Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 METODERAPPORT Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Screening, forebygging, diagnostikk, behandling, rehabilitering, omsorg, annet? Målet er: 1. Å forebygge, lindre og behandle slimhinnereaksjoner i øre-nese-hals-området relatert til ekstern strålebehandling hos pasienter med kreft. 2. At helsepersonell bruker felles vurderingsverktøy i gradering av slimhinnereaksjoner. 3. Sikre at pasientene får samsvarende informasjon fra de ulike yrkesgruppene de er i kontakt med. 2. Hvilke kliniske og andre spørsmål skal fagprosedyren svare på? Problemstillingen med evt underspørsmål: (Alle PICO legges ved som vedlegg.) 1. Hvilke tiltak er best for å forebygge, pleie og behandle slimhinnereaksjoner hos pasienter med kreft som får strålebehandling mot øre-nese-hals-regionen? 2. Hvordan kan en ensartet vurdering og gradering av slimhinnereaksjoner utføres? 3. Hvilken pasientgruppe gjelder fagprosedyren for? Følgende gruppe (P i PICO): Prosedyren gjelder for alle pasienter med kreft som får ekstern strålebehandling mot ørenese-hals-regionen. 4. I hvilken grad representerer prosjektgruppen alle relevante faggrupper? Navn, stilling, arbeidssted og mailadresse: 1. Anita Nordsteien, Fagutviklingsstråleterapeut, Seksjon for stråleterapi, Avdeling for kreftbehandling. E-postadr. 2. Cathrine Grindvold Berget, Stråleterapeut, Seksjon for stråleterapi, Avdeling for kreftbehandling.e-postadr. 3. Tone Saksgård, Stråleterapeut, Seksjon for stråleterapi, Avdeling for kreftbehandling.e-postadr. 4. Monica Engan, Sykepleier med fagansvar, Gynekologisk avdeling, Klinikk kvinne og barn, E-postadr. 5. Hilda Riddervold, Spesialsykepleier, A8, Seksjon for sengeposter, Avdeling for kreftbehandling. E-postadr. 6. Åse Bratland, Overlege, Avdeling for kreftbehandling. E-postadr. 1

2 7. Ellen Mathisen Stenling, fagutviklingssykepleier, Seksjon for poliklinikker, Avdeling for kreftbehandling. E-postadr. Prosjektgruppen består av stråleterapeuter og sykepleiere som arbeider med pasienter som får strålebehandling. Fire deltakere har videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. En har bachelorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap. Gruppen har hatt samarbeid med leger, farmasøyt, apotektekniker, tannpleier og spesialsykepleiere. 5. Hvilken metode er brukt for å inkludere pasientens synspunkter og ønsker i fagprosedyren? Pasientrepresentant i prosjektgruppen: Gjennomgått relevant litteratur om pasientopplevelser o.l: ( Kvalitative studier, pasientundersøkelser ol) Evt dokumentasjon legges ved som vedlegg Gruppen har gjennomgått relevant litteratur hvor pasientopplevelser - og preferanser er beskrevet i studiene (Armstrong og McCaffrey, 2006). Ut fra klinisk erfaring har gruppen også innlemmet tiltak som pasientene har evaluert som lindrende. 6. Hvilke målgrupper har fagprosedyren? Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionomer, klinisk ernæring, andre: Prosedyren gjelder for helsepersonell som ivaretar pleie og behandling av slimhinnereaksjoner forårsaket av strålebehandling. 7. Er fagprosedyren utprøvd i målgruppen før publisering og på hvilken måte? Beskrivelse og dokumentasjon: Gruppen har lagt vekt på å innhente ekspertuttalelser og har hatt en bred høringsrunde som ble knyttet sammen i et høringsmøte Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er fagprosedyren utarbeidet på grunnlag av? Søkehistorikk, andre kunnskapskilder (legges ved som vedlegg): Det er gjort systematisk litteratursøk i følgende databaser i samarbeid med bibliotekar: Helsebibliotekets retningslinjer, GIN, NICE, NGC, Center for kliniske retningslinjer, UpToDate, Best Practice, Joanna Briggs Institute, Cochrane Library, Medline og Embase. Søkeord som ble brukt var ulike former og underkategorier av Head and Neck cancer og mucocitis. Det ble også søkt spesifikt på xerostomia med mulige synonymer, se vedlegg 4. Søket er sist foretatt i mai 2011, i Embase og Medline i november Søk i NICE gav to relevante referanser (nr. 10 og 11), mens nr. 6, 8 og 9 var å finne i Cochrane Library. 9: Hvilke kriterier er brukt for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget? Sjekklister, evidensnivåer, evt GRADE I vurdering og utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er det benyttet AGREE - instrumentet. Se vedlagte samleskjema for artikler. Det ble søkt etter beste evidensstyrke. Studier som var formidlet på engelsk eller på et skandinavisk språk ble inkludert. 10. Hvilken metode er brukt for å formulere anbefalingene? Avstemning, andre konsensusteknikker, uenighet og hvordan dette ble løst skal dokumenteres: 2

3 Litteraturen er evaluert og diskutert av arbeidsgruppens medlemmer. Anbefalinger og tiltak er oppnådd ved konsensus i gruppen på bakgrunn av litteraturen og gjennom høring hos relevante fagpersoner/eksperter. 11. På hvilken måte er helsemessige fordeler, bivirkninger og risiko tatt i betraktning under utarbeidelsen av fagprosedyren? 12. På hvilken måte henger anbefalingene i fagprosedyren sammen med kunnskapsgrunnlaget? Hver anbefaling bør være knyttet til en liste over referansene den er basert på, for eksempel en retningslinje/ oversiktsartikkel. (Dokumenteres fortløpende i prosedyren) I utarbeidelsen av fagprosedyren er det brukt faglige retningslinjer og systematiske oversiktsartikler (se samleskjema for artikler), og anbefalingene samsvarer i stor grad med disse. I tillegg vil gruppen kommentere følgende: Benzydamine er anbefalt i retningslinjene. Preparatet bør administreres til de pasientene som får direkte stråling mot munnhulen, og som er i stand til å gjennomføre munnskyllingsprosedyren over tid. Noen retningslinjer anbefaler bruk av Amifostine i forhold til munntørrhet, stoffet har ikke vist sikker effekt på mucositt. Virkestoffet reduserer effekten av Cisplatin, som brukes for å øke effekten av strålebehandlingen ved ØNH-kreft, og det er dermed en mulighet for at det kan påvirke behandlingsrespons. Det er ikke anbefalt for å forebygge mucositt hos ØNH-pasienter. Palifermin anbefales i sammenheng med helkroppsbestråling og høydosebehandling med cellegift. Medikamentet inneholder vekstfaktor som kan være ugunstig å bruke hos pasienter med ØNH-kreft. Kryoterapi anbefales i forhold til mucositt på grunn av cellegift, men bør ikke brukes under strålebehandling da det gir en reduksjon i blodgjennomstrømning, og påfølgende redusert effekt av stråling på grunn av redusert oksygeninnhold i vevet. Pilocarpin har en viss effekt i forhold til munntørrhet, men benyttes ikke på grunn av mye bivirkninger. Standard munnskylling foregår i dag med saltvann eventuelt tilsatt hydrogenperoksyd, alternativt Caphosol. Det er ikke gjort sammenlignende studier i forhold til disse og Benzydamine, og det er ikke mulig å gi entydige anbefalinger her uten mer forskning. Pasientene rapporterer imidlertid om god slimløsende effekt ved bruk av hydrogenperoksyd. Bruk av Corsodyl/klorhexidin anbefales ikke i referansene som er innhentet. Artiklene nevner ikke Mycostatin (soppmiddel) som pasientene ofte opplever at har en god lindrende effekt. Mycostatin anbefales fortsatt brukt. Bruk av antibakterielle preparater som noen referanser nevner, er ikke anbefalt i Norge på grunn av resistensproblematikk. Smertestillende preparater anbefales i flere referanser, uten nærmere spesifikasjon, dagens praksis er bruk av Zylocain, Paracet, Morfin og Dolcontin i flytende form. Flere RCT refererer til at medisinsk honning har vist å ha en smertestillende effekt. Dog er det en risiko for utvikling av karies. 13. Hvilke eksperter utenfor prosjektgruppen har vurdert fagprosedyren før publisering? Navn, stilling, arbeidssted og mailadresse: Vurderingen legges med som vedlegg. 3

4 1. Marius Normann, Overlege, Avdeling for kreftbehandling, E- 2. Annbjørg Kvello, farmasøyt, Radiumhospitalets apotek, E-postadr: 3. Tonje-Irén Sem, apotektekniker, Radiumhospitalets apotek, E-postadr: 4. Bente Brokstad Herlofson, spesialtannlege, Avdeling for kreftbehandling, Poliklinikken Radiumhospitalet. E-postadr: 5. Aud Jorid Kjellsbøl Hole, tannpleier, Avdeling for kreftbehandling, Poliklinikken Radiumhospitalet. E-postadr: 6. Elisabeth Leine, spesialsykepleier med fagansvar, Avdeling for kreftbehandling, sengepost A7. E-postadr: 7. Berit Seljelid, Fagutviklingssykepleier, seksjon for sengeposter, Avdeling for kreftbehandling. E-postadr: 8. Kjersti Stokke, Spesialsykepleier med fagansvar, Prosjektleder KBP, Avdeling for Kreftbehandling. E-postadr: 9. Safora Johansen, Fagutviklingsstråleterapeut. E-postadr: Se også pkt 12 angående vurderinger fra ekspertene. Mesteparten av utvekslingene har foregått via møter. 14. Beskriv plan for oppdatering av fagprosedyren. Hvem har ansvar, tidsplan, bestilt automatiske søk, legg evt ved som vedlegg: Arbeidsgruppen vil drøfte videre plan for oppdatering med prosjektgruppen og godkjenner. Når prosedyren legges inn i E-håndboken vil en revideringsdato automatisk fastsettes. 15. Anbefalingene i fagprosedyren er utformet spesifikke og entydige: Alle anbefalinger er utformet som beskrivelser av hvilken behandling som er hensiktsmessig, i hvilken situasjon, og for hvilken pasientgruppe: Ja Annet: 16. De ulike alternativer for håndtering av tilstanden er klart beskrevet: Det er viktig å ha en enklest mulig prosedyre for denne pasientgruppen, da gjennomføringsevnen kan variere. 17. Fagprosedyren inneholder en kortversjon av de viktigste anbefalingene: Prosedyregruppen vil vurdere dette pkt etter høring. 18. Hvilke verktøy for bruk i praksis er fagprosedyren støttet med? Pasientinformasjon utarbeidet på grunnlag av fagprosedyren, dataverktøy, flytskjema, e-læringsprogram, undervisningsopplegg og lignende. Prosedyren er støttet med pasientinformasjon og RTOG/WHO-skala, som er validerte graderingsverktøy for slimhinnereaksjoner relatert til strålebehandling. Er utviklet som et verktøy for helsepersonellets observasjoner og enhetlig gradering av slimhinnereaksjoner, samt som beslutningsgrunnlag for iversetting av tiltak. Man har valgt å sette sammen både WHO s og RTOG s gradering av slimhinnereaksjoner. I WHO sin gradering berøres også konsekvensen slimhinnereaksjonene har for næringsinntaket til den enkelte pasient. Dette er en viktig faktor å kartlegge med hensyn til pasientens helse. 4

5 19. Potensielle organisatoriske hindringer for bruk av fagprosedyren og hvordan disse tenkes håndtert? Omorganisering nødvendig? Eks: Hygienetiltak ved luftsmitte hvis en ikke har tilgang på luftsmitteisolat. Benzydamine er et uregistrert preparat, slik at det vil være ressurskrevende å administrere dette i stort omfang. Bruk av preparatet vil medføre en større kostnad for pasientene sammenlignet med bruk av saltvann. Preparatet bør administreres til de pasientene som får direkte stråling mot munnhulen, og som er i stand til å gjennomføre munnskyllingsprosedyren over tid. Xylocain viskøs er også uregistrert, men dette preparatet gis ut til alle pasienter med bivirkninger i slimhinner fra strålepoliklinikk/sengepost. Alle pasienter med ØNH-kreft vil kunne nyttegjøre seg av Xylocain. Begge preparatene bør kjøpes inn av avdeling for enkel og effektiv administrasjon. 20. Potensielle kostnadsmessige implikasjoner ved å følge fagprosedyren og hvordan dette tenkes håndtert? Fagprosedyren krever ingen ekstra ressurser: Nei Fagprosedyren krever mer spesialisert personale: Nei Fagprosedyren krever nytt utstyr: Nei Fagprosedyren vil gi dyrere medisinsk behandling: Det er en kostnad ved at avdelingen kjøper inn Benzydamine i tillegg til Xylocain viskøs (som i dag). Annet: Nei. 21. Beskriv planen for å måle graden av etterlevelse av fagprosedyren Følgende mål for etterlevelse skal måles på følgende måte: Punktet er under drøfting i gruppen, og vi må bli enige med prosjektgruppen og godkjenner om en plan for etterlevelse og monitorering. En implementeringsplan utarbeides, og det kan være aktuelt å gjøre en Clinical audit. 22. Er prosjektgruppen redaksjonelt uavhengig: Ja. Fagprosedyren er laget uten ekstern støtte: Ja. Fagprosedyren er laget med ekstern støtte fra: Ingen ekstern støtte Hvis ekstern støttet, har eventuell ekstern støtte hatt innflytelse på anbefalingene? 23. Mulige interessekonflikter for prosjektgruppens medlemmer: Nei. Navn på de med mulig interessekonflikt: VEDLEGG TIL METODERAPPORTEN: 1. Dokumentasjon på at ingen andre utarbeider/har utarbeidet fagprosedyren: innmelding til helsehåndboken 2. PICO skjema 3. Søkehistorikk utskrifter 4. Samleskjema for artikler inkludert vurderinger. 5. Plan for oppdatering: Kvalitetssystemet har en oppdateringsfrekvens på 2-3 år. 5

6 Klinikk og kreft og kirurgi, Meldeskjema for flerfaglige prosedyrer og retningslinjer Nivå 1 Melding til Klinikkens fagråd, klinikk for kreft og kirurgi, Oslo Universitetssykehus. Sendes til: Helsefaglig rådgiver Marie Bruheim 1: Melder - Divisjon, avdeling, fagmiljøer - Tittel, navn og mailadresse 2: Navn på flerfaglig prosedyre/retningslinje og evt pasientinformasjon 3: Begrunnelse for hvorfor arbeidet er ønsket og hvorfor dette bør være et Nivå 1 dokument. 4: Tid for arbeidet - oppstartsdato - sluttføringsdato 5: Forslag til veileder (forsker, kjennskap til kunnskapsbasert praksis (KBP)) 6: Forslag til hvem som kan delta i gruppen (3 4 personer); navn, avdeling, divisjon, tittel og mailadresser. - Flerfaglighet tilstrebes der brukerne av prosedyren er fra flere fagområder. - Deltakelse fra flere spesialiteter/avdelinger/divisjoner tilstrebes der prosedyren brukes flere steder i organisasjonen Kjersti Stokke Kreftsykepleier - Prosjektleder for implementering av kunnskapsbasert praksis Klinikk for kreft og kirurgi, OUS Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner relatert til stråleterapi Retningslinje og pasientinformasjon Praksis etterspør en kunnskapsbasert prosedyre og pasientinformasjon om tema. Det er en naturlig oppfølging av retningslinjen pleie og behandling av hudreaksjoner relatert til strålebehandling som er ferdigstilt. Vi mener prosedyren er klinikkovergripende. Oppstartsdato: Sluttføringsdato: Ellen M. Stenling, fagutviklingssykepleier, har hovedfag i sykepleie og videreutdanning i KBP (15 stp) - Cathrine Grindvold Berget - stråleterapeut - Anita Nordsteien - fagutviklingsstråleterapeut - Tone Kristin Saksgård - stråleterapeut - Hilda Riddervold - spesialsykepleier - Maria Fennefoss Dahlen sykepleier/ studiespl - Monica Engan fagutviklingssykepleier - Åse Bratland - lege (ØNH, øsofagus strålebeh) - Marius Normann - lege (gyn/urologi strålebeh) - Veileder: Ellen M. Stenling fagutviklingssykepleier prosjektgruppemedlem for implementering KBP, klinikk for kreft og kirurgi. - Prosjektleder: Kjersti Stokke, Spesialsykepleier og prosjektleder for implementering KBP, klinikk for kreft og kirurgi 7: Forslag til høringsinstanser (Fagpersonell og/eller avdelinger) Onkologer, sykepleiere, stråleterapeuter, seksjonsledere, fagråd, klinikkleder og evt. andre interessenter ved avdeling for kreftbehandling OUS Plan godkjent: Dato: Fagdirektør sign: 6

7 Vi ber om at rådgiver for flerfaglige prosedyrer og retningslinjer sender godkjent plan i retur til: Kjersti Stokke, Kreftsykepleier - Prosjektleder for Klinikk implementering og kreft av kunnskapsbasert og kirurgi, praksis, Klinikk for kreft og kirurgi, OUS. Mail: Meldeskjema for flerfaglige prosedyrer og retningslinjer Nivå 1 Melding til Avdeling for medisin og helsefag, Oslo Universitetssykehus. Sendes til: Rådgiver for flerfaglige prosedyrer og retningslinjer: Karin Borgen, 1: Melder - Divisjon, avdeling, fagmiljøer - Tittel, navn og mailadresse 2: Navn på flerfaglig prosedyre/retningslinje og evt pasientinformasjon 3: Begrunnelse for hvorfor arbeidet er ønsket og hvorfor dette bør være et Nivå 1 dokument. 4: Tid for arbeidet - oppstartsdato - sluttføringsdato 5: Forslag til veileder (forsker, kjennskap til kunnskapsbasert praksis (KBP)) 6: Forslag til hvem som kan delta i gruppen (3 4 personer); navn, avdeling, divisjon, tittel og mailadresser. - Flerfaglighet tilstrebes der brukerne av prosedyren er fra flere fagområder. - Deltakelse fra flere spesialiteter/avdelinger/divisjoner tilstrebes der prosedyren brukes flere steder i organisasjonen Kjersti Stokke Kreftsykepleier - Prosjektleder for implementering av kunnskapsbasert praksis Klinikk for kreft og kirurgi, OUS Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner relatert til stråleterapi Retningslinje og pasientinformasjon Praksis etterspør en kunnskapsbasert prosedyre og pasientinformasjon om tema. Det er en naturlig oppfølging av retningslinjen pleie og behandling av hudreaksjoner relatert til strålebehandling som er ferdigstilt. Vi mener prosedyren er klinikkovergripende. Oppstartsdato: Sluttføringsdato: Ellen M. Stenling, fagutviklingssykepleier, har hovedfag i sykepleie og videreutdanning i KBP (15 stp) - Cathrine Grindvold Berget - stråleterapeut - Anita Nordsteien - fagutviklingsstråleterapeut - Tone Kristin Saksgård - stråleterapeut - Hilda Riddervold - spesialsykepleier - Maria Fennefoss Dahlen sykepleier/ studiespl - Monica Engan fagutviklingssykepleier - Åse Bratland - lege (ØNH, øsofagus strålebeh) - Marius Normann - lege (gyn/urologi strålebeh) - Veileder: Ellen M. Stenling fagutviklingssykepleier prosjektgruppemedlem for implementering KBP, klinikk for kreft og kirurgi. - Prosjektleder: Kjersti Stokke, Spesialsykepleier og prosjektleder for implementering KBP, klinikk for kreft og kirurgi 7: Forslag til høringsinstanser (Fagpersonell og/eller avdelinger) Onkologer, sykepleiere, stråleterapeuter, seksjonsledere, fagråd, klinikkleder og evt. andre interessenter ved avdeling for kreftbehandling OUS Plan godkjent: Dato: Fagdirektør sign: 7

8 Vi ber om at rådgiver for flerfaglige prosedyrer og retningslinjer sender godkjent plan i retur til: Kjersti Stokke, Kreftsykepleier - Prosjektleder for implementering av kunnskapsbasert praksis, Klinikk for kreft og kirurgi, OUS. Mail: 8

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft METODERAPPORT Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Målet med prosedyren er å forebygge, lindre og behandle

Detaljer

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering METODERAPPORT Medikamentell kreftbehandling og Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for kreft og kirurgi, Radiumhospitalet Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Alt med uthevet skrift

Detaljer

Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF METODERAPPORT Pleie og behandling av hudreaksjoner ved strålebehandling. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

Detaljer

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? METODERAPPORT: MUNNSTELL TIL INTUBERTE BARN 1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Prosedyrens overordnede mål er å forbygge komplikasjoner og nosokominale infeksjoner

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Målet er å lage en kunnskapsbasert retningslinje til

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: Cytostatika håndtering av søl (dok-id: 13219) Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Basert på det internasjonale AGREE verktøyet. Metoderapporten skal

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Dette er en revidering av eksisterende retningslinje for medikamentell behandling av kjemoterapiindusert kvalme

Detaljer

8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av:

8. Hvilket systematisk innhentet kunnskapsgrunnlag er prosedyren/retningslinjen utarbeidet på grunnlag av: Vedlegg til: Cytostatika - administrering og avfallshåndtering (dok-id: 3301), Cytostatika håndtering av søl (dok-id: 13219), Cytostatika gravide, ammende og andre spesielle hensyn (dok- Id: 11340), Cytostatika

Detaljer

Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer

Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Karin Borgen Prosjektleder for nasjonale prosedyrer Leder for Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer Leder styringsgruppe for kunnskapsbasert praksis Fagutviklingssykepleier,

Detaljer

1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten.

1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten. Vedlegg 1: Metoderapport Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi kunnskapsbasert og systematisk forebygging og behandling av obstipasjon hos intensivpasienten.

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: Kjølehette; bruk for å forhindre håravfall etter kjemoterapi Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er fagprosedyrens overordnede mål i forhold

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet er optimal inhalasjonsbehandling til obstruktive barn fra 0 15 år. 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) for fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - Implementering i norske sykehus» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Ulike pasientnære analyse (PNA)

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er: Hvilke undersøkelser bør gjøres på akutt svimle pasienter? 3. Populasjonen

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre korrekt bruk av utstyret ved monitorering med PiCCO, slik at man har pålitelige parametere å behandle

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å sikre en faglig god og oppdatert utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika og antiemetika.

Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika og antiemetika. Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet med prosedyren er å forebygge obstipasjon gjennom kartlegging og informasjon til pasienter som skal behandles med cytostatika

Detaljer

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er:

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med kols-egenbehandlingsplan er å fange opp kolsforverringer tidlig, forebygge og redusere utvikling av en forverring, hindre

Detaljer

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet.

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet. Kategori: [ ] Gyldig fra: 06.04.2011 Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Plastikkirurgisk avd. Vedlegg Dok. eier: Dok. ansvarlig:

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Subscapularisseneforlengelse hos barn med medfødt plexus brachialisskade. Rehabilitering etter operasjon. OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å gi evidensbaserte anbefalinger om bekkenbunnstrening for menn som har gjennomgått robotassistert laparoskopisk

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell, slik at blodtrykksmåling utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer

Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport: Lavflow anestesi (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren skal gi beslutningsstøtte for trygg og kunnskapsbasert bruk av lavflow i vedlikeholdsfase

Detaljer

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav 1, 4,

Detaljer

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Bakgrunn Hypotermi, dvs. kjernetemperatur < 36,0 C, er vanlig forekommende

Detaljer

CPAP/ NIV - METODERAPPORT

CPAP/ NIV - METODERAPPORT CPAP/ NIV - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset. Prosedyren skal bidra til å øke den kliniske kunnskapen hos helsearbeideren slik at faren for

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Kvalitetssikre oppstart av behandling for pasienter med obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS). 2. Helsespørsmål(ene)

Detaljer

Obstipasjon METODERAPPORT

Obstipasjon METODERAPPORT Obstipasjon METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at obstipasjon hos pasienten forebygges eller behandles

Detaljer

Avføringsprøve METODERAPPORT

Avføringsprøve METODERAPPORT Avføringsprøve METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske kunnskapen hos utøveren slik at avføringsprøve innhentes på en forsvarlig

Detaljer

Aseptisk teknikk METODERAPPORT

Aseptisk teknikk METODERAPPORT Aseptisk teknikk METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at aseptisk teknikk utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer

Kateterisering METODERAPPORT

Kateterisering METODERAPPORT Kateterisering METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om Innleggelse av permanent kateter kvinner, Innleggelse av permanent kateter menn, Steril intermitterende kateterisering kvinner,

Detaljer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver. Sekretariatet for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Hvem gjør hva? Dere Helseforetak/kommuner

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Enteralernæring METODERAPPORT

Enteralernæring METODERAPPORT Enteralernæring METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om generelt om enteralernæring, administrering av enteralernæring, administrering av legemidler i sonde, og vedlikehold av sonde.

Detaljer

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter

Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Metoderapport: Nasjonal fagprosedyre for forebygging og behandling av perioperative utilsiktet hypotermi hos voksne pasienter Endringer siden forrige utgave Krav 4: Fire av gruppens 6 medlemmer har revidert

Detaljer

AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - VAP. - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav

Detaljer

Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT

Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT Administrering av inhalasjoner METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at inhalasjoner foregår på en forsvarlig,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyren anbefaler en fremgangsmåte for ekstubering. Det overordnede målet er å kunne bidra til økt pasientsikkerhet

Detaljer

Desinfisering av hud - METODERAPPORT

Desinfisering av hud - METODERAPPORT Desinfisering av hud - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart avgrenset og definert: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at huddesinfeksjon utføres på en forsvarlig,

Detaljer

Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer

Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer Kvalitetsvurdering av faglige prosedyrer og retningslinjer Prosedyrens tittel: Sentralt venekateter (SVK) blodprøvetaking fra sentralt venekateter (Oppdatering 2016) Minstekrav som må være dokumentert

Detaljer

Administrering av klyster - METODERAPPORT

Administrering av klyster - METODERAPPORT Administrering av klyster - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at administrering av klyster utføres

Detaljer

Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT

Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT Blodprøvetaking blodkultur METODERAPPORT Formålet med : Formålet med er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske kunnskapen hos utøveren slik at blodkulturtaking foregår på en forsvarlig, sikker

Detaljer

Underernæring - METODERAPPORT

Underernæring - METODERAPPORT Underernæring - METODERAPPORT Metoderapport er felles for prosedyrene Generelt om underernæring og ernæringsbehandling og Forebygging og behandling av underernæring. Formålet med prosedyren: Formålet med

Detaljer

Blodprøvetaking - METODERAPPORT

Blodprøvetaking - METODERAPPORT Blodprøvetaking - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for kapillær- og venøs blodprøvetaking. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke den kliniske

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å optimalisere respiratorbehandlingen av nyfødte (fullbårne og spesielt premature).

Detaljer

Intensivtransport av pasienter mellom sykehus

Intensivtransport av pasienter mellom sykehus Intensivtransport av pasienter mellom sykehus Refnr. SI/17.32-59 AVGRENSNING OGFORMÅL 1. Fagprosedyren overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å kvalitetssikre interhospital transport av intensivpasienten.

Detaljer

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at urinstiks og urinprøver tas på en forsvarlig,

Detaljer

Implementere KBP på sengepost/ enhet. Kjersti Stokke

Implementere KBP på sengepost/ enhet. Kjersti Stokke Implementere KBP på sengepost/ enhet Kjersti Stokke Bakgrunn Vi ønsker det beste for våre pasienter Vi ønskerågide bestetiltakenepå pasientenes behov og problem Vi vil være eksperter innen sykepleie til

Detaljer

Oksygenbehandling METODERAPPORT

Oksygenbehandling METODERAPPORT Oksygenbehandling METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset. Prosedyren skal bidra til å øke den kliniske kunnskapen hos helsearbeideren slik at problemet

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Prosjektleder Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nasjonal satsing på kvalitet Styresak 42/10

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Adolescent idiopatisk skoliose (AIS). Pre- og postoperativ fysioterapi ved kirurgisk behandling. OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyren

Detaljer

Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT

Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene Generelt om kompresjonsbandasjer og Legging av kompresjonsbandasjer. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren

Detaljer

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Overflytting av nyfødt barn fra intermediærrom/overvåkningsrom til pasientrom AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: Kreftsår Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er prosedyren/retningslinjens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt: Overordnet målsetting

Detaljer

Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT

Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT Perifer venekanyle: Innleggelse, vedlikehold og fjerning - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om innleggelse av PVK, vedlikehold av PVK og fjerning av PVK. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Spørsmålsformulering - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Agenda v Kunnskapsbasert praksis v Forberedelse til litteratursøk v Spørsmålsformulering

Detaljer

Mating og servering av mat METODERAPPORT

Mating og servering av mat METODERAPPORT Mating og servering av mat METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene om Mating og Servering av mat. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyrene er klart definert og avgrenset:

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Smittevern METODERAPPORT

Smittevern METODERAPPORT Smittevern METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for smittevernsprosedyrene: Håndtering av skittentøy, brukt utstyr og avfall, Desinfeksjonsrom og desinfeksjonstyper, Barrierepleie og kohortisolasjon,

Detaljer

AKUTT FUNKSJONSSVIKT

AKUTT FUNKSJONSSVIKT AKUTT FUNKSJONSSVIKT Fra idé til prosedyre Brynjar Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Sikre enhetlig implementering og rett bruk av Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase. 2.

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formål med prosedyren er å sikre god kvalitet ved venøs prøvetaking. Prosedyren ivaretar pasientens sikkerhet,

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å sikre at non-invasivt blodtrykk(nibp) blir målt etter gjeldende anbefalinger og

Detaljer

Trykksår METODERAPPORT

Trykksår METODERAPPORT Trykksår METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for Generelt om trykksår og prosedyrene om Stell av trykksår og Forebygging av trykksår. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Formålet med prosedyren er å bedre kvaliteten på tilbudet til hjemmeboende eldre med hoftebrudd slik at pasientgruppen

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre riktig oppkobling og bruk av High Flow/Optiflow 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er: Hvordan sikre

Detaljer

Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT

Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT Sentralt venekateter (SVK): Stell, fjerning av- og intravenøs infusjon - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for stell av SVK, fjerning av SVK, og intravenøse infusjoner administrert i SVK. Formålet

Detaljer

Metoderapport VBP: Nikotinavvenning - sykepleie

Metoderapport VBP: Nikotinavvenning - sykepleie 1. Å formulere mål for n er viktig for å oppnå endring og gi en konkret retning for tiltakene. Fins det i den veiledende behandlingsplanen tydelige mål for n til den pasientgruppen som omfattes av VBPen?

Detaljer

Metoderapport - AGREE II

Metoderapport - AGREE II Metoderapport - AGREE II Epilepsi og fysisk aktivitet - påvirkning av anfallstendensen Minimumskrav for alle faglige prosedyrer/retningslinjer er: Fylle ut krav 4: Hvem har laget prosedyren? (Tittel, navn,

Detaljer

Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus

Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus Mini-metodevurdering - beslutningsprosessen Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus Arbeidet med mini-metodevurdering i Oslo universitetssykehus - hovedelementer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse?

Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse? Høstmøtet NFFR Bergen 19.-20. november 2015 Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse? Niels Gunnar Juel, overlege, avd. for fysikalske medisin og rehab., OUS Ullevål

Detaljer

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus

Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus Vedlegg til: STELL AV TRACHEOSTOMI/TRAKEOSTOMI Metoderapport for prosedyrer og retningslinjer ved Oslo universitetssykehus 1. Hva er prosedyren/retningslinjens overordnede mål i forhold til helsemessig

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, suprapubisk kateter og blæreskylling - METODERAPPORT

Stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, suprapubisk kateter og blæreskylling - METODERAPPORT Stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, suprapubisk kateter og blæreskylling - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene om stell og håndtering av nefrostomi, urostomi, og suprapubisk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å kvalitetssikre en kunnskapsbasert implementering av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølging

Detaljer

Metoderapport Hjerneslag/transitorisk iskemisk anfall (TIA) - Ergoterapi: Kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen

Metoderapport Hjerneslag/transitorisk iskemisk anfall (TIA) - Ergoterapi: Kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen Pasientbehandling Refnr. Ergoterapi: Kartlegging av kognitive funksjoner i AVGRENSNING OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyren skal sikre at pasienter som henvises ergoterapeut med hjerneslag

Detaljer

Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert

Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen ehelsekonferansen 2010 www.kunnskapsbasert.no

Detaljer

Hvilke råd skal gis til voksne lavrisiko-kreftpasienter, som får cellegift, for å minske risiko for infeksjoner i behandlingsforløpet?

Hvilke råd skal gis til voksne lavrisiko-kreftpasienter, som får cellegift, for å minske risiko for infeksjoner i behandlingsforløpet? Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Prosedyren skal bidra til at voksne lavrisiko-kreftpasienter som får cellegift gis den samme kunnskapsbaserte

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis - eksempler på hvordan vi kan holde oss faglig oppdatert

Kunnskapsbasert praksis - eksempler på hvordan vi kan holde oss faglig oppdatert Kunnskapsbasert praksis - eksempler på hvordan vi kan holde oss faglig oppdatert Nina Rydland Olsen Stipendiat Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Bergen Nina Rydland Olsen Kunnskapsbasert praksis

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Prosedyretittel: Epiduralanalgesi ved akutt og postoperativ smertebehandling OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å sikre god kunnskap til helsepersonell

Detaljer

Valg av bandasjer METODERAPPORT

Valg av bandasjer METODERAPPORT Valg av bandasjer METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at det velges en bandasje som gir en forsvarlig,

Detaljer

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva er kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 21.06.2011 www.kunnskapsbasert.no Hva skal jeg snakke

Detaljer

Postmenopausal blødning

Postmenopausal blødning Postmenopausal blødning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter

Detaljer

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Akuttnettverket, Gardermoen 30.april 2013 Monica Stolt Pedersen Forskningsbibliotekar Sykehuset Innlandet HF Avdeling for kunnskapsstøtte/bibliotektjenesten E-post:

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

3. Populasjonen (pasienter, befolkning osv) fagprosedyren gjelder for er:

3. Populasjonen (pasienter, befolkning osv) fagprosedyren gjelder for er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern skal utøves slik at utførelse og praksis er i henhold til myndighetskrav og i samsvar

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) «Tannlegeundersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Å kvalitetssikre tannlegeundersøkelsen

Detaljer