ÅRSREGNSKAP forretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP forretningsår

2 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE MEDLEMMER AV BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR 2 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET RESULTATREGNSKAP BALANSE PR NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NØKKELTALL, GAVER 23, 25 BERETNINGER FRA KONTROLLKOMITE OG REVISOR 26, 27 MEDLEMMER I BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR PR INNSKYTERVALGTE: ARNOLD BJERKE BEATE OROUG LARSEN LLOYD LILLENG ANNE - METTE WERGELAND SJUR WERGELAND PER ØSTERÅS, (LEDER) MAY-KRISTIN HOLTSKOG BENTE MOSLING HAUGEN JOSEF FILTVEDT TRINE MARTINIUSSEN KOMMUNEVALGTE: ANNE SOFIE HOFF GUNNAR ESPELID TOVE EVENSEN JOHN DOKKEN BJØRG HJERTUM PER JARLE HESTNES, (NESTLEDER) FRA DE ANSATTE: LENE-GRO LILLENG FRØLAND CAMILLA SVAE ALVIM BIRGITTE GRAV FORSTANDERSKAPET VARAMEDLEMMER: PÅL THORESEN TRONSTAD JON BAGGETORP IRENE VON ESSEN HILMAR DINGSTAD VARAMEDLEMMER: JARL MELAND SIGMUND LEREIM SIGRUN EGELAND VARAMEDLEMMER: BENTE JACOBSEN OLE KRISTIAN BAGGETORP MARIT BORGER MEDLEMMER: ARNE BJERKE, (LEDER) THOR BERNHARD KLEPPER, (NESTLEDER OG JURIDISK MEDLEM) SISSEL STØKKEN MAGNE MOLLE MEDLEMMER: OLE SVENNEBY, (LEDER) ROY MAGNE AASEN, (NESTLEDER) JAN ERIK FIKSDAL TOVE HESTENGEN HANS KRISTIAN HAGEN UNNI ROEL LØKEN, (ANSATTES REP.) SIGNE CAMILLA SVAE ALVIM, KUNDERÅDGIVER DB / IKT ARNE BERGSVENKERUD, KUNDERÅDGIVER DB MARIT BORGER, KUNDERÅDGIVER DB ESPEN BRÅTEN, KREDITTANSVARLIG LENE-GRO LILLENG FRØLAND, KUNDERÅDGIVER DB BIRGITTE GRAV, KUNDERÅDGIVER DB RUNE HVIDSTEN, BANKSJEF BENTE JACOBSEN, KUNDERÅDGIVER PM UNNI ROEL LØKEN, KUNDERÅDGIVER PM GRY ANETTE MOEN, DEPOTANSVARLIG KONTROLLKOMITEEN VARAMEDLEMMER: STYRET ANSATTE TROND SOLBERG TRON KALLUM VARAMEDLEMMER: ANN LOVISE HAUGLAND JØRN TORE MÅLENG BENTE LIVERUD SJUR WERGELAND REVISOR PRICEWATERHOUSECOOPERS AS ESPEN BRÅTEN (ANSATTES VARAREP.) JEANETT PETTERSEN, KUNDERÅDGIVER DB RUNE MELLEBY, BERDIFTSRÅDGIVER GRETE ENG SØLVBERG, REGNSKAPSANSVARLIG JAN ERIK SØLVBERG, SALGS-/ MARKEDSSJEF MARIE JEANETTE VIKEBY, KUNDERÅDGIVER DB OLE KRISTIAN BAGGETORP, KUNDERÅDGIVER PM Årsregnskap 2010 Side 2

3 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET SAMMENDRAG Virksomhetens art og tilholdssted Spydeberg Sparebank ble etablert i 1859 og er en sparebank i henhold til Lov om Sparebanker. Den driver bankvirksomhet og tilhørende tjenestetilbud. Banken har sitt kontor i Spydeberg kommune, og har sitt naturlige markedsområde hovedsakelig i Spydeberg med omkringliggende kommuner og nærområder. Bankens rammebetingelser Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Bankenes Sikringsfond og Finanstilsynet. Banken er en lokal selvstendig sparebank uten grunnfondsbeviskapital og er sterkt lokalt forankret. Markedet er preget av sterk konkurranse både fra landsdekkende og lokale aktører. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2010 og bankens langsiktige planer for årene fremover. Styret anser at banken har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet og beretningen et riktig bilde av bankens resultat og finansielle stilling ved årets slutt. Arbeidsmiljø og personale Av den totale disponible arbeidstiden på dager, utgjør sykefraværet 308 dager. Av dette følger at det samlede sykefraværet i Spydeberg Sparebank i 2010 var på 6,3%, mot 9,5% forrige år. Noe av fraværet er begrunnet i sykdom ifm. svangerskap. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Samarbeidet med de ansattes tillitsvalgte har vært fruktbart og bidratt positivt til driften. Bedriftshelsetjeneste og oppfølging av nødvendige tiltak innenfor HMS ivaretas gjennom avtale med ekstern leverandør kombinert med nødvendige interne tiltak. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode. For styret er det svært viktig å sørge for at banken til en hver tid har en godt tilpasset organisasjon med kompetente og kundefokuserte medarbeidere. Dette er spesielt viktig når kravene til kompetanse øker, blant annet gjennom nye autorisasjonsordninger fra finansnæringens egne organisasjoner. Økt kompetanse hos våre kunder er også en drivkraft i denne sammenhengen. Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø. Likestilling Av bankens 17 ansatte er 11 kvinner. Banken har et styre med 6 medlemmer, hvorav 2 er kvinner. Bankens ledergruppe består av 3 menn. Bankens styre og ledelse er klar over de samfunnsmessige forventninger som ligger i arbeidet med likestilling i arbeidslivet. Det foreligger ikke planer om konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet ytterligere. Redegjørelse om resultatregnskapet for 2010 Resultatet for regnskapsåret ble på 15,3 mill. kr. før skatt. Dette tilsvarer 0,85% av midlere forvaltningskapital. Forrige år var tilsvarende 11,4 mill. kr. og 0,66%. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ble totalt på kr. 30,7 mill. kr., mot 30,6 mill. forrige år. Rentenettoen ble 1,71% mot 1,77% forrige år. Netto andre driftsinntekter utgjorde 9,2 mill. kr, mot 10,6 mill. kr. forrige år. I % av midlere forvaltningskapital utgjorde dette 0,51%, mot 0,62% forrige år. Driftskostnadene ble totalt på 22,7 mill. kr. Dette tilsvarer 1,26% av midlere forvaltningskapital. Forrige år var tilsvarende tall på hhv. 28,0 mill. kr. og 1,62%. Netto tap på utlån ble totalt på 1,9 mill. kr. Forrige år var tilsvarende 1,8 mill. kr. Redegjørelse om balansen pr Forvaltningskapitalen pr ble 1.809,7 mill. kr., mot 1.780,1 mill. kr ved forrige årsskifte. Dette tilsvarer en vekst gjennom 2010 på 1,7%. Veksten forrige år var tilsvarende på 6,0%. Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet 1.255,9 mill. kr., mot 1.215,1 mill. kr. ved utgangen av Dette medførte en innskuddsvekst på 3,4%, det samme som for forrige år. De samlede brutto utlån til kunder var ved årsskiftet på 1.527,9 mill. kr., mot 1.461,3 mill. kr. ved forrige årsskifte. Dette tilsvarte en økning i utlånsvolumet på 4,5% i Tilsvarende forrige år var en nedgang på 0,4%. I tillegg til egen balansevekst på utlån er bankens utlånsportefølje i Terra Boligkreditt økt med kr. 95,3 mill., fra 223,6 mill. i 2009 til 318,9 mill. pr Bankens totale utlånsvekst for 2010 blir derved på 9,6%. Det vises for øvrig til nærmere redegjørelse under kapittelet om utlån. Den samlede beholdning av verdipapirer utgjorde ved utgangen av året 214,7 mill. kr. Forrige årsskifte var denne på 227,0 mill. kr. Spydeberg Sparebank hadde en likviditetsbeholdning på kr. 12,6 mill. kr., mot 12,7mill. kr. ved forrige årsskifte. Etter disponering av årets resultat er egenkapitalen på 163,0 mill. kr. Dette tilsvarer en soliditet på 9,00%. Forrige år var tallene hhv 152,1 mill. kr og 8,54%. Bankens egenkapital inklusive fondsobligasjonslån stort kr. 30 mill. tilsvarer 193,0 mill. kr. og utgjør 10,6% av bankens forvaltningskapital. Det samlede kapitaldekningen er på 18,21%, mot 17,68% ved forrige årsskifte. For mer utdypende informasjon om ovenstående vises til note 6.3. Årsregnskap 2010 Side 3

4 Opplysning om vesentlige forhold etter regnskapsårets slutt. Det har ikke inntruffet hendelser eller blitt oppdaget forhold etter avslutning av regnskapsåret 2010 som etter styrets vurdering vil ha vesentlig betydning for bedømmelsen av det fremlagte regnskap. Risikostyring og målsettinger. Styret er opptatt av en høy bevissthet om de risikoområder som banken beveger seg innenfor. Styret foretar årlig egne vurderinger av bankens risikoprofil. Målet med dette er å sørge for tilstrekkelig kontroll og oppfølging tilpasset bankens behov. Dokumentasjon av bankens kapitalbehov skjer minimum årlig gjennom ICAAP-rapportering, der man blant annet går inn på ulike risikoområder, foretar stresstester og drøfter de ulike scenarier. For nærmere utdypning vises til kapittel 10. Fremtidsutsikter Det er generelt sett grunn til å være optimistisk med henblikk på de økonomiske utsiktene for 2011, og det antas god vekst i privat forbruk. For banknæringen vil året som kommer trolig innbefatte et noe stigende rentenivå. Tapstallene vil ventelig ligge på normalen for banken. Fokus på kompetanse hos bankenes medarbeidere vil forsterke seg ytterligere i årene som kommer, blant annet med bakgrunn i myndighetenes og egen nærings satsing på dette området. Spydeberg Sparebanks gode kapitaldekning og høye innskuddsdekning gir på denne bakgrunn et godt utgangspunkt for nye utfordringer og satsninger. Resultatdisponering Styret foreslår at resultat etter skatt, kr ,- disponeres som følger: Sparebankens fond kr ,- Gaver kr ,- Sum disponert kr ,- 2 DRIFTSRESULTAT Spydeberg Sparebanks resultat før skatt for 2010 må betegnes som tilfredsstillende. Regnskapet bærer imidlertid preg av relativt høye innlånskostnader, noe som har resultert i fortsatt lav rentenetto. Mot slutten av 2010 kunne vi registrere at tendensen de senere år med stadig lavere rentenetto ble brutt. En svak inngang på 2010 medførte imidlertid at gjennomsnittet for året ble noe svakere enn for I etterkant av finanskrisen kan vi registrere at denne ikke fikk de helt store økonomiske konsekvensene, verken for vår bank eller for banknæringen i Norge generelt. Konsekvensen av dette er at det ikke ansees påkrevet å øke gruppevise nedskrivninger utover fjorårets nivå. De individuelle nedskrivningene er heller ikke større enn normalt. Bankens rentenetto er noe lavere enn forrige år. Av graf A på side 22 ser vi denne er svekket betydelig over tid, men at den svake utviklingen nå ser ut til å flate ut. Netto inntekter på verdipapirer og valuta gir et marginalt positivt bidrag på ,- kr. Forrige år ga dette et positivt bidrag på 3,9 mill. kr. Egenkapitalrentabiliteten (ekskl. fondsobligasjon) endte på 9,7%, mens den i 2009 ble 7,7%. De samlede driftskostnadene er redusert med 5,4 mill. kr. i forhold til forrige år. Hovedårsaken til reduksjonen er Kostnader knyttet til bankens 150-års jubileum Tilbakeføring av avsetning til fremtidig AFP (ihht. pensjonsreformen) Lavere pensjonskostnad knyttet til ledende ansatte Reverserte avskrivninger som følge av rettskraftig dom knyttet til mva. på IT-investeringer for Terra. Personalkostnadene utgjør 0,58% av midlere forvaltningskapital, mot 0,71% forrige år, mens øvrige kostnader utgjør 0,68%, mot 0,91% i Det vises for øvrig til egen tabell over nøkkeltall som er satt inn etter notene til regnskapet, (side 23, samt graf E på side 24). Styret konstaterer at de samlede driftskostnadene på de fleste områder ligger innenfor de fastsatte budsjettrammer. 3 UTLÅN Bankens totale utlånsvekst for 2010 ble på 9,6%, fordelt på 4,5% i bankens egen balanse og 5,1% i Terra Boligkreditt. Dette er en økning fra foregående år, og et nivå styret er meget komfortabel med. Renten er for tiden svært lav, og det kan forventes en moderat økning fremover. Dette vil kunne bidra til at utlånsveksten ikke øker til uønskede nivåer for Norge de kommende år. Graf B på side 24 viser utviklingen i utlån på egen balanse de siste årene. Brutto utlån på egen balanse var ved årsskiftet på 1.528,0 mill. kr., mot 1.461,4 mill.kr. forrige år. Dette innebærer en økning på 66,6 mill. kr. Året før var det en reduksjon på 6,0 mill. kr. For mer fyllestgjørende informasjon om utlån innen de ulike sektorer og områder, henvises til note 2.2. Årsregnskap 2010 Side 4

5 4 INNSKUDD De samlede innskudd fra allmennheten har i løpet av året økt fra 1.215,1 mill kr. til 1.255,9 mill kr. Dette tilsvarer en vekst på 40,8 mill. kr., eller 3,4%. Veksten forrige år var 40,1 mill. kr. (3,4%). En noe sterkere vekst i utlån i egen balanse enn for innskudd medfører at innskuddsdekningen reduseres fra 83,2% til 82,2%. Note 9.7 viser hvordan bankens samlede innskudd er fordelt geografisk og på sektorer, (se også graf F på side 24). 5 FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen er ved årsskiftet på 1.809,7 mill. kr. Veksten ble på marginale 29,6 mill. kr., eller 1,7%. I 2009 ble veksten på 100,5 mill. kr., eller 6,0%, (se graf D på side 24). Gjennomsnittlig forvaltningskapital pr. årsverk var ved årsskiftet på 117,3 mill. kr, mot 99,4 mill. kr. ved forrige årsskifte. 6 EGENKAPITALEN Bankens egenkapital var ved utgangen av 2009 på til sammen 152,1 mill.kr. og utgjorde da 8,54% av forvaltningskapitalen. Pr er bankens resultat etter skatt, kr. 10,9 mill. tilført. Ved utgangen av året har banken således en egenkapital stor kr. 163,0 mill. kr. Dette øker soliditeten til 9,00%, (se graf C, side 24). I 2009 tok banken opp en fondsobligasjon stort kr. 30,0 mill kr. som er tilført bankens egenkapital. Dette er i utgangspunktet evigvarende, men med mulighet for å gå ut etter 10 år. Fondsobligasjonen forrentes med 3 mndr. nibor + 5,5%. Styret har i flere år hatt fokus på tiltak for å bedre soliditeten. En god utvikling i bankens egenkapital vil etter styrets vurdering bidra til å sikre bankens selvstendighet og en konkurransedyktig betjening av lokalmarkedet. Fortsatt ansees dette som et viktig mål. Bankens kjernekapitaldekning var ved utgangen av 2010 på 18,05%. Ved forrige årsskifte var denne på 16,97%. Av fondsobligasjonen på kr. 30 mill. teller pr. årsskiftet 28,3 mill. med i kjernekapitalen, mens de resterende kr. 1,7 mill. bidrar til at banken har en samlet kapitaldekning på 18,21%. Gjeldende regler tilsier at kapitaldekningen minimum skal være 8%. Styret har i sin ICAAP-policy lagt til grunn 14% som et minimum på sin kapitaldekning. Det vises for øvrig til note 6.2 og graf G side LIKVIDITET Ved årsskiftet hadde banken 272 mill.kr. mer i brutto utlån enn innskudd. Ved forrige årsskifte var det tilsvarende tallet 246 mill. kr. Innskuddsdekningen (innskudd i % av utlån) er følgelig noe redusert gjennom året, hovedsakelig pga. en tiltagende utlånsvekst over egne bøker. Bankens kunder har i tillegg fått store deler av lånebehovet dekket gjennom låneopptak i Terra Boligkreditt. Utviklingen i innskuddsdekningen de senere årene finnes i nøkkeltallene etter notene. Ved årsskiftet var bankens samlede innlån fra banker og finansinstitusjoner, inklusive obligasjonsinnlån på til sammen 337 mill kr. og innskudd i banker på til sammen 46,0 mill. kr. Forrige år var de tilsvarende tall henholdsvis 355 mill.kr. og 68,0 mill.kr. Banken har ubenyttede ordinære trekkrettigheter på 85 mill. kr. på sin driftskonto. Gjennom det siste året har bankens likviditet vært tilfredsstillende. Usikkerheten som oppsto ifm. finanskrisen bidro til en omstrukturering av balansen med større vekt på høyere buffere. Denne strukturendringen er opprettholdt, og fokuserer på langsiktig finansiering balansert opp mot en demping av et høyt nivå på fundingkostnadene. Likviditetsindikatorene 1 og 2 var ved årsskiftet hhv 113 og 115. Tilsvarende ved forrige årsskifte var 112 og VERDIPAPIRER Bankens samlede portefølje av verdipapirer var ved årsskiftet bokført til 214,7 mill. kr. Dette er fordelt med 161,3 mill. kr. på obligasjoner og 53,4 mill. kr. på aksjer og verdipapirfond. Tilsvarende tall forrige år var på henholdsvis 197,3 mill. kr. og 29,7 mill. kr. 9 NEDSKRIVNINGER Bankens samlede gruppenedskrivning var ved inngangen til 2010 på 3,832 mill. kr., mens de individuelle nedskrivningene var på kr. 1,830 mill. kr. Etter en samlet vurdering har styret valgt å holde gruppenedskrivningene uendret. Dette er i hovedsak begrunnet i de positive økonomiske utsiktene som tegnes for Norge i året som kommer. Individuelle nedskrivinger er foretatt ut i fra vurderingsreglene som er beskrevet i gjeldende utlånsforskrift. Det er også her foretatt kvartalsvise vurderinger gjennom året. Ved årsskiftet er de individuelle nedskrivningene til sammen på 2,604 mill kr., mot 1,830 mill. kr. forrige år. De samlede tap på utlån, økte nedskrivninger på utlån og inngått på tidligere avskrevne tap, utgjør således en kostnadsføring for 2010 på 1,892 mill. kr. I 2009 var tilsvarende en kostnadsføring på 1,757 mill.kr. Styret har rutinemessig løpende gjennomgang og behandling av store låneengasjementer. De samlede nedskrivninger på lån utgjør ved årsskiftet kr. 6,4 mill. kr. Dette representerer 0,42% av de samlede brutto utlån. Tilsvarende forrige år var 5,6 mill. kr. og 0,39%. Med bakgrunn i størrelsen og kvaliteten på bankens totale utlånsmasse, anser styret de samlede nedskrivninger for å være tilstrekkelige og forsvarlige. Styret forventer likevel at man i det kommende året må påregne noe økte tap på utlån. Årsregnskap 2010 Side 5

6 10 RISIKOVURDERINGER Minimum en gang i året foretar styret en vurdering av de ulike risikoer banken kan bli eksponert for. Dette skjer bl.a. gjennom ICAAP-rapportering, samt årlig rapport om internkontroll. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, likviditetsrisiko og rente- og kursrisiko. Nedenfor drøftes status for de risikoer styret har vurdert gjennom året. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Risikoen i porteføljen blir løpende overvåket, blant annet gjennom kvartalsvise rapporter til styret om restanser, overtrekk, store og spesielle engasjementer, samt risikoklassifisering av ulike segmenter i porteføljen. Bankene må forvente noe økte tap, spesielt på næringslån. Dette vil være en naturlig utvikling, med en forventet økning i rentenivået og en lengre periode med unormalt lave tap på lån. Bankens utlån over egen balanse til personmarkedet utgjør ca. 74% av de samlede lån. Andelen næringslån har hatt en relativ større økning de seneste par årene enn til lån til personmarkedet. Utviklingen er et resultat av at en større andel av bankens utlån til personmarkedet nå foretas gjennom Terra Boligkreditt. Banken har få store engasjementer og hoveddelen av lånene er gitt til kunder i bankens nærområde. For å kunne ha en løpende kontroll med bankens kredittrisiko, har banken etablert et risikoklassifiseringssystem der kundene klassifiseres i fem risikogrupper. Ut fra en totalvurdering anser styret at kredittrisikoen er middels for både personkunder og næringskunder. Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at en bank ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og / eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid. Innskudds- og utlånsutviklingen er avgjørende for bankens likviditet. Bankens strategiplan sier hvilke mål som er satt for de to balansepostene, både hver for seg og som uttrykt i innskuddsdekningen. Innskuddsdekningen, som er innskudd i % av utlån, har gjennom hele 2010 beveget seg mellom 77% og 84%. Dette ansees som et tilfredsstillende nivå. Innskudd fra kunder er tradisjonelt bankenes viktigste finansieringskilde. Brutto utlån til kunder er ca. 272 mill. høyere enn innskudd fra kunder, tilsvarende tall forrige år var 246 mill. kr. Dette gapet dekkes inn blant annet ved lån i Norges Bank, samt obligasjons- og sertifikatlån, til sammen på 338 mill. kr. Løpetid for ovennevnte lån er ligger innenfor perioden 2011 til 2014, (jfr. note 1.3). Banken har kontakt med flere finansinstitusjoner og det er sørget for nødvendige trekkrettigheter / linjer slik at man har muligheter for kortsiktig funding, noe som er viktig for å bedre grunnlaget for kapitalkilder i en presset likviditetssituasjon. Likviditetsrisikoen følges opp gjennom løpende kontroller og rapporter til styret. Bankens innskudd er preget av mange og små innskudd. Fra 2. halvår 2008 startet banken formidling av boliglån til Terra Boligkreditt. Pr var det totalt formidlet kr 223,6 mill. i slike lån. Ved utganen av 2010 var dette økt til 318,9 mill. kr. Bankens likviditetsindikator (snitt av 1 og 2) var ved utgangen av 2010 på 114, mens tilsvarende forrige år var 113. Styret oppfatter likviditetssituasjonen som god, og anser likviditetsrisikoen som lav. Rente- og kursrisiko er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke lønnsomheten i ugunstig retning. Renterisiko og kursrisiko sees her i sammenheng. Bankens renterisiko er således knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for utlån og innskudd med flytende betingelser. Banken har ikke fastrente knyttet til utlån og innskudd til kunder. Ved utgangen av 2010 er durasjonen i bankens renteportefølje (40 mill.) 0,19 år, hvilket vil si ca. 0,1 mill. i rentegevinst / tap ved 1 prosentpoeng renteendring hhv ned eller opp. Durasjonen i vår hovedportefølje (142 mill) er 0,13, tilsvarende ca. 0,2 mill. De nevnte durasjonsnivåer vurderes som meget lave og tilsier en tilsvarende lav renterisiko. Banken har ikke knyttet rentebinding verken til lån eller innskudd. Styret vurderer renterisikoen totalt sett som lav. Internkontroll Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer, sist oppgradert i henhold til ny forskrift om risikostyring og internkontroll gjeldende fra Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin rapport for styret. For 2010 fremkom ingen vesentlige merknader i disse rapportene. Årsregnskap 2010 Side 6

7 11 EIENDOMSMEGLING Eiendomsmegling inngår som en naturlig og integrert del av bankens produktspekter. Sammen med fire andre sparebanker i Indre Østfold, er vår bank deleier i Sparebankenes Eiendomsmegler AS i Askim. I bankens lokaler er det eget kontor for meglerselskapet der vi tilbyr våre kunder begrenset rådgivning innenfor eiendomsmegling. Takket være høy kompetanse og markedsinnsikt hos selskapets medarbeidere, har vi en klar oppfatning om at våre kunder får god service på et høyt faglig nivå. 12 STRATEGISK SAMARBEID Sammen med 78 selvstendige sparebanker er Spydeberg Sparebank medeier i Terra-Gruppen AS. Hovedmålet med samarbeidet er først og fremst å sikre tilgang på gode og riktige produkter og tjenester, og gjennom dette sikre eierbankenes konkurransekraft og selvstedighet. Terra-Gruppen og dens aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Terra Markets samt leasing og billån med salgspant fra Terra Finans. Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 70 meglerkontorer, og formidlet i overkant av eiendommer i I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. 13 BANKEN OG LOKALSAMFUNNET Banken har også i 2010 vært en vesentlig bidragsyter i lokalsamfunnet gjennom bidrag og sponsorstøtte på til sammen kr ,-. I tillegg kommer annen type støtte og tilskudd på ca. kr , samt gaver på ,-. Spesielt bør nevnes bankens bidrag til ny bygdebok hvor banken pr. årsskifte har gitt et samlet beløp på ca. kr ,-. Det samme gjelder Stiftelsen Spydeberg Prestegård sitt omfattende restaureringsarbeide av Prestegården hvor banken totalt har bidratt med kr ,-. Den ordinære gavetildelingen til ca. 50 ulike lag og foreninger ble i år til sammen på ca kr ,-. Spydeberg Sparebank har gjennom de nevnte type tildelinger i 2010 bidratt til lokalsamfunnet med kr ,-. Det vises for øvrig til gaveoversikt på siste side. 14 UTSIKTENE FREMOVER Utsiktene for norsk økonomi er bedre enn for de fleste andre industriland. Aktiviteten har tatt seg raskere opp, og inflasjonen vil kunne holde seg noe høyere enn i mange andre vestlige land. Tiltakene i pengepolitikken har sammen med oljeinvesteringene og veksten i offentlige utgifter bidratt til å holde aktiviteten oppe. Konjunkturene i norsk økonomi kan bli vesentlig bedre enn for de fleste andre europeiske land samt USA. Det er grunn til å være mer optimistisk enn for ett år siden. En forventet sterk vekst i innenlands forbruk noe som vil kunne medføre økt sysselsetting i varehandelen neste år. Det knyttes imidlertid større usikkerhet til eksportindustrien i 2011, hovedsakelig fordi den realøkonomiske krisen fortsatt henger i hos mange av våre viktigste handelspartnere. En positiv driver er olje- og gassindustrien hvor det globale aktivitetsnivået er svært positivt. Oslo Børs har lagt bak seg noen ekstremår, først i negativ deretter i positiv forstand. Mye tyder på at 2011 kan bli et normalår. Anslagene fra ulike fagmiljøer varierer som vanlig, men mye tyder på at en kan vente en avkastning på 5-10% på Oslo Børs. Likevel er det grunn til å tro at risikofri avkastning i bank kan bli oppfattet som en trygg havn for mange investorer. Spesielt i et marked med forventninger om stigende rente. For banknæringen vil året bli preget av et moderat stigende rentenivå. Tapstallene vil ventelig øke noe, men ikke mer Spydeberg Sparebanks gode kapitaldekning og høye innskuddsdekning gir et godt utgangspunkt for nye utfordringer. Sterk konkurranse om boliglånskundene vil ventelig føre til et fortsatt sterkt press på rentenettoen. Vekst i andre driftsinntekter vil derfor være en viktig og prioritert oppgave. Styret ser viktigheten av en langsiktig balansevekst som over tid harmonerer med bankens inntjening. Med bakgrunn i bankens sterke markedsposisjon i Spydeberg med nabokommuner ser styret det som utfordrende å oppnå den ønskede veksten innen bankens eksisterende markedsområde. Styret har arbeidet med flere alternativer i forhold til denne problemstillingen gjennom 2. halvår Arbeidet munnet ut i en innstilling til bankens forstanderskap om å etablere bemannet bankfilial i Ås kommune. Forstanderskapet vedtok i sitt møte 16. desember styrets forslag. Ås er med sine ca innbyggere i betydelig vekst, noe som kjennetegner hele Follo-regionen. Styret har derfor store forventninger til bankens utviklingsmuligheter i det nye markedsområde. Det forventes at filialen er operativ i løpet av 3. kvartal Årsregnskap 2010 Side 7

8 Med bakgrunn i ovennevnte strategiske filialetablering, de siste års resultater inklusive det regnskap som her legges frem, er styret av den klare oppfatning at Spydeberg Sparebank skal evne å utvikle seg videre som en solid og selvstendig sparebank til beste for både kunder, ansatte og lokalsamfunn i og rundt Spydeberg og Ås. Avslutningsvis vil styret rette en takk til bankens ledelse og ansatte for solid innsats i året som har gått. Styret vil også takke bankens øvrige organer for et fruktbart og positivt samarbeide gjennom året. Spesielt ønsker styret å rette en stor takk til bankens kunder og øvrige forretningsforbindelser for god oppslutning og godt samarbeide i lokalsamfunnets tjeneste. Spydeberg den 7. februar 2011 I styret for Spydeberg Sparebank Ole Svenneby Roy Aasen Jan Erik Fiksdal Tove Hestengen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Hans Kristian Hagen Styremedlem Unni Roel Løken Styremedlem Rune Hvidsten Banksjef Årsregnskap 2010 Side 8

9 RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende innt. av utlån / ford. Til kredittinst Renter og lignende innt. av utlån / fordringer til kunder Renter og lignende innt. av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostn. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lign. kostn. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter o.l på utstedte verdipapirer Renter ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader o.l kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE-/KREDITTPROV. INNTEKTER Aksjeutbytte Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Provisjonskostn. og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto verdiendringer og gevinst/tap på obligasjoner Netto verdiendringer og gevinst / tap andre verdipapirer Netto gevinst på valuta Sum netto gevist / tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier Gevinst / tap på verdipapirer som anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad Årsoverskudd Disponering av overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gaver Sum disponert Årsregnskap 2010 Side 9

10 B A L A N S E P R 3 1 / Eiendeler Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordring på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts-/brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Brutto utlån Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Obligasjoner, utstedt av andre Aksjer og Verdipapirfond Andel i komandittselskap Utsatt skattefordel Immateriell eiendel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygning og tomt Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptj.ikke mottatte inntekter / forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiert pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Årsregnskap 2010 Side 10

11 B A L A N S E P R 3 1 / Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Lån / innskudd fra kredittinst.uten avtalt løpetid og oppsigelse Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Betalbar skatt Annen gjeld (inkl. avsatt til gaver) Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbet. Inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL: Sparebanken fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Garantier Sum betingede forpliktelser Spydeberg den 7. februar 2011 I styret for Spydeberg Sparebank Årsregnskap 2010 Side 11

12 N O T E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 1.1 Generelt Valuta Verdipapirer / Obligasjonsgjeld Periodisering, Inntektsføring og kostnadsføring Prinsipper for vurdering av gjeld UTLÅN, TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER 2.1 Fordeling av utlån og garantier Utlån og garantier fordelt etter sektor og geografi Utlån, tap og trekkrettigheter fordelt etter sektor Misligholdte og tapsutsatte engasjementer fordelt etter sektor Verdsettelser - beskrivelser definisjoner Tap på utlån Risikoklassifisering av utlån OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER 3.1 Obligasjoner Verdsettelse VERDIPAPIRER 4.1 Verdipapirer med variabel avkastning Verdsettelse Spesifikasjon av porteføljer Tilgang og avgang aksjer og verdipapifond VARIGE DRIFTSMIDLER 5.1 Varige driftsmidler Regnskapsprinsipper spesifikasjoner ANSVARLIG KAPITAL 6.1 Egenkapital Fondsobligasjon Kapitaldekning LIKVIDITETSFORHOLD FINANSIERING 7.1 Fordeling etter restløpetid for hovedposter Tid frem til avtalt / sannsynlig endring av rentebetingelser Kontantstrømanalyse OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSVALGTE 8.1 Spesifikasjon i henhold til kunngjøringsformularet Antall ansatte, lønninger mm Lån og garantier pr Pensjoner DIVERSE ANDRE TILLEGGSOPPLYSNINGER 9.1 Skatt Beregning av gjennomsnittlig rente Annen gjeld pr Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntelter Andel i kommandittselskap Fordeling av innskudd geografisk og på sektor Nøkkeltall og grafer 23 Årsregnskap 2010 Side 12

13 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER. 1.1 GENERELT Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med god regnskapsskikk og gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle tall er oppgitt i kr. dersom ikke annet er angitt. 1.2 VALUTA Banken har ikke egen beholdning av valuta. Denne holdes i kommisjon. 1.3 VERDIPAPIRER / OBLIGASJONSGJELD Finansielle instrumenter defineres til å omfatte finansielle eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Blant gjeldspostene har banken et obligasjonslån på 28 mill. kr. som løper frem til februar 2011, et på 105 mill. som har forfall i februar I 2013 har banken to låneforfall, på hhv. 50 mill. og 65 mill. 50 mill. av bankens eksterne obligasjonsgjeld forfaller i Alle lånene har flytende rente koblet opp mot 3 mndr. nibor. Banken har i tillegg ett lån i Norges Bank på 40 mill. som forfaller i februar Blant eiendelene har banken aksjer, obligasjoner og verdipapirfond. Aksjer og verdipapirfond er delt i 3 grupper: børsnoterte aksjer, verdipapirfond og unoterte aksjer. Omløpspapirer er vurdert etter laveste verdis prinsipp. Det vises til notene 3 og 4 vedrørende finansielle verdipapirer. 1.4 PERIODISERING, INNTEKTSFØRING OG KOSTNADSFØRING Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. 1.5 PRINSIPPER FOR VURDERING AV GJELD Bankens gjeld er bokført til nominell verdi og reguleres ikke for rentevurderinger. 2. UTLÅN, TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER 2.1 FORDELING AV UTLÅN OG GARANTIER. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER PR.: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån SUM UTLÅN FØR NEDSKRIVNINGER Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger SUM UTLÅN ETTER NEDSKRIVNINGER GARANTIER: Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Garanti for Sikringsfondet Annet garantiansvar SUM Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner. 2.2 UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER SEKTOR OG GEOGRAFI FORDELT PÅ SEKTOR: UTLÅN GARANTI UTLÅN GARANTI Lønnstagere Pers. næringsdrivende Aksjeselskaper Øvrige SUM UTLÅN /GARANT FORDELT GEOGRAFISK: Spydeberg Nabokommuner Øvrige SUM UTLÅN /GARANT Årsregnskap 2010 Side 13

14 Spydeberg Sparebank stiller garanti for lån som bankens kunder har i Terra Boligkreditt (TBK). Alle lån i TBK må ligge innenfor 60% av panteobjektets verdi. Bankens kunder har pr lån pål. kr. 318,9 millioner i TBK. Garantibeløpet som banken stiller overfor TBK er tredelt og består av følgende: Andel fellesgaranti - en samlet garanti på 1% av pålydende av lån i TBK som er gitt til bankens kunder Saksgaranti - gjelder for hele lånebeløpet og fra det tidspunkt banken anmoder om utbetaling til, pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. Tapsgaranti - den del av lånet som overstiger 50% av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50% av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum kr pr lån og garantien gjelde i 6 år fra dato for rettsvern. TBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankenes provisjon for kundebehandling i en periode av inntil 3 år. Garantier til TBK pr Total andel av felles garantiramme (1%) Saksgaranti Tapsgaranti Sum Ovennevnte garantier er inkludert i "Annet garantiansvar" ihht note UTLÅN, TAP OG TREKKRETTIGHETER FORDELT ETTER SEKTOR LØNNSTAGERE NÆRING / ØVRIGE LØNNSTAGERE NÆRING / ØVRIGE KK/DK mv Byggelån Nedbetalingslån BRUTTO UTLÅN Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger NETTO UTLÅN Ubenyttede trekkrettigheter MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER FORDELT ETTER SEKTOR LØNNSTAGERE NÆRING / ØVRIGE LØNNSTAGERE NÆRING / ØVRIGE Misligholdte Tapsutsatte, ikke misligholdte VERDSETTELSER - BESKRIVELSER - DEFINISJONER Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån, som blir vurdert i henhold til gjeldende utlånsforskrift. Alle større privatengasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta nedskrivninger. Bankens større næringslivsengasjementer er gjennomgått og vurdert ut fra kundens soliditet og inntjening. Definisjoner: Engasjement: Defineres som garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Tapsutsatte lån: Lån som ikke er mislighold, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et forventet tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Misligholdte engasjementer: Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Når en kunde har misligholdt ett lån, vil hele engasjementet bli vurdert som tapsutsatt. Konstaterte tap: Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Individuelle nedskrivninger: Dette er nedskrivninger til dekning av påregnelige tap på engasjement som ut i fra en objektiv hendelse, er identifisert som tapsutsatte på balansedagen. Gruppenedskrivninger: Dette er nedskrivninger til dekning av tap som ut i fra en objektiv hendelse må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om individuelle nedskrivninger. Lån med endringsavtale: Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån. Årsregnskap 2010 Side 14

15 2.6 TAP PÅ UTLÅN PR Tapsutsatte lån ikke misligholdte Individuelle nedskrivninger NETTO TAPSUTSATTE LÅN PR Misligholdte lån Individuelle nedskrivninger NETTO MISLIGHOLDTE LÅN NEDSKRIVNINGER PR : Individuelle nedskrivninger pr. 1/ Reverserte individuelle nedskrivninger i perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger = Individuelle nedskrivninger pr. 31/ Gruppenedskrivninger pr. 1/ Økning i perioden 0 0 = Gruppenedskrivninger pr TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens økning i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap, med tidl. avsetning Periodens konstaterte tap, uten tidl. avsetning Periodens inngang på tidl. perioders konst. tap = PERIODENS TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Inntektsførte renter på utlån med tapsavsetninger utgjør kr ,- for RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN Generelle prinsipper Risikoklassifisering rettes mot kunder som har et engasjement med banken i form av lån, kreditt, garanti, eller en kombinasjon av disse. Kundene er i denne sammenheng gruppert i ett segment for personkunder og ett for bedriftskunder. For begge segmenter vil økonomi, sikkerhet og bankens kjennskap til kunden være retningsgivende for bankens vurdering. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og muliggjør en god overvåking av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det benyttes 5 risikoklasser. Klasse A representerer liten risiko, mens klassene D og E er engasjementer med høy risiko. I tabellene nedenfor er alle tall angitt i mill. kr. RISIKOKLASSE BRUTTO UTLÅN TREKKFASILITETER GARANTIER IND. NEDSKRIVN. PERSONKUNDER Lav ( A + B ) ,2 Middels ( C ) ,0 0 Høy ( D + E ) ,3 0,1 Sum ,3 0,3 BEDRIFTSKUNDER Lav ( A + B ) ,1 0,3 Middels ( C ) ,5 0 Høy ( D + E ) ,5 1,2 Sum ,1 1,5 TOTALT Lav ( A + B ) ,1 0,5 Middels ( C ) ,5 0 Høy ( D + E ) ,8 1,3 Sum ,4 1,8 Årsregnskap 2010 Side 15

16 3 OBLIGASJONER 3.1 OBLIGASJONER SELSKAPETS NAVN ANSKAFFELSESKOST BOKFØRT VEDRI MARKEDSVERDI Omløpsobligasjoner, ikke deponerte: Finans: Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Sør Terra gruppen BN Bank Svenska Handelsbanken Skandinaviska Enskilda banken Gjensidige bank Kommunale: Vest-Agder Fylkeskommune Kredittselskaper: Kredittforeningen for Sparebanker Sum omløpsobligasjoner, ikke deponerte Omløpsobligasjoner, deponerte som sikkerhet i Norges Bank: Finans: SR-bank Danske Bank Landshypotek Sparebanken Sogn og fjordane Kredittselskaper: Storebrand kredittforetak Møre Boligkreditt Terra Boligkreditt Sparebanken Vest Boligkreditt Nordea Hypotek DnBNor Boligkreditt Sum obligasjoner, deponerte som sikkerhet i Norges Bank SUM OBLIGASJONER Bankens totale lån i Norges Bank pr. 31/12-10 er kr. 40 millioner. 3.2 VERDSETTELSE Obligasjoner er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi individuelt. Beholdningen er klassifisert som omløpsbeholdning. Ingen obligasjoner er klassifisert til å holdes til forfall. Gjennomsnittlig effektiv rente er 2,93 %. 4 VERDIPAPIRER 4.1 VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING FORDELER SEG SOM FØLGER PR : AKSJER OG VERDIPAPIRFOND VERDSETTELSE Kortsiktige plasseringer i aksjer og verdipapirfond er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi individuelt. Aksjer klassifisert som langsiktig plassering er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer. Aksjene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. For øvrig vises til note SPESIFIKASJON AV PORTEFØLJER OMLØPSAKSJER (BØRSNOTERTE) SELSKAPETS NAVN ANSKAFFELSESKOST BOKFØRT VERDI MARKEDSVERDI Eltek ASA DnB Nor ASA Norsk Skogindustri ASA Rec Yara SUM OMLØPSAKSJER VERDIPAPIRFOND (BØRSNOTERTE) SELSKAPETS NAVN ANTALL ANSK. KOST PÅLYDENDE BOKFØRT VERDI MARKEDSVERDI Terra Europa Årsregnskap 2010 Side 16

17 Terra Global Terra N-Amerika Terra Pengemarked Carnegie Bankinnskudd Terra Sparebank SUM VERDIPAPIRFOND ANLEGGSAKSJER (UNOTERTE) SELSKAPETS NAVN ANTALL ANSK. KOST PÅLYDENDE BOKFØRT VERDI MARKEDSVERDI Sparebankenes Eiendomsmegler AS Sparebankmateriell AS Terra-Gruppen AS Indre Østfold Bedriftssenter AS Eiendomskreditt AS Opplevelsessenteret AS Nets Holding AS Kompetanseunionen AS Visa A-aksjer Visa C-aksjer NorPro Hjelmeland Sparebank (grunnfond) SUM ANLEGGSAKSJER SUM AKSJER TILGANG OG AVGANG AKSJER OG VERDIPAPIFOND BALANSEPOSTER / BEVEGELSER Inngående balanse pr Tilgang i året Avgang i året Netto verdiendring / gevinst i regnskapsåret UTGÅENDE BALANSE PR VARIGE DRIFTSMIDLER 5.1 VARIGE DRIFTSMIDLER BOKFØRT VERDI PR : Maskiner, inventar, bil Bygning og tomt Immateriell eiendel SUM Immateriell eiendel gjelder balanseførte kostnader relatert til konverteringen til SDC som ny IT-pattform i REGNSKAPSPRINSIPPER Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte banken og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelene. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Banken benytter lineær avskrivning med følgende satser: Maskiner og edb-utstyr avskrives 20-30% pr. år, mens bil, inventar mv avskrives %. For bankbygg / fast eiendom benyttes 2-4%. Immateriell eiendel avskrives med 20% pr. år. Hele bankbygget brukes av banken til egen bankvirksomhet. 5.3 SPESIFIKASJONER MASK./INV. TRANSP.MIDL. BANKBYGG IMMATERIELL EIENDEL IKKE AVSKRIV- BARE EIENDELER Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr BALANSEFØRT VERDI PR ÅRETS AVSKRIVNINGER REVERSERING AV TIDL. ÅRS AVSKR. Årsregnskap 2010 Side 17 SUM

18 TERRA/SDC RESULTATFØRTE AVSKRIVNINGER ANSVARLIG KAPITAL 6.1 EGENKAPITAL EGENKAPITALENDRING I 2010 FREMKOMMER SOM FØLGER: BANKES FOND GAVEFOND SUM EK PR Overført av årets resultat EGENKAPITAL PR FONDSOBLIGASJON Fondsobligasjonen på 30 mill kroner er evigvarende og har rentebetingelsene 3 måneders NIBOR + 5,50%. Banken har rett til å løse inn lånet i Renter for 2010 utgjør 2,4 mill. kr. 6.3 KAPITALDEKNING Krav til kapitaldekning tilsier at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Tilleggskapitalen er begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. ANSVARLIG KAPITAL PR : Sparebankens fond Gavefond Utsatt skattefordel Immateriell eiendel Overfinansiering av pensjonsforpliktelse Fondsobligasjon, andel kjernekapital = Kjernekapital Fondsobligasjon, andel tilleggskapital = NETTO ANSVARLIG KAPITAL BEREGNINGSGRUNNLAG PR : Fra Eiendeler: 0% Kontanter og fordr. på sentralbanken % Verdipapirer % Kredittinstitusjoner og verdipapirer % Utlån % Utlån % Verdipapirer, utlån, driftsmidler, andre eiendeler % Utlån Sum Andre poster utenom balansen Nedskrivninger = BEREGNINGSGRUNNLAG KAPITALDEKNING - (Netto ansvarlig kapital i prosent av beregningsgrunnlaget) 18,21 % 17,68 % KJERNEKAPITALDEKNING - (Kjernekapital i prosent av beregningsgrunnlaget) 18,05 % 16,97 % 7. LIKVIDITETSFORHOLD - FINANSIERING 7.1 FORDELING ETTER RESTLØPETID FOR HOVEDPOSTER - BELØP I HELE MILL. NOK POST I BALANSEN SUM < 1 MND 1-3 MNDR. 4-12MNDR. 1-5 ÅR > 5 ÅR UBEGR. EIENDELER: Kontanter fordr. på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer Eiendeler uten restløpetid SUM EIENDELER GJELD OG EK: Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Øvrig gjeld med restløpetid Fondsobligasjon Egenkapital SUM GJELD/EK NETTO LIKV. EKSP. PÅ BALANSEPOSTER Årsregnskap 2010 Side 18

19 Kassekreditt er medtatt under intervall 4 til 12 mndr. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte de forpliktelser som forfaller. Banken har gjennom hele året hatt en god likviditet. Trekk på rammekreditten har ikke vært nødvendig. Bakgrunnen for den gode likviditeten er en gradvis omstrukturering av balansen, bl.a. med lengre løpetid på fundingsiden og avlasting av boliglån til Terra Boligkreditt. Bankens likviditetssituasjonen har endret seg marginalt gjennom 2010, og vurderes fortsatt som solid. For øvrig henvises til kontantsrrømanalyse, note TID FREM TIL AVTALT / SANNSYNLIG ENDRING AV RENTEBETINGELSER POST I BALANSEN SUM < 1 MND 1-3 MNDR. 4-12MNDR. 1-5 ÅR > 5 ÅR UBEGR. EIENDELER: Kontanter fordr. på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer Eiendeler uten restløpetid SUM EIENDELER GJELD OG EK: Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonsgjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Øvrig gjeld med restløpetid Fondsobligasjon Egenkapital SUM GJELD/EK NETTO RENTEEKSP. PÅ BALANSEN Kassekreditt er medtatt under intervall 4 til 12 mndr. Renterisiko Dette er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke lønnsomheten i ugunstig retning og må sees i sammenheng med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. For øvrig vises til styrets beretning hva gjelder bankens eksponering i renterisiko. 7.3 KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst / tap ved salg av eiendeler Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klass. som invest.- /finansieringsaktiviteter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved immaterielle eiendeler Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) 49 0 Innbetalinger ved salg av obligasjoner mv Utbetalinger ved kjøp av aksjer og obligasjoner NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved opptak av fondsobligasjonslån Utbetaling ved reduksjon av obligasjonslån Innbetalinger ved opptak av obligasjonsgjeld Utbetalinger til gaver Årsregnskap 2010 Side 19

20 NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN Kontanter og lignende ved periodens begynnelse Kontanter og lignende ved periodens slutt KONTANTER VED PERIODENS SLUTT BESTÅR AV: Kontanter og fordringer på Sentralbanken OPPLYSNINGER VEDR. ANSATTE & TILLITSVALGTE 8.1 SPESIFIKASJON I HENHOLD TIL KUNNGJØRINGSFORMULARET: LØNN OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader SUM ANTALL ANSATTE, LØNNINGER MM ANSATTE OG ÅRSVERK PR Antall ansatte 17 20,0 Antall årsverk ,3 Gjennomsnittlig antall årsverk i året ,5 LØNNINGER,HONORARER MM: (BELØP I NOK) Lønn, og annen godtgjørelse Herav til banksjef Pensjonspremie banksjef DET FORELIGGER INGEN ØKONOMISKE AVTALER MED BANKSJEF SOM IKKE FREMGÅR AV DET FULLSTENDIGE ÅRSREGNSKAPET. HONORARER TIL STYRET: Ole Svenneby, leder Anne Torill Huseby Jan Erik Fiksdal Roy Aasen, nestleder Tove Hestengen Unni Roel Løken Hans Kristian Hagen SUM STYREHONORARER HONORARER TIL KONTROLLKOMITEEN: Arne Bjerke, leder Thor Bernhard Klepper, nestleder og juridisk medlem Sissel Støkken Magne Molle SUM HONORARER TIL KONTROLLKOMITEEN: HONORARER TIL FORSTANDERSKAPET: Per Østerås, leder Øvrige medlemmer SUM HONORARER TIL FORSTANDERSKAPET: HONORAR TIL REVISOR Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning SUM REVISJONSKOSTNADER LÅN OG GARANTIER PR : FORSTANDERSKAPETS MEDLEMMER: Forstanderskapets leder Medlemmer i forstanderskapet Årsregnskap 2010 Side 20

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank s resultat før tap i 1.kvartal var 10,9 mill., mot på 11,7 mill. i samme periode i fjor. Akkumulert netto kursgevinster på finansielle instrumenter per 1.kvartal var 0,4 mill høyere enn fjoråret. Provisjonsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2010 31.12.2009 Resultat før skatt 11.342 15.041 12.381 27.297 23.201 Brutto utlån til

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer