Må vi ha større. arbeidsledighet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Må vi ha større. arbeidsledighet?"

Transkript

1

2 Må vi ha større arbeidsledighet? Ved de sentrale lønnsoppgjør i år hadde svært mange grupper mer aggressive lønnskrav enn på lenge. Paradoksalt nok skjedde det etter at nesten alle grupper forbedret sin kjøpekraft i 1984 og 1985 raskere enn på mange år. At oljeprisene raste nedover og dermed skar drastisk ned på Norges disponible inntekt, samt advarsler fra politisk og fagøkonomisk hold, så ikke ut til å påvirke lønnskravene det aller minste. Fra LO's side var f. eks. økt kjøpekraft fortsatt hovedparolen, faktisk helt til og med 1. mai, og redusert arbeidstid for industriarbeidere. Lik arbeidstid for funksjonærer og arbeidere i industrien er det sikkert mange som isolert sett har sympati for, men det betyr også en økning av de effektive lønnskostnader. Etter lock-outen var jubelen i LO stor over at man hadde fått NAF i kne, selv om tariffavtalen innebærer flere prosents ytterligere forverring av konkurranseevnen. Dagsrevyen trakk melodramatiske paralleller til Menstadslaget i 1931 og støttet i sin vinkling og reportasjer under konflikten sterkt opp om LO. På den annen side kan man vanskelig si at NAF hadde noen heldig hånd med lock-outen, men borte fra banen ble hensynet til norsk økonomi, også i Dagsrevyen (mens landets to største aviser var lammet av konflikten). De fleste økonomer så at lønnsoppgjøret forsterket utviklingen mot devaluering og/eller sterke innstramningstiltak, som mer eller mindre ville fjerne den kj øpekraftsøkning man kjempet seg frem til. Allikevel kjørte alle arbeidstagerorganisasjoner linjen ut. Et markert trekk i årets oppgjør har vært gruppenes kamp om å bedre sin lønnsposisjon i forhold til andre grupper. «Alle» klager over å være underbetalt. Man kan undres over om det er et særtrekk ved den norske folkesjel at etter at alle har fått det bedre, så er tilsynelatende «alle» misfornøyde fordi også naboen har fått det bedre, kanskje enda bedre. Uansett hva grunnene kan være, ser det dessverre ut til at en situasjon med høy sysselsetting ikke er en stabil tilstand for norsk økonomi. Lønnsutviklingen løper løpsk i forhold til våre konkurrenter og handelsbalansen forverres. Innstramningstiltak blii påkrevet. Denne konflikten mellom sysselsetting og driftsbalanse har imidlertid ikke vært så tydelig før oljeprisfallet. Trolig må vi i fremtiden belage oss på noe høyere gjennomsnittlig arbeidsledighet enn det vi har hatt i første halvår Utfordringen er å treffe tiltak som gjør likevektsarbeidsledigheten så lav som mulig uten å måtte innføre østeuropeiske former for lønnsfastsettelse. Kanskje kan moderasjon i politikernes bevilgningsbruk av offentlige midler virke modererende på private lønnskrav ved indirekte å vise at ressursene er mer begrenset; kanskje kan et mer gjennomført desentralisert forhandlingssystem gi bedre tilpasset lønnsutvikling enn den nåværende oppgjørsform; kanskje kan betydelig reduksjon i selektive støttetiltak bremse konkurranseforverrende lønnsvekst; kanskje kan mer troverdig politikk for fast valutakurs gjøre det samme; kanskje kan andre avlønningsformer, som f. eks utbyttedeling, sikre en lavere ledighet. Beklageligvis synes det politiske og organisasjonsmessige system lite åpent for å utrede og utprøve alternativer.

3 I Kreditkassen, med ca ansatte, har 150 ekspedisjonssteder og er representert i alle landets fylker. I utlandet har Kreditkassen heleide banker i Luxembourg, New York, London, Stockholm og Singapore, og representasjonskontorer i en rekke land Videre har Kreditkassen betydelige eierinteresser i nært samarbeid med norske og utenlandske finansieringsinstitusjoner. ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE ØKONOMISK SEKRETARIAT/KONSERNSTABEN De store endringene som skjer i samfunnsøkonomiske forhold har I vesentlig betydning for banken og bankens kunder. Det er meget vi for banken og næringslivet forøvrig å finne frem til de trusler og forretningsmuligheter som norsk og internasjonal økonomi vil stå Ioverfor i tiden fremover. Kreditkassen har de siste årene bygget opp en betydelig ekspertise på I I dette området, og vil fortsatt gi dette arbeidet høy prioritet fremover. Det er nå ledige stillinger i Økonomisk sekretariat som har hovedansvaret for arbeid med samfunnsøkonomi, deltar aktivt i den strategiske planleggingen og utredningsarbeid forøvrig i banken. Arbeidsoppgavene vil være beregninger, skriftlige vurderinger og foredrag omkring: Den generelle økonomiske utviklingen Utviklingen på kredittmarkedet Valutamarkedet Det søkes etter medarbeidere med høyere økonomisk utdannelse, 111 gode kvalifikasjoner, analytisk evne og utadvendt holdning. Erfaring med kvantitative metoder og modeller er en fordel, men ikke nødvendig. Det reflekteres både p6 søkere med kort og lengre praksis. Lønn etter kvalifikasjoner. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sjeføkonom Tormod Andreassen, tlf , eller soussjef Kjell Kraakrno, tlf I L. Skriftlig søknad vedlagt vitnemål- og attestkopier sendes Christiania Bank og Kreditkasse, Konsernstab/Omstilling, Stortorvet 7, 0155 Oslo 1, innen 25 august SS CHRISTIANIA N K OG KREDITKASSE IIIIII NEM MI Ml 2Sosialøkonomen nr,

4 Aktuell kommentar: Forebyggende helsearbeid i forbrukerpolitikken. Noen refleksjoner om avpifter_ glibsidier og ` " CP "- - r opplysning Erik Nord Sammendrag: Målet for det forebyggende helsearbeid bor være å unngå unødig sorg, unngå unødig lange perioder av avhengighet og å få mennesker til å leve et verdig liv inntil tida faktisk er inne til å do. Samfunnskollektivet har rett til å påvirke enkeltpersoners forbruksvaner for å få dette til. Denne retten er i særlig grad til stede når enkeltpersoners forbruk ikke bare er til skade for dem selv, men også for andre (f.eks. røyking) eller når de skader enkeltpersoner påfører seg selv til syvende og sist må betales av samfunnet (gjennom det offentlige helsevesen). På en rekke forbruksområder kan det antakelig være på sin plass å justere frie markedspriser (ved hjelp av avgifter og subsidier) for å få enkeltpersoner til å ta mer hensyn til helsemessige konsekvenser av sitt forbruk. Tida er moden for at f.eks. et interdepartementalt utvalg utreder dette nærmere. Det er også behov for forskning om hvor dypt folks forbruksvaner (preferanser) stikker, og om hvordan informasjon og pristiltak best kan kombineres for å oppnå ønskede omlegginger av forbruk. Her trengs det konkrete, praktiske forsøk. Peter F. Hjort AV ERIK NORD OG PETER F. HJORT* L Bakgrunn Uhelse er ubehagelig, av og til tragisk og svært ofte dyrt. Å få folk til å leve sunt kan derfor gi meget høy avkastning, både for enkeltindivider og for samfunnet som helhet. Peter F. Hjort har tidligere formulert følgende «bud for helsevett» : *) Peter F. Hjort er professor dr. med. og forskningsleder ved gruppe for helsetjenesteforskning. Erik Nord er siviløkonom og forsker samme sted. Han er ikke identisk med cand. oecon. Erik Nord som bl.a. har foretatt en del intervjuer for Sosialokonomen. 1. Ta ansvar for din egen helse. 2. Bruk kroppen din. 3. Stump røyken. 4. Maten er halve helsa. 5. Sov deg frisk. 6. Stress med vett. 7. Hold fred med familien din. 8. Unngå ulykker. 9. Vis respekt for alkohol. 10. Bruk ikke pille for alt som er ille. Virkemidlene som står til disposisjon for å få folk til å leve i samsvar med disse reglene, er mange. De spenner fra indirekte, kollektive tiltak på områdene sysselsetting, bolig, utdanning og inntektspolitikk via generell helseopplysning (det engelskmennene kaller«health Education») til direkte forbrukerrettede tiltak i form av bl.a. produktpåvirkning, prispåvirkning og produktinformasjon. Verdens Helseorganisasjon arrangerte hosten 1985 et seminar i Helsinki om «Price Policy in Health Promotion». Seminaret dreide seg om muligheter for å. fremme helse ved å avgiftsbelegge helseskadelige varer og tjenester og subsidiere helsefremmende goder. Hensikten med denne artikkelen er å folge opp dette initiativet og drøfte forbrukerpolitikkens muligheter i det forebyggende helsearbeid. Det betyr at vi vil la fire av budene på lista ovenfor ligge, nemlig det å ta ansvar for egen helse, det å sove seg frisk, det å stresse med vett og det å holde fred med familien. Vi ser ikke bort fra at folk kan påvirkes på disse områdene ved hjelp av forbrukerpolitiske tiltak. Men det synes nokså opplagt at en hovedsakelig må basere seg på andre typer virkemidler. Det vi da står igjen med som området for «helseorientert forbrukerpolitikk», er tiltak for å få folk til å gjøre følgende: 1. Slutte å røyke. 2. Drikke mindre alkohol. 3. Ha et sunnere kosthold. 4. Unngå overdreven medikamentbruk. 5. Unngå ulykker. 6. Mosjonere mer. 2. Målet for helseorientert forbrukerpolitikk Det er litt ulike syn på hvor langt myndighetene Sosialøkonomen nr

5 beg gå m.h.t. å drive helseorientert forbrukerpolitikk. Vårt perspektiv på dette er følgende: Det er ikke noe mål å få mennesker til å leve evig. I års alderen vil de aller fleste nordmenn være fysisk nedslitt. Flere deler av kroppen begynner å fuske samtidig, og tiden er inne for livet til å ta slutt. Målet for det forebyggende helsearbeid ber imidlertid være å få flest mulig mennesker til 8. leve inntil tiden faktisk er inne til å do. Argumentet for dette er for oss ikke en eller annen abstrakt forestilling om livets egenverdi. Det er rett og slett at sorg forbundet med clod er mye stone - både hos dem som dor og hos deres pårørende - når folk dor tidlig enn når de dor «når tiden er inne». Et annet mål for det forebyggende helsearbeid er å unngå at folk får lange perioder med nedsatt funksjonsevne forut for døden. Dette har betydning både for deres egen livskvalitet og for de pleiebyrder samfunnskollektivet blir pålagt. Vi tror at de som lever et sunt liv har en stone sjanse til å unngå slike perioder med pleiebehov, fordi de med stone sannsynlighet holder seg friske inntil de når den alderen da mange ting svikter samtidig og døden inntreffer forholdsvis raskt. De to momentene vi her har nevnt, tilsier etter vår mening at man ikke behover å være i tvil verken om de gode hensikter eller de potensielle gevinster ved forebyggende helsearbeid i forbrukerpolitikken. 3. Avveining av mål og midler Helseorientert forbrukerpolitikk har en tapsside. Den består dels i administrasjonskostnadene forbundet med offentlig styring. Men framfor alt består den i at forbrukerne inviteres til å avstå fra en rekke av øyeblikkets gleder. Det er de fleste forbrukere i utgangspunktet lite interessert i, og de er spesielt lite interessert i at noen offentlig myndighet skal tvinge dem til forsakelse. For det offentlige reiser dette et prinsipielt sporsmål om hvilken rett samfunnskollektivet har til å dirigere eller påvirke enkeltpersoners forbruk. Her må vi skille mellom tre tilfeller: ( I) Når forbruket også er skadelig for andre, er svaret forholdsvis enkelt: Det er få som reagerer mot at samfunnskollektivet forsøker å begrense røyking og promillekjøring. (2) Når forbruket forer til høyt helsetj enesteforbruk seinere i livet - som samfunnskollektivet må betale - er det også forholdsvis lett å argumentere for kollektivets rett til å beskytte seg mot enkeltindividet. Det samme gjelder når forbruket fixer til uhell/ ulykker som påforer samfunnet store bergings- og/eller opprydningskostnader. (3) Når forbruket bare skader forbrukeren selv - f.eks. i form av tannrate - er det tvilsomt om kollektivet har noen rett til å bestemme på vegne av individet. Derimot vil vel de fleste anerkjenne eksperters rett til å gi råd og informasjon og kanskje til og med anerkjenne myndighetenes plikt til å gjøre det samme. Eksemplene viser at virkemidlene i helseorientert forbrukerpolitikk må avpasses etter hvor samfunnskadelig ulike former for forbruk kan sies å være. Forbruk som en primært ønsker å redusere av hensyn til «synderen» selv, må en primært være innstilt på å mote med informasjons-- og utdanningstiltak. Pristiltak bor etter vår oppfatning i første rekke benyttes mot forbruk som rammer andre. 4. Utredningsbehov vedrorende berettigelsen av pristiltak Vi mener at det er behov for en nærmere gjennomtenkning av de ovennevnte seks områdene for helseorientert forbrukerpolitikk (tobakk, alkohol, kosthold, medikamenter, ulykker, mosjon) ut fra de perspektivene vi her legger an. Spesielt tenker vi her på berettigelsen av pristiltak. I forbindelse med hvert enkelt område bar en således forsøke å besvare følgende spørsmål: 1. I hvilken grad opptrer det skader av henholdsvis personlig, samfunnsokonomisk og kollektiv art? 2. Hvilke konkrete varer og tjenester synes det ut fra en slik analyse berettiget å avgiftsbelegge eller subsidiere? 3. Hvordan harmonerer dagens faktiske avgifts- og subsidiepolitikk med konklusjonene under punkt 2? 4. Hva er de mest aktuelle substitutter for varer som det synes berettiget å avgiftsbelegge? Hvor skadelige er eventuelt disse substituttene, og hvor tilgjengelige er disse eventuelt for offentlige inngrep? 5. Kan ulikheter mellom sosiale grupper m.h.t. budsjettandeler og priselastisiteter tenkes å innebære at eventuelle avgifter får uønskede fordelingsvirkninger? Etter vår oppfatning er tida moden for at et utvalg - bestående f.eks. av representanter for Finansdepartementet, Sosialdepartementet og Miljoverndepartementet - gis i oppgave å utrede disse spørsmålene. Det skulle forundre oss meget om ikke en slik utredning kom til å avdekke en rekke alvorlige skjevheter i vår samfunns nåværende prisstruktur. 5. En kommentar til forskning omkring priselastisiteter På seminaret i Helsinki ble det presentert en del resultater fra undersøkelser om direkte priselastisiteter, og en av de inviterte hovedinnlederne ga i sitt innlegg uttrykk for at det var viktig med ytterligere forskning omkring slike elastisiteter. Vi kan godt forstå de som ønsker dette - spesielt hvis en er opptatt av forskjeller mellom sosiale, grupper. Vi vil likevel advare mot at man overvurderer betydningen av denne forskningsretningen. En grunn til dette ligger i den skepsis forbrukerne generelt foler overfor fors& fra myndighetenes side på å manipulere med priser på politisk grunnlag. Denne skepsisen - eller m.a.o. politiske motstanden - blir ikke myndighetene kvitt ved å skaffe seg kunnskap om priselastisiteter. Det myndighetene i mange tilfeller har mer behov for, er kunnskap om hvordan folks dypereliggende verdier og prioriteringer kan påvirkes og hvordan folk kan bringes til å betrakte kollektiv styring (reguleringer) som en støtte i kampen mot d&rligere vaner (jfr. f.eks. den støtten som promillelovgivningen nyter). Vi tror det her er snakk om prosesser hvor det er en naturlig riktig rekkefolge på tingene. Man må begynne med å forklare folk de langsiktige virkningene av former for forbruk som man vil til livs. På grunn av vanens makt, og fordi folk har lett for å legge stone vekt på nåtid enn framtid, er slik informasjon vanligvis ikke nok til å endre forbruksmonstre i noen vesentlig grad. Men framfort på riktig måte kan slik informasjon være tilstrekkelig til å skape politisk støtte for prisendringer. Slike endringer virker i seg selv som signaler til forbrukerne. I 4 Sosialøkonomen nr

6 tillegg vil de hjelpe forbrukerne til å bryte innarbeidende vaner og overvinne fristelser i konkrete kjopssituasjoner. Sist, men ikke minst, vil de virke som barrierer for nye forbrukere, dvs. den oppvoksende slekt. Et viktig poeng er etter vår mening at man i slike prosesser strengt tatt ikke trenger å vite på forhånd hva ettersperselsvirkningen av en bestemt prisekning (priselastisiteten) vil være. Man kan godt forsøke seg fram. I løpet av et begrenset antall skritt vil antakelig enhver normalt utrustet myndighet være i stand til å fiksere prisen på det nivået som kreves for å gi det ønskede forbruksnivået. En slik skrittvis framgangsmåte er ikke nedvendigvis noen «nest beste lesning» i forhold til det å handle ut fra sikker kunnskap om elastisiteter. Ofte vil det være den eneste farbare vei, gitt forbruksvanenes natur: Det tar tid å skape dem, og kanskje enda lenger tid til å vende dem. Politisk støtte vil bare den oppnå som tar tilstrekkelig hensyn til dette. Vi mener ikke med dette å argumentere generelt mot estimering av priselastisiteter. Det kan være mange gode grunner til å utføre slik forskning. Det vi imidlertid vil fram til, er at myndighetene etter vår oppfatning ikke behøver å vente med å iverksette eventuelle ønskede pristiltak til resultatene av denne forskningen foreligger. 6. Virkninger av avgifter på prisstigning og sysselsetting På seminaret i Helsinki ble det gjentatte ganger framhevet at avgifter på skadelige varer og tjenester vil kunne fore til høyere prisstigning og redusert sysselsetting. Vi synes ikke at virkninger på prisstigningstakten er noe reelt problem. En økning i prisen på en vare kan godt ledsages av en reduksjon i prisen på en annen. Det er ingen grunn til at endringer i relative priser skal slå ut i endringer i den generelle prisindeksen. Vi synes heller ikke at sysselsettingshensyn skal hindre oss i å forfølge mål for folkehelsa. For oss er dette mer et spørsmål om å gjennomføre tiltak i et tempo som gjor det mulig å skaffe annet arbeid til de sysselsatte som rammes av tiltakene. Dette er selvsagt ikke noen triviell oppgave. Men det er viktig å bevare det langsiktige perspektivet og å unngå å legge for stor vekt på vanskeligheter umiddelbart framfor en. Problemet med sysselsettingsvirkninger er for 131/rig ikke spesielt knyttet til pristiltak. En effektiv opplysningskampanje vil virke på samme måte. Og de færreste ville vel for alvor stille et spørsmålstegn ved en slik kampanje med den begrunnelse at det kunne fore til arbeidsledighet? 7. Forsøksvirksomhet med omlegging av vaner En viktig forskningsoppgave innenfor helseorientert forbrukerpolitikk er etter vår oppfatning å klarlegge hvor dypt folks vaner (preferanser) på ulike områder stikker, hva slags informasjon de er mottakelige for, hvilke betingelser som må være oppfylt for at påvirkning av en bestemt type skal virke osv. Vi kan videre tenke oss at preying og feiling - gjennom konkrete forsøk - må være en dominerende metode i denne forskningen. Vi har i neste avsnitt satt opp en prosjektskisse som eksemplifiserer dette. Det er fritt fram for enhver som måtte ønske det å omsette skissen i et konkret prosjekt. 8. Omlegging av livsstil - hva er lett og hva er vanskelig? Omlegging av livsstil omfatter en lang rekke små og store forandringer i folks dagligliv. Det er grunn til å tro at det er stor forskjell på slike forandringer m. h. t. hvor mye det koster den enkelte å gjennomføre dem. Noen forandringer - som f.eks. å stumpe røyken - byr på store overgangsproblemer. Andre forandringer - som f.eks. å avstå fra et stykke kake til ettermiddagskaffen eller mye meierismør på brødskivene - innebærer kanskje for mange mennesker et varig tap av livskvalitet ved at nytelse blir svekket og små høydepunkter i hverdagen. borte. En tredje type forandringer - f.eks. å drikke te i stedet for kaffe til formiddags - koster kanskje ikke annet enn at man bestemmer seg for å legge om. Den nye vanen kan være fort innarbeidet, og den kan være nytelsemessig likeverdig med den gamle. Vi understreker at de eksemplene vi her nevner, bygger på rent subjektive antakelser om styrken i folks preferanser. Vårt poeng er at de som har ansvaret for helseorientert forbrukerpolitikk antakelig vil ha nytte av mer systematisk kunnskap for å unngå at forbrukerpolitikken kommer i konflikt med grunnleggende behov hos folk for ekte nytelse og glede. For det andre er det antakelig slik at en vellykket livsstilskampanje fra myndighetenes side forutsetter at man begynner i den riktige enden - dvs. at man forsøker å få folk til å begynne med de omleggingene som erfaringsmessig «koster» minst for dem selv. Hensikten med dette er å skape en god sirkel: Den som lykkes i å gjennomføre visse mindre forandringer, vil kanskje bli oppmuntret til også å forsøke seg på stone. Gjennom de første forsøkene på forandring vil bevisstheten omkring helse kunne fake, en ny holdning og ansvarsfølelse vil kunne vokse fram og man vil kanskje kjenne en glede ved selve det å ha herredomme over sitt forbruk (i stedet for bare å «bruke munnen som trakt»). Vi brukte uttrykket ode omleggingene som erfaringsmessig koster minst». Den erfaringen vi her tenker på, må vi skaffe oss gjennom forskning. En måte vil være å plukke ut endel hva vi kan kalle høyrisikohusholdninger, dvs. husholdninger som bryter med en rekke av de livsstilsreglene som er viktige i det forebyggende helsearbeid. Disse husholdningene blir så motivert til å delta i en forsøksperiode på f.eks. 1 måned der de gjor sitt beste for å gjennomføre et sett av konkrete forbruksendringer av det slaget som er nevnt i lista nedenfor (vi understreker at lista er ment som et eksempel): 1. Erstatte fint brod med grovt bred. 2. Redusere bruk av smør/margarin brødskivene. 3, Erstatte sote desserter med frisk frukt. 4. Erstatte pasta og polert ris med poteter, grovt brod og upolert ris. 5. Erstatte kaffe med te ved noen anledninger i løpet av dagen. 6. Sløyfe sukker i teen. 7, Redusere saltinnholdet i maten. 8. Erstatte noe kokte grønnsaker med råkost. 9, Erstatte noe kjøtt til middag med fisk og grønnsaker. 10. Erstatte en drink/et glass vin om kvelden med en kopp te. 11. Erstatte helmelk med skummet melk eller lettmelk. 12. Drikke lettøl i stedet for pils etter den første halvliteren på restaurant. 13. Nøye seg med 1 drink Sosialokonomen nr

7 etter klokka 23 når man er på fest. M. Mosjonere skikkelig en gang i uka. 15. Stumpe røyken, Noe av poenget med forsøket bor være å prove ut måter å legge om forbruket på som en tror kan gjøre omleggingen lettest mulig for de berørte. Her bor en bruke fantasien. Punktene 12 og 13 er forsiktige eksempler i så måte. Det er sikkert mange andre. Ved målinger for, under og etter forsøksperioden undersøker en så: 1. Hvordan de ulike forandringene skårer m. h. t grad av suksess i forseksgruppen i selve forsøksperioden. 2. Hvordan de ulike forandringene skårer m. h. t. grad av tilbakefall etter forsøksperiodens slutt. 3. Hvordan de berørte husholdningene vurderer eventuelt tap av nytelse og glede i forbindelse med omlegginger som er blitt permanente. Forsøket innebærer selvsagt en god del praktiske problemer, både med motivering av deltakerne og måling av endringer. Men vi tror ikke disse problemene er verre enn at de lar seg lose. 9. Oppsummering Vitenskapen blir aldri ferdig med noe problem, men den kommer ofte til et punkt hvor konklusjonene er sikre nok til å brukes i praktisk handling. Vi mener at kunnskapen om det forebyggende helsearbeid har nådd fram til avklaring på vesentlige områder. Tida er inne for praktiske tiltak. På en rekke forbruksområder er det antakelig på sin plass å justere frie markedspriser (ved hjelp av avgifter og subsidier) for å få enkeltpersoner til å ta mer hensyn til helsemessige konsekvenser av sitt forbruk. Et interdepartementalt utvalg bor etter vår oppfatning nå utrede dette nærmere. Det er også behov for forskning om hvor dypt folks forbruksvaner stikker, og om hvordan informasjon og pristiltak best kan kombineres for å oppnå ønskede omlegginger av forbruk. Her trengs det konkrete, praktiske forsøk. BYRÅSJEF (Vikar) TIL ARBEIDSAVDELINGEN Seksjonens oppgaver omfatter utformingen av den generelle arbeidsmarkedspolitikken, herunder beredskapsplaner for arbeidsmarkedstiltak, arbeid i forbindelse med Statsbudsjett, Nasjonalbudsjett, Langtidsprogram, fylkesplaner m.v., arbeidsmarkedsopplæring i ulike former. Oppgavene omfatter videre vurdering av arbeidsmarkedsutviklingen og metodespørsmål med hensyn til prognosearbeid og økonomiske modeller, arbeidsmarkedsstatistikk, evaluering og utforming av strukturen i arbeidsmarkedstiltakene og de enkelte tiltak, samt forholdet til tiltak i andre sektorer. Søkere til stillingen må ha høyere utdanning, fortrinnsvis økonomisk, samt kjennskap til sentrale arbeidsmarkedsspørsmål. Det vil være mulighet for senere fast tilsetting. Nærmere opplysninger ved ekspedisjonssjef Birkeland eller underdirektør Haram i tlf. (02) Stillingen lønnes etter statens regulativ i Lønnstrinn 30 (Kr ,-). Fra lønnen trekkes kr 3 989,- i pensjonsinnskudd. Søknader med bekreftede kopier av attester og vitnemål innen 27. august* til KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET, Personalkontoret, Postboks 8112 Dep Oslo 1 Sosialøkonomen nr,

8 Aktuell kommentar: oppdrettsnærin gen: en ny «subsidienæring»? Norsk oppdrettspolitikk baseres på en «primeerneeringsmodell» med «familiebruk» spredt rundt på de ytterste skjær og i utilgjengelige bukter, samt monopolisert førstehåndsomsetning gjennom salgslag. Er det mulig å skape en lønnsom næring på et slikt grunnlag, når det dreier seg om en sterkt konkurranseutsatt eksportnæring hvor usikkerhet (fiskesykdommer) og krav til ekspertise er stor. Eller vil utviklingen gå i retning av en ny «subsidienæring»? Stein Ostre AV STEIN ØSTRE' 1. EN NÆRING I VEKST Oppdrettsnæringen er en næring i sterk vekst, - kfr. tabell 1. Utviklingen har foreløpig eksponensial karakter, - kfr. figur 1. Tallene gjelder bare laks og met. Annen fisk og skalldyr er foreløpig inne i en etableringsfase og betyr forholdsvis lite. Totalomsetningen på førstehånd var i 1984 på knapt 1 mrd. kroner. Antall sysselsatte - direkte og indirekte - var ca Til sammenligning hadde man Stein Ostre er dosent ved Sivilokonomutdanningen i Bodo dette år i tradisjonelt fiske en omsetning på 4 mrd. kroner og ca årsverk. Det er anslått at Norge har ca. 20% av verdens produksjonspotensiale for atlantisk laks i sjøanlegg. Der arbeides med å tilrettelegge forholdene for oppdrett av annen fisk og skalldyr, for utnyttelse av spillvarme, med å bekjempe fiskesykdommer osv. Mulighetene for fortsatt ekspansjon synes å være store. Det hevdes at Norge skulle ha naturgitte og - efterhvert - også andre forutsetninger for å bli - iallfall - Europas ledende oppdretts nasjon. Man trenger konsesjon for å drive oppdrett av laks Tabell 1. Oppdrettsproduksjon av laks og ørret i Norge. Tonn, slaktet Kilder: Statistiske årbøker 1976 og * Jensen et al (1985). Sosialøkonomen nr I og met. I de fire år fra oktober 1977 til sommeren var det konsesjonsstopp (for å sikre at produksjonen skulle «stå i rimelig forhold til omsetningsmulighetene», - kfr. Ot. prp. nr. 53 (84-85), side 2). Tabell 1 viser at en konsesjonsordning ikke er noe egnet virkemiddel idet produksjonen ble tredoblet under konsesjonsstoppen. Arsaken er bl.a. at det gjerne tar 2-3 år fra konsesjonstildeling og til de første produksjonsresultater foreligger. Hertil kommer at det i penoder har vært problemer med å skaffe settefisk, dvs. kunstig oppdrettet fiskeyngel som kan settes ut i oppdrettsanlegg for oppforing til slakt. Spesielt har tilgangen på smolt, dvs. utvandringsferdig 2 år gammel lakseyngel, vært en begrensende faktor. Videre kan fiskesykdommer gjøre seg gjeldende i forskjellig grad. Det kan også være grunn til å tro at enkelte konsesjonshavere ikke har faglige forutsetninger for å utnytte den tildelte kapasitet. Sammenhengen 7

9 mellom antall matfiskan - legg og deres produksjonskapasitet og faktisk produksjonsvolum er derfor ikke særlig fast. Produksjonsutviklingen i løpet av de siste 15 år kan vel karakteriseres som. eventyrlig. Det synes samtidig å være klart at mange oppdretterier driver med meget god lønnsomhet, mens noen driver med tap eller dårlig lønnsomhet. Oppdrettsnæringen er utropt som en ny vekstnæring i Norge og som skal gi arbeidsplasser i kyststrøkene som «kompensasjon» for problemene i de ordinære fiskerier. 2. EKSTREMT KONKUR- RANSEUTSATT Den viktigste «rammebetingelse» for norsk oppdrettsnæring er antagelig at den er ekstremt konkurranseutsatt. Det innenlandske forbruk av oppdrettsfisk vil være begrenset. Allerede idag eksporteres ca. 90% av laksen og 30% av orreten. Ytterligere produksjon må derfor i hovedsak baseres på eksport. Men også i andre land driver man havbruk. Verdens akvakulturproduksjon av alle typer fisk, ekskl. skjell, krepsdyr og alger ble av FAO for 1979/80 anslått til 3.2 mill. tonn hvorav Europa produserte ca. 20 %. Norge som konsenterer seg om edelfisk, representerte 0.22 % av verdens produksjonen av alle typer oppdrettsfisk og Tabell 2. Havbruksproduksjon land, tonn, År Danmark U.K. Frankrike V-Tyskl. Italia USA Kilde: Jensen et al (1985). Oppgaver mangler for noen år og land. ca. 1% av Europas produksjon. I tabell 2, som gjelder edelfisk, er det gitt en oversikt over havbrukproduksjonen i enkelte land. Tabellen synes å vise at utviklingen i Norge ikke er så enestående som man ellers kunne like å tro. EF landene har toll på oppdrettsfisk. Eventuell USA-boikott av norsk oppdrettsfisk, pga. hvalfangst, vil trolig være kjærkomment for nord-amerikanske oppdretterier. Årsaken til Norges relativt sterke stilling idag er at Norge er en betydelig produsent av atlantisk oppdrettslaks. 3. DISTRIBUSJONSKOST- NADENES BETYDNING Efter min oppfatning er det en grunnleggende feil i norsk fiskeripolitikk å tro at hovedproblemet er å fange selve fisken. Problemet er derimot å få fisken frem til konsument i en slik tilstand at den blir kjøpt til regningssvarene priser. Tilsvarende er det innen oppdrett. De fleste ekspertene på området synes å være «produksjonsorientert snever forstand», dvs. opptatt av nye arter, fiskesykdommer osv. Det er selvsagt viktig at man har noe som kan eksporteres. Klarer man imidlertid ikke å få solgt fisken til lønnsomme priser, bor man reise sporsmålet om man ikke heller burde drevet med noe annet. av laks og ørret i noen Tabell 3. Prosentvis fordeling av utsalgsprisen for fersk laks på ulike ledd i den samlede produksjonsprosess. Ledd USA Produsent Transport Subtotal Grossist Detaljist Sum prod kostn Kilde: Jensen et al (1985), side 92. I tabell 3 er det gitt en oversikt over de samlede produksjonskostnadene, dvs. inklusiv distrubisjonskostnadene, ved salg av oppdrettsfisk på tre viktige markeder. Dette indikerer at oppdretteriets andel av pris til forbruker ved eksport vil ligge mellom 45 og 70 %. Man kan videre trolig trygt gjette på at ved okt eksport og ved hardere konkurranse i fremtiden så er det denne andel som må reduseres. Rammebetingelsene for norsk fiskeoppdrett er altså først og fremst at man skal konkurrere internasjonalt og dernest at man må se i øynene at antagelig minst 50 % av de samlede produksjonskostnader vil pålope i utlandet. Spørsmålet blir så om norsk oppdrettspolitikk kan skape en lonnsom næring på et slikt grunnlag. Storbritannia Frankrike OFFENTLIGE MÅL FOR OPPDRETTSNÆRINGEN I NOU 1985:22 (Akvakultur i Norge) formuleres målene for norsk akvakultur slik, side 13: «Norge må utnytta landet sine ressurser til (1) auka matproduksjon, (2) verna om eksisterande arbeidsplassar og busetnad, (3) auka sysselsetjinga, (4) - gjera det mogeleg å få eit meir variert næringsgrunnlag i distrikt med svakt utbygd næringsliv og (5) byggja ut ei rasjonell næring som gir utøvarane ei inntekt på line med det som vert oppnådd i andre næringer». I samme forbindelse blir det også uttalt at (6) «Norge må ha som mål å verta ein leiande nasjon innan akvakultur.. Tallene i sitatene er tilføyet av meg. Målformuleringene får med seg det meste. Det er klart at målformuleringer av denne type «slår an» i Stortinget og ellers i vårt land. Fra et økonomisk synspunkt blir det et hovedspørsmål om disse mål er konsistente. Det er ikke alltid man kan få «både i pose og sekk». Det er spørsmål om ikke mål (5), dvs. lønnsom næring, er tilstrekkelig. En lønnsom oppdrettsnæring vil automatisk oppfylle en del av de øvrige mål, og begrensningen til et slikt mål vil kunne forhindre at andre ønskemål gjor oppdrettsnæringen til en «subsidienæring». Faren for utvikling i retning av en «subsidienæring» er antagelig stone enn man vil like å tenke på. Dette skal søkes begrunnet i det efterfolgende. 5. VIRKEMIDLER I NORSK OPPDRETTSPOLITIKK Fiskeoppdretteri er konsesjonsbetinget i Norge. Forst hadde man en «mellombels lov av 1976», derefter en lov av 1981, og den gjeldende lov om oppdrett av fisk, skalldyr mv. er av 23. mai I den siste lov er Sosialøkonomen nr

Mongstad - ny industritabbe?

Mongstad - ny industritabbe? ERIK GARAAS: Forsikring i Norge KRISTEN KNUDSEN: Beskriyer industriens avkastningsrate kohkurranseevnen? PEP RICHARD ' DOHA. SE r: SvartitKristen Knudsen DAG AASLAND: Noen erfaringer med en nylrebok IVAR

Detaljer

PO. (. ';1/, ( 1/1434M(

PO. (. ';1/, ( 1/1434M( Den Norske Stats Husbank gir lån til oppføring av boliger, aldersheimer og andre bygninger og anlegg som hører med i et boligmiljø. I visse tilfelle gir banken lån til utbedring og kjøp. Banken administrerer

Detaljer

SOSIALOKONOM. Sosialøkonomer NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIALOKONOM. Sosialøkonomer NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT STATISTISK SENTRALBYRÅ SOSIALOKONOM Norges byggforskningsinstitutt som har et tverrfaglig arbeidsområde, søker en sosialøkonom til interessante utrednings- og forskningsoppgaver innen bolig- og byggesektoren. Arbeidsoppgavene

Detaljer

MAKROØKONOMISK TEORI

MAKROØKONOMISK TEORI Billige boliglån I forbindelse med uroen omkring den norske kronen i desember 1986, ble renten eksplisitt benyttet som instrument for å stabilisere kronekursen. Det samme skjedde forovrig i dagene for

Detaljer

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene Kommunenesøkonomi Det synes å være hoy ettersporse etterkommunale Dagligonsker og krav om bedre grunnskole, flere barnehager, styrking av helseinstitu. utv4dete dreomsurg.hmyenaooaisdeotmnoder,bredenaveierogotmnatnanoportd

Detaljer

Vi gratulerer. NSF med 75 ar DEN NORSKE BANKFORENING EKSPORTFINANS NORGES R.1 DERFORBUND NORWEGIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION SPAREBANKFORENINGEN I NORGE

Vi gratulerer. NSF med 75 ar DEN NORSKE BANKFORENING EKSPORTFINANS NORGES R.1 DERFORBUND NORWEGIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION SPAREBANKFORENINGEN I NORGE Skattelettelser snarl like overflodige som Vinmonopolet? Det er utvilsomt enkelte uheldige Sider ved várt skatte- og avgiftsystem. Det medforer bl.a. at en vanlig lonnsmottaker, feks. en sosialokonom,

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer

Ledige stillinger som KONTORSJEF OG UTREDNINGSLEDER i bransjeavdelingen

Ledige stillinger som KONTORSJEF OG UTREDNINGSLEDER i bransjeavdelingen BOLIGMARKEDET I 1983 ble det igangsatt 31 500 boliger, det laveste igangsetningstallet på 20 år. Nasjonalbudsjettet for 1983 anslo igangsetting i 1983 til 35 500. Av dette skulle 20 500 grunnfinansieres

Detaljer

Aksjemarkedet. kursgevinster.

Aksjemarkedet. kursgevinster. Aksjemarkedet I PER : R H1 L JOHANSEN.,, :::.::...:..: I-^ : k^ø^ ;,;^a^^ r^.tu^s ;^ttet ;ror ;^`^ s ^t^ : ^nno, aslon^r:: r ^^.,, altoe,^r^ og l^^no^sl l'ityr4py E IN M 'NE 1, p. ; spr ;; g o ; tra rr

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Høstkonferansen 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Høstkonferansen 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-14. årgang - september 1960 0000000000000000000C 00000 Høstkonferansen 1960 Sosialøkonomisk Samfunn holder i oktober sin annen

Detaljer

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r" En spennende premie utloves til beste forslag i 1995.

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r En spennende premie utloves til beste forslag i 1995. TEMRITGITrNs Gode forslag til norske fagord efterlyses. Er du lei av perverse funksjoner og moralsk hasard? Foreslå noe bedre. Det nasjonale fagråd for sosialøkonomi har oppnevnt Utvalget for sosialøkonomisk

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

LEDER Valutakurser 63 AKTUELLE KOMMENTARER. ARILD HERVIK: Moms og bruktvareomsetning 4. MOMS eller OMS? 8

LEDER Valutakurser 63 AKTUELLE KOMMENTARER. ARILD HERVIK: Moms og bruktvareomsetning 4. MOMS eller OMS? 8 1908 SOSIALØKONOMEN Nr. 8. 1977 årgang 31 Redaksjon: Tor Kobberstad Knut Arild Larsen Leif Asbjern Nygaard Jan Fredrik OvIgetad Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

matva re m o n o p01?

matva re m o n o p01? Fra ølkartell til matva re m o n o p01? I februar 1987 opphørte ølkartellet i Norge. Da ble bryggerienes hovedavtale om øl endret slik at den såkalte markedsdelingsavtalen ble opphevet. Betyr så dette

Detaljer

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi SOSIALØKONOMENES FORENING Etterutdanningskurs i næringsøkonomi Strategi og konkurranse: Teori og anvendelser Klækken Hotell, 26. 27. september 1996 Torsdag 26. september: 09.30 Registrering og kaffe 10.00

Detaljer

TELEVERKET. Forsker/stipendiat

TELEVERKET. Forsker/stipendiat TELEVERKET a41.1 SØKER: Forsker/stipendiat ved Televerkets forskningsinstitutt (TF), Kjeller. Aktuelle arbeidsområder vil være studier og utvikling av: metoder for konstruksjon av administrative informasjons-

Detaljer

LEDER Opplegget til økonomisk politikk KRISTEN KNUDSEN: JUUL BJERKE: Priser, kostnader, konjunkturer og konkurranseevne 9

LEDER Opplegget til økonomisk politikk KRISTEN KNUDSEN: JUUL BJERKE: Priser, kostnader, konjunkturer og konkurranseevne 9 SOSIALØKONOMEN Nr. 6. 1977 årgang 31 Redaksjon: Tor Kobberstad Knut Arild Larsen Leif Asbjørn Nygaard Jan Fredrik Qvigstad Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen Knudsen

Detaljer

Abonnement for 1965. *************...****...*** I dette Rummer ********.********************.

Abonnement for 1965. *************...****...*** I dette Rummer ********.********************. *************...****...*** I dette Rummer ********.********************. Det synes åpenbart at EFTA-landene ikke har noen felles interesse i å bevare EFTA som en samarbeidende gruppe. Hovedpersonen i denne

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Stillingen omfatter utarbeidelse av rapporter innen norsk økonomisk og industriell utvikling, miljøvern, forskning og teknologi.

Stillingen omfatter utarbeidelse av rapporter innen norsk økonomisk og industriell utvikling, miljøvern, forskning og teknologi. Den Amerikanske Ambassade søker ØKONOMISK KONSULENT Stillingen omfatter utarbeidelse av rapporter innen norsk økonomisk og industriell utvikling, miljøvern, forskning og teknologi. Stillingen krever universitetsutdanning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

3nn6old: Jens L. Seip (c. o. 1940), underdirektør i Den norske stats husbank.

3nn6old: Jens L. Seip (c. o. 1940), underdirektør i Den norske stats husbank. RaPaMb2323 ci dette nummer: zwazzzz zzz 22 z23z2 Metiarbeidere: pamazzwaza Redaksjonen interesserer seg for debatten omkring distriktsutbyggingen i Norge. Foruten dagens leder har redaksjonen en egen artikkel

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Innhold Nr. 11 1988 -- 42. årg.

Innhold Nr. 11 1988 -- 42. årg. Innhold Nr. 11 1988 -- 42. årg. 2 OLE HAGEN: Nobelprisen til Allais Signal om en omvurdering? 4 HERMOD SKÅNLAND: Norge og oljen gamle eller nye utfordringer DEBATT: 11 STEINAR STROM: Om inntektsdannelse,

Detaljer