruppens medlemmer Ingen av prosjektgruppens medlemmer har noen interessekonflikter i forhold til utarbeidelsen av disse retningslinjene.

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Målet er å lage en kunnskapsbasert retningslinje til

Detaljer

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering METODERAPPORT Medikamentell kreftbehandling og Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for kreft og kirurgi, Radiumhospitalet Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Alt med uthevet skrift

Detaljer

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft METODERAPPORT Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Målet med prosedyren er å forebygge, lindre og behandle

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: Cytostatika håndtering av søl (dok-id: 13219) Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Basert på det internasjonale AGREE verktøyet. Metoderapporten skal

Detaljer

8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av:

8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av: Vedlegg til: Cytostatika - administrering og avfallshåndtering (dok-id: 3301), Cytostatika håndtering av søl (dok-id: 13219), Cytostatika gravide, ammende og andre spesielle hensyn (dok- Id: 11340), Cytostatika

Detaljer

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? METODERAPPORT: MUNNSTELL TIL INTUBERTE BARN 1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Prosedyrens overordnede mål er å forbygge komplikasjoner og nosokominale infeksjoner

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF METODERAPPORT Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Dette er en revidering av eksisterende retningslinje for medikamentell behandling av kjemoterapiindusert kvalme

Detaljer

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet.

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet. Kategori: [ ] Gyldig fra: 06.04.2011 Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Plastikkirurgisk avd. Vedlegg Dok. eier: Dok. ansvarlig:

Detaljer

Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer

Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Karin Borgen Prosjektleder for nasjonale prosedyrer Leder for Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Leder styringsgruppe for kunnskapsbasert praksis Fagutviklingssykepleier,

Detaljer

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell, slik at blodtrykksmåling utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet er optimal inhalasjonsbehandling til obstruktive barn fra 0 15 år. 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren

Detaljer

Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF METODERAPPORT Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) for fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - Implementering i norske sykehus» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Ulike pasientnære analyse (PNA)

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

CPAP/ NIV - METODERAPPORT

CPAP/ NIV - METODERAPPORT CPAP/ NIV - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset. Prosedyren skal bidra til å øke den kliniske kunnskapen hos helsearbeideren slik at faren for

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten.

1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten. Vedlegg 1: Metoderapport Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten.

Detaljer

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Bakgrunn Hypotermi, dvs. kjernetemperatur < 36,0 C, er vanlig forekommende

Detaljer

Aseptisk teknikk METODERAPPORT

Aseptisk teknikk METODERAPPORT Aseptisk teknikk METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at aseptisk teknikk utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer

Administrering av klyster - METODERAPPORT

Administrering av klyster - METODERAPPORT Administrering av klyster - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at administrering av klyster utføres

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å sikre en faglig god og oppdatert utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Oksygenbehandling METODERAPPORT

Oksygenbehandling METODERAPPORT Oksygenbehandling METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset. Prosedyren skal bidra til å øke den kliniske kunnskapen hos helsearbeideren slik at problemet

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Avføringsprøve METODERAPPORT

Avføringsprøve METODERAPPORT Avføringsprøve METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske kunnskapen hos utøveren slik at avføringsprøve innhentes på en forsvarlig

Detaljer

Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT

Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT Formålet med : Formålet med er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske kunnskapen hos utøveren slik at blodkulturtaking foregår på en forsvarlig, sikker

Detaljer

Blodprøvetaking - METODERAPPORT

Blodprøvetaking - METODERAPPORT Blodprøvetaking - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for kapillær- og venøs blodprøvetaking. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at urinstiks og urinprøver tas på en forsvarlig,

Detaljer

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Endringer siden forrige utgave Krav 4: Fire av gruppens 6 medlemmer har revidert

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre korrekt bruk av utstyret ved monitorering med PiCCO, slik at man har pålitelige parametere å behandle

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er: Hvilke undersøkelser bør gjøres på akutt svimle pasienter? 3. Populasjonen

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Subscapularisseneforlengelse hos barn med medfødt plexus brachialisskade. Rehabilitering etter operasjon. OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren

Detaljer

Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika og antiemetika.

Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika og antiemetika. Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi evidensbaserte anbefalinger om bekkenbunnstrening for menn som har gjennomgått robotassistert laparoskopisk

Detaljer

Obstipasjon METODERAPPORT

Obstipasjon METODERAPPORT Obstipasjon METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at obstipasjon hos pasienten forebygges eller behandles

Detaljer

Desinfisering av hud - METODERAPPORT

Desinfisering av hud - METODERAPPORT Desinfisering av hud - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart avgrenset og definert: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at huddesinfeksjon utføres på en forsvarlig,

Detaljer

Underernæring - METODERAPPORT

Underernæring - METODERAPPORT Underernæring - METODERAPPORT Metoderapport er felles for prosedyrene Generelt om underernæring og ernæringsbehandling og Forebygging og behandling av underernæring. Formålet med prosedyren: Formålet med

Detaljer

Stabilisering av columna

Stabilisering av columna Norwegian trauma competency service Stabilisering av columna Metode, fremgangsmåte og resultat Elisabeth Jeppesen MPH, PhD Beskyttelse av columna - historikk 80 tallet: under bokstaven A i ATLS primærundersøkelse

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Smittevern METODERAPPORT

Smittevern METODERAPPORT Smittevern METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for smittevernsprosedyrene: Håndtering av skittentøy, brukt utstyr og avfall, Desinfeksjonsrom og desinfeksjonstyper, Barrierepleie og kohortisolasjon,

Detaljer

Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren skal gi beslutningsstøtte for trygg og kunnskapsbasert bruk av lavflow i vedlikeholdsfase

Detaljer

Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT

Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om innleggelse av PVK, vedlikehold av PVK og fjerning av PVK. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Kvalitetssikre oppstart av behandling for pasienter med obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS). 2. Helsespørsmål(ene)

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) «Tannlegeundersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å kvalitetssikre tannlegeundersøkelsen

Detaljer

Mating og servering av mat METODERAPPORT

Mating og servering av mat METODERAPPORT Mating og servering av mat METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene om Mating og Servering av mat. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyrene er klart definert og avgrenset:

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: STELL AV TRACHEOSTOMI/TRAKEOSTOMI Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er prosedyren/retningslinjens overordnede mål i forhold til helsemessig

Detaljer

Trykksår METODERAPPORT

Trykksår METODERAPPORT Trykksår METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for Generelt om trykksår og prosedyrene om Stell av trykksår og Forebygging av trykksår. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å optimalisere respiratorbehandlingen av nyfødte (fullbårne og spesielt premature).

Detaljer

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er:

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med kols-egenbehandlingsplan er å fange opp kolsforverringer tidlig, forebygge og redusere utvikling av en forverring, hindre

Detaljer

Tourettes syndrom - utredning

Tourettes syndrom - utredning Tourettes syndrom - utredning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske

Detaljer

Metoderapport VBP: Nikotinavvenning - sykepleie

Metoderapport VBP: Nikotinavvenning - sykepleie 1. Å formulere mål for n er viktig for å oppnå endring og gi en konkret retning for tiltakene. Fins det i den veiledende behandlingsplanen tydelige mål for n til den pasientgruppen som omfattes av VBPen?

Detaljer

Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT

Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at inhalasjoner foregår på en forsvarlig,

Detaljer

Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer

Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer Prosedyrens tittel: Sentralt venekateter (SVK) blodprøvetaking fra sentralt venekateter (Oppdatering 2016) Minstekrav som må være dokumentert

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formål med prosedyren er å sikre god kvalitet ved venøs prøvetaking. Prosedyren ivaretar pasientens sikkerhet,

Detaljer

Enteralernæring METODERAPPORT

Enteralernæring METODERAPPORT Enteralernæring METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om generelt om enteralernæring, administrering av enteralernæring, administrering av legemidler i sonde, og vedlikehold av sonde.

Detaljer

Postmenopausal blødning

Postmenopausal blødning Postmenopausal blødning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter

Detaljer

Stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, suprapubisk kateter og blæreskylling - METODERAPPORT

Stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, suprapubisk kateter og blæreskylling - METODERAPPORT Stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, suprapubisk kateter og blæreskylling - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene om stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, og suprapubisk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Sikre enhetlig implementering og rett bruk av Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase. 2.

Detaljer

Prosedyre: Munnstell til palliative pasienter

Prosedyre: Munnstell til palliative pasienter Prosedyre: Munnstell til palliative pasienter Dette dokumentet dokumenterer litteratursøk utført i henhold til mal som ligger på http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/verkt%c3%b8y/litteraturs%c3%b8k

Detaljer

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Spørsmålsformulering - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Agenda v Kunnskapsbasert praksis v Forberedelse til litteratursøk v Spørsmålsformulering

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT

Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for stell av SVK, fjerning av SVK, og intravenøse infusjoner administrert i SVK. Formålet

Detaljer

Kateterisering METODERAPPORT

Kateterisering METODERAPPORT Kateterisering METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om Innleggelse av permanent kateter kvinner, Innleggelse av permanent kateter menn, Steril intermitterende kateterisering kvinner,

Detaljer

Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT

Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene Generelt om kompresjonsbandasjer og Legging av kompresjonsbandasjer. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren

Detaljer

Implementere KBP på sengepost/ enhet. Kjersti Stokke

Implementere KBP på sengepost/ enhet. Kjersti Stokke Implementere KBP på sengepost/ enhet Kjersti Stokke Bakgrunn Vi ønsker det beste for våre pasienter Vi ønskerågide bestetiltakenepå pasientenes behov og problem Vi vil være eksperter innen sykepleie til

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Sikre en kunnskapsbasert og enhetlig fremgangsmåte for prikktesting med diagnostisk siktemål. Øke kunnskapen

Detaljer

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav 1, 4,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å sikre at non-invasivt blodtrykk(nibp) blir målt etter gjeldende anbefalinger og

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyren anbefaler en fremgangsmåte for ekstubering. Det overordnede målet er å kunne bidra til økt pasientsikkerhet

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre riktig oppkobling og bruk av High Flow/Optiflow 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er: Hvordan sikre

Detaljer

AKUTT FUNKSJONSSVIKT

AKUTT FUNKSJONSSVIKT AKUTT FUNKSJONSSVIKT Fra idé til prosedyre Brynjar Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Adolescent idiopatisk skoliose (AIS). Pre- og postoperativ fysioterapi ved kirurgisk behandling. OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren

Detaljer

+ Nasjonale faglige retningslinjer Ingen funn. + Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Treff i 1 databaser

+ Nasjonale faglige retningslinjer Ingen funn. + Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Treff i 1 databaser Trygg transport av intensivpasienter + Nasjonale faglige retningslinjer + Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Treff i 1 databaser + Kunnskapsbaserte retningslinjer Treff i 3 databaser + Kunnskapsbaserte

Detaljer

AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

Valg av bandasjer METODERAPPORT

Valg av bandasjer METODERAPPORT Valg av bandasjer METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at det velges en bandasje som gir en forsvarlig,

Detaljer

Metoderapport Hjerneslag/transitorisk iskemisk anfall (TIA) - Ergoterapi: Kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen

Metoderapport Hjerneslag/transitorisk iskemisk anfall (TIA) - Ergoterapi: Kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen Pasientbehandling Refnr. Ergoterapi: Kartlegging av kognitive funksjoner i AVGRENSNING OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyren skal sikre at pasienter som henvises ergoterapeut med hjerneslag

Detaljer

Stell av stomi METODERAPPORT

Stell av stomi METODERAPPORT Stell av stomi METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at pasientens stomi stelles på en forsvarlig, sikker

Detaljer

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er:

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Retningslinje for å sikre korrekt innleggelse av ikke- tunnelert sentralt venekateter (SVK), akutte dialysekatetre og pulmonalarteriekatetre

Detaljer

Intensivtransport av pasienter mellom sykehus

Intensivtransport av pasienter mellom sykehus Intensivtransport av pasienter mellom sykehus Refnr. SI/17.32-59 AVGRENSNING OGFORMÅL 1. Fagprosedyren overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å kvalitetssikre interhospital transport av intensivpasienten.

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Prosedyretittel: Epiduralanalgesi ved akutt og postoperativ smertebehandling OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre god kunnskap til helsepersonell

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Hvor og hvordan finner du svar på

Hvor og hvordan finner du svar på Grunnkurs A allmennmedisin 27. november, 2015 Hvor og hvordan finner du svar på kliniske spørsmål? Helsebiblioteket.no Irene W. Langengen, forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket.no Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å bedre kvaliteten på tilbudet til hjemmeboende eldre med hoftebrudd slik at pasientgruppen

Detaljer

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Akuttnettverket, Gardermoen 30.april 2013 Monica Stolt Pedersen Forskningsbibliotekar Sykehuset Innlandet HF Avdeling for kunnskapsstøtte/bibliotektjenesten E-post:

Detaljer

Vedlegg 6 til Metoderapport etter Agree

Vedlegg 6 til Metoderapport etter Agree Vedlegg 6 til Metoderapport etter Agree 2013-01-21 2015-08-19 oppdatering 1 Metoderapporten skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Punktene med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle

Detaljer

Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse?

Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse? Høstmøtet NFFR Bergen 19.-20. november 2015 Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse? Niels Gunnar Juel, overlege, avd. for fysikalske medisin og rehab., OUS Ullevål

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Metode og minstekrav for utarbeidelse av fagprosedyrer til. Spørsmål fra PICO-skjema: Hvordan imøtekomme krav og forventninger til lovverk og pårørende ved plutselig uventet barnedød? Canadian Prehospital

Detaljer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer www.fagprosedyrer.no Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Anne Dalheim, rådgiver. E post anne.dalheim@kunnskapssenteret.no / anne.dalheim@helse-bergen.no Metodikk 1. kunnskapsinnhenting 2. kunnskapshåndtering

Detaljer