BERETNING Landsorganisasjonen. i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge"

Transkript

1

2

3 BERETNING 978 Landsorganisasjonen i Norge

4

5 Innhold Side. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK Tariffrevisjonen Sekretariatets innstilling Forhandlingene Uttalelser fra Sekretariatet Rikslønnsnemnda behandler tvisten Tor Halvorsens innlegg ,... 6 LOs påstand N.A.F.s prosedyreinnlegg N.A.F.s påstand Rikslønnsnemndas kjennelse Nemndas bemerkninger Nemndas slutning Saker som partene var enige om Sekretariatet om kjennelsen Tariffoppgjøret i staten Tariffoppgjøret for de kommuneansatte Jordbruksoppgjøret Uttalelse fra LO Varehandelen (tariffoppgjør) Utenriksfarten (tariffoppgjør) Streik ved A/S Vinmonopolet Pris og inntektsstopp Uttalelse fra Sekretariatet Den Økonomiske og politiske situasjon Utviklingen framover Innstilling om skattedeling Godkjente tariffrettslige konflikter ARBEIDS OG NÆRINGSLIVET Endringer i Arbeidsmiljøloven Yrkeshemmede Arbeidsmiljøloven Bedriftshelsetjenesten Vern og Velferd Arbeidsdirektoratet Arbeid for kvinner (utredning) " 6 Utredning om deltidsarbeid Distriktenes Utbyggingsfond Produktkontrollrådet Kraftutbygging Veig og Dagali "... 2 Eksportfremmende tiltak Volvoavtalen Skipsbyggingsindustrien Framtida for norsk skipsfart Bransjerådene Sjekker og bankkort Levekår i landbruket Potetomsetningen

6 Side Demokrati i arbeidslivet Kommunal representasjon i bedriftene Samarbeidsrådet LON.A.F Samarbeidsutvalgene ved statens virksomheter Samarbeidsutvalgene i kommunene Samarbeidsrådet DKTLO og Opplysnings og utviklingsfondet DKTLO Opplæringsrådet for handelen SOSIALPOLITIKK FAMILIE OG FORBRUKERSAKER Sykelønnsordningen Den nye syketrygden Regulering av legetjenester Sluttvederlagsordningen Pensjonsutredningen LOs uttalelse Delpensjonering fleksibel pensjonsalder Rådet for eldreomsorgen Fellesordningen for Tariffestet Pensjon FTP Stiftelsen Norske Pensjonistreiser Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani Statens Feriefond Forbrukerrådet Varefaktakomiteen OppvekstmiljØet Barn og foreldre lovutkast Rachel Grepp Heimen Likestillingsrådet Likestillingsrådets klageutvalg UNDERVISNINGS OG OPPL YSNINGSVlRKSOMHET Opplysningsarbeidet i fagbevegelsen Opplysnings og utviklingsfondet LON.A.F Landsorganisasjonens skole, Sørmarka Ringsaker Folkehøgskule Fagforeningskvinnenes studiefond Opplysningsvirksomhet om utviklingslandene Uttalelser om undervisningsspørsmål INTERNASJONALT ARBEID UTENRIKSPOLITIKK Nordens Faglige Samorganisasjon Den Europeiske Faglige Samorganisasjon DEFS' kvinneutvalg Frie Faglige Internasjonale FFis kvinnekomite TUAC Den faglige rådgivende komite i OECD EFTAs konsultative komite Bilaterale kontakter Delegasjonsutveksling med utlandet i Arbeiderbevegelsens Internasjonale Støttekomite Internasjonalt ungdomsarbeid ILO Arbeidskonferansen FORSIKRINGSSPØRSMAL Kollektiv hjemforsikring Grunnforsikringen

7 Side Gruppehjern!orsikringen LOs samleforsikring Informasjons og opplysningsvirksomheten i forsikring Fagorganisasjonens Stønadskasses Fond Den norske fagorganisasjons pensjonskasse ANDRE SAKER Forsvarskommisjonens innstilling Folk og Forsvar Kvinners Frivillige Beredskap Innvandringsspørsmål Folkevalgtes arbeidsvilkår og Økonomiske vilkår Tomtefeste og festeavgifter Sentralisering av personregistre ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON LOs administrasjon Sekretariatet Representantskapet Medlemstallet Honnør for langvarig medlemskap Representasjon innenlands Representasjon i utlandet Diverse styrer og utvalg Samarbeidskomiteen LODet norske Arbeiderparti Samarbeidskomiteen LONKL Samarbeidskomiteen LONorsk Pensjonistforbund Samarbeidsnemnda mellom Norges Fiskarlags Landskvinneutvalg, Norsk Bonde og Småbrukarlags kvinnegrupper, Slagenes kvinnegrupper og LO Samarbeidsutvalg med Kristne Arbeideres Forbund LOs internasjonale kontor LOs juridiske kontor LOs miljøkontor Presse og informasjonsvirksomheten LOs revisjonskontor LOs tekniske kontor LOs Økonomiske kontor Landsorganisasjonens faste utvalg Familiepolitikk likesti!!ing likeverd Sekretariatets rådgivende finanskomite Forskningsutvalget Kulturutvalget Styringskomite for miljøspørsmiu Organisasjonskomiteen Koordineringsutvalg for skole og utdanningsspørsmdl Sosialpolitisk utvalg Ungdomsutvalget Folkets Hus Landsforbund Folkets Hus Fond Arbeiderbevegelsens Arkiv LOs Husmorsenter LOs distriktskontorer STATISTISK OVERSIKT ,...,

8 Forord Beretningen for 978 er som tidligere inndelt i hovedkapitler. Variasjonen i saker har imidlertid gjort det nødvendig med en justering av inndelingen. Kapittel 2 omfatter nå Arbeids og næringslivet. Arbeidsmarkedspolitikken er ført over fra kapittel 3. Kapittel 3 og 4 er slått sammen til: Sosialpolitikk Familie og forbrukersaker. Tidligere kapittel 5, 6 og 7 er nå kapittel 4, 5 og 6. Det er laget et nytt kapittel 7 for Andre saker. Omtalen av Folk og Forsvar er flyttet til dette kapittel fra kapittel 8. Beretning fra stiftelsen Norske Pensjonistreiser, er flyttet fra kapittel 8 til kapittel 3. Oslo i april 979. LANDSORGANISASJONEN I NORGE Tor Halvorsen Per Haraldsson Flere steder i beretningen er det vist til dokumenter fra NOU. Forkortelsen står for Norges Offentlige Utredninger. Øvrige forkortelser skulle framgå av sammenhengen, idet vi som regel iallfall en gang har nevnt fullt navn på organisasjoner m. v. som man ofte bruker forkortelser på.

9 . Tariffrevisjoner Økonomisk politikk Tariffrevisjonen 978 IfØlge oppgaver fra LOs Økonomiske kontor innhentet fra forbundene gjaldt tariffrevisjonen i 978 henimot organiserte arbeidstakere. Av disse kom ca inn under vårfagene. Disse fordelte seg med i bedrifter tilsluttet Norsk Arbeidsgiverforening, i staten og kommunene og resten enten i bedrifter i andre arbeidsgiverforeninger eller uorganiserte bedrifter. Kongressen i 977 fastholdt det standpunkt man tidligere hadde hatt til oppgjørsformene: at man skulle avgjøre dem i hvert enkelt tilfelle etter en vurdering av situasjonen. Drøftingene i LOs sekretariat tok til i oktober måned 977, og Representantskapet ble innkalt til møte 8. og 9. januar 978 for å ta stilling til retningslinjene for tariffrevisj onen. Vi gjengir nedenfor innstillingen fra Sekretariatet. En nærmere beskrivelse av den Økonomiske situasjonen finnes i Tor Halvorsens innlegg for Rikslønnsnemnda (side 6). SEKRETARIATETS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET el nasjonalbudsjettet heter det: Etter Regjeringens mening er det for de fleste grupper neppe rom for vekst i disponibel realinntekt i 978. Regjeringen legger imidlertid vekt pil Il fil til en reell inntekts Økning for grupper med lave inntekter. Denne prinsipputtalelsen i nasjonalbudsjettet fikk tilslutning i Stortinget under finansdebatten. For fagbevegelsen er en fortsatt sikring av den fulle sysselsettingen hovedoppgaven i den Økonomiske politikken. InntektsoppgjØrene i 978 mil sees pil som et ledd i denne politikken. Etter at nasjonalbudsjettet ble skrevet, har den Økonomiske situasjonen ikke blitt lysere. Ved opplegget av LOs krav ved tariffrevisjonen, bør vi derfor ta utgangspunkt i den prinsipputtalelsen som ligger i nasjonalbudsjettet. Det betyr at det må utarbeides et nøkternt opplegg for å sikre den disponible realinntekt (kjøpekraft) som vi har i dag. For lavtlønte lønnstakere bør vi ta sikte på en vekst i den disponible realinntekten i 978. "

10 OppgjØret bør fra LOs side legges opp som et kombinert samordnet oppgjør der det forhandles både på sentralt plan mellom LO og N.A.F., og mellom de enkelte forbundene og deres arbeidsgivermot parter. Samtidig er det en forutsetning at myndighetene trekkes inn i opplegget. Nominelle lønnstillegg må kombineres med offentlige tiltak (f. eks. lettelser i den personlige beskatning og pristiltak av forskjellig slag). I oppgjøret må det legges spesiell vekt på de lavtlønte lønnstakeres interesser. LOs krav bygges opp på følgende måte:. Avtaleperioden bør være 2årig. Med bakgrunn i den usikre Økonomiske situasjonen, skal det for 2. avtaleår forhandles mellom LO og N.A.F. pr.. april Det forhandles sentralt om den Økonomiske ramme om oppgjøret. Det enkelte forbund stilles fritt til å fordele rammen i forhandlinger med sine arbeidsgivermotparter. Det skal kunne forhandles om teknisk revisjon av avtalene, herunder om den teknologiske utvikling og miljøkravene. Det må også være adgang til, hvis det enkelte forbund Ønsker det, å disponere den Økonomiske ramme til en styrking og løsning av spørsmål som ved tidligere oppgjør har vært påberopt av N.A.F. som generelle. 3. Den Økonomiske ramme for 978 legges slik: Dersom hele rammen brukes til generelle tillegg, vil den disponible realinntekt i gjennomsnitt Øke svakt fra 977 til 978. Innen denne rammen bør lavtlønnsspørsmålet prioriteres, jfr. punkt 4. Det bør tas sikte på at den disponible realinntekten i 978 opprettholdes på nivået fra 977 for brede lønnstakergrupper. Utenom den Økonomiske ramme, legges imidlertid de krav som er nevnt i punktene 59 nedenfor. 4. LavtlØnnsproblemet må prioriteres ved tariffrevisjonen 978. Det er nødvendig med overføringer til lønnstakergrupper med lav fortjeneste. Det reises krav i tre punkter: a) I alle overenskomster innen LO/N.A.F.området som ikke allerede har bedre ordninger, innføres en garantibestemmelse. Denne skal gå ut på at enhver bedrift minst skal ha et så høyt fortjenestenivå at gjennomsnittet for alle voksne arbeidere ved bedriftene utgjør en bestemt prosent av landsgjennomsnittet for alle voksne arbeidere innenfor LO/N.A.F.området ved siste kjente kvartalsstatistikk. Til grunn for beregningene legges timefortjenesten eksklusive overtids, skift og andre tillegg. For tariffområder som særlig omfatter funksjonærer, utformes en tilsvarende ordning. Også for disse tariffområdene knyttes garantibestemmelsen til landsgjennomsnittet for alle voksne arbeidere i LO/N.A.F.området. b) I tillegg til garantibestemmelsen innføres et lavtlønnstillegg som utbetales til tariffområder der fortjenesten utgjør mindre enn eksempelvis 90 prosent av landsgjennomsnittet for alle voksne arbeidere innenfor LO/N.A.F.området. Beregningsgrunnlaget er det samme som for garantibestemmelsen i punkt a). Summen av det som utbetales i henhold til garantibestemmelsen og lavtlønnstillegget skal være størst for de bedrifter som 8

11 har den laveste gjennomsnittsfortjenesten før garantibestemmelsen trer i kraft. Summen avkortes gradvis, og lavtlønnstilleggene avsluttes ved eksempelvis 90 prosent av gjennomsnittet. c) Finansieringen av garantibestemmelsen og lavtlønnstillegget må sees i sammenheng med den totale Økonomiske ramme om oppgjøret. I prinsippet må bedriftene selv bære omkostningene med vårt lønnsnivå. Den nåværende Økonomiske situasjon gjør det imidlertid vanskelig for mange bedrifter å klare et lønnsoppgjør med store Økninger for lavtlønnsgruppene. I forhandlinger med staten og N.A.F. må det etableres et lavtlønnsfond (refusjonsordning) som skal dekke en rimelig del av de tillegg som framkommer under punktene a) og b). Sekretariatet får fullmakt til å vurdere alternative finansieringsformer for fondet. Refusjonen fra fondet er en engangsordning, og den administreres av staten. Statens utgifter kan kompenseres ved en hardere beskatning av de høyere inntekter og av næringsvirksomhet. 5. Det reises krav om etterslep for de grupper som ikke har nydt godt av lønnsglidningen. Kravet deles i to: a) Pr.. april 978 gis det kompensasjon til arbeidstakere i de bedrifter der det har vært en lavere lønnsglidning enn gjennomsnittlig fra 976 til 977. b) Pr.. april 979 gis det en tilsvarende kompensasjon til arbeidstakere i de bedrifter der det er en lavere lønnsglidning enn gjennomsnittlig fra 977 til 978. Grunnlaget for beregningene av etterslepet er timefortjenesten eksklusive overtidsbetaling, skifttillegg og andre tillegg. Sekretariatet får fullmakt til å vurdere om det bør settes et inntektstak for de grupper som har krav på etterslep. 6. Det opprettes en kollektiv ulykkes og gruppelivsforsikring fur arbeidstakere. Sekretariatet får fullmakt til å formulere et detaljert krav. 7. Det reises krav om revisjon av avtalene om sluttvederlag, c;pplysnings og utviklingsfondet og om godtgjørelse for bevegelige helligdager og. og 7. mai. 8. Det reises krav om tidfesting av den 5. ferieuka. 9. Det reises krav om en tilleggstrygdsordning ved arbeidsledighet. 0. Ved forhandlingene pr.. april 979 om 2. årstillegget skal det tas hensyn til den Økonomiske situasjon. Dersom den Økonomiske situasjon utvikler seg i positiv retning, skal tilleggene for 2. avtaleår gi en positiv vekst i disponibel realinntekt for arbeidstakere oå den enkelte bedrift, og slik at en om mulig for 2årsperioden under ett for den enkelte bedrift, kommer opp på det nivå som er forutsatt i St.meld. nr. 75 (97677) om langtidsprogrammet Clh2 prosent i årlig gjennomsnitt for lønnstakerne).. N.A.F. må garantere at andre grupper i N.A.F.s medlemsbedrifter ikke får større tillegg enn det som følger av LO/N.A.F.oppgjØret. 2. OppgjØret i den offentlige sektor tilpasses oppgjøret mellom LO og N.A.F. på den måten lønnsregulativene her krever. 9

12 3. Overfor myndighetene reises det følgende krav: a) Det skal i tariffperioden føres en Økonomisk politikk som sikrer den disponible realinntekten i perioden i samsvar med forhandlingsresultatet. Sikring av full sysselsetting må få høyeste prioritet i tariffperioden. b) Myndighetene må garantere at andre gruppers inntektsoppgjør skjer etter de hovedretningslinjer og innen de rammer som fastlegges ved LO/N.A.F.forhandlingene. Dette må også gjelde jordbruksoppgjøret. En videre opptrapping av jordbruksinntektene bør utstå til de alminnelige konjunkturene har bedret seg. Opptrappingen i minstepensjonistenes inntekter må skje i samsvar med de tarifftillegg som lavtlønnsgruppene får. c) Det innføres utbytteregulering i aksjeselskaper. Prispolitikken brukes på en aktiv måte for å hindre for store fortjenester i perioden. d) Det innføres begrensninger i eiernes muligheter i personlig eide bedrifter til å ta ut inntekter til personlig forbruk av bedriftene. For 978 må hovedregelen være at realverdien av disse inntektene ikke må overstige nivået fra 977. e) Det settes Øyeblikkelig i gang arbeid med å etablere en offentlig tilgjengelig inntektsstatistikk for alle lønnstakergrupper, frie yrkesgrupper og selvstendige næringsdrivende (herunder også jordbrukere og fiskere) etter mønster av N.A.F.s statistikk for industriarbeidere. Arbeidet skal ledes av en styringsgruppe med representanter for myndighetene, LO, N.A.F., Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Fiskarlag, og det må være en forutsetning at statistikken kan tas i bruk så snart som mulig. Etter hvert som statistikken blir ferdig for de enkelte grupper, må den tas i bruk for disse gruppers vedkommende uten at en venter på at statistikken som helhet blir ferdig. Et mindretall i Sekretariatet (4 medlemmer) stemte for forbundsvise oppgjør. Under ordskiftet i Representantskapet ble det foretatt votering over oppgjørsformen. Flertallsforslaget fra Sekretariatet ble vedtatt mot 27 stemmer. Deretter la tre forbund Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund fram et avvikende forslag i 2 punkter. Dette forslaget ble seinere trukket tilbake, og flertallsforslaget fra Sekretariatet ble til slutt vedtatt mot 2 to stemmer. Sekretariatet fikk fullmakt til å utarbeide kravene i detalj. Det ble satt ned et utvalg for dette: Tor Halvorsen, Leif Haraldseth, Lars Skytøen, Finn Nilsen, Walter Kolstad og Albert Uglem med Ulf Sand, LOs Økonomiske kontor, som sekretær. Norsk Arbeidsgiverforenings Centralstyre hadde alt i møte. januar fastlagt sin holdning til tariffoppgjøret. (Vi viser til adm. direktør Kaare N. Selvigs innlegg for Rikslønnsnemnda på side 34). 0

13 FORHANDLINGENE Forhandlingene ble innledet 3. februar. Sekretariatet hadde oppnevnt et forhandlingsutvalg som besto av: Tor Halvorsen, Leif Haraldseth, Thor Andreassen, Liv Buclt, SveinErik Oxholm, Harriet Andreassen, Ole Knapp og Yngve Hågensen, Landsorganisasjonen i Norge, Roar Helgesen, Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, Øystein Larsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Finn Nilsen, Bekledningsarbeiderforbundet, Rasmus Solend, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Nils H. Johannessen, Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund, Arild Kalvi.k, Norsk Grafisk Forbund, Kåre Dalberg, Norsk Gullsmedarbeiderforbund, Otto Totland, Handel og Kontor i Norge, Eivind Strømmen, Hotell og Restaurantarbeiderforbundet, Lars Skytøen, Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, Hftlcon A. Ødegaard, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Einar Hysvær, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Rolf Hauge, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Henrik AasarØd, Norsk Sjømannsforbund, Knut Nakken, Norsk Skog og Landarbeiderforbund, Walter Kolstad, Norsk Transportarbeiderforbund, Olaf Axelsen, Norsk Treindustriarbeiderforbund, Lars A. Myhre, Norsk Oljeog Petrokjemiforbund, Olaf Sunde, Evy Buverud Pedersen, Ragnar RØberg Larsen, Ulf Sand, Egil Ahlsen og Per Brannsten, Landsorganisasjonen i Norge. Observatører: Torger Oxholm, Norsk Kommuneforbund, og A. Uglem, Statstjenestemannskartellet. Partene ble enige om å la mindre utvalg behandle spesielle spørsmål : Etterslep og lønnsglidning, forsikringsspørsmål, sluttvederlagsordningen og opplysnings og utviklingsfondet, lavlønnsspørsmålet,. og 7. mai og bevegelige helgedager, hjemmevaktsordningene. Det ble snart klart at forhandlingene ikke ville føre fram. LO gikk til plassoppsigelse, og mekling begynte 28. mars. Heller ikke meklingen førte fram. LOs forhandlingsutvalg krevde meklingen sluttet etter at den lovbestemte tid var gått. Sekretariatet fastsatte plassfratredelsen til 4. april ved arbeidstidens slutt. Riksmeklingsmannen forsøkte i nye møter 0. og. april å finne en løsning, men uten resultat. Fra Regjeringens side ble det meddelt at man ville foreslå tvisten løst ved tvungen lønnsnemnd. Partene hadde sagt nei til frivillig lønnsnemnd. Proposisjon ble satt fram i statsråd 4. april, og streikevarselet ble trukket tilbake. UTTALELSER FRA SEKRETARIATET I forbindelse med Regjeringens vedtak om å skrive ned verdien av den norske krone med 8 prosent, vedtok Sekretariatet følgende uttalelse om den Økonomiske situasj onen: Sekretariatet vil understreke fagbevegelsens målsetting for 978: A sikre den fulle sysselsettingen, og å opprettholde kjøpekraften for brede lønnstakergrupper. Den reelle bedring i kjøpekraften må i år forbeholdes

14 grupper med lave inntekter. Grupper med høye inntekter må være forberedt på en reduksjon i sin kjøpekraft i 978. Disse mål, som ble trukket opp på LOs representantskapsmøte 8. og 9. januar, ligger fast. De krav LO i dag overrekker Norsk Arbeidsgiverforening, er utformet med sikte på å nå disse mål. LO støtter Regjeringens bestrebelser på å sikre sysselsettingen. Ut fra dette har LO tatt til etterretning de tilstramningstiltakene som Regjeringen satte i verk i desember og januar. I denne sammenheng må også nedskrivningen av den norske krone ses. Sekretariatet vil imidlertid understreke at virkningene av tiltakene må ses i sammenheng, og Regjeringens Økonomiske politikk må ses i sammenheng med årets inntektsoppgjør. Det er nå helt nødvendig at den prisstoppen som er innført, gjennomføres på en helt konsekvent måte. De fordeler som eksportnæringene oppnår som følge av kronenedskrivningen, må ikke bli spist opp av Økte priser. Sekretariatet vil ogs understreke nødvendigheten av at Regjeringen legger opp til en inntektspolitikk overfor alle grupper i samfunnet, slik at det mønster som legges gjennom forhandlingene mellom LO og N.A.F. også blir.gjort gjeldende for andre yrkesgrupper. Sekretariatet vil videre peke på nødvendigheten av at N.A.F. inntar en positiv holdning for å finne fram til løsninger på årets inntektsoppgjør. Fra fagbevegelsens side er det en forutsetning at også de fagorganiserte får sin andel av de fordeler som eksportnæringene nå oppnår. De krav LO i dag overleverer N. A.F. vil bli tilpasset den nye situasjonen. Det er LOs forutsetning at de nye prognoser for prisutviklingen som følger av kronenedskrivningen, nå blir lagt til grunn for forhandlingene. I denne sammenheng må en også se de tiltakene som myndighetene vil sette i verk i forbindelse med inntektsoppgjøret, bl.a. de lettelser i den personlige beskatning som må bli en del av oppgjøret. Sekretariatet godkjente en uttalelse fra Samarbeidskomiteen mellom LO og DNA 27. februar sålydende: Etter omfattende drøftinger i Arbeiderpartiets og fagbevegelsens organer, ble det i god tid før stortingsvalget lagt fram en erklæring der Arbeiderpartiet gjorde det klart at vi ville gå inn i en periode preget av store Økonomiske vanskeligheter. I denne erklæringen het det bl. a.: Som et ansvarlig parti, beredt til å ta ansvaret for styringen av landet, ønsker ikke Arbeiderpartiet å tegne et lysere bilde av framtida enn det er grunn til. Vi ser full sysselsetting som et helt overordnet mål for vår Økonomiske politikk. For å virkeliggjøre dette mål må en være forberedt på at andre krav må vike plass. 2 Erklæringen ble avsluttet slik: Etter grundige studier av det internasjonale konjunkturbildet har vi måttet trekke den klare konklusjon at svakhetene i den internasjonale Økonomi vil påføre Økonomien i Norge alvorlige påkjenninger i en relativt lang periode framover. Arbeiderpartiet ser det som maktpåliggende at det norske folk blir klar over alvoret i denne situasjonen før valget, slik at alle har best mulig grunnlag for å ta standpunkt på valg

15 dagen den. september. I denne situasjonen vil Arbeiderpartiet nå som alltid sette arbeid for alle som det fremste mål for sin Økonomiske politikk. Siden valget er utsiktene for verdensøkonomien ytterligere forverret. Det er grunn til å frykte at arbeidslpsheten i VestEuropa og Nord Amerika vil Øke utover de 6 millioner som nl. er registrert. I løpet av den lange nedgangsperioden vi har bak oss, har Regjeringen ført en Økonomisk politikk der den fulle sysselsettingen har vært en overordnet målsetting. Trygghet for arbeid og inntekt har vært sikret gjennom den politikk som Regjeringen har ført. Norge er avhengig av å eksportere om lag halvparten av det vi produserer og å importere om lag halvparten av det vi forbruker og investerer. I det lengre løp kan de Økonomiske problemene bare!øses ved hjelp av en internasjonal strategi for Økt sysselsetting og større aktivitet. Norge må fortsatt føre en aktiv politikk overfor omverdenen med dette siktemål for øye. Nl.r den internasjonale krisen blir sl. langvarig, blir vi tvunget til å foreta vanskelige valg. I denne situasjon vil vi understreke at den fulle sysselsetting fortsatt er hovedmålet for den Økonomiske politikk. Dersom vi skal oppnå det, må det fortsatt fpres en aktiv og framtidsrettet politikk, og det må vises solidaritet fra alle grupper. Regjeringen har full støtte fra hele arbeiderbevegelsen for en slik politikk. Vi står foran et omfattende inntektsoppgjør. Landsorganisasjonen i Norge har foran inntektsoppgjøret fremmet krav preget av moderasjon og ansvar. Det samme krav til moderasjon og ansvar stilles nå til alle organisasjoner som forhandler på vegne av de ulike inntektsgruppene. Det må føres reelle forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. De krav som vil bli stilt til oss alle for å opprettholde den fulle sysselsettingen, må fordeles på en sosialt rettferdig måte. KjØpekraften må sikres for de midlere lønnstakergrupper. Levekl.rene for de som har det vanskelig må bli bedret, og viktige fellesoppgaver skjøttet på en tilfredsstillende måte. Det vil bety at kjøpekraften glir ned for de med høyere inntekter. Kravet til ml.tehold må også gjelde andre typer inntekter enn dem som inngår i inntektsoppgjøret. Det er nødvendig å sette i verk tiltak for å dempe urimelige eier og næringsinntekter. Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen vil i sin Økonomiske politikk sikre at trygghet for arbeid og inntekt blir en realitet også i tida framover. Hovedmålene i Arbeiderpartiets program, Landsorganisasjonens handlingsprogram og Regjeringens langtidsprogram står fast. Etter bruddet i meklingen vedtok Sekretariatet 0. april denne uttalelsen: De viktigste mål for fagbevegelsen ved l.rets inntektsoppgjør er: sikre den fulle sysselsettingen få en rimelig vekst i kjøpekraften for lavtlønnsgruppene opprettholde kjøpekraften for grupper med gjennomsnittsinntekter. Det er videre LOs mål at lønnstakere som ikke nyter godt av lønnsglidningen skal sikres en lønnsutvikling i perioden gjennom et etterslep, og at det må innføres en fullverdig kollektiv gruppelivs og ulykkesforsikring for de fagorganiserte. LOs opplegg er et nøkternt opplegg tilpasset den Økonomiske situa 3

16 sjon. De hovedmål LO har trukket opp faller sammen med de mål myndighetene har stilt opp for årets inntektsoppgjør. Det er bred oppslutning om kravene blant LOs medlemmer. Norsk Arbeidsgiverforenings holdning under forhandlingene og meklingen har ført til at de sentrale saker ikke har blitt realitetsbehandlet. Dette er bakgrunnen for at LO har begjært meklingen brutt. Lavtlønnsspørsmålet er det viktigste punkt fra LOs side. LO har i denne sammenheng bl.a. krevd gjennomført en garantiordning, slik at ingen bedrifter skal ha et lønnsnivå lavere enn 80 prosent av gjennomsnittslønnen i industrien. Dette prinsipp har N Alf. fullstendig avvist. Her ligger den viktigste årsaken til bruddet. NA.F. har også avvist ethvert forslag om et generelt tillegg. En slik holdning betyr at alle grupper av lønnstakere som omfattes av lønnsoppgjøret, vil få en klar nedgang i kjøpekraften i år. Det er LOs forutsetning at det generelle tillegget skal danne rammen om de forbundsvise forhandlinger etter det sentrale oppgjøret. N.AJ!'.s avvisende holdning til det generelle tillegget betyr derfor at NAJ!'. i realiteten avviser forbundsvise forhandlinger som ledd i et samordnet kombinert oppgjør. Det N.AJ!'. hittil har Ønsket å drøfte har vært spørsmålet om begrensning av lønnsglidningen. Fra LOs side har en vært innstilt på å drøfte dette spørsmålet, og det er fremmet et forslag overfor N.AJ!'. Endringer i den retning som N.AJ!'. hittil har foreslått, må tas opp i forbundsvise forhandlinger, fordi en slik begrensning vil gripe inn i de enkelte forbunds tariffavtaler. N.AJ!'. har imidlertid avvist forbundsvise forhandlinger også på dette felt. En slik holdning gir inntrykk av at NA.F. ikke bare er interessert i å begrense lønnsglidningen, men også i å angripe den lokale forhandlingsrett som er forankret i avtaler. En slik linje er ikke akseptabel for fagbevegelsen. LOs sekretariat beklager meget sterkt den situasjon som nå er oppstått. Ved sin steile avvisende holdning overfor viktige, men ikke kostbare, prinsipper i LOs krav, og ved sin holdning til de demokratiske prinsipper som er nedfelt i lokale avtaler, har N.AJ!'. satt seg ut over viktige holdninger som er alminnelig akseptert i det norske samfunnet. Den solidaritetsholdning som ligger bak lavtlønnskravet, er dypt forankret ikke bare i fagbevegelsen. Også myndighetene og de fleste politiske partiene har uttalt seg til fordel for en slik solidaritetsholdning. Ved sin steile holdning setter N.AJ!'. hele den kombinerte oppgjørsformen i fare. Uten et meklingsforslag der de viktigste prinsipper i LOs krav er gjennomført, vil det i årene framover være nær umulig l få forståelse for en slik oppgjørsform. Samme dag vedtok Sekretariatet også en uttalelse på bakgrunn av en uttalelse fra landsstyret i Senterpartiet: Landsorganisasjonens sekretariat drøfter vanligvis ikke uttalelser fra de politiske partier. De uttalelser som i helga er kommet i forbindelse med Senterpartiets landsstyremøte er imidlertid så spesielle, at Sekretariatet har funnet det nødvendig å komme med et tilsvar. Sekretariatet har merket seg at uttalelsene ensidig går i mot fagbevegelsens interesser ved dette inntektsoppgjøret. Det heter i landsstyrets uttalelse bl.a. at Regjeringen må sette som forutsetning for medvirkning i oppgjøret at partene kommer fram til avtaler som kan begrense lønnsglidningen. I en egen uttalelse har sekretariatet gjort rede 4

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

SOSIALOKONOM. Sosialøkonomer NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIALOKONOM. Sosialøkonomer NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT STATISTISK SENTRALBYRÅ SOSIALOKONOM Norges byggforskningsinstitutt som har et tverrfaglig arbeidsområde, søker en sosialøkonom til interessante utrednings- og forskningsoppgaver innen bolig- og byggesektoren. Arbeidsoppgavene

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

Mongstad - ny industritabbe?

Mongstad - ny industritabbe? ERIK GARAAS: Forsikring i Norge KRISTEN KNUDSEN: Beskriyer industriens avkastningsrate kohkurranseevnen? PEP RICHARD ' DOHA. SE r: SvartitKristen Knudsen DAG AASLAND: Noen erfaringer med en nylrebok IVAR

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Kvinner i fagbevegelsen 2013 Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon i LO og forbundene Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon

Detaljer

III. Doktrinen om lave lånekostnader

III. Doktrinen om lave lånekostnader III. Doktrinen om lave lånekostnader Som nevnt i innledningen har de lave lånekostnader to komponenter: et lavt nominelt rentenivå og en skattestøtte til personlig skattyteres låneopptak gjennom retten

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon) Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET

PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET JON M. HIPPE OG AXEL W. PEDERSEN, FAFO RAPPORT NR. 084 Jon M. Hippe' og Axel W. Pedersen FOR LANG OG TRO TJENES:fE? Pensjoner i arbeidsmarkedet FAFO-RAPPORT NR. 084 Fagbevegelsens

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer