Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner"

Transkript

1 Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Møte 21. mars 2013 Miljøringen Vegard Kvisle, Delprosjektleder forurenset grunn Miljøprosjektet Sammen for framtidens luftfart

2 Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har utslippstillatelse fra den respektive fylkesmann hvor det er gitt tillatelse til å bruke og slippe ut kjemikalier, men det er ikke tillatt å skade naturmiljøet.

3 PFCs forurensninger blir håndtert i Avinors Miljøprosjekt 1. Oppgradere tankanlegg for kjøretøydrivstoff, fyringsolje og avisingsvæsker 2. Kartlegging av lokaliteter for potensielt forurenset grunn vurdering og gjennomføring av eventuelle tiltak 3. Etablering og drift av oljeutskillere og drift, vedlikehold og eventuell ombygging av brannøvingsfelt 4. Kartlegging, tilstandsvurdering og eventuelt utbedring av avisingsplattformer og ledningsnett (VA) 5. Spredning av avisingsvæsker - resipientvurderinger / overvåkning / tekniske løsninger 6. Beredskap ytre miljø 7. Kravstilling mot andre aktører på lufthavnene for oppfyllelse av deres ansvar 8. Informasjon til lokale miljømyndigheter/fylkesmenn 9. Håndtering av oppsamlet glykol (A-glykol) på enkelte lufthavner hvor det er mulig

4 Avinor har 12 (14) operative brannøvingsfelt hvor det gjennomføres øvelser iht krav i BSL (Luftfartsloven) Ingen øvelser, ingen åpen lufthavn. Avløp til sjøresipient via oljeavskiller

5 Det er nedlagte brannøvingsfelt på samtlige 45 lufthavner Alle er registrert i grunnforurensningsdatabasen til Klif Gammelt brannøvingsfelt: Avrenning har vært til lokal grunn

6 Brannskum i Avinor Viktig: Avinor har alltid brukt og bruker lovlige produkter AFFF med PFOS : AFFF uten PFOS men med fluortelomer: /2012 Moussol uten fluorforbindelser: Tatt i bruk i 2011 Faset inn på alle 45 LH i 2012

7 Problem med PFOS og andre perfluorerte stoffer Spres i jord - kan lekke ut sjø, innsjø og grunnvann (inkludert drikkevann) Overflateaktive stoffer (brukes bl.a i brannslukningsmidler, plantevernmidler, hydraulikkolje, teflonbelegg, skismøring og som til tekstilimpregnering ) Brytes ikke/svært sakte ned i naturen (persistente) Oppkonsentreres i dyr særlig høyt på toppen av næringskjeden (inkl. mennesker) Langtidskadelig effekter i dyr og mennesker: bl.a kreftfremkallende, hormonforstyrrende, skade forplantningsevne hos pattedyr, og giftig for vannlevende organismer Kilde Klif: Transporteres med luft og vannstrømmer til Arktis miljøproblem også der

8 Aktører: Prosjektledelse: Norconsult Utførende kartlegging + Risikovurdering: Sweco + Cowi Biota undersøkelser: Sweco Bistand bestemmelse av grenseverdier / risikovurdering : Aquateam

9 Kartlegging grunn og vann på alle lokaliteter i 2011 Vurdering av aktivitet + anlegg Grunnvannsbrønner Prøvetaking av jord, grunnvann og vann i fire retninger Sediment OG biota

10 Grenseverdier PFOS Ferskvann: Forslag til Eus vanndirektiv: 0,65 ng/l (0, g/l) (hensyn til menneskelig helse) Marint vann: forslag til Eus vanndirektiv: 0,13 ng/l (0, g/l)(hensyn til menneskelig helse) EU har foreslått EQS for biota f.eks fisk/skalldyr : 9,1 ug/kg våtvekt (0, g/kg) (hensyn til menneskelig helse) Normverdi jord: 0,1 mg/kg (Klif) (skal brukes ifm bygge og gravearbeider) Farlig avfall: 5000 mg/kg (Klif) Drikkevann: 300 ng/l (Folkehelseinstituttet)

11 Lokal risikovurdering for alle lokaliteter i 2012 Forsøkt å tilpasse Klifs veilder 99-1 Vanskelig Transportberegninger + prøvetaking og vurdering mot grenseverdier: Mengde av de enkelte stoffene i grunn og grunnvann Utlekking til resipient Konsentrasjon i resipient Konsekvens for Biota (menneskelig helse + organismer). Grenseverdier er lagt til grunn Styrende for Avinor Iht SFT (1999) Skal ikke være skadelig for mennesker å være på lokaliteten Spredning til nærliggende resipient skal ikke være til skade for mennesker (konsum av næring) eller for økosystemet.

12 Grundige Biota og sediment undersøkelser på 4 Lufthavner i 2012 Hoved stasjoner Referansestasjoner Example: Kjevik, Kristiansand 12

13 PFCs som er påvist og som kan være viktige 4 brannøvingsfelt på 4 LH Soil Groundwater Biota (earthworm) Sediment 6:2 FTS X X X X X PFOSA X X X N-Me-FOSA X N-et-FOSA X X PFBS X X X X X PFHxS X X X X X PFOS X X X X X PFDcS X X X PFHxA X X X X X PFHpA X X X X PFOA X X X X PFNA X X X X X PFDcA X X X X PFUnA X X X X PFDoA X X X X PFTriA x X X PFTeA x X Surface water Aquatic biota at background localities and close to airports/fire fighting training sites in Norway PFC Number of detects Average concentration in all biota (ug/kg) PFBA 0 PFPeA 0 PFHxA 0 PFHpA 0 PFOA PFNA PFDA PFBS 0 PFHxS PFOS FTS-6: FTS-8: Risk 13

14 Konklusjoner fra biotaprosjektet 1. Ferskvann er utsatt og man finner PFC-er i vann, sediment og biota. Nivå av PFC-er trolig avhengig av skumforbruk og vannutskifting. Går videre med undersøkelser av konsumfisk og strandlevende organismer på et utvalg lufthavner. 2. Beskyttede marine resipienter er utsatt. Her kan man finne PFC-er opp mot normverdi. 3. Finner lite biotapåvirking ved LH-er der det er stor vannutskifting. 4. PFC finnes mest i bunnlevende dyr/fisk som børstemark og flatfisk, ikke i sjøsediment og nesten ikke i skjell.

15 Resultat risikovurdering og sårbarhetsklassifisering

16 Kartlegging Resultater

17 Resultater risikovurderinger på Evenes (Høst 2012) Eldst brannøvingsfelt (avrening mot Langavatn): Stoffmengde (PFCs) i grunn og grunnvann; ca 80 kg Utslippsmengde pr år til Langavatn; ca 57 g/år Beregnet verdi i Langavatn; 0,0062 ug/l (grenseverdi = 0,00065 ug/l) Det er målt høyere verdi. Årsaken er sannsynligvis at prøven er tatt tett inntil utslippsbekk Gammelt brannøvingsfelt (avrenning mot Lavangvatn): Stoffmengde (PFCs) i grunn og grunnvann: ca 58,4 kg Utslippsmengde pr år til Lavangsvatn; ca g/år Beregnet verdi i Lavangsvatn; 0,021 ug/l (grenseverdi = 0,00065 ug/l). Det er i samme størrelse som målt verdi. Behov for oppfølging: Flere prøver av vann Prøver fra fisk og strandlevende organismer (børstemark og albueskjell) Vurdere tiltak

18 Overvannsprøver januar 2013 O-1 O-2 Navn/Nr. O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 O-11 Langvann sør Langvann ut Lavangsvann Lavangsvann Inn (bekk fra BØF) Lavangsvann ut H4 (kum) KL2 (kulvert utløp Langvann) Tårstadosen Forsvaret 1 Kjerkvann ut Referanse ,5 m 4,5 m Enhet ) ng/l 10,4 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7, <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 ) ng/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <20,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 ng/l <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 85,4 154 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 ng/l 6,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 5,2 9,8 5,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 ng/l 74,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <10,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 xs) ng/l <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7, <7,5 <7,5 <7,5 31,6 16,2 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 ng/l 68,8 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 13,4 26,5 17,6 <5,0 5,1 <5,0 <5,0 ng/l 80,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 8,3 10,9 8,7 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 ng/l 708 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 25,6 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 ng/l 93,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 ng/l 5,9 5,3 <5,0 <5,0 5,4 14, ,9 23,9 12,0 34,7 46,5 12,0 74,4 26,6 <5,0 ng/l 12,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 31,6 52,9 37,1 <5,0 11,7 7,9 <5,0 Q ng/l ,3 ND ND 5,4 14, ,9 23,9 70, ,0 91,1 34,5 ND

19 Fiskekjøtt ug/kg Fiskelever (ug/kg) Lavangsvatnet 43 > Gjennomsnitt: 37,2 26 > Langavatn Gjennomsnitt: 14, , Skoddebergsvatnet < 1 i 10 fisk Grenseverdi = 9,1 ug/kg

20 Utslipp av PFCs fra Avinors lufthavner til resipienter Utslipps mengde til resipient Innfasing av Moussol (PFC fritt brannskum) Direkte utslipp av PFCs fra brannøvingsfelt til resipienter (Størrelsesorden 3400 kg PFCs/år) Utslipp av PFCs fra grunnforurensning til resipienter Rester av PFCs i grunnen på Avinors lufthavner < 10 kg pr lokalitet, og < 1000 kg totalt 2012

21 Forbruk PFC-er over 10 år (kg) Beregnet gjenværende PFOS (gram)

22 Beregnet årlig utslipp av PFOS (gram/år)

23 PFC i torskelever langs kysten

24

25

26 Oppsummering 1. PFCs forurensning ved brannøvingsfelt på alle Avinors LH 2. «Lite» PFC igjen i grunn og vann ved de fleste lokalitetene 3. Viktigste tiltak er å fase ut brannskum med PFCs ferdig Risikovurderinger viser at det er størst risiko for påvirkning i vannmiljø hvor det er liten vannutskifting spesielt ferskvannsresipienter 5. Risikovurdering og vannprøver fra vannene ved flere Lufthavner viser resultater over foreslåtte grenseverdi. 6. Rapporter er sendt over til Klif for behandling 7. Planlegger oppfølgende undersøkelser på et utvalg lufthavner 8. Planlegger ytterligere tiltak

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN 22. november 2002 Fjellanger Widerøe AS Rapport utarbeidet for: Fylkesmannen i Hordaland Forord Statens forurensningstilsyn (SFT) definerer miljøgiftforurensing av fjordområder som et av våre største gjenværende

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT HMS ÅRSRAPPORT 01 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side:. Rapportering Side: 4. Ressurs- og råvareforbruk Side: 5. Utslipp Side: 6. Avfallsbehandling

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK 9-6 Jotun A/S Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord Sammendrag og hovedkonklusjoner 4eir ORDFORSK, Hovedkonklusjoner Det er påvist høye konsentrasjoner av både PCB og tungmetaller i enkeltprøver

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Rapport fra prosjekt Hav møter Land Klimat vatten samhällsplanering tillsammans Rapportnummer:

Detaljer