Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn"

Transkript

1 Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

2

3 Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

4 Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Statistisk sentralbyrå Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Publisert mai 2014 ISBN (trykt) ISBN (elektronisk) ISSN Emne: Befolkning Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Desimaltegn,

5 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført prosjektet Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn. Prosjektet inneholder et deskriptivt og kort overblikk over den demografiske sammensetningen til den norske befolkningen med utgangspunkt i eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. SSB publiserer årlig statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef). Denne rapporten går langt ut over dette og det som ellers er tilgjengelig gjennom Statistikkbanken i SSB. Flere har bidratt til rapporten. Minja Tea Dzamarija har skrevet rapporten og gjort datakjøringer som danner grunnlag for tabeller og figurer. Tove Irene Slaastad har tilrettelagt dataene i en tidlig fase av prosjektet og produsert flere tabeller. Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statistisk sentralbyrå, 10. april 2014 Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå 3

6 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Sammendrag Statistisk sentralbyrå sin offisielle statistikk om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gir en oversikt over de demografiske kjennemerkene for to grupper: personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, av SSB definert som innvandrere, og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, av SSB definert som norskfødte med innvandrerforeldre. Men disse to gruppene er bare to av tretti små og større grupper som SSB kan plassere hele den norske befolkningen i, med utgangspunkt i informasjon om eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Disse tretti gruppene kaller vi grunnkoder. To av disse gruppene/grunnkodene tilhører den ordinære statistikken over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mens de andre 28 grunnkodene har sjeldent blitt anvendt i statistikken og analyser. De slås ofte sammen under betegnelsen den øvrige befolkningen. Innvandringen har i mange år vært den viktigste komponenten i folketilveksten i Norge. Det er viktig i seg selv å kunne forstå den demografiske dynamikken, også med tanke på befolkningsframskrivingene. Det vil være viktig å gi en beskrivelse av størrelsen og sammensetningen av de ulike gruppene og hvordan de har vokst til nå. Deretter kan det foretas en faglig vurdering av om det er på tide å analysere disse gruppene videre, for eksempel i forhold til levekår, deltakelse i utdanning og arbeidsmarked. Per 1. januar 2013 var Norge hjem for mennesker som gjennom eget, foreldrenes eller besteforeldrenes fødeland hadde bakgrunn fra hele 223 land og selvstyrte områder. Av alle bosatte i Norge som teller personer har 77 prosent ingen innslag av utenlandsk bakgrunn i tre generasjoner. I underkant av 3 prosent har et innslag av utenlandsk bakgrunn kun gjennom sine besteforeldre. 7 prosent av folkemengden i landet har et innslag av utenlandsk bakgrunn først og fremst gjennom minst én av sine foreldre. 13 prosent av den norske befolkningen er født i utlandet. 4 Statistisk sentralbyrå

7 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Abstract Statistics Norway's (SSB) official statistics on Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents provide an overview on the demographic features of the two population groups: persons born abroad with two foreign-born parents and four foreign-born grandparents, defined as immigrants by SSB, and persons born in Norway with two foreign-born parents and four foreign-born grandparents, defined as Norwegian-born to immigrant parents. However, these groups are just two of thirty categories that SSB can group the entire Norwegian population into, based on information about own, parents- and grandparents country of birth. These thirty categories are called basic codes. The report provides differentiated picture of the Norwegian population on the basis of information about country of birth for three generations. The description of basic codes goes beyond the content of the official statistics. In this report we provide a description of the size and composition of all thirty codes/categories, and present figures showing how these categories have grown and developed over the years. Immigration has been the main component of the population growth in Norway for many years. It is important to understand demographic dynamics, especially concerning population projections. We characterize immigrants in Norway as a heterogeneous group, but we want to emphasize that in the whole Norwegian population there are many different degrees of foreign origin. At the beginning of 2013, 77 per cent of the Norwegian population was born in Norway with two Norwegian-born parents and four Norwegian-born grandparents. Approximately 3 per cent of the population has an immigration background through at least one of their grandparents. 7 per cent of the population has an element of foreign origin through at least one of their parents. 13 per cent of the Norwegian population is foreign-born. Statistisk sentralbyrå 5

8 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Abstract... 5 Innhold Innledning Disposisjon Datagrunnlaget Datakvalitet Begreper, betegnelser og variabler Grunnkoder Bosatte i Norge etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland Grunnkode 000 den største gruppen ,2 millioner med innslag av utenlandsk bakgrunn Kode 001- en utenlandsfødt besteforelder Kode 002- to utenlandsfødte besteforeldre Kode 003- tre utenlandsfødte besteforeldre Kode 004 en liten håndfull som noen kaller tredjegenerasjon Kode 010 én utenlandsfødt mor eller far Kode 011- én utenlandsfødt forelder og besteforelder Kode 012 halvt norsk og født i Norge Kode 013- en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre Kode 014- en og en halv generasjon fra utlandet Kode 020 utenlandsfødte foreldre og norskfødte besteforeldre Kode 021- begge foreldre og én besteforelder født i utlandet Kode 022 begge foreldre og to besteforeldre født i utlandet Kode 023 begge foreldre og tre besteforeldre født i utlandet Kode 024- norskfødte barn av innvandrere Kode 100- mange utenlandsadopterte Kode 101- hver fjerde født i USA Kode 102 beskjedne 400 personer Kode 103 kun 6 personer Kode 104- den minste gruppen Kode 110- én forelder og alle besteforeldre født i Norge Kode 111- én utenlandsfødt forelder og besteforelder Kode 112- «halvt norsk og født i utlandet» Kode 113 én norskfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre Kode 114- kun én norskfødt forelder Kode 120 kun 11 personer Kode 121- en sjelden kombinasjon Kode 122- utenlandsfødt med to utenlandsfødte foreldre og besteforeldre Kode 123 kun én norskfødt besteforelder Kode 124- innvandrere Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn Oppsummering Referanser Vedlegg A. Tabeller Figurregister Tabellregister Statistisk sentralbyrå

9 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn 1. Innledning Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere er definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Opplysninger om disse to gruppene baserer seg på informasjon om eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Gjennom en statistisk metode kan hele den norske befolkningen grupperes etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Dette gir 30 ulike kombinasjoner. SSB har altså valgt å la to av disse 30 kombinasjonene inngå i den ordinære innvandrerstatistikken. Dette er grupper som per 1. januar teller henholdsvis og personer. De andre 28 kodene slås ofte sammen under betegnelsen den øvrige befolkningen, og de brukes sjeldent i separate analyser. For tidligere omtale av temaet kan du se Samfunnsspeilet 3/2004 og 4/2006 (Lie og Østby 2004, Østby 2006). Nylig kom det også ut en artikkel i Samfunnsspeilet, forfattet av Helge Brunborg (2013) hvor disse kodene omtales i forbindelse med befolkningsframskrivingene. SSB har siden 1994 hatt en standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn. Hensikten med standarden var den gang å få en bedre gruppering av personer enn det tidligere utgitte statistikker over utenlandsfødte eller utenlandske statsborgere kunne gi av dem som var registrert bosatt i Norge, og som hadde en eller annen form for innvandringsbakgrunn. I utgangspunktet var det eget og foreldres fødeland som ble brukt som grunnlag for grupperingen. Senere er også besteforeldres fødeland kommet til. Statistikk er tallfestede opplysninger om grupper og fenomener og den gir et forenklet bilde av en svært kompleks virkelighet. For å kunne håndtere de 30 små og større grunnkodene med stor, liten eller ingen statistisk relevans har vi samlet dem etter likhetstrekk i seks kategorier som inngår i vår standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn. Dette blir beskrevet nærmere i kapittel 3. I denne rapporten ser vi på omfanget av de ulike grunnkodene med sterkere eller svakere innslag fra utlandet i sin bakgrunn. Noen grupper er ganske små i demografisk sammenheng, mens noen andre har vokst betydelig i løpet av de siste tiårene. Bakgrunnen for denne utvidede statistikken er å illustrere hvordan både grupper som defineres innenfor og som faller utenfor gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er sammensatt. Derfor skal vi også se litt på interessante og viktige enkeltland innenfor hver gruppe. Mange av de minste gruppene er imidlertid så små at det ikke vil være mulig å gi noe detaljert bilde Disposisjon Kapittel 1 inneholder opplysninger om datagrunnlag, definisjoner og begrepsbruk Kapittel 2 gir en beskrivelse av de 30 grunnkodene som SSB grupperer hele den norske befolkningen i. Kapittel 3 gir en beskrivelse av SSBs standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn. Rapporten oppsummeres i kapittel Datagrunnlaget Statistikken bygger på opplysninger fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF). DSF har en nøkkelrolle når det gjelder persondata i Norge. Siden 1946 har det i hver enkel kommune vært et lokalt folkeregister som skal registrere alle bosatte i kommunene i samsvar med lov om folkeregistrering og forskrifter til loven. Folkeregistrene får meldinger om fødsler, dødsfall, giftermål, skilsmisser, flyttinger mv. fra ulike kilder. Statistisk sentralbyrå 7

10 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Det sentrale personregisteret (DSP) ble bygget opp i årene med utgangspunkt i folketellingen i Samtidig ble det 11-sifrede fødselsnummeret innført som identifikasjon. Registeret inneholdt de som var med i folketellingen og senere alle som har vært bosatt i Norge fra og med 1. oktober I 1995 tok Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet over som offisielt register. Det norske folkeregisteret tildeler id-nummer, og det registrerer sentrale demografiske og juridiske opplysninger. Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer DSF. Meldingene oppdaterer en egen database, Befolkningsregisteret (BeReg), til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå. BeReg danner grunnlaget for statistikken over befolkningens sammensetning. Når data er mottatt i SSB, må det foretas en omfattende bearbeiding av dataene før de kan benyttes i statistikkproduksjon. I tillegg til bearbeiding og kontroll av befolkningsdataene konstrueres og avledes nye variabler. Datagrunnlaget for den årlige statistikken over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er bare en del av det datagrunnlaget som brukes til statistikkproduksjonen for befolkningen som helhet. Utgangspunktet for statistikken om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er en fil med alle bosatte personer per 1. januar. 8 Statistisk sentralbyrå

11 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Hele produksjonsprosessen av vår offisielle statistikk om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er illustrert på følgende måte: Det sentrale Folkeregister Oracle BR_person Strukturstatistikk Folkemengde Kontroll, bearbeiding og konstruering av innvandrervariablene Innvandrerfil Tabeller Publisering 1.3. Datakvalitet Variabelen antall utenlandsfødte i tre generasjoner, også omtalt som grunnkoder, ble en permanent del av innvandrerfilen i I denne rapporten ser vi derfor på utviklingen fra 1. januar Det er mulig å gå enda lenger tilbake i tid, men datakvaliteten blir ikke tilstrekkelig god. Tallene vil ikke alltid være helt korrekte på individnivå, men så lenge det er gruppers størrelse som står i fokus, er de gode nok. Vi har ikke gode nok foreldreopplysninger for de født før I tillegg kommer problemet med ukjente fedre. Barn og barnebarn av innvandrere som kom før 1954, får vi dessverre i liten grad med oss, og kategoriseringen tenderer til å undervurdere tallet på utenlandsfødte foreldre og besteforeldre. Ved manglende opplysninger blir foreldres og besteforeldres fødeland anslått (imputert). Hvis det for de respektive forfedre er få ting som tyder på at fødelandet er utenlandsk, blir verdien satt til "norskfødt". På den måten blir nok noen flere utenlandsfødte forfedre feilaktig klassifisert som norskfødt enn omvendt. Statistisk sentralbyrå 9

12 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Feilkilden er størst for dem som har en utenlandsfødt forelder eller besteforelder fra et annet land i Norden eller Europa. Når det gjelder innvandringen fra Asia, Afrika etc. som i stor grad har funnet sted fra siste halvdel av forrige århundre, er opplysningene om foreldrenes fødeland gode. Når det gjelder kvaliteten på utvandringsstatistikken så er den generelt mindre pålitelig enn statistikken over andre befolkningsendringer. På grunn av manglende rapportering har særlig tallene for flytting til utlandet vært for lave i den perioden vi her ser på, og i mange tilfeller vet vi ikke hvilket land utvandrere har flyttet til. Underrapporteringen gjør at det til enhver tid er registrert færre utvandrere enn det som faktisk er tilfellet. En følge av dette er at antallet bosatte i Norge er overestimert, det vil si at det inkluderer personer som skulle vært utvandret. SSB reviderer eller endrer ikke inn- og utvandringsopplysningene fra DSF. Et nytt EU-direktiv som trådte i kraft 1. oktober 2009 og som skal sikre EØSborgere og deres familiemedlemmer rett til fri bevegelse og opphold innad i EU/EØS- området skaper store utfordringer for registreringen av utvandring. Den nye EU-direktivet innebærer at man som EØS-borger ikke lenger trenger tillatelse for å oppholde seg eller arbeide i Norge - man må kun registrere seg hos politiet. De som oppfyller vilkårene for registrering - i hovedsak de samme som etter gammel ordning med oppholdstillatelser - vil motta et registreringsbevis som gjelder for en ubegrenset periode og trenger derfor ikke å fornyes. Tidligere var hovedregelen at EØS/EFTA- borgere som utførte arbeid i Norge i mer enn tre måneder måtte ha oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid. Oppholdstillatelsen hadde en utløpsdato som i folkeregisteret ble benyttet som utvandringsdato med mindre oppholdstillatelsen var fornyet. Dette ga mulighet til administrativt å utmelde personer med utgått oppholdstillatelse dersom flere forhold tydet på at de ikke lenger var bosatt i Norge, uansett om man mottok flyttemelding eller ikke. Dette var en svært viktig kilde til vedlikehold av folkeregisteret. Denne muligheten reduseres vesentlig med den nye ordningen ettersom registreringsbeviset ikke har noen utløpsdato. Det blir da langt vanskeligere å finne frem til personer som er utvandret men som ikke har meldt flytting Begreper, betegnelser og variabler Innvandrere er personer som er bosatt i Norge, men som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Den øvrige befolkningen er resten av befolkningen som ikke tilhører gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring. Fødselsoverskudd (også kalt naturlig folketilvekst) er lik levendefødte minus døde Folketilvekst er lik økningen (positiv eller negativ) i folkemengde i løpet av et kalenderår, dvs. differansen mellom folkemengde 1. januar året etter og folkemengde 1. januar det året. Fødeland variabelen står sentralt i produksjon av innvandrerrelatert statistikk, og brukes til å konstruere og avlede andre innvandrerrelaterte variabler som landbakgrunn, innvandringskategori og antall utenlandsfødte i tre generasjoner. Informasjon om fødeland er hentet fra DSF. SSB bearbeider informasjon ved å endre en del utgåtte koder og ugyldige verdier. Dette ble gjort spesielt for land som tidligere var en del av Jugoslavia og land som tidligere var en del av Sovjetunionen. I tillegg til eget fødeland er foreldrenes og besteforeldrenes fødeland viktig i innvandrerrelatert statistikk. 10 Statistisk sentralbyrå

13 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Grunnkodene: Antall utenlandsfødte i tre generasjoner Denne variabelen kombinerer informasjon om eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland, og er identisk med det vi omtaler som grunnkoder. Grunnkode er ikke et begrep som er fastlagt som statistisk standard i SSB. Landbakgrunn er en variabel som konstrueres med utgangspunkt i informasjon om fødeland i tre generasjoner. Variabelen viser til eget, eventuelt mors, eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland. For personer født i utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar. For å kunne konstruere landbakgrunn er det derfor viktig å ha på plass mors, fars og besteforeldrenes fødeland. For fødselsnumre som ikke kobler opp mot foreldrenes(besteforeldrenes) fødselsnummer må verdiene imputeres. Ordet imputering innebærer at en ved manglende verdi på en enhet anslår etter gitte kriterier hvilke verdier frafallsenhetene har. 2. Grunnkoder Gjennom en statistisk metode grupperes hele den norske befolkningen etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Alle bosatte i Norge er tilordnet en tallkode bestående av tre sifre som angir fødeland for de tre generasjonene. Det første sifferet angir eget fødeland. Det er 0 om en selv er født i Norge og 1 for født i utlandet. Det andre sifferet angir foreldrenes fødeland, og er 0, 1 eller 2 avhengig av hvor mange av foreldrene som er født i utlandet: 0 for begge foreldre født i Norge, 1 for en forelder født i utlandet og 2 for begge foreldre født i utlandet. Det tredje sifferet er 0,1,2,3 eller 4 og oppgir antall utenlandsfødte besteforeldre. Som illustrert i figur 1 gir dette 2 x 3 x 5 = 30 ulike kombinasjoner. Dette utgjør våre grunnkoder. Disse grunnkodene er grunnleggende for å konstruere innvandrerrelaterte variabler, og tjener denne hensikten på en god måte, men er ellers lite brukt som direkte grunnlag for å publisere statistikk. I denne rapporten ønsker vi å gi en beskrivelse av den norske befolkningen på en mer nyansert måte fordi vi mener det vil være nyttig for mange å se hvor store gruppene er, og hvordan sammensetningen er i ulike grupper. Statistisk sentralbyrå 11

14 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Figur 2.1. Ulike kombinasjoner av grunnkoder, fødeland Besteforeldrenes fødeland, 5 mulige utfall (0,1,2,3,4) Foreldrenes fødeland, 3 mulige utfall (0,1,2) Eget fødeland, 2 mulige utfall (0,1) 2.1. Bosatte i Norge etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland Per 1. januar 2013 var det bosatte i Norge. Tabell 1 viser hvordan den norske befolkningen så ut på dette tidspunktet med utgangspunkt i informasjon om fødeland for tre generasjoner. Størrelsen på gruppene varierte fra 4 personer til 3,9 millioner personer. Med andre ord har langt fra alle gruppene statistisk betydning eller god faglig forankring for en detaljert, statistisk analyse. Det er kun fem av de tretti gruppene som teller mer enn personer. 12 Statistisk sentralbyrå

15 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell 2.1. Folkemengde i Norge fordelt i 30 grunnkoder, per 1. januar 2013 Kategori Kode Antall I prosent av folkemengde Befolkningen i alt ,0 Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre ,8 Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder ,5 Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre ,2 Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 4 norskfødte besteforeldre ,5 Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 1 utenlandsfødt besteforelder ,5 Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 2 utenlandsfødte besteforeldre ,6 Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 3 utenlandsfødte besteforeldre ,2 Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 4 utenlandsfødte besteforeldre ,1 Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre ,0 Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder ,0 Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre ,3 Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre ,7 Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder ,0 Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 4 norskfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 1 utenlandsfødt besteforelder ,0 Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 2 utenlandsfødte besteforeldre ,6 Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 3 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 4 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder ,0 Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre ,0 Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre ,7 Kilde: Befolkningsstatistikk,SSB Den aller største gruppen er personer uten noen innslag av utenlandsbakgrunn i tre generasjoner, grunnkode 000. Denne gruppen utgjorde 77 prosent av alle bosatte i Norge. Personer som er gruppert i de resterende 29 grunnkodene, har et varierende innslag fra utlandet i sin bakgrunn. Til sammen teller disse 1,3 millioner, eller 23 prosent av Norges befolkning. For å havne blant de 23 prosentene er det altså nok med kun én besteforelder fra for eksempel Danmark eller Sverige. Et enkelt demografisk portrett av hele den norske befolkningen I neste kapittel skal vi beskrive alle de 30 grunnkodene, men først vil vi gi et enkelt demografisk bilde av hele den norske befolkningen samlet sett, for å ha et sammenligningsgrunnlag for våre grunnkoder. Norges befolkning har økt betydelig siden Det har skjedd store endringer i innvandringens art og omfang etter at EU (og EØS) ble utvidet med først ti medlemsland i 2004, og deretter ytterligere to i Innvandringen har satt nye rekorder nesten hvert år. Med 5 millioner innbyggere er Norge et lite land i global målestokk, men vi har en av de raskest voksende befolkningene i Europa. Ifølge tall fra Eurostat, det sentrale europeiske statistikkbyrået, hadde bare Luxembourg en høyere befolkningsvekstrate enn landet vårt i Statistisk sentralbyrå 13

16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Det ble født barn i Norge i 2012, mens antall døde var Dette ga et fødselsoverskudd på , hvilket er noe lavere enn de fire foregående årene (tabell 2.2). Tabell 2.2. Fødte, døde og fødselsoverskudd. Hele befolkningen Absolutte tall År Fødte Døde Fødselsoverskudd Kilde: Befolkningsstatistikk. I 2012 ble det registrert innvandringer til Norge og utvandringer. Dette ga en rekordhøy nettoinnvandring på personer. Frem til 1970-tallet var Norge et utvandringsland - flere flyttet ut enn inn i landet. Siden har landet definitivt blitt et innvandringsland, og de siste årene har det blitt satt stadig nye innvandringsrekorder. Etter 1971 har Norge hatt innvandringsoverskudd i alle år unntatt 1989 (figur 2.2). Figur 2.2. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring Kilde: Befolkningsstatistikk menn og kvinner var registrert som bosatt i Norge ved årsskifte. Det var dermed flere menn enn kvinner. Mannsoverskuddet i det norske samfunnet er stadig økende, og arbeidsinnvandring fra utlandet har mest å si for denne utviklingen. Dette vil komme tydelig frem senere i rapporten gjennom beskrivelse av grunnkodene. Barn og unge under 18 år utgjorde 22 prosent av folketallet per 1. januar 2013 mens 64 prosent av befolkningen var i gruppen år. Personer over 66 år utgjorde 13 prosent. På grunn av den markante nettoinnvandringen siden 2006 har andelen av barn i befolkningen gått litt ned for hvert år i det samme tidsrommet. Av alle personer i alderen 18 år og eldre var 45 prosent gifte per 1. januar Andelen gifte i aldersgruppen år var lav, kun 3 prosent. Ved inngangen til 2013 hadde 37 prosent av den voksne befolkningen i Norge aldri vært gift. 14 Statistisk sentralbyrå

17 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Bosatte i Oslo og Akershus utgjorde 24 prosent av befolkningen i Norge. Oslo alene hadde 12 prosent av alle bosatte i Norge mens 9 prosent bodde i Nord-Norge per 1. januar Det har vært en vekst i folketallet i alle landets fylker, spesielt etter Den fylkesvise fordelingen av befolkningen målt i prosent har holdt seg relativt stabilt (vedleggstabell A1). Oslo hadde innbyggere per 1. januar Tabell 2.3. angir folkemengden etter bydel i absolutte tall og prosent. De mest folkerike bydelene Frogner og Grünerløkka hadde over innbyggere per 1. januar 2013, eller henholdsvis 9 og 8 prosent av Oslos befolkning. Tabell 2.3. Folkemengde i Oslo, etter bydel. Bosatte per 1. januar Absolutte tall og prosent Oslo i alt Gamle Oslo ,4 Grünerløkka ,1 Sagene ,9 St. Hanshaugen ,6 Frogner ,6 Ullern ,0 Vestre Aker ,3 Nordre Aker ,8 Bjerke ,7 Grorud ,3 Stovner ,9 Alna ,7 Østensjø ,7 Nordstrand ,7 Søndre Nordstrand ,9 Sentrum ,2 Marka ,3 Uoppgitt bydel Oslo ,8 Kilde: Befolkningsstatistikk. Av befolkningen i alderen 16 år og eldre hadde rundt 29 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå per 1. januar Nærmere 8 prosent av disse hadde lang høyere utdanning tilsvarende studier på mer enn fire år. 41 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre hadde videregående skole-nivå mens andelen med kun grunnskoleutdanning var 27 prosent (tabell 2.4). Tabell 2.4. Personer 16 år og eldre, etter utdanningsnivå. Bosatte per 1. januar Absolutte tall og prosent Antall Prosent I alt ,0 0 Ingen utdanning ,3 1 Grunnskolenivå ,2 2 Videregående skole-nivå ,5 3 Universitets- og høgskolenivå, kort ,3 4 Universitets- og høgskolenivå, lang ,5 Ukjent utdannningsnivå ,3 Kilde: Utdanningsstatistikk og befolkningsstatistikk Grunnkode 000 den største gruppen Den desidert største gruppen er personer født i Norge med bare norske foreldre og besteforeldre (grunnkode 000), i alt om lag 3, 9 millioner, eller 77 prosent av alle bosatte i Norge. Ifølge våre grunnkoder hadde altså åtte av ti i Norge ingen innslag av utenlandsbakgrunn i tre generasjoner per 1. januar Statistisk sentralbyrå 15

18 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Grunnkode 000: født i Norge med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre Født i Norge Født i utlandet Gruppen 000 utgjorde 85 prosent i 2004, så andelen har sunket, mens antallet personer i gruppen har holdt seg svært stabilt. Det er en nedgang på personer i absolutte tall i løpet av perioden (se tabell 2.5). Tabell 2.5. Grunnkode 000- personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. Per 1. januar Absolutte tall og prosent År Kode 000 I prosent av hele befolkningen Kilde: Befolkningsstatistikk. Det at andelen i 000-gruppen går ned, er ikke overraskende, og er et synlig uttrykk for den globaliseringen som skjer gjennom økt innvandring spesielt etter EUutvidelsen i Det er også stadig flere som velger ektefeller fra andre land. Når en fra gruppe 000 får barn med en som er innvandrer kommer deres barn i en annen gruppe enn 000. Det at gruppen ikke har vokst i antall de siste årene, skyldes at antallet døde pluss utvandrede er større enn antallet fødte og innvandrede i denne gruppen. Per 1. januar 2013 var det litt flere kvinner enn menn i gruppe 000 samlet sett. 49,7 prosent var menn og 50,3 prosent var kvinner. Vi har sett at i befolkningen under ett var kjønnsfordelingen i menns favør med 50,2 prosent menn og 49,8 prosent kvinner. Kjønnsfordelingen i gruppe 000 er ganske jevn med et lite og synkende overskudd av menn i alle aldre når vi ser mot til 70 års alder, og deretter øker kvinneoverskuddet tydelig. Ved 88 år er det om lag dobbelt så mange kvinner som menn blant 000-ere. Dette er et resultat av at det hvert år fødes 4-6 prosent flere gutter enn jenter, og at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn. 16 Statistisk sentralbyrå

19 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn 20 prosent av 000-ere er barn og unge under 18 år. Andelen personer i aldersgruppen 67 år og eldre er 16 prosent, mens resterende 64 prosent tilhører voksne i alderen år. Gruppen 000 er litt eldre enn den norske befolkningen totalt. Andelen som er i pensjonistalderen er høyere i 000-gruppe (figur 2.3). I hele befolkningen er andelen over 66 år 13 prosent. Figur 2.3. Personer, etter alder. Hele befolkningen og gruppe januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. Av alle voksne 000-ere i alderen 18 år og eldre var 45 prosent registrert gift per 1. januar Andelen gifte blant unge voksne i alderen var kun 2 prosent. I aldersgruppen år var tilsvarende andel 15 prosent. Ved inngangen til 2013 hadde 36 prosent av alle voksne 000-ere (18 år og eldre) aldri vært gift. Andelen i de forskjellige sivilstandskategoriene fordeler seg omtrent likt blant 000- ere som i hele den norske befolkningen (figur 2.4). Statistisk sentralbyrå 17

20 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Figur 2.4. Andel personer 18 år og eldre i gruppe 000 og i hele befolkningen, etter sivilstand Kilde: Befolkningsstatistikk Hver femte 000-er bodde enten i Oslo eller Akershus og nesten like mange var det å finne i Hordaland og Rogaland. De tre nordligste fylkene var hjemstedet til ca. 11 prosent av alle personer med kode 000 (tabell 2.6). Mens 12 prosent av hele befolkningen var bosatt i Oslo per 1. januar 2013 var tilsvarende andel i gruppe 000 litt over 9 prosent. 18 Statistisk sentralbyrå

21 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell 2.6. Hele befolkningen og personer med grunnkode 000, etter bosted. 1. januar 2013 Hele befolkningen Hele befolkningen i alt i % Kode 000 i alt I prosent av alle i gruppe 000 I alt Østfold , ,5 02 Akershus , ,4 03 Oslo , ,1 04 Hedmark , ,3 05 Oppland , ,2 06 Buskerud , ,2 07 Vestfold , ,8 08 Telemark , ,6 09 Aust-Agder , ,3 10 Vest-Agder , ,4 11 Rogaland , ,9 12 Hordaland , ,3 14 Sogn og Fjordane , ,4 15 Møre og Romsdal , ,6 16 Sør-Trøndelag , ,5 17 Nord-Trøndelag , ,1 18 Nordland , ,4 19 Troms Romsa , ,5 20 Finnmark Finnmárku , ,6 Kilde: Befolkningsstatistikk. Av Oslos totalt bosatte tilhørte 57 prosent, eller personer gruppe 000. Nordstrand var bydelen med høyest andel 000-ere. Sju av ti bosatte på Nordstrand var uten noe innslag av utenlandsbakgrunn i tre generasjoner. Bydelen med lavest andel av denne gruppen var Søndre Nordstrand hvor bare fire av ti var 000-ere (tabell 2.7). Tabell 2.7. Folkemengde i Oslo og bydeler. Hele befolkningen og Kode 000. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Folkemengden i alt kode 000 Kode 000 i prosent av folkemengde i bydeler Hele Oslo ,4 01 Gamle Oslo ,1 02 Grünerløkka ,7 03 Sagene ,4 04 St. Hanshaugen ,7 05 Frogner ,3 06 Ullern ,3 07 Vestre Aker ,0 08 Nordre Aker ,4 09 Bjerke ,4 10 Grorud ,4 11 Stovner ,8 12 Alna ,3 13 Østensjø ,5 14 Nordstrand ,3 15 Søndre Nordstrand ,5 16 Sentrum ,2 17 Marka ,3 Uoppgitt, uten fast bosted ,1 Kilde: Befolkningsstatistikk. Det var registrert drøye personer i gruppe 000 med lang høyere utdanning per 1. januar 2013 (tabell 2.8). Dette utgjør en andel på 6,8 prosent av alle over 16 år som tilhører denne gruppen, mens for hele befolkningen i samme aldersgruppe er det 7,5 prosent som har utdanning på dette nivået. Statistisk sentralbyrå 19

22 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 28,4 prosent av 000-ere som er 16 år og eldre har universitets- eller høgskoleutdanning, omtrent den samme andelen som i hele befolkningen (28,8 prosent). Tabell 2.8. Personer 16 år og eldre i gruppe 000, etter utdanningsnivå. Bosatte per 1. januar Absolutte tall og prosent I alt Ingen utdanning ,1 1 Grunnskolenivå ,4 2 Videregående skole-nivå ,8 3 Universitets- og høgskolenivå, kort ,6 4 Universitets- og høgskolenivå, lang ,8 Ukjent utdannningsnivå ,3 Kilde: Utdanningsstatistikk og befolkningsstatistikk ,2 millioner med innslag av utenlandsk bakgrunn Personer som er gruppert i de resterende 29 kodene, har et varierende innslag fra utlandet i sin bakgrunn. Til sammen teller disse 1,2 millioner, eller 23 prosent av Norges befolkning (tabell 2.1). For å havne blant de 23 prosentene er det altså nok med kun én besteforelder fra for eksempel Danmark eller Sverige. Det er kun fire av de 29 kodene som teller mer enn personer. Med andre ord har langt fra alle kodene statistisk betydning eller god faglig forankring for en detaljert, statistisk analyse Kode 001- en utenlandsfødt besteforelder Dette er den fjerde største gruppen i samfunnet, og den tredje største gruppen blant de 29 kodene som har innslag av utenlandsk bakgrunn i tre generasjoner. Denne gruppen omfatter personer født i Norge av to norskfødte foreldre og kun én utenlandsfødt besteforelder. I alt er det personer som tilhører denne gruppen. Kode 001 Født i Norge Født i utlandet Hvor kommer den utenlandsfødte besteforelderen fra? Det vanligste er at den utenlandsfødte besteforelderen er født i Danmark (26 500), Sverige (23 300), USA (18 400), Storbritannia (12 500) og Tyskland (10 400). Legger vi sammen tallene for alle nordiske land, passerer vi personer, som betyr at over 45 prosent i denne gruppen har en nordisk bestefar eller bestemor (tabell A 2). Gruppen 001 vokser jevnt og trutt for hvert år, både i antall og som andel av totalbefolkningen. Per 1. januar 2013 utgjorde gruppen 2,5 prosent av den norske 20 Statistisk sentralbyrå

23 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn befolkningen. Tilsvarende andel i 2004 var 2,1 prosent (tabell 2.9). I absolutte tall er det en økning med personer siden Ikke overraskende har de utenlandsfødte besteforeldre en lang botid i Norge. Ni av ti blant de fortsatt bosatte utenlandsfødte besteforeldre har bodd i landet 20 år og lenger per 1. januar Tabell 2.9. Kode 001- født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 Kilde: Befolkningsstatistikk. Det var litt flere menn enn kvinner i denne gruppen, og nesten halvparten var under 18 år gamle. Omtrent hver tredje 001-er bodde enten i Oslo eller Akershus, så andelen som bor i de sentrale fylkene er høyere enn både blant 000-ere og den totale befolkningen. Tabell Personer med grunnkode 001, etter fylke. Bosatte per 1. januar 2013 Hele befolkningen i alt Hele befolkningen i % Kode 001 i alt I prosent av alle i gruppe 001 I alt Østfold , ,6 02 Akershus , ,6 03 Oslo , ,7 04 Hedmark , ,1 05 Oppland , ,5 06 Buskerud , ,5 07 Vestfold , ,2 08 Telemark , ,3 09 Aust-Agder , ,9 10 Vest-Agder , ,3 11 Rogaland , ,9 12 Hordaland , ,7 14 Sogn og Fjordane , ,1 15 Møre og Romsdal , ,2 16 Sør-Trøndelag , ,3 17 Nord-Trøndelag , ,8 18 Nordland , ,7 19 Troms Romsa , ,0 20 Finnmark Finnmárku , ,4 Kilde: Befolkningsstatistikk. Rundt 30 prosent av 001-ere som var 16 år og eldre hadde universitets- eller høgskoleutdanning, omtrent den samme andelen som i hele befolkningen (28,8 prosent) Kode 002- to utenlandsfødte besteforeldre Denne gruppen omfatter personer som er født i Norge, har begge norskfødte foreldre og to besteforeldre som er født i utlandet. I alt personer tilhører denne gruppen, som utgjør 0,2 prosent av totalbefolkningen i Norge. Statistisk sentralbyrå 21

24 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Kode 002 Av de personene med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre hadde personer nordisk landbakgrunn. Dette er 37 prosent av alle i denne gruppen. Personer med besteforeldre fra Danmark og Sverige er de to største gruppene med henholdsvis og personer. Av andre store nasjonaliteter i gruppen kan vi nevne Storbritannia, USA og Tyskland med over 600 personer (figur 2.5 og vedleggstabell A3). I denne gruppen er også Ungarn ganske påfallende. Den ene norskfødte forelderen har to foreldre som kom etter oppstanden i Ungarn i Personer som tilhører gruppen 002 er svært unge, hele 62 prosent var under 18 år per 1. januar Figur 2.5. Kode 002- personer født i Norge av to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall. Ti største grupper Kilde: Befolkningsstatistikk. Denne gruppen har vokst litt for hvert år siden 2004, mens andelen som gruppen utgjør av den totale befolkningen har holdt seg uforandret siden 2009 (tabell 2.11). 22 Statistisk sentralbyrå

25 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell Kode 002- født i Norge med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 003- tre utenlandsfødte besteforeldre Kode 003 Grunnkode 003 omfatter personer født i Norge med to norskfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre. Kun 421 personer var registrert med denne kombinasjonen per 1. januar Gruppen 003 er så liten at den ikke har noen statistisk signifikant betydning for det demografiske bildet av den norske befolkningen. Av de 400 personene var det hele 75 prosent i alderen 0-17 år. Også i denne gruppen kommer de utenlandske besteforeldrene først og fremst fra Danmark og Sverige (vedleggstabell A4). Som gruppen 002 vokser også denne gruppen sakte i absolutte tall for hvert år (tabell 2.12). Tabell Kode 003- født i Norge med to norskfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 004 en liten håndfull som noen kaller tredjegenerasjon Kode 004 Denne gruppen, altså kode 004, utgjorde i alt 465 personer per 1. januar 2013 (tabell 2.13). De som tilhører denne gruppen, har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 1970-tallet, foreldre som er født i løpet av 1970-tallet eller senere, og det er altså først de siste årene at foreldrene til denne gruppen har blitt gamle nok til å få barn. Statistisk sentralbyrå 23

26 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell Kode 004- født i Norge med to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01 Over halvparten av gruppen har pakistansk landbakgrunn. Av andre grupper kan vi nevne Tyrkia og Marokko (tabell 2.14). Også her ser man en tydelig sammenheng med gruppene som innvandret på 70-tallet. Tabell Kode 004- født i Norge med to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Pakistan ,3 Tyrkia ,8 Marokko ,1 India ,0 Vietnam ,7 Kroatia ,1 Chile ,1 Frankrike ,9 Serbia ,9 Filippinene ,9 Ungarn ,6 Hongkong ,6 Andre ,9 Kilde: Befolkningsstatistikk. Gruppen er så ung at kun 13 personer (3 prosent) er 15 år eller eldre. To tredjedeler av gruppen er under 4 år gamle (figur 2.6). Gruppen er altså så liten og så ung at de som tilhører den, ikke har kunnet ta mange egne valg enda. Bosettingsmønsteret i denne gruppen baserer seg i all hovedsak på foreldrenes avgjørelser. Hele 80 prosent av dem bor i Oslo og Akershus, og 11 prosent i Buskerud. Figur 2.6. Personer, etter alder. Hele befolkningen og gruppe januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. 24 Statistisk sentralbyrå

27 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Det er altfor tidlig å si noe som helst om denne gruppen bortsett fra at de fleste er å finne på lekeplasser og noen i barneskolen. Selv om 20 år blir det for tidlig å foreta noen detaljerte statistiske analyser, da er det maksimum 465 som kan være 20 år gamle eller eldre Kode 010 én utenlandsfødt mor eller far Denne gruppen teller personer og omfatter de som er født i Norge av én norskfødt og én utenlandsfødt forelder og alle fire norskfødte besteforeldre. Kode 010 De to største gruppene blant 010-ere er personer med én utenlandsfødt forelder fra USA og Sverige, med henholdsvis og personer. Det betyr at nesten halvparten i denne gruppen har innslag av utenlandsbakgrunn gjennom én av sine foreldre som er født i disse to landene (vedleggstabell A5). Av andre landbakgrunn kan vi nevne Sør-Korea (3 200), Danmark (1 200) og Storbritannia (1 100). At det er over personer som har én forelder født i Korea med to norskfødte besteforeldre har sammenheng med måten SSB definerer utenlandsadopterte på. Utenlandsadopterte er i SSBs statistikk definert som personer født i utlandet av to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre fordi hovedvekten legges på de sosiale og ikke de biologiske foreldrene. Sør-Korea var framtredende som adopsjonsland tidlig på 1980-tallet (https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon/). Aldersfordelingen i denne gruppen er preget av svært mange unge. 55 prosent er under 18 år og 20 prosent er mellom år. Gruppen 010 utgjorde 0,5 prosent av den norske befolkningen per 1. januar Gruppen har vokst litt i antall hvert år siden 2004 mens andelen er nesten uforandret (tabell 2.15). Tabell Kode 010- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kilde: Befolkningsstatistikk. Kjønnsfordelingen blant de utenlandsfødte foreldre i denne gruppen er 55 prosent mødre og 45 prosent fedre. Utdanningsnivå blant de utenlandsfødte foreldre er over gjennomsnittet for hele befolkningen (29 prosent). Omtrent 50 prosent av de utenlandsfødte foreldre hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå per 1. januar Statistisk sentralbyrå 25

28 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/ Kode 011- én utenlandsfødt forelder og besteforelder Denne gruppen, kode 011, norskfødte med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder teller personer og utgjør 0,5 prosent av den norske befolkningen. Akkurat som for alle foregående gruppene, unntatt kode 000, vokser denne gruppen sakte i absolutte tall hvert år siden 2004 (tabell 2.16). Kode 011 Tabell Kode 011- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kilde: Befolkningsstatistikk. Vedleggstabell A6 gir en oversikt over landbakgrunn til den utenlandsfødte forelderen. 41 prosent av de utenlandsfødte foreldrene har nordisk bakgrunn, og hver fjerde er født i Sverige (6 000 personer). 15 prosent av 011-ere har en danskfødt mor eller far (3 700). Også USA, Storbritannia og Tyskland står høyt på lista over de største nasjonalitetene med mellom og personer. Barn og unge (0-17 år) utgjør omtrent halvparten av denne gruppen, og 7 av 10 er under 25 år gamle Kode 012 halvt norsk og født i Norge Den tredje største gruppen blant våre 30 grunnkoder er gruppe 012. Det er personer som er født i Norge, og som har en forelder og to besteforeldre som er født i utlandet. I alt teller de personer. Kode 012 Den ene av foreldrene er som regel innvandrer (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre), og kommer i mange av tilfellene fra våre naboland Sverige og Danmark (vedleggstabell A7). Legger vi sammen tallene for alle nordiske land, passerer vi godt personer, som betyr at hver tredje person i denne gruppen har en nordisk far eller mor. Storbritannia (14 800), USA (13 200), Tyskland (10 900), Filippinene (6 400) og Thailand (5 600) er også godt representert (vedleggstabell A7). 26 Statistisk sentralbyrå

29 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Denne gruppen har vokst siden 2004, både i antall og som andel av totalbefolkningen i Norge. I 2004 utgjorde 012- ere 3 prosent av totalbefolkningen, mens tilsvarende andel per 1. januar 2013 var 3,6 prosent (tabell 2.17). Tabell Kode født i Norge med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 Kilde: Befolkningsstatistikk. Det er omtrent like mange i denne gruppen som har en utenlandsfødt far som en utenlandsfødt mor, samlet sett, men dette varierer med landbakgrunn. Mens kjønnsfordelingen blant nordiske foreldre er omtrent likt, er den utenlandsfødte forelder fra Filippinene og Thailand nesten utelukkende en mor. Ni av ti personer med tyrkisk og marokkansk bakgrunn i denne gruppen har en utenlandsfødt far med bakgrunn fra disse landene, mens ni av ti med russisk bakgrunn har en utenlandsfødt mor. Fra Brasil kommer mødre, og fra Iran og Italia fedre, i åtte av ti tilfeller (tabell 2.18). Selv om det er mange bosatte innvandrere fra Pakistan i Norge, er det kun personer i blant 012-ere som har én norskfødt og én pakistanskfødt forelder. Tabell Kode 012- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter den utenlandsfødte forelderens landbakgrunn og kjønn. 1. januar Absolutte tall og prosent Den utenlandsfødte forelderens fødeland Absolutte tall Utenlandsfødt mor Utenlandsfødt mor. Prosent I alt ,3 Sverige ,4 Danmark ,3 Storbritannia ,4 USA ,4 Tyskland ,3 Filippinene ,4 Finland ,1 Thailand ,1 Polen ,5 Nederland ,0 Chile ,4 Russland ,3 Frankrike ,7 Island ,6 Tyrkia ,3 Spania ,6 Canada ,2 Iran ,7 Marokko ,3 Brasil ,6 Italia ,2 Vietnam ,2 Kilde: Befolkningsstatistikk. Aldersfordelingen i denne gruppen er preget av mange svært unge. Hele 45 prosent er under 18 år, og 12 prosent er mellom år. Figur 2.7. viser andeler som de forskjellige aldersgruppene utgjør av totalfolkemengden og i gruppene 012 og 000. Av figuren ser vi tydelig at norskfødte med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre er mye yngre enn befolkningen som helhet og personer som tilhører kode 000. Statistisk sentralbyrå 27

30 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Figur 2.7. Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 000 og januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. Vel en fjerdedel bor i Oslo og Akershus, så denne gruppen er litt mer konsentrert rundt disse to fylkene enn totalbefolkningen og 000-ere. Oslo alene hadde 18 prosent av alle 012-ere. I totalbefolkningen og blant 000-ere var tilsvarende andelen henholdsvis 12 og 9 prosent. Likevel utgjorde ikke denne gruppen mer enn 5 prosent av totalbefolkningen i hovedstaden. Ingen av Oslos bydeler har noen synlig konsentrasjon av denne gruppen. I bydelene Ullern og Vestre Aker tilhører 7 prosent av befolkningen gruppen 012, mens Stovner har den laveste andelen 012- ere med 3 prosent av totalfolkemengde i bydelen Kode 013- en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre Denne gruppen, kode 013, omfatter personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre. Gruppen 013 utgjorde 0,2 prosent av folketallet per 1. januar 2013, og talte personer i absolutte tall. Tabellen 2.19 viser at denne gruppen har vokst litt for hvert år siden Kode Statistisk sentralbyrå

31 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell Kode 013- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Kilde: Befolkningsstatistikk. Det vanligste er at den utenlandsfødte forelderen er født i Sverige (1 300), Danmark (900), Storbritannia (700), Tyskland (600) og USA (400). I vedleggstabell A8 finner man en oversikt over landbakgrunn i denne gruppen Kode 014- en og en halv generasjon fra utlandet Kode 014 Disse personene er født i Norge av foreldre hvor den ene er født i Norge av to innvandrerforeldre, og den andre er innvandrer. Vi kaller dem gruppe 014, og den består av personer. Personer som tilhører denne gruppen, er gjennomgående unge, nesten alle er under 20 år, og omtrent halvparten er under 4 år (figur 2.9). Som i gruppen 004 henger det sammen med at to av besteforeldrene innvandret på 1970-tallet og fikk barn på 1970-/1980- tallet, og det er først nå disse barna er gamle nok til at de selv kan få barn. Hele 74 prosent av dem bor i Oslo og Akershus. Figur 2.9. Gruppe 014, etter alder. 1. januar Prosent Det har vært rettet en særlig oppmerksomhet mot denne gruppen. Noen mener at denne gruppen har mye til felles med 024 og 124 siden alle foreldre og besteforeldre stort sett har bakgrunn fra samme land, og at disse personene burde vært en del av vår offisielle statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Statistisk sentralbyrå 29

32 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Gruppen 014 vokser raskt. Den har fordoblet seg siden 2007, men utgjør foreløpig en meget beskjeden andel av den samlede befolkningen, 0,1 prosent (tabell 2.20). Tabell Kode 014- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kilde: Befolkningsstatistikk. Over halvparten har en forelder og to besteforeldre som er født i Pakistan, i alt 57 prosent (vedleggstabell A9). Den nest største gruppen er på 12 prosent, og stammer fra Tyrkia. Pakistanske innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan er de mest såkalte endogame i Norge (Daugstad 2006, Henriksen 2010). Begge gruppene gifter seg i størst grad med personer med samme landbakgrunn som seg selv. Det er også vanlig å gifte seg transnasjonalt, det vil si å stifte familie med en som har innvandret fra gamlelandet. Blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Tyrkia ser man samme mønsteret som blant dem med pakistansk bakgrunn. Det er rimelig å anta at denne gruppen kommer til å vokse i fremtiden, etter hvert som de som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre blir eldre, og flere får barn. Med bare 15 personer over 19 år er det ennå ikke mulig å si noe om deres deltakelse i utdanning eller arbeid. Det er lenge til denne gruppen kan bli egen analytisk gruppe Kode 020 utenlandsfødte foreldre og norskfødte besteforeldre Denne lille gruppen omfatter 240 personer. De som tilhører denne koden er født i Norge med begge foreldre født i utlandet og alle fire besteforeldre født i Norge. SSB tar alltid utgangspunkt i mors utenlandske fødeland i tilfeller der begge foreldre er født i utlandet. Landbakgrunnen til disse personene er altså lik mors utenlandske fødeland. Kode Statistisk sentralbyrå

33 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell Kode 020- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt ,0 USA ,7 Sverige ,7 Sør-Korea ,6 Tyskland ,5 Storbritannia ,7 Canada ,3 India ,0 Colombia ,0 Danmark ,1 Frankrike ,7 Italia ,7 Etiopia ,7 Vietnam ,7 Ecuador ,7 Belgia ,3 Kamerun ,3 Hongkong ,3 Israel ,3 Japan ,3 Brasil ,3 Australia ,3 Andre ,9 Kilde: Befolkningsstatistikk. Tallene er små, og som vi kan se av tabellen 2.21 er det kun de med mødre født i Sverige, USA og Sør-Korea som teller mer enn 30 personer i denne gruppen. Som alle andre grupper, unntatt 000, er den gruppen vokst litt for nesten hvert år (tabellen 2.22). Gruppen 020 er så liten at den ikke har noen statistisk betydning for det demografiske bildet av den norske befolkningen. Tabell Kode 020- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 021- begge foreldre og én besteforelder født i utlandet Kode 021 er en svært liten gruppe blant våre tretti koder. Den teller kun 290 personer. Gruppen omfatter personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder. Igjen er det mors utenlandske fødeland som tilsvarer personenes landbakgrunn. Kode 021 Tabell viser utviklingen i perioden Gruppen 021 er fortsatt så liten at den ikke engang utgjør 0,01 prosent av befolkningen. Statistisk sentralbyrå 31

34 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell Kode 021- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Kilde: Befolkningsstatistikk. Hver fjerde utenlandsfødte mor til personer som tilhører denne gruppen er født i USA. I absolutte tall er det snakk om kun 70 personer. På andre plass finner vi Sverige med 50 personer, mens alle andre landbakgrunn teller mindre enn 30 personer (tabell 2.24). Tabell Kode 021- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt ,0 USA ,2 Sverige ,3 Storbritannia ,0 Danmark ,3 Tyskland ,3 Sør-Korea ,3 Canada ,8 Etiopia ,1 Tanzania ,4 Bolivia ,1 Colombia ,7 Kenya ,4 Australia ,4 Sveits ,0 India ,0 Andre ,6 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 022 begge foreldre og to besteforeldre født i utlandet Gruppe 022 talte personer per 1. januar De som inngår i denne gruppen er selv født i Norge men har begge utenlandsfødte foreldre og to besteforeldre født i utlandet. 32 Statistisk sentralbyrå

35 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Kode 022 Gruppe 022 er liten, og utgjør en marginal del av totalbefolkningen i Norge. Hvordan har utviklingen vært siden 2004 vises i tabell Tabell Kode 022- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 Kilde: Befolkningsstatistikk. Igjen er det Sverige og USA som topper lista over mors utenlandske fødeland, akkurat som i gruppene 020 og 021 (vedleggstabell A10) Kode 023 begge foreldre og tre besteforeldre født i utlandet Enda en beskjeden gruppe er den som omfatter personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre, kode 023. Kode 023 Gruppen teller personer og utgjør 0,05 prosent av totalbefolkningen. Gruppen har vokst litt i absolutte tall hvert år siden 2004 (tabell 2.26). Tabell Kode 023- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden.. 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 Kilde: Befolkningsstatistikk. Våre nordiske naboer står høyt på lista over de største nasjonalitetene i denne gruppen, etterfulgt av USA, Storbritannia og Tyskland (vedleggstabell A11). Alle andre nasjonalitetene i denne gruppen teller mindre enn 100 personer Kode 024- norskfødte barn av innvandrere Denne gruppen, kode 024, norskfødte med innvandrerforeldre, teller personer, og er en del av SSBs årlige statistikk om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Statistisk sentralbyrå 33

36 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Kode 024 Gruppen består av svært mange unge, hele 77 prosent var under 18 år per 1. januar Andelen barn er mye høyere i denne gruppen enn blant hele befolkningen (22 prosent). Tilsvarende andel for 000-ere var 20 prosent. Blant 012-ere «halvt norsk og født i Norge» som i alt talte personer var 45 prosent yngre enn 18 år (figur 2.10). Det er svært få i gruppen 024 som er 67 år og eldre. Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 024, 012 og januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. Flest norskfødte med innvandrerforeldre har vi i grupper som har bodd lenge i Norge, og som når de får barn, som regel får det med en partner fra samme land. Dette gjelder de fleste fra land i Afrika og Asia, men det er noen viktige unntak som Thailand og Filippinene. Mange danske og svenske innvandrere har også bodd her lenge, men om de slår seg sammen med en fra samme land, etablerer de seg oftest i hjemlandet. Får de barn med en som ikke er innvandrer, slår de seg oftere ned i Norge, men deres barn kommer i gruppen 012, ikke 024. Den desidert største gruppen, med personer, er norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan (vedleggstabell A12). Det er ikke overraskende siden deres foreldre er blant de gruppene som har lengst botid i Norge. De første innvandrerne fra Pakistan kom på slutten av 1960-tallet. Den nest største gruppen utgjør norskfødte barn av innvandrere fra Somalia, med personer. I denne gruppen er hele ni av ti under 16 år. De aller fleste foreldrene til disse personene har flyktningbakgrunn, og mange har relativt kort botid i Norge. Barn av innvandrere fra Vietnam er den tredje største gruppen innenfor kode 024, og teller personer. Deres foreldre har lang botid i Norge. De første vietnamesiske innvandrerne kom som flyktninger i 1975, etter Vietnam-krigen. 34 Statistisk sentralbyrå

37 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Norskfødte med innvandrerforeldre fra Vietnam er derfor gjennomgående yngre enn norskfødte med pakistanske foreldre. Barna til innvandrerne som kom på 1970-tallet fra land som Pakistan og Tyrkia, er blitt store, men fortsatt er det relativt få voksne norskfødte med innvandrerforeldre. I 2004 var nær norskfødte med innvandrerforeldre 18 år og eldre, i 2013 er de over dobbelt så mange ( personer). I 2004 hadde en tredel av de som var 18 år og eldre, foreldre fra Pakistan, og det var kun de med foreldre fra Pakistan, som utgjorde flere enn personer i denne aldersgruppen. I 2013 kan vi legge til norskfødte med foreldre fra Vietnam, Tyrkia, India og Marokko (tabell 2.27). Fortsatt er det få med foreldre fra nyere flyktningland som Somalia og Irak som har blitt voksne. De fleste med slik bakgrunn er i eller under skolealder (tabell 2.27). Det har også vært en syvdobling i antall norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen siden Norskfødte barn av innvandrere fra Polen er en svært ung gruppe, hele åtte av ti er under 6 år gamle. Norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen er en gruppe som har vokst betraktelig siden Per 1. januar 2004 var det registrert i underkant 800 norskfødte barn av polske innvandrere, mens tilsvarende tall for 1. januar 2014 var nærmest Dette skyldes den store arbeidsinnvandringen fra Polen til Norge etter EU-utvidelsen og som i ettertid har generert familieinnvandring. Stadig flere barn med polsk bakgrunn fødes i Norge. Av de om lag norskfødte med innvandrerbakgrunn fra Polen var hele 82 prosent under 5 år gamle. Tabell Norskfødte med innvandrerforeldre, etter alder og landbakgrunn. Per 1. januar 2004 og Absolutte tall. Sortert etter største grupper per 1. januar I alt Alder I alt Alder Per Per 1. januar år 6-17 år 18 år og eldre 1 januar år 6-17 år 18 år og eldre I alt Pakistan Somalia Vietnam Irak Tyrkia Polen Sri Lanka Kosovo Marokko Bosnia- Hercegovina Iran India Afghanistan Tyskland Russland Kilde: Befolkningsstatistikk. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 2,3 prosent av befolkningen per 1. januar Tilsvarende andel i 2004 var 1,3 prosent (tabell 2.28). Antallet ble nesten fordoblet fra 2004 til Statistisk sentralbyrå 35

38 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell Kode 024- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 Kilde: Befolkningsstatistikk. Bosettingsmønsteret til norskfødte med innvandrerforeldre kjennetegnes med en stor konsentrasjon i Oslo og Akershus. Siden det store flertallet av norskfødte med innvandrerforeldre er barn forteller bosettingsmønsteret deres mer om foreldrenes valg av bostedet. Halvparten av alle norskfødte med innvandrerforeldre bodde per 1. januar 2013 i disse to fylkene, og hovedstaden alene hadde 38 prosent av alle i denne gruppen (tabell 2.29). Denne gruppen talte personer i Oslo ved utgangen av 2012, og den utgjør 7 prosent av totalbefolkningen i hovedstaden. 17 prosent av disse var å finne i Alna bydel, mens Ullern hadde kun 1 prosent. Svært få bor i de nordligste fylkene. Kun 2 prosent av alle i gruppen 024 var per 1. januar 2013 bosatt i Nordland, Troms og Finnmark. I absolutte tall er det snakk om personer. Med beskjedne 300 personer var barn av somaliske innvandrere den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Nord-Norge. Tabell Norskfødte med innvandrerforeldre, etter bostedsfylke og bydel. Hele landet og bydeler i Oslo. 1. januar Absolutte tall og prosent I alt I prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre Oslo i alt I prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo I alt I alt Østfold ,2 01 Gamle Oslo ,2 02 Akershus ,8 02 Grünerløkka ,4 03 Oslo ,7 03 Sagene ,9 04 Hedmark ,7 04 St. Hanshaugen ,3 05 Oppland ,6 05 Frogner ,5 06 Buskerud ,6 06 Ullern ,4 07 Vestfold ,6 07 Vestre Aker ,0 08 Telemark ,3 08 Nordre Aker ,1 09 Aust-Agder ,3 09 Bjerke ,5 10 Vest-Agder ,9 10 Grorud ,4 11 Rogaland ,6 11 Stovner ,0 12 Hordaland ,1 12 Alna ,5 14 Sogn og Fjordane 838 0,7 13 Østensjø ,4 15 Møre og Romsdal ,9 14 Nordstrand ,8 16 Sør-Trøndelag ,1 15 Søndre Nordstrand ,7 17 Nord-Trøndelag ,6 16 Sentrum ,1 18 Nordland ,1 17 Marka ,02 19 Troms Romsa ,9 20 Finnmark Finnmàrku ,4 Uoppgitt, uten fast bopel 316 0,7 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 100- mange utenlandsadopterte Det er som er født i utlandet og har begge foreldrene og alle besteforeldrene født i Norge. I denne gruppen er det mange utenlandsfødte som er adoptert av et norskfødt par. Det at de tilhører koden 100 er ikke riktig fra et biologisk utgangspunkt, men deres sosiale foreldre og besteforeldre er norskfødte, og det legger vi til grunn her. 36 Statistisk sentralbyrå

39 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Utenlandsadopterte er med andre ord ikke en del av vår offisielle statistikk om innvandrere fordi det legges vekt på sosiale og ikke biologiske foreldre. Ikke alle utenlandsadopterte hører til denne gruppen. De som er adoptert fra utlandet, av to adoptivforeldre som er innvandrere vil også regnes som innvandrere. Kode 100 Gruppen 100 vokste fra personer i 2004 til i 2013, i samme takt som totalbefolkningen. Andelen som gruppen utgjør av den totale folkemengden i Norge har ikke endret seg siden 2005 (tabell 2.30). Per 1. januar 2013 utgjorde gruppen 100 kun 0,7 prosent av befolkningen. Tabell Kode 100- født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kilde: Befolkningsstatistikk. Når vi ser på fordelingen etter landbakgrunn er listen over de største nasjonalitetene en blanding mellom de typiske adopsjonslandene, våre naboland og USA. Det er mange adopterte i denne gruppen, men «100» inkluderer også misjonærbarn og barn av bistandsarbeiderne. I tillegg til disse tilfellene er det som sagt mange som er født i nordiske land og USA. Høyest på listen står utenlandsfødte fra Sør-Korea med personer (vedleggstabell A13). SSBs offisielle statistikk over adopsjoner (http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon/aar) viser at Sør-Korea var fremtredende som adopsjonsland på slutten av 1970-tallet. Disse barna har i dag blitt voksne. Tallene viser at over halvparten av alle 100-ere som er født i Sør-Korea er 30 år eller eldre. Rundt personer i gruppe 100 er født i Sverige av norskfødte foreldre og besteforeldre. Den tredje største gruppen er personer født i USA av norskfødte foreldre og besteforeldre, med personer. Av andre store grupper av nasjonaliteter i denne gruppen som også er typiske adopsjonsland, kan vi nevne Colombia med personer, Kina (2 300) og India (1 200). Kjønnssammensettingen i disse adoptivlandene er slik at fra alle de tre asiatiske landene er det et flertall av jenter blant de adopterte, mens fra Colombia, som alltid har vært det dominerende adopsjonslandet i Sør-Amerika, er guttene i flertall. Fordelingen er spesielt skjev for personer med kinesisk bakgrunn hvor hele ni av ti er jenter. Andelen barn i gruppe 100 er høyere enn i hele befolkningen, men forskjellen er ikke så stor. Mens 27 prosent av alle 100-ere var under 18 år gamle er det tilsvarende 22 prosent av alle i Norge. Som man kan se av figuren 2.11 er det bare i den eldste pensjonist gruppen 67+ at andelen blant 100-ere er betydelig mindre enn i resten av befolkningen, med kun 2 prosent eldre mot 13 prosent i befolkningen under ett. Statistisk sentralbyrå 37

40 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 024, 012, 000 og januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 101- hver fjerde født i USA Personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder tilhører en relativ sjelden gruppe 101 som per 1. januar talte personer, eller 0,05 prosent av den norske befolkningen. Kode 101 Tabell Kode 101- født i utlandet med to norskfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Kilde: Befolkningsstatistikk. Gruppe 101 vokser litt for hvert år, men andelen som gruppen utgjør av folkemengden er fortsatt svært beskjeden (tabell 2.31). Nesten hver fjerde person i denne gruppen er født i USA. Deretter kommer Sverige som fødeland til om lag 300 personer (vedleggstabell A14). Sør-Korea, Kina og Colombia er også høyt på lista over utenlandske fødeland som antyder at også i denne gruppen har vi en del utenlandsadopterte Kode 102 beskjedne 400 personer Gruppe 102 omfatter personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. Gruppen teller beskjedne 400 personer. Over halvparten av disse 400 personene er født i USA. De andre gruppene av utenlandske fødeland i denne gruppen er små (vedleggstabell A15). 38 Statistisk sentralbyrå

41 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Kode 102 I løpet av ni år har gruppen 102 vokst kun fra 300 til 400 personer, og utgjør ikke mer enn 0,01 prosent av folkemengden i Norge (tabell 2.32). Tabell Kode 102- født i utlandet med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 103 kun 6 personer Gruppe 103 personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre teller kun 6 personer per 1. januar Derfor er det ikke mulig å si noe annet enn antallet om denne gruppen. Kode Kode 104- den minste gruppen Den minste gruppen blant våre tretti koder er gruppe 104 som omfatter personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Denne gruppen teller 4 personer per 1. januar Kode Kode 110- én forelder og alle besteforeldre født i Norge Enda en liten gruppe blant våre tretti kombinasjoner av eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland er kombinasjon 110. Den omfatter personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre. Per 1. januar 2013 var det 700 personer som tilhørte denne gruppen. Statistisk sentralbyrå 39

42 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Kode 110 Hvordan utviklingen var i denne gruppen siden 2004 kan man se i tabellen Koden 110 utgjør ikke mer enn 0,01 prosent av den norske befolkningen. Tabell Kode 110- født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk. Landsammensetningen i denne gruppen ligner mye på det vi finner blant kodene 100, 101 og 102. Vi finner den samme blandingen av typiske adopsjonsland, våre naboland og USA. I denne gruppen er det rundt 110 personer født i USA og 90 personer født i Sør-Korea. Sverige, Colombia og Kina står også høyt på lista over fødeland(vedleggstabell A16) Kode 111- én utenlandsfødt forelder og besteforelder 540 personer i den norske befolkningen tilhører gruppen 111 per 1. januar Det er personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder. Gruppe 111 er med andre ord ganske sjelden og utgjør 0,01 prosent av den norske befolkningen (tabell 2.34). Kode 111 Tabell Kode 111- født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk. Landssammensetningen i gruppe 111 er også en blandning mellom adopsjonsland, nordiske land og USA (vedleggstabell A17). Det var ingen land i denne gruppen som talte mer enn 100 personer Kode 112- «halvt norsk og født i utlandet» Gruppe 112 omfatter personer født i utlandet med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre. I de aller fleste tilfeller er disse personene barn av en forelder som tilhører kode 000 og en innvandrer (kode 124). Rundt personer tilhører denne koden. Denne gruppen har altså lik kombinasjon av foreldrenes og besteforeldrenes fødeland som gruppe 012. Man ser tydelige likhetstrekk i landbakgrunn blant disse 40 Statistisk sentralbyrå

43 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn to gruppene. Personer som tilhører kode 012 har Norge som eget fødeland mens fødelandet til den utenlandsfødte forelder i mange tilfeller er Sverige, Danmark, Storbritannia, USA eller Tyskland. I gruppe 112 er hver tredje person født i Norden er født i Sverige, og har Danmark som fødeland. Både Storbritannia, USA og Tyskland er godt representert i denne gruppen (vedleggstabell A18). Kode 112 Gruppe 112 har vokst fra personer i 2004 til over i 2013, raskere enn totalbefolkningen vokste i perioden, men langsommere vekst enn 124 og 024. Den utgjør nå rundt 0,6 prosent av den norske befolkningen (tabell 2.35). 112 og 012 utgjør samlet 4,2 prosent av den norske befolkningen. Tabell Kode 112- født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kilde: Befolkningsstatistikk. 30 prosent av alle 112 ere er under 18 år. Tilsvarende andel i gruppen 012 er 45 prosent. I befolkningen som helhet var andelen barn og unge under 18 år 22 prosent per 1. januar Som i de andre gruppene unntatt «000», er andelen eldre (67+) mye lavere enn i hele befolkningen. Kun 4 prosent av 112-ere var i pensjonistalderen, mot 13 prosent i hele befolkningen (figur 2.12). Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 024, 012, 000 og januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå 41

44 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/ Kode 113 én norskfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre Gruppe 113 består av personer som er født i utlandet med én utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre. Denne kombinasjonen av eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland er sjelden, og utgjør 0,05 prosent av den norske befolkningen. Det har vært en liten økning i antall 113- ere siden 2004, med rundt 500 personer (tabell 2.36). Kode 113 Tabell Kode 113- født i utlandet med én utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Kilde: Befolkningsstatistikk. Også i denne gruppen er USA og Sverige de fødelandene som dominerer (vedleggstabell A19). Hver femte i denne gruppen er født i USA, mens omtrent hver tredje er født i Norden. Storbritannia og Tyskland står også høyt på lista over de største nasjonalitetene i denne gruppen med over 200 personer hver Kode 114- kun én norskfødt forelder Enda én sjelden kombinasjon av eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland blant vår tretti kombinasjoner er kode 114 som teller i underkant av snaue 300 personer. Gruppen 114 har lik kombinasjon av foreldrenes og besteforeldrenes fødeland som gruppe 014 -«en og en halvgenerasjon fra utlandet». Det er personer med pakistansk landbakgrunn som står øverst på lista i begge gruppene. 114 er så liten at den største gruppen, personer født i Pakistan med én utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, teller beskjedne 60 personer (vedleggstabell A20). 114-ere utgjør knapt 0,01 prosent av den norske befolkningen (tabell 2.37). Kode Statistisk sentralbyrå

45 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell Kode 114- født i utlandet med én utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengd en... 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 120 kun 11 personer Kode 120 omfatter personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. Per 1. januar 2013 var det kun 11 personer som tilhørte denne gruppen. Derfor er det ikke mulig å si noe annet enn antallet om denne gruppen. Kode Kode 121- en sjelden kombinasjon Det var registrert 16 personer i Norge som per 1. januar 2013 tilhørte gruppe 121. Denne gruppen består av personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder. De fleste har bakgrunn i Norden og USA. Kode Kode 122- utenlandsfødt med to utenlandsfødte foreldre og besteforeldre Kode 122 omfatter personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. Per 1. januar 2013 var det litt over 400 personer som tilhørte denne gruppen. Gruppen 122 utgjør 0,01 prosent av befolkningen (tabell 2.38). Hver fjerde i denne gruppen har USA som fødeland, i absolutte tall er det snakk om 100 personer. Andre grupper er små, og det er stort sett nordiske, vesteuropeiske og nordamerikanske land som 122- ere er født i (vedleggstabell A21). Kode 122 Statistisk sentralbyrå 43

46 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell Kode 122- født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk Kode 123 kun én norskfødt besteforelder Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og tre besteforeldre født i utlandet talte 650 personer per 1. januar 2013, og utgjorde 0,01 prosent av den norske befolkningen (tabell 2.39). Denne kombinasjonen av eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland betegnes som kode 123. Kode 123 Tabell Kode 123- født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengd en... 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kilde: Befolkningsstatistikk. Her er det igjen de nordiske og vesteuropeiske landene som står øverst på listen over fødeland. Av de 600 personene som tilhører denne gruppen er det rundt 100 som er født i vårt naboland Sverige. Deretter kommer Storbritannia, USA og Danmark med mellom 60 og 90 personer (vedleggstabell A22) Kode 124- innvandrere Den suverent største gruppen blant personer med innslag av utenlandsk bakgrunn i tre generasjoner er utenlandsfødte med alle sine foreldre og besteforeldre født utenfor Norges grenser, av SSB definert som innvandrere og gruppert under kode 124. Kode 124 Gruppen innvandrere teller personer, som tilsvarer 12 prosent av befolkningen. Antall innvandrere ble fordoblet fra 2004 til 2013 (tabell 2.40 og figur 2.13). Ved inngangen av 2004 talte gruppen innvandrere personer, og de utgjorde da 6 prosent av Norges befolkningen. 44 Statistisk sentralbyrå

47 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Figur Innvandrere Absolutte tall Kilde: Befolkningsstatistikk. Tabell Kode 124- født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Per 1. januar Kode I prosent av folkemengden... 6,3 6,5 6,9 7,3 8,0 8,8 9,5 10,2 11,0 11,7 Kilde: Befolkningsstatistikk. Den store veksten skyldes først og fremst en markant arbeids- og familieinnvandring fra nye EU-land i Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004, i takt med etterspørselen etter utenlandsk arbeidskraft. Hvert år fra 2006 har opphold på grunnlag av Arbeid vært den største innvandringsgrunnen, med Familie som den andre store gruppen (figur 2.14). Figur Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår Absolutte tall Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå 45

48 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Våre tall gir et bilde av et mangfoldig Norge der innvandrerne har bakgrunn fra så mange som 220 forskjellige land og selvstyrte områder, og bor i alle de 428 kommunene i landet fra Polen, fra Sverige Polakker er den desidert største gruppen, personer, etterfulgt av våre svenske naboer med (vedleggstabell A23). Fordelt mellom de ulike verdensdelene kommer vel 54 prosent fra Europa og 29 prosent fra Asia, mens Afrika står for 11 prosent av alle innvandrere i Norge. Ytterligere 5 prosent kommer fra det amerikanske kontinentet, av dette 3 prosent fra Sør- og Mellom- Amerika.(figur 2.15). Av de 54 prosentene fra Europa har hele 46 prosent bakgrunn fra et EU-/EØS-land. Figur Innvandrere, etter landbakgrunn. Per 1. januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. 29 prosent av alle innvandrere i Norge har flyktningbakgrunn ved at de enten selv har flyktet, eller at de har familieinnvandret til én med flyktningbakgrunn. Blant disse er somaliere og irakere de to største gruppene (figur 2.16). 46 Statistisk sentralbyrå

49 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Figur Personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn. 10 største grupper per 1. januar Absolutte tall. 1. januar Kilde: Befolkningsstatistikk. Kjønnsfordelingen blant innvandrere er ganske jevn, 52 prosent er menn og 48 prosent er kvinner (vedleggstabell A23). Men gruppen innvandrere er så sammensatt at til og med en slik enkel todeling i menn og kvinner gir liten mening hvis man ikke ser nærmere på enkeltland. Variasjonene er store. Menn er flertall blant innvandrere fra de nye EU-landene som Polen, Litauen eller Romania. Innvandring fra disse landene er stor og av nyere dato, og er preget av en generell tendens i migrasjonsmønsteret: den mannlige pioneren kommer først som arbeidsinnvandrer, etterfulgt av sin familie. Menn er også i flertall blant nyankomne flyktninger, som fra Afghanistan og Irak. I fluktsituasjoner reiser menn ofte i forveien, mens eventuell familie kommer etter. Kvinner dominerer fra land som Filippinene, Thailand og Russland. Det er primært kvinner som kommer for å gifte seg med menn uten innvandrerbakgrunn. Aldersfordelingen i denne gruppen skiller seg fra det som vi har sett i gruppen 000 og i hele befolkningen. Igjen må vi understreke at innvandrere samlet sett sjelden gir et presist bilde av virkeligheten, siden gruppen er så sammensatt, men et par forskjeller i forhold til 000-kategorien og hele befolkningen er likevel godt synlige. Det er langt færre eldre blant innvandrere enn blant 000-ere. Kun 5 prosent av innvandrere var over 66 år per 1. januar 2013, mot 16 prosent i 000-gruppen og 13 prosent i hele befolkningen (figur 2.17). Det er også langt færre barn i alderen 0-17 år blant innvandrere, hvor andelen var 11 prosent, mot 20 prosent i gruppe 000 og 22 prosent i befolkningen. Til gjengjeld er andelen innvandrere i alderen år 20 prosent høyere enn i befolkningen under ett og 000-gruppen. Statistisk sentralbyrå 47

50 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 000 og januar Prosent Kilde: Befolkningsstatistikk. Av alle voksne innvandrere i alderen 18 år og eldre var 54 prosent registrert gift per 1. januar Andelen gifte er høyere enn i 000-gruppien og hele befolkningen hvor 45 prosent var registrert gift i samme tidsperiode. I aldersgruppen år var 11 prosent av innvandrerne gift mot 3 prosent i hele befolkningen. I gruppen 000 var tilsvarende andel 2 prosent. Innvandrerungdommene er, i likhet med unge i 000-gruppen og andre grupper, ugift så lenge de er under 18 år. Bor sentralt, men ikke nødvendigvis i Oslo I Oslo og Akershus, sett under ett, bodde 37 prosent av alle innvandrere i Norge, mot 20 prosent blant 000-ere og 24 prosent av hele befolkningen. Oslo har 24 prosent av alle innvandrere i landet, mot 9 prosent av 000-ere. Selv om antall innvandrere i Oslo og Akershus øker i takt med den økende innvandringen, har andelen innvandrere som bosetter seg i Oslo og Akershus, sunket jevnt i løpet av de siste ti årene. I 2003 hadde 45 prosent av alle innvandrere i Norge bosted i Oslo og Akershus, mot 37 prosent i Spesielt etter 2006 har andelen i de to sentrale fylkene begynt å synke fordi antallet i andre regioner vokser så mye raskere takket være arbeidskraftinnvandring fra EU-området. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Som sagt er gjennomsnittlig andel innvandrere 12 prosent for hele landet, og 64 av landets 428 kommuner har en høyere andel innvandrere enn landsgjennomsnittet. Disse kommunene er spredt over hele landet, og det gjelder både store byer og noen av de minste kommunene (vedleggstabell A24). Som vi har påpekt, er ikke innvandrere en særlig passende analysegruppe, og bosettingsmønsteret til de enkelte innvandrergruppene varierer enda mer enn totaltallene. Den største innvandrergruppen, polakker, skiller seg ikke like mye i sitt bosettingsmønster fra personer i 000-gruppen som andre store innvandrergrupper. Rundt 30 prosent av alle polakkene er bosatt i Oslo og Akershus, mot 20 prosent i gruppe 000. Til sammenligning finner vi hele 83 prosent av innvandrerne med bakgrunn fra Pakistan i Oslo og Akershus, og 67 prosent i Oslo alene. Innvandrere fra Marokko er eneste andre gruppe med like stor konsentrasjon i Oslo. 48 Statistisk sentralbyrå

51 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Flest innvandrere bor i Oslo, både i absolutte tall og i andel av befolkningen. 23 prosent av befolkningen i hovedstaden er innvandrere (vedleggstabell 23). Høye andeler har også Drammen (19 prosent), Stavanger (17 prosent) Lørenskog (17 prosent) og Skedsmo (17 prosent). Samtlige av Oslos bydeler ligger over landsgjennomsnittet på 12 prosent, om vi holder Marka utenom (tabell 2.41). Tabell Kode 124- innvandrere, etter bydel i Oslo. 1. januar Absolutte tall og prosent Bydel Folkemengden i alt Innvandrere Innvandrere i prosent av folkemengden i bydelen Hele Oslo ,3 01 Gamle Oslo ,1 02 Grünerløkka ,6 03 Sagene ,2 04 St. Hanshaugen ,8 05 Frogner ,1 06 Ullern ,5 07 Vestre Aker ,7 08 Nordre Aker ,6 09 Bjerke ,7 10 Grorud ,7 11 Stovner ,3 12 Alna ,5 13 Østensjø ,5 14 Nordstrand ,7 15 Søndre Nordstrand ,3 16 Sentrum ,6 17 Marka ,4 Uoppgitt, uten fast bosted ,4 1 Mange uten fast bosted i påvente av administrativ utvandring. Kilde: Befolkningsstatistikk. Bydelene med flest innvandrere er Alna, med i alt personer eller 33 prosent av folkemengde i bydelen. Laveste andelen har Nordstrand med 13 prosent av alle i bydelen og til sammen innvandrere. Fortsatt mange med uoppgitt utdanningsnivå blant innvandrere Det var registrert over innvandrere med lang høyere utdanning per 1. januar Lang høyere utdanning er universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mer enn fire år. Forskerutdanninger er inkludert i denne type utdanning. Disse personene utgjorde 11 prosent av alle innvandrere i alderen 16 år og eldre som var registrert bosatt i Norge per 1. januar Tabell Innvandrernes utdanningsnivå. Personer 16 år og eldre per 1. januar Absolutte tall og prosent Absolutte tall Grunnskolenivå Videregående skole-nivå Prosent Universitetsog høgskolenivå, kort Universitetsog høgskolenivå, lang Uoppgitt/- ingen utdanning I alt Kode 124- innvandrere ,1 24,1 18,4 10,8 23,7 Kilde: Befolkningsstatistikk. Til sammen 29 prosent av innvandrere i alderen 16 år og over hadde fullført universitets- og høgskoleutdanning. Det er fortsatt en betydelig del med uoppgitt utdanning blant innvandrere. For 000-ere er andel uoppgitte tilnærmet null mens for innvandrere er uoppgittandelen hele 24 prosent. Statistisk sentralbyrå 49

52 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 3. Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn SSB utarbeidet i 1994 standard for innvandrergruppering. Standarden ble utviklet for å dekke de behovene som befolkningsstatistikken hadde, og har derfor som formål å gruppere bare den registrert bosatte befolkningen. Dette formålet gjelder fortsatt. Det betyr at den omfatter bare personer som er registrert bosatt i Det sentrale folkeregisteret (DSF). DSF skal bare inneholde personer med gyldig oppholdstillatelse og med intensjon om å oppholde seg i Norge i minst seks måneder. Før 1994 var kategoriene basert på statsborgerskap, men statsborgerskap kan endre seg uten at de forhold som beskrives, for eksempel levekårsforskjeller, endres. Derfor gikk SSB over til å gruppere befolkningen etter eget og foreldrenes fødeland (utlandet eller Norge). Senere ble også besteforeldrenes fødeland tatt med. Grupperingen skulle stå fast over tid, slik at egenskaper ved gruppen under ett ikke ble påvirket av for eksempel skifte av statsborgerskap. Statistikkproduksjon er rettet mot å identifisere og beskrive grupper som er mest mulig homogene i forhold til et sett av kriterier. Formålet med en standard er å kunne stille sammen statistikk fra ulike sektorer og ulike kilder, og å kunne sammenlikne statistikk over tid og mellom land. Standardarbeidet består i å definere enheter, grupper av enheter og variabler samt å sikre at den samme definisjon og gruppering brukes i ulike statistikker. Statistikk er tallfestede opplysninger om grupper eller fenomener. Den gir ofte et forenkelt bilde av en svært kompleks virkelighet. Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn fungerer etter samme prinsippet. Den forenkler en kompleks virkelighet som vi har beskrevet i kapittel 2. Standarden er en aggregering basert på informasjon om eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Våre 30 grunnkoder ble samlet i seks kategorier etter likhetsprinsippet, så vi kan håndtere dem enklere. Disse kategoriene er som følger: A Født i Norge med to norskfødte foreldre (grunnkoder:000,001,002,003,004,010,020) B Innvandrere (grunnkode 124) C Norskfødte med innvandrerforeldre (grunnkode 024) E Utenlandsfødte med én norskfødt forelder (grunnkoder:112,113,114,120,121,122,123,104) F Norskfødte med én utenlandsfødt forelder (grunnkoder:011,012,013,014,021,022,023) G Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre (grunnkoder:100,101,102,103,110,111) Det har blitt foretatt følgende endringer i standarden etter 1994: - Kategori D Utenlandsadopterte har blitt fjernet. Dette skyldes både produksjonsmessige hensyn (tall for utenlandsadopterte kom inn mye senere enn annet datagrunnlag), at tilgangen på adopsjonsdata ble vanskeligere og at en fikk endringer i produksjonsprosessen. De utenlandsadopterte klassifiseres nå i de andre kategoriene, hovedsakelig i G Født i utlandet av norskfødte foreldre. Dette betyr at hovedvekten legges på de sosiale og ikke de biologiske foreldrene. Selv om kategori D er opphørt som selvstendig kategori, er det fortsatt fullt mulig å gi statistikk over utenlandsadopterte. 50 Statistisk sentralbyrå

53 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn - I 2000 ble navnet på kategori C: andregenerasjonsinnvandrere erstattet av betegnelsen Personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre. Dette ble gjort fordi vi fant å måtte ta hensyn til de sterke innvendinger som kom mot det begrepsmessig uheldige i å kalle personer født i Norge for innvandrere. I 2008 ble Personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre erstattet med en mer brukervennlig betegnelse Norskfødte med innvandrerforeldre. - I 2008 ble førstegenerasjonsinnvandrere erstattet med innvandrere. Førstegenerasjonsinnvandrere har fungert bra i et system med flere generasjoner, det vil si mens vi fortsatt opererte med ordet andregenerasjonsinnvandrere. Derfor virket leddet førstegenerasjonsforvirrende fordi det nettopp ga en forventning om et system med flere generasjoner. Derfor gjorde vi denne endringen i Det er viktig å understreke at betegnelsen beskriver en statistisk kategori som ikke er reservert for personer med bestemt oppholdsgrunnlag eller bakgrunn. Alle innvandrere behandles likt i standarden og i statistikken, uten å skille mellom nær- og fjerntliggende land, den gjelder arbeidskraft fra Sverige og Sveits som flyktninger fra Somalia og Sør-Sudan. - I 2008 har vi fjernet samlebetegnelsen innvandrerbefolkningen fra standarden. Denne kategorien ble mye brukt som summen av kategori B(124) og C(024). Det viste seg å være en problematisk kategori, først og fremst fordi norskfødte med innvandrerforeldre ( kategori 024) ikke er så lik sine foreldre (124) at det er hensiktsmessig med en samlet statistisk gruppering. Da SSB opprettet kategorien, så man store forskjeller i demografi og levekår mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig. Det store flertallet av innvandrernes norskfødte barn var den gang svært unge, og det hadde liten hensikt å ha dem som egen gruppe ved beskrivelse av utdanning, yrkesdeltaking og så videre. I dag er situasjonen en annen. De to gruppene har etter hvert blitt relativt forskjellige, og det var derfor ikke hensiktsmessig å fortsette å betrakte dem under ett i statistikk om demografi og levekår. 4. Oppsummering Norges befolkning har økt kraftig i løpet av 30 år, fra 4 millioner i 1977 til 5,1 millioner i Befolkningsveksten skyldes at flere flytter til enn fra Norge, og at det er flere som fødes enn som dør. Norges demografi er preget av at vi er et relativt lite land med en stor andel som ikke har tilknytning til innvandring. Men med økende innvandring blir mangfoldet stadig større. Med 5 millioner innbyggere er Norge et lite land i global målestokk, men vi har en av de raskest voksende befolkningene i Europa. Ifølge tall fra Eurostat, det sentrale europeiske statistikkbyrået, hadde bare Luxembourg en høyere befolkningsvekstrate enn landet vårt i Av alle bosatte i Norge som teller personer per 1. januar 2013, har i underkant 3 prosent et innslag av utenlandsk bakgrunn kun gjennom sine besteforeldre. I absolutte tall er det snakk om personer. Denne gruppen omfatter koder 001,002, 003 og 004. Ni av ti blant disse har kun én utenlandsfødt besteforelder. Det vanligste er at den utenlandsfødte besteforelderen er født i Danmark (28 000), Sverige (24 000), USA (19 000), Storbritannia (13 000) og Tyskland (11 000). 7 prosent av folkemengden i landet har et innslag av utenlandsk bakgrunn først og fremst gjennom minst én av sine foreldre. I alt er det personer som er født i Norge og som har minst én utenlandsfødt forelder. Denne gruppen omfatter mange små og noen store koder. Det er snakk om til sammen ti kombinasjoner av eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland: 010, 011, 012, 013, 014, 020, Statistisk sentralbyrå 51

54 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 021,022,023 og 024. Den desidert største koden blant disse er personer født i Norge med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre (012), med personer. En annen gruppe blant de ovennevnte grunnkodene, som skiller seg ut er norskfødte med innvandrerforeldre, kode 024, som teller personer. Det vanligste er at den utenlandsfødte forelderen er født i Sverige (43 000), Danmark (33 000), USA (25 000), Storbritannia (21 000), Pakistan (20 000) og Tyskland (17 000). I kapittel 2 har vi gitt en beskrivelse av alle kodene, og vi ser at blant 012-ere er det vanligste at den utenlandsfødte forelderen er født i våre naboland, andre vesteuropeiske land eller USA, mens blant 024-ere er de typiske flyktninglandene som topper listen. Dette er en klar illustrasjon på at om personer fra Norden, Vest-Europa og Nord-Amerika slår seg ned i Norge og danner familie her, skjer det oftest med en som tilhører kode 000. Fordelt mellom de ulike verdensregionene kommer hver fjerde av de utenlandsfødte foreldrene fra Norden, 16 prosent fra Vest Europa og 11 prosent fra Øst- Europa. Det betyr at over halvparten av de utenlandsfødte foreldrene er født i et land i Europa. Rundt 27 prosent er født i Asia, og 9 prosent i Afrika. 13 prosent av den norske befolkningen er født i utlandet. Det er personer. Disse er gruppert i følgende koder: 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123 og 124. Mange av disse kodene er så små at de ikke har noen statistisk signifikant betydning for det demografiske bildet av den norske befolkningen. Blant disse kodene finner vi imidlertid den nest største gruppen i den norske befolkningen, innvandrere. Polakker er den desidert største gruppen utenlandsfødte med personer, etterfulgt av vårt naboland Sverige, med personer. Deretter kommer Litauen (29 000), Tyskland (28 000), Somalia (24 000), Danmark (24 000) og Irak (22 000). Hvis man sammenligner disse tallene med innvandrertall ser man at de aller fleste utenlandsfødte fra disse landene tilhører koden 124, unntatt de utenlandsfødte fra våre naboland Sverige og Danmark hvor mellom prosent har minst én norskfødt forelder eller besteforelder. Ser vi på eget, foreldres og besteforeldres fødeland, er det minst personer i Norge som har et innslag av utenlandsk bakgrunn. Dette er omtrent 23 prosent av befolkningen i Norge. Innslaget av utenlandsk bakgrunn varierer fra personer med én utenlandsfødt besteforelder ( ) til personer selv født i utlandet, med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre ( ). Dette er minimumstall, og de illustrerer hvor sammensatt befolkningen i Norge er. Ved å presentere tall for alle kodene ønsker SSB å synliggjøre hvor heterogen befolkningen som helhet er, og at mange av gruppene er så små at de ikke kan analyseres som enhet. For SSB vil det også i fortsettelsen være slik at kodene 124- innvandrere og 024- norskfødte med innvandrerforeldre er de mest sentrale i innvandrerstatistikken. Men etter hvert som de andre gruppene endrer seg både i størrelse og demografiske kjennetegn, kan de tenkes å bli gjenstand for nærmere statistiske beskrivelser. Slik kan man finne ut om de viser forskjeller i levekår, eller om de stort sett glir inn idet samme atferdsmønsteret som resten av befolkningen. 52 Statistisk sentralbyrå

55 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Referanser Adopsjoner: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon/ Brunborg, H. (2013): Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3, 2013, Statistisk sentralbyrå. Daugstad, G. (2006): Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønster i det flerkulturelle Norge, Rapporter 2006/39, Statistisk sentralbyrå. (http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/grenselos-kjaerlighet ?fane=om#content) Henriksen, K. (2010): Familieinnvandring og ekteskapsmønster , Rapporter 2010/10, Statistisk sentralbyrå. Lie, B. og L. Østby (2004): Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Samfunnsspeilet 3, 2004, Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/har-du-en-utenlandsfodtbestemor-eller-bestefar Statistisk sentralbyrå (2010):Dette er Kari og Ola, faktahefter. Østby, L. (2006): Hvor stor innvandrerbefolkning har egentlig Norge? Samfunnsspeilet 4, 2006, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 53

56 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Vedlegg A. Tabeller Tabell A1. Folkemengde, etter fylke. 1. januar Absolutte tall og prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Østfold... 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 02 Akershus... 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 03 Oslo... 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 11,6 04 Hedmark... 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 05 Oppland... 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 06 Buskerud... 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 07 Vestfold... 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 08 Telemark... 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 09 Aust-Agder... 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 10 Vest-Agder... 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 11 Rogaland... 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 12 Hordaland... 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 14 Sogn og Fjordane... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 15 Møre og Romsdal... 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 16 Sør-Trøndelag... 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 17 Nord-Trøndelag... 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 18 Nordland... 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 19 Troms Romsa... 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 20 Finnmark Finnmárku... 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 54 Statistisk sentralbyrå

57 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A1 (forts.). Folkemengde, etter fylke. 1. januar Absolutte tall og prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Østfold... 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 02 Akershus... 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 03 Oslo... 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 04 Hedmark... 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 05 Oppland... 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 06 Buskerud... 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 07 Vestfold... 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 08 Telemark... 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 09 Aust-Agder... 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 10 Vest-Agder... 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 11 Rogaland... 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0 12 Hordaland... 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 14 Sogn og Fjordane... 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 15 Møre og Romsdal... 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 16 Sør-Trøndelag... 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 17 Nord-Trøndelag... 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 18 Nordland... 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 19 Troms Romsa... 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 20 Finnmark Finnmárku... 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Statistisk sentralbyrå 55

58 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A2. Kode 001, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt ,0 Danmark ,9 Sverige ,4 USA ,5 Storbritannia ,8 Tyskland ,2 Finland ,7 Nederland ,2 Canada ,8 Polen ,5 Island ,2 Ungarn ,1 Færøyene ,0 Frankrike ,0 Spania ,0 Østerrike ,0 Kina ,8 Italia ,7 Sveits ,7 Sør-Afrika ,6 Tsjekkia ,5 Belgia ,5 Madagaskar ,5 Filippinene ,4 Australia ,4 India ,4 Chile ,4 Argentina ,3 Russland ,3 Pakistan ,3 Marokko ,3 Irland ,2 Japan ,2 Tyrkia ,2 Kroatia ,2 Hellas ,2 Serbia ,2 Trinidad og Tobago ,2 New Zealand ,2 Brasil ,2 Indonesia ,1 Kapp Verde ,1 Thailand ,1 Portugal ,1 Egypt ,1 Algerie ,1 Romania ,1 Sør-Korea ,1 Hongkong ,1 Latvia ,1 Estland ,1 Iran ,1 Bosnia-Hercegovina ,1 Tunisia ,1 Mexico ,1 Sri Lanka ,1 Israel ,1 Vietnam ,1 56 Statistisk sentralbyrå

59 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A2 (forts.). Kode 001, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kongo ,1 Colombia ,1 Makedonia ,1 Kosovo ,1 Malaysia ,1 Etiopia ,1 Slovakia ,1 Libanon ,1 Gambia ,1 Peru ,0 Kamerun ,0 Palestina ,0 Kenya ,0 Singapore ,0 Ukraina ,0 Kypros ,0 Mauritius ,0 Guyana ,0 Slovenia ,0 Uganda ,0 Uruguay ,0 Bulgaria ,0 Eritrea ,0 Ecuador ,0 Grønland ,0 Malta ,0 Sierra Leone ,0 Albania ,0 Nigeria ,0 Venezuela ,0 Litauen ,0 Jordan ,0 Irak ,0 De amerikanske Jomfruøyene ,0 Guatemala ,0 Jamaica ,0 Tanzania ,0 Honduras ,0 Syria ,0 Aruba ,0 Kongo-Brazzaville ,0 Curaçao ,0 Bolivia ,0 St. Helena ,0 Kasakhstan ,0 Mosambik ,0 Turkmenistan ,0 Zimbabwe ,0 Montenegro ,0 Grenada ,0 Swaziland ,0 Surinam ,0 Sudan ,0 Taiwan ,0 Cuba ,0 Mikronesiaføderasjonen ,0 Somalia ,0 Den dominikanske republikk ,0 Statistisk sentralbyrå 57

60 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A2 (forts.). Kode 001, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kambodsja ,0 Hviterussland ,0 Ghana ,0 Paraguay ,0 Namibia ,0 Myanmar ,0 Fiji ,0 Luxembourg ,0 Guinea ,0 Barbados ,0 Costa Rica ,0 Liechtenstein ,0 Angola ,0 Libya ,0 Bangladesh ,0 Panama ,0 Ny-Caledonia ,0 Liberia ,0 Seychellene ,0 Armenia ,0 Nicaragua ,0 Saint Vincent og Grenadinene ,0 Tonga ,0 Fransk Polynesia ,0 Monaco ,0 Afghanistan ,0 Belize ,0 Komorene ,0 Djibouti ,0 Senegal ,0 Nepal ,0 Bahamas ,0 El Salvador ,0 Cookøyene ,0 Andre ,0 Kilde: Befolkningsstatistikk. 58 Statistisk sentralbyrå

61 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A3. Kode 002, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Danmark ,9 Sverige ,8 Storbritannia ,9 USA ,6 Tyskland ,0 Ungarn ,5 Nederland ,5 Finland ,9 Pakistan ,8 Polen ,3 Island ,4 Vietnam ,4 India ,4 Chile ,3 Kroatia ,2 Filippinene ,1 Serbia ,1 Tsjekkia ,0 Spania ,0 Frankrike ,0 Italia ,0 Færøyene ,9 Tyrkia ,9 Marokko ,8 Sveits ,7 Østerrike ,7 Canada ,6 Belgia ,5 Sri Lanka ,5 Romania ,4 Indonesia ,4 Hellas ,4 Bosnia-Hercegovina ,4 Kina ,4 Makedonia ,4 Argentina ,4 Russland ,4 Australia ,3 Sør-Afrika ,3 Kapp Verde ,3 Japan ,3 Algerie ,2 Egypt ,2 Madagaskar ,2 Irland ,2 Kosovo ,2 Slovakia ,2 Hongkong ,2 Irak ,2 Libanon ,2 Portugal ,2 Estland ,1 Iran ,1 Israel ,1 Peru ,1 Eritrea ,1 Thailand ,1 Statistisk sentralbyrå 59

62 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A3 (forts.) Kode 002, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kenya ,1 Uganda ,1 Palestina ,1 Colombia ,1 Ukraina ,1 Tunisia ,1 Sør-Korea ,1 Kongo ,1 Kypros ,1 Singapore ,1 Uruguay ,1 Slovenia ,1 Gambia ,1 Ghana ,1 Latvia ,1 Mauritius ,1 Paraguay ,1 Somalia ,1 Bangladesh ,1 Taiwan ,1 Etiopia ,1 Nigeria ,1 Usbekistan ,1 Mexico ,1 Trinidad og Tobago ,1 New Zealand ,1 Jamaica ,0 Ecuador ,0 Bulgaria ,0 Kamerun ,0 Sierra Leone ,0 Kambodsja ,0 Malaysia ,0 Syria ,0 Cuba ,0 Surinam ,0 Andre ,3 60 Statistisk sentralbyrå

63 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A4. Kode 003, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Danmark ,7 Sverige ,6 Tyskland ,4 Storbritannia ,9 USA ,2 Pakistan ,3 Belgia ,6 Polen ,6 Finland ,1 Ungarn ,9 Frankrike ,6 Serbia ,6 Spania ,4 Marokko ,9 Filippinene ,9 Vietnam ,9 Island ,7 Nederland ,7 Tsjekkia ,7 Chile ,7 Tyrkia ,4 Slovakia ,4 Thailand ,2 Bosnia-Hercegovina ,0 India ,0 Albania ,7 Kroatia ,7 Italia ,7 Sveits ,7 Slovenia ,7 Makedonia ,7 Kosovo ,7 Palestina ,7 Andre ,3 Statistisk sentralbyrå 61

64 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A5. Kode 010, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt USA ,0 Sverige ,4 Sør-Korea ,7 Danmark ,5 Storbritannia ,9 Tyskland ,5 Canada ,2 Colombia ,8 India ,8 Etiopia ,2 Sveits ,1 Madagaskar ,1 Nederland ,0 Japan ,0 Sør-Afrika ,8 Frankrike ,8 Australia ,8 Kamerun ,6 Vietnam ,6 Kenya ,6 Belgia ,5 Indonesia ,5 Bangladesh ,5 Brasil ,5 Filippinene ,5 Thailand ,4 Østerrike ,4 Italia ,4 Eritrea ,4 Hongkong ,4 Kina ,3 Guatemala ,3 Costa Rica ,3 Ecuador ,3 Kongo ,3 Argentina ,3 Island ,3 Tanzania ,3 Spania ,2 Taiwan ,2 Sri Lanka ,2 Finland ,2 Liberia ,2 Chile ,2 Trinidad og Tobago ,2 Grønland ,2 Singapore ,2 Bolivia ,2 Peru ,1 Zambia ,1 Iran ,1 Hellas ,1 Israel ,1 New Zealand ,1 Irland ,1 Nigeria ,1 Curaçao ,1 62 Statistisk sentralbyrå

65 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A5 (forts.). Kode 010, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Færøyene ,1 Polen ,1 Elfenbeinskysten ,1 Zimbabwe ,1 Pakistan ,1 Luxembourg ,1 Nepal ,1 Paraguay ,1 Russland ,1 Libanon ,1 Mexico ,1 Sudan ,0 Nord-Korea ,0 Marokko ,0 Portugal ,0 Egypt ,0 Venezuela ,0 Tyrkia ,0 Uganda ,0 Bahamas ,0 Algerie ,0 Botswana ,0 Nicaragua ,0 Tsjekkia ,0 Ghana ,0 Mosambik ,0 Rwanda ,0 Kuwait ,0 Jamaica ,0 Romania ,0 Ungarn ,0 Kapp Verde ,0 Tunisia ,0 Haiti ,0 Kosovo ,0 Armenia ,0 Aruba ,0 Angola ,0 Kongo-Brazzaville ,0 Libya ,0 Syria ,0 De amerikanske Jomfruøyene ,0 Cuba ,0 Guyana ,0 Andre ,1 Statistisk sentralbyrå 63

66 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A6. Kode 011, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,6 Danmark ,7 USA ,0 Storbritannia ,2 Tyskland ,0 Canada ,2 Nederland ,2 Sør-Korea ,0 Finland ,4 Frankrike ,2 Sveits ,2 Island ,0 Filippinene ,9 Australia ,8 Belgia ,7 Østerrike ,7 Colombia ,7 Sør-Afrika ,7 Færøyene ,6 Spania ,6 Brasil ,6 India ,6 Italia ,5 Polen ,5 Madagaskar ,4 Japan ,4 Argentina ,4 Thailand ,4 Kenya ,3 Etiopia ,3 Hongkong ,3 Trinidad og Tobago ,3 Chile ,3 Kina ,2 Mexico ,2 Tanzania ,2 Portugal ,2 Irland ,2 Peru ,2 New Zealand ,2 Vietnam ,2 Grønland ,1 Indonesia ,1 Israel ,1 Ecuador ,1 Singapore ,1 Tsjekkia ,1 Guatemala ,1 Sri Lanka ,1 Iran ,1 Ungarn ,1 Costa Rica ,1 Eritrea ,1 Nigeria ,1 Uganda ,1 Hellas ,1 Bangladesh ,1 64 Statistisk sentralbyrå

67 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A6 (forts.) Kode 011, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Bolivia ,1 Tyrkia ,1 Zambia ,1 Libanon ,1 Egypt ,1 Curaçao ,1 Russland ,1 Kamerun ,1 Serbia ,1 Kongo ,1 Irak ,1 Liberia ,1 Marokko ,1 Taiwan ,1 Malaysia ,1 Zimbabwe ,1 Tunisia ,1 Algerie ,1 Nepal ,1 Venezuela ,1 Romania ,0 Botswana ,0 Elfenbeinskysten ,0 Den dominikanske republikk ,0 Kongo-Brazzaville ,0 Angola ,0 Kuwait ,0 Pakistan ,0 Jamaica ,0 Guyana ,0 Kroatia ,0 Kapp Verde ,0 Swaziland ,0 Bahrain ,0 Uruguay ,0 Gibraltar ,0 Luxembourg ,0 St. Helena ,0 Libya ,0 Bhutan ,0 Kypros ,0 Oman ,0 Cuba ,0 Honduras ,0 Malta ,0 Ukraina ,0 Palestina ,0 Paraguay ,0 Amerikansk Samoa ,0 Bulgaria ,0 Latvia ,0 Myanmar ,0 El Salvador ,0 Surinam ,0 Cookøyene ,0 Andre ,1 Statistisk sentralbyrå 65

68 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A7. Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,6 Danmark ,4 Storbritannia ,0 USA ,2 Tyskland ,9 Filippinene ,5 Finland ,2 Thailand ,1 Polen ,4 Nederland ,2 Chile ,7 Russland ,5 Frankrike ,5 Island ,3 Tyrkia ,2 Spania ,1 Canada ,1 Iran ,1 Marokko ,0 Brasil ,9 Italia ,9 Vietnam ,8 Ungarn ,7 Kina ,7 Pakistan ,6 Sveits ,6 Østerrike ,6 India ,6 Australia ,6 Bosnia-Hercegovina ,6 Færøyene ,5 Romania ,5 Kosovo ,5 Irak ,5 Hellas ,4 Sri Lanka ,4 Belgia ,4 Tsjekkia ,4 Sør-Afrika ,4 Irland ,4 Ukraina ,4 Litauen ,4 Gambia ,4 Tunisia ,3 Peru ,3 Somalia ,3 Bulgaria ,3 Mexico ,3 Kroatia ,3 Portugal ,3 Colombia ,3 Israel ,3 Argentina ,3 Algerie ,3 Serbia ,3 Kenya ,3 Libanon ,3 66 Statistisk sentralbyrå

69 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A7 (forts.). Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Nigeria ,3 Japan ,3 Ghana ,3 Estland ,3 Indonesia ,2 Latvia ,2 Egypt ,2 New Zealand ,2 Etiopia ,2 Sør-Korea ,2 Cuba ,2 Makedonia ,2 Madagaskar ,2 Trinidad og Tobago ,2 Uganda ,2 Malaysia ,1 Tanzania ,1 Kapp Verde ,1 Ecuador ,1 Den dominikanske republikk ,1 Hviterussland ,1 Venezuela ,1 Eritrea ,1 Singapore ,1 Slovakia ,1 Syria ,1 Hongkong ,1 Palestina ,1 Kongo ,1 Sierra Leone ,1 Mauritius ,1 Bolivia ,1 Uruguay ,1 Kamerun ,1 Kypros ,1 Albania ,1 Angola ,1 Zambia ,1 Grønland ,1 Elfenbeinskysten ,1 Jamaica ,1 Guatemala ,1 Nicaragua ,1 Guyana ,1 Kasakhstan ,1 Slovenia ,0 Zimbabwe ,0 Sudan ,0 Bangladesh ,0 Jordan ,0 Senegal ,0 Taiwan ,0 Mosambik ,0 Afghanistan ,0 Costa Rica ,0 Honduras ,0 Moldova ,0 Liberia ,0 Statistisk sentralbyrå 67

70 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A7 (forts.). Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Nepal ,0 Kambodsja ,0 El Salvador ,0 Malta ,0 Paraguay ,0 Burundi ,0 Rwanda ,0 Libya ,0 Aserbajdsjan ,0 Usbekistan ,0 Namibia ,0 Montenegro ,0 Georgia ,0 Kuwait ,0 Myanmar ,0 Panama ,0 Fiji ,0 Laos ,0 Surinam ,0 Guinea ,0 Kirgisistan ,0 Tadsjikistan ,0 Saudi-Arabia ,0 Aruba ,0 Botswana ,0 Armenia ,0 Kongo-Brazzaville ,0 Mongolia ,0 Luxembourg ,0 Togo ,0 Grenada ,0 Puerto Rico ,0 Niger ,0 Guinea-Bissau ,0 Mali ,0 Seychellene ,0 Haiti ,0 Barbados ,0 Curaçao ,0 Dominica ,0 Burkina Faso ,0 De amerikanske Jomfruøyene ,0 Malawi ,0 De forente arabiske emirater ,0 Turkmenistan ,0 Belize ,0 St. Helena ,0 Jemen ,0 Mauritania ,0 Martinique ,0 Djibouti ,0 Bahrain ,0 Saint Lucia ,0 Mikronesiaføderasjonen ,0 Monaco ,0 Gabon ,0 Vest-Sahara ,0 68 Statistisk sentralbyrå

71 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A7 (forts.). Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Swaziland ,0 Macao ,0 Antigua og Barbuda ,0 Bahamas ,0 Salomonøyene ,0 Liechtenstein ,0 Tsjad ,0 Maldivene ,0 Saint Vincent og Grenadinene ,0 Tonga ,0 Fransk Polynesia ,0 Gibraltar ,0 Lesotho ,0 Brunei ,0 Qatar ,0 Bermuda ,0 Guadeloupe ,0 Fransk Guyana ,0 Ny-Caledonia ,0 Bhutan ,0 Nord-Korea ,0 Cookøyene ,0 Andre ,0 Statistisk sentralbyrå 69

72 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A8. Kode 013, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,2 Danmark ,2 Storbritannia ,7 Tyskland ,4 USA ,8 Filippinene ,8 Finland ,6 Thailand ,5 Polen ,4 Nederland ,3 Frankrike ,3 Chile ,1 Iran ,8 Pakistan ,5 Marokko ,3 Spania ,2 Tyrkia ,2 Russland ,2 Island ,1 Sveits ,1 Italia ,1 Brasil ,0 Canada ,9 Ungarn ,8 Vietnam ,7 Kosovo ,7 Bosnia-Hercegovina ,7 India ,6 Gambia ,6 Kina ,6 Irland ,6 Colombia ,6 Belgia ,6 Sri Lanka ,6 Serbia ,5 Australia ,5 Kroatia ,5 Østerrike ,5 Tunisia ,5 Irak ,5 Ukraina ,5 Peru ,5 Indonesia ,5 Makedonia ,4 Israel ,4 Cuba ,4 Portugal ,4 Bulgaria ,4 Hellas ,4 Romania ,4 Tsjekkia ,4 Sør-Afrika ,4 Sør-Korea ,4 Kenya ,4 Algerie ,3 Mexico ,3 Libanon ,3 70 Statistisk sentralbyrå

73 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A8 (forts.) Kode 013, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Slovakia ,3 Nigeria ,3 Japan ,3 Egypt ,3 Ghana ,3 Somalia ,3 Litauen ,3 Etiopia ,3 Færøyene ,2 Latvia ,2 Tanzania ,2 Argentina ,2 Venezuela ,2 Syria ,2 Trinidad og Tobago ,2 New Zealand ,2 Eritrea ,2 Albania ,2 Den dominikanske republikk ,2 Estland ,1 Sudan ,1 Uganda ,1 Grønland ,1 Malta ,1 Kypros ,1 Malaysia ,1 Ecuador ,1 Liberia ,1 Libya ,1 Bangladesh ,1 Hongkong ,1 Kapp Verde ,1 Sierra Leone ,1 Zambia ,1 Luxembourg ,1 Angola ,1 Costa Rica ,1 Bolivia ,1 Hviterussland ,1 Slovenia ,1 Singapore ,1 Surinam ,1 Namibia ,1 Zimbabwe ,1 Senegal ,1 Nepal ,1 Honduras ,1 Montenegro ,0 Botswana ,0 Burundi ,0 Guinea-Bissau ,0 Kamerun ,0 Afghanistan ,0 Taiwan ,0 Palestina ,0 Uruguay ,0 Tonga ,0 Statistisk sentralbyrå 71

74 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A8 (forts.) Kode 013, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Gibraltar ,0 Moldova ,0 Elfenbeinskysten ,0 Kongo ,0 Madagaskar ,0 Mauritius ,0 Niger ,0 Mosambik ,0 Jordan ,0 Laos ,0 Mongolia ,0 Tadsjikistan ,0 Barbados ,0 Guatemala ,0 Jamaica ,0 El Salvador ,0 Guyana ,0 Paraguay ,0 Fiji ,0 Andre ,3 72 Statistisk sentralbyrå

75 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A9. Kode 014, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Pakistan ,7 Tyrkia ,6 India ,1 Marokko ,5 Makedonia ,3 Vietnam ,0 Danmark ,8 Sverige ,5 Storbritannia ,3 Filippinene ,9 Kroatia ,9 Tyskland ,8 Iran ,8 Sri Lanka ,7 Chile ,7 Serbia ,6 Nederland ,5 Kosovo ,5 Polen ,5 Bosnia-Hercegovina ,4 USA ,4 Afghanistan ,4 Irak ,4 Frankrike ,3 Ungarn ,3 Island ,2 Spania ,2 Kina ,2 Thailand ,2 Den dominikanske republikk ,2 Jordan ,2 Argentina ,2 Somalia ,2 Libanon ,2 Hellas ,1 Sveits ,1 Slovakia ,1 De forente arabiske emirater ,1 Syria ,1 Finland ,1 Russland ,1 Israel ,1 Portugal ,1 Hongkong ,1 Canada ,1 Romania ,1 Tsjekkia ,1 Tunisia ,1 Bangladesh ,1 Kuwait ,1 Albania ,1 Bulgaria ,1 Irland ,1 Litauen ,1 Slovenia ,1 Østerrike ,1 Eritrea ,1 Statistisk sentralbyrå 73

76 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A9 (forts.). Kode 014, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Egypt ,1 Gambia ,1 Kenya ,1 Cuba ,1 Trinidad og Tobago ,1 Australia ,1 Latvia ,1 Liberia ,1 Sierra Leone ,1 Sudan ,1 Sør-Afrika ,1 Indonesia ,1 Peru ,1 Andre ,0 74 Statistisk sentralbyrå

77 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A10. Kode 022, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,4 USA ,0 Sør-Korea ,7 Danmark ,5 Storbritannia ,0 Tyskland ,5 Filippinene ,8 Colombia ,5 Canada ,1 Thailand ,0 Brasil ,9 Finland ,6 India ,6 Japan ,2 Argentina ,2 Vietnam ,8 Polen ,5 Australia ,5 Spania ,2 Frankrike ,8 Nederland ,8 Iran ,8 Sveits ,5 Sør-Afrika ,5 Island ,1 Bangladesh ,1 Belgia ,8 Chile ,8 Østerrike ,1 Kina ,1 Singapore ,8 Ecuador ,8 Russland ,4 Bolivia ,4 Færøyene ,1 Italia ,1 Portugal ,1 Kenya ,1 Madagaskar ,1 Estland ,7 Romania ,7 Eritrea ,7 Taiwan ,7 Israel ,7 Peru ,7 New Zealand ,7 Tyrkia ,4 Kongo ,4 Sri Lanka ,4 Indonesia ,4 Paraguay ,4 Hellas ,1 Irland ,1 Bosnia-Hercegovina ,1 Etiopia ,1 Malaysia ,1 Ukraina ,7 Statistisk sentralbyrå 75

78 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A10 (forts.). Kode 022, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Ungarn ,7 Tsjekkia ,7 Somalia ,7 Zambia ,7 Hongkong ,7 Guatemala ,7 Venezuela ,7 Latvia ,4 Slovakia ,4 Kamerun ,4 Nigeria ,4 Tanzania ,4 Marokko ,0 De forente arabiske emirater ,0 Laos ,0 Libanon ,0 Surinam ,0 Andre ,7 76 Statistisk sentralbyrå

79 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A11. Kode 023, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt ,0 Sverige ,0 Danmark ,6 Storbritannia ,7 USA ,9 Tyskland ,0 Filippinene ,9 Thailand ,6 Nederland ,4 Polen ,1 Canada ,8 Finland ,8 Frankrike ,8 Island ,6 Sør-Korea ,5 Chile ,5 Brasil ,4 Sveits ,4 Spania ,3 Russland ,3 Japan ,1 Belgia ,9 Colombia ,9 Argentina ,8 Australia ,8 Vietnam ,7 Østerrike ,6 Irland ,6 Portugal ,6 Marokko ,6 Kenya ,5 India ,5 Tsjekkia ,5 Sør-Afrika ,5 Romania ,4 Ukraina ,4 Peru ,4 Italia ,4 Tanzania ,4 Israel ,4 Kina ,4 Mexico ,4 Ecuador ,4 Bosnia-Hercegovina ,3 Zambia ,3 Sri Lanka ,3 Iran ,3 New Zealand ,3 Færøyene ,3 Pakistan ,3 Singapore ,3 Cuba ,3 Den dominikanske republikk ,3 Venezuela ,3 Latvia ,3 Tyrkia ,3 Etiopia ,3 Tunisia ,3 Statistisk sentralbyrå 77

80 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A11 (forts.) Kode 023, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Libanon ,3 Estland ,2 Ungarn ,2 Serbia ,2 Algerie ,2 Uganda ,2 Trinidad og Tobago ,2 Bolivia ,2 Litauen ,2 Slovakia ,2 Kamerun ,2 Kongo ,2 Taiwan ,2 Hongkong ,2 Malaysia ,2 Costa Rica ,2 Guatemala ,2 Slovenia ,1 Botswana ,1 Irak ,1 Honduras ,1 Andre ,1 78 Statistisk sentralbyrå

81 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A12. Kode 024, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt ,0 Pakistan ,0 Somalia ,8 Vietnam ,8 Irak ,5 Tyrkia ,3 Polen ,1 Sri Lanka ,8 Kosovo ,6 Marokko ,1 Bosnia-Hercegovina ,9 Iran ,8 India ,8 Afghanistan ,9 Tyskland ,8 Russland ,8 Litauen ,7 Sverige ,6 Eritrea ,5 Filippinene ,4 Chile ,4 Danmark ,4 Kina ,3 Etiopia ,2 Makedonia ,0 Libanon ,7 Syria ,7 Storbritannia ,7 Nederland ,7 Romania ,6 Serbia ,6 Kroatia ,6 Ghana ,5 Island ,5 Thailand ,5 Finland ,5 Myanmar ,4 Ungarn ,4 Gambia ,4 Palestina ,4 Algerie ,4 Kongo ,4 Latvia ,4 Sudan ,3 Nigeria ,3 Tunisia ,3 Frankrike ,3 USA ,3 Ukraina ,3 Bangladesh ,2 Burundi ,2 Bulgaria ,2 Estland ,2 Liberia ,2 Slovakia ,2 Kenya ,2 Tsjekkia ,2 Indonesia ,2 Statistisk sentralbyrå 79

82 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A12 (forts.). Kode 024, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Hongkong ,2 Spania ,2 Uganda ,2 Jordan ,1 Kambodsja ,1 Rwanda ,1 Egypt ,1 Colombia ,1 Brasil ,1 Italia ,1 Albania ,1 Sierra Leone ,1 Tanzania ,1 Kapp Verde ,1 Sveits ,1 Peru ,1 Portugal ,1 Den dominikanske republikk ,1 Kuwait ,1 Kasakhstan ,1 Kamerun ,1 Aserbajdsjan ,1 Hviterussland ,1 Montenegro ,1 Belgia ,1 Libya ,1 Jemen ,1 Færøyene ,1 Saudi-Arabia ,1 De forente arabiske emirater ,1 Israel ,1 Cuba ,1 Sør-Korea ,1 Argentina ,1 Malaysia ,1 Canada ,1 Nepal ,1 Senegal ,1 Angola ,1 Østerrike ,0 Japan ,0 Hellas ,0 Mexico ,0 Ecuador ,0 Venezuela ,0 Mauritius ,0 El Salvador ,0 Moldova ,0 Usbekistan ,0 Elfenbeinskysten ,0 Sør-Afrika ,0 Guinea ,0 Kongo-Brazzaville ,0 Togo ,0 Singapore ,0 Djibouti ,0 Irland ,0 Zambia ,0 80 Statistisk sentralbyrå

83 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A12 (forts.). Kode 024, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Madagaskar ,0 Armenia ,0 Australia ,0 Slovenia ,0 Bolivia ,0 Taiwan ,0 Zimbabwe ,0 Georgia ,0 Uruguay ,0 Kirgisistan ,0 Mongolia ,0 Honduras ,0 New Zealand ,0 Mali ,0 Guatemala ,0 Mosambik ,0 Turkmenistan ,0 Bhutan ,0 Tadsjikistan ,0 Jamaica ,0 Nicaragua ,0 Nord-Korea ,0 Laos ,0 Niger ,0 Dominica ,0 Trinidad og Tobago ,0 Grønland ,0 Macao ,0 Qatar ,0 Guinea-Bissau ,0 Guyana ,0 Malta ,0 Kypros ,0 Botswana ,0 Den sentralafrikanske republikk ,0 Sør-Sudan ,0 Bahrain ,0 Curaçao ,0 Paraguay ,0 San Marino ,0 Malawi ,0 Namibia ,0 Tsjad ,0 Brunei ,0 Panama ,0 Surinam ,0 Andre ,0 Statistisk sentralbyrå 81

84 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A13. Kode 100, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sør-Korea ,8 Sverige ,7 USA ,7 Colombia ,7 Kina ,8 India ,6 Danmark ,3 Storbritannia ,2 Tyskland ,3 Etiopia ,1 Filippinene ,8 Canada ,8 Brasil ,3 Thailand ,0 Sveits ,9 Nederland ,8 Frankrike ,8 Japan ,8 Sør-Afrika ,8 Belgia ,7 Ungarn ,7 Chile ,7 Ecuador ,6 Madagaskar ,6 Australia ,6 Guatemala ,6 Russland ,6 Vietnam ,6 Indonesia ,5 Sri Lanka ,5 Bolivia ,5 Kenya ,5 Singapore ,4 Peru ,4 Spania ,4 Bangladesh ,4 Romania ,4 Hongkong ,4 Kamerun ,4 Østerrike ,3 Italia ,3 Eritrea ,3 Costa Rica ,3 Nepal ,2 Tanzania ,2 Argentina ,2 Taiwan ,2 Luxembourg ,2 Polen ,2 Kongo ,2 Finland ,1 De forente arabiske ,1 Island ,1 Hellas ,1 Iran ,1 Liberia ,1 Zambia ,1 82 Statistisk sentralbyrå

85 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A13. Kode 100, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Grønland ,1 Israel ,1 Elfenbeinskysten ,1 Trinidad og Tobago ,1 Bulgaria ,1 Zimbabwe ,1 Paraguay ,1 Saudi-Arabia ,1 Tyrkia ,1 Pakistan ,1 Mexico ,1 Færøyene ,0 Irland ,0 Brunei ,0 Qatar ,0 New Zealand ,0 Malaysia ,0 Curaçao ,0 Portugal ,0 Nigeria ,0 Libanon ,0 Venezuela ,0 Mali ,0 Latvia ,0 Tsjekkia ,0 Serbia ,0 Botswana ,0 Egypt ,0 Marokko ,0 Uganda ,0 Irak ,0 Nord-Korea ,0 Oman ,0 Nicaragua ,0 Kongo-Brazzaville ,0 Tunisia ,0 Ghana ,0 Kapp Verde ,0 Mosambik ,0 Sudan ,0 Rwanda ,0 Kuwait ,0 Mongolia ,0 Det palestinske ,0 Somalia ,0 Swaziland ,0 Bahrain ,0 Kypros ,0 Honduras ,0 Jamaica ,0 Uruguay ,0 Albania ,0 Libya ,0 Cuba ,0 Kroatia ,0 Kosovo ,0 Algerie ,0 Statistisk sentralbyrå 83

86 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A13 (forts.). Kode 100, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Angola ,0 Namibia ,0 Armenia ,0 Bhutan ,0 Syria ,0 Bahamas ,0 Bermuda ,0 De britiske Jomfruøyene ,0 Aruba ,0 Andre ,1 84 Statistisk sentralbyrå

87 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A14. Kode 101, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt USA ,9 Sverige ,7 Sør-Korea ,2 Colombia ,4 Kina ,8 Danmark ,6 Storbritannia ,4 Tyskland ,6 India ,2 Etiopia ,1 Canada ,8 Brasil ,5 Australia ,0 Belgia ,8 Filippinene ,8 Frankrike ,8 Sveits ,8 Nederland ,7 Japan ,7 Thailand ,7 Ungarn ,7 Sør-Afrika ,6 Singapore ,6 De forente arabiske ,6 Guatemala ,6 Romania ,5 Peru ,5 Sri Lanka ,5 Russland ,4 Bolivia ,5 Spania ,4 Kenya ,4 Chile ,4 Taiwan ,4 Luxembourg ,3 Østerrike ,3 Hongkong ,3 Indonesia ,3 Malaysia ,3 Ecuador ,3 Irland ,3 Italia ,3 Island ,2 Botswana ,2 Eritrea ,2 Tsjekkia ,2 Tanzania ,2 Zambia ,2 Saudi-Arabia ,2 Vietnam ,2 Venezuela ,2 Polen ,1 Elfenbeinskysten ,1 Madagaskar ,1 Israel ,1 Kambodsja ,1 Trinidad og Tobago ,1 Andre ,8 Statistisk sentralbyrå 85

88 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A15. Kode 102, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt USA ,4 Sverige ,9 Canada ,7 Kina ,1 Colombia ,1 Brasil ,9 Frankrike ,9 Storbritannia ,7 Danmark ,4 Tyskland ,4 Chile ,4 Sør-Korea ,2 Polen ,0 Filippinene ,0 Spania ,7 Sveits ,7 Etiopia ,7 Malaysia ,7 Singapore ,7 Australia ,7 Andre ,5 86 Statistisk sentralbyrå

89 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A16. Kode 110, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt USA ,2 Sør-Korea ,5 Sverige ,9 Colombia ,2 Kina ,9 Storbritannia ,9 Etiopia ,9 Japan ,9 Thailand ,7 Danmark ,3 Frankrike ,0 Tanzania ,9 Hongkong ,9 Kenya ,7 Madagaskar ,7 India ,7 Canada ,7 Brasil ,6 Singapore ,4 Spania ,3 Tyskland ,0 Kamerun ,0 Bolivia ,0 De forente arabiske ,9 Nederland ,7 Ungarn ,7 Peru ,7 Australia ,7 Sveits ,6 Filippinene ,6 Belgia ,4 Romania ,4 Russland ,4 Botswana ,4 Eritrea ,4 Kongo ,4 Bhutan ,4 Taiwan ,4 Andre ,3 Statistisk sentralbyrå 87

90 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A17. Kode 111, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,7 USA ,1 Sør-Korea ,6 Danmark ,0 Kina ,5 Colombia ,1 Storbritannia ,0 India ,8 Tyskland ,6 Etiopia ,6 Australia ,8 Canada ,5 Sveits ,3 Madagaskar ,3 Sør-Afrika ,3 Spania ,1 Japan ,1 Thailand ,9 Frankrike ,7 Romania ,7 Sri Lanka ,7 Hongkong ,7 Singapore ,7 Costa Rica ,7 Belgia ,6 Italia ,6 Eritrea ,6 De forente arabiske ,6 Filippinene ,6 Indonesia ,6 Israel ,6 Malaysia ,6 Bolivia ,6 Ecuador ,6 Andre ,8 88 Statistisk sentralbyrå

91 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A18. Kode 112, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,0 Danmark ,6 USA ,4 Storbritannia ,9 Tyskland ,0 Filippinene ,1 Thailand ,9 Nederland ,3 Frankrike ,3 Canada ,5 Spania ,0 Sveits ,5 Kina ,1 Brasil ,0 Finland ,6 Sør-Korea ,4 Australia ,8 Italia ,5 Island ,5 Colombia ,3 Belgia ,8 Polen ,7 Østerrike ,7 Sør-Afrika ,3 Russland ,7 India ,5 Japan ,4 Hellas ,2 Chile ,1 Kenya ,1 Singapore ,9 Israel ,9 Argentina ,8 Mexico ,6 Færøyene ,6 New Zealand ,5 Irland ,5 Etiopia ,5 Portugal ,2 Peru ,2 Indonesia ,2 Tanzania ,1 Ungarn 59 1,0 Vietnam ,0 Tyrkia ,0 Zambia ,9 Sri Lanka ,9 Malaysia ,9 Hongkong ,8 Trinidad og Tobago ,8 Grønland ,8 Madagaskar ,8 Venezuela ,8 Costa Rica ,8 Ecuador ,7 Guatemala ,7 Bolivia ,7 Statistisk sentralbyrå 89

92 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A18 (forts.). Kode 112, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Marokko ,7 Iran ,6 Den dominikanske republikk ,6 Uganda ,6 Tsjekkia ,6 Litauen ,6 Ukraina ,6 De forente arabiske emirater ,5 Egypt ,5 Libanon ,5 Pakistan ,5 Estland ,5 Botswana ,5 Latvia ,4 Zimbabwe ,4 Cuba ,4 Bulgaria ,4 Luxembourg ,4 Kypros ,4 Serbia ,4 Eritrea ,3 Romania ,3 Tunisia ,3 Saudi-Arabia ,3 Curaçao ,3 Paraguay ,3 Kroatia ,3 Palestina ,3 Nicaragua ,3 Nigeria ,3 Irak ,3 Ghana ,3 Kongo ,3 Algerie ,2 Taiwan ,2 Oman ,2 Angola ,2 Kuwait ,2 Jamaica ,2 Mauritius ,2 Nepal ,2 Kosovo ,2 Malta ,2 Makedonia ,2 Liberia ,2 Namibia ,2 Mosambik ,2 Bahrain ,2 Uruguay ,2 Slovakia ,1 Senegal ,1 Honduras ,1 Bosnia-Hercegovina ,1 Gambia ,1 Malawi ,1 Somalia ,1 Hviterussland ,1 90 Statistisk sentralbyrå

93 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A18 (forts.). Kode 112, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Elfenbeinskysten ,1 Kapp Verde ,1 Kongo-Brazzaville ,1 Sierra Leone ,1 Bangladesh ,1 Guyana ,1 Gibraltar ,1 Kamerun ,1 Libya ,1 Kasakhstan ,1 Haiti ,1 Puerto Rico ,1 Fiji ,1 Slovenia ,1 Swaziland ,1 Bermuda ,1 El Salvador ,1 Niger ,1 Sudan ,1 Aserbajdsjan ,1 Kambodsja ,1 Mongolia ,1 Syria ,1 Grenada ,1 Panama ,1 Andre ,0 Statistisk sentralbyrå 91

94 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A19. Kode 113, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt USA ,0 Sverige ,9 Danmark ,5 Storbritannia ,9 Tyskland ,4 Nederland ,3 Frankrike ,2 Canada ,0 Island ,5 Spania ,5 Sveits ,3 Filippinene ,2 Finland ,1 Australia ,1 Thailand ,0 Brasil ,0 Italia ,0 Kina ,0 India ,7 Colombia ,7 Østerrike ,7 Polen ,7 Hellas ,6 Portugal ,6 Israel ,6 Chile ,5 Belgia ,5 Japan ,5 Singapore ,5 Sør-Korea ,4 Færøyene ,4 Sør-Afrika ,4 Russland ,3 Etiopia ,3 Kenya ,3 Ungarn ,2 Indonesia ,2 Vietnam ,2 Argentina ,2 New Zealand ,2 Grønland ,2 Malta ,2 Pakistan ,2 Trinidad og Tobago ,2 Bolivia ,2 Uruguay ,2 Tyrkia ,2 Zambia ,2 Libanon ,2 Irland ,1 Litauen ,1 Mosambik ,1 Hongkong ,1 Malaysia ,1 Den dominikanske republikk ,1 Guatemala ,1 Mexico ,1 Andre ,1 92 Statistisk sentralbyrå

95 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A20. Kode 114, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Pakistan ,7 Sverige ,2 Storbritannia ,8 Danmark ,6 Tyrkia ,3 USA ,3 Tyskland ,2 Chile ,2 Polen ,4 Spania ,4 Israel ,4 Island ,1 Kina ,1 Canada ,1 Argentina ,1 Colombia ,1 Australia ,1 Andre ,9 Tabell A21. Kode 122, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt USA ,3 Sverige ,4 Storbritannia ,4 Danmark ,7 Tyskland ,3 Frankrike ,5 Canada ,5 Kina ,5 Sør-Afrika ,9 Argentina ,9 Sør-Korea ,6 Australia ,6 Nederland ,4 Sveits ,4 Thailand ,4 Island ,2 Spania ,2 Japan ,2 Filippinene ,9 Colombia ,9 Grønland ,7 Belgia ,7 Kenya ,7 Kongo ,7 Singapore ,7 Andre ,4 Statistisk sentralbyrå 93

96 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A22. Kode 123, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent I alt Sverige ,7 Storbritannia ,6 USA ,2 Danmark ,1 Tyskland ,0 Nederland ,9 Spania ,9 Frankrike ,5 Filippinene ,2 Finland ,7 Island ,6 Brasil ,6 Sveits ,4 Belgia ,2 Hellas ,2 Kina ,1 Canada ,1 Australia ,1 Italia ,9 Polen ,9 Tyrkia ,9 Sør-Afrika ,9 Japan ,9 Thailand ,9 Colombia ,9 Israel ,8 Den dominikanske republikk ,8 New Zealand ,8 Hongkong ,6 Trinidad og Tobago ,6 Russland ,5 Liberia ,5 India ,5 Kambodsja ,5 Sør-Korea ,5 Argentina ,5 Chile ,5 Uruguay ,5 Andre ,0 94 Statistisk sentralbyrå

97 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A23. Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kvinner i prosent I alt Polen ,9 34 Sverige ,0 50 Litauen ,8 40 Tyskland ,1 47 Somalia ,0 47 Irak ,7 44 Danmark ,1 48 Pakistan ,1 48 Filippinene ,8 81 Russland ,7 66 Iran ,6 46 Thailand ,5 84 Storbritannia ,3 36 Vietnam ,3 54 Bosnia-Hercegovina ,2 51 Afghanistan ,1 38 Tyrkia ,8 44 Eritrea ,7 47 Kosovo ,7 47 Sri Lanka ,5 48 India ,5 45 USA ,4 53 Latvia ,4 42 Romania ,3 47 Kina ,3 58 Island ,2 47 Nederland ,2 45 Chile ,0 48 Finland ,0 61 Etiopia ,0 49 Marokko ,9 44 Frankrike ,8 42 Estland ,7 40 Bulgaria ,7 45 Spania ,7 43 Brasil ,6 75 Ukraina ,6 75 Myanmar ,6 49 Palestina ,5 39 Slovakia ,5 35 Serbia ,5 50 Kroatia ,5 46 Ungarn ,5 46 Italia ,5 34 Makedonia ,4 47 Sudan ,4 41 Syria ,3 45 Kongo ,3 49 Portugal ,3 41 Tsjekkia ,3 49 Libanon ,3 44 Canada ,3 53 Ghana ,3 45 Colombia ,3 58 Nigeria ,2 41 Australia ,2 36 Hellas ,2 32 Statistisk sentralbyrå 95

98 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A23 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kvinner i prosent Kenya ,2 61 Sveits ,2 52 Indonesia ,2 64 Nepal ,2 39 Algerie ,2 35 Østerrike ,2 46 Gambia ,2 42 Peru ,2 66 Burundi ,2 52 Belgia ,2 48 Liberia ,2 50 Mexico ,2 58 Tunisia ,2 31 Egypt ,2 31 Uganda ,2 53 Sør-Korea ,1 67 Irland ,1 36 Hviterussland ,1 71 Sør-Afrika ,1 46 Venezuela ,1 54 Japan ,1 74 Cuba ,1 66 Kasakhstan ,1 64 Bangladesh ,1 41 Argentina ,1 50 Færøyene ,1 49 Tanzania ,1 52 Hongkong ,1 47 Den dominikanske republikk ,1 64 Israel ,1 39 Malaysia ,1 60 Rwanda ,1 54 Albania ,1 46 Moldova ,1 62 Kamerun ,1 44 Aserbajdsjan ,1 57 Sierra Leone ,1 47 New Zealand ,1 39 Libya ,1 41 Angola ,1 52 Usbekistan ,1 56 Kapp Verde ,1 43 Ecuador ,1 53 Kambodsja ,1 58 Singapore ,1 72 Bhutan ,1 57 Montenegro ,1 50 Zambia ,1 57 Jordan ,1 46 Kuwait ,1 40 Jemen ,1 46 Georgia ,0 55 Saudi-Arabia ,0 46 Slovenia ,0 47 Armenia ,0 54 Elfenbeinskysten ,0 40 Trinidad og Tobago , Statistisk sentralbyrå

99 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A23 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kvinner i prosent Bolivia ,0 51 Taiwan ,0 73 Zimbabwe ,0 51 Senegal ,0 37 Uruguay ,0 49 Guinea ,0 50 Madagaskar ,0 55 Sør-Sudan ,0 38 De forente arabiske emirater ,0 51 El Salvador ,0 50 Kongo-Brazzaville ,0 54 Grønland ,0 59 Mauritius ,0 55 Guatemala ,0 52 Kirgisistan ,0 71 Jamaica ,0 54 Nicaragua ,0 66 Mosambik ,0 55 Kypros ,0 20 Costa Rica ,0 58 Togo ,0 45 Mongolia ,0 76 Tadsjikistan ,0 53 Laos ,0 75 Macao ,0 23 Paraguay ,0 61 Honduras ,0 53 Guyana ,0 66 Namibia ,0 60 Turkmenistan ,0 46 Botswana ,0 53 Malta ,0 50 Malawi ,0 59 Djibouti ,0 66 Panama ,0 67 Niger ,0 22 Surinam ,0 58 Luxembourg ,0 32 Fiji ,0 42 Vest-Sahara ,0 6 Guinea-Bissau ,0 33 Mauritania ,0 3 Haiti ,0 55 Mali ,0 37 Burkina Faso ,0 14 Nord-Korea ,0 41 Benin ,0 33 Curaçao ,0 33 Qatar ,0 50 Liechtenstein ,0 48 Tsjad ,0 23 Puerto Rico ,0 50 Barbados ,0 28 Grenada ,0 41 Oman ,0 33 Dominica ,0 47 Monaco ,0 83 Den sentralafrikanske republikk ,0 45 Statistisk sentralbyrå 97

100 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A23 (forts.) Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Landbakgrunn Prosent Kvinner i prosent Brunei ,0 55 Belize ,0 36 Aruba ,0 27 Saint Lucia ,0 64 Gabon ,0 60 Seychellene ,0 40 Maldivene ,0 60 Øst-Timor ,0 20 Andorra ,0 44 Bahrain ,0 44 Bahamas ,0 63 Martinique ,0 29 Swaziland ,0 67 Lesotho ,0 100 Fransk Guyana ,0 60 Tonga ,0 60 Fransk Polynesia ,0 60 San Marino ,0 25 Komorene ,0 75 Ekvatorial-Guinea ,0 25 Saint Vincent og Grenadinene ,0 0 Salomonøyene ,0 100 Ny-Caledonia ,0 25 Reunion ,0 33 São Tomé og Príncipe ,0 33 Antigua og Barbuda ,0 33 Bermuda ,0 33 Guadeloupe ,0 33 Samoa ,0 67 Andre , Statistisk sentralbyrå

101 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A24. Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Hele landet , Oslo kommune , Båtsfjord , Drammen , Træna , Verran , Hasvik , Gamvik , Stavanger , Lørenskog , Skedsmo , Hemsedal , Hitra , Ås , Frøya , Bærum , Sandnes , Vadsø , Rælingen , Stordal , Sande (Møre og Romsdal) , Asker , Hjelmeland , Ullensaker , Balestrand , Bykle , Askim , Hol , Moss , Lier , Sola , Gol , Stryn , Ulstein , Nesna , Hareid , Nedre Eiker , Haugesund , Måsøy , Hammerfest , Hole , Kristiansand , Stranda , Bergen , Haram , Bremanger , Ørskog , Sarpsborg , Sandøy , Songdalen , Kongsberg , Herøy (Nordland) , Moskenes , Fjaler , Nannestad , Eidsberg , Ski ,9 Statistisk sentralbyrå 99

102 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Sørum , Austrheim , Vang , Berg , Fredrikstad , Hobøl , Sør-Varanger , Sandefjord , Vestby , Hå , Stokke , Gjerdrum , Åmli , Værøy , Skien , Ulvik , Horten , Nesodden , Finnøy , Røyken , Trondheim , Lødingen , Nordkapp , Fyresdal , Evje og Hornnes , Fet , Klepp , Etnedal , Oppegård , Tønsberg , Gratangen , Midsund , Nittedal , Lebesby , Våler (Østfold) , Tolga , Midtre Gauldal , Vindafjord , Grimstad , Sirdal , Rakkestad , Arendal , Flora , Grong , Åseral , Gjesdal , Øyer , Hábmer Hamarøy , Ålesund , Øvre Eiker , Bø (Telemark) , Vågsøy , Enebakk , Solund , Vardø ,7 100 Statistisk sentralbyrå

103 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tinn , Sykkylven , Vågan , Hyllestad , Flekkefjord , Tromsø , Halden , Rennesøy , Ringerike , Eidfjord , Hurum , Kvam , Nes (Buskerud) , Lyngdal , Eigersund , Gjøvik , Austevoll , Flå , Kristiansund , Krødsherad , Larvik , Svelvik , Eidsvoll , Herøy (Møre og Romsdal) , Porsgrunn , Vestnes , Randaberg , Sund , Aukra , Rygge , Ål , Lindesnes , Frogn , Nome , Hamar , Kongsvinger , Tjøme , Berlevåg , Nøtterøy , Mandal , Norddal , Radøy , Narvik , Tvedestrand , Sande (Vestfold) , Molde , Skiptvet , Stor-Elvdal , Bokn , Ullensvang , Hadsel , Iveland , Meråker , Deatnu Tana , Kvæfjord , Time ,6 Statistisk sentralbyrå 101

104 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Spydeberg , Lillehammer , Bømlo , Os (Hordaland) , Nes (Akershus) , Etne , Stord , Sauherad , Aurskog-Høland , Tynset , Kvitsøy , Loppa , Aure , Karlsøy , Årdal , Gildeskål , Giske , Suldal , Alstahaug , Råde , Kragerø , Holmestrand , Øygarden , Birkenes , Valle , Utsira , Flatanger , Salangen , Torsken , Kvinesdal , Sula , Risør , Trysil , Lillesand , Trøgstad , Nord-Aurdal , Strand , Os (Hedmark) , Marnardal , Odda , Sogndal , Alta , Fosnes , Re , Notodden , Tingvoll , Karmøy , Ringebu , Marker , Modum , Dovre , Hattfjelldal , Sveio , Leirfjord , Volda , Tranøy ,6 102 Statistisk sentralbyrå

105 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Aurland , Forsand , Søgne , Førde , Skånland , Gjerstad , Vestre Slidre , Smøla , Gulen , Lund , Vennesla , Andebu , Rissa , Elverum , Engerdal , Øksnes , Lunner , Sunndal , Bjerkreim , Meland , Vinje , Averøy , Drangedal , Øystre Slidre , Fræna , Fjell , Harstad (f.o.m. 2013) , Nore og Uvdal , Andøy , Vikna , Farsund , Jølster , Kviteseid , Frosta , Vik , Høyanger , Bodø , Jevnaker , Osterøy , Hurdal , Seljord , Skodje , Askøy , Tysnes , Nissedal , Malvik , Stange , Gran , Storfjord , Oppdal , Bygland , Steigen , Flesberg , Unjárga Nesseby , Skjervøy , Saltdal ,6 Statistisk sentralbyrå 103

106 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Vestvågøy , Østre Toten , Tysvær , Lindås , Lesja , Ibestad , Froland , Ringsaker , Sauda , Vevelstad , Gaular , Porsanger Porsángu Porsanki , Kvalsund , Bamble , Granvin , Hægebostad , Eid , Kvinnherad , Eide , Rauma , Namsos , Sortland , Lenvik , Grue , Eidskog , Hof , Lærdal , Løten , Rømskog , Levanger , Bardu , Ørsta , Samnanger , Åmot , Siljan , Jondal , Orkdal , Sør-Fron , Evenes , Gjemnes , Flakstad , Vaksdal , Søndre Land , Vegårshei , Lierne , Røros , Ballangen , Melhus , Skjåk , Modalen , Fusa , Brønnøy , Agdenes , Kárásjohka Karasjok , Voss , Tokke ,6 104 Statistisk sentralbyrå

107 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Vestre Toten , Roan , Luster , Lardal , Askvoll , Røyrvik , Åsnes , Stjørdal , Sør-Aurdal , Hornindal , Fitjar , Bø (Nordland) , Gloppen , Steinkjer , Klæbu , Nord-Fron , Leka , Hemne , Grane , Fedje , Guovdageaidnu Kautokeino , Nordre Land , Audnedal , Nærøy , Divtasvuodna Tysfjord , Meløy , Sørreisa , Røst , Alvdal , Selje , Våler (Hedmark) , Rollag , Vanylven , Hemnes , Hvaler , Målselv , Lurøy , Rana , Verdal , Dønna , Vefsn , Sigdal , Gáivuotna Kåfjord , Leikanger , Fauske , Sør-Odal , Folldal , Nesset , Gausdal , Sel , Naustdal , Leksvik , Overhalla , Snillfjord , Sokndal , Nordreisa ,4 Statistisk sentralbyrå 105

108 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar 2013 Innvandrere, etter bostedskommune. I prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Sømna , Selbu , Ørland , Balsfjord , Lom , Rødøy , Sørfold , Bjugn , Inderøy (f.o.m. 2012) , Rendalen , Kvænangen , Hjartdal , Vågå , Lyngen , Vega , Holtålen , Tydal , Surnadal , Dyrøy , Meldal , Nord-Odal , Halsa , Namdalseid , Snåase Snåsa , Masfjorden , Aremark , Rennebu , Namsskogan , Skaun , Osen , Tjeldsund , Høylandet , Bindal , Beiarn , Åfjord , Lavangen , Rindal ,4 106 Statistisk sentralbyrå

109 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Figurregister Figur 2.1. Ulike kombinasjoner av grunnkoder, fødeland Figur 2.2. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring Figur 2.3. Figur 2.4. Figur 2.5. Figur 2.6. Personer, etter alder. Hele befolkningen og gruppe januar Prosent Andel personer 18 år og eldre i gruppe 000 og i hele befolkningen, etter sivilstand Kode 002- personer født i Norge av to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall. Ti største grupper Personer, etter alder. Hele befolkningen og gruppe januar Prosent Figur 2.7. Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 000 og januar Prosent Figur 2.9. Gruppe 014, etter alder. 1. januar Prosent Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 024, 012 og januar Prosent Figur Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 024, 012, 000 og januar Prosent Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 024, 012, 000 og januar Prosent Figur Innvandrere Absolutte tall Figur Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår Absolutte tall Figur Innvandrere, etter landbakgrunn. Per 1. januar Prosent Figur Personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn. 10 største grupper per 1. januar Absolutte tall. 1. januar Figur Personer, etter alder. Hele befolkningen og koder 000 og januar Prosent Statistisk sentralbyrå 107

110 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabellregister Tabell 2.1. Folkemengde i Norge fordelt i 30 grunnkoder, per 1. januar Tabell 2.2. Fødte, døde og fødselsoverskudd. Hele befolkningen Absolutte tall Tabell 2.3. Tabell 2.4. Tabell 2.5. Folkemengde i Oslo, etter bydel. Bosatte per 1. januar Absolutte tall og prosent Personer 16 år og eldre, etter utdanningsnivå. Bosatte per 1. januar Absolutte tall og prosent Grunnkode 000- personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell 2.6. Hele befolkningen og personer med grunnkode 000, etter bosted. 1. januar Tabell 2.7. Tabell 2.8. Tabell 2.9. Folkemengde i Oslo og bydeler. Hele befolkningen og Kode 000. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Personer 16 år og eldre i gruppe 000, etter utdanningsnivå. Bosatte per 1. januar Absolutte tall og prosent Kode 001- født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder Absolutte tall og prosent Tabell Personer med grunnkode 001, etter fylke. Bosatte per 1. januar Tabell Kode 002- født i Norge med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre Absolutte tall og prosent Tabell Kode 003- født i Norge med to norskfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre Absolutte tall og prosent Tabell Kode 004- født i Norge med to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre Absolutte tall og prosent Tabell Kode 004- født i Norge med to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 010- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 011- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode født i Norge med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 012- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter den utenlandsfødte forelderens landbakgrunn og kjønn. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 013- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 014- født i Norge med én utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 020- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 020- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 021- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 021- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Statistisk sentralbyrå

111 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell Kode 022- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 023- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Norskfødte med innvandrerforeldre, etter alder og landbakgrunn. Per 1. januar 2004 og Absolutte tall. Sortert etter største grupper per 1. januar Tabell Kode 024- født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Norskfødte med innvandrerforeldre, etter bostedsfylke og bydel. Hele landet og bydeler i Oslo. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell 2.30.Kode 100- født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 101- født i utlandet med to norskfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 102- født i utlandet med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 110- født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 111- født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 112- født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 113- født i utlandet med én utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 114- født i utlandet med én utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 122- født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 123- født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 124- født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Kode 124- innvandrere, etter bydel i Oslo. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell Innvandrernes utdanningsnivå. Personer 16 år og eldre per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A1. Folkemengde, etter fylke. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A1 (forts.). Folkemengde, etter fylke. 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A2. Kode 001, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Statistisk sentralbyrå 109

112 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A2 (forts.). Kode 001, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A2 (forts.). Kode 001, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og én utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A3. Kode 002, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A3 (forts.) Kode 002, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A4. Tabell A5. Kode 003, personer født i Norge med to norskfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Kode 010, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A5 (forts.). Kode 010, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A6. Kode 011, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A6 (forts.) Kode 011, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A7. Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A7 (forts.). Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A7 (forts.). Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A7 (forts.). Kode 012, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A8. Kode 013, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A8 (forts.) Kode 013, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A8 (forts.) Kode 013, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A9. Kode 014, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A9 (forts.). Kode 014, personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A10. Kode 022, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A10 (forts.). Kode 022, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Statistisk sentralbyrå

113 Rapporter 2014/16 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Tabell A11. Kode 023, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A11 (forts.) Kode 023, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent... Feil! Bokmerke er ikke definert. Tabell A12. Kode 024, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A12 (forts.). Kode 024, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A12 (forts.). Kode 024, personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A13. Kode 100, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A13. Kode 100, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A13 (forts.). Kode 100, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A14. Kode 101, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A15. Kode 102, personer født i utlandet med to norskfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A16. Kode 110, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire norskfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A17. Kode 111, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og en utenlandsfødt besteforelder, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A18. Kode 112, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A18 (forts.). Kode 112, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A18 (forts.). Kode 112, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A19. Kode 113, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A20. Kode 114, personer født i utlandet med en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A21. Kode 122, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og to utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A22. Kode 123, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og tre utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A23. Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Statistisk sentralbyrå 111

114 Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Tabell A23 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A23 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A23 (forts.) Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, etter landbakgrunn. Per 1. januar Absolutte tall og prosent Tabell A24. Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Tabell A24 (forts.). Kode 124, personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre innvandrere, etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av folkemengden i kommunen per 1. januar Statistisk sentralbyrå

115

116 Statistisk sentralbyrå 2014/16 Statistisk sentralbyrå Postadresse: Postboks 8131 Dep NO-0033 Oslo Besøksadresse: Akersveien 26, Oslo Oterveien 23, Kongsvinger E-post: Internett: Telefon: ISBN (trykt) ISBN (elektronisk) ISSN Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Design: Siri Boquist

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar?

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija Befolkning Innvandring og innvandrere 2010 Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija 2. Befolkning Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett store endringer i innvandringsstrømmene til Norge. Inn vandringen

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 103 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2008 Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Hvor stor innvandrerbefolkning har egentlig Norge?

Hvor stor innvandrerbefolkning har egentlig Norge? Hvor stor innvandrerbefolkning har egentlig Norge? Innvandrerbefolkningen Dette tilsynelatende enkle spørsmålet kan gis mange ulike svar. 318 500 personer som bor i Norge er født i utlandet med to utenlandsfødte

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

1. Ungdom og unge voksne, demografi

1. Ungdom og unge voksne, demografi Ungdoms levekår Ungdom og unge voksne, demografi Minja Tea Dzamarija 1. Ungdom og unge voksne, demografi Ungdom og unge voksne utgjorde 19 prosent av hele befolkningen ved forrige årsskifte. Oslo var det

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå Norges befolkning i 2040 Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Befolkningsutviklingen hittil fire tunge trender Befolkningsvekst Sentralisering Innvandring Aldring 2 Befolkningsveksten Folkemengde

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

1. Innledning. Kristian Rose Tronstad

1. Innledning. Kristian Rose Tronstad Kristian Rose Tronstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandring og innvandreres levekår i Norge. Innvandrerbefolkningen i Norge er en svært sammensatt gruppe, med bakgrunn fra 206 land

Detaljer

Befolkning. Tanja Seland Forgaard

Befolkning. Tanja Seland Forgaard Befolkning Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen

Detaljer

1. Innledning. Det er derfor viktig å tydeliggjøre slike forskjeller i statistikken så langt det lar seg gjøre.

1. Innledning. Det er derfor viktig å tydeliggjøre slike forskjeller i statistikken så langt det lar seg gjøre. 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om noen aspekter ved innvandreres liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold

Detaljer

8. Datagrunnlaget. Kåre Vassenden

8. Datagrunnlaget. Kåre Vassenden Kåre Vassenden 8. Produksjon av en omfattende og pålitelig innvandrerstatistikk i et land forutsetter at det finnes relevante data, at statistikkbyrået har tilgang til disse dataene, og at de kan bearbeides

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

Folkeveksten er høy, men avtar noe

Folkeveksten er høy, men avtar noe Folkeveksten er høy, men avtar noe Siden midten av 2-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi rundet 5 millioner innbyggere i 212. Folketallet har økt med 531 6 personer fra 24 til

Detaljer

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere norske menn og kvinner gifter seg med utenlandske ektefeller. Det har særlig vært en stor økning i norske menns ekteskapsinngåelser med

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser 1/ Befolkningsutviklingen Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 198-tallet. Dette skyldes først og fremst økende nettoinnvandring, men også høye fødselsoverskudd. I 24

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innvandrere som utvandrer igjen

Innvandrere som utvandrer igjen Økonomiske analyser /15 Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen Ikke alle innvandrere som kommer til Norge, blir boende i landet. En del utvandrer igjen, og i noen innvandrergrupper

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg m. fl.: Befolkningsframskrivninger 2012-2100, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn

Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn Unge innvandrerbakgrunn i Skandinavia i arbeid og Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn Den fullførte en har mye å si for om en ung person er i arbeid eller fortsetter å utdanne seg. For skjellen mellom

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandring og innvandreres levekår i Norge og bygger i stor grad på tilsvarende publikasjoner i 2002 (Lie) og 2004 (Tronstad). Når vi lager

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /7 Befolkningsutviklingen Befolkningsveksten i var den høyeste i norsk historie. Dette skyldes først og fremst en sterk økning i innvandringen, men også at det var færre

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

2. Innvandrerbefolkningen

2. Innvandrerbefolkningen Innvandring og innvandrere 2006 Tanja Seland Forgaard og Minja Tea Dzamarija 2. I dette kapitlet beskrives innvandrerbefolkningens struktur og sammensetning. Under overskriften befolkningsstruktur (avsnitt

Detaljer

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Økonomiske analyser 4/211 Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Helge Brunborg og Inger Texmon Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger

Detaljer

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk...

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk... 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 17 2.1. Befolkningsstruktur... 17 2.2. Demografiske endringer... 34 2.3. Flyktninger... 46 3. Utdanning... 55 4. Arbeid... 73 5. Inntekt... 89 6. Valgdeltakelse...

Detaljer

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000 1. Denne publikasjonen handler om noen viktige aspekter ved innvandrernes liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold som blir stående i sentrum. Det er

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grünerløkka

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grünerløkka Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 16. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover?

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover? Økonomiske analyser 6/25 hvor mange vil flytte i årene framover? Vebjørn Aalandslid Den langsiktige trenden for -24 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser 2/22 Av Helge Brunborg og Marianne Tønnessen I mars i år passerte s befolkning 5 millioner. Befolkningsveksten i 2 var rekordhøy, med en økning i folketallet på 65 5 personer. Mer enn

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 01.12.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

11. Befolkningsutviklingen

11. Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser /28 Økonomisk utsyn. Befolkningsutviklingen Den raske befolkningsveksten de siste årene har fortsatt. I 27 økte folketallet mer enn noen gang før i norsk historie. Dette skyldes utelukkende

Detaljer

3. Utdanning. Trude Fjeldseth

3. Utdanning. Trude Fjeldseth Innvandring og innvandrere 2004 Utdanning Trude Fjeldseth 3. Utdanning I 2003 var det i overkant av 2 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Antallet har økt i takt med det totale antallet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

Med utdanning i bagasjen?

Med utdanning i bagasjen? Innvandrere og utdanning: Med utdanning i bagasjen? Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 03.12.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Blir korttidsinnvandrerne i Norge? Økonomiske analyser 2/2011 Christoffer Berge Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere

Detaljer