NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK"

Transkript

1 Styresaknr. 37/04 REF: 2002/ NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg: - Styresak 46/02 Nordlandssykehuset Lofoten, vurdering av kliniske funksjoner-utviklingsprosjekt - Styresak 19/03 Nordlandssykehuset Lofoten integrering BUP/VOP i somatikken omlegging av klinisk organisering somatikken - orienteringssak - Styresak 23/03 Opptrappingsplanen for psykisk helsevern; oversikt over bruk av midler i Nordlandssykehuset samt forslag til videre planlegging - Styresak 6/04 Orienteringssaker til styret - Planstatus utbyggingsprosjekter Bodø og Lofoten - Styresak 10/04 Opptrappingsplan psykiatri utbyggingsprosjekter Nordlandssykehuset HF - Styresak 29/04 Opptrapping psykiatri Nordlandssykehuset Lofoten, innfasing av fagpersonell 2004 og Forstudien - sluttrapport pr (vedlagt styresak 19/03) - Rapport fra S-Konsult AS vedr. fremtidig sengebehov (vedlagt styresak 19/03) Trykte vedlegg Vedlegg 1 : Forprosjekt Nordlandssykehuset Lofoten Samlokalisering Bup/Vop og somatikk mai 2004 Vedlegg 2 : Notat vedr. kompetanseutvikling fra Astrid Jacobsen Opplæringsavd Saksbehandlers kommentar: I. Innledning Styret inviteres i denne saken til å gi sin tilslutning til at arbeidet med realisering av bygningsmessige konsekvenser av opptrappingsplanen for psykiatri samt samlokalisering av somatiske funksjoner videreføres. Det betyr en samlet investering på 61 mill kr som fordeler seg slik: Nybygg Ombygging Oppussing 36,6 mill kr 21,0 mill kr 3,4 mill kr Kostnadene er inklusive antatt prisstigning fram til ferdigstillelse. Investeringen er beregnet å gi en årlig innsparing på mellom 5 og 7 mill kr. Det vil bli igangsatt arbeid med å konkretisere innsparingsplanen. Med positiv styrebeslutning i september 2004, vil detaljprosjektering starte umiddelbart og byggearbeidene vil kunne starte våren 2005 og med ferdigstillelse innen årsskiftet 2006/2007. Ved de bygningsmessige endringer, som følger av prosjektet, legges det til rette for at Nordlandssykehuset Lofoten skal fremstå som et moderne og integrert lokalsykehus som innfrir de krav eier setter til Styresak 37/

2 behandlingskvalitet, kvantitet og økonomi. Nordlandssykehuset Lofoten kan da betegnes som et Integrert lokalsykehus. Med dette menes i vid forstand en horisontalt organisert virksomhet, hvor ressurser nyttes etter behov. I tillegg til etablering av nye arealer for økt poliklinisk virksomhet innenfor psykiatri legger byggeprosjektet til rette for følgende endringer: Intensiv/hjerteovervåkning flyttes fra første etasje østfløy til andre etasje midtfløy for å gi plass til fødeavdeling. Intensivavsnittet samlokaliseres med oppvåkningen. Ved å åpne opp mellom intensiv og oppvåkning oppnås en samdriftsgevinst ved at oppvåkning og intensiv kan drives fra en felles arbeidsbase. Samlokaliseringen kan i tillegg minske presset på oppvåkningssengene da intensivpasienter om ønskelig kan kjøres direkte til intensiv etter operasjon. Fødeavdelingen flyttes fra andre etasje sydfløy til første etasje østfløy. Denne plasseringen gir nærhet til hovedinngang og mottak og skjermer føde-/ barselsengene fra øvrige sengeposter. Medisinsk sengepost flyttes fra andre etasje øst- til andre etasje vest- og sydfløy for å gi plass for integrerte psykiatrisenger. De integrerte psykiatrisengene legges innerst i vestfløyen og bygges som enerom med direkte adkomst til bad/ wc. Kirurgisk sengepost flyttes fra andre etasje vestfløy til andre etasje østfløy. Denne flyttingen medfører ingen ombygging eller oppussing. Det legges til rette for en felles personellbase for sengepostene i 2. etasje. Eksisterende vaktrom i fløyene benyttes som arbeidsbaser i nær kontakt med pasientrommene. Det legges til rette for integrering på følgende områder: - Psykiatrisk poliklinikk integreres i sykehusanlegget blant annet ved å etablere et nytt felles publikumsområde i 1. etg., som gir adkomst til både somatiske og psykiatriske poliklinikker. Ny psykiatrisk poliklinikk etableres delvis i eksisterende lokaler i hovedbygg, delvis i tilbygg til dette. - Overvåkningssenger og psykiatrisenger integreres i medisinsk sengeområde. - Dagkirurgi integreres med kirurgisk sengeområde. - Hele sengeområdet organiseres under èn ledelse. II. Organisering byggeprosjekt Prosjektet planlegges og styres etter helseforetakets praksis med prosjektleder fra Nordlandssykehuset HF, Utbyggingsavdelingen, og eksternt engasjert prosjekteringsgruppe og prosjektkoordinator. I tillegg er det etablert en bredt sammensatt brukergruppe med representanter for sykehusets ledelse, alle berørte avdelinger, tillitsvalgte samt Foreningen for mental helse. Prosjekteringsorganisasjonen er underlagt direktøren. III. Historikk bakgrunn for saken I april 1993 ble det fra daværende Lofoten sykehus tatt initiativ til et Generalplanarbeid. I regi av dette ble ny operasjonsavdeling, ny dagkirurgienhet og oppussing av laboratorium og medisinsk sengepost gjennomført. Arbeidet foregikk på slutten av 1990-tallet. Integrering av intensivavdelingen i sengepost ble ikke gjennomført. Den statlige opptrappingsplanen i psykiatri er kommet i ettertid. a) Oppfølging av opptrappingsplan for psykiatri Styresak 37/

3 Gjennom Opptrappingsplanen for psykiatri skal det integreres 6 psykiatriske senger i medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. I tillegg skal den polikliniske virksomheten innen psykiatri utvides. I henhold til planen skal denne virksomheten integreres med den somatiske virksomheten. Det er fra staten bevilget 30 mill. kr. (2000-kroner; skal indeksreguleres) til de bygningsmessige endringer for disse tiltakene. Sykehuset vil som en del av opptrappingsplanen bli tilført 10,8 mill kr til finansiering av 22 nye stillinger med tilhørende drift. b) Økonomisk tilpasning av drift somatikk Den somatiske delen av Nordlandssykehuset Lofoten står sammen med resten av Nordlandssykehuset foran betydelige økonomiske tilpasninger. Gjennom omlegging av driften til mer fleksibel bruk av ressursene slik byggeprosjektet legger til rette for vil driftskostnadene kunne reduseres. Sykehuset er i dag tradisjonelt organisert; avdeling for avdeling. Likeså er bygningskroppen tilpasset vertikal organisasjonstenkning. En effektivisering av driften kan best skje ved samling av pleieressursene i ett område, på en måte som stimulerer oppgaveløsning og kunnskapsdeling med en samkjørt stab på tvers av de tradisjonelle avdelingsskillene medisin/intensiv/kirurgi. Dette vil forutsette både bygningsmessige endringer/investeringer og ikke minst mentale omstillinger i samtlige ansattegrupper. IV. Nybygg bygningsmessige enringer Prosjektet omfatter følgende arealer : Nybygg/tilbygg 1291 m2 Bto. Ombygging 1408 m2 Bto. Oppussing 379 m2 Bto. Sum berørt areal 3078 m2 Bto., som tilsvarer 2364 m2 netto. a) Konseptbeskrivelse, arkitektur. Integreringen av BUP/VOP i sykehuset synliggjøres alt i adkomsten til anlegget. En ny hovedinngang markerer inngangen til huset og binder sammen eksisterende somatisk sykehus og den nye psykiatrifløyen. Umiddelbart innenfor inngangen ligger felles ekspedisjon for sykehuset henvendt mot inngangen og vestibylearealet. Fra vestibylen oppnås direkte kontakt med venterom i psykiatrisk poliklinikk, røntgenavdelingen, fødeavdelingen og hovedtrappen som gir forbindelse til sengeavdelingene i 2.etasje. b) Nybygg psykiatri Nybygget for psykiatrisk poliklinikk er lagt på nordsiden av adkomstplassen og gir en klimatisk avskjerming av den nye hovedinngangen. Nybygget utføres i 2 etasjer. Første etasje inneholder behandlerkontorer for BUP og VOP. Behandlerkontorene er standardiserte i størrelse og utforming. I direkte tilknytning til nybygget i dagens administrasjonsbygg plasseres felles administrasjon for psykiatrien. Disse rommene tas i bruk uten annen ombygging / oppussing av arealene enn den som fremtvinges av tilbygget. Venterom legges også i eksisterende bygg mellom nybygget og hovedvestibylen. I videre bearbeiding av prosjektet vil det bli lagt vekt på å sonedele venterommet med en skjermet del for barn. Styresak 37/

4 I underetasjen er avdelingens gruppe- og terapirom samlet. En ny åpen trapp formidler kontakten mellom de to etasjene i bygget. For å sikre tilgjengelighet for alle brukere er det medtatt en egen heis i nybygget. Øvrige arealer i underetasjen er avsatt til kontorer for psykiatrisk avdeling og kontorer som må erstattes som følge av rokkeringer for integrering av psykiatrisenger i medisinsk post. c) Ombygginger For å kunne etablere psykiatrisenger i somatiske sengeposter må en del avdelinger rokkeres / ombygges. Det har i arbeidet med forprosjektet blitt studert flere alternative løsninger. Den løsning som ble valgt ble valgt ut fra ønske om å minimalisere investeringskostnadene samtidig som det bygges en løsning som ivaretar krav om bedret driftsøkonomi som følge av sambruk av personellressurser. V. Økonomi Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5% vil prosjektet gi en økning i gjennomsnittlige årlige kapitalkostnadene på ca 3 mill kr, hvorav 1 mill kompenseres gjennomopptrappingsplanen for psykiatri. Økning i kapitalkostnadene 1. år etter ferdigstilling utgjør 4,5 mill kr. Med de krav som er stilt til helseforetakene om reduksjon i bruk av kapital samt budsjettbalanse i 2005, må de økte kapitalkostnadene ved prosjektet finansieres gjennom økte inntekter/reduserte kostnader som prosjektet gir. I Forstudien er potensialet for besparelser beregnet til årsverk, som med en gjennomsnittlig årsverkskostnad på kr gir et postensiale for kostnadsresuksjon på 5,0 6,8 mill kr. Frem mot endelig sluttføring av prosjektet vil nyansettelser tilpasses fremtidig behov slik at en unngår oppsigelsessituasjoner. En bemerker at det i hovedsak er snakk om personell hvor høy turnover er vanlig. Helse Nord har i sitt budsjettopplegg for 2005, jfr budsjettsaken til styret, lagt til rette realisering av prosjektet. Investeringsplanen til Helse Nord forutsetter et låneopptak på 300 mill kr som må godkjennes av staten. Endeling avklaring om investeringsrammene vil derfor først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. VI. Kompetanseutvikling Det vises til utkast til kompetanseutvikling vedlagt saken. VII. Konklusjon Investeringen som det inviteres til, vil styrke Nordlandssykehuset generelt og Lofoten spesielt. De er fremtidsrettede og vil gi personalet nye og betydelige utfordringer, som prosessen til nå har vist at det er positivitet til. Driftsmodellen som det legges opp til må sees på som en mellommodell i forhold til det tradisjonelle lokalsykehus og det nærsykehuskonseptet som Helse Nord har utviklet. Prsjektet med en ramme på 61 mill kr vil med tilhørende ny driftsmodell legge til rette for driftsbesparelser på 5 7 mill kr. Med netto økte kapitalkostnader på 3,5 mill kr frigjøres derfor ressurser til løsning av helseforetakets økonomiske utfordringer. Bygging vil først kunne starte etter at statsbudsjettet er behandlet og endelig finansiering er avklart. For å sikre fremdriften i arbeidet anbefales styret å gi sin prinsipielle tilslutning til at detaljprosjektering kan starte umiddelbart innenfor en arealramme på 3078 m2 Bto og en kostnadsramme på 61 mill kr. Styret anbefales videre å gi sin tilslutning til at prosjektet realiseres såfremt finansiering stilles til disposisjon i tråd med vedtak i styresak Helse Nord nr 45/2004. Styresak 37/

5 VIII. Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at Forprosjektet for opptrappingsplanen for psykiatri Lofoten og intergrering av øvrig somatikk, videreføres i en detaljprosjekteringsfase og innenfor en kostnadsramme på 61 mill kr. 2. Med forbehold om endelig finansiering realiseres prosjektet med en brutto arelramme på 3078 m2 hvorav 1291 m2 er nybygd areal og resterende ombygd/oppusset. Netto arealramme utgjør 2364 m2. 3. Under forutsetning av finansiering gjennom budsjettvedtak for 2005 startes byggearbeidet våren 2005 og sluttføres ved årsskiftet 2006/ Realisering av prosjektet forutsetter reduserte driftskostnader på 5 7 mill kr, tilsvarende årsverk, for å finansiere økte kapitalkostnader. Avstemming: Vedtak: Styresak 37/

6 FORPROSJEKT NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN MAI 2004

7 FORPROSJEKT SIDE 2 AV SAMMENDRAG GRUNNLAG/PLANFORUTSETNINGER AREALER PLANGREP KOSTNADER/PROSJEKTBUDSJETT TIDSPLAN GENERELL ORIENTERING. ORGANISASJON KORT OM PROSJEKTET ORGANISASJON, GENERELT PROSJEKTERINGSGRUPPEN BRUKERMEDVIRKNING ORGANISASJONSKART PLANKOORDINERING/KOMMUNALE MYNDIGHETER PLANPROSESSEN/DOKUMENTASJON TOMT, REGULERING, KONSEPTBESKRIVELSE PLANGRUNNLAG TOMT, ADKOMST, PARKERING KONSEPTBESKRIVELSE, ARKITEKTUR AREALOVERSIKT OVER PROGRAMAREAL OG UTTEGNET AREAL I FORPROSJEKT TEKNISK BESKRIVELSE BYGNING GENERELT OVERORDNET BESKRIVELSE AV OPPFYLLELSE AV MYNDIGHETSKRAV BASERT PÅ KAPITELINNDELINGEN I TEK MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV ARKITEKT OG BYGGETEKNISK RÅDGIVER MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV VVS-RÅDGIVER MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV EL-RÅDGIVER BESKRIVELSE AV BYGNINGSMESSIG UTFØRELSE OG MATERIALBRUK FELLES RIGGING RIVINGSARBEIDER BYGNING GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER OG HIMLINGER YTTERTAK INVENTAR OG UTSTYR TRAPPER BESKRIVELSE AV VVS-TEKNISKE ANLEGG GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG BRANNSLOKKINGSANLEGG GASS OG TRYKKLUFTANLEGG KULDE- OG KJØLEANLEGG LUFTBEHANDLINGSANLEGGET AUTOMATIKKANLEGG UTVENDIG ANLEGG BESKRIVELSE AV EL-TEKNISKE ANLEGG GENERELLE ANLEGG HØYSPENNING FORDELINGSANLEGG LYSANLEGG VARMEANLEGG DRIFTSTEKNISKE ANLEGG TELE OG AUTOMATISERING DATAKOMMUNIKASJON TELEFON ALARM- OG SIGNALANLEGG LYD OG BILDEANLEGG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON BUSS SYSTEM ELEKTRO RESERVEKRAFTANLEGG HEISER UTENDØRS ELKRAFTANLEGG...41

8 FORPROSJEKT SIDE 3 AV TIDSPLAN, OVERORDNEDE STYRINGSDOKUMENTER HOVEDFREMDRIFTSPLAN ENTREPRISEPLAN ANDRE STYRINGSDOKUMENTER KOSTNADSKALKYLER MED PROSJEKTBUDSJETT KONTOPLAN. UTFØRING AV BEREGNINGENE GRUNNLAG OG NIVÅ FOR KOSTNADSBEREGNINGENE SPESIELLE ANMERKNINGER MARGINER OG RESERVER PROSJEKTBUDSJETT ANTATT NØYAKTIGHETSGRAD Vedlagte tegninger: Situasjonsplan Plan u-etasje Plan 1. etasje Plan 2. etasje Plan 3. etasje Snitt A-A, B-B, og C-C. Fasade Nord, Øst og Syd.

9 FORPROSJEKT SIDE 4 AV SAMMENDRAG 0.1 Grunnlag/planforutsetninger Prosjektet er et ledd i Opptrappingsplanen for psykiatri og samtidig en samlokalisering av psykiatri og somatikk. Videre foretas det parallelt en ombygging/tilpassing i eksisterende bygg for rasjonalisering av sykehusets somatiske drift. Dette for å oppnå driftsmessige gevinster. 0.2 Arealer Prosjektet omfatter følgende arealer: Nybygg (tilbygg) m 2 Ombygging m 2 Oppussing 379 m 2 Sum berørte arealer m Plangrep Psykiatridelen er lagt som et tilbygg til nordfløyen mot øst og gir en ny og bedre hovedinngang. Ombygging av eksisterende arealer er basert på ønsket om en optimal kostnadsmessig løsning hvor minst mulig av eksisterende bygningsmasse blir berørt. Det er dessuten lagt stor vekt på å få frem en planløsning som effektiviserer sykehusets drift etter ombyggingen. 0.4 Kostnader/prosjektbudsjett Totalbudsjett/kostnader Kr Fordelt på følgende: Nybygg Kr Ombygging Kr Oppussing Kr SUM Kr Inklusiv antatt prisstigning frem til ferdigstillelse. 0.5 Tidsplan Ved oppstart av deltaljprosjektering i august i år vil byggearbeidene kunne starte våren 2005 (mai) og være ferdigstillet innen årsskiftet 2006/2007.

10 FORPROSJEKT SIDE 5 AV GENERELL ORIENTERING. ORGANISASJON. 1.1 Kort om prosjektet. Prosjektets mål er at psykiatri og somatikk skal være integrert, og der den intime størrelsen på sykehuset gjør et utstrakt samarbeid mellom fagområdene mulig. Det legges til rette for integrering på følgende områder: - Psykiatrisk poliklinikk integreres i sykehusanlegget blant annet ved å etablere et nytt felles publikumsområde i 1. etg., som gir adkomst til både somatiske og psykiatriske poliklinikker. Ny psykiatrisk poliklinikk etableres delvis i eksisterende lokaler i hovedbygg, delvis i tilbygg til dette. - Overvåkningssenger og psykiatrisenger integreres i medisinsk sengeområde. - Dagkirurgi integreres med kirurgisk sengeområde. - Hele sengeområdet organiseres under èn ledelse. 1.2 Organisasjon, generelt. Prosjektet planlegges og styres etter helseforetakets praksis med intern prosjektleder fra Nordlandssykehuset HF og en eksternt engasjert prosjekteringsgruppe som ledes av en prosjektkoordinator. I tillegg er det etablert en brukergruppe blant de ansatte ved sykehuset som har deltatt med innspill i planprosessen. Prosjekteringsorganisasjonen følger en normal organisasjonsmodell, se pkt Prosjekteringsgruppen. Knut Kaspersen er Nordlandssykehusets prosjektleder i denne byggesaken. I tillegg har leder av helseforetakets utbyggingsavdeling Agnar Nikolaisen deltatt i planprosessen. Følgende eksterne rådgivere er engasjert: Prosjektkoordinator (PK) Arkitekt (ARK) Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB) Rådgivende ingeniør EL-teknikk (RIE) Rådgivende ingeniør VVS-teknikk (RIV) Siv.ing. Odd H. Pedersen AS FRISK Arkitekter AS AS Planas Elvita AS Det er i planprosessen så langt gjennomført 5 prosjekteringsmøter og 8 brukermøter. 1.4 Brukermedvirkning Alle berørte avdelinger ved sykehuset er trukket inn i programfasen og forprosjektfasen gjennom brukermøter og annen skriftlig og muntlig kontakt. Det er avholdt 8 brukermøter.

11 FORPROSJEKT SIDE 6 AV Organisasjonskart. HELSE NORD RHF NORDLANDSSYKEHUSET HF STYRET NORDLANDSSYKEHUSET HF DIREKTØR Eivind Solheim BRUKERKOORDINATOR Frida Solbakken BRUKERGRUPPE PSYKIATRI Medlemmer BRUKERGRUPPE SOMATIKK Medlemmer UTBYGGINGAVDELINGEN UTBYGGINGSLEDER Agnar Nikolaisen ARBEIDSGRUPPER PROSJEKTLEDER Knut Kaspersen PROSJEKTKOORDINATOR Odd H. Pedersen BYGGELEDER ARK FRISK ARKITEKTER AS RIB AS Planas RIV Scandiaconsult AS RIE Elvita AS KS-LEDER ENTRE- PRENØR ENTRE- PRENØR ORDRELINJER INFORMASJONSLINJER

12 FORPROSJEKT SIDE 7 AV Plankoordinering/kommunale myndigheter. Planene er forelagt Vestvågøy kommune, blant annet gjennom avholdelse av forhåndskonferanse etter bestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. Forhåndskonferanse ble avholdt Planprosessen/dokumentasjon. Planprosessen (etter programmeringsfasens avslutning) startet med ulike konseptvurderinger og 3 alternative løsninger ble utarbeidet og vurdert. De ulike konsepter er dokumentert i eget dokument. I forprosjektfasen er alle bygningsmessige og tekniske løsninger som har betydning for prosjektet utredet av de engasjerte rådgivere. Det er gjennomført 7 ulike utredninger som er dokumentert gjennom egne dokumenter for hvert av de berørte temaene. I tillegg er det utarbeidet romfunksjonsskjemaer for hvert enkelt rom, både i nybygget og i eksisterende bygg. Alle skjemaene er gjennomgått, akseptert og signert av brukerne. Romfunksjonsskjemaene er samlet i et eget dokument

13 FORPROSJEKT SIDE 8 AV TOMT, REGULERING, KONSEPTBESKRIVELSE 2.1 Plangrunnlag Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 1990, og revidert Arealdelen av planen angir at sykehusområdet skal benyttes til offentlig formål. Det er ikke begrensninger i utnyttelse, eller andre styrende parametre 2.2 Tomt, adkomst, parkering Tomten heller svakt mot nordøst. Den nedre del av tomten er dominert av vei og parkering mens oversiden består av stor plener og et parkmessig opparbeidet område ved hovedadkomsten. Dagens hovedadkomst ligger terrengmessig lavere enn 1. etasje i bygget. For å ivareta krav om terskelfri adkomst til bygget etableres det heves veien og terrenget i adkomstsonen. Veien flyttes nærmere sørfløyen for via skråning å ivareta behovet for dagslys i nybyggets underetasje. I forhåndskonferanse med kommunen ble det påpekt at de vil kunne kreve en økning av antall parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingen. Det er i kostnadsoverslaget ikke medtatt kostnader for ny parkeringsplass men mulig plassering er vist på situasjonsplanen. 2.3 Konseptbeskrivelse, arkitektur. Integreringen av BUP/VOP i sykehuset synliggjøres alt i adkomsten til anlegget. En ny hovedinngang markerer inngangen til huset og binder sammen eksisterende somatisk sykehus og den nye psykiatrifløyen. Illustrasjon: Hovedadkomst

14 FORPROSJEKT SIDE 9 AV 47 Umiddelbart innenfor inngangen ligger felles ekspedisjon for sykehuset henvendt mot inngangen og vestibylearealet. Fra vestibylen oppnås direkte kontakt med venterom i psykiatrisk poliklinikk, røntgenavdelingen, fødeavdelingen og hovedtrappen som gir forbindelse til sengeavdelingene i 2.etasje. Nybygg psykiatri Nybygget for psykiatrisk poliklinikk er lagt på nordsiden av adkomstplassen og gir en klimatisk avskjerming av den nye hovedinngangen. Nybygget utføres i 2 etasje. Første etasje inneholder behandlerkontorer for BUP og VOP. Behandlerkontorene er standardiserte i størrelse og utforming. I direkte tilknytning til nybygget i dagens administrasjonsbygg plasseres felles administrasjon for psykiatrisk avdeling. Disse rommene tas i bruk uten annen ombygging / oppussing av arealene enn den som fremtvinges av tilbygget. Venterom legges også i eksisterende bygg mellom nybygget og hovedvestibylen. I videre bearbeiding av prosjektet vil det bli lagt vekt på å sonedele venterommet med en skjermet del for barn. I underetasjen er avdelingens gruppe- og terapirom samlet. En ny åpen trapp formidler kontakten mellom de to etasjene i bygget. For å sikre tilgjengelighet for alle brukere er det medtatt en egen heis i nybygget. Øvrige arealer i underetasjen er avsatt til kontorer for psykiatrisk avdeling og kontorer som må erstattes som følge av rokkeringer for integrering av psykiatrisenger i medisinsk post.

15 FORPROSJEKT SIDE 10 AV 47 Ombygginger For å kunne etablere psykiatrisenger i somatiske sengeposter må en del avdelinger rokkeres / ombygges. Det har i arbeidet med forprosjektet blitt studert flere alternative løsninger. Den løsning som ble valgt ble valgt ut fra ønske om å minimalisere investeringskostnadene samtidig som det bygges en løsning som ivaretar krav om bedret driftsøkonomi som følge av sambruk av personellressurser. Den valgte løsning kan oppsummeres som følger: Intensiv/hjerteovervåkning flyttes fra første etasje østfløy til andre etasje midtfløy for å gi plass til fødeavdeling. Intensivavsnittet samlokaliseres med oppvåkningen. Ved å åpne opp mellom intensiv og oppvåkning oppnås en samdriftsgevinst ved at oppvåkning og intensiv kan drives fra en felles arbeidsbase. Samlokaliseringen kan i tillegg minske presset på oppvåkningssengene da intensivpasienter om ønskelig kan kjøres direkte til intensiv etter operasjon. Ny plassering Intensiv Illustrasjon : Ny plassering intensivavdeling i 2. etasje Fødeavdelingen flyttes fra andre etasje sydfløy til første etasje østfløy. Denne plasseringen gir nærhet til hovedinngang og mottak og skjermer føde-/ barselsengene fra øvrige sengeposter. Medisinsk sengepost flyttes fra andre etasje øst- til andre etasje vest- og sydfløy for å gi plass for integrerte psykiatrisenger. De integrerte psykiatrisengene legges innerst i vestfløyen og bygges som enerom med direkte adkomst til bad/ wc. Kirurgisk sengepost flyttes fra andre etasje vestfløy til andre etasje østfløy. Denne flyttingen medfører ingen ombygging eller oppussing. Det legges til rette for en felles personellbase for sengepostene i 2. etasje. Eksisterende vaktrom i fløyene benyttes som arbeidsbaser i nær kontakt med pasientrommene.

16 FORPROSJEKT SIDE 11 AV 47 Felles personellbase Illustrasjon : Felles personellbase for sengeetasjen

17 FORPROSJEKT SIDE 12 AV Arealoversikt over programareal og uttegnet areal i forprosjekt. Sammenligninger her gjelder poliklinikk for BUP/VOP Romprogram for Poliklinikk BUP/VOP Romtype/funksjon Ant. Str. Sum m 2 Fellesfunksjoner BUP/VOP Antall rom prosjekt Areal rom prosjekt Sum areal prosjekt Resepsjon ,0 15,0 15,0 Kontor merkantile ,0 5,0 20,0 Nærarkiv ,0 15,8 15,8 Rekvisitalager ,0 7,6 7,6 Postrom ,0 9,9 9,9 Kommentar Møterom ,0 25,0 50,0 Eks bygg Grupperom/utageringsrom ,0 50,0 50,0 Personalrom/bibliotek ,0 25,0 25,0 Eks bygg Auditorium/telestudio Publikumstoalett ,0 2,0 4,0 HCWC publikum ,0 5,0 5,0 WC personale ,0 2,0 - HCWC personale ,0 5,0 5,0 Pendlerkontor ,0 15,0 45,0 Studentkontor ,0 12,3 24,6 Testrom ,0 11,8 11,8 Undersøkelsesrom for leger ,0 11,0 11,0 Adm.sjef ,0 13,2 13,2 Avd.overlege ,0 13,2 26,4 Nestleder VOP ,0 14,7 14,7 Sekretær ,0 12,0 12,0 1,0 7,7 7,7 Kontor sykepleier ,0 17,5 35,0 Sum felles BUP VOP ,7 Rombehov BUP Kontor til behandlere ,0 14,7 73,5 1,0 18,4 18,4 Terapirom familier ,0 27,1 27,1 Observasjonsrom ,0 9,9 9,9 0 1,0 11,6 11,6 Terapirom barn ,0 24,6 24,6 Venterom ,0 20,0 20,0 Del av felles Lager ,0 0,0 - Sum BUP ,1

18 FORPROSJEKT SIDE 13 AV 47 Rombehov VOP Kontor til behandlere ,0 14,7 191,1 Venterom ,0 15,0 15,0 Del av felles Sum VOP ,1 Sum psykiatri 788,0 799,9

19 FORPROSJEKT SIDE 14 AV 47 Påfølgende oversikt viser romlisten i forbindelse med ombyggingen. Romtype/funksjon Antall Areal rom prosjekt FØDEAVSNITT Sum areal prosjekt Kommentar Oppholdsrom 1,0 34,3 34,3 Lager 1,0 11,9 11,9 Skyllerom 1,0 12,2 12,2 WC/ Bad 1,0 3,4 3,4 Forgang 1,0 4,1 4,1 Spebarnsrom 1,0 13,2 13,2 Eks bygg Kjøkken 1,0 5,0 5,0 Vaktrom 1,0 20,0 20,0 Eks bygg 1-sengsrom Isolat 1,0 9,7 9,7 Bad Isolat 1,0 3,6 3,6 Sluse isolat 1,0 3,2 3,2 Fødestue 2,0 22,6 45,2 Bad til fødestue 1,0 8,7 8,7 Bad til fødestue 3,0 5,3 15,9 To-sengsrom 2,0 22,6 45,2 Ub rom 1,0 22,6 22,6 UB rom 1,0 29,8 29,8 Sum felles Fødeavsnitt 288,0 Med post / psykiatri Sengerom psyk 4,0 34,3 137,2 Bad til sengerom psyk 4,0 11,9 47,6 Sengerom psyk 2,0 12,2 24,4 Bad til sengerom psyk 2,0 3,4 6,8 Bad 1,0 17,0 17,0 WC 1,0 4,0 4,0 Forgang 1,0 5,0 5,0 Skyllerom 1,0 18,1 18,1 Skyllerom 1,0 20,0 20,0 Medikamentrom 1,0 11,7 11,7 Medikamentrom 1,0 12,3 12,3 Arbeidsbase 1,0 12,8 12,8 Arbeidsbase 1,0 13,5 13,5 Grupperom 1,0 10,3 10,3 Kjøkken 1,0 12,0 12,0 Kjøkken 1,0 6,5 6,5 Lager 1,0 5,0 5,0 Lager 1,0 12,3 12,3 WC / dusj 1,0 6,0 6,0 WC / dusj 1,0 4,0 4,0 Ub rom 1,0 18,2 18,2 To- sengsrom 5,0 22,0 110,0 To- sengsrom 3,0 20,3 60,9 Tre-sengsrom 2,0 29,4 58,8 En sengsrom 1,0 16,4 16,4 En sengsrom 1,0 13,8 13,8 Sluse 1,0 3,4 3,4 WC 1,0 3,4 3,4

20 FORPROSJEKT SIDE 15 AV 47 Bad 1,0 13,8 13,8 Kontor 2,0 12,0 24,0 Kontor 1,0 14,8 14,8 Samtalerom 1,0 13,6 13,6 Mottak 1,0 18,4 18,4 Lager rekvisita 1,0 3,7 3,7 UB rom 1,0 29,8 29,8 Sum felles Med. Post / psyk 789,5 Kirurgisk post Tre-sengsrom 2,0 22,2 44,4 To-sengsrom 4,0 22,2 88,8 To-sengsrom 1,0 19,2 19,2 En-sengsrom 2,0 10,5 21,0 Gang 1,0 3,2 3,2 Gang 1,0 3,0 3,0 Dusj/ WC 1,0 3,3 3,3 Dusj/ WC 1,0 3,5 3,5 Lintøy 1,0 2,7 2,7 Lager 1,0 12,1 12,1 Skyllerom 1,0 11,3 11,3 Medikament 1,0 12,0 12,0 Arbeidsbase 1,0 12,4 12,4 Kjøkken 1,0 7,9 7,9 Kontor 1,0 9,0 9,0 WC 1,0 15,1 15,1 Sum kirurgisk post 268,9 Intensiv En-sengsrom 1,0 15,4 15,4 En-sengsrom 1,0 15,9 15,9 En-sengsrom 1,0 14,7 14,7 En-sengsrom 1,0 14,6 14,6 Lager 1,0 10,8 10,8 Medikament 1,0 5,0 5,0 Arbeidsbase 1,0 15,0 15,0 WC 1,0 3,5 3,5 Skyllerom 1,0 2,7 2,7 Mobilt utstyr 1,0 4,0 4,0 Sum intensiv 101,6 Felles Personellbase 1,0 36,0 36,0 AMK 1,0 13,5 13,5 Pasientopphold 1,0 66,6 66,6 Sum felles 116,1

21 FORPROSJEKT SIDE 16 AV TEKNISK BESKRIVELSE BYGNING 3.1 Generelt Det er under dette hovedkapitel gitt en kortfattet beskrivelse av bygget basert på koder etter NS 3451 Bygningsdeltabellen. Det er i tillegg medtatt en stikkordsmessig dokumentasjon av oppfyllelsen av myndighetskravene i Plan og Bygningsloven med teknisk forskrift (TEK). 3.2 Overordnet beskrivelse av oppfyllelse av myndighetskrav basert på kapitelinndelingen i TEK MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV ARKITEKT OG BYGGETEKNISK RÅDGIVER Personlig og materiell sikkerhet, TEK 7 4. Sikkerhet i bruk Byggverket og de nære arealer er planlagt ut fra krav og sikkerhet i TEK. Bygget er planlagt uten utstikkende bygningsdeler eller ramper som kan forårsake sammenstøt med byggverk. Oppholdsrom er dimensjonert ut fra krav til volum, romhøyder, møblering og adkomst uten at sikkerhet reduseres. Bygget er tilrettelagt for funksjons- og orienteringshemmede med direkte adkomst fra bakkeplanet. Utvendige trapper har stigningsforhold i henhold til REN. Dører og vinduer er planlagt ut fra krav til sikkerhet mot sammenstøt i alle kommunikasjonsveier ( 7 41, 1 og 2 TEK). Gulv er planlagt med hensyn til sikkerhet i bruk. Det er tatt hensyn til overflate, renhold, sklisikkerhet i våtrom. ( ). Bygget er planlagt uten nivåforskjeller med unntak av overgang til underetasje eksisterende administrasjonsbygg som ligger høyere enn ny etasje. Trapper er utført i henhold til NS og TEK. Utearealer Utearealene er godt skjermet mot trafikk. Nivåforskjeller > 0,5 m på tomten og utvendige adkomsttrapper er planlagt sikret med rekkverk. Utvendige adkomsttrapper har max 16 cm opptrinn i henhold til (TEK, REN). Lydforhold og vibrasjoner Bygning og bruksområder i bygning er i henhold til dette kapittel beskyttet mot innvendige og utvendige støykilder. Det er lagt vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid og hvile. Ulike brukerområder er sikret mot støy i henhold til minstekrav i NS Luftlyd Skille mellom pasientrom og behandlingsrom har lydvegger som tilfredsstiller kravet til klasse C på 48dB.

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller REVIDERT VERSJON (1 1) Juli 2015 Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Det tas forbehold om

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer