MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og omsorg"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Tidspunkt: 10:30-15:30 Kl. 10:30 - Uformell prat politikerne imellom Kl. 11:00 - Helsesjef Ingeborg Laugsand og omsorgssjef Iren Hovstein Haugen orienterer om sine avdelinger Kl. 12:15 - Møtebehandlingen starter Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-

2 -2-

3 Saksliste Innhold 3-årig prosjekt med driftstilskudd for fysioterapeut ved Campus Steinkjer avsluttes Psykiatritjenesten i Steinkjer kommune og framtidig organisering Prosjekt Ung i aktivt liv Utprøving av kompetansesenter Økonomisk rådgivning Livsgledesykehjem Opphør av distriktstilskudd til Mære legekontor Budsjettavviksanalyse Januar - September 2015 Ettersendes Barnevernvakt i Nord-Trøndelag Omorganisering av barneverntjenesten i Steinkjer kommune Unntatt off. Einar Haug hovedutvalgsleder I sak 15/38 er et medlem inhabil så varamedlem innkalles for behandling av denne saken Utvalgssaksnr PS 15/38 PS 15/39 PS 15/40 PS 15/41 PS 15/42 PS 15/43 PS 15/44 PS 15/45 PS 15/46-3-

4 -4-

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /38 Arkivsaksnr: 2015/5675 Klassering: G27/&57 Saksbehandler: Marit Strugstad 3-ÅRIG PROSJEKT MED DRIFTSTILSKUDD FOR FYSIOTERAPEUT VED CAMPUS STEINKJER AVSLUTTES Trykte vedlegg: - Sak fra Midlertidig kommunal avtalepraksis - Evaluering prosjekt 50 % driftsavtale lokalisert ved Campus Steinkjer Rådmannens forslag til vedtak: 3-årig prosjekt med 50 % driftsavtale ved Fysioterapi & Trening, Campus Steinkjer, videreføres ut året Torunn Austheim rådmann Ingeborg Laugsand helsesjef -5-

6 Saksopplysninger: Den ble det i kommunestyret vedtatt å gi Øystein Bjørnes midlertidig 50 % driftsavtale som fysioterapeut knyttet opp mot Campus Steinkjer. Hensikten var å sikre grunnlaget for fysioterapi som en del av et felles kompetansemiljø i skjæringspunktet mellom skole, idrett og helse. I budsjettvedtak ble det avsatt kroner til formålet som den gang utgjorde 50 % driftstilskudd. Øystein Bjørnes var den eneste søker med helsefaglig bakgrunn til lokaler tilknyttet Steinkjerhallen der praksisen skulle være. Det ble skrevet avtale på 50 % driftstilskudd den med varighet til midten av august Avtaleinngåelse og tildeling av tilskudd med igangsetting av prosjektet skjedde ikke før høsten 2012, da arealene ved Campus ikke var ferdige før den tid. Målet var å utvikle gruppetilbud i fysioterapi til mennesker med ulike diagnoser, individuelt tilpasset, med fokus på aktivitet og mestring. Øystein Bjørnes fikk den tildelt 50 % fast driftsavtale etter utlysning pga ledighet. Han har derfor hatt 100 % driftstilskudd inklusive 50 % prosjektmidler i de to siste årene. Det er siden oppstart blitt etablert 2 avdelinger med treningstilbud. Den ene ligger på Campus og den andre på Dampsaga bad. Det er tilknyttet 5 fysioterapeuter og 15 instruktører til Campus og 3 fysioterapeuter til Dampsaga bad. Totalt har prosjektet ført til 10 nye årsverk med en samlet omsetning på millioner kroner. Bjørnes har hatt et spesielt fokus på KOLS - pasienter, fordi det er en sykdom som i større grad har blitt en utfordring blant eldre. I løpet av de 3 siste årene har mellom KOLS pasienter fått tilbud om gruppebehandling. Det har årlig blitt arrangert møter med LHL Steinkjer, og han har arrangert folkemøte om KOLS og lungesykdommer der også Helseforetaket, lungelege og Helsesjef var invitert. Trening og effekt av trening har blitt dokumentert og presentert i TV og aviser. Erfaringer fra KOLS gruppene har ført til tilsvarende tilbud og mestringsstrategier for hjerte-, parkinson- og revmatiske pasienter. Øystein Bjørnes driver i dag over 30 grupper i uken. I samarbeid med Oddbjørn Floan testes ulike pasientgrupper ved testsenteret til Idrettskretsen. Dette har etter hvert ført til en bra database med dokumentasjon på effekten av trening. Bjørnes tok initiativ til Gym lab/ drop out prosjektet som ble iverksatt i Det er fortsatt i drift. "10 på topp Steinkjer" er et annet tiltak Bjørnes var med å starte i samarbeid med Steinkjer Orienteringsklubb og Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag. Det er også igangsatt et treningstilbud for innvandrerkvinner som nå er overlatt til Nord Trøndelag Idrettskrets. Våren 2016 vil ei hinderløype på Campus Steinkjer tre i kraft i samarbeid med Truls Aalberg ved Steinkjer Ungdomsskole. Øystein Bjørnes har i perioden hatt flere foredrag for div. forum og foreninger om temaet "Det er aldri for sent" -6-

7 Saksvurderinger: Øystein Bjørnes har i perioden utviklet 2 velfungerende senter med flere ansatte. Han har iverksatt mange nye treningsgrupper og gitt tilbud til mange pasienter, både i grupper og individuelt. Han har fokus på motivasjon, kvalitet og dokumentasjon, og har tilknyttet seg mange nye samarbeidspartnere. Øystein Bjørnes er en utviklingsorientert og faglig sterk avtalefysioterapeut, som er utradisjonell og har markert seg positivt i Steinkjer kommune med nye metoder og initiativ til nye prosjekt på tvers av yrkesgrupper og arbeidssted. Konseptet som han har bygd opp har vist seg å være suksessfullt med tanke på å få økt tilgang på fysikalsk behandling og - oppfølging, men også med tanke på resultat. "Gym lab /drop out" - prosjektet er et eksempel på forebyggende satsing og stor måloppnåelse. Steinkjer kommune har fremdeles lange ventelister på fysioterapibehandling og oppfølging. Det er derfor viktig med nytenking for å skape flere trenings-/behandlingstilbud, noe Øystein Bjørnes bidrar til. Innbyggerne i Steinkjer kommune har stor nytte av de nye tilbudene Øystein Bjørnes har opprettet gjennom sitt prosjekt lokalisert ved Campus Steinkjer. Han har foruten prosjektet, hatt 50 % fast driftsavtale med Steinkjer kommune i de to siste årene. Kommunens administrasjon har store utfordringer i å redusere aktivitetsnivået for 2016, slik at budsjettet og økonomiplanen legges fram i balanse. Rådmannen foreslår at driftstilskuddet på kr i prosjektet Fysioterapi & Trening, Campus Steinkjer går ut 2015 og avsluttes. Dette med bakgrunn i innsparingsbehov for budsjettet 2016 og økonomiplanen

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 -11-

12 Evaluering prosjekt 50% driftsavtale lokalisert ved Campus Steinkjer. Innledning/sammendrag Jeg, fysioterapeut Øystein Bjørnes, ble i 2011 enig med Steinkjer kommune om et prosjekt for å etablere et godt helsetilbud ved Campus Steinkjer. Dette etter 3 år med forarbeid med etablering av Fysioterapi & Trening Campus Steinkjer. Jeg søkte om 50% driftsavtale for fysioterapeut i prosjekt, ikke fast, da undertegnede ønsket å vise Steinkjer kommune at behovet var tilstede og at min arbeidsmetode som fysioterapeut var nyskapende i forhold til eksisterende tilbud på Steinkjer. Jeg ønsket å lage et system for gruppebasert og individuell behandling for ulike diagnosegrupper med fokus på fysisk aktivitet og mestring, en tilnærming som er etterspurt av fastleger og sykehus. Jeg har hatt spesielt fokus på å opprette tilbud til pasienter med KOLS, en gruppe som pga stigmatisering ofte ikke har ønsket å gå til behandling. Jeg har i tillegg opprettet grupper for pasienter med andre kroniske sykdommer, som listet under målgruppen nedenfor. Med denne evalueringen ønsker jeg å vise at tilbudet jeg har bygd opp til pasienter er godt og nyskapende, et tilbud som jeg mener er svært viktig for kommunen å beholde. Målsetning for prosjektet: Utvikle gruppetilbud i fysioterapi til mennesker med ulike diagnoser, individuelt tilpasset, med fokus på aktivitet og mestring. Målgruppe: Pasienter med KOLS, Pasienter med Parkinson/MS, Pasienter med hjerte/kar-problematikk, pasienter med revmatisme. Måloppnåelse: Jeg har per i dag over 30 grupper i uken med pasienter med ulike kroniske lidelser. Ca 10 grupper er rene KOLS-grupper, resten av gruppene er sammensatt på tvers av diagnoser, for å oppnå best mulig individuell tilpasning og måloppnåelse for den enkelte. I tillegg har jeg individuell behandling. Under vil jeg gå nærmere inn på hva jeg har gjort og oppnådd i løpet av de tre årene prosjektet har vart. 1.Fysioterapi & Trening Campus Steinkjer Åpnet i nov avdelinger: - Campus Steinkjer ( 5 fysioterapeuter) - 4 årsverk i treningssentret - Gymlab/ drop out - 15 instruktører - Dampsaga Bad (3 fysioterapeuter) - Etablering av senteret har ført til 10 nye årsverk med en samlet omsetning på millioner kr. 2.KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Etterkrigsbarna er blitt godt voksen. Dette har gitt sammen med eldrebølgen en KOLS-bølge. Samfunnet vil på kort sikt få store utfordringer med at flere eldre må få tilgang til oksygen. Mitt mål på Steinkjer var å utvikle en adresse og tilbud (mestringsstrategier) for denne gruppen. Har i løpet av 3 år: -12-

13 Mellom KOLS-pasienter i mitt system. Etablert en god kommunikasjon med helseforetaket og flere leger. Hatt årlige møter med LHL Steinkjer. Arrangerte i 2013 et folkemøte om KOLS og lungesykdommer på Steinkjer hvor jeg inviterte Helseforetaket, lungelege fra Steinkjer og Ingeborg Laugsand fra Steinkjer kommune. Brukt media aktivt: 1. Reportasje i TV2 nyhetene om effekten av oppfølging av KOLS-pasienter 2. Utfordret legene igjennom NRK-Trøndelag (radio) om å gi KOLS-pasienter det de har krav på 3. Flere reportasjer i Trønder Avisa og Steinkjer-Avisa om gode resultater på pasienter, noe som har bidratt til at flere pasienter har tatt kontakt i ettertid, også leger. KOLS pasienter har i dag et godt kjent tilbud på Steinkjer i dag, en adresse hvor både pasienter og leger kan henvende seg! Har også utviklet samme mestringsstrategier for hjertepasienter, parkinsonspasienter og revmatiske pasienter. Har i dag over 30 grupper i uken. 3.Testsenteret til Idrettskretsen Oddbjørn Floan ved testsenteret til Idrettskretsen og undertegnede har et godt samarbeid om å teste ulike pasientgrupper, spesielt KOLS, revmatikere og parkinsonspasienter. - Kvalitetssikring - Dokumentasjon - Motivasjon Vi begynner å ha en bra database på dette, kan etter hvert kunne dokumentere effekt på trening. Dette er jeg alene om som fysioterapeut på Steinkjer. 4.Gymlab / dropout Initiativtaker og styringsgruppeleder for et mestringsprogram for elever i ungdomsskole og videregående skole. Startet i 2012 og er fortsatt i drift, er underveis tverrfaglig forsterket/ forankret på topp Steinkjer Initiativtaker for 10 på topp Steinkjer Samarbeidsprosjekt Fysioterapi & Trening Campus Steinkjer, Steinkjer Orienteringsklubb og Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag. Kanskje det beste folkehelsetiltaket på mange år, stor suksess. 6. Hinderløype på Campus Steinkjer Initiativtaker for dette prosjektet sammen med Truls Aalberg ved Steinkjer ungdomsskole. Kommer til våren, fullfinansiert med tippemidler og garanti fra Steinkjer kommune. -13-

14 7. Innvandrerkvinner og fysisk aktivitet Initiativtaker til et prosjekt for innvandrerkvinner og fysisk aktivitet. Dette ble drevet i 2 år, ble tatt over i et nytt prosjekt som Nord Trøndelag Idrettskrets styrer. 8. Foreninger Har som eneste fysioterapeut i Steinkjer kommune i perioden hatt flere foredrag for ulike foreninger i Steinkjer. Tema: Det er aldri for sent! Senior Forum, LHL, Parkinsons foreningen, diabetikere m.fl. Dette er gjennomført på fritid uten noen form for betaling. -14-

15 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /39 Arkivsaksnr: 2014/7980 Klassering: G70 Saksbehandler: May Beate Haugan PSYKIATRITJENESTEN I STEINKJER KOMMUNE OG FRAMTIDIG ORGANISERING Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg tar til orientering at psykiatritjenesten ved NAV Steinkjer med 2,5 årsverk og 1,1 årsverk i omsorgsavdelingen overføres til en felles oppfølgingstjeneste for rus og psykiatri ved Arbeidssentralen fra Budsjettet for aktuelle tjenester overføres til ansvar Torunn Austheim rådmann Ingeborg Laugsand helsesjef -15-

16 Saksopplysninger: Det ble igangsatt et arbeid for å se på psykiatritjenesten i kommunen i august Bakgrunnen for dette var tilbakemelding fra 2. linjetjenesten og andre samarbeidspartnere om at psykiatritjenesten i kommunen opplevdes fragmentert. Psykiatriske sykepleiere ved NAV uttrykte også at det var en bekymring i forhold til lite fagmiljø og sårbarhet i tjenesten. Målet med tjenesten er å jobbe med forebygging og tidlig intervensjon. Dette er i tråd med sentrale føringer. NAVs omverdensanalyse 2014 viser: Økt trygdebruk på grunn av psykiske lidelser Det har ikke vært påvist noen økning av psykiske lidelser i befolkningen. Likevel har Norge, i likhet med de fleste europeiske land, hatt økning i psykiske lidelser som årsak til sykepenger og uførepensjon. Det er sannsynlig at psykiske lidelser fortsatt vil øke som årsak til trygdebruk. Særlig blant unge er denne sykdomsgruppen helt dominerende. Sammenlignet med andre OECD-land har Norge relativt sett lav yrkesdeltakelse blant personer med psykiske lidelser. Tiltak for denne gruppen krever ofte et omfattende samarbeid med den psykiske helsetjenesten. Nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld St ): «Beskriver angst og depresjon som viktigste årsaker til sykemeldinger og uføretrygd. Innsatsen for å styrke tilbudet til mennesker med angst og depresjon inngår i utviklingen av det psykiske helsefeltet.» Samhandlingsreformen, «Rett behandling på rett sted til rett tid» : «Skal sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet..det legges vekt på at det er behov for å satse sterkere på forebygging og tidlig intervensjon i sykdomsforløp.» Kommuneplan og strategidokument Nåværende kommuneplan og strategidokument i Steinkjer kommune har tydelige føringer på at forebygging skal prioriteres. Videre er det sentrale føringer på at tjenesten rus/psykiatri skal styrkes. Tjenesten har som mål å komme tidlig inn med et forebyggende perspektiv - nå de rette innbyggerne til rett tid. Prioritering av brukere fra psykiatriske sykepleiere i NAV: Brukere med tyngre diagnoser Brukere med barn Ungdom år Kriterier for prioriteringer gjøres i samråd med 2. linjetjenesten og kommuneoverlege. Tjenesten har i dag oppfølging av ca. 80 brukere. Av disse er i overkant av 30 % i jobb. Lettere psykiske lidelser/angst er i dag hovedårsaken til at unge blir uføre. For å forebygge utenforskapet er det svært viktig med forebygging blant annet gjennom støttesamtaler for denne gruppen. -16-

17 Fremtidig organisering: Ved å kategorisere de ulike brukergruppene som skal ha psykiatritjeneste i kommunen, kan en dele opp i tre grupper: Innbyggere med lettere psyk. lidelser/angst Innbyggere som står i fare for å falle fra arbeidslivet, skole og utdanning. Innbyggere som er henvist fra 2. linjetjenesten og som har behov for støttesamtaler. Innbyggere som har mer sammensatte psykiske utfordringer Innbyggere som har behov for tyngre tverrfaglig innsats. Psyk, fastlege, Nav etc. Innbyggere som vil ha behov for oppfølging over lengre tid for å komme tilbake til et aktivt liv. «Tyngre» brukere som har langvarige og alvorlige psykiske lidelser Innbyggere som har alvorlige lidelser så som schizofreni, bipolar lidelse og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Behov for lengre/varig oppfølging fra 1. og 2. linjetjenesten. For å få en god samhandling og helhetlig tjenesteyting har vi følgende forslag til ny organisering: Innbyggere med lettere psyk. lidelser/angst Samorganisering av psykiatritjenesten i NAV (2,5 årsv) med øvrig psykiatrikompetanse ved Arbeidssentralen (4 årsv) og avd. for omsorg (1,1 årsv). Til sammen 7,6 årsverk i avd. for helse. Organiseres som en egen oppfølgingstjeneste for rus og psykiatri inn under Arbeidssentralen. Innbyggere som har mer sammensatte psykiske utfordringer Felles ansvarsområde med «fordelingsteam». Repr. fra oppfølgingsteamet, bolig og tildelingskontoret, barnevern, NAV og kommuneoverlege. Møtene lokaliseres til Felten ukentlig. «Tyngre» brukere som har langvarige og alvorlige psykiske lidelser Samarbeidet org. gjennom ansvarsgrupper og individuelle planer. På tvers av sektorer og avdelinger. Hovedtjenesten vil ligge inn under avd for omsorg gjennom oppfølging i kommunal bolig. Psykiatriske sykepleiere bruker litt i overkant av 0,1 årsverk på denne gruppen. Ved å samle psykiatritjenesten som skal jobbe med innbyggerne i den grønne kategorien inn i en samlet oppfølgingstjeneste for rus og psykiatri ved Arbeidssentralen, vil tjenesten få et større faglig miljø. 2,5 årsverk psykiatriske sykepleiere NAV, samt 1,1 årsverk fra omsorg (0,8 årsverk vernepleier med spes. utd. innenfor rusområdet og 0,3 årsverk psyk. sykepleier), vil til sammen med psykiatrikompetansen ved Arbeidssentralen utgjøre 7,6 årsverk. Dette fører til en mer robust tjeneste med tanke på kvalitet. Ved å samle rustjenesten og psykiatritjenesten ved Arbeidssentralen blir det enklere å samhandle tett. Brukerplankartlegging i Steinkjer viser at ca. 80 % (112) av de kartlagte har en sammensatt rus- og psykiatrilidelse. -17-

18 For å sikre en god samhandling og tverrfaglighet om brukerne i den gule kategorien innbyggere med mer sammensatte psykiske utfordringer, foreslår vi at det etableres et fordelingsteam. Et slikt team vil sikre faglig oppdatering og samhandling med 2. linjetjenesten og internt i kommunen. Nye brukere meldes opp til teamet som har ukentlige møter. I tillegg vil dette være en faglig arena for oppdatering. Dette illustreres i denne modellen: Helse stasjon Barne vern Fordelings team Kommune overlege NAV Leiret/ Rustj. Bolig og tildelingsktr Saksvurdering: Denne organiseringen er rigget for å møte ny praksis i Helse Nord-Trøndelag med tidligere utskriving, og for å møte sentrale myndigheters føringer om tettere samhandling. Fremtidige utfordringer for kommunen vil være få senger og tidligere utskriving av pasienter ved 2. linjetjenesten, større poliklinisk virksomhet og at det blir en økt kostnad pga. «overliggere». Sentrale myndigheter gir også føringer på at kommunene skal se rus og psykiatri i sammenheng (ROP) gjennom tildelinger av ekstra midler og prosjekt. Gjennom å samle psykiatritjenesten i en oppfølgingstjeneste for rus og psykiatri ved Arbeidssentralen vil en styrke tjenesten som jobber forebyggende og med tidlig intervensjon. Gjennom å skape en felles organisering og arena for rus- og psykiatritjenesten, vil den være mer robust og det faglige miljøet vil bli samlet. Videre vil det gjennom en samlet ledelse være lettere å være tett på fagområdet og følge opp tjenesten helhetlig. Praktisk gjennomføring 2,5 årsverk ved NAV og 1,1 årsverk fra omsorgsavdelingen overføres til Arbeidssentralen. Lønnskostnader og kostnader knyttet til drift overføres fra NAV og omsorg sitt budsjettansvar og over til Arbeidssentralen, ansvar Fordeling av saker vil fortsatt skje via det tverrsektorielle Fordelingsteamet som etableres. -18-

19 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /40 Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg vedtar at det søkes ytterligere tilskudd til Arbeids- og velferdsdirektoratet til Barnefattigdomsprosjekt i kommunene til prosjektet «Ung i Aktivt Liv». Gjennom denne satsningen ønsker NAV å fortsette det positive arbeidet med å videreutvikle rutiner og samhandling på systemnivå overfor ungdomsgruppen. I tillegg jobbes det med å etablere et Jobbhus i Regimentsboligen i Steinkjer. Torunn Austheim rådmann Ingeborg Laugsand helsesjef -19-

20 Saksopplysninger: Bakgrunn I kommunene er det mange ungdommer under 30 år med behov for oppfølging og ekstra innsats fra NAV. Utfordringene til ungdomsgruppa er sammensatt og man ser i økende grad at mange sliter med helsemessige og sosiale utfordringer, herunder rus og psykiatri. Kommunene beskriver disse utfordringene i flere planverk. De står overfor betydelige velferdsutfordringer, bl.a. det relativt høye antallet innbyggere som er utenfor det ordinære arbeidslivet. Vi ønsker overfor denne gruppen å motivere til aktivitet og derigjennom skape en mestring og motivasjon til endring. Vi søkte derfor i 2014 midler til et forprosjekt i forhold til videreutvikling av kurset «Sjef i eget Liv». Dette er et kurskonsept utviklet ved NAV Steinkjer. Kurset har fokus på jobbsøking og økonomi og har fått svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Målet for prosjektet er: Å ha ungdommer med størst utfordringer, aldersgruppe uten aktivitet over tid, (frafall i skole og skoletrøtte) Redusere rekruttering til økonomisk sosial hjelp Å formidle ungdommene inn i varige arbeidsforhold, aktivitet eller utdanning Vi har videre som mål gjennom prosjektet å oppnå en 50 % reduksjon av antall personer som søker økonomisk sosial hjelp eller er i NAV systemet i løpet av prosjektperioden. Å utvikle metoder i forhold til å utvikle gode kompetanseutviklingsplaner for bruker (nå-situasjon og ønsket). Videre å kartlegge alle tiltak som må til for å lage en god kompetanseutviklingsplan. Aktiviteter som planlegges i prosjektet Hvordan bruke kunnskapsrelatert arbeidsmetodikk ovenfor ungdom (metode MI og LØFT teknikker) Gjennomgang av NAVs måte å være organisert på for å møte ungdomsutfordringen i tjenesteområdet (Inderøy, Verran og Steinkjer) Kartlegge mulighetene for opprettelse av tverrfaglige henvisningsteam (involverte aktører møtes regelmessig for samordning og samarbeid ift konkret sak) Utstrakt dialog med næringslivet (bredt sammensatt), samfunnsrelatert dialog med disse Opprettelse av «praksis bank» av bedrifter Kartlegge bedriftenes mulighet for mentoroppgaver og økonomiske utfordringer rundt dette Opprettelse av en «Trainee-program for målgruppen (praksisperioden i en eller flere bedrifter) Kartlegge arenaene i forhold til å sikre barn og unge voksnes muligheter for aktiv fritid NAV Steinkjer har sammen med NAV Inderøy og NAV Verran søkt om og fått tildelt midler til prosjektet «Ung i Aktivt Liv». I første omgang fikk vi midler til et forprosjekt i ett år. Vi fikk tildelt kr ,- i et år med mulighet for forlengelse i opptil 3 år. Midlene skal benyttes til en prosjektleder. Gjennomføring av forprosjekt «Arbeid for sosial hjelp» Prosjektleder ble tilsatt i januar i år. I forprosjektet er det iverksatt flere aktiviteter overfor målgruppen. I juni 2014 fikk vi i gang jobb for sosialhjelp for alle ungdommer som meldte seg på NAV. Det startet som et prosjekt, og ble fra og med implementert i Steinkjer kommunes budsjett med en 50 % stilling til arbeidsleder. Arbeidsstedets utgangspunkt er Arbeidssentralen. Jobben kan utføres der, eller ute på innmeldte oppdrag rundt om i kommunen. Her jobber ungdommene tre dager i uka mellom kl For å få vedtak om økonomisk sosialhjelp behandlet må de møte på jobb. Det føres fravær hver morgen, og det blir trukket i sosialhjelpstønaden om de -20-

21 ikke møter. Her kan ungdommen være i opptil 2 måneder for å få avklart arbeidsevne og andre eventuelle utfordringer. Noen kommer seg videre selv, mens andre trenger hjelp til å finne annen jobb eller føres tilbake til skolen. Det er tett oppfølging av ungdomsteamet under perioden de er på Arbeidssentralen. De to dagene i uka de ikke jobber, skal brukes til jobbsøking om det er målet Antall unggdommer på sosialhjelp Figuren viser antall ungdommer på økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Videreutvikling av kurset «Sjef i eget liv». "Sjef i eget Liv" er et eget utviklet kurskonsept for ungdommer i målgruppen. Kurset går over 5 uker og inneholder en praksisperiode til utvalgte arbeidsgivere over 2 uker. Videre er det fokus på økonomi, karriereveiledning og jobbsøking. Samarbeid med skolene Det er etablert faste ukentlige møtepunkter med videregående skole på Steinkjer, hvor en veileder fra NAV - kontoret er på skolen. I tillegg har vi invitert oss inn sammen med Oppfølgingstjenesten på videregående skole inn til foreldremøte til 10. klassen. Vi ser i vår arbeidshverdag at overgangen fra ungdomsskole til videregående kan være tøff for noen. Det er nytt, det er stort, det er forventninger og alt dette kan være en utfordring. Gjennom disse møtene ønsker vi å informere foreldre og elever om hvordan vi jobber opp imot ungdomsgruppen, litt om samarbeidsavtalen vår og hvilke muligheter ungdommene har når de begynner i videregående skole. Vi syns det er viktig at alle foreldre og barn i forkant av at de forlater grunnskolen vet hva barna går til, hvilke rettigheter de har, og at det er noen der som kan hjelpe til om det blir behov for det. Det vil også være fokus på fravær og gjennomføring samt litt statistikk. Målet vårt er en videregående skole for alle, og vi håper med et slikt møte at vi kan være med å forebygge, informere og vise at vi er støttespillere i ungdommens hverdag. Dette møtet er allerede avholdt ved Leksvik ungdomsskole. Videre er det avtalt møter på flere av de andre ungdomsskolene i prosjektkommunene. I tillegg skal NAV inn på fagdag ved Steinkjer Ungdomsskole for å formidle vår erfaring med ungdom og økonomi. Det er også etablert et samarbeid med Egge ungdomsskole om samme tema. Våre samarbeidspartnere i dag er næringslivet, ungdomsskole, videregående skole, fylkeskommunen, opplæringskontorene, helsesektoren og rustjenesten. -21-

22 Videreføring av prosjektet Vi ønsker nå å videreføre denne satsningen i forprosjektet med å søke ytterligere prosjektmidler. I tillegg til å videreutvikle tjenester og samarbeid vi har startet opp med, ønsker vi å etablere et «Jobbhus». Jobbhuset er etablert i Trondheim med meget gode resultater. Suksesskriteriene er iflg Nav Midtbyen: Tidlig innsats og god kartlegging av ungdommene Møter ungdommen på en annen arena trygghet og likeverd Gruppeprosess gir rask og god kunnskap om ungdommene Brukermedvirkning i fokus evaluering og påvirkning Dedikerte medarbeidere som er glad i ungdom Assistentene sine bidrag sosialt og lede gruppearbeidet Ingen ventetid på tiltak Godt samarbeid med næringsliv og øvrige aktører på vår arena Vi gjør det vi vet virker! Det som gjør Jobbhuset annerledes er at det er ungdommene selv som driver mye av prosessene, gjennom å være assistenter. Ungdommene utfordrer hverandre sosialt, og spesielt de som sliter med angstsymptomer. Av andre deltakere beskrives assistentene som ei bru mellom ansatte ved Jobbhuset og dem selv. Assistentene er viktige kulturbærere ved Jobbhuset. De har ansvar for gruppearbeidet i smågruppene, og de ivaretar det sosiale ansvaret for å inkludere deltakere på kurs. Jobbhuset driftes av ungdommene selv som Piloter for hverandre i samhandling med NAV- ansatte som jobber der, samt arbeidsleder. Et annet suksesskriterie som vektlegges er at Jobbhuset ikke er på selve NAV-kontoret, men på en annen arena. Det gjør det lettere å komme i kontakt med NAV- ansatte og det blir en annen atmosfære. Vi ser for oss å kunne etablere et Jobbhus i Regimentsboligen i Steinkjer. Vi synes at det er en godt egnet bolig til ungdommene. Den ligger i sentrum uten å være i selve byen. En bolig som ungdommene kan være stolt over å ha som arbeidsplass/oppmøtested i hverdagen. Det passer godt til slagordet «Åpen, lys og glad» Det satses på ungdomsgruppen. Gjennom Jobbhuset kan man drifte huset i form av enkelt vedlikehold, vask, utleie, hage, servering m.m. -22-

23 På Jobbhuset vil det være pliktig oppmøte for alle ungdommer som ikke er på skole/jobb eller annen aktivitet. På Jobbhuset ser vi for oss følgende: Gjennomføre jobbkurs der drømmer, ønsker og hindringer kartlegges. Ha tett kontakt/ Samarbeid med næringslivet Ungdommen i samarbeid med de voksne skal drifte huset. Det kan være vedlikehold, vask, utleie, hage, mat med mer. Enkle, men viktige ting som må gjøres. Lære om ernæring, kosthold og hygiene Ta imot eksterne jobboppdrag Loses videre ut i ordinært arbeid alternativt skole Økonomi Vi ser for oss at vi leier huset uten kostnad mot at vi: Betaler strøm Holder oss med ved selv Betaler noe materialkost for enkelt vedlikehold Noe investering i forhold til nødvendig inventar Vedlikehold av uteareal Renhold innvendig Denne ideen er sondert opp mot styret i stiftelsen for Regimentsboligen, og de er positive til forslaget.. Mål for Jobbhuset Ungdommene skal ikke gå på passiv sosialstønad, men være i aktivitet på Jobbhuset. Om de ikke selv har kommet i ordinært virke, dvs. skole/jobb innen to måneder, vil vi lose de over i annen aktivitet etter kartlegging og match. De vil kun motta sosialhjelp i den perioden de er ved Jobbhuset. Det vil si; ikke oppmøte, vil medføre trekk i ytelse. Her er man tett på, og det stilles krav til hver enkelt på individuelt grunnlag. Gevinsten for kommunen vil være at man på sikt sparer penger på at alle ungdommer er i aktivitet, og skal over i annet virke etter to måneder, dvs. bort fra det kommunale budsjettet. Kommunen vil stå frem som et godt eksempel i forhold til ungdom og aktivitet, der ungdommen er i fokus med tett oppfølging på individnivå. Vi ønsker nå å søke om prosjektmidler for å få et Jobbhus oppe å gå. Tanken på sikt er å få etablert et stabilt JOBBHUS i ordinær drift for ungdommer som trenger det. Saksvurdering: NAV ønsker å motivere ungdomsgruppen til aktivitet og derigjennom skape en mestring og motivasjon til endring og positiv utvikling. Dette for å forebygge utenforskap og drop out fra videregående skole. Gjennom målrettet og metodisk arbeid, vil vi halvere antallet ungdommer på økonomisk sosial hjelp. Det anbefales å videreføre prosjektet «Ung i aktivt Liv», og søke om ytterligere prosjektmidler. Søknad om prosjektmidler sendes via fylkesmannen til Arbeids- og velferdsdirektoratet til Barnefattigdomsprosjekt i kommunene. Videre er det uttalt fra fylkesmannen at når man først har fått tilskudd, så er man prioritert i 3 år slik at prosjektet kan fullføres før det blir lagt inn i drift i Steinkjer. Det er derfor grunn til å tro at vi vil få midler i ytterligere 2 år. I denne perioden vil prosjektet fortsette det positive arbeidet med å videreutvikle rutiner og samhandling på systemnivå. I tillegg vil vi jobbe med å etablere et Jobbhus i Regimentsboligen i Steinkjer. -23-

24 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /41 Arkivsaksnr: 2015/5508 Klassering: 026/F02 Saksbehandler: May Beate Haugan UTPRØVING AV KOMPETANSESENTER ØKONOMISK RÅDGIVNING Trykte vedlegg: «Utredning om opprettelse av et Kompetansesenter for gjeldsrådgiving i Nord-Trøndelag» fra Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg tar til orientering at det etableres og prøves ut et fylkesovergripende kompetansesenter for økonomisk rådgivning i Steinkjer. Torunn Austheim rådmann Ingeborg Laugsand helsesjef -24-

25 Saksopplysninger: Bakgrunn Den generelle samfunnsutviklingen tilsier at vi vil oppleve at flere innbyggere vil få gjeldsproblemer og/eller økonomiske utfordringer. Dette begrunnes i økt arbeidsledighet, husholdningenes lånebelastning, usikkerhet rundt boligpriser osv.. Disse faktorene vil med stor sannsynlighet medføre at NAV fremover får mange nye brukere og brukergrupper. Grupper som kan utfordre organisasjonen i forhold til bistandsbehov og krav (jfr. nedgang i oljesektoren og mange ledige ingeniører m.fl.). Vesentlig i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt er ansvaret for økonomisk rådgivning. Økonomiske vanskeligheter kan være del av et større sakskompleks, og det er viktig at økonomisk rådgivning integreres med NAV-kontorets øvrige oppgaver. Tjenesten økonomisk rådgiving skal, på lik linje med andre fagområder i kontorene, jobbe i samsvar med NAVs visjon «Vi gir mennesker muligheter», og målene om å få; flere ut i jobb flere raskere tilbake etter sykdom flere finansielt og sosialt inkludert og færre på økonomisk sosialhjelp Det er derfor avgjørende at ansatte i NAV har den nødvendige kompetanse til å gi kvalifiserte økonomiske råd og god veiledning i disse sakene. Nord-Trøndelag er imidlertid et relativt lite fylke med et innbyggertall på ca Fylket har 23 kommuner der 16 av disse har et folketall på under Alle kommunene har eget NAV- kontor og 12 av disse er såkalte garantikontor. Byene i fylket er Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og Kolvereid (Norges minste by). Mange veiledere i NAV anser økonomisk rådgiving og/eller gjeldsrådgivingssakene som en spesielt krevende oppgave ved kontoret, og dette handler ofte om usikkerhet rundt egen kunnskap. Bakgrunnen finner en ofte i begrenset saksmengde pr. år, og dermed blir det vanskelig å opparbeide den kompetansen som disse sakene krever. Med dette som bakgrunn, er det derfor naturlig å stille spørsmål om NAV leverer en forsvarlig tjeneste, jfr. 4 i Lov om sosiale tjenester i NAV, (stl) til alle innbyggerne med behov for tjenesten i Nord-Trøndelag. Pr. årsskiftet 2014/15 var det registrert ca aktive gjeldssaker, og det antas at mellom % av disse er å anse som komplekse og spesielt ressurskrevende. For å sikre brukerne en kunnskapsbasert tjeneste i forhold til behandling av de «tunge» gjeldsrådgivingssakene foreslår styringsgruppen for prosjektet «Fylkesnettverk for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag» at det opprettes et «Kompetansesenter for gjeldsrådgivingssaker i Nord-Trøndelag» (se mer om dette i vedlagte utredning). Dette begrunnes i behov for; å sikre en identisk tjeneste for alle innbyggerne i Nord- Trøndelag, å øke muligheten for at disse brukerne kan oppnå utenrettslige avtaler med kreditorer, å bygge et sterkt kompetansemiljø som sikrer en kunnskapsbasert tjeneste til brukerne og som forsvarer kravet om å være oppdatert på regelverk og praksis. at senteret skal bidra til å videreutvikle NAV-veiledernes kompetanse og ferdigheter å redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. understøtte NAVs rolle som kommunens velferdsaktør. Organisering Økonomisk rådgivning er nedfelt som en lovpålagt oppgave for kommunene, og det vil ut fra dette være naturlig og tenke at et slikt kompetansesenter skal organiseres i kommunal regi. Organiseringen vil kunne gjøres på flere måter, men størrelsen på senteret og type oppgaver tilsier at dette bør være så enkelt som mulig. -25-

26 Med utgangspunkt i dette foreslås det en organisering etter kommunelovens 28 b administrativt vertskommune-samarbeid. Steinkjer kommune er, via rådmannen, muntlig forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vertskommuneansvaret. Ut fra valgt organiseringsform og lokalisering, vil det formelle ansvaret ligge til rådmannen i Steinkjer kommune, mens det utøvende ansvaret vil tillegges den lokale NAV-leder i kommunen. Det vil i tillegg være naturlig at en av arbeidstakerne ved kompetansesenteret vil få et utvidet ansvar i form av fagansvar ved senteret. Finansiering Nord-Trøndelags intensjon om å prøve ut modellen med et kompetansesenter skjer i en periode der mange elementer «er i spill» i kommune Norge, kommunereformen, tilpassinger i samhandlings-reformen, politireform, ekspertutvalg NAV mm. I denne situasjonen innses det at en omorganisering av gjeldsrådgivingstjenesten i NAV vil ha utfordringer i å nå fram både på det politiske- eller administrative kartet i de 23 kommunene i Nord-Trøndelag. For å prøve ut modellen må det derfor legges til grunn at dette kan finansieres via statlige utviklingsmidler. Dette vil i så fall innebære at modellen kan utprøves internt i NAV-systemet. Det antas at en prosjektorganisering over 3 år er nødvendig. Det er ut fra dette søkt om tilskuddsmidler for utvikling av et «Kompetansesenter for gjeldsrådgiving i Nord-Trøndelag» med kr over en tre-års periode fra Kommunene skal holdes løpende orientert om denne formen for organisering gir forventet gevinst for brukerne og kommunene. Ved år 2 må innsalg til kommunene starte, dette basert på en mellomevaluering. Dette må gjennomføres i forkant av budsjettbehandlingen til kommunene, slik at kommunene eventuelt kan foreta budsjett-tilpasninger for å overta videre drift etter utviklingsperioden. Tidsfaktoren Styringsgruppen har besluttet at det er ønskelig at et kompetansesenter for gjeldsrådgiving skal utprøves. Det er videre besluttet at dette tilstrebes lagt til Steinkjer og ønsket oppstartdato til Dette innebærer at arbeidet med ansettelser til senteret må igangsettes snarest mulig etter at finansieringen er på plass. Ved NAV kontorene er det pr. dato ca. 9 årsverk tilknyttet økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving. Det forventes at noen fra dagens personalressurser «overføres» til senteret. Om så ikke skjer, må det igangsettes eksterne søkeprosesser. Saksvurdering: For å imøtekomme samfunnsutviklingen som tilsier at vi med stor sannsynlighet vil oppleve at flere innbyggere vil få gjeldsproblemer og/eller økonomiske utfordringer, etableres et fylkesovergripende kompetansesenter for økonomisk rådgivning. Dette for å sikre en god kvalitet på tjenesten, og at det gis en lik tjeneste til alle innbyggerne i Nord Trøndelag. Videre vil NAV kontorene fremover få mange nye brukere og brukergrupper. Grupper som kan utfordre organisasjonen i forhold til bistandsbehov og krav (jfr. nedgang i oljesektoren og mange ledige ingeniører m.fl.). Ved at en samler kompetansen i et senter, vil lokalkontorene i større grad få muligheten til å jobbe forebyggende og komme tidligere inn med økonomisk rådgivning. Det vil igjen være positivt for å få NAVs visjon «Vi gir mennesker muligheter», og målene om å få; flere ut i jobb flere raskere tilbake etter sykdom flere finansielt og sosialt inkludert og færre på økonomisk sosialhjelp -26-

27 U tredn ing om opprette lse av et Kompetansesenter for g je ldsrådg iv ing i N ord - Trønde lag Klargjort for: Styringsgruppe Klargjort av: Prosjektleder Trygve Rossebø Dato: Forslag nr.: 2 "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi -27-

28 Innholdsfortegnelse 1 Utfordringsbilde og definisjoner Bakgrunn Utfordringsbilde Tjenesten Utøvelse av tjenesten økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving Forslag om opprettelse av et Kompetansesenter for tunge gjeldsrådgivingssaker Definisjoner Begrepsavklaring En styrking av kompetansen ved lokalkontorene Kompetansesenter Mål og rammer Målet med opprettelse av et kompetansesenter Antatt arbeidsrutine for kompetansesenteret Gevinst Effekten av økonomisk rådgiving Styrkning av lokalkontorene Økt troverdighet og bedre dialog med kreditorer Bedre kompetanse tilgjengelig for brukerne Rammer Omfang Oppgaveomfang Absolutte krav Ønskelige krav Organisering Eier Ledelse Struktur Beslutningspunkter Krav til beslutningspunkter Oppfølging/statusmøter Milepæler fra uke Økonomi Driftskostnader ved ordinær drift Finansiering Dagens personalbilde Finansieringsmodeller Prosjektmidler Alternativer til ett «Kompetansesenter i Nord-Trøndelag» To kompetansesenter Saksbehandling av tunge gjeldssaker på Tjenesteområde nivå Fortsetter på samme måte som nå Sluttkommentar

29 1 Utfordringsbilde og definisjoner 1.1 Bakgrunn Utfordringsbilde Nord-Trøndelag er et relativt lite fylke med et innbyggertall på ca Fylket har 23 kommuner, 16 av disse med et folketall på under Alle kommunene har eget NAV kontor og 12 av disse er såkalte garantikontor. I tillegg er det to kontor (Lierne og Meråker) som ikke er omfattet av «garantien» idet de på innplasseringstidspunktet hadde bemanning på 3.5 stilling hver. Byene i fylket er Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og Kolvereid (Norges minste by) Pr. årsskifte 2014/15 var det registrert ca aktive gjeldssaker. Sett i forhold til antallet småkontor med svært begrenset antall gjeldssaker er det naturlig å stille spørsmål om NAV leverer en forsvarlig tjeneste, jfr. 4 i Lov om sosiale tjenester i NAV, (stl) til alle innbyggerne i Nord-Trøndelag. Av like stor interesse er det å utforske om en styrking av kompetansen på fagområdet samtidig kan bidra til større måloppnåelse på andre fagområder? Flere brukere med riktig fokus på å komme i jobb (A`en i NAV), flere raskere tilbake etter sykdom og flere sosialt inkludert og færre på økonomisk sosialhjelp. Det forrige prosjektet (3 tjenesteområder) foretok en brukerprofilundersøkelse i aktive saker 2011/12, denne ble gjentatt høsten 2014 i alle 7 tjenesteområdene. Den avdekket følgende (forrige måling i parentes): Den kjønnsmessige fordelingen er 38 prosent kvinner og 62 prosent menn. Dette er omtrent identisk med forrige undersøkelse og nasjonale tall. To tredjedeler av brukerne har sin inntekt via NAV. Ved tilsvarende måling i 2012 hadde tre fjerdedeler det samme. o Økningen er blant vanlige lønnsmottakere, og dette er spesielt krevende. Gruppen utvikler en gjeldsproblematikk uten å søke bistand på et tidlig tidspunkt, og når NAV kommer inn er det ofte en tunge gjeldsproblemer. Videre viser undersøkelsen at: 32 prosent er lønnsmottakere. (23) 31 prosent går på AAP (arbeidsavklaringspenger) (33), 21 prosent er ufør/trygd (26) mens 17 prosent er på andre ytelser (Kvp, dagpenger, overgangsstønad, fødselspenger )(18) Den aldersmessige fordelingen er som følger: år 24 prosent (22), år 27 prosent (33) år 21 prosent (23) år 16 prosent (16) prosent (6) Økningen i den eldste aldergruppen er forøvrig identisk med utviklingen på nasjonalt hold

30 Omverdensanalysen i NAV peker på en del områder som vil påvirke organisasjonen. Beskrevne punkter under er valgt fordi det sannsynligvis er fra disse vi kan få nye brukere med økonomiske utfordringer i de kommende årene. Flere brukere og flere eldre stiller nye krav til NAV En større innvandrerbefolkning som ikke mestrer norsk Stadig mindre etterspørsel etter arbeidskraft uten fullført utdanning Flere får trygdeytelser pga. psykiske lidelser Unge voksne og innvandrere mest utsatt for lavinntekt Årsrapporten fra Finanstilsynet (nov. 2014) peker på følgende utfordringsbilde; Utviklingen i husholdningene har stor betydning for finansiell stabilitet. Husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig de siste a rene. o Gjelden har imidlertid økt vesentlig mer enn inntektene. Gjeldsbelastningen er nå på det høyeste nivået som noensinne er registrert. Det høye gjeldsnivået innebærer at husholdningene er mer sårbare enn tidligere for økte renter og inntektsbortfall. Det er de unge låntakerne som har høyest andel lån utover 85 prosent bela ningsgrad, og andelen økte fra 27 prosent i 2013 til 34 prosent i o Flere lån var ogsa høyere enn boligens verdi, og andelen økte til 10 prosent fra 9 prosent i fjor. Det er en økning i opptak av forbrukslån. Ved utgangen av første halvår 2014 var veksten 11,1 prosent fra først halvår Den generelle samfunnsutviklingen tilsier at vi fremover kan få flere som vil være utsatt for økonomiske utfordringer og gjeldsproblemer, og at presset på/mot NAV-kontorene og tjenesten økonomisk rådgiving øker. Samtidig er det få signaler som tilsier at ressursene, økonomisk el. ansatte, gjør det samme. Erfaring viser samtidig at det å avdekke og intervenere tidlig er av betydning for utfallet av sakene. For å sikre brukeren en kunnskapsbasert tjeneste med riktig kompetanse må derfor NAV øke fokuset på tjenesten, se på arbeidsrutiner og bygge sterkere kompetansemiljøer Tjenesten Opplysning, råd og veiledning er helt sentralt i NAV-kontorets oppgaver, og tjenesten skal være forsvarlig. For å kunne yte en forsvarlig tjeneste, må kontoret sikre en forsvarlig saksbehandling fra henvendelse mottas via vedtak til saken avsluttes. NAV-kontoret har vedtaksmyndigheten, og kan ikke delegere denne til personer, organer eller andre som er organisert utenfor NAV-kontoret. Et unntak fra dette er hvis det er inngått interkommunalt samarbeid, Vesentlig i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt er ansvaret for økonomisk rådgivning. Økonomiske vanskeligheter kan være del av et større sakskompleks, og det er viktig at økonomisk rådgivning integreres med NAV-kontorets øvrige oppgaver. Økonomisk rådgivning i kommunene er en lovpålagt oppgave, jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (stl) 17 (tidligere sosialtjenesteloven 4-1)

31 Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv g i slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. K omm unens bistands plikt i forhold til utenrettslige gjeldsordninger er også presisert i gjeldsordningsloven (gol) 1-5. Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere, Formålet med den økonomiske rådgivningen er tredelt; å forebygge økonomiske problemer, å søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger for tjenestemottaker med behov for økonomisk rehabilitering. Når NAV - kontoret skal avklare tjenestemottakers behov for økonomisk rådgivning, er det nødvendig å kartlegge vedkommende faktiske inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. NAV - ko ntoret må tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkelte tjenestemottakers forutsetninger og behov. Ut fra det som kommer frem under kartleggingen, må NAV - kontoret vurdere på hvilket nivå rådgivningen skal gis. Aktuelle tiltak kan være opplæring i øk onomistyring og budsjettering, konkrete økonomiske råd, kontakt med kreditorer i enklere saker og tyngre rådgivningsoppgaver, herunder å utarbeide utenrettslige gjeldsordninger. «Fylkesnettverk for økonomisk rådgiving i Nord - Trøndelag» har fokus på at øk onomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving, ikke kun bør ses på som en isolert bit av tjenestetilbudet i NAV. Personer med en utfordrende ø konomisk situasjon har hodet fullt av bekymringer som gjør det krevende å ha riktig fokus på andre områder, som evne til arbeid (stå i eller søke), aktivitet, sosial inkludering eller helse (bli frisk, tilbake til jobb). vanskeligheter. Dette belyses tydelig i forskning en fra SIFO (se modell t.v. ) 1 som sier at 68 prosent av de som har alvorlige økonomiske vanskeligheter får nedsatt helse, og 66 pro sent nedsatt arbeidsevne perioden de har økonomiske Det er derfor av avgjørende betydning at tjenesten ø konomisk rådgiving jobber i sams var med NAVs visjon «Vi gir mennesker muligheter ; flere ut i jobb flere raskere tilbake etter sykdom f lere sosialt inkludert og færre på øko nomisk sosialhjelp 1 Sifo rapport 2010 "Ny start ved gjennomført gjeldsordning" 5-31-

32 1.1.3 Utøvelse av tjenesten økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving Det finnes ikke en spesifikk metodisk fremgangsmåte ved behandling av saker om økonomisk rådgivning. Saksbehandlingsregler er ikke direkte lovregulerte, men behandling av saker forutsetter at man setter seg inn i lover, regler og rutiner. Valg av rutiner vil basere seg på opparbeidet erfaring og praksis om hvordan man tilnærmer seg problemene. Det er allikevel noen utgangspunkter som vil være naturlige. Arbeidsprosessen vil dele seg inn i flere faser, der kartlegging og tiltak vil være de mest arbeidskrevende oppgavene. Den økonomiske rådgiveren vil i dette arbeidet måtte benytte seg av de skjemaer, maler og andre hjelpemidler som er definert inn som kontorets virkemidler. Det aller viktigste i kartleggingen vil være å få en oversikt over inntekter, utgifter, formue og gjeld. Ved forhandlinger om en løsning med kreditorene, vil utgangspunktet være at gjelden skal betjenes etter evne. Målet er altså å få til en rimelig løsning for både bruker og kreditor. Mange veiledere i NAV anser økonomisk rådgiving og/eller gjeldsrådgivingssakene som en spesielt krevende oppgave ved kontoret, og dette handler ofte om usikkerhet rundt egen kunnskap. Bakgrunnen finner en ofte i begrenset saksmengde pr. år og dermed vanskelig å opparbeide den kompetansen som disse sakene krever. Som en tommelfingerregel må man anta at der antallet nye saker pr. a r er under 20, vil det være svært utfordrende a opparbeide og opprettholde tilstrekkelig kompetanse. Konkret forslag fra Ekspertutvalget NAV; -For å sikre jevn kvalitet i tjenesteproduksjonene og at brukere får faglig gode tjenester må en imidlertid sikre at NAV-veiledere har rett kompetanse. På flere områder har NAV-veilederne krevende oppgaver. Ekspertgruppen mener NAV i større grad må stille eksplisitte kompetansekrav til de som skal gi tjenester til brukerne Forslag om opprettelse av et Kompetansesenter for tunge gjeldsrådgivingssaker For å sikre brukerne en kunnskapsbasert tjeneste med riktig kompetanse i forhold til behandling av de tunge gjeldsrådgivingssakene foreslår styringsgruppen for prosjektet «Fylkesnettverk for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag» at det opprettes et kompetansesenter (senter). Dette begrunnes i; Å sikre en identisk tjeneste for alle innbyggerne i Nord- Trøndelag, der de med størst behov får mest bistand. Øke muligheten for at disse brukerne kan oppnå utenrettslige avtaler med kreditorer, jf. gjeldsordningsloven 1-5. Bygge et sterkt kompetansemiljø som sikrer en kunnskapsbasert tjeneste i møte brukerne og som opprettholder kravet om å være oppdatert på regelverk og praksis. Senteret skal videre bidra til å videreutvikle veiledernes kompetanse og ferdigheter slik at NAV i enda større grad fremstår løsningsorientert for brukere med økonomiske utfordringer. Bidra til å redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Understøtte NAVs rolle som kommunens velferdsaktør. 2 «Et nav med muligheter» sluttrapport fra ekspertutvalget nav -32-6

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan OPPFØLGING AV UNGDOM 16-25 ÅR VED NAV STEINKJER Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 Eldrerådet 08.10.2012 Ruspolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2013/5526 Klassering: F03/F04 Saksbehandler: May Beate Haugan ORIENTERING OM AVSLUTTEDE PROSJEKTER GJENGANGERE

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagsamling 29.10.2015 Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs forpliktelser overfor barn og unge Lov om sosiale

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2016/3016 Klassering: Saksbehandler: Marianne Vollen VIDEREFØRING OG UTVIKLING AV ÅPEN BARNEHAGE Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15 // REFERAT // Møtedato: 19.10.2015 // Tilstede: Roy Ottesen, Pål Sæter Eiden, Arnt Wendelbo, Marit Pedersen, Vegard Rydningen, Lasse Sandø, Rigmor Valen Bratland // Forfall: Helge Thorsen // Referent:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/4644 Klassering: F06/&10 Saksbehandlere: Siri Ballo/Einar Aasen ARBEIDSSENTRALEN OG SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre. Arkivsak. Nr.: 2013/1847-1 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Livsgledesykehjem - sertifisering Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret anbefaler rådmannen

Detaljer

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.1:Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a)

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen. Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011

Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen. Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011 Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011 Forfattere Bodil Bach, Tromsø Telemedicine Consult Inge Johansen, Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Vigdis Rotlid Vestad,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Prosjektleder Trygve Rossebø - prosjektmedarbeider Marita Lindsetmo NAV, 25.02.2015 Side 1 Finanstilsynets

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer