7. Arbeidsliv og sysselsetting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. Arbeidsliv og sysselsetting"

Transkript

1 7. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering av kvinner, yngre, eldre, kort utdannende og folk med nedsatt helse som setter Norge i en særstilling i europeisk målestokk. leve selvstendige og forutsigbare liv, og sikrer tilstrekkelige materielle levekår. Alt dette er viktige faktorer for et liv med god helse og trivsel. Flere studier viser klare negative helsekonsekvenser av langvarig arbeidsledighet; særlig ser dette ut til å være forbundet med økt grad av psykiske plager og symptomer. Det å være i arbeid kan være helsefremmende i seg selv; gjennom arbeidsdeltakelse inngår man i et sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan være kilde til mening, mestring og personlig utvikling. Indirekte genererer arbeidsdeltakelse ressurser som gjør oss i stand til å Sysselsettingen må videre sees i relasjon til næringsstrukturen og utdanningsnivået i fylket. Ettersom det er store forskjeller mellom kompetansenivå og behov i ulike bransjer, avspeiler utdanningsnivået også næringsstrukturen i fylket, som i mindre grad etterspør høyere utdanning. En befolkning med riktig og tilstrekkelig kompetanse er samtidig en forutsetning for utvikling og vekst i næringen. I dette avsnittet fokuserer vi alene på arbeidsliv, men å se forbindelsene til utdanning, næring, helse, nasjonale og internasjonale konjunkturer er nødvendig for å forstå et arbeidsliv i Hedmark med høy sysselsetting og en reduksjon i sykefraværet. (Kilder: SSB/ STAMI og Folkehelsepolitisk rapport 2016, helsedirektoratet.) Arbeidsliv og sysselsetting Fylkesstatistikk for Hedmark

2 Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid i Hedmark Helt ledige: Arbeidssøkere registrert hos NAV og som er aktive arbeidssøkere og kan ta arbeid på kort varsel. 52 % av de helt ledige mottar dagpenger. Klar for arbeid Delvis ledige: 996 Arbeidssøkere registrert hos NAV som har noe arbeid. 50 % mottar dagpenger. Ledige på tiltak: 571 Arbeidssøkere som deltar på tiltak i regi av NAV for å øke mulighetene for å komme i arbeid. Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak Sykefravær: Gjennomsnittlig antall personer med fravær fra arbeid og som mottar sykepenger fra NAV. Mange kommer tilbake i arbeid, en del ender på arbeidsavklaringspenger (AAP), noen på uføretrygd. Har ikke arbeid Uføre: Personer med sykdom eller skade som i hovedsak ikke lenger er i stand til å arbeide. Har arbeid Nedsatt arbeidsevne: Personer med nedsatt arbeidsevne pga. sykdom, skade eller lyte. Trenger tiltak, behandling eller oppfølging med en viss varighet for å komme tilbake i arbeid har arbeidsavklaringspenger (AAP). Mange ender opp med uføretrygd etter 4 år på AAP. Tall for personer registrert hos NAV. Tallene viser gjennomsnittlig antall arbeidssøkere i 2017 pr juni, nedsatt arbeidsevne pr juni 2017, uføre pr mars 2017 og sykefravær pr 1. kvartal Merk at noen personer kan stå i mer enn én gruppe. All statistikk på nav.no/kunnskap I mindre grad klar for arbeid 64 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Arbeidsliv og sysselsetting

3 7.1 Færre ledige Arbeidsledigheten i Hedmark har vært relativ stabil over tid og har i all hovedsak fullt ledighetsnivået i Norge. De to siste årene har vi imidlertid sett fallende ledighet i Hedmark, mens ledigheten har økt for Norge samlet sett. Hedmark hadde i 2016 en ledighetsprosent på 2,2%, mens nivået på landsplan var 3%. Den registrerte ledigheten i fylket var også lavere i samtlige måneder i 2016 i forhold til i Ledigheten var i gjennomsnitt 10,9 % lavere i 2016 enn i Ledighetsnivået er svært lavt hvis man sammenlikner med andre lande. % ledige av arbeidsstyrken 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Utvikling i andel helt ledige av arbeidsstyrken Norge Hedmark Hedmark er i svært liten grad påvirket av nedgangen i oljerelatert næringsliv. Vårt fylke er, sammen med Oppland, det fylket med aller lavest andel ansatte innen petroleumsrelatert virksomhet. Vi har også svært få som er ansatt i leverandørindustrien til oljebransjen. Samtidig har den lave oljeprisen bidratt til at kronen har svekket seg. Dette har igjen medført at bedrifter innen deler av industrien (den eksportrettede) og innen turist- og reiselivsbransjen har gått bra. Det er store forskjeller i ledighetsnivået i kommunene: I fjor hadde Alvdal, Folldal og Tynset en ledighet på rundt 1%. Grue, Trysil, Eidskog og Kongsvinger hadde en ledighet på ca. 3%. Ledighetsnivået i kommunene påvirkes av en rekke faktorer som stillingstilgangen, befolknings-sammensetningen og utdanningsnivået. En liten befolkning vil ofte resultere i større variasjoner fra år til år i det prosentvise ledighetsnivået i små kommuner enn i større kommuner. Dette gjelder særlig når man ser på prosentvise endringer fra år til år. Figur 82. Gjennomsnitt pr år. Ledighetsprosenten = antall helt ledige / arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledige. Kilde: NAV Hedmark. Arbeidsledighet i kommunene i 2016 Grue Trysil Norge Eidskog Kongsvinger Åsnes Løten Sør-Odal Nord-Odal Våler Stange Stor-Elvdal Elverum Hedmark Åmot Rendalen Hamar Ringsaker Tolga Engerdal Os Tynset Folldal Alvdal % 1% 2% 3% 4% Grue Tolga Engerdal Stor-Elvdal Rendalen Norge Os Løten Trysil Tynset Elverum Nord-Odal Hamar Hedmark Stange Åsnes Alvdal Kongsvinger Ringsaker Sør-Odal Åmot Våler Eidskog Folldal Endring i ledighet fra ,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Endring i prosentpoeng Figur 83. (venstre) og Figur 84. (høyre). Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledige. Kilde: NAV Hedmark Arbeidsliv og sysselsetting Fylkesstatistikk for Hedmark

4 7.2 God og økene tilgang til ledige stillinger Det var et gjennomsnitt på helt ledige i Hedmark i Hovedparten av de ledige er i yrkesgrupper innenfor butikk- og salgsarbeid, industriarbeid, bygg- og anlegg samt serviceyrker. Meglere og konsulenter samt personer innenfor undervisning, akademiske yrker og ledere er lavest representert blant de ledige. Tabell 8 og 9 viser faktiske tall og sier altså ikke noe om hvor stor en andel av de enkelte yrkesgrupper som er ledige, og det er derfor også forventelig at mindre yrkesgrupper som ledere er lavt representert. Tilgangen på ledige stillinger i Hedmark er god. Den har vært høyere i 2016 enn i 2015, og i 2015 var den høyere enn i En tredjedel av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg. Personer i denne yrkesgruppen har ofte sitt virke innen næringen «Helse- og sosialtjeneste», som er en lite konjunkturutsatt næring. Dessuten har sysselsettingen innen denne næringen økt jevnt de siste 10 årene. Det er samtidig også god stillingstilgang i nabofylkene våre, og med god offentlig kommunikasjon mellom de tettest befolkede områdene i Hedmark og de store arbeidsmarkedene i Oslo og Akershus bidrar dette til et fleksibelt arbeidsmarked på tvers av fylkesgrensene. Helt ledige i antall personer i Hedmark - pr yrkesgruppe Yrkesgrupper 2016 Ledere 14 Akademiske yrker 26 Meglere og konsulenter 46 Undervisning 48 Jordbruk, skogbruk og fiske 67 Ingeniør- og ikt-fag 103 Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 105 Barne- og ungdomsarbeid 121 Kontorarbeid 175 Reiseliv og transport 200 Helse, pleie og omsorg 216 Bygg og anlegg 253 Serviceyrker og annet arbeid 254 Butikk- og salgsarbeid 284 Industriarbeid 293 Sum helt ledige alle yrkesgrupper Tabell 8. Gjennomsnitt for året. Kilde: NAV Hedmark. Tilgang til ledige stillinger Hedmark - pr yrkesgruppe, sum av stillinger i året Yrkesgrupper 2016 Helse, pleie og omsorg Undervisning 724 Bygg og anlegg 708 Butikk- og salgsarbeid 589 Serviceyrker og annet arbeid 556 Reiseliv og transport 527 Ingeniør- og ikt-fag 445 Industriarbeid 373 Akademiske yrker 329 Kontorarbeid 315 Meglere og konsulenter 250 Barne- og ungdomsarbeid 240 Ledere 94 Jordbruk, skogbruk og fiske 77 Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 60 Sum helt ledige alle yrkesgrupper Tabell 9. Kilde: NAV Hedmark. 66 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Arbeidsliv og sysselsetting

5 7.3 Reduksjon i andel langtidsledige Over tid har andelen av langtidsledige i Hedmark (dvs. de som er registrert som helt arbeidsledige i over 26 uker) i hovedsak fult de svingninger man ser på landsnivå, dvs. at langtidsledigheten økte etter 2008 og frem til 2012 da andelen langtidsledige gikk noe ned. Siden 2013 har man igjen sett en prosentvis økning i denne gruppen. Antall langtidsledige i 2016 var 604 personer (gjennomsnitt for året). Antall langtidsledige, gjennomsnitt i 2015, var 716 personer. I 2016 var både gjennomsnittlig andel helt ledige og gjennomsnitt andel langtidsledige lavere enn i Selv om vi i fjor så en reduksjon i andelen av langtidsledige, er nivået fortsatt høyere i Hedmark enn i landet for øvrig. I 2016 var andelen langtidsledige i Hedmark på 27% mot 26% på landsplan. Fra 2014 til 2015 var det en økning i andel langtidsledige i Hedmark, mens denne andelen altså ble redusert fra 2015 til Også her er det store variasjoner mellom kommunene: Fra Våler, Os og Folldal som har under 15% langtidsledige til Stor-Elvdal, Grue og Stange som har over 34% langtidsledige. Den største økning i andel langtidsledige fra finner vi i Tolga, hvor det har vært en økning på 18 prosentpoeng (fra 6% til 24% langtidsledige). Den største reduksjon har vært i Folldal som hadde reduksjon på 17 prosentpoeng i perioden (fra 32% til 15% langtidsledige). Disse tallene sier ikke noe om hvorvidt dette skyldes en økning i antall langtidsledige og/eller en reduksjon i antall korttidsledige. Videre er tallene for antall langtidsledige i de minste kommuner svært små og det kan bety store prosentvise variasjoner fra år til år. Andel langtidsledige i % av de helt ledige i år 2016 Stor-Elvdal Grue Stange Sør-Odal Åsnes Ringsaker Nord-Odal Alvdal Løten Hedmark Kongsvinger Norge Engerdal Rendalen Elverum Hamar Tolga Åmot Eidskog Trysil Tynset Folldal Os Våler % 10% 20% 30% 40% Endring i andel langstidsledige fra år % 27% 25% 23% 21% 19% 17% Utvikling i andel langtidsledige av de helt ledige ( ) Norge Hedmark Tolga Stange Grue Alvdal Åsnes Ringsaker Stor-Elvdal Engerdal Tynset Elverum Norge Hedmark Løten Rendalen Sør-Odal Nord-Odal Åmot Trysil Hamar Os Kongsvinger Eidskog Våler Folldal -20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Endring i prosentpoeng Figur 85. Gjennomsnitt pr år. Prosent langtidsledige (26 uker eller mer) av antall helt ledige. Kilde: NAV Hedmark Figur 86. (venstre) og Figur 87. (høyre). Kilde: NAV Hedmark. Gjennomsnitt pr år. Arbeidsliv og sysselsetting Fylkesstatistikk for Hedmark

6 7.4 7% av de ledige er under 25 år Vi har sett en reduksjon i andelen av unge ledige blant de ledige gjennom flere år. Andelen er likevel fortsatt høyere i Hedmark sammenlignet med landsgjennomsnittet. I 2016 var 17% av de ledige under 25 år, mot 14% på landsplan. Av regionene i fylket er det Nord-Østerdal som har lavest ledighet blant unge under 25 år. Dette er resultatet av en reduksjon i andelen av ledige ungdommer over en årrekke. Det høyeste nivået i andel unge ledige finner vi i Sør-Østerdalen og Kongsvingerregionen. Sør-Østerdalen hadde en reduksjon i fjor, mens Kongsvingerregionen hadde en økning fra 2015 til Hamarregionen har hatt en kraftig reduksjon i ungdomsledigheten siden år Langtidsledighet blant ungdommer under 25 år er også litt høyere i Hedmark enn i landet for øvrig. I 2016 var nivået i Hedmark på 14% mot 13% på landsplan. Det har over en årrekke vært en økning i andel langtidsledige blant gruppen av unge under 25 år, men det seneste året skjedde en reduksjon i Hedmark, mens det var en økning på landsplan. Nord-Østerdal noteres med den laveste andel langtidsledige ungdommer i 2016 (8%), mens Hamarregionen har det høyeste nivå i fylket (15%). Bemerk at det er små prosentvise forskjeller, og tallene er basert på få personer/lave tall som kan gi store prosentvise svingninger fra år til år. Videre sier tallene ikke noe om hvorvidt utviklingen skyldes en reell stigning i langtidsledigheten og/eller en reduksjon i antall korttidsledige ungdommer. Prosent ledige unge av de helt ledige Ungdomsledighet (andel helt ledige under 25 år av alle helt ledige) Norge Hedmark Hamarregionen Sør-Østerdalen Kongsvingerregionen Nord-Østerdalen Figur 88. Gjennomsnitt pr år. Prosent ledige unge av av antall helt ledige. Kilde: NAV Hedmark Langtidsledighet blant unge (Andel langtidsledige under 25 år av alle ledige under 25 år) Norge Hedmark Hamarregionen Sør-Østerdalen Kongsvingerregionen Nord-Østerdalen Figur 89. Gjennomsnitt pr år. Prosent langtidsledige unge (26 uker eller mer) av antall helt ledige unge. Kilde: NAV Hedmark. 68 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Arbeidsliv og sysselsetting

7 7.5 Stort fokus på oppfølging av sykemeldte Hedmark har hatt en svært god utvikling i sykefraværet de siste årene og fylket har dermed nærmet seg landsgjennomsnittet på 5,4%. Fra var det imidlertid en liten økning i sykefraværet fra 5,5% til 5,7%. Dette endrer likevel på at fylket, og nesten alle kommuner, over tid har hatt i en positiv nedadgående trend i sykefraværet, og Tolga og Os kan vise til et sykefravær på under 4%. NAV har hatt et stort fokus på sykefraværsoppfølging og en stor andel av sykefraværstilfellene har vært graderte, noe som medfører lavere sykefravær dersom det ikke har ført til økt varighet på fraværene. Samlet sett har Norge likevel fortsatt et høyt sykefravær, og det er høyere en f.eks. Sverige, hvor sysselsettingsgraden er omtrent den samme. Der har de imidlertid et annet regelverk. Norge har både en svært høy arbeidsdeltakelse, fleksibilitet, trygghet og høy økonomisk vekst, og dette kan kanskje forklare det høye sykefraværet. Det er imidlertid ikke enighet i hva forklaringen er på det høye sykefravær i Norge, og om det i hovedsak kan forklares med den høye sysselsetting. Note: Bemerk at det pr. nå alene finnes tall for sykefraværet pr. 4. kvartal. Vi kan derfor ikke vise til gjennomsnittstall for hele året. Legemeldt sykefravær pr kommune, 4. kvartal [tall i prosent] Geografi Kongsvinger 7,6 7,4 8,3 7,4 6,7 6 5,2 5,4 5,4 5,5 Hamar 6 6 6,7 5,9 5,6 5,7 4,7 5 4,9 5 Ringsaker 7,3 7,2 7,4 7,3 6,7 6,8 5,9 6,4 6,1 6,2 Løten 6,9 6,3 7,1 6,2 6,8 6 5,9 5,9 5,8 6,5 Stange 7,3 7 7,3 7 5,9 6,5 5,7 5,9 5,8 6,1 Nord-Odal 6,4 7,4 8,6 6,4 6,3 6,7 6,7 6,4 6,5 6 Sør-Odal 6,9 6,9 7,3 7,2 6,6 7,3 5,9 6 6,5 6,3 Eidskog 7,3 6,6 7,2 7,3 6,6 6,2 5,3 5,4 5,4 5,5 Grue 6,7 8,3 8,1 6,8 6,7 7 6,1 5,8 5,9 6,3 Åsnes 7,7 6,8 7,1 7,3 6,7 6,5 6,3 6 5,8 5,9 Våler 6,5 7 6,9 7,6 6 6,7 6,4 5,4 5,6 6,8 Elverum 7,4 6,9 7,4 6,6 6,3 6,4 5,9 5,7 5,7 6 Trysil 6 5,9 6,3 6,3 5,6 5,6 5,5 4,6 4,9 5,5 Åmot 6,2 5,2 6,5 5,4 4,6 4,9 4,7 4,5 4,8 5,3 Stor-Elvdal 6,2 6,9 7,2 6,8 6 5,9 5,6 6,1 4,5 4,9 Rendalen 5 5,4 7 3,6 5,6 6,8 5,5 5,2 4,8 4,2 Engerdal 4,6 5,8 5,7 5,9 6,1 6,2 5,4 6,1 4,7 5,7 Tolga 5,5 5,9 6,3 4,6 3,4 3,9 3,1 3,5 3,2 3,9 Tynset 5,5 6,1 6,2 6,2 5,6 5,1 3,8 4 4,4 4,3 Alvdal 5,9 5,4 5,4 5,1 5 3,9 5 5,2 4,2 5,5 Folldal 5,6 4,6 6,4 4,3 5,6 5,1 4,4 5,1 5,1 5,9 Os 4,6 4,7 5,5 5,1 5,2 4,9 4,2 4,8 3,6 3,8 Hedmark 6,8 6,7 7,2 6,7 6,2 6,2 5,5 5,6 5,5 5,7 Landet 5,9 6 6,4 6 5,4 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 Figur 90. Bemerk: 2009 var spesielt pga. grunn av beredskapstiltakene mot svineinfluensaen. Trolig har det aldri noen sinne skjedd før at myndighetene har gitt alle yrkesaktive nordmenn befaling om å, ved snev av influensa, holde seg vekk fra jobb i sju dager til ende. Kilde: NAV Hedmark. Arbeidsliv og sysselsetting Fylkesstatistikk for Hedmark

8 7.6 Litt kortere sykefravær Varigheten av det legemeldte sykefravær er høyere i Hedmark enn gjennomsnittet for Norge. Mens kvinnene i Hedmark i snitt hadde et sykefravær på 53 dager i 2015, var nivået på landsplan på 43 dager. Tilsvarende hadde mennene i Hedmark et gjennomsnittlig fravær på 48 dager mot 39 dager på landsplan det samme året. Samtidig bemerkes at det var en nedgang i varigheten av sykefravær fra Denne nedgangen er særlig markant for kvinner i Hedmark. Det er muskel- og skjelettlidelser som er den primære årsaken til det legemeldte sykefraværet, og dette utgjør en litt større andel av årsaken til sykefraværet i Hedmark enn på landsplan. Psykiske lidelser står for opp imot 20% av sykefraværet, og er dermed den nest hyppigste årsak til sykefravær. Det må bemerkes at en gjennomsnittlig lang varighet på sykefraværene ikke nødvendigvis betyr at sykefraværsprosenten blir høy for fylket samlet sett. Det er sammenheng mellom helse og ulike kvaliteter og faktorer i selve arbeidsmiljøet. Dette er organisatoriske (inkludert arbeidstid), ergonomiske/mekaniske, fysiske og sosiale faktorer. Det har vært en nedgang i helseskadelige eksponeringsfaktorer i arbeidslivet fra Dette gjelder spesielt kjemisk og mekanisk eksponering. Ser vi på organisatoriske og psykososiale faktorer er bildet mer sammensatt Gjennomsnittlig varighet varighet (antal dager) i legemeldt sykefravær Landet, kvinner Hedmark, kvinner Landet, menn Hedmark, menn Figur 91. Gjennomsnittlig varighet i dager av avsluttede sykefraværstilfeller (påbegynt i 4. kvartal) Kilde: NAV Hedmark. Det finnes ikke nyeste tall enn frem til år Muskel-/skjelettlidelser Psykiske lidelser Andre lidelser Allment og uspesifisert Sykdommer i luftveiene Sykdommer i nervesystemet Sykdom i fordøyelsesorganene Svangerskapssykdommer Hjerte- og kar sykdommer Ukjent Legemeldt sykefravær, fordelt på diagnose (2014) Hedmark Landet 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 (Kilde: Folkehelsepolitisk rapport 2015, Helsedirektoratet) Figur 92. Gjennomsnitt pr år i andel tapte dagsverk. Tall i prosent. Det har ikke blitt offentliggjort noen sykefraværsprosenter for legemeldt sykefravær i 2015 og 2016 og tall er derfor for Kilde: NAV Hedmark. 70 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Arbeidsliv og sysselsetting

9 7.7 Færre på arbeidsavklaringspenger Andelen personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har gått kraftig ned i Hedmark. Nedgangen i 2016 har imidlertid vært mindre enn den var i Det kan se ut som om antall AAP-mottakere har stabilisert seg på det nåværende nivået. Fra 2014 og fremover hadde Hedmark den største prosentvise nedgangen i landet i antall personer med nedsatt arbeidsevne og antall personer med AAP. En stor andel av dem med nedsatt arbeidsevne, har AAP. Det kan tyde på at Hedmark nå har nådd et mer forventelig nivå på antall personer med nedsatt arbeidsevne/aap. Mottakere av AAP som andel av befolkningen i alderen år (i %) Geografi Kongsvinger 8,9 8,7 8,2 8, Hamar 7 7,2 6,7 6,7 5,4 4,2 3,6 Ringsaker 7,6 7,9 7,4 7,1 5,9 4,5 4,2 Løten 9,2 8,8 8 8,1 6,9 5,4 4,9 Stange 7,4 7,3 6,8 6,8 5,6 4,2 3,6 Nord-Odal 7,1 7,3 8,2 9 7,9 6 4,9 Sør-Odal 6,9 6,8 5,8 5,3 4,8 4 4 Eidskog 9,5 10,1 8,7 8,6 7,6 6 4,8 Grue 6,9 7,3 7,4 8,2 7,8 6 4,3 Åsnes 8,1 8,5 8,2 8,9 8 6,4 5,4 Våler 7,5 7,5 7,2 8,1 7,1 4,9 3,4 Elverum 6,8 7 6,5 6,4 6 5,2 4,4 Trysil 7,5 7,7 7,6 8,2 7 5,4 4,5 Åmot 7,5 6,8 6,6 6,8 5,7 4,8 4,3 Stor-Elvdal 6,3 5,7 5,2 5,6 4,8 4 3,4 Rendalen 5,7 5,9 5,4 5,6 4,3 4,1 4,3 Engerdal 3,6 3,8 2,6 3 2,3 2,2 2,1 Tolga 4,2 5,3 5 5,5 4,8 3,5 1,7 Tynset 5,1 4,9 4,1 3,6 2,8 2,4 2 Alvdal 4 4,9 5,5 5,3 4,2 2,9 2,7 Folldal 5,8 5,8 5,3 4,7 4,3 3,6 2,2 Os 4 4,4 4 3,6 3 2,7 2,2 Hedmark 7,3 7,4 7 7,1 6,1 4,7 4,1 Landet 5,4 5,4 5,2 5,1 4,8 4,5 4,4 Tabell 10. Gjennomsnitt pr år pr desember måned. Kilde: NAV Hedmark. Arbeidsliv og sysselsetting Fylkesstatistikk for Hedmark

10 7.8 Økning i andel uføre i befolkningen Andelen personer med uføretrygd har holdt seg stabil i Hedmark fra 2015 til Nivået i Hedmark (13,3%) er derfor fortsatt høyere enn i Norge for øvrig (9,5%). En stor andel av de nye på uføretrygd hadde tidligere AAP. Siden fylket har hatt stor nedgang i antall AAP-mottakere, har naturlig nok antall personer på uføretrygd økt på grunn av dette. Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen år (i %) Geografi/år Kongsvinger 15,7 16,6 16,6 15,6 16,2 17,1 17 Hamar 10,4 10,3 10,5 10,1 10,9 10,9 10,7 Ringsaker 11,1 11,1 11,1 10,8 11,8 11,9 11,9 Løten 13,3 13,2 13,9 13,1 13,5 14,1 13,9 Stange 12,1 12,3 12,3 11,6 12,4 12,8 13,1 Nord-Odal 16,3 15,9 16, ,6 18,1 18,1 Sør-Odal 13 13,9 14,7 14,1 14,1 14,2 14 Eidskog 13,9 14,2 15,8 15,2 15,9 17,5 18,6 Grue 13,8 14, ,2 15,8 17,4 17,8 Åsnes 14,5 15,2 15,9 15, ,3 Våler 16,6 17,2 18,3 19,1 20,1 20,7 20,7 Elverum 11,5 11,7 11,9 11,2 11,4 11,6 11,6 Trysil 13,2 12,6 12,7 12,3 13,1 13,2 13,9 Åmot 12 12,7 12,4 12,3 12,7 12,5 11,9 Stor-Elvdal 15,6 16,8 17,6 15,6 16,5 15,7 16,8 Rendalen 15,4 14,7 15, ,9 14,1 13,9 Engerdal 12,2 12,7 13,1 11,8 11,7 11,4 11,9 Tolga 5,9 5,9 6,4 5,6 6,4 6,6 7,1 Tynset 8,6 9,3 9,9 9,7 10,3 10,4 10,4 Alvdal 8,9 8,2 8,5 9,5 10,2 10,4 9,7 Folldal 9,8 10,3 10,1 10,8 10,5 11,1 10,8 Os 7,2 8,2 8,3 7,4 7,3 7,6 7,5 Hedmark 12,2 12,5 12,8 12,2 12,9 13,3 13,3 Landet 9,5 9,5 9,5 9,3 9,4 9,4 9,5 Tabell 11. Tall pr utgangen av året. Kilde: NAV Hedmark. 72 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest-Ag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ve Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Oktober 2017 Ves

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Oktober 2017 Ves l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ves Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 3,6-237 -4 Delvis ledige 1 799 1,3 155 9 Arbeidssøkere på tiltak 1 300 0,9 83 7 Kvinner av Helt

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 165 3,6-205 -4 Delvis ledige 1 679 1,2 63 4 Arbeidssøkere på tiltak 663 0,5 212 47 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 053 2,8-111 -3 Delvis ledige 1 771 1,2-52 -3 Arbeidssøkere på tiltak 736 0,5-490 -40 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 925 3,4-250 -5 Delvis ledige 1 812 1,3 13 1 Arbeidssøkere på tiltak 1 239 0,9-61 -5 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 173 2,9-466 -10 Delvis ledige 1 798 1,3-63 -3 Arbeidssøkere på tiltak 1 134 0,8 49 5 Kvinner av

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 262 3,0-281 -6 Delvis ledige 1 869 1,3-34 -2 Arbeidssøkere på tiltak 1 224 0,9-78 -6 Kvinner av

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

4. Likestilling og inkludering

4. Likestilling og inkludering 4. Likestilling og inkludering Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet og prognoser 2018

Arbeidsmarkedet og prognoser 2018 Arbeidsmarkedet og prognoser 2018 Styremøte Østre Agder 19.januar 2018 19.01.2018 // Terje Johnsen & Torbjørn Ravnaas Temaer idag Arbeidsmarkedet og utfordringer Arbeidsmarkedet i Aust-Agder 2017 Prognose

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer