Grane kommune. Møtebok. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 09: Møtested: Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen"

Transkript

1 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09: Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kolbjørn Eriksen, Annbjørn Brennhaug Møtende vararepresentanter Pål-Ove Wika, Åse Granmo Til stede Andre som møtte Fung. rådmann Anita N. Mellingen Saksnummer 056/10-066/10 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Møtebok Sak nr. Sakstittel 056/10 Referatsaker 057/10 Delegasjonssaker 058/10 Markedsføringsstøtte for Fiplingdalsmartnan /10 Finansreglement i Grane kommune /10 Indre Helgeland Regionråd - forslag til nye vedtekter 061/10 Kjøp av kommunal tomt på Grane 062/10 Lån til Norgesvinduet Svenningdal AS 063/10 Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for E6 Brattåsen - Lien 064/10 Kommunedelplan E6 Brattåsen -Lien 065/10 Lokal forvaltning av verneområder 066/10 Forprosjekt Snøscooterløyper som grunnlag for utvikling av vinterturisme ORIENTERINGER : Ordfører : 24/6 Generalforsamling Destination Helgeland. 29/6 Møte med Sentrum næringshage. 3/8 Åpent møte vedrørende E6 Brenna Lien. 13/8 Begravelse til Harald Solbakk 16-17/8 Møte med nestleder AP Helga Pedersen og stortingsrep. Vedrørende max takst på eiendomsskatt på produksjonsanlegg vannkraft. 60 LVK ordførere møtte. Spørsmål til rådmannen : Er det på plass vedrørende betaling av renter på lånet til Norgesvinduet? KS vedtak vedrørende nærmiljøanlegg? Akeanlegg ved den kommunale barnehagen? Søknad på Trafikksikkerhetsmidler? Fung. Rådmann Anita N. Mellingen : Utlysing av ledig legestilling Sykefraværet 1/ / er på 4,4,%. Starter opp prosjekt i løpet av høsten : - drøfting vedr. både adm og politisk deltakelse prosjektmidler kr ,-. - En lærende organisasjon i Grane kommune Det er viktig å bygge felles identitet og forståelse for vår rolle og oppgaver i kommunen. - hvordan vi omtaler kommunen og videreutvikling. - Medarbiderskap. Åse Granmo : Div. orienteringer om kutlurskolen - nye midler nye tilbud. - For voksne bla. pjonekurs og datakurs. - Ny prest er på plass. - Kirkejubileum til helga 150 år.

3 Pål Ove Wika : Stilte sp. mål om lege og veterinærstilling. - veterinærstillingen er utlyst og legestillingen utlyses i nær fremtid.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/323 10/3119 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 056/10 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/2424 I Fylkesmannen i Nordland 2 10/2658 I Direktoratet for naturforvaltning Melding om vedtak - konsesjon for erverv av gnr 50 bnr 4 i Grane Tildeling av status som nasjonalparkkommune - Grane kommune 3 10/2997 S Klima og energiplan, Offentlig ettersyn. 4 10/3013 U Statens Vegvesen Skiltplan - E6 Majavatn - Flyum 5 10/3079 I Bjørn Ivar Lamo E-POST: Befaring vedr. skiltplan for Majavatn Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-056/10 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/322 10/3118 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 057/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 020/10: Søknad om serveringsbevilling - Fjelltunet v/porten til Nord-Norge Vedtak: 1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 3, gis Fjelltunet v/ Porten til Nord-Norge serveringsbevilling ved Fjelltunet v/ Porten til Nord-Norge, i perioden 23. juni til 31. august Daglig leder Kitty Lise Vassdal godkjennes som styrer. DFS. 021/10: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune 1. Kristina Svartvatn og Eskild Barstad gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Bregneveien 22 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune.

6 DFS. 022/10: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune 1. Tor Arnold Lindkvist og Marita Andersen gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Kvilarmovegen 10 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 023/10: Søknad om skjenkebevilling - Svenningdagen Vedtak: Svenningdal Bygdelag gis skjenkebevilling for salg av: - øl, gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent) - vin/rusbrus, gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent) Sted: Skogstua, Svenningdal Dato: Lørdag 31. juli 2010 Tidsrom: 20:00 02:00 Ansvarlig: Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 024/10: Søknad om skjenkebevilling - Teltfest Vedtak: Grane Samfunnshus AL gis skjenkebevilling for salg av: - øl, gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent) Sted: Arrangement-telt v/ klubbhuset på Stormoen Dato: Lørdag 21. august 2010 Tidsrom: 21:00 02:00 Ansvarlig: Bjørn Ivar Lamo, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av

7 alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-057/10 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

8

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /8 10/3068 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 058/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Markedsføringsstøtte for Fiplingdalsmartnan I Leder Hovedkomiteen Siri Stabbforsmo Søknad om markedsføringsstøtte for Fiplingdalsmartnan 2010 Sammendrag: Det vises til vedlagte søknad fra leder i Hovedkomiteen for årets Fiplingdalsmartna, som avholdes 3-5 september. Grane kommune støtter indirekte martnan med Festivaltelt og ressurser til oppsett- og nedtak av nevnte. Vurdering: Fiplingdalsmartnan har ila de siste år hatt en markert kvalitetshevning ifm både innhold og tilrettelegging. Martnan trekker mange besøkende, og er en god omdømmebygger for bygda og Grane kommune. Uten å ha detaljkjennskap til Martnan s økonomiske grunnlag, forventet overskudd mv antas det at et bidrag fra Grane kommune vil være positivt både for motivasjonen for de involverte ildsjeler som holder liv i arrangementet samt at evt overskudd vil komme bygdas innbyggere og besøkende til gode. Adm anbefaler at Fiplingdalsmartnan 2010 ytes en Markedsføringsstøtte på omsøkte kr ,-. Rådmannens innstilling: Fiplingdalsmartnan 2010 ytes en Markedsføringsstøtte på kr ,-. Støtten finansieres av Formannskapets disposisjonskto Som reduseres med kr ,-. Kto (kultur) økes med tilsvarende beløp.

10 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-058/10 Vedtak: Fiplingdalsmartnan 2010 ytes en Markedsføringsstøtte på kr ,-. Støtten finansieres av Formannskapets disposisjonskto Som reduseres med kr ,-. Kto (kultur) økes med tilsvarende beløp Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/286 10/2731 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 059/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Finansreglement i Grane kommune 2010 Trykte dokumenter: Finansreglement for Grane kommune Indre Helgeland kommunerevisjon uttalelse til forslag reglement Sammendrag: Grane kommune skal Vurdering: Grane kommune har laget et nytt Finansreglement. Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 9/ nr. 635, heretter kalt forskriften pålegger kommunestyret selv å vedta et reglement for kommunens finansforvaltning. Før vedtaket skal kommunestyret selv påse at en uavhengig instans med kunnskap om finansiell forvaltning kvalitetssikrer reglementet, slik at det oppfyller krav satt i kommuneloven og forskriften, jfr. 9,2 og 5. Rådmannen sendte en forespørsel til Indre Helgeland kommunerevisjon som uavhengig instans, å gjennomgå kommunens reglement. De aksepterte henvendelsen og har gjennomgått kommunens utkast til reglement som her foreligger. Grane kommune mottok tilbakemelding fra IHK på et første utkast til Finansreglement. På bakgrunn av de tilbakemeldingene rådmann mottok ble det gjennomført korrigeringer på utarbeidet reglement som skal oppfylle forskriften. Rådmannens nye utkast til Finansreglement bygger på en filosofi om forsiktighet ved plassering av kommunens likviditet. Ved eventuell plassering utenom bank skal kommunestyre først ta stilling til dette gjennom et vedtak.

12 . Rådmannens innstilling: 1. Nytt Finansreglement for Grane kommune vedtas Formannskapet Behandling: FS-059/10 innstilling til KS: Nytt Finansreglement for Grane kommune vedtas

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /264 10/3047 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 060/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Indre Helgeland Regionråd - forslag til nye vedtekter Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Lurøy kommune Indre Helgeland Regionråd - forslag til nye vedtekter 2 I Hattfjelldal kommune Indre Helgeland regionråd 2010 og 2011 Sammendrag: Indre helgeland Regionråd (IHR) har i rådsmøte vedtatt forslag til nye vedtekter for rådet, og oversendt disse til medlemskommunene for godkjenning i de respektive kommunestyrene. Vurdering: Rådmannsutvalget (RU) i IHR har vurdert de nye vedtektene og har flg kommentarer/innspill: Til 4, 1. ledd: RU er ikke ubetinget enig i at leder- og nestledervervet skal rotere mellom medlemskommunene. Det er viktigere å ha et godt fungerende råd enn at det skal være automatikk i hvem som skal velges som ledere. Til 4, 3. ledd: RU er enig i at konsensusprinsippet skal være bærende, men ønsker en presisering av behandlingsmåten i rådet når dette ikke lar seg gjennomføre. Er simpelt flertall tilstrekkelig til å binde rådet eller er det ønskelig med et større flertall dersom kontroversielle saker kommer opp til behandling?

14 Til 4, 5. ledd: Ang Styringsform anmoder RU om at rådet tar behovet for et eget arbeidsutvalg opp til vurdering ved gjennomgang av vedtektene i neste periode. RU er kjent med innsigelsene fra opposisjonslederne om at infoen fra arbeidsutvalget til resten av rådet ikke alltid er den beste. Dette kan løses ved at det ved behov for at saker må behandles og/eller vedtak fattes utenom de faste møtene i rådet, benytter fjernmøter (tlf/videokonferanse/skriftlig saksbehandling) jfr forskrift om fjernmøter. Dette vil medvirke til at hele rådet blir inkludert på en bedre måte enn i dag, og problemstillingen med dårlig informasjon og medvirkning faller bort. Rådmannsutvalget gir tilslutning til at vedtektene godkjennes slik de foreligger til behandling, men anmoder samtidig om at de forhold som er påpekt blir vurdert ved en eventuell endring av vedtektene i neste valgperiode. Rådmannens innstilling: Vedtektene for Indre Helgeland Regionråd godkjennes i tråd med vedtak av Rådmannsutvalgets innspill til vedtektsendringer vurderes ifm eventuelle nye endringer i neste valgperiode Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-060/10 Vedtak: Vedtektene for Indre Helgeland Regionråd godkjennes i tråd med vedtak av Rådmannsutvalgets innspill til vedtektsendringer vurderes ifm eventuelle nye endringer i neste valgperiode Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

15 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-, GBNR-48/59 10/306 10/2975 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 061/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret. Trykket vedlegg: Situasjonskart målestokk 1:500 Kjøp av kommunal tomt på Grane Bakgrunn Bekkevold/Finsås på Grane, gnr 48/42, ønsker å kjøpe nabotomta som eies av kommunen, gnr 48/59. Bekkevold har ønske om å bygge ny og større garasje og vil da ha behov for tomteutvidelse. E6 går på den ene siden av tomten og bygging nær veien er ikke tillatt. Garasjen de har i dag er på 76 m2, tomta er på 2 mål. Vurdering Planstatus: Tomta er LNF område med tillatt til bygging i kommuneplanens arealdel, i ny arealdel blir den foreslått som en del av bygda Granes utbyggingsområde. Biomangfold: Området er opparbeidet, ikke naturlig vegetasjon Tidligere var det nærlekeplass der som renseanleggbygg står i dag. Det ble foretatt et arealbytte. Den kommunale tomta er opparbeidet og stelt som et felles grøntanlegg for de 6 boligene i området. Fotball, tør de ikke pga vinduer i omkringliggende garasjer med vinduer, men området er brukt til badminton og andre aktiviteter. Omgivelsene ellers er dyrkamark, E6 og bygg for tekniske anlegg. Kommunens tomt fungerer som snøopplag om vinteren. Det skal ikke legges snø på renseanleggområdet, pga uhindret tilgang til kummer. Således er områdets fellesfunksjon viktig både sommer og vinter. Kommunen selv steller ikke arealet.

16 Grane, eier av gnr 48/42 ønsker kjøpe gnr 48/59. E6 Ungdomshuset sees nederst og den tidl butikken er øverst til venstre. Eksisterende tomtegrenser er korrigert i det trykte kartvedlegget som følger saken. Pris på kommunalt areal til boligformål varierer i hele kommunen. Nærmeste område som en kan sammenlikne seg med, er Brennhaugen med kr 30 på m2 ekskl vann/avløp, (Vassbekkmoen har kr 75 pr m2 inkl vann/avløp) Dersom det er viktig å ha større garasje, kan være mulig å avse et smalt belte på max 2m meter, uten å forringe kommunens tomt/nærmiljøets grøntareal vesentlig. Administrasjonen vurderer ikke hvorvidt det er behov for en garasje som er større enn dagens. Konklusjon Så lenge boområdet selv steller kommunens areal og bruker dette til fellesareal, samt til snøopplag, er det hensiktsmessig å beholde den kommunale tomta. Rådmannens innstilling: Pga fellesfunksjonen til kommunens areal gnr 48/59, selger ikke Grane kommune denne eiendommen Formannskapet Behandling: FS-061/10 Vedtak: Saken utsettes, dette med bakgrunn i nærmere utredning for behovet av arealbruken. Forslag enstemmig vedtatt.

17 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/124 10/3102 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 062/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Lån til Norgesvinduet Svenningdal AS, anmodning om prioritetsvikelse. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Norgesvinduet VS: vedtak om lån Svenningdal AS 3 U Norgesvinduet Lån til Norgesvinduet Svenningdal AS Svenningdal AS; Svenningdal Trevare 4 U Svenningdal Trevarefabrikk as Vedrørende pantesikkerhet aksjer ifm Ansvarlig lån til Svenningdal Trevarefabrikk as. 5 I Brønnøysundregistrene Retur av tinglyste dokument (pantattest) 6 I Statens Kartverk Retur av tinglyst dokument 7 I Helgeland sparebank Prioritetsvikelse v/einar Eliassen 9 U Norgesvinduet Svenningdal AS RENTER LÅN TIL NORGESVINDUET SVENNINGDAL AS Sammendrag: Det vises til vedlagte brev fra Helgeland Sparebank v Einar Eliassen, som ber om at Grane kommune viker prioritet til fordel for banken ifm deres evt finansiering av Svenningdal Trevarefabrikk as med kr ,-. Finansieringen forutsetter for deres vedkommende 1. prioritets pant. Vurdering:

18 Etter innhenting av ytterligere info i saken, er det slik at Grane kommune med bakgrunn i Kommunestyret/Fondsstyret for Vefsna fondet, vedtok i sak 002/10 å innvilge Norgesvinduet Svenningdal as et ansvarlig lån på kr ,-. Lånets sikkerhet ligger i verdiene i Svenningdal Trevarefabrikk as, der det nå foreligger en tinglyst panteattest pålydende kr 5 mill. Pantet ligger i de eldste fabrikk-lokaler i Trofors sentrum, med en liten andel i ny-fabrikk bygningsmassen vest for jernbanen. ( Viser her til vedlagt dok fra Statens Kartverk.) I tillegg har vi panterett i firmaets aksjer, totalt pålydende kr 5 mill. Fram til nå har vi hatt 2. prioritet på nevnte eiendomsmasse, men ifm påtenkt bankskifte for Svenningdal Trevarefabrikk as rykker vi nå fram i køen, og vil få pri 1 hvis vi ikke godtar/innvilger prioritetsvikelsen til fordel for HSB eller at bedriften ikke velger å skifte bankforbindelse. Adm tilråder ikke at vi innvilger prioritetsvikelse i saken. Hvis vi opprettholder vår prioritet ifm pantesikkerhet vil det være med å sikre at det innvilgede- og utbetalte ansvarlige lån på kr 5 mill blir tilbakebetalt innen fristen som er satt til innen Hvis bankskiftet er nødvendig/viktig for bedriften kan for eksempel finansieringen via HSB økes med x-ant mill og vårt utlån reduseres tilsvarende, mot tilsvarende bortfall av pantesikerhet. Hvis vi ikke innvilger prioritetsvikelse kan bedriften få problemer med skifte av bankforbindelse, og eller dårligere vilkår ifm ny bankforbindelse og framtidig lån til nye investeringer. Imidlertid vil en prioritetsvikelse meget sterkt svekke vår posisjonering ifm å få tilbakebetalt vår utlån til bedriften innen låneperiodens utløp og evt under andre uforutsatte økonomiske omstendigheter for bedriften, og dermed svekke Grane kommunes økonomiske handlingsrom både i låneperioden og i verste fall utover denne. Rådmannens innstilling: Grane kommune ønsker ikke å innvilge prioritetsvikelse til fordel for Helgeland Sparebank vedrørende eiendommene gnr 50 bnr 107, festenr 1 og gnr 50 bnr 108, festenr Formannskapet Behandling: Forslag fra ordfører : Grane kommune godtar prioritetsvikelse til fordel for Helgeland Sparebank. Dette for de angitte eiendommene gnr. 50, bnr. 107, feste nr. 1 og gnr. 50, bnr. 180, feste nr. 1. Grane kommune ber Helgeland Sparebank bistå i å rydde opp slik at Grane kommune får 2 prioritet i alle gårds- og bruksnummer til Svenningdal Trevarefabrikk AS. FS-062/10 Vedtak: Fremlagte forslag enstemmig vedtatt.

19 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /640 10/3101 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 063/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.4r. Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for E6 Brattåsen - Lien Trykte vedlegg: Kart Sammendrag: Statens Vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for E6 Brattåsen Lien. Planen er utlagt til offentlig ettersyn i perioden med forlenget høringsfrist til den Plan og KU er utarbeidet med bakgrunn i Planprogram vedtatt av Kommunestyret den Statens Vegvesen har gitt foreløpig anbefaling av hvilke alternativ som vurderes som best for gjennomføring. Denne anbefalingen gjøres ut fra de forhold som er kjent i dag, og de vurderinger som er gjort av de utredninger som er foretatt. Ut fra Statens Vegvesens anbefaling og de merknader og kommentarer som kommer inn etter offentlig ettersyn vil Statens Vegvesen foreta en endelig anbefaling som oversendes Grane kommune for endelig sluttbehandling av Grane Kommunestyre. Planen inkl. KU omfattes av flg. tre alternative trasseer: Alt. 1b En vestlig trasse Alt. 1b Svenningåsen - En vestlig trasse Alt. 4 En østlig trasse Alle alternativ har negativ netto nytte. Netto nytte er et mål for prosjektets lønnsomhet, og negativ nytte betyr at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt når en ser på de prissatte konsekvensene alene.

20 Ut fra de prissatte konsekvenser er Alt. 1b best. Alternativet er betydelig billigst i anleggskostnader og er mest gunstig vurdert ut fra netto nytte, samfunnsmessig lønnsomhet. De ikke-prissatte temaene kommer samlet sett ikke vesentlig dårligere ut for alternativ 1b enn for alt. 1b Svenningåsen, som er vurdert som best og for alt. 4, som er likt vurdert. Alt. 1b vil kunne justeres slik at konflikter begrenses. Statens Vegvesen varsler innsigelse mot Alt. 1b Svenningåsen. I forhold til valg av alternativ har ikke temaet lokal og regional utvikling vesentlig betydning. Det er viktig for utviklingen av Trofors som knutepunkt at transportstandarden for E6 blir god, men det vil den bli uansett hvilke utbyggingsalternativ som velges. Valg av alternativ kan medføre lokal flytting av div. etablissementer innenfor planområdet, men dette vil sannsynligvis ikke få nevneverdig negativ betydning for tettstedet Trofors og Grane kommune generelt. Alle foreslåtte nye trassealternativ vil gi bedre tilgjengelighet til områder med potensiale for nyetablering av boligbygging og næringsaktivitet. Fullstendige plandokumenter er utlagt på internett på: og Dokumentene er også utlagt til ettersyn hos Statens Vegvesen, Mosjøen og Grane kommune, Servicetorget. Bakgrunn. Prosjektet E6 Brattåsen Lien er et prosjekt som har vært gjenstand for oppmerksomhet over en lengre periode. Politisk har det vært et stort ønske om å få gjort noe med strekningen i flere år. Planleggingen av strekningen ble påbegynt midt på 1980-tallet, og gjenopptatt på 90-tallet, men endte ikke opp i vedtatt plan. Dagens E6-strekning mellom Brattåsen og Lien er ca. 17,5 km lang og er en del av stamvegrute 7 fra Trondheim til Fauske. Det er bebyggelse på mesteparten av strekningen og det mangler gang- og sykkelveger. Foruten betydningen som hovedferdselsåre mellom landsdelene har de enkelte deler av ruta en viktig regional funksjon. E6 i Grane har slik stor betydning som intern forbindelse mellom Grane og Mosjøen. Vegen har dårlig bæreevne og kurvatur, og er befengt med mange trafikkulykker. På strekningen ble det i perioden registrert 57 personskadeulykker, derav 2 dødsulykker. I tillegg var deler av strekningen stengt 32 ganger gjennom vintrene 2003/ /07 pga. bilberging. Målsetting. Det er definert et samfunnsmål for Statens Vegvesens arbeid med planene for E6 om at vegvesenet skal bidra til flg.: Helgeland skal være levedyktig og konkurransedyktig region med god infrastruktur, ref. fylkesplanens satsing på å skape sterke bo-, arbeids- og serviceregioner. Målsettingen for kommunedelplanarbeidet har Statens Vegvesen definert slik: Lage et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å oppnå følgende på planstrekningen: Redusere reisetid og bedre forutsigbarhet for langdistansetransporter Redusere ulykkesrisiko Legge til rette for overføring av lokal trafikk, skille myke trafikanter og saktegående kjøretøy fra E6-trafikken for å redusere ulykkesrisikoen og miljøulemper

21 Sikre høy framkommelighet og sikkerhet på E6 mellom Brattåsen og Lien Hensikten med planleggingsarbeidet er å gjennomføre planlegging for utbygging av E6 på strekningen Brattåsen Lien, slik at samfunnsmål og effektmål oppfylles. Planarbeid. Planarbeidet er utført av Statens Vegvesen i nært samarbeid med Grane kommune. Selve utredningsarbeidet er ledet av Staten Vegvesen. Arbeidsformen har vært prosjektarbeid, utført av en prosjektgruppe med medlemmer fra Statens Vegvesen og Grane kommune. Planen fremmes av Statens Vegvesen etter plan- og bygningslovens 9 4. Planarbeidet startet opp med utarbeidelse av planprogram for kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 Brattåsen Lien høsten Planprogrammet ble sendt ut på høring , og ble vedtatt den av kommunestyret i Grane kommune. Under utarbeiding av konsekvensutredningen har deltema naturmiljø, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø samt tema naturressurser vært utredet av innleide konsulenter, mens Statens Vegvesen selv har utredet de andre temaene. Ny E6 planlegges med stamvegstandard etter vegnormalene. ÅDT (årsdøgntrafikk) ligger mellom , noe som med fartsgrense 80 km/t gir vegklasse S2 som er 8,5 meter vegbredde fordelt på 1 meter skulder pr. side og 2 felt a 3,25 meter kjørebanebredde. Av sikkerhetsmessige årsaker er enkeltavkjørsler unngått. Tilknytningen til E6 skjer via lokalt vegnett og et fåtall kryss. Alternativer. Utredningen har blitt gjennomført i to etapper. Første etappe har vært en silingsprosess hvor antall alternativ har blitt redusert. Det ble utarbeidet et silingsforslag som ble sendt til Grane kommune for vurdering, og i møte den vedtok Grane kommune (NNF-komiteen) å tilrå og fullføre konsekvensutredningen med tre alternativer. Alle alternativene starter ved Brattåsen og slutter ved Lien. Alternativene er sammenfallende i sør mellom Brattåsen og Stormoen og i nord mellom Høgtun og Lien. Mellom Stormoen og Høgtun er det tre alternative trasseløsninger. Alternativene vil oppfylle målsettingene med å forbedre forholdene for innbyggerne og samtidig gjøre ny E6 til sikrere og mer effektiv transportåre. De tre alternativene er : Alt. 1b En vestlig trasse Alt. 1b Svenningåsen - En vestlig trasse Alt. 4 En østlig trasse Alt. 1b. Alt. 1b er i hovedsak en vestlig trasse gjennom bygda. Alternativet krysser Svenningdalselva tett sørvest for Svebakken med en ny bru på ca. 150 meter over til vestsiden ved Vollen med planfri kryssing (bru) av kommunal vei og jernbane. Videre følger veien på vestsiden av jernbanelinjen forbi Trofors delvis i dagen og i to tunneler. Tett nord for Trofors krysser vegen planfritt (bru ) til østsiden av jernbanen og ned til Nedre Svenningdal ved Mellommoen og videre nordover til Høgtun. Ved Mellommoen etableres det et nytt kryss for tilførselsvei til Trofors og til Hattfjelldal. Tilførselsveien veien kobles på dagens kommunale vei i Nedre Svenningdal og følger denne fram til påkobling til Fv. 73 ved Troforsbrua. Fra denne veien fra krysset på Mellommoen planlegges også en vei langs jernbanelinjen og til sentrumsområdet på Trofors inkl. avkjørsel til bedriften Norgesvinduet Svenningdal AS.

22 Fra Troforsbrua og til avkjørsel til Aspneset (ved Esso) planlegges også ny gang- og sykkelvei. Ved Valryggen og Lien krysses Vefsna med en ny bru på ca. 300 m. Ved Svebakken planlegges også et nytt kryss E6 / Rv. 73 til Hattfjelldal og Trofors. Ved Lien planlegges et nytt kryss mellom dagens E6 og ny E6. På Finsåsen planlegges også et nytt kryss mellom ny E6 og kommunal vei. Dagens E6 mellom Fløtnes og Lien planlegges å bli en del av sekundærvegnettet. Over flere elver og bekker vil det bli bygd bruer med høyde slik at de kan benyttes som planfrie kryssingsmuligheter for framtidig gårdsdrift. I tillegg planlegges det en del underganger og driftsveger for landbruk og skogbruk. Alternativet 1b vil innkorte kjørelengden på strekningen Brattåsen Lien med ca. 2,5 km i forhold til dagens E6. Dette gir stor positiv virkning på kjørekostnader, framtidige driftskostnader og ulykkeskostnader. Alt. 1b Svenningåsen. Alternativet er i hovedsak en vestlig trasse delvis sammenfallende med alternativ 1b, men forbi Nedre Svenningdal legges vegen vest for jernbanelinjen delvis i dagen og delvis i tuneller gjennom Svenningåsen. Alternativet innebærer ikke eget kryss fra ny E6 til Trofors sentrum. Dette pga. urealistiske trasseløsninger og kostnader. Atkomst til Trofors blir via nytt kryss ved Svebakken og adkomstveier derfra. Dagens E6 mellom Fløtnes og Lien planlegges å bli en del av sekundærveinettet. Alt 4 Alternativet er i hovedsak en østlig trasse, men mellom Svebakken og Vegset følger ny E6 i grove trekk langs eksisterende E6 fram til Vegset. Fra Vegset dreier vegen mot øst og legges øst for Fellingforsåsen og krysser dagens E6 planfritt med bro ved Almdalselva. Ved Vegset må ny E6 senkes ca. 5-6 meter slik at adkomst til Stormoen boligfelt kan etableres planfritt med bru fra Skoleveien som blir ny adkomstveg til Stormoen fra eksisterende Rv. 73. Videre planlegges det å etablere et nytt hovedkryss med avkjørsel til Hattfjelldal og Trofors like sør for Båfjellmo bru. Fra dette krysset vil det bli etablert en ny veg Rv. 73 med en ny bru over Austervefsna like øst for Båfjellmo bru. Denne vegen blir koblet på eksisterende Rv. 73 ved avkjørsel til Aspneset. Dagens E6 mellom Vegset og Lien opprettholdes som sekundærveg. Mellom Svebakken og nytt kryss E6 / Rv. 73 planlegges dagens E6 å bli benyttet som lokalveg. På Fellingfors like sør for der ny E6 krysser eksisterende E6 planfritt, etableres et nytt kryss med avkjørsel til Fellingfors. Det planlegges også med at eksisterende E6 ved Vegset kan kobles på lokalvei til Stormoen boligfelt i Skoleveien. Til eksempel kan det bli mulig å kjøre etter gammel E6 fra Smådalan og til Vegset og videre til Trofors. Alternativet vil korte ned kjørelengden på strekningen Brattåsen - Lien med ca. 2 km i forhold til dagens veg. Dette gir stor positiv virkning på kjørekostnader, framtidige driftskostnader og ulykkeskostnader.

23 Konsekvenser. 1. Naturressurser - arealbeslag Alternativ Dyrket jord, lettbrukt Gjødslet beite Skog (bonitet) Høg Middels Lav Uproduktiv Myr Annen jorddekt fastmark Annet SUM Dyrkbar mark Alt. 1b Alt. 1b Svenningåsen Alt Arealbeslag for alternativene. Alle tall i dekar. Alt. 1b. Dette alternativet er hovedsakelig lagt på produktiv skogsmark med høy og middels bonitet, og ca. 590 dekar produktiv skog beslaglegges. En eventuell riving av dagens E6 mellom Brattåsen og Stormoen og tilbakeføring av dette arealet til skog vil begrense dette tapet noe. Et alternativ til dette kan være at grunneier (Statskog) ønsker å beholde vegen som driftsvei. En god del av skogarealet som beslaglegges er også oppgitt å være dyrkbart, i alt ca. 200 dekar. Sannsynligvis er det ikke ønskelig å dyrke opp alt dette, men på Falkflogmoen Valryggen ligger det i utgangspunktet godt til rette for oppdyrking. Dyrket jord går tapt i Nedre Svenningdal med 15 dekar fulldyrket jord, samtidig som 6 dekar trolig vil falle ut av produksjon. På Valryggen beslaglegges 7 dekar fulldyrket jord, slik at totalt vil i alt 22 dekar fulldyrket jord med sikkerhet gå tapt. Alternativet er også lagt innenfor mutede områder, men iht. utredningen er det vanskelig å bedømme konsekvensene av dette ettersom det er stor usikkerhet knyttet til om ressursen er drivverdig. Dyrket jord, bebyggelse og jernbane gjør det uansett vanskelig med bergverksdrift her. For reindrifta vil alternativet innebære en begrenset konsekvens, ettersom dagens E6 og jernbanen likevel må krysses når reinen flyttes mellom sommerbeite og vinterbeite. Alt. 1b Svenningåsen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Kommuneplanens Arealdel

Kommuneplanens Arealdel Grane kommune Vedtatt 13/2-13 Id: 18252011-02 Kommuneplanens Arealdel PLANBESKRIVELSE 4. juni 2012 Årsbudsjett Telefon: 75 18 22 20 www.grane.kommune.no e-post: post@grane.kommune.no Grane kommune, fakta

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer