ÅRSREGNSKAP forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP forretningsår

2 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE MEDLEMMER AV BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR 2 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET RESULTATREGNSKAP BALANSE PR NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NØKKELTALL, GAVER 23, 25 BERETNINGER FRA KONTROLLKOMITE OG REVISOR 26, 27 MEDLEMMER I BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR PR INNSKYTERVALGTE: ARNOLD BJERKE BEATE OROUG LARSEN LLOYD LILLENG ANNE - METTE WERGELAND SJUR WERGELAND PER ØSTERÅS, (LEDER) MAY-KRISTIN HOLTSKOG BENTE MOSLING HAUGEN JOSEF FILTVEDT TRINE MARTINIUSSEN KOMMUNEVALGTE: ANNE SOFIE HOFF GUNNAR ESPELID TOVE EVENSEN JOHN DOKKEN BJØRG HJERTUM PER JARLE HESTNES, (NESTLEDER) FRA DE ANSATTE: LENE-GRO LILLENG FRØLAND CAMILLA SVAE ALVIM BIRGITTE GRAV FORSTANDERSKAPET VARAMEDLEMMER: PÅL THORESEN TRONSTAD JON BAGGETORP IRENE VON ESSEN HILMAR DINGSTAD VARAMEDLEMMER: JARL MELAND SIGMUND LEREIM SIGRUN EGELAND VARAMEDLEMMER: BENTE JACOBSEN OLE KRISTIAN BAGGETORP MARIT BORGER MEDLEMMER: ARNE BJERKE, (LEDER) THOR BERNHARD KLEPPER, (NESTLEDER OG JURIDISK MEDLEM) SISSEL STØKKEN MAGNE MOLLE MEDLEMMER: OLE SVENNEBY, (LEDER) ROY MAGNE AASEN, (NESTLEDER) JAN ERIK FIKSDAL TOVE HESTENGEN HANS KRISTIAN HAGEN UNNI ROEL LØKEN, (ANSATTES REP.) SIGNE CAMILLA SVAE ALVIM, KUNDERÅDGIVER DB / IKT ARNE BERGSVENKERUD, KUNDERÅDGIVER DB MARIT BORGER, KUNDERÅDGIVER DB ESPEN BRÅTEN, KREDITTANSVARLIG LENE-GRO LILLENG FRØLAND, KUNDERÅDGIVER DB BIRGITTE GRAV, KUNDERÅDGIVER DB RUNE HVIDSTEN, BANKSJEF BENTE JACOBSEN, KUNDERÅDGIVER PM UNNI ROEL LØKEN, KUNDERÅDGIVER PM GRY ANETTE MOEN, DEPOTANSVARLIG KONTROLLKOMITEEN VARAMEDLEMMER: STYRET ANSATTE TROND SOLBERG TRON KALLUM VARAMEDLEMMER: ANN LOVISE HAUGLAND JØRN TORE MÅLENG BENTE LIVERUD SJUR WERGELAND REVISOR PRICEWATERHOUSECOOPERS AS ESPEN BRÅTEN (ANSATTES VARAREP.) JEANETT PETTERSEN, KUNDERÅDGIVER DB RUNE MELLEBY, BERDIFTSRÅDGIVER GRETE ENG SØLVBERG, REGNSKAPSANSVARLIG JAN ERIK SØLVBERG, SALGS-/ MARKEDSSJEF MARIE JEANETTE VIKEBY, KUNDERÅDGIVER DB OLE KRISTIAN BAGGETORP, KUNDERÅDGIVER PM Årsregnskap 2010 Side 2

3 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET SAMMENDRAG Virksomhetens art og tilholdssted Spydeberg Sparebank ble etablert i 1859 og er en sparebank i henhold til Lov om Sparebanker. Den driver bankvirksomhet og tilhørende tjenestetilbud. Banken har sitt kontor i Spydeberg kommune, og har sitt naturlige markedsområde hovedsakelig i Spydeberg med omkringliggende kommuner og nærområder. Bankens rammebetingelser Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Bankenes Sikringsfond og Finanstilsynet. Banken er en lokal selvstendig sparebank uten grunnfondsbeviskapital og er sterkt lokalt forankret. Markedet er preget av sterk konkurranse både fra landsdekkende og lokale aktører. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2010 og bankens langsiktige planer for årene fremover. Styret anser at banken har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet og beretningen et riktig bilde av bankens resultat og finansielle stilling ved årets slutt. Arbeidsmiljø og personale Av den totale disponible arbeidstiden på dager, utgjør sykefraværet 308 dager. Av dette følger at det samlede sykefraværet i Spydeberg Sparebank i 2010 var på 6,3%, mot 9,5% forrige år. Noe av fraværet er begrunnet i sykdom ifm. svangerskap. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Samarbeidet med de ansattes tillitsvalgte har vært fruktbart og bidratt positivt til driften. Bedriftshelsetjeneste og oppfølging av nødvendige tiltak innenfor HMS ivaretas gjennom avtale med ekstern leverandør kombinert med nødvendige interne tiltak. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode. For styret er det svært viktig å sørge for at banken til en hver tid har en godt tilpasset organisasjon med kompetente og kundefokuserte medarbeidere. Dette er spesielt viktig når kravene til kompetanse øker, blant annet gjennom nye autorisasjonsordninger fra finansnæringens egne organisasjoner. Økt kompetanse hos våre kunder er også en drivkraft i denne sammenhengen. Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø. Likestilling Av bankens 17 ansatte er 11 kvinner. Banken har et styre med 6 medlemmer, hvorav 2 er kvinner. Bankens ledergruppe består av 3 menn. Bankens styre og ledelse er klar over de samfunnsmessige forventninger som ligger i arbeidet med likestilling i arbeidslivet. Det foreligger ikke planer om konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet ytterligere. Redegjørelse om resultatregnskapet for 2010 Resultatet for regnskapsåret ble på 15,3 mill. kr. før skatt. Dette tilsvarer 0,85% av midlere forvaltningskapital. Forrige år var tilsvarende 11,4 mill. kr. og 0,66%. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ble totalt på kr. 30,7 mill. kr., mot 30,6 mill. forrige år. Rentenettoen ble 1,71% mot 1,77% forrige år. Netto andre driftsinntekter utgjorde 9,2 mill. kr, mot 10,6 mill. kr. forrige år. I % av midlere forvaltningskapital utgjorde dette 0,51%, mot 0,62% forrige år. Driftskostnadene ble totalt på 22,7 mill. kr. Dette tilsvarer 1,26% av midlere forvaltningskapital. Forrige år var tilsvarende tall på hhv. 28,0 mill. kr. og 1,62%. Netto tap på utlån ble totalt på 1,9 mill. kr. Forrige år var tilsvarende 1,8 mill. kr. Redegjørelse om balansen pr Forvaltningskapitalen pr ble 1.809,7 mill. kr., mot 1.780,1 mill. kr ved forrige årsskifte. Dette tilsvarer en vekst gjennom 2010 på 1,7%. Veksten forrige år var tilsvarende på 6,0%. Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet 1.255,9 mill. kr., mot 1.215,1 mill. kr. ved utgangen av Dette medførte en innskuddsvekst på 3,4%, det samme som for forrige år. De samlede brutto utlån til kunder var ved årsskiftet på 1.527,9 mill. kr., mot 1.461,3 mill. kr. ved forrige årsskifte. Dette tilsvarte en økning i utlånsvolumet på 4,5% i Tilsvarende forrige år var en nedgang på 0,4%. I tillegg til egen balansevekst på utlån er bankens utlånsportefølje i Terra Boligkreditt økt med kr. 95,3 mill., fra 223,6 mill. i 2009 til 318,9 mill. pr Bankens totale utlånsvekst for 2010 blir derved på 9,6%. Det vises for øvrig til nærmere redegjørelse under kapittelet om utlån. Den samlede beholdning av verdipapirer utgjorde ved utgangen av året 214,7 mill. kr. Forrige årsskifte var denne på 227,0 mill. kr. Spydeberg Sparebank hadde en likviditetsbeholdning på kr. 12,6 mill. kr., mot 12,7mill. kr. ved forrige årsskifte. Etter disponering av årets resultat er egenkapitalen på 163,0 mill. kr. Dette tilsvarer en soliditet på 9,00%. Forrige år var tallene hhv 152,1 mill. kr og 8,54%. Bankens egenkapital inklusive fondsobligasjonslån stort kr. 30 mill. tilsvarer 193,0 mill. kr. og utgjør 10,6% av bankens forvaltningskapital. Det samlede kapitaldekningen er på 18,21%, mot 17,68% ved forrige årsskifte. For mer utdypende informasjon om ovenstående vises til note 6.3. Årsregnskap 2010 Side 3

4 Opplysning om vesentlige forhold etter regnskapsårets slutt. Det har ikke inntruffet hendelser eller blitt oppdaget forhold etter avslutning av regnskapsåret 2010 som etter styrets vurdering vil ha vesentlig betydning for bedømmelsen av det fremlagte regnskap. Risikostyring og målsettinger. Styret er opptatt av en høy bevissthet om de risikoområder som banken beveger seg innenfor. Styret foretar årlig egne vurderinger av bankens risikoprofil. Målet med dette er å sørge for tilstrekkelig kontroll og oppfølging tilpasset bankens behov. Dokumentasjon av bankens kapitalbehov skjer minimum årlig gjennom ICAAP-rapportering, der man blant annet går inn på ulike risikoområder, foretar stresstester og drøfter de ulike scenarier. For nærmere utdypning vises til kapittel 10. Fremtidsutsikter Det er generelt sett grunn til å være optimistisk med henblikk på de økonomiske utsiktene for 2011, og det antas god vekst i privat forbruk. For banknæringen vil året som kommer trolig innbefatte et noe stigende rentenivå. Tapstallene vil ventelig ligge på normalen for banken. Fokus på kompetanse hos bankenes medarbeidere vil forsterke seg ytterligere i årene som kommer, blant annet med bakgrunn i myndighetenes og egen nærings satsing på dette området. Spydeberg Sparebanks gode kapitaldekning og høye innskuddsdekning gir på denne bakgrunn et godt utgangspunkt for nye utfordringer og satsninger. Resultatdisponering Styret foreslår at resultat etter skatt, kr ,- disponeres som følger: Sparebankens fond kr ,- Gaver kr ,- Sum disponert kr ,- 2 DRIFTSRESULTAT Spydeberg Sparebanks resultat før skatt for 2010 må betegnes som tilfredsstillende. Regnskapet bærer imidlertid preg av relativt høye innlånskostnader, noe som har resultert i fortsatt lav rentenetto. Mot slutten av 2010 kunne vi registrere at tendensen de senere år med stadig lavere rentenetto ble brutt. En svak inngang på 2010 medførte imidlertid at gjennomsnittet for året ble noe svakere enn for I etterkant av finanskrisen kan vi registrere at denne ikke fikk de helt store økonomiske konsekvensene, verken for vår bank eller for banknæringen i Norge generelt. Konsekvensen av dette er at det ikke ansees påkrevet å øke gruppevise nedskrivninger utover fjorårets nivå. De individuelle nedskrivningene er heller ikke større enn normalt. Bankens rentenetto er noe lavere enn forrige år. Av graf A på side 22 ser vi denne er svekket betydelig over tid, men at den svake utviklingen nå ser ut til å flate ut. Netto inntekter på verdipapirer og valuta gir et marginalt positivt bidrag på ,- kr. Forrige år ga dette et positivt bidrag på 3,9 mill. kr. Egenkapitalrentabiliteten (ekskl. fondsobligasjon) endte på 9,7%, mens den i 2009 ble 7,7%. De samlede driftskostnadene er redusert med 5,4 mill. kr. i forhold til forrige år. Hovedårsaken til reduksjonen er Kostnader knyttet til bankens 150-års jubileum Tilbakeføring av avsetning til fremtidig AFP (ihht. pensjonsreformen) Lavere pensjonskostnad knyttet til ledende ansatte Reverserte avskrivninger som følge av rettskraftig dom knyttet til mva. på IT-investeringer for Terra. Personalkostnadene utgjør 0,58% av midlere forvaltningskapital, mot 0,71% forrige år, mens øvrige kostnader utgjør 0,68%, mot 0,91% i Det vises for øvrig til egen tabell over nøkkeltall som er satt inn etter notene til regnskapet, (side 23, samt graf E på side 24). Styret konstaterer at de samlede driftskostnadene på de fleste områder ligger innenfor de fastsatte budsjettrammer. 3 UTLÅN Bankens totale utlånsvekst for 2010 ble på 9,6%, fordelt på 4,5% i bankens egen balanse og 5,1% i Terra Boligkreditt. Dette er en økning fra foregående år, og et nivå styret er meget komfortabel med. Renten er for tiden svært lav, og det kan forventes en moderat økning fremover. Dette vil kunne bidra til at utlånsveksten ikke øker til uønskede nivåer for Norge de kommende år. Graf B på side 24 viser utviklingen i utlån på egen balanse de siste årene. Brutto utlån på egen balanse var ved årsskiftet på 1.528,0 mill. kr., mot 1.461,4 mill.kr. forrige år. Dette innebærer en økning på 66,6 mill. kr. Året før var det en reduksjon på 6,0 mill. kr. For mer fyllestgjørende informasjon om utlån innen de ulike sektorer og områder, henvises til note 2.2. Årsregnskap 2010 Side 4

5 4 INNSKUDD De samlede innskudd fra allmennheten har i løpet av året økt fra 1.215,1 mill kr. til 1.255,9 mill kr. Dette tilsvarer en vekst på 40,8 mill. kr., eller 3,4%. Veksten forrige år var 40,1 mill. kr. (3,4%). En noe sterkere vekst i utlån i egen balanse enn for innskudd medfører at innskuddsdekningen reduseres fra 83,2% til 82,2%. Note 9.7 viser hvordan bankens samlede innskudd er fordelt geografisk og på sektorer, (se også graf F på side 24). 5 FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen er ved årsskiftet på 1.809,7 mill. kr. Veksten ble på marginale 29,6 mill. kr., eller 1,7%. I 2009 ble veksten på 100,5 mill. kr., eller 6,0%, (se graf D på side 24). Gjennomsnittlig forvaltningskapital pr. årsverk var ved årsskiftet på 117,3 mill. kr, mot 99,4 mill. kr. ved forrige årsskifte. 6 EGENKAPITALEN Bankens egenkapital var ved utgangen av 2009 på til sammen 152,1 mill.kr. og utgjorde da 8,54% av forvaltningskapitalen. Pr er bankens resultat etter skatt, kr. 10,9 mill. tilført. Ved utgangen av året har banken således en egenkapital stor kr. 163,0 mill. kr. Dette øker soliditeten til 9,00%, (se graf C, side 24). I 2009 tok banken opp en fondsobligasjon stort kr. 30,0 mill kr. som er tilført bankens egenkapital. Dette er i utgangspunktet evigvarende, men med mulighet for å gå ut etter 10 år. Fondsobligasjonen forrentes med 3 mndr. nibor + 5,5%. Styret har i flere år hatt fokus på tiltak for å bedre soliditeten. En god utvikling i bankens egenkapital vil etter styrets vurdering bidra til å sikre bankens selvstendighet og en konkurransedyktig betjening av lokalmarkedet. Fortsatt ansees dette som et viktig mål. Bankens kjernekapitaldekning var ved utgangen av 2010 på 18,05%. Ved forrige årsskifte var denne på 16,97%. Av fondsobligasjonen på kr. 30 mill. teller pr. årsskiftet 28,3 mill. med i kjernekapitalen, mens de resterende kr. 1,7 mill. bidrar til at banken har en samlet kapitaldekning på 18,21%. Gjeldende regler tilsier at kapitaldekningen minimum skal være 8%. Styret har i sin ICAAP-policy lagt til grunn 14% som et minimum på sin kapitaldekning. Det vises for øvrig til note 6.2 og graf G side LIKVIDITET Ved årsskiftet hadde banken 272 mill.kr. mer i brutto utlån enn innskudd. Ved forrige årsskifte var det tilsvarende tallet 246 mill. kr. Innskuddsdekningen (innskudd i % av utlån) er følgelig noe redusert gjennom året, hovedsakelig pga. en tiltagende utlånsvekst over egne bøker. Bankens kunder har i tillegg fått store deler av lånebehovet dekket gjennom låneopptak i Terra Boligkreditt. Utviklingen i innskuddsdekningen de senere årene finnes i nøkkeltallene etter notene. Ved årsskiftet var bankens samlede innlån fra banker og finansinstitusjoner, inklusive obligasjonsinnlån på til sammen 337 mill kr. og innskudd i banker på til sammen 46,0 mill. kr. Forrige år var de tilsvarende tall henholdsvis 355 mill.kr. og 68,0 mill.kr. Banken har ubenyttede ordinære trekkrettigheter på 85 mill. kr. på sin driftskonto. Gjennom det siste året har bankens likviditet vært tilfredsstillende. Usikkerheten som oppsto ifm. finanskrisen bidro til en omstrukturering av balansen med større vekt på høyere buffere. Denne strukturendringen er opprettholdt, og fokuserer på langsiktig finansiering balansert opp mot en demping av et høyt nivå på fundingkostnadene. Likviditetsindikatorene 1 og 2 var ved årsskiftet hhv 113 og 115. Tilsvarende ved forrige årsskifte var 112 og VERDIPAPIRER Bankens samlede portefølje av verdipapirer var ved årsskiftet bokført til 214,7 mill. kr. Dette er fordelt med 161,3 mill. kr. på obligasjoner og 53,4 mill. kr. på aksjer og verdipapirfond. Tilsvarende tall forrige år var på henholdsvis 197,3 mill. kr. og 29,7 mill. kr. 9 NEDSKRIVNINGER Bankens samlede gruppenedskrivning var ved inngangen til 2010 på 3,832 mill. kr., mens de individuelle nedskrivningene var på kr. 1,830 mill. kr. Etter en samlet vurdering har styret valgt å holde gruppenedskrivningene uendret. Dette er i hovedsak begrunnet i de positive økonomiske utsiktene som tegnes for Norge i året som kommer. Individuelle nedskrivinger er foretatt ut i fra vurderingsreglene som er beskrevet i gjeldende utlånsforskrift. Det er også her foretatt kvartalsvise vurderinger gjennom året. Ved årsskiftet er de individuelle nedskrivningene til sammen på 2,604 mill kr., mot 1,830 mill. kr. forrige år. De samlede tap på utlån, økte nedskrivninger på utlån og inngått på tidligere avskrevne tap, utgjør således en kostnadsføring for 2010 på 1,892 mill. kr. I 2009 var tilsvarende en kostnadsføring på 1,757 mill.kr. Styret har rutinemessig løpende gjennomgang og behandling av store låneengasjementer. De samlede nedskrivninger på lån utgjør ved årsskiftet kr. 6,4 mill. kr. Dette representerer 0,42% av de samlede brutto utlån. Tilsvarende forrige år var 5,6 mill. kr. og 0,39%. Med bakgrunn i størrelsen og kvaliteten på bankens totale utlånsmasse, anser styret de samlede nedskrivninger for å være tilstrekkelige og forsvarlige. Styret forventer likevel at man i det kommende året må påregne noe økte tap på utlån. Årsregnskap 2010 Side 5

6 10 RISIKOVURDERINGER Minimum en gang i året foretar styret en vurdering av de ulike risikoer banken kan bli eksponert for. Dette skjer bl.a. gjennom ICAAP-rapportering, samt årlig rapport om internkontroll. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, likviditetsrisiko og rente- og kursrisiko. Nedenfor drøftes status for de risikoer styret har vurdert gjennom året. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Risikoen i porteføljen blir løpende overvåket, blant annet gjennom kvartalsvise rapporter til styret om restanser, overtrekk, store og spesielle engasjementer, samt risikoklassifisering av ulike segmenter i porteføljen. Bankene må forvente noe økte tap, spesielt på næringslån. Dette vil være en naturlig utvikling, med en forventet økning i rentenivået og en lengre periode med unormalt lave tap på lån. Bankens utlån over egen balanse til personmarkedet utgjør ca. 74% av de samlede lån. Andelen næringslån har hatt en relativ større økning de seneste par årene enn til lån til personmarkedet. Utviklingen er et resultat av at en større andel av bankens utlån til personmarkedet nå foretas gjennom Terra Boligkreditt. Banken har få store engasjementer og hoveddelen av lånene er gitt til kunder i bankens nærområde. For å kunne ha en løpende kontroll med bankens kredittrisiko, har banken etablert et risikoklassifiseringssystem der kundene klassifiseres i fem risikogrupper. Ut fra en totalvurdering anser styret at kredittrisikoen er middels for både personkunder og næringskunder. Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at en bank ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og / eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid. Innskudds- og utlånsutviklingen er avgjørende for bankens likviditet. Bankens strategiplan sier hvilke mål som er satt for de to balansepostene, både hver for seg og som uttrykt i innskuddsdekningen. Innskuddsdekningen, som er innskudd i % av utlån, har gjennom hele 2010 beveget seg mellom 77% og 84%. Dette ansees som et tilfredsstillende nivå. Innskudd fra kunder er tradisjonelt bankenes viktigste finansieringskilde. Brutto utlån til kunder er ca. 272 mill. høyere enn innskudd fra kunder, tilsvarende tall forrige år var 246 mill. kr. Dette gapet dekkes inn blant annet ved lån i Norges Bank, samt obligasjons- og sertifikatlån, til sammen på 338 mill. kr. Løpetid for ovennevnte lån er ligger innenfor perioden 2011 til 2014, (jfr. note 1.3). Banken har kontakt med flere finansinstitusjoner og det er sørget for nødvendige trekkrettigheter / linjer slik at man har muligheter for kortsiktig funding, noe som er viktig for å bedre grunnlaget for kapitalkilder i en presset likviditetssituasjon. Likviditetsrisikoen følges opp gjennom løpende kontroller og rapporter til styret. Bankens innskudd er preget av mange og små innskudd. Fra 2. halvår 2008 startet banken formidling av boliglån til Terra Boligkreditt. Pr var det totalt formidlet kr 223,6 mill. i slike lån. Ved utganen av 2010 var dette økt til 318,9 mill. kr. Bankens likviditetsindikator (snitt av 1 og 2) var ved utgangen av 2010 på 114, mens tilsvarende forrige år var 113. Styret oppfatter likviditetssituasjonen som god, og anser likviditetsrisikoen som lav. Rente- og kursrisiko er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke lønnsomheten i ugunstig retning. Renterisiko og kursrisiko sees her i sammenheng. Bankens renterisiko er således knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for utlån og innskudd med flytende betingelser. Banken har ikke fastrente knyttet til utlån og innskudd til kunder. Ved utgangen av 2010 er durasjonen i bankens renteportefølje (40 mill.) 0,19 år, hvilket vil si ca. 0,1 mill. i rentegevinst / tap ved 1 prosentpoeng renteendring hhv ned eller opp. Durasjonen i vår hovedportefølje (142 mill) er 0,13, tilsvarende ca. 0,2 mill. De nevnte durasjonsnivåer vurderes som meget lave og tilsier en tilsvarende lav renterisiko. Banken har ikke knyttet rentebinding verken til lån eller innskudd. Styret vurderer renterisikoen totalt sett som lav. Internkontroll Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer, sist oppgradert i henhold til ny forskrift om risikostyring og internkontroll gjeldende fra Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin rapport for styret. For 2010 fremkom ingen vesentlige merknader i disse rapportene. Årsregnskap 2010 Side 6

7 11 EIENDOMSMEGLING Eiendomsmegling inngår som en naturlig og integrert del av bankens produktspekter. Sammen med fire andre sparebanker i Indre Østfold, er vår bank deleier i Sparebankenes Eiendomsmegler AS i Askim. I bankens lokaler er det eget kontor for meglerselskapet der vi tilbyr våre kunder begrenset rådgivning innenfor eiendomsmegling. Takket være høy kompetanse og markedsinnsikt hos selskapets medarbeidere, har vi en klar oppfatning om at våre kunder får god service på et høyt faglig nivå. 12 STRATEGISK SAMARBEID Sammen med 78 selvstendige sparebanker er Spydeberg Sparebank medeier i Terra-Gruppen AS. Hovedmålet med samarbeidet er først og fremst å sikre tilgang på gode og riktige produkter og tjenester, og gjennom dette sikre eierbankenes konkurransekraft og selvstedighet. Terra-Gruppen og dens aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Terra Markets samt leasing og billån med salgspant fra Terra Finans. Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 70 meglerkontorer, og formidlet i overkant av eiendommer i I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. 13 BANKEN OG LOKALSAMFUNNET Banken har også i 2010 vært en vesentlig bidragsyter i lokalsamfunnet gjennom bidrag og sponsorstøtte på til sammen kr ,-. I tillegg kommer annen type støtte og tilskudd på ca. kr , samt gaver på ,-. Spesielt bør nevnes bankens bidrag til ny bygdebok hvor banken pr. årsskifte har gitt et samlet beløp på ca. kr ,-. Det samme gjelder Stiftelsen Spydeberg Prestegård sitt omfattende restaureringsarbeide av Prestegården hvor banken totalt har bidratt med kr ,-. Den ordinære gavetildelingen til ca. 50 ulike lag og foreninger ble i år til sammen på ca kr ,-. Spydeberg Sparebank har gjennom de nevnte type tildelinger i 2010 bidratt til lokalsamfunnet med kr ,-. Det vises for øvrig til gaveoversikt på siste side. 14 UTSIKTENE FREMOVER Utsiktene for norsk økonomi er bedre enn for de fleste andre industriland. Aktiviteten har tatt seg raskere opp, og inflasjonen vil kunne holde seg noe høyere enn i mange andre vestlige land. Tiltakene i pengepolitikken har sammen med oljeinvesteringene og veksten i offentlige utgifter bidratt til å holde aktiviteten oppe. Konjunkturene i norsk økonomi kan bli vesentlig bedre enn for de fleste andre europeiske land samt USA. Det er grunn til å være mer optimistisk enn for ett år siden. En forventet sterk vekst i innenlands forbruk noe som vil kunne medføre økt sysselsetting i varehandelen neste år. Det knyttes imidlertid større usikkerhet til eksportindustrien i 2011, hovedsakelig fordi den realøkonomiske krisen fortsatt henger i hos mange av våre viktigste handelspartnere. En positiv driver er olje- og gassindustrien hvor det globale aktivitetsnivået er svært positivt. Oslo Børs har lagt bak seg noen ekstremår, først i negativ deretter i positiv forstand. Mye tyder på at 2011 kan bli et normalår. Anslagene fra ulike fagmiljøer varierer som vanlig, men mye tyder på at en kan vente en avkastning på 5-10% på Oslo Børs. Likevel er det grunn til å tro at risikofri avkastning i bank kan bli oppfattet som en trygg havn for mange investorer. Spesielt i et marked med forventninger om stigende rente. For banknæringen vil året bli preget av et moderat stigende rentenivå. Tapstallene vil ventelig øke noe, men ikke mer Spydeberg Sparebanks gode kapitaldekning og høye innskuddsdekning gir et godt utgangspunkt for nye utfordringer. Sterk konkurranse om boliglånskundene vil ventelig føre til et fortsatt sterkt press på rentenettoen. Vekst i andre driftsinntekter vil derfor være en viktig og prioritert oppgave. Styret ser viktigheten av en langsiktig balansevekst som over tid harmonerer med bankens inntjening. Med bakgrunn i bankens sterke markedsposisjon i Spydeberg med nabokommuner ser styret det som utfordrende å oppnå den ønskede veksten innen bankens eksisterende markedsområde. Styret har arbeidet med flere alternativer i forhold til denne problemstillingen gjennom 2. halvår Arbeidet munnet ut i en innstilling til bankens forstanderskap om å etablere bemannet bankfilial i Ås kommune. Forstanderskapet vedtok i sitt møte 16. desember styrets forslag. Ås er med sine ca innbyggere i betydelig vekst, noe som kjennetegner hele Follo-regionen. Styret har derfor store forventninger til bankens utviklingsmuligheter i det nye markedsområde. Det forventes at filialen er operativ i løpet av 3. kvartal Årsregnskap 2010 Side 7

8 Med bakgrunn i ovennevnte strategiske filialetablering, de siste års resultater inklusive det regnskap som her legges frem, er styret av den klare oppfatning at Spydeberg Sparebank skal evne å utvikle seg videre som en solid og selvstendig sparebank til beste for både kunder, ansatte og lokalsamfunn i og rundt Spydeberg og Ås. Avslutningsvis vil styret rette en takk til bankens ledelse og ansatte for solid innsats i året som har gått. Styret vil også takke bankens øvrige organer for et fruktbart og positivt samarbeide gjennom året. Spesielt ønsker styret å rette en stor takk til bankens kunder og øvrige forretningsforbindelser for god oppslutning og godt samarbeide i lokalsamfunnets tjeneste. Spydeberg den 7. februar 2011 I styret for Spydeberg Sparebank Ole Svenneby Roy Aasen Jan Erik Fiksdal Tove Hestengen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Hans Kristian Hagen Styremedlem Unni Roel Løken Styremedlem Rune Hvidsten Banksjef Årsregnskap 2010 Side 8

9 RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende innt. av utlån / ford. Til kredittinst Renter og lignende innt. av utlån / fordringer til kunder Renter og lignende innt. av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostn. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lign. kostn. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter o.l på utstedte verdipapirer Renter ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader o.l kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE-/KREDITTPROV. INNTEKTER Aksjeutbytte Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Provisjonskostn. og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto verdiendringer og gevinst/tap på obligasjoner Netto verdiendringer og gevinst / tap andre verdipapirer Netto gevinst på valuta Sum netto gevist / tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier Gevinst / tap på verdipapirer som anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad Årsoverskudd Disponering av overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gaver Sum disponert Årsregnskap 2010 Side 9

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2013 155. forretningsår Tillitsvalgte i Spydeberg Sparebank Forstanderskapet Innskytervalgte: Sjur Wergeland (leder) Bente Mosling Haugen (nestleder) Beate Oroug Larsen Arnold Bjerke Lloyd

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer