NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner"

Transkript

1 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Fakta om Norges kommuner Nøkkeltall for Elverum kommune Eldrebølgen slår inn i din kommune Slik virker finanskrisen lokalt Næringsliv, barnehager, skole og omsorg Byråkrati og nøkkeltall

2 Nye utfordringer for kommune Norge Kommunen produserer et bredt spekter av tjenester. En rekke av tjenestene er knyttet til livsfaser, slik som barnehage, grunnskole og omsorg. Mye av variasjonene på lokalt tjenestebehov fra kommune til kommune skyldes ulik befolkningssammensetting, men det er også andre faktorer som påvirker kommunene. Eldrebølgen slår inn over Norge. De store etterkrigskullene vil i tiden frem mot 2020 nærme seg vanlig pensjonsalder. Mye vil endre seg for kommunene i de neste 5 10 årene og det er viktig å utbygge kapasitet for å møte utfordringene. Grunnlaget for de gode løsningene må i stor grad legges i neste valgperiode. Politikernes evne til å prioritere blir enda viktigere. Valget av de riktige prosjektene kan bli avgjørende for kommunens evne til å levere de gode tjenestene. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune vil trolig bli større og tydeligere. Effektiv bruk av ressursene vil bli stadig viktigere for lokalpolitikerne, innbyggerne og i samfunnsdebatten. Mye av forskningen rundt kommunale kostnader viser at det er dyrt å drive smått. Høye kostnader i små enheter kan bety høy kvalitet, men normalt viser det seg at tilbudet er dårligere. Private og frivillige aktører står på mange områder parate til å levere konkurransedyktige alternativer. Økt konkurranse er ett av flere grep som er nødvendig for at kommunene klarer å løse utfordringene i fremtiden. Kommunevalget i 2011 blir derfor på mange måter et viktig valg når krav til effektivitet og leveringsdyktighet blir enda klarere. Faktaserien om Norges kommuner er utarbeidet for at lokale politikere, innbyggere og media skal få innblikk i forholdene i egen kommune, og kunne sammenlikne seg med andre kommuner. Det finnes driftige mennesker og gode ideer i hele landet. Derfor er det også viktig å lære av hverandre. Elverum kommune Elverum er Norges 52. største kommune med innbyggere, den 3. største i Hedmark fylke. SSB anslår i sin befolkningsfremskrivning at befolkningen i Elverum kommune vil vokse med ca 4000 personer frem til Andelen av befolkning over 67 år vil vokse med ca 4 prosent frem til 2030, og samlet vil gruppen øke til ca 1600 personer. Frem til 2030 ventes det at antall barn i barnehagealder vil vokse med ca 240 til totalt ca Det ventes en vekst på ca 440 til 2050 barn i grunnskolealderen 6 12 år. Barn i alderen år ventes å vokse med ca 80 til 900 frem til Fra 2006 til 2009 har Elverum kommune hatt en netto tilflytting på ca 700 personer. Til sammen valgte 3800 personer å flytte til Elverum, mens 3100 har flyttet fra kommunen i perioden. Ved kommunevalget i 2007 var det en velgeroppslutning på 56 prosent i Elverum kommune. Høyest velgeroppslutning var det i Engerdal kommune med 76 prosent. Snittet for Hedmark fylke var 58,9 prosent. Høyre fikk 6 av 35 representanter i kommunestyret. Høyre fikk til sammen 41 av 543 kommunestyreplasser i Hedmark. I Elverum var det i fjerde kvartal 2009 registrert ca 9900 sysselsatte. I kommunen var det på samme tidspunkt registrert ca 250 arbeidsledige og 440 personer på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsledigheten i kommunen var da på ca 2,5 prosent. NyAnalyse as 1

3 Eldrebølgen kommer! Hele Norge må forberede seg på at eldrebølgen skyller inn over landet. Det er flott at folk lever lenger og gjennomgående er friskere, men samtidig er det viktig å forberede seg på utfordringene. Det blir behov for økt kapasitet i hjemmehjelpen, behov for flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Utvikling i antall eldre Middelalternativ år år og eldre 0 Kilde: SSB Statistikkbanken I Elverum vil gruppen over 67 år vokse med ca 55 prosent frem til Anslagsvis vil det bli om lag 1600 flere enn dagens 2950 personer. Bare frem til utgangen av neste valgperiode er det anslått at det vil være over 300 flere innbyggere over 67 år. Årlig vekst i befolkningsgrupper, , Middelalternativ Kilde: SSB Statistikkbanken år 80 år og eldre Grafen over viser årlig vekst blant eldre i Elverum kommune. For 2016 ventes det en samlet vekstrate på 120 personer i pensjonsalder årlig. Veksttakten er høy for gruppen fra år frem til Gruppen over 80 år har tiltagende vekst med en topp rundt Hvordan har din kommune planlagt for eldrebølgen? Hvor mange flere i pleie og omsorg er det behov for i neste valgperiode? Hvor stor andel av tjenestene er konkurranseutsatt i dag? NyAnalyse as 2

4 Slik påvirker finanskrisen Elverum Arbeidsmarkedet og bedrifter i hele landet opplevde tøffe tider under finanskriseårene 2008 og Det er store regionale og lokale forskjeller, og mange steder er arbeidsledigheten fortsatt høy. Antall arbeidsledige, kommunen, AKU Kilde SSB Menn Kvinner Under 30 Innvandrere, i alt Grafen over viser ledigheten i Elverum. Finanskrisen har rammet hardest blant de under 30 år og blant menn. Det er en klar tendens til økende arbeidsledighet også hos kvinner og innvandrere. Blant innvandrere er det innbyggere med ikke vestlig bakgrunn som er hardest rammet. Utviklingen ser ut til å ha flatet noe ut, med en topp rundt forsommeren Tendensen er tilsvarende som for Hedmark fylke samlet og landet for øvrig. Ved utgangen av 2009 var 77 prosent av innbyggerne i Elverum i aldersgruppen år i arbeid. Det er 1,8 prosentpoeng høyere enn resten av Hedmark og 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. 20,4 prosent av sysselsatte mellom 20 og 66 år jobber i kommunen. Siden årtusenskiftet har 1100 flere fra Elverum jobb. Antall konkursåpninger, per kvartal 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 Elverum Hedmark Hele landet Kilde: SSB Noen hovedfunn: I første halvår 2010 var det 14 konkurser i Elverum mot 9 i samme periode i fjor. I hele Hedmark var 2. kvartal 2009 perioden med høyest antall konkurser, nemlig 51. For hele landet var 1.kvartal 2009 verst med hele 1418 konkurser. NyAnalyse as 3

5 Lokalt næringsliv Næringsstruktur i Elverum kommune Næring Antall bedrifter Antall sysselsatte bosatt i kommunen Fordeling, kommune Fordeling, fylket Fordeling, landet Jordbruk, skogbruk og fiske ,7 % 5,8 % 3,0 % Bergverksdrift og utvinning ,4 % 0,4 % 1,8 % Industri ,8 % 9,7 % 9,6 % Elektrisitet, vann og renovasjon ,3 % 1,1 % 1,1 % Bygge og anleggsvirksomhet ,5 % 8,4 % 7,5 % Varehandel, motorvognreparasjoner ,6 % 14,4 % 14,6 % Transport og lagring ,3 % 4,9 % 5,7 % Overnattings og serveringsvirksomhet ,5 % 2,4 % 3,1 % Informasjon og kommunikasjon ,6 % 2,1 % 3,4 % Finansiering og forsikring ,2 % 1,5 % 2,0 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,8 % 3,9 % 5,9 % Forretningsmessig tjenesteyting ,4 % 4,5 % 4,8 % Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring ,0 % 7,3 % 6,0 % Undervisning ,2 % 7,6 % 7,9 % Helse og sosialtjenester ,0 % 21,9 % 19,6 % Personlig tjenesteyting ,3 % 3,8 % 3,7 % Uoppgitt ,4 % 0,5 % 0,5 % Sum Kilde: SSB Statistikkbanken, Sysselsatte 4. kvartal 2009, Antall bedrifter 1.kvartal 2010 Bedrifter etter antall arbeidsplasser Ingen og over Elverum, antall Elverum, prosent 57,5 % 20,3 % 9,9 % 7,1 % 3,6 % 0,9 % 0,6 % 0,1 % Hedmark, antall Hedmark, prosent 62,9 % 19,7 % 7,8 % 5,3 % 3,2 % 0,8 % 0,4 % 0,0 % Hele landet, antall Hele landet, prosent 60,1 % 21,2 % 8,1 % 5,4 % 3,5 % 1,0 % 0,5 % 0,1 % Kilde: SSB Statistikkbanken Sum Ved utgangen av 1.kvartal 2010 var det registrert 1730 bedrifter i Elverum. Rundt 750 av disse hadde egne, og 11 bedrifter var registrert med mer enn 100. Elverum kommune har flere store bedrifter per innbygger enn resten av Hedmark regionen. I snitt er det ca 45 prosent flere bedrifter med over 100 i kommunen enn for resten av regionen. Noen hovedfunn: Bransjene med størst sysselsettingsandel i kommunen er: helse og sosialtjenester (24 %), varehandel, motorvognreparasjoner (14,6 %) og offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring (10 %). Andelen i industrien er lavere enn landet for øvrig med 8,8 %. NyAnalyse as 4

6 Byråkrati og kommune Kommune Norge utfører viktige velferdsoppgaver for sine innbyggere. Eldrebølgen gjør at store ressurser allerede i dag går til helse og omsorg. Det blir dermed utrolig viktig å hente mest mulig ut av ressursene fremover. Administrasjon er et område hvor det er en klar sammenheng mellom kostnadene per innbygger og kommunestørrelse. Det var ingen kommuner i 2009 med over innbyggere som hadde mer enn 5000 kroner per innbygger i administrasjonskostnader. Ca 2/3 av kommunene med færre enn 5000 innbyggere brukte mer enn 5000 kroner. De 100 minste kommunen brukte i snitt kr per innbygger i kostnader til administrasjon. Det er en klar indikasjon på at kommunesammenslåinger normalt vil innebære lavere administrasjonskostnader. 25 dyreste kr Nettokostnad til administrasjon, styring og felleskostnader per innbygger etter kommunegruppe 25 minste kr Elverum kr Resten av Hedmark kr største kr Tilsvarende størrelse kr billigste kr Kilde: SSB / NyAnalyse Noen hovedfunn: Elverum kommune brukte for kr per innbygger til administrasjon, styring og felleskostnader. Kostnadsnivået til administrasjon, styring og felleskostnader er 247 høyere enn nivået til de andre kommunene i Hedmark fylke Administrasjonskostnadene per innbygger i Elverum var i kr høyere enn kommuner av sammenlignbar størrelse. NyAnalyse as 5

7 Sysselsatte i kommunen Kommunalt sysselsatte, etter kommuner i Hedmark fylke Kommune Befolkning Kommunalt Barnehageskole sosial avd. Grunn Helse og Teknisk Adm. Kultur Kongsvinger Hamar Ringsaker Løten Stange Nord Odal Sør Odal Eidskog Grue Åsnes Våler (Hedm.) Elverum Trysil Åmot Stor Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os (Hedm.) Kilde: SSB Elverum hadde i 2009 totalt rundt 1890 i kommunen. Helse og sosial sektoren med ca 960 har den største andelen med ca 50 % av alle de som er kommune. De i grunnskolen er nest største gruppe med ca 410 personer. Det var rundt 240 sysselsatte knyttet til administrasjon i kommunen. NyAnalyse as 6

8 Barnehager, skole og omsorg nøkkeltall Nedenfor har vi samlet noen nyttige nøkkeltall knyttet til barnehager, skoler samt pleie og omsorg i din kommune og sammenliknet med gjennomsnittet for fylket. Tjenesteproduksjon, Elverum kommune, 2009 Elverum Hedmark Barnehage Antall barn med barnehageplass Antall barnehager Antall kommunale barnehager Ansatte i alt, kommunale barnehager Med pedagogisk utdannelse Grunnskole Antall elever i grunnskolen Antall elever 1. til 7. årstrinn Antall elever 8. til 10. årstrinn Antall kommunale grunnskoler Overgang til VGS, andel i prosent 98,1 96,6 Pleie og omsorg Mottakere av hjemmetjeneste i alt Mottakere av hjemmetjeneste 80 år og oppover Beboere i bolig med heldøgns bemanning Beboere i institusjon Beboere i institusjon 80 år og oppover Kommunale sykehjemsplasser Kilde: SSB Statistikkbanken Noen hovedfunn: Kommunale barnehager stod for rundt 55 % av tilbudet i kommunen i Om lag 43 % av de i kommunale barnehager har pedagogisk utdannelse. Det er ca 2430 elever i grunnskolen i kommunen, og rundt 98 % av elevene går videre til videregående skole. Kommunen har ca 500 personer over 80 år som enten er på institusjon eller mottar hjemmehjelp fra kommunen. I 2009 var det 171 kommunale sykehjemsplasser. NyAnalyse as 7

9 Kommuneøkonomi nøkkeltall Kommunale kostnader avhenger av ulike behov og forhold i den enkelte kommune. Det å sammenligne seg og lære fra andre kommuner kan være et nyttig hjelpemiddel. Da er det mulig å finne årsaker til forskjeller og forbedre egen tjenesteproduksjon. Det er store variasjoner knyttet til kostnadsnivå og ressurser til forskjellige tjenester. En høy kostnad for en tjeneste kan være bra hvis kvaliteten også er klart høyere. Ofte viser det seg i brukerundersøkelser at dyre tjenester ikke nødvendigvis er gode tjenester. I tabellen under har vi sammenstilt noen økonomiske nøkkeltall for kommunen og sammenliknet med fylkestallene, som vil bety gjennomsnittet for alle kommunene. Økonomioversikt, Elverum kommune, 2009 Kommunen Fylket Landet Sum inntekter per innb. Kroner Brutto driftsresultat per innb. Kroner Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 0,6 % 1,8 % 3,2 % Sum eiendeler per innb. Kroner Sum gjeld per innb. Kroner Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent Administrasjon 8,7 % 8,0 % 6,9 % Barnehage 11,7 % 9,1 % 11,4 % Grunnskole 20,6 % 20,2 % 20,5 % Kommunehelse 3,7 % 3,8 % 3,6 % Pleie og omsorg 29,1 % 30,3 % 25,8 % Sosialtjenester 5,1 % 4,2 % 4,4 % Barnevern 1,7 % 2,2 % 2,3 % Vann, avløp, renovasjon og avfall 2,3 % 4,8 % 4,6 % Kilde: SSB Kostra Noen hovedfunn: Driftsresultatet i Elverum er dårligere enn gjennomnsittlig driftsresultat for fylkets kommuner. Gjeld per innbygger er lavere enn fylkesgjennomsnittet. Om lag 29 % av kommuneutgiftene (brutto) benyttes på helse og omsorgstjenester. Administrasjonsutgiftene er høyere enn gjennomsnittskommunen i fylket, og det henger ofte sammen med størrelsen på kommunen. NyAnalyse as 8

10 Om faktaserien Norges Kommuner Faktaserien om Norges Kommuner er en serie utarbeidet av NyAnalyse AS. Alle opplysninger i faktaserien er basert på offentlig statistikk. Det er lagt ned mye arbeid med å sammenstille faktaene. Tallene i offentlige statistikker er i stor grad basert på egenrapporterte forhold fra den enkelte enheten. Forskjeller i praksis og klassifisering medfører noe usikkerhet på detaljert nivå. Målet med faktaserien er å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag i planlegging og beslutningsprosesser. NyAnalyse er et utrednings og analyseselskap med spisskompetanse innen samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Eksempler på våre produkter: Andre Faktaoversikter o Forskjellen på røde og blå kommuner o Drives din kommune effektivt? o Hva mener innbyggerne i ditt fylke om kommunale tjenester? (Innbyggerundersøkelsen 2009, våre sammenstilte funn) o Kvalitet og omfang på kommunale tjenester Utredninger / rapporter o Forklaring av regler, konsekvenser fra endrede rammebetingelser, scenario og ringvirkningsanalyser. Budsjetter og økonomiplan o Bistand i budsjett og planleggingsprosesser, rådgivning og beregninger mv. Ta gjerne kontakt på mail eller telefon (Terje Strøm) hvis noe av dette høres spennende ut! NyAnalyse AS Vollsveien 13c, 1366 Lysaker Org.nr MVA Tlf: Epost: Web:

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Bygg- og anleggsnæringens geografi ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Hamars rolle som regionsenter

Hamars rolle som regionsenter ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck Atle Hauge Per Kristian Alnes Svein Erik Hagen Asgeir Skålholt 1 ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck,

Detaljer

HVORFOR ER KOMMUNER I VESTERÅLEN OPPFØRT I ROBEK? Utarbeidet for Fylkesmannen i Nordland R-2010-078

HVORFOR ER KOMMUNER I VESTERÅLEN OPPFØRT I ROBEK? Utarbeidet for Fylkesmannen i Nordland R-2010-078 HVORFOR ER KOMMUNER I VESTERÅLEN OPPFØRT I ROBEK? Utarbeidet for Fylkesmannen i Nordland R-21-78 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-21-78 5Z14 ISBN 978-82-8232-147-1 ISSN 83-5113 Interne koder

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 13 Innledning... 13 Befolkningsendring...

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer