Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til"

Transkript

1 Saknr. 10/ Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget har merket seg innholdet i Stamnettutredning Riksvegnettet av april 2011 om at kostnadene med å bringe riksvegnettet opp på gjeldende vegnormalstandard beløper seg til milliarder kroner. Samferdselsdepartementets fastsatte investeringsramme på 17,7 milliarder kroner pr. år er derfor ikke tilstrekkelig til å dekke behovet som skal til for å utbedre vegnettet innen rimelig tid. Fylkestinget konstaterer at Stamnettutredningen og Strekningsvise utredninger for riksvegnettet rutene 6a, 6b og 2b synliggjør at behovet for investeringsmidler også innen Hedmark fylke er betydelig større enn det som prioriteres i NTP perioden og forutsetter at de økonomiske rammene økes slik at nødvendige vegutbedringer kan skje. 2. Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 fortsetter kontinuerlig fra Kolomoen til Biri etter at strekningen til Kolomoen er ferdig, slik at hele E6-strekningen fra Gardermoen til Biri er ferdig utbygd som 4-feltsveg i Fylkestinget forutsetter at planlegging, finansiering m.v. for Rv 2 strekningen Slomarka-Nybakk gjennomføres, slik at vegprosjektet kan få anleggsstart i 2014 og utbygges kontinuerlig med ferdigstillelse i Fylkestinget ber også at det må avsettes tilstrekkelig midler til videre planlegging av Rv 2 mellom Kongsvinger og svenskegrensa.

2 4. Fylkestinget forutsetter at det for Rv 3 fastsettes tilstrekkelige økonomiske rammer slik at arbeidet med å utvikle eksisterende veg ved breddeutvidelse av minst 15 km hvert år kan fortsette. 5. Fylkestinget viser til fylkestingsak 34/11 om Rv 3 Løten-Grundset og Rv 25/Rv 3 Hamar-Løten og mener at forutsetningene som ble gitt i FT sak 37/06 er vesentlig endret, fordi det i planperioden har skjedd en så sterk økning i planlagte utbyggingskostnader for vegprosjektet rv. 3 Løten-Grundset, at nivået for bompengeavgiften blir høyere enn hva næringslivet og arbeidspendlere kan tåle. Opprinnelig kostnadsfordeling med 90 % bompengeandel og 10 % statlig andel kan derfor ikke opprettholdes. Med bakgrunn i den store kostnadsøkningen, ber Fylkestinget Statens vegvesen utrede og fremme forslag i NTP om en alternativ finansieringsmodell hvor utbyggingskostnadene for rv. 3 på strekningen Løten-Grundset fastsettes til maksimalt 60 % bompengeandel og 40 % statlig andel. Fylkestinget konstaterer dessuten at vegmyndighetene i sitt strategi- og planarbeid ikke har fulgt opp gitte forutsetninger som sikrer at utbygging av rv. 25 Løten-Hamar starter umiddelbart etter at rv. 3 strekningen Løten-Grundset er ferdig utbygd. Fylkestinget mener at det er påkrevd med kontinuerlig utbygging av hele rv. 25/rv. 3 mellom Hamar og Elverum, og ber om at det tidfestes når strekningen forventes å være ferdig utbygd til 4-feltsveg. Fylkestinget er sterkt bekymret over at Statens vegvesen i Stamnettutredning og Strekningsvise utredninger for riksvegnettet- Rv. 25 Hamar-Ånestad av april 2011 legger til grunn høy bompengeandel der potensialet er stort. Fylkestinget ser samlede bompengeavgifter på hele strekningen mellom Hamar og Elverum i sammenheng, og dette innebærer at samlede bompengeavgifter vil kunne bli langt over tålegrensen og til skade for den felles bo- og arbeidsregion i Hamar/Elverumområdet. Fylkestinget kan ikke akseptere at Statens vegvesen i forbindelse med Stamnettutredning og Strekningsvise utredninger for riksvegnettet Rrv. 25 Hamar-Ånestad først prioriterer strekningen mellom Hamar (Åker gård) og Løten (Brenneriroa) i perioden Fylkestinget understreker at nevnte strekningen er den mest trafikkerte veg i Hedmark, og Fylkestinget ber derfor om at utbyggingen også av strekningen mellom Hamar og Løten planlegges gjennomført i perioden og med en finansieringsmodell som næringslivet og arbeidsreisende kan tåle. 6. Fylkestinget påpeker at Rv 20 er sterkt ulykkesbelastet og forutsetter at det blir økte investeringsmidler til å utbedre eksisterende veg. 7. Fylkestinget minner Staten om at det i forbindelse med forvaltningsreformen ble ansett for viktig at de to grenseoverskridende vegene Rv 25 og Rv 200 ble opprettholdt som riksveger pga disses sentrale betydning. Fylkestinget er derfor overrasket over at det i tiårsperioden ikke foreslås investeringsmidler til utbedring av disse vegene. 8. Fylkestinget mener det må til en mer offensiv satsing for å utvikle jernbanen med bygging av nye moderne dobbeltspor som erstatning for dagens overbelastede enkeltspor innen rimelig tid. Fylkestinget mener at en i første omgang må prioritere arbeidet med dobbeltspor innenfor IC-området Skien-Lillehammer-Halden og deretter dobbeltspor på banestrekninger til byer som ligger innenfor en times reiseavstand fra Oslo;- herunder Kongsvingerbanen.

3 Fylkestinget mener at godstrafikken på jernbanen må utvikles ved bygging av nye terminalanlegg og økt strekningskapasitet, da det er en overordnet målsetting å få overført større deler av godstrafikken fra veg- til banetransport. Fylkestinget ber Jernbaneverket om å utrede og konkretisere målsettingen med å få elektrifisert Rørosog Solørbanen, da disse banestrekningene derved kan utgjøre en alternativ framføringsvei for godstransport med bane mellom Midt- og Nord Norge og Sverige/Kontinentet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: Se nest siste avsnitt i innledningen om hvor dokumenter og rapporter kan finnes. Kopi av uttalelse av 11. mai 2011 fra Vegforum Innlandet Hamar, Svein Borkhus fylkesrådsleder

4 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Fylkesrådet konstaterer at de nå framlagte økonomiske rammene for investeringer i riksveger og jernbane i de neste 30 årene er bedre tilpasset behovene enn tidligere. Det er likevel fortsatt for små økonomiske rammer for å utbedre veg- og jernbanenettet så raskt som ønskelig, og det er derfor etter Fylkesrådets mening nødvendig å øke bevilgningen til dette. Når det gjelder riksvegnettet i Hedmark er det helt nødvendig at E6 blir utbygd videre med 4-feltsveg fram til Biri i NTP-perioden som utløper i Den samme fremdriften er nødvendig for Rv 2 mellom Slomarka og Nybakk, slik at hele Rv 2 strekningen Kløfta-Kongsvinger også er ferdig utbygd i Fylkesrådet kan ikke akseptere at utbygging av Rv 25 strekningen mellom Hamar og Løten til 4- feltsveg først blir gjennomført i perioden henimot Utbygging av 4-feltsveg på hele strekningen mellom Hamar og Elverum må gjennomføres i NTP-perioden Dessuten må det samlede bompengenivået på hele Rv 25 strekningen Hamar-Elverum vurderes i sammenheng, slik at bompengeavgiftene ikke overstiger tålegrensen for næringslivet og arbeidspendlere. Dette innebærer at staten må bidra i finansieringen i større grad enn det som hittil er foreslått. Fylkesrådet mener at også Rv 20, Rv 25 østover fra Elverum og Rv 200 må sikres investeringsmidler i NTP-perioden for å sikre utvikling av eksisterende veg. Dessuten må arbeidet med breddeutvidelse av Rv 3 fortsette slik at det utvikles minst 15 km ny bredere veg hvert år. Fylkesrådet mener at jernbanen må utbygges med dobbeltspor på IC-strekningen fram til Hamar i 2019 og videre mot Lillehammer i I NTP-perioden må det etter Fylkesrådets mening settes i gang utredningsarbeid for å få utbygd dobbeltspor på Kongsvingerbanen og elektrifisert Røros- og Solørbanen i NTP-perioden

5 S A K S U T R E D N I N G: STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Innledning Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget våren Planen gjelder for 10 år, men skal revideres hvert 4. år. Regjeringen tar derfor sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om Nasjonal Transportplan tidlig i Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sendt ut retningslinje 1, datert , om hvordan utredningsfasen skal gjennomføres. I retningslinjene uttales det bl.a. at arbeidet vil kreve godt samarbeid og aktiv medvirkning fra bl.a. fylkeskommunene for at de regionale og nasjonale transportsystemer skal samvirke best mulig. Det uttales også at synspunkter og innspill fra fylkeskommunene vil gi verdifulle bidrag i arbeidet både i utrednings- og planfasen. Dette gjelder både i forhold til å avdekke utfordringer på transportområdet og for å gi innspill til prioritering av prosjekter. Samarbeidet på regionalt nivå har for Hedmark og Opplands del skjedd bl.a. ved opprettet kontaktutvalg i regi av Statens vegvesen Region Øst. Etter at utredningsfasen var kommet i gang ble det avholdt møte i regionalt kontaktutvalg på lillehammer og her ble første del av de strekningsvise utredningene for veg- og jernbane presentert. På grunnlag av det som der ble presentert skrev Fylkesrådet brev av vedrørende Rv 25 mellom Hamar og Løten. Problematikken omkring nevnte vegstrekning er omtalt i annen sak i dagens møte i Fylkestinget. Statens vegvesen har i løpet av vinteren 2010/2011 utarbeidet bl.a.: Stamnettutredning for riksvegnettet, datert april 2011 Rutevise utredninger for riksvegnettet Riksvegrute 2b av april bl.a. Rv 2, Rv 20, Rv 25 og Rv 200 Rutevise utredninger for riksvegnettet Riksvegrute 6b av april bl.a. Rv 3 og Rv 25 Rutevise utredninger for riksvegnettet Rute 6a av april bl.a. E6 En jernbane for fremtiden-perspektiver mot 2040 Utredningene ble presentert og gjennomgått i møte i kontaktutvalget på Lillehammer. Statens vegvesen og Jernbaneverket oppfordret til å komme med uttalelser i løpet av mai 2011, slik at uttalelsene kunne bli tatt opp til vurdering i forbindelse med at etatene utformer forslag til Nasjonal Transportplan i november Det er uttalelser til den kommende planfasen som denne saken omhandler. Samferdselsdepartementet har framlagt retningslinje 2 for det videre arbeid med å utforme forslag til Nasjonal Transportplan Da det er mange og omfattende dokumenter og rapporter som grunnlag for Nasjonal Transportplan , har Fylkesrådet ikke kopiert disse i forbindelse med saksframlegget. Det vises i stedet til Samferdselsdepartementets nettside hvor det under hurtigvalg er henvisning til Nasjonal Transportplan

6 og fra denne videre henvisning til Transportetatenes sider om Nasjonal Transportplan;- Utredning I Stamnettutredningen uttaler Vegdirektoratet at det vil koste milliarder kroner for å få vegnormalstandard på hele riksvegnettet. Med dagens bevilgningsnivå vil det ta mer enn 30 år. Samferdselsdepartementet har i retningslinjer 2 uttalt at planrammen for riksveginvesteringer er 17,7 milliarder pr år i perioden Etter 2019 er det ikke fastsatt økonomisk ramme. Dersom dette følges opp i de årlige budsjettene, vil riksvegnettet ha fått vegnormalstandard i løpet av en 30- årsperiode. Statens vegvesen uttaler i innledningen/sammendraget i Stamnettutredningen at utredningen ikke er Statens vegvesens forslag til prioritering av prosjekter og økonomiske midler. Utredningene og påfølgende offentlig debatt vil være grunnlaget for transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan som skal oversendes til Samferdselsdepartementet i februar Statens vegvesen skriver at tiltak i gruppe 1 til dels har godkjent reguleringsplan og/eller kommunedelplan, men for mange av de store prosjektene er grunnlaget bare en konseptvalgutredning (KVU), som enten er godkjent av regjeringen etter ekstern kvalitetssikring (KS1) eller hvor arbeidet med KVU eller KS1 fortsatt pågår. For prosjekt i gruppe 2 og 3 er det i hovedsak ingen planavklaring med unntak av noen konseptvalgutredninger. Dette betyr etter Fylkesrådets vurdering at det er planstatus og ikke nødvendigvis reell vurdering av vegens viktighet og betydning som har størst innvirkning på når vegprosjekt blir prioritert for gjennomføring. Dette bør aktuelle planmyndigheter ta med i betraktning når planprosjekt igangsettes. Ettersom nødvendig planarbeid for Rv 25 mellom Hamar og Løten ikke er igangsatt slik som forutsatt av Fylkestinget i 2006, kan det være medvirkende årsak til at Statens vegvesen ikke har prioritert f.eks. nevnte vegstrekning i gruppe 1 dvs. i perioden Det vises til nærmere omtale om dette i annen sak i dagens møte. Både Stamnettutredningen og Strekningsvise utredninger foretar i hovedsak opplisting av prosjekt som er satt opp i prioritet 1 ( ), prioritet 2 ( ) og prioritet 3 ( ). Det er etter Fylkesrådets vurdering vanskelig å forstå dette annerledes enn at det i dette ligger en klar prioritering blant prosjekt allerede, da det er vanskelig å tenke seg at nye utredninger i løpet av neste halvår skal føre til store endringer i det som nå foreligger. Dersom det er slik at det i de avlagte utredninger ikke er foretatt prioriteringer, er det etter Fylkesrådets mening desto viktigere at fylkeskommunen allerede nå gir tydelige signaler om hvordan midlene ønskes brukt. Derfor har Fylkesrådet i denne saken foretatt en relativt detaljert gjennomgang av omfanget av prosjektene som Statens vegvesen har prioritert i tiårsperioden Statens vegvesen nevner også at de foretatte kostnadstall i prioriteringene er svært grove der usikkerheten varierer fra +/- 10% for et mindretall av prosjektene opp til +/-40% for majoriteten av prosjektene.

7 Fylkesrådet forutsetter at Statens vegvesen i det videre arbeid med forslag til Nasjonal Transportplan begrunner nærmere hva som ligger til grunn for den prioritering blant tiltak som er gjort i første tiårsperiode. Ut fra dette foretas det en gjennomgang nedenfor av de prosjektene i Hedmark som Statens vegvesen i sine utredninger har lagt fram med prioritet i perioden

8 E6 Statens vegvesen har i prioritet 1 dvs. perioden oppført videreføring av 4-feltsveg på E6 nordover fra Kolomoen til Moelv. Kostnadsoverslaget for denne strekningen er mill. kroner. Strekningen Moelv-Biri dvs. ny Mjøsbru er foreslått i perioden og med kostnadsoverslag på mill. kroner. Det synes å være tilfredsstillende framdrift for utbygging og videre planlegging av hele E6 strekningen fra Gardermoen til Moelv. Rv 3/ 25 Hamar-Elverum Denne vegstrekningen er omtalt fylkestingsak 34/11. Rv 2 Kløfta-Kongsvinger-Magnor I Stamnettutredningen for riksvegnettet fra april 2011 er utbygging av Rv 2 Slomarka-Kongsvinger til 4-feltsveg oppført i prioritet 1 dvs perioden med kostnad på mill. kroner. Med samme prioritet er Rv 2 strekningen Nybakk-Slomarka ført opp med mill. kroner. I kommentarene i Stamnettutredningen for Riksvegrute 2 b er det imidlertid anført følgende: I gruppe 1 prioriteres videreføringen av utbyggingen av 4-feltsveg på Rv 2 mellom Kløfta og Kongsvinger, gjennom fullføring (uthevet av fylkesrådet) av strekningen Kongsvinger-Slomarka og oppstart (uthevet av fylkesrådet) av strekningen Slomarka-Nybakk. I kommentarene i rapporten Rutevise utredninger for riksvegnettet Riksvegrute 2 b er det for Rv 2 også uttalt at det skal være oppstart av strekningen Slomarka-Nybakk i perioden Fylkesrådet antar at dette med kun oppstart av strekningen Slomarka-Nybakk beror på skrivefeil og at hele strekningen er tenkt ferdigstilt i perioden Da Fylkestinget behandlet Handlingsprogrammet for riksveger på grunnlag av Nasjonal Transportplan , sak 46/09, forutsatte Fylkestinget at Rv 2 strekningen Kongsvinger- Slomarka skulle være ferdig i perioden og at utbyggingen av strekningen Slomarka- Nybakk skulle skje kontinuerlig slik at hele strekningen Kløfta-Kongsvinger skulle være ferdig i Samferdselsdepartementet har lagt fram Prop.104 S ( ) med forslag til finansiering og utbygging av Rv 2 strekningen Kongsvinger (Kursand)-Slomarka. Det legges nå opp til at anleggsarbeidet på strekningen kan starte høsten 2011 og åpnes for trafikk høsten I nevnte Prop. 104 S er det nevnt at Regjeringen i St.meld. nr. 16 ( Nasjonal Transportplan , jfr. Innst. S nr. 300 ( ), har lagt til grunn å vurdere om det er mulig å bygge ut de to prosjektene Kongsvinger-Slomarka (16,5 km) og Slomarka-Nybakk (33 km) sammenhengende. Regjeringen sier at det nå ikke foreligger tilstrekkelig avklaring mht. et samlet finansieringsopplegg som gjør at det er mulig og vil komme tilbake til spørsmålet om utbygging av strekningen Slomarka- Nybakk i forbindelse med Nasjonal Transportplan Fylkesrådet konstaterer at de to siste vegstrekningene er en del forsinket allerede i forhold til tidligere planer og vedtak. Det er derfor viktig at det i forslag til kommende Nasjonal Transportplan sikrer at videre planlegging, finansiering m.v. for strekningen Slomarka-Nybakk gjøres slik at utbyggingen kan starte umiddelbart etter at strekningen Kongsvinger-Slomarka er ferdig høsten På Rv 2 strekningen Kongsvinger-Magnor er det ikke avsatt midler i perioden

9 Rv 20 For Rv 20 er det i perioden avsatt midler til ny veg fra Roverud og inn til Kongsvinger med 150 mill. kroner på strekningen Kongevegen-Vingersnoret og 230 mill. kroner fra Vingersnoret til Roverud. Dessuten er det avsatt 20 mill. kroner til utvikling av eksisterende veg mellom Brynn og Grue kirke. Bortsett fra på strekningen Kongsvinger-Roverud er det beskjedne beløp som er avsatt for Rv 20. Rv3 Elverum-Ulsberg På Rv 3 ruten fra Kolomoen til Ulsberg har om lag 70% av vegruten mindre enn 8,5 meters bredde, men ingen strekninger er smalere enn 6 meter. Hovedfokus i perioden vil derfor være å fortsette arbeidet med breddeutvidelse av eksisterende veg. I Stamnettutredningen er det i prioritet 1 dvs. perioden foruten ny veg Løten-Grundset foreslått utvikling av eksisterende veg på strekningene Grundset-Gita bru (400 mill. kroner), Fjell nord-opphus (120 mill. kroner), Atna syd-hanestad (140 mill. kroner) og Hanestad-Nesteby (370 mill. kroner). Dessuten er det i perioden foreslått omlegging av veg i Messeltsvingene (50 mill. kroner), ny Steien bru med tilstøtende veg (60 mill. kroner) og ny Tunna bru og omlegging av veg i Lonåsen (50 mill. kroner). For utvikling av eksisterende veg på Rv 3 i Østerdalen er det samlet antydet mill. kroner i tiårsperioden. Dersom det er andre prosjekt som bør prioriteres i tillegg eller i stedet for de som er foreslått, så bør dette komme fram i forbindelse med denne høringen. Rv 25 Elverum-svenskegrensen og Rv 200 Roverud-Vittjärn På Rv 25 fra Elverum og østover er det i perioden ikke foreslått investeringsmidler i prioritet 1. Grunnen til det er at vegstrekningen fra Statens vegvesens side beskrives å ha relativt god standard både når det gjelder bredde og kurvatur, men partier med setninger og ujevnheter drar ned helhetsinntrykket. Det ventes om kort tid beslutning om at Rv 200 skal inngå som del av E16 mellom Bergen og Gävle. På strekningen fra Roverud via Masterud til Vittjärn er det likevel ikke foreslått investeringsmidler i perioden I forbindelse med forvaltningsreformen som trådte i kraft fra 2010 var det fra statens side utrykt som viktig at sentrale grenseoverskridende veger som Rv 25 og Rv 200 ble opprettholdt som riksveger i stedet for å bli klassifisert som fylkesveger. Det er derfor lite tilfredsstillende at det i perioden ikke prioriteres investeringsmidler til utbedring av disse grenseoverskridende vegene. En jernbane for fremtiden-perspektiv mot 2040 Jernbaneverket har i utredningsfasen laget en perspektivanalyse som drøfter jernbanens rolle fram mot Analysen har beregnet et investeringsbehov de nærmeste 30 år til i størrelsesorden milliarder kroner. Investeringsrammen for 10-årsperioden er 50 milliarder kroner, hvilket betyr at behovet er omtrent det dobbelte av nåværende investeringsnivå. Investeringsramme som Samferdselsdepartementet har angitt fra 2019 er på 10 milliarder kroner. Dersom dette blir fulgt opp i

10 de årlige budsjetter innebærer det at jernbanen vil være tilstrekkelig utbedret i løpet av en 30- årsperiode. IC-området har til nå blitt definert som Skien-Lillehammer-Halden. Byer som ligger i interessant reiseavstand utenfor dette området er Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik og Kongsvinger. Å bygge ut disse forbindelsene mot Oslo vil kunne skape et interessant bynettverk med forutsetninger for å utvikle selvstendige boområder og arbeidsmarkeder. Dersom det skal tilbys togtilbud av høy standard til disse byene innebærer det dobbeltspor til disse byene;- altså dobbeltspor bl.a. på Kongsvingerbanen. Jernbaneverket har avslutningsvis i rapporten listet opp noen strategiske valg: -avklare jernbanens rolle og hvilke markeder som skal tilbys konkurransekraftig kvalitet -behov for å utvikle en ny moderne dobbeltsporet jernbane -godstrafikken krever store terminalanlegg og økt strekningskapasitet -nødvendig investeringsnivå er ca. 10 milliarder kroner hvert år hvilket er en fordobling av nåværende nivå -det er behov for en forutsigbar finansiering Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet konstaterer at de nå framlagte økonomiske rammene for investeringer i riksveger og jernbane i de neste 30 årene er bedre tilpasset behovene enn tidligere. Det er likevel, og særlig på vegsiden, fortsatt for små økonomiske rammer for å utbedre vegnettet til vegnormalstandard så raskt som ønskelig. Det er etter Fylkesrådets mening nødvendig å utvikle samferdselens infrastruktur raskere enn innenfor et 30-årsperspektiv slik det så langt legges opp til. Når det gjelder riksvegnettet i Hedmark er det helt nødvendig at E6 blir utbygd videre med 4-feltsveg fram til Biri i perioden NTP-perioden som utløper i Den samme fremdrift er nødvendig for Rv 2 mellom Slomarka og Nybakk slik at hele Rv 2 strekningen Kløfta-Kongsvinger også er ferdig utbygd i Fylkesrådet kan ikke akseptere at utbygging av Rv 25 strekningen mellom Hamar og Løten til 4- feltsveg først blir gjennomført i perioden henimot Utbygging av 4-feltsveg på hele strekningen mellom Hamar og Elverum må gjennomføres i NTP-perioden Dessuten må det samlede bompengenivået på hele Rv 25 strekningen Hamar-Elverum vurderes i sammenheng, slik at bompengeavgiftene ikke overstiger tålegrensen for næringslivet og arbeidspendlere. Dette innebærer at staten må bidra i finansieringen i større grad enn det som hittil er foreslått. Fylkesrådet mener at også Rv 20, Rv 25 østover fra Elverum og Rv 200 må sikres investeringsmidler i NTP-perioden for å sikre utvikling av eksisterende veg. Dessuten må arbeidet med breddeutvidelse av Rv 3 fortsette slik at det utvikles minst 15 km ny bredere veg hvert år. Fylkesrådet mener at jernbanen må utbygges med dobbeltspor på IC-strekningen fram til Hamar i 2019 og videre mot Lillehammer i I NTP-periode må det etter Fylkesrådets mening settes i gang utredningsarbeid for å få utbygd dobbeltspor på Kongsvingerbanen og elektrifisert Røros- og Solørbanen i NTP-perioden som starter i 2024.

11 ... Sett inn saksutredningen over denne linja

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 07.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken Saknr. 08/8566-18 Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken RV 3 LØTEN-GRUNDSET - SØKNAD OM ØKNING AV RAMME FOR REFUSJON AV UTGIFTER TIL REGULERINGSPLANLEGGING KONTINUERLIG UTBYGGING AV RV 25/RV 3 STREKNINGEN

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Arbeidet med Nasjonal transportplan Fylkestinget i Hedmark 14.12.2015 Regionvegsjef Per Morten Lund Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst - fra

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Saknr. 15/6291-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Innstilling til vedtak: 1. 1. Fylkesrådet mener at Jernbaneverket

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Policygruppe bransjekontakt

Policygruppe bransjekontakt Policygruppe bransjekontakt Temamøte om NTP 2014-23 NTP arbeidet: Oversikt og rammer Jan Fredrik Lund, Leder av NTP - sekretariatet Nasjonal transportplan: Presenterer regjeringens transportpolitikk og

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Saknr. 10/1074-6 Ark.nr. Q32 &58 Saksbehandler: Per Olav Bakken FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende:

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende: Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Hamar, 25.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/924-45 Ark 113 N Saksbeh. Per Olav Bakken Tlf. 909 36 063 Nasjonal Transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Dette er Vegforum Trøndelag Vegforum Trøndelags hovedoppgave er å sikre økt satsing på vegutbygging

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 13. og 14.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innst. m/endringer vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029 - Transportetatenes

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Planlegging og gjennomføringsevne. Lars Aksnes

Planlegging og gjennomføringsevne. Lars Aksnes Samferdsel og vegvalg Planlegging og gjennomføringsevne 22. januar 2013 Lars Aksnes Direktør i Statens vegvesen Dagens praksis KVU og KS1 først Konseptvalgutredning (KVU) for alle prosjekter over 750 mill.

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/898 Lnr.: 7874/16 Ark.: 113 N00 Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold HØRING - NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029 Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP)

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) LANGE PLANER OG KORTE PENGER KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) Matz Sandman, Norge NVF-KONFERANSEN, KØBENHAVN 7. APRIL 2011 HISTORISK BLIKK VEG- OG VEGTRAFIKK: 4-ÅRSPLANER FRA 1970-ÅRENE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. FORPROSJEKT ÅSEN - STEINKJER. Trykte

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte

Detaljer

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Meråkerbanen og Mittbanan sin rolle i det midt-nordiske transportsystemet Trondheim 21.februar 2011 E14 Stjørdal - Riksgrensen Utredning vedrørende utfordringer og muligheter

Detaljer

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2684-3 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fra for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 42/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/924 Tittel: Saksprotokoll: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING Rådmannens innstilling: 1. Konseptvalgsutredningen(KVU en) er et svært viktig dokument

Detaljer

Høring - Utkast til handlingsprogram (2019) for Statens vegvesen

Høring - Utkast til handlingsprogram (2019) for Statens vegvesen Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 264/09 Byrådet Høring - Utkast til handlingsprogram 2010-2013(2019) for Statens vegvesen MASR SARK-5621-200710731-36 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU)

Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning (KVU) Framtidig transportløsning E6 Oppland grense Jaktøya (Trondheim) Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg Jill Hammari Sveen 11. oktober 2010 Konseptvalgutredning er innspill til NTP 2014

Detaljer

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft!

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Harald Thoresen Seniorrådgiver NHO Innlandet / Leder - Vegforum Innlandet Samferdselskonferansen for Innlandet Lillehammer 30.januar 2008 Er forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat:

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12 Resultat: Arkivsak: 12/4502-4 Tittel: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Vedtak: Hamar kommune slutter

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Saknr. 8063/08 Ark.nr. N21 &01. Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om prosjektmidler - Høyhastighetstog Oslo - Trondheim gjennom Østerdalen

Søknad om prosjektmidler - Høyhastighetstog Oslo - Trondheim gjennom Østerdalen Saknr. 12/6315-10 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser til fylkestingets vedtak i sak 48/12 og fylkesrådets vedtak

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.06.2012 Sak: 42/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/924 Tittel: Saksprotokoll: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Handlingsprogram (23) for riksveger

Handlingsprogram (23) for riksveger Saknr. 13/13144-2 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram 2014-2017 (23) for riksveger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak.

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Saknr. 12/6019-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Forslag til riksvegbudsjett 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Saknr. 12/3189-3 Ark.nr. Q62 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027

Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027 Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027 28. Oktober 2014 Komité for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Hovedmålene Skape større bolig-, arbeids- og

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Formannskapet i Hamar kommune 06.12.17 Ove Skovdahl Jernbanedirektoratet «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2018-2029 Hva legges til grunn ved prioriteringene blant tiltak på riksveger? Planer og planhierarki Foto: Torleif Haugødegård NTP-prosessen Her er vi nå 29.2.2016 Hovedgrep i inneværende

Detaljer

14.11.2013. Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023

14.11.2013. Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Framtidas transportsystem Det store bildet Byer - Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing - Bymiljøavtaler Regioner

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer