NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS"

Transkript

1 RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer

2 Rapportnavn: Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Golder Associates AS prosjekt- og rapportnummer: Oppdragsgiver: Norsk Gjenvinning Industri AS Referanse og kontaktperson hos oppdragsgiver: Ellen Palmgren Rapportdato: Totalt antall sider tekst: 17 Antall vedlegg: 3 Prosjektleder: Vidar Ellefsen Sign.: Saksbehandler: Ida Kristine Buraas Sign.: Kvalitetssikring: Vidar Ellefsen Sign.: Referanse til rapporten: Golder Associates AS, 2013 Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Rapportnummer: Spørsmål om denne søknaden rettes til: Navn: Ida Kristine Buraas, miljøteknisk konsulent Golder Associates AS Telefon: E-post: Eller Navn: Vidar Ellefsen, prosjektleder Golder Associates AS Telefon: E-post: Rapport nr

3 Sammendrag Norsk Gjenvinning Industri AS (NGI), avd. Kristiansund (Organisasjonsnr.: ) søker med dette om tillatelse til utslipp av PFC forbindelser, PAH og Dodecylfenol fra sitt behandlingsanlegg til sjø (Bolgsvaet). NGI Kristiansund er utstyrt med ett mikro- og nanofiltreringsanlegg med påfølgende utslipp til Bolgsvaet. Utslippspunktet er ca. 40 meter fra land og på m dyp, hvor det er god vanngjennomstrømning. Renseanlegget har en dokumentert rensegrad på 98 % på de aktuelle PFC forbindelser. De omsøkte utslippsgrenser for PFC forbindelsene fremgår av tabellen under: Utslippskomponenter Utslippsgrenser konsentrasjon (µg/l), Utslippsgrenser mengde per år (gram) Utslipp fra renseanlegg døgnmiddelverdi I dag Søkes om I dag Søkes om PFOS 50 (sum PFOS/PFOA) (sum PFOS/PFOA) 100 PFOA 50 (sum PFOS/PFOA) (sum PFOS/PFOA) 100 6:2 FTS Sum 10 PFC forbindelser iht. Miljødirektoratets liste De omsøkte utslippsgrenser for PAH og Dodecylfenol fremgår av tabellen under: Utslippskomponenter Utslippsgrenser konsentrasjon Utslippsgrenser mengde per år (gram) Utslipp fra renseanlegg (µg/l), døgnmiddelverdi I dag Søkes om I dag Søkes om PAH Benso(a)pyren Pyren Krysen Dodecylfenol med isomere 2 70 Utslippet vil ikke ha noen miljømessig betydning for resipienten (Bolgsvaet), da de aktuelle konsentrasjoner vil ligge under de nivåer som ansees som miljømessig forsvarlig (PNEC Prediced No Effect Concentration) i resipienten, da utslippet fortynnes betydelig i Bolgsvaet. Det søkes også om å øke utslippsgrensene for barium og sink fra hhv 0,5 mg/l og 0,5 mg/l til hhv 4 mg/l og 1,7 mg/l. Anlegget i Kristiansund har tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til mottak og mellomlagring av farlig avfall samt tankrensing/tankvask /5/. I tillegg foreligger tillatelse fra Miljødirektoratet til virksomhet etter forurensningsloven /4/. Begge tillatelsene regulerer mottak og mellomlagring av farlig avfall, men med ulike krav og mengdebegrensninger. Det søkes derfor om å samkjøre disse tillatelsene hos en miljømyndighet og med ett rapporteringspunkt. Bedriften har gjennomført en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, etter NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger og DSBs Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, som dokumenterer at aktuelle risikoforhold er tilfredsstillende ivaretatt. Bedriften gjennomfører også et omfattende måleprogram av både avfall og utslipp, som dokumenterer at omsøkte utslippsgrenser blir overholdt. 1 Miljødirektoratets liste inkluderer PFC forbindelsene PFOS, PFOA, 8:2 FTOH, 6:2 FTS, N-Me FOSA, N-Et FOSA, N-Me FOSE, N-Et FOSE, C9-C14 og PFHxS Rapport nr i

4 Innholdsregister 1.0 INNLEDNING INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV PRODUKSJONSFORHOLD OG UTSLIPPSFORHOLD Produksjonsprosessen Renseeffekt PFOS og PFOA Oversikt over avfallstyper PFC Utslippsgrenser for norske gjenvinningsanlegg Vurdering av behandlingsmetoder for PFC forbindelser UTSLIPP TIL VANN Utslippsbegrensninger Uten miljømessig betydning Resipientvurderinger Vurdering av miljømessig betydning UTSLIPP TIL LUFT GRUNNFORURENSNING OG FORURENSEDE SEDIMENTER KJEMIKALIER OG SUBSTITUSJON STØY ENERGI AVFALL Bedriftsinternt deponi Forbrenning av avfall Annen håndtering av ordinært og farlig avfall FOREBYGGENDE OG BEREDSKAPSMESSIGE TILTAK MOT AKUTT FORURENSNING MÅLEPROGRAM REFERANSER TABELLER Tabell 1 Oversikt avfallstyper som i hovedsak avvanned ved avfallsmottaket Kristiandsund... 6 Tabell 2 Utslippsgrenser NGI Kristiansund Miljødirektoratets tillatelse fra 2011 søkes ikke endret, med unntak av olje, barium og sink... 9 Tabell 3 Nye utslippsgrenser PFC forbindelser Rapport nr ii

5 Tabell 4 Nye utslippsgrenser øvrige organiske forbindelser... 9 Tabell 5 Oversikt over tanker FIGURER Figur 1 Materialflyt på NGI, avd. Kristiansund. Se også samme figur i vedlegg 1 i større format, og forklaring under figuren Figur 3 Renseeffekt for PFOS i µg/l og restinnhold i prosent Figur 4 Renseeffekt for PFOA i µg/l og restinnhold i prosent... 5 Figur 5 Oversikt over tankanlegg. Lille ringmur til venstre og store ring mur til høyre. Grønn hall over Figur 6 Risikomatrise Kristiansund VEDLEGG Vedlegg 1 Informasjon om virksomheten inkludert kart og flytskjema Vedlegg 2 Utslipp vann Vedlegg 3 Måleprogram Rapport nr iii

6 1.0 INNLEDNING Den 18. januar 2013 fikk Norsk Gjenvinning Industri (NGI) avd. Fagerstrand pålegg fra Miljødirektoratet om umiddelbart å stoppe utslipp av PFOS til kommunalt nett, som ble etterkommet /1/. Det ble analysert for PFOS ved flere av NGIs anlegg, og PFOS ble oppdaget på Mongstad og Pasa, og senere Kristiansund. Den 23. april ble det søkt om midlertidig utslippstillatelse av PFOS ved NGIs anlegg ved Kristiansund /2/. Miljødirektoratet gav ved brev av en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av PFOS og PFOA frem til 31. desember 2013 ved Kristiansund. Tillatelsen innebar en begrensning av totalt utslipp PFOS og PFOA på 50 µg/l midlet over et døgn og maksimalt årlig utslipp på 130 g /3/. Med dette søkes om permanent tillatelse til utslipp av PFC forbindelsene PFOS, PFOA og 6:2 FTS, samt PAH og Dodecylfenol fra , som et tillegg til eksisterende tillatelse gitt /4/. Det søkes også om å øke utslippsgrensene for barium og sink fra hhv 0,5 mg/l og 0,5 mg/l til hhv 4 mg/l og 1,7 mg/l. I tillegg søkes det om å samle tillatelsene fra Miljødirektoratet gitt /4/ og fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert /5/, hos en miljømyndighet og med ett rapporteringspunkt, og med følgende nye begrensninger: Mellomlagring av inntil tonn farlig avfall til enhver tid Mottatt avfall skal kunne lagres inntil 12 måneder Årlig behandling av inntil m 3 farlig avfall Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 20 mg/l NGI avd. Kristiansund mottar og behandler ulike typer organisk farlig avfall og genererer olje og oljeholdig avfall som leveres videre til andre bedrifter for sluttbehandling. 2.0 INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN Søker: Norsk Gjenvinning Industri AS, avd. Kristiansund (Organisasjonsnr.: ) Besøksadresse: NACE-kode: Vestbase, 6517 Kristiansund N Kloakk- og renovasjonsvirksomhet behandling av offshoreavfall Risikoklasse: 2 Kommune/Fylke: Kristiansund / Møre og Romsdal Norsk Gjenvinning Industri AS (NGI) er lokalisert på et eksisterende industriområde, Vestbase AS i Kristiansund kommune. Avstanden til nærmeste næringsbygg (Vikan Betong AS) er 30 m, og avstanden til nærmeste boligfelt (Dalsvika/ Smedvika) er ca. 500 m. Kart som viser anleggets lokalisering er lagt ved i vedlegg 1. Søker er ikke kjent med at det skal være spesielle natur- og miljøkvaliteter i umiddelbar nærhet og den aktuelle eiendommen ligger midt inne i et næringsområde. Søker har ikke mottatt noen klager på virksomheten de siste 2 årene. Anlegget er, som resten av NGI sine anlegg, sertifisert etter følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007. Rapport nr

7 3.0 BESKRIVELSE AV PRODUKSJONSFORHOLD OG UTSLIPPSFORHOLD NGIs anlegg i Kristiansund består av en tankfarm og et vannrenseanlegg. Transport til og fra anlegget skjer med bil eller båt. Kart over anlegget er lagt ved som vedlegg 1. Materialflyten på anlegget er skissert i flytskjema under: Figur 1 Materialflyt på NGI, avd. Kristiansund. Se også samme figur i vedlegg 1 i større format, og forklaring under figuren. Anlegget i Kristiansund har tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til mottak og mellomlagring av farlig avfall samt tankrensing/tankvask /5/. I tillegg foreligger tillatelse fra Miljødirektoratet til virksomhet etter forurensningsloven /4/. Begge tillatelsene regulerer mottak og mellomlagring av farlig avfall, men med ulike krav og mengdebegrensninger. Tillatelsen fra Fylkesmannen har krav til mottak og lagring av 750 m 3 spillolje (avfallsstoffnr 7011 og 7012), 600 tonn oljeavfall (avfallsstoffnr 7021), 1300 tonn Ilandført oljeholdig avfall fra oljeboring/-produksjon (avfallsstoffnr 7141), 30 tonn annet farlig avfall (avfallsstoffnr 7000) og 2 tonn usortert farlig avfall på eget område (avfallsstoffnr 7000). Avfallet kan oppbevares inntil 6 måneder før videre levering og oljekonsentrasjonen i utslippet kan ikke overstige 50 mg/l /5/. I tillatelsen fra Klif gjelder årlig mottak, mellomlagring og behandling av inntil m 3 oljeboringsavfall og lignende oljeforurenset masse. Maksimalt kan det lagres 4000 m 3 oljeboringsavfall og lignende oljeforurenset masse til enhver tid. Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder og oljekonsentrasjonen i utslippet skal ikke overstige 10 mg/l /4/. Rapport nr

8 Tillatelsene søkes samlet og endret med følgende nye begrensninger: Mellomlagring av inntil tonn farlig avfall til enhver tid Mottatt avfall skal kunne lagres inntil 12 måneder Årlig behandling av inntil m 3 farlig avfall (spesifisert i egen liste) Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 20 mg/l Behandlingen av vandige avfallsfraksjoner består av kjemisk/mekanisk behandling. Avfallet mottas på tanker for settling. Avfallet føres så til innvendig miksetank hvor ev. forbehandling skjer, før vannet føres til renseanlegget. Avfallsfraksjonen fra renseprosessen og bunnfraksjon fra lagertanker går videre til termisk sluttbehandling hos ekstern aktør. Vannet fra renseanlegget føres via oljeutskiller og ut i Bolgsvaet i samsvar med gjeldende utslippsavtale. NGI oppdaget høsten 2012 at en del av avfallet inneholdt PFC forbindelser, som det aktuelle anlegget ikke hadde utslippstillatelse for. Det er nå gjennomført et omfattende analyseprogram for å forsøke å klarlegge kildene til det PFC holdige avfallet, men det er ikke avdekket noen vesentlige kilder utenom PFC i oljeholdig avfall fra brannøvingsplasser og i brannskum. Det er avdekket PFC forbindelser i oljeutskillere tilknyttet overvannsanlegg i byområder og i oljeholdig avfall fra virksomheter i ulike bransjer uten at noen bransjer skiller seg særskilt ut. Alt oljeholdig avfall håndteres nå som om det skulle inneholde PFC, og Det tas løpende prøver for å dokumentere evt. innhold av PFC i mottatt avfall og i utslippsvann og fraseparerte sand- og slamfraksjoner. Det er redegjort nærmere for dette i kapittel 13.0 Måleprogram. Utslippstillatelsen fra 2011 setter krav til at vann gjennomgår rensing før det slippes ut i kommunalt avløpsnett /4/. NGI avd. Kristiansund tester nå kullfilter i renseanlegget for å redusere utslipp av PFCforbindelser. Analyseresultatene er ikke tilfredsstillende hittil, grunnet ikke detekterbart materiale. Kullfilter vil benyttes i virksomhetens renseanlegg inntil flere analyser er gjennomført for å kunne dokumentere en renseeffekt. Basert på et bedre analysegrunnlag og kontinuerlig vurdering av renseanlegget, vil det fortløpende bli vurdert muligheter for å minimalisere forurensningsutslippet. 3.1 Produksjonsprosessen Flytskjemaet i Figur 1v iser hvordan det farlige avfallet behandles i Kristiansund. Avfallet mottas på tanker for settling (jf. separation tank i Figur 1). Olje skimmes av og leveres som 7012 nedstrøms. Slam som blir liggende i bunn av tanker, pumpes over i slamtank (jf. Thermal disorb. i Figur 1) etter behov. Vannfraksjonen føres inn i behandlingsanlegget. Vannfraksjonen i behandlingsanlegget går gjennom ulike renseprosesser, basert på enkle utfellingstester som er gjennomført i forkant. Behandlingen kan være som følger: Direkte behandling gjennom Renapure (separering ved hjelp av mikro og nanomembran teknologi). Renset vann føres fra renseanlegget føres via oljeutskiller og ut i Bolgsvaet i samsvar med gjeldende utslippsavtale. Konsentrat/avfall blir lagret på slamtanken, ev. på tank for TOC-konsentrat som blir sendt NSO som oljeemulsjon. Forbehandling i miksekar ved hjelp av kjemikalietilsetting og utfelling., før renset vann føres videre til Renapure for ytterligere behandling som beskrevet i punktet over. Renseanlegget genererer slam som leveres godkjent mottaker. r slam og mottakere fremgår av bedriftens årsrapport til Altinn. Rapport nr

9 Konsentrasjon [ug/l] KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTSLIPP AV PFC 3.2 Renseeffekt PFOS og PFOA Det er tatt analyser av PFOS og PFOA gjennom renseprosessen, se Figur 2 og Figur 3 under. Prøven fra utløp datert 20. mars er tatt etter renseanlegget, men før oljeutskiller, og kan dermed ikke ses som representativ for utslippet som går til resipient. Dersom man ser bort i fra prøven 20.mars viser anleggets renseeffekt ca. 98 %. Med analysen fra 20. mars er anleggets renseeffekt ca. 80 % for PFOS og ca. 40 % for PFOA. Det gjøres oppmerksom på at ved lave innkommende verdier, vil renseeffekten av PFOS være lavere. 250,00 Renseeffekt PFOS [µg/l] 200,00 150,00 100,00 50,00 06.mar 20.mar 11.jun 18.jun 25.jun 0,00 Inn Utløp 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Restinnhold PFOS [%] Inn Utløp 06.mar 20.mar 11.jun 18.jun 25.jun Figur 2 Renseeffekt for PFOS i µg/l og restinnhold i prosent. Rapport nr

10 Konsentrasjon [ug/l] KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTSLIPP AV PFC 7 Renseeffekt PFOA [µg/l] mar 20.mar 11.jun 18.jun 25.jun 0 Inn Utløp 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Restinnhold PFOA [%] Inn Utløp 06.mar 20.mar 11.jun 18.jun 25.jun Figur 3 Renseeffekt for PFOA i µg/l og restinnhold i prosent Rapport nr

11 3.3 Oversikt over avfallstyper Vannfraksjonen fra oljeborings avfall og liknende oljeforurenset masse avvannes ved avfallsmottaket i Kristiansund, der vannfraksjonen etter avvanning behandles i renseanlegget, og genererer utslipp som omfattes av denne søknaden. I Tabell 1 fremkommer en oversikt over avfallstyper som i hovedsak avvannes ved avfallsmottaket. Tabell 1 Oversikt avfallstyper som i hovedsak avvanned ved avfallsmottaket Kristiandsund Avfallskode Avfallstype 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget 7021 Olje- og fettavfall 7022 Oljeforurenset masse 7023 Drivstoff og fyringsolje 7025 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat 7030 Oljeemulsjoner, sloppvann 7031 Oljeholdig emulsjoner fra boredekk 7141 Mineraloljebasert boreslam og borekaks 7142 Oljebasert borevæske 7143 Kaks med oljebasert borevæske 7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 7165 Prosessvann, vaskevann Rapport nr

12 4.0 PFC Perfluorerte organiske forbindelser (PFC) er en stoffgruppe som består av flere hundre stoffer. Det har ikke vært produksjon av PFC-forbindelser i Norge, men stoffene tilføres det norske markedet via importerte kjemiske og fast bearbeidede produkter /11/. Omfanget og bruken av PFC-forbindelser er sterkt varierende og det er begrenset kunnskap om mange forbindelser. Antatt viktige bruksområder for PFC-forbindelser er i en rekke industri- og forbrukerprodukter, som for eksempel brannslukningsmidler, løsemidler, poleringsmiddel, tensid, pesticid, kjølemedium, varmevekslingsmedium, maling, teflonbelegg, matemballasje, papir, smøremiddel og tekstilimpregnering /11, 12/. Industrigrener som militære, flyplasser, verksteder, skipsverft, offshoreindustrien kan representere særlig viktige kilder til PFC-eksponering, men PFCforbindelser kan finnes tilnærmet over alt, da de også er brukt i en rekke forbrukerprodukter. Kunnskapen om de ulike stoffenes helse- og miljøskadelige effekter er sterkt varierende, og det er begrenset kunnskap om mange forbindelse /11/. I miljøprøver er det spesielt perfluoroktylsulfonat (PFOS) og langkjedede perfluorerte syrer som PFOA, som har dominert og som derfor også har fått størst oppmerksomhet /12/. Tilførselen av PFC-forbindelser er høy nok til å ha skadelige effekter på miljøet, organismer eller det biologiske mangfoldet. PFOS og PFOA er meget giftig for akvatiske organismer. Selv ved lave konsentrasjoner kan oppkonsentrering ved bioakkumulering føre til nivåer i organismer som gir biologiske effekter. PFOS og PFOA er giftig ved gjentatt eksponering og har vist reproduksjonsskadelige effekter på pattedyr. Det finnes også studier som viser at stoffene kan være kreftfremkallende /12, 14, 15/. For mer informasjon om PFOS, PFOA og andre PFC forbindelser har Golder Associates (Golder) utarbeidet en rapport for å vurdere aktuelle behandlingsmetoder i det farlige avfallet som tas imot ved Norsk Gjenvinnings anlegg, samt vurdere hvilke utslippsgrenser til resipient som kan anses som uten miljømessig betydning /4/. 4.1 Utslippsgrenser for norske gjenvinningsanlegg Som en del av Avinors miljøprosjekt, gjennomføres en full detaljkartlegging av PFOS på 45 lufthavner i Norge med spesiell vekt på brannøvingsfelt. På Gardermoen flyplass (OSL) er det påvist PFOSkonsentrasjoner opptil ng/l i grunnvannet. OSL har her beregnet er stedspesifikt akseptkriterium på 500 ng/l (0,5 µg/l) PFOS i grunnvannet. Bakgrunnen for å bestemme akseptkriterier for PFOS-holdig grunn inkluderte risikovurderinger i forhold til spredning med grunnvann, direkte oralt inntak, hudkontakt og inhalering av PFOS-forurenset jord og akutt økotoksisitet /16/. På Rygge flystasjon er det også påvist PFOS forurenset grunnvann med verdier opptil ng/l. I tiltaksplanen er det satt mål om å redusere PFOS-verdiene til 50 ng/l (0,05 µg/l) i grunnvannet. Dette for å beskytte drikkevannskilden Vansjø, som avrenningen fra det PFOS forurensede området drenerer til /17/. 4.2 Vurdering av behandlingsmetoder for PFC forbindelser Basert på tidligere studier skal aktivt kullfilter redusere PFOS-konsentrasjoner ned til 15 ng/l, og studier viser at renseeffekten er opptil 99,9 %. Da avfallsvannet i renseanlegget i hovedsak består av olje- og fettavfall og med innslag av PFC-forbindelser, vil en ett trinns renseprosess føre til at olje- og fettavfallet tar opp tilgjengelig rensekapasitet i renseanlegget for PFC-forbindelser. For at aktiv kullfiltre skal fungere optimalt, bør det legges opp til en to trinns renseprosess, der stoffer som kan konkurrere med PFCforbindelser i kullfilteret fjernes i et eller flere innledende filter /4/. Det er ikke funnet spesifikke renseanlegg der omvendt osmose er benyttet som behandling for PFOS og andre PFC-forbindelser i Skandinavia. Det er kjent at Lindum i Norge har renseanlegg med omvendt osmose som er benyttet i fm behandling av lavkontaminert PFOS masser (pers. meddelelse Thomas Henriksen, Lindum). I Australia, har behandling av sigevann som inneholder PFOS med omvendt osmose, redusert PFOS-konsentrasjoner ned til 0,4 ng/l /4/. Rapport nr

13 5.0 UTSLIPP TIL VANN 5.1 Utslippsbegrensninger Utslipp av vann skjer kun til sjø (Bolgsvaet). Utslippskonsentrasjonene er i samsvar med gjeldende tillatelse fra 2011 og søkes ikke endret, med unntak av olje, barium og sink (jf. Tabell 2 på neste side). I tillegg til disse utslippsgrensene, søkes det om tillatelse til utslipp av tre PFC forbindelser (jf. Tabell 3 på neste side). Forventet utslipp basert på nåværende analyseresultater fremkommer i vedlegg 2. Det gjøres oppmerksom på at analyseomfanget fortsatt er begrenset. Det har blitt vurdert om flere av de 10 mest vanlige PFC forbindelser skal inkluderes, men ettersom det er PFOS og PFOA som utgjør de største miljøtruslene, i tillegg til at de fleste andre PFC-forbindelser brytes ned til PFOS og PFOA 2 /8/, er det lagt størst fokus på disse to forbindelsene. 6:2 FTS brytes ikke ned til PFOS og/eller PFOA og er dermed også inkludert i utslippssøknaden. NGI har som et sentralt prosjekt gjennomført utvidet PFC analyse på 12 prøver ved NGIs anlegg på Kristiansund, og påvist en eller flere PFC forbindelser i 10 av prøvene. Det er PFOS og PFOA som har blitt påvist i høyest konsentrasjoner. I 9 av de 10 prøvene hvor det ble påvist PFC, ble det påvist PFOS og/eller PFOA i en andel på mellom 27 og 100 % (og 50 % eller høyere i 7 av de 9 prøvene). I en prøve fra en oljeutskiller på NGIs anlegg på Pasadalen ble det kun påvist 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat), men i denne prøven var det matriksinterferens og forhøyde rapporteringsgrenser på de andre PFC forbindelsene /9/. For å forsikre at utslipp av andre PFC forbindelser ikke vil medføre miljømessig betydning, søkes det i tillegg om utslipp av sum PFC forbindelser iht. Miljødirektoratets liste (PFOS, PFOA, 8:2 FTOH, 6:2 FTS, N-Me FOSA, N-Et FOSA, N-Me FOSE, N-Et FOSE, C9-C14 og PFHxS). Denne baserer seg på summert utslipp av PFOS og PFOA i samme størrelsesorden som summert utslipp av de andre 8 prioriterte PFC-forbindelsene, herunder 6:2 FTS. Bedriften har også gjennom analyser avdekket at andre prioriterte miljøgifter kan forekomme i det avfallet som mottas og det søkes om utslippsgrenser for de aktuelle stoffer (jf. Tabell 4 på neste side). Forventet utslipp basert på nåværende analyseresultater fremkommer i vedlegg 2. Det gjøres oppmerksom på at analyseomfanget fortsatt er begrenset. For de stoffer som ikke fremkommer her, antas at Miljødirektoratet tilstandsklasse 2 legges til grunn for vurdering av hva som er grensen for ikke ha miljømessig betydning. Akseptable konsentrasjonsnivåer er under, eller lik, konsesjonsgrensene gitt i aktuelle tillatelser. Alle overskridelser skal registreres i avvikssystemet med aktuelle tiltak. Vesentlige overskridelser (> 100 % over grensen i tillatelsen) skal i tillegg varsles til Miljødirektoratet samt iht. interne varslingsrutiner. 2 8:2 Fluortelomeralkohol (8:2 FTOH) er mer flyktig og kortere levetid enn PFOS og PFOA, og studier viser at 8:2 FTOH brytes ned til PFOA. Det søkes dermed ikke om utslippstillatelse for 8:2 FTOH, da det antas at forbindelsen brytes ned til PFOA /4/. FOSA- og FOSE- forbindelsene har et høyere damptrykk enn PFOS, noe som gjør at disse forbindelsene er mer flyktige. Studier viser at FOSA- og FOSE-forbindelser kan brytes ned til PFOS og PFOA, som gjør at forbindelsene er kilder til PFOS og PFOA i miljøet. Dette er spesielt godt dokumentert for N-Et FOSE som brytes ned til PFOS (92 %) og PFOA (8 %). Laboratorieforsøk viser at % av N-Et FOSE degraderes i slam etter dager, og at degraderingen av FOSA-forbindelsene går saktere enn FOSE-forbindelsene. Det søkes dermed ikke om utslippstillatelse for FOSA- og FOSE- forbindelsene, da også disse PFC-forbindelsen brytes ned til PFOA og PFOS /4/. Det er finnes mindre kunnskap om andre PFC-forbindelser som C9-C14 og PFHxS (C 6F 13SO 3) /4/. Det er ikke satt grenser for hva som er uten miljømessig betydning. Mer kunnskap om disse stoffene må dokumenteres, og det finnes sålede sikke grunnlag for å fastsette grenseverdier for disse, som samtidig ikke er påvist i vesentlige konsentrasjoner i de 12 prøver NGI har analysert så langt. Rapport nr

14 Tabell 2 Utslippsgrenser NGI Kristiansund Miljødirektoratets tillatelse fra 2011 søkes ikke endret, med unntak av olje, barium og sink Utslippskomponent Utslippsgrenser Konsentrasjonsgrense (mg/l) grense (g/døgn) I dag Søkes om I dag Søkes om ph TOC Hydrokarboner Cr (totalt) 0,05 1,25 Ni 0,1 2,4 Cu 0,1 2,5 Zn 0, As 0,05 1,2 Mo 0,1 2,5 Cd 0,005 0,011 Sn 0,1 2,5 Ba 0, Hg 0,002 0,05 Pb 0,025 0,6 V 0,35 6 Tabell 3 Nye utslippsgrenser PFC forbindelser. Utslippskomponenter Utslipp fra renseanlegg Utslippsgrenser konsentrasjon (µg/l), døgnmiddelverdi Utslippsgrenser mengde per år (gram) I dag Søkes om I dag Søkes om PFOS 50 (sum PFOS/PFOA) (sum PFOS/PFOA) 100 PFOA 50 (sum PFOS/PFOA) (sum PFOS/PFOA) 100 6:2 FTS Sum 10 PFC forbindelser - iht. Miljødirektoratets liste Tabell 4 Nye utslippsgrenser øvrige organiske forbindelser Utslippskomponenter Utslippsgrenser konsentrasjon Utslippsgrenser mengde per år (gram) Utslipp fra renseanlegg (µg/l), døgnmiddelverdi I dag Søkes om I dag Søkes om PAH Benso(a)pyren Pyren Krysen Dodecylfenol med isomere Miljødirektoratets liste inkluderer PFC forbindelsene PFOS, PFOA, 8:2 FTOH, 6:2 FTS, N-Me FOSA, N-Et FOSA, N-Me FOSE, N-Et FOSE, C9-C14 og PFHxS Rapport nr

15 5.2 Uten miljømessig betydning Nyere studier viser at PNEC-verdien for saltvann er lavere enn tidligere antatt, og det er derfor nødvendig å sette strengere krav til utslipp. Internasjonalt er det vist at ved en PFOS konsentrasjon på 7,2 μg/l vil det ikke oppstå miljøskade i saltvann (PNEC) /19/. Basert på Miljødirektoratets forslag til miljøkvalitetsstandarder for sediment, biota, ferskvann og kystvann for stoffer som er relevante for Norge (Miljødirektoratet-rapport TA 3001/2012), angir imidlertid en lavere PNEC-verdi på 0,023 μg/l til saltvann /10/. For PFOA er tilsvarende PNEC verdi 57 µg/l til saltvann. PNEC-verdier for 6:2 FTS er ikke kjent, men 6:2 FTS er oppgitt å være mindre toksisk enn PFOS og PFOA. Iht. Miljødirektoratets veileder TA-3001/2012 er PFOS- og PFOA-konsentrasjoner ned til hhv 0,13 ng/l og 10 ng/l i marint vann satt som grenseverdi for klasse II /10/. Verdiene for vannkvalitet basert på inntak av fisk/sjømat (helsebasert), som er betydelig lavere enn PNEC-verdier basert på økotoksisitet (miljøbasert). PFOA og PFOS er lite økotoksisk ut fra økotoksisitetstester, men høy bioakkumulering i næringskjeden gjør at stoffet kan være meget skadelig selv i lave konsentrasjoner. Dermed er grenseverdiene for tilstandsklasse II justert ned fra PNEC-verdiene. Ved kommersielle laboratorier er nå nedre rapporteringsgrense for PFOS i ferskvann og kystvann 2-10 ng/l. Dette betyr at man ikke kan kontrollere om vann og sediment i et område tilfredsstiller klasse II. Praktisk grenseverdi vil da være rapporteringsgrense /10/. For Dodecylfenol med isomere er PNEC-verdien for saltvann beregnet til 0,004 μg/l /10/. For PAHforbindelsene er PNEC-verdiene i saltvann beregnet til 0,023 μg/l for pyren, 0,07 4 μg/l for krysen og 0,022 μg/l for benzo-a-pyren /10/. PNEC-verdiene er også satt som grenseverdi for klasse II i Miljødirektoratets veileder TA-3001/2012. For sink er PNEC-verdien for saltvann beregnet til 3,4 µg/l /10/. Det er ikke satt grenseverdi for barium, men iht. EUs Integrated Pollution prevention and Control, er det PNEC-verdi for barium satt til 58 µg/l med en sikkerhetsfaktor på 50 (assesmentfactor of 50 for TGD-value) på 50 /20/. 5.3 Resipientvurderinger Bolgsvaet er en sidetarm i Bremsnesfjorden. Bolgsvaet er ca m dypt. Utslippspunktet er ca. 40 meter fra land og på m dyp, hvor det er god vanngjennomstrømning (se vedlegg 2). Sjøresipientene ligger til store og åpnere vannmasser med stor vannutskifting og i liten grad stagnerende dypvann. Bolgsvaet har sedimenterende forhold ved det dypeste, men sannsynligvis ikke oksygensvinn i noe stagnerende dypvann. Bremsnesfjorden er en stor sjøresipient, sannsynligvis uten særlig påviselig påvirkning /7/. Det er bare gjort en enkelt undersøkelse i Bolgsvaet i 1991, som konkluderte med at Bolgsvaet hadde gode miljøførhold, og kunne i begrenset omfang benyttes som resipient. Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner ut fra bare en enkeltundersøkelse siden denne undersøkelsen heller ikke omfatter miljøgifter i sediment /7/. Da det ikke er gjennomført fortynningsberegninger tas det utgangspunkt i fortynningsberegningene gjennomført ved NGI, avd. Mongstad. Der ble fortynningen kalkulert til 825 ganger. Fo å forsikre at utslippet ikke skal ha miljømessig betydning tas det dermed utgangspunkt i en lavere fortynning ved NGI, avd. Kristiansund. Fortynningen er dermed satt til ca. 500 ganger (anslagsvis 60 %), og dette anses som et konservativt anslag. 4 I EU RAR er PNEC kystvann beregnet til 0,007μg/L, basert på laveste EC50 (Daphnia magna: 0,7 μg/l med UV) og en AF=100. I Miljødirektoratet rapport TA- 3001/2012 er AF=10 som for ferskvann valgt, og PNEC kystvann= PNEC ferskvann = 0,7 0,1 = 0,07 μg/l /10/. Rapport nr

16 5.4 Vurdering av miljømessig betydning Den totale vannmengden som tas imot i renseanlegget på Kristiansund er m 3 per år (basert på årsrapport for 2012). Maksimal vannmengde ut av renseanlegget vil være ca. 95 % av dette, og utgjør dermed ca m 3 per år. Gitt en utslippsgrense på 10 μg PFOS /l vil konsentrasjonen som slippes ut til sjø være 0,02 μg PFOS/l (20 ng/l) med en fortynning på 500 ganger. For PFC forbindelser renses 98 % av disse i bedriftens eget renseanlegg og således utgjør utslippet av PFC 2 % av den totale mengden. Tilsvarende beregninger er gjort for øvrige organiske forbindelser som det ønskes å få permanent tillatelse for. De omsøkte utslippene er basert på at utslippet skal være under PNEC-verdier og således uten miljømessig betydning. De konsentrasjoner som søkes sluppet til sjø vil etter søkers mening være små og uten miljømessig betydning. Konsentrasjonene av PFC forbindelser er lave og vil være under de grenseverdier som i dag ansees å kunne medføre noen miljøskade (PNEC). 6.0 UTSLIPP TIL LUFT Virksomheten medfører ingen utslipp til luft eller luktplager for omgivelsene, og dette vil ikke endres 7.0 GRUNNFORURENSNING OG FORURENSEDE SEDIMENTER Driften ved NGIs anlegg på Kristiansund er innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. Bedriften er ikke kjent med at det skal finnes forurenset grunn på eiendommen, og det er ikke behov for noen ytterligere oppfølging av dette. 8.0 KJEMIKALIER OG SUBSTITUSJON Norsk Gjenvinning Industri har etablert et sentralt styringssystem for at de ulike virksomheter skal kunne gjennomføre vurderinger i forhold til eventuell substitusjon av kjemikalier og råstoffer. Det benyttes systemet ECOonline, og det foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier og råstoffer som benyttes, og av om alternativer finnes. ECOonline tilfredsstiller relevante krav i produktkontrolloven 3a og internkontrollforskriften. 9.0 STØY Bedriftens virksomhet genererer lite støy og virksomheten foregår innen for rammene i tillatelsen fra 2011, som søkes opprettholdt ENERGI NGI avd. Kristiansund har i sitt internkontrollsystem innarbeidet rutiner for en for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Dette følges også opp av NGI sentralt AVFALL Utover på slipp til kommunalt avløp, har bedriften ingen planlagte utslipp. Oljeholdig avfall avvannes, og dette vannet pumpes til renseanlegget. Annet avfall blir sendt videre til godkjente mottak og sluttbehandler. Rapport nr

17 11.1 Bedriftsinternt deponi Bedriften har ikke, eller planlegger heller ikke med, bedriftsinternt deponi 11.2 Forbrenning av avfall Bedriften har ikke anlegg for, eller planlegger heller ikke med, egen forbrenning av avfall Annen håndtering av ordinært og farlig avfall Lagring av avfall skjer på tankanlegg som har overfyllingsvern, oppsamlingsbasseng tilsvarende den største tankens volum og alarm ved utilsiktet nivåendring, ref. Tabell 5 og Figur 4 under. Tabell 5 Oversikt over tanker Tanknummer Størrelse Lagring T m 3 Boreslop/mud T m 3 Boreslop/mud T m 3 Boreslop/mud T m 3 Vaskevann T m 3 Oljeemulsjon/slopvann T m3 Glykoler/MEG T m 3 Spillolje 7012 T m 3 Ref olje 7011 T m 3 Konsentrat fra renseanlegg/oljeemulsjon T m 3 Oljeemulsjon/slopvann (mottakstank) T m 3 Vaskevann (mottakstank) M-1 35 m 3 Miksetank renseanlegg M-2 35 m 3 Miksetank renseanlegg Totalt 1995 m 3 Rapport nr

18 Figur 4 Oversikt over tankanlegg. Lille ringmur til venstre og store ring mur til høyre. Grønn hall over. Anlegget er utstyrt med nødvendige detektorer som varsler brann til det lokale brannvesenet, og er sikret mot adgang for uvedkommende med gjerde og låste porter etter arbeidstid. Tankanlegget vil tilfredsstille kravene i evt. ny forskrift om tanklagring, dersom kravene blir i henhold til det forslaget Miljødirektoratet oversendte til Miljøverndepratenetet Rapport nr

19 12.0 FOREBYGGENDE OG BEREDSKAPSMESSIGE TILTAK MOT AKUTT FORURENSNING Bedriften har nylig gjennomført intern miljørisikoanalyse, og det er også utført en ekstern miljørisikoanalyse av Golder Associates. Miljørisikoanalysene viser at bedriften har innført tilfredsstillende forebyggende og beredskapsmessige tiltak, og bedriften følger opp disse tiltakene kontinuerlig. Bedriften har på denne måte dokumentert en beredskap som er tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer Gjennom miljørisikoanalysen ble følgende 20 ulike uønskede hendelser gjennomgått og vurdert, jfr. Figur 5 under: Uønskede hendelser i nummerert rekkefølge: 1. Avfallsprodusent leverer annet avfall enn det som er deklarert eller det de har meldt inn 2. Mottak av spesielt farlig og/eller spesielt komplisert sammensatt farlig avfall 3. Sjåfør skriver feil vekt i deklarasjonsskjema 4. Utlekking av farlig avfall ved lossing av oljeholdige, flytende komponenter 5. Overfylling av tanker 6. Brann, eksplosjon på grunn av kjemiske reaksjoner på tanker 7. Brann, eksplosjon og lekkasje som følge av dannelse av eksplosive/ brennbare gasser ved lagring av farlig avfall på tanker. 8. Spredning av forurensning til grunn/grunnvann på grunn av at dekker ikke er tette 9. Vann/oljelekkasje fra tanker 10. Utslipp til sjø ved spill på område 11. Utslipp til grunn ved spill på område 12. Utslipp sjø / grunn ved lekkasje fra oljeutskiller 13. Utslipp fra oljeutskiller ved defekte tilførselsledninger 14. At sandfang / oljeutskiller ikke fungerer 15. Utlekking av farlig avfall fra stykkgods 16. Utslipp til sjø dersom renseanlegg svikter 17. Vann som slippes ut fra virksomheten inneholder miljøgifter over grenseverdier 18. Utslipp til oljeutskiller ved defekt IBC for prosesskjemikalier Basert på en samlet vurdering av sannsynlighet og konsekvens, og hvor en tok hensyn til de risikoreduserende tiltak som var iverksatt ved Kristiansund, fikk en følgende risikomatrise: KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Alvorlig 4 Kritisk 5 Katastrofalt 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, Lite sannsynlig 5, 18 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, Figur 5 Risikomatrise Kristiansund Rapport nr

20 Med grunnlag i den utførte miljørisikoanalysen arbeider nå NGI for å få en større forståelse og kunnskap om hva kunden driver med og hvilke kjemikalier som benyttes, slik at man større mulighet til å stoppe mottak og utslipp av uønskede kjemikalier 13.0 MÅLEPROGRAM Det er utarbeidet måleprogram for NGIs renseanlegg for å bestemme konsentrasjon og mengder av forurensede stoffer i avløpsvannet fra renseanlegget, samt å kontrollere overholdelse av grenser for konsentrasjon og mengde for utslippene. Måleprogrammet er vedlagt i vedlegg 3. Dokumentet er utarbeidet i henhold til NS og beskriver hvordan prøveuttaket av prosessavløpsvann fra eget renseanlegg skal utføres, hvilke stoffer det skal analyseres på og hvilke krav som er forventet satt til utslippskonsentrasjoner. Dagen som velges ut for prøvetakning skal være representativ for normal til høy drift av anlegget. Alle prøver sendes til akkrediterte laboratorier for analysering, fortrinnsvis innen 24 timer. All eventuell mellomlagring av prøver foregår i kjøleskap ved 0 C til 4 C Rapport nr

21 14.0 REFERANSER 1. Miljødirektoratet, Norsk Gjenvinning Industri avd. Fagerstrand må umiddelbart stoppe utslipp av PFOS. Brev datert Norsk Gjenvinning Industri AS, Søknad om midlertidig tillatelse til utslipp av PFOS, Norsk gjenvinning Industri (NGI), avd. Kristiansund. Brev datert (Tilsvarende brev for avd. Fagerstrand, avd. Mongstad og avd. Pasadalen er sendt tidligere) 3. Miljødirektoratet, Tidsbegrenset tillatelse til utslipp av perfluorerte forbindelser (PFOS og PFOA) Norsk Gjenvinning Kristiansund. Brev datert (Tilsvarende brev for avd. Fagerstrand, Mongstad og avd. Pasadalen er gitt tidligere) 4. Miljødirektoratet, Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Veolia Miljø offshore AS, Kristiansund N. Brev datert Fylkesmannen Møre og Romsdal, Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall samt tankrensing/tankvask for Veolia Miljø Industri AS i Kristiandsund kommune. Brev datert Norsk Gjenvinning Industri, avd. Kristiansund, Nye avfallsstoffnummere for farlig avfall fra petroleumsvirksomheten Informasjon om ønskede endringer fra Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Kristiansund. Brev datert Rådgivende Biologer AS, Kristiansund kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Delrapport I. Beskrivelse av sjøområdene, avløpsdisponering og miljøtilstand 8. Golder Associates AS, PFOS, PFOA og andre PFC-forbindelser Forekomst, vurdering av helse- og miljørisiko og behandlingsmetoder (BAT). Rapportnr Golder Associates AS, Vurdering av analyser for å avdekke PFC forbindelser. Teknisk notat Miljødirektoratet, Utkast til bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota. TA-3001/ Miljøverndepartementet, Et Norge uten miljøgifter. NOU 2010: Miljødirektoratet, 2008: Revidert handlingsplan. SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser TA 2395/ Miljødirektoratet, Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. TA 2229/ United Nations Environment Programme, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its second meeting. Risk profile on perfluoroctane sulfonate. UNEP/POPS POPC.2/17/Add EPA, Emerging Contaminants Perfluoroocatne Sulfonate (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) 16. Jartun, Morten, Kartlegging av PFOS I grunn og grunnvann på Gardermoen overvåkning og mulige tiltak. Foredrag seminar Norsk Vannforening Forsvarsbygg, xxx. Tiltaksplan Brannøvingsfelt Rygge Flystasjon Rapport nr

22 18. Environment Agency, Environment risk evaluation report. Perfluoroctanesulphonate (PFOS) 19. Moermond, C.T.A., Verbruggen, E.M.J. og Smit, C.E Environmental risk limits for PFOS. A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive. RIVM Report /2010. RIVM, P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands. 20. EU, Integrated Pollution Prevention and Control. ED1A-4040-B29A-FA5C19C48C70/0/ecm_bref_0706.pdf Rapport nr

23 VEDLEGG 1 - INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN INKL KART OG FLYTSKJEMA Oversiktskart Rapport nr

24 Rapport nr KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTSLIPP AV PFC

25 Arealdisponering Rapport nr

Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad

Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Hensikt og anvendelse Målet med prosedyren er å bestemme konsentrasjon og mengder av forurensede stoffer i avløpsvannet fra renseanlegget, samt å

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Fagerstrand - Søknad om tillatelse til utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Klima- og forurensningsdirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Mongstad - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-4 Rapportnavn:

Detaljer

SAR Hammerfest, søknad om tillatelse til utslipp av PFCforbindelser

SAR Hammerfest, søknad om tillatelse til utslipp av PFCforbindelser SAR Hammerfest, søknad om tillatelse til utslipp av PFCforbindelser Dokument ID Revisjon # og revisjons dato Utført av Godkjent av Prosjektnavn Lokasjon Distribusjon SAR Hammerfest, søknad om tillatelse

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Oversendelse av ny tillatelse Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Mongstad

Oversendelse av ny tillatelse Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Mongstad Norsk Gjenvinning Industri AS Postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Oslo, 31.3.2014 Deres ref.: Ellen Palmgren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1349 Saksbehandler: Olav Røhne Oversendelse av ny tillatelse

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

SAR Averøy søknad om endring av tillatelse

SAR Averøy søknad om endring av tillatelse SAR Averøy søknad om endring av tillatelse Dokument ID Revisjon # og revisjons dato Utført av Godkjent av Lokasjon Distribusjon SAR Averøy, søknad om endring av tillatelse Rev. 0 Dato: 26.03.2014 Inger

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse -

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse - Lindum Vannrens AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Oslo, 20.01.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Rita Romsås Fjeldberg Overføring av tillatelse til virksomhet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - TWMA Norge AS avd. Mongstad

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - TWMA Norge AS avd. Mongstad TWMA Norge AS Mongstad Sør 5954 Mongstad Oslo, 13.12.2013 Deres ref.: Erik Brohjem Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3356 Saksbehandler: Olav Røhne Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Møte 21. mars 2013 Miljøringen Vegard Kvisle, Delprosjektleder forurenset grunn Miljøprosjektet Sammen for framtidens luftfart

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall Sandnessjøen Gjenvinning AS Horvnes Øyvind Lambes vei 17 8803 SANDNESSJØEN Oslo, 25.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4312 Saksbehandler: Ida Maria Evensen Tonje Johnsen

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven SAR AS, Bergen

Ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven SAR AS, Bergen SAR AS, Bergen Simonsviken Næringspark Sjøkrigsskoleveien 15 5164 Laksevåg Oslo, 11.11.2013 Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1872 Saksbehandler: Torunn Berg Ny tillatelse

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Risikoanalyse - Et viktig verktøy Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Agenda Litt om plikten Gjør det enkelt Kost/nytte 2 Internkontrollforskriften Internkontroll innebærer

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Inspeksjon ved TWMA Norge AS avd Mongstad Dato for inspeksjonen: 23. februar 2012 Rapportnummer: U.Klif Saksnr.: 2011/118

Inspeksjon ved TWMA Norge AS avd Mongstad Dato for inspeksjonen: 23. februar 2012 Rapportnummer: U.Klif Saksnr.: 2011/118 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.003.U.KLIF

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avdeling Averøy

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avdeling Averøy INSPEKSJONSRAPPORT SAR AS AVD AVERØY Oslo, 23. april 2015 Bruhagen Industripark Kristiansund Base 6530 Averøy Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Karen Aanestad 2013/4141 Saksbehandler: Magdalena

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT Eramet Norway AS, Porsgrunn Oslo, 28. oktober 2015 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2013/141 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Bertel O. Steen Autostern AS Postboks 3870 Ullevål stadion 0805 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Miljøgifter i vanndirektivet Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning I vannforskriften klassifiseres miljøgifter etter to systemer Prioriterte stoffer Fastsettes av EU Vannregionspesifikke stoffer Bestemmes

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS INSPEKSJONSRAPPORT 3B-Fibreglasss Norway AS Oslo, 18. desember 2015 Tollenesveien 60 4760 Birkeland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Cathrine Blichfeldt 2013/3473 Saksbehandler: Rune Aasheim

Detaljer

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS info@autorent.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 12.01.2016 2015/00261-57 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: Arctic

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Boné, PL716 Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg

Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg Hva har vært de største utfordringene med å ta fram EQS (miljøstandarder) for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg Seminar Miljøringen/Norsk Vannforening Trondheim 11-12. november 2014: Forurensning fra

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS NOTAT Dato Til: Navn Thore Steinar Wethal Kopi til: Cecilie Egede-Nissen Firma Fork. Anmerkning Herstua Grus AS Sweco Fra: Torgeir Mørch Sweco Norge AS Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS Bakgrunn

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6406/6-4 Tvillingen Sør, PL510 Mærsk Oil Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Inspeksjon ved Forsvarsbygg, Att. Rygge flystasjon Dato for inspeksjonen: 22. januar 2013 Kontrollnummer: U.Klif

Inspeksjon ved Forsvarsbygg, Att. Rygge flystasjon Dato for inspeksjonen: 22. januar 2013 Kontrollnummer: U.Klif Forsvarsbygg Postboks 409 Sentrum 0103 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Oppsummering av resultater for bilvaskaksjonen 2015

Oppsummering av resultater for bilvaskaksjonen 2015 Oppsummering av resultater for bilvaskaksjonen 2015 I to uker i juni 2015 gjennomførte fylkesmannen og kommunen sammen 42 tilsyn med bilvaskeanlegg i byene Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Resultatene

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2010/2633/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kristiansund Mekaniske

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune.

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 4.3.2015 Deres dato 28.2.2015 Vår referanse 2014/13704 461.5 Deres referanse Selvaag Bolig AS Postboks 13 0311 Oslo Endring av tillatelse,

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 2013/2335 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Kleveland DEFA AS avd. Nesbyen Blingsmoveien 30 3540 NESBYEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer