NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK"

Transkript

1 Styresaknr. 37/04 REF: 2002/ NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg: - Styresak 46/02 Nordlandssykehuset Lofoten, vurdering av kliniske funksjoner-utviklingsprosjekt - Styresak 19/03 Nordlandssykehuset Lofoten integrering BUP/VOP i somatikken omlegging av klinisk organisering somatikken - orienteringssak - Styresak 23/03 Opptrappingsplanen for psykisk helsevern; oversikt over bruk av midler i Nordlandssykehuset samt forslag til videre planlegging - Styresak 6/04 Orienteringssaker til styret - Planstatus utbyggingsprosjekter Bodø og Lofoten - Styresak 10/04 Opptrappingsplan psykiatri utbyggingsprosjekter Nordlandssykehuset HF - Styresak 29/04 Opptrapping psykiatri Nordlandssykehuset Lofoten, innfasing av fagpersonell 2004 og Forstudien - sluttrapport pr (vedlagt styresak 19/03) - Rapport fra S-Konsult AS vedr. fremtidig sengebehov (vedlagt styresak 19/03) Trykte vedlegg Vedlegg 1 : Forprosjekt Nordlandssykehuset Lofoten Samlokalisering Bup/Vop og somatikk mai 2004 Vedlegg 2 : Notat vedr. kompetanseutvikling fra Astrid Jacobsen Opplæringsavd Saksbehandlers kommentar: I. Innledning Styret inviteres i denne saken til å gi sin tilslutning til at arbeidet med realisering av bygningsmessige konsekvenser av opptrappingsplanen for psykiatri samt samlokalisering av somatiske funksjoner videreføres. Det betyr en samlet investering på 61 mill kr som fordeler seg slik: Nybygg Ombygging Oppussing 36,6 mill kr 21,0 mill kr 3,4 mill kr Kostnadene er inklusive antatt prisstigning fram til ferdigstillelse. Investeringen er beregnet å gi en årlig innsparing på mellom 5 og 7 mill kr. Det vil bli igangsatt arbeid med å konkretisere innsparingsplanen. Med positiv styrebeslutning i september 2004, vil detaljprosjektering starte umiddelbart og byggearbeidene vil kunne starte våren 2005 og med ferdigstillelse innen årsskiftet 2006/2007. Ved de bygningsmessige endringer, som følger av prosjektet, legges det til rette for at Nordlandssykehuset Lofoten skal fremstå som et moderne og integrert lokalsykehus som innfrir de krav eier setter til Styresak 37/

2 behandlingskvalitet, kvantitet og økonomi. Nordlandssykehuset Lofoten kan da betegnes som et Integrert lokalsykehus. Med dette menes i vid forstand en horisontalt organisert virksomhet, hvor ressurser nyttes etter behov. I tillegg til etablering av nye arealer for økt poliklinisk virksomhet innenfor psykiatri legger byggeprosjektet til rette for følgende endringer: Intensiv/hjerteovervåkning flyttes fra første etasje østfløy til andre etasje midtfløy for å gi plass til fødeavdeling. Intensivavsnittet samlokaliseres med oppvåkningen. Ved å åpne opp mellom intensiv og oppvåkning oppnås en samdriftsgevinst ved at oppvåkning og intensiv kan drives fra en felles arbeidsbase. Samlokaliseringen kan i tillegg minske presset på oppvåkningssengene da intensivpasienter om ønskelig kan kjøres direkte til intensiv etter operasjon. Fødeavdelingen flyttes fra andre etasje sydfløy til første etasje østfløy. Denne plasseringen gir nærhet til hovedinngang og mottak og skjermer føde-/ barselsengene fra øvrige sengeposter. Medisinsk sengepost flyttes fra andre etasje øst- til andre etasje vest- og sydfløy for å gi plass for integrerte psykiatrisenger. De integrerte psykiatrisengene legges innerst i vestfløyen og bygges som enerom med direkte adkomst til bad/ wc. Kirurgisk sengepost flyttes fra andre etasje vestfløy til andre etasje østfløy. Denne flyttingen medfører ingen ombygging eller oppussing. Det legges til rette for en felles personellbase for sengepostene i 2. etasje. Eksisterende vaktrom i fløyene benyttes som arbeidsbaser i nær kontakt med pasientrommene. Det legges til rette for integrering på følgende områder: - Psykiatrisk poliklinikk integreres i sykehusanlegget blant annet ved å etablere et nytt felles publikumsområde i 1. etg., som gir adkomst til både somatiske og psykiatriske poliklinikker. Ny psykiatrisk poliklinikk etableres delvis i eksisterende lokaler i hovedbygg, delvis i tilbygg til dette. - Overvåkningssenger og psykiatrisenger integreres i medisinsk sengeområde. - Dagkirurgi integreres med kirurgisk sengeområde. - Hele sengeområdet organiseres under èn ledelse. II. Organisering byggeprosjekt Prosjektet planlegges og styres etter helseforetakets praksis med prosjektleder fra Nordlandssykehuset HF, Utbyggingsavdelingen, og eksternt engasjert prosjekteringsgruppe og prosjektkoordinator. I tillegg er det etablert en bredt sammensatt brukergruppe med representanter for sykehusets ledelse, alle berørte avdelinger, tillitsvalgte samt Foreningen for mental helse. Prosjekteringsorganisasjonen er underlagt direktøren. III. Historikk bakgrunn for saken I april 1993 ble det fra daværende Lofoten sykehus tatt initiativ til et Generalplanarbeid. I regi av dette ble ny operasjonsavdeling, ny dagkirurgienhet og oppussing av laboratorium og medisinsk sengepost gjennomført. Arbeidet foregikk på slutten av 1990-tallet. Integrering av intensivavdelingen i sengepost ble ikke gjennomført. Den statlige opptrappingsplanen i psykiatri er kommet i ettertid. a) Oppfølging av opptrappingsplan for psykiatri Styresak 37/

3 Gjennom Opptrappingsplanen for psykiatri skal det integreres 6 psykiatriske senger i medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. I tillegg skal den polikliniske virksomheten innen psykiatri utvides. I henhold til planen skal denne virksomheten integreres med den somatiske virksomheten. Det er fra staten bevilget 30 mill. kr. (2000-kroner; skal indeksreguleres) til de bygningsmessige endringer for disse tiltakene. Sykehuset vil som en del av opptrappingsplanen bli tilført 10,8 mill kr til finansiering av 22 nye stillinger med tilhørende drift. b) Økonomisk tilpasning av drift somatikk Den somatiske delen av Nordlandssykehuset Lofoten står sammen med resten av Nordlandssykehuset foran betydelige økonomiske tilpasninger. Gjennom omlegging av driften til mer fleksibel bruk av ressursene slik byggeprosjektet legger til rette for vil driftskostnadene kunne reduseres. Sykehuset er i dag tradisjonelt organisert; avdeling for avdeling. Likeså er bygningskroppen tilpasset vertikal organisasjonstenkning. En effektivisering av driften kan best skje ved samling av pleieressursene i ett område, på en måte som stimulerer oppgaveløsning og kunnskapsdeling med en samkjørt stab på tvers av de tradisjonelle avdelingsskillene medisin/intensiv/kirurgi. Dette vil forutsette både bygningsmessige endringer/investeringer og ikke minst mentale omstillinger i samtlige ansattegrupper. IV. Nybygg bygningsmessige enringer Prosjektet omfatter følgende arealer : Nybygg/tilbygg 1291 m2 Bto. Ombygging 1408 m2 Bto. Oppussing 379 m2 Bto. Sum berørt areal 3078 m2 Bto., som tilsvarer 2364 m2 netto. a) Konseptbeskrivelse, arkitektur. Integreringen av BUP/VOP i sykehuset synliggjøres alt i adkomsten til anlegget. En ny hovedinngang markerer inngangen til huset og binder sammen eksisterende somatisk sykehus og den nye psykiatrifløyen. Umiddelbart innenfor inngangen ligger felles ekspedisjon for sykehuset henvendt mot inngangen og vestibylearealet. Fra vestibylen oppnås direkte kontakt med venterom i psykiatrisk poliklinikk, røntgenavdelingen, fødeavdelingen og hovedtrappen som gir forbindelse til sengeavdelingene i 2.etasje. b) Nybygg psykiatri Nybygget for psykiatrisk poliklinikk er lagt på nordsiden av adkomstplassen og gir en klimatisk avskjerming av den nye hovedinngangen. Nybygget utføres i 2 etasjer. Første etasje inneholder behandlerkontorer for BUP og VOP. Behandlerkontorene er standardiserte i størrelse og utforming. I direkte tilknytning til nybygget i dagens administrasjonsbygg plasseres felles administrasjon for psykiatrien. Disse rommene tas i bruk uten annen ombygging / oppussing av arealene enn den som fremtvinges av tilbygget. Venterom legges også i eksisterende bygg mellom nybygget og hovedvestibylen. I videre bearbeiding av prosjektet vil det bli lagt vekt på å sonedele venterommet med en skjermet del for barn. Styresak 37/

4 I underetasjen er avdelingens gruppe- og terapirom samlet. En ny åpen trapp formidler kontakten mellom de to etasjene i bygget. For å sikre tilgjengelighet for alle brukere er det medtatt en egen heis i nybygget. Øvrige arealer i underetasjen er avsatt til kontorer for psykiatrisk avdeling og kontorer som må erstattes som følge av rokkeringer for integrering av psykiatrisenger i medisinsk post. c) Ombygginger For å kunne etablere psykiatrisenger i somatiske sengeposter må en del avdelinger rokkeres / ombygges. Det har i arbeidet med forprosjektet blitt studert flere alternative løsninger. Den løsning som ble valgt ble valgt ut fra ønske om å minimalisere investeringskostnadene samtidig som det bygges en løsning som ivaretar krav om bedret driftsøkonomi som følge av sambruk av personellressurser. V. Økonomi Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5% vil prosjektet gi en økning i gjennomsnittlige årlige kapitalkostnadene på ca 3 mill kr, hvorav 1 mill kompenseres gjennomopptrappingsplanen for psykiatri. Økning i kapitalkostnadene 1. år etter ferdigstilling utgjør 4,5 mill kr. Med de krav som er stilt til helseforetakene om reduksjon i bruk av kapital samt budsjettbalanse i 2005, må de økte kapitalkostnadene ved prosjektet finansieres gjennom økte inntekter/reduserte kostnader som prosjektet gir. I Forstudien er potensialet for besparelser beregnet til årsverk, som med en gjennomsnittlig årsverkskostnad på kr gir et postensiale for kostnadsresuksjon på 5,0 6,8 mill kr. Frem mot endelig sluttføring av prosjektet vil nyansettelser tilpasses fremtidig behov slik at en unngår oppsigelsessituasjoner. En bemerker at det i hovedsak er snakk om personell hvor høy turnover er vanlig. Helse Nord har i sitt budsjettopplegg for 2005, jfr budsjettsaken til styret, lagt til rette realisering av prosjektet. Investeringsplanen til Helse Nord forutsetter et låneopptak på 300 mill kr som må godkjennes av staten. Endeling avklaring om investeringsrammene vil derfor først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. VI. Kompetanseutvikling Det vises til utkast til kompetanseutvikling vedlagt saken. VII. Konklusjon Investeringen som det inviteres til, vil styrke Nordlandssykehuset generelt og Lofoten spesielt. De er fremtidsrettede og vil gi personalet nye og betydelige utfordringer, som prosessen til nå har vist at det er positivitet til. Driftsmodellen som det legges opp til må sees på som en mellommodell i forhold til det tradisjonelle lokalsykehus og det nærsykehuskonseptet som Helse Nord har utviklet. Prsjektet med en ramme på 61 mill kr vil med tilhørende ny driftsmodell legge til rette for driftsbesparelser på 5 7 mill kr. Med netto økte kapitalkostnader på 3,5 mill kr frigjøres derfor ressurser til løsning av helseforetakets økonomiske utfordringer. Bygging vil først kunne starte etter at statsbudsjettet er behandlet og endelig finansiering er avklart. For å sikre fremdriften i arbeidet anbefales styret å gi sin prinsipielle tilslutning til at detaljprosjektering kan starte umiddelbart innenfor en arealramme på 3078 m2 Bto og en kostnadsramme på 61 mill kr. Styret anbefales videre å gi sin tilslutning til at prosjektet realiseres såfremt finansiering stilles til disposisjon i tråd med vedtak i styresak Helse Nord nr 45/2004. Styresak 37/

5 VIII. Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at Forprosjektet for opptrappingsplanen for psykiatri Lofoten og intergrering av øvrig somatikk, videreføres i en detaljprosjekteringsfase og innenfor en kostnadsramme på 61 mill kr. 2. Med forbehold om endelig finansiering realiseres prosjektet med en brutto arelramme på 3078 m2 hvorav 1291 m2 er nybygd areal og resterende ombygd/oppusset. Netto arealramme utgjør 2364 m2. 3. Under forutsetning av finansiering gjennom budsjettvedtak for 2005 startes byggearbeidet våren 2005 og sluttføres ved årsskiftet 2006/ Realisering av prosjektet forutsetter reduserte driftskostnader på 5 7 mill kr, tilsvarende årsverk, for å finansiere økte kapitalkostnader. Avstemming: Vedtak: Styresak 37/

6 FORPROSJEKT NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN MAI 2004

7 FORPROSJEKT SIDE 2 AV SAMMENDRAG GRUNNLAG/PLANFORUTSETNINGER AREALER PLANGREP KOSTNADER/PROSJEKTBUDSJETT TIDSPLAN GENERELL ORIENTERING. ORGANISASJON KORT OM PROSJEKTET ORGANISASJON, GENERELT PROSJEKTERINGSGRUPPEN BRUKERMEDVIRKNING ORGANISASJONSKART PLANKOORDINERING/KOMMUNALE MYNDIGHETER PLANPROSESSEN/DOKUMENTASJON TOMT, REGULERING, KONSEPTBESKRIVELSE PLANGRUNNLAG TOMT, ADKOMST, PARKERING KONSEPTBESKRIVELSE, ARKITEKTUR AREALOVERSIKT OVER PROGRAMAREAL OG UTTEGNET AREAL I FORPROSJEKT TEKNISK BESKRIVELSE BYGNING GENERELT OVERORDNET BESKRIVELSE AV OPPFYLLELSE AV MYNDIGHETSKRAV BASERT PÅ KAPITELINNDELINGEN I TEK MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV ARKITEKT OG BYGGETEKNISK RÅDGIVER MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV VVS-RÅDGIVER MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV EL-RÅDGIVER BESKRIVELSE AV BYGNINGSMESSIG UTFØRELSE OG MATERIALBRUK FELLES RIGGING RIVINGSARBEIDER BYGNING GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER OG HIMLINGER YTTERTAK INVENTAR OG UTSTYR TRAPPER BESKRIVELSE AV VVS-TEKNISKE ANLEGG GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG BRANNSLOKKINGSANLEGG GASS OG TRYKKLUFTANLEGG KULDE- OG KJØLEANLEGG LUFTBEHANDLINGSANLEGGET AUTOMATIKKANLEGG UTVENDIG ANLEGG BESKRIVELSE AV EL-TEKNISKE ANLEGG GENERELLE ANLEGG HØYSPENNING FORDELINGSANLEGG LYSANLEGG VARMEANLEGG DRIFTSTEKNISKE ANLEGG TELE OG AUTOMATISERING DATAKOMMUNIKASJON TELEFON ALARM- OG SIGNALANLEGG LYD OG BILDEANLEGG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON BUSS SYSTEM ELEKTRO RESERVEKRAFTANLEGG HEISER UTENDØRS ELKRAFTANLEGG...41

8 FORPROSJEKT SIDE 3 AV TIDSPLAN, OVERORDNEDE STYRINGSDOKUMENTER HOVEDFREMDRIFTSPLAN ENTREPRISEPLAN ANDRE STYRINGSDOKUMENTER KOSTNADSKALKYLER MED PROSJEKTBUDSJETT KONTOPLAN. UTFØRING AV BEREGNINGENE GRUNNLAG OG NIVÅ FOR KOSTNADSBEREGNINGENE SPESIELLE ANMERKNINGER MARGINER OG RESERVER PROSJEKTBUDSJETT ANTATT NØYAKTIGHETSGRAD Vedlagte tegninger: Situasjonsplan Plan u-etasje Plan 1. etasje Plan 2. etasje Plan 3. etasje Snitt A-A, B-B, og C-C. Fasade Nord, Øst og Syd.

9 FORPROSJEKT SIDE 4 AV SAMMENDRAG 0.1 Grunnlag/planforutsetninger Prosjektet er et ledd i Opptrappingsplanen for psykiatri og samtidig en samlokalisering av psykiatri og somatikk. Videre foretas det parallelt en ombygging/tilpassing i eksisterende bygg for rasjonalisering av sykehusets somatiske drift. Dette for å oppnå driftsmessige gevinster. 0.2 Arealer Prosjektet omfatter følgende arealer: Nybygg (tilbygg) m 2 Ombygging m 2 Oppussing 379 m 2 Sum berørte arealer m Plangrep Psykiatridelen er lagt som et tilbygg til nordfløyen mot øst og gir en ny og bedre hovedinngang. Ombygging av eksisterende arealer er basert på ønsket om en optimal kostnadsmessig løsning hvor minst mulig av eksisterende bygningsmasse blir berørt. Det er dessuten lagt stor vekt på å få frem en planløsning som effektiviserer sykehusets drift etter ombyggingen. 0.4 Kostnader/prosjektbudsjett Totalbudsjett/kostnader Kr Fordelt på følgende: Nybygg Kr Ombygging Kr Oppussing Kr SUM Kr Inklusiv antatt prisstigning frem til ferdigstillelse. 0.5 Tidsplan Ved oppstart av deltaljprosjektering i august i år vil byggearbeidene kunne starte våren 2005 (mai) og være ferdigstillet innen årsskiftet 2006/2007.

10 FORPROSJEKT SIDE 5 AV GENERELL ORIENTERING. ORGANISASJON. 1.1 Kort om prosjektet. Prosjektets mål er at psykiatri og somatikk skal være integrert, og der den intime størrelsen på sykehuset gjør et utstrakt samarbeid mellom fagområdene mulig. Det legges til rette for integrering på følgende områder: - Psykiatrisk poliklinikk integreres i sykehusanlegget blant annet ved å etablere et nytt felles publikumsområde i 1. etg., som gir adkomst til både somatiske og psykiatriske poliklinikker. Ny psykiatrisk poliklinikk etableres delvis i eksisterende lokaler i hovedbygg, delvis i tilbygg til dette. - Overvåkningssenger og psykiatrisenger integreres i medisinsk sengeområde. - Dagkirurgi integreres med kirurgisk sengeområde. - Hele sengeområdet organiseres under èn ledelse. 1.2 Organisasjon, generelt. Prosjektet planlegges og styres etter helseforetakets praksis med intern prosjektleder fra Nordlandssykehuset HF og en eksternt engasjert prosjekteringsgruppe som ledes av en prosjektkoordinator. I tillegg er det etablert en brukergruppe blant de ansatte ved sykehuset som har deltatt med innspill i planprosessen. Prosjekteringsorganisasjonen følger en normal organisasjonsmodell, se pkt Prosjekteringsgruppen. Knut Kaspersen er Nordlandssykehusets prosjektleder i denne byggesaken. I tillegg har leder av helseforetakets utbyggingsavdeling Agnar Nikolaisen deltatt i planprosessen. Følgende eksterne rådgivere er engasjert: Prosjektkoordinator (PK) Arkitekt (ARK) Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB) Rådgivende ingeniør EL-teknikk (RIE) Rådgivende ingeniør VVS-teknikk (RIV) Siv.ing. Odd H. Pedersen AS FRISK Arkitekter AS AS Planas Elvita AS Det er i planprosessen så langt gjennomført 5 prosjekteringsmøter og 8 brukermøter. 1.4 Brukermedvirkning Alle berørte avdelinger ved sykehuset er trukket inn i programfasen og forprosjektfasen gjennom brukermøter og annen skriftlig og muntlig kontakt. Det er avholdt 8 brukermøter.

11 FORPROSJEKT SIDE 6 AV Organisasjonskart. HELSE NORD RHF NORDLANDSSYKEHUSET HF STYRET NORDLANDSSYKEHUSET HF DIREKTØR Eivind Solheim BRUKERKOORDINATOR Frida Solbakken BRUKERGRUPPE PSYKIATRI Medlemmer BRUKERGRUPPE SOMATIKK Medlemmer UTBYGGINGAVDELINGEN UTBYGGINGSLEDER Agnar Nikolaisen ARBEIDSGRUPPER PROSJEKTLEDER Knut Kaspersen PROSJEKTKOORDINATOR Odd H. Pedersen BYGGELEDER ARK FRISK ARKITEKTER AS RIB AS Planas RIV Scandiaconsult AS RIE Elvita AS KS-LEDER ENTRE- PRENØR ENTRE- PRENØR ORDRELINJER INFORMASJONSLINJER

12 FORPROSJEKT SIDE 7 AV Plankoordinering/kommunale myndigheter. Planene er forelagt Vestvågøy kommune, blant annet gjennom avholdelse av forhåndskonferanse etter bestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. Forhåndskonferanse ble avholdt Planprosessen/dokumentasjon. Planprosessen (etter programmeringsfasens avslutning) startet med ulike konseptvurderinger og 3 alternative løsninger ble utarbeidet og vurdert. De ulike konsepter er dokumentert i eget dokument. I forprosjektfasen er alle bygningsmessige og tekniske løsninger som har betydning for prosjektet utredet av de engasjerte rådgivere. Det er gjennomført 7 ulike utredninger som er dokumentert gjennom egne dokumenter for hvert av de berørte temaene. I tillegg er det utarbeidet romfunksjonsskjemaer for hvert enkelt rom, både i nybygget og i eksisterende bygg. Alle skjemaene er gjennomgått, akseptert og signert av brukerne. Romfunksjonsskjemaene er samlet i et eget dokument

13 FORPROSJEKT SIDE 8 AV TOMT, REGULERING, KONSEPTBESKRIVELSE 2.1 Plangrunnlag Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 1990, og revidert Arealdelen av planen angir at sykehusområdet skal benyttes til offentlig formål. Det er ikke begrensninger i utnyttelse, eller andre styrende parametre 2.2 Tomt, adkomst, parkering Tomten heller svakt mot nordøst. Den nedre del av tomten er dominert av vei og parkering mens oversiden består av stor plener og et parkmessig opparbeidet område ved hovedadkomsten. Dagens hovedadkomst ligger terrengmessig lavere enn 1. etasje i bygget. For å ivareta krav om terskelfri adkomst til bygget etableres det heves veien og terrenget i adkomstsonen. Veien flyttes nærmere sørfløyen for via skråning å ivareta behovet for dagslys i nybyggets underetasje. I forhåndskonferanse med kommunen ble det påpekt at de vil kunne kreve en økning av antall parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingen. Det er i kostnadsoverslaget ikke medtatt kostnader for ny parkeringsplass men mulig plassering er vist på situasjonsplanen. 2.3 Konseptbeskrivelse, arkitektur. Integreringen av BUP/VOP i sykehuset synliggjøres alt i adkomsten til anlegget. En ny hovedinngang markerer inngangen til huset og binder sammen eksisterende somatisk sykehus og den nye psykiatrifløyen. Illustrasjon: Hovedadkomst

14 FORPROSJEKT SIDE 9 AV 47 Umiddelbart innenfor inngangen ligger felles ekspedisjon for sykehuset henvendt mot inngangen og vestibylearealet. Fra vestibylen oppnås direkte kontakt med venterom i psykiatrisk poliklinikk, røntgenavdelingen, fødeavdelingen og hovedtrappen som gir forbindelse til sengeavdelingene i 2.etasje. Nybygg psykiatri Nybygget for psykiatrisk poliklinikk er lagt på nordsiden av adkomstplassen og gir en klimatisk avskjerming av den nye hovedinngangen. Nybygget utføres i 2 etasje. Første etasje inneholder behandlerkontorer for BUP og VOP. Behandlerkontorene er standardiserte i størrelse og utforming. I direkte tilknytning til nybygget i dagens administrasjonsbygg plasseres felles administrasjon for psykiatrisk avdeling. Disse rommene tas i bruk uten annen ombygging / oppussing av arealene enn den som fremtvinges av tilbygget. Venterom legges også i eksisterende bygg mellom nybygget og hovedvestibylen. I videre bearbeiding av prosjektet vil det bli lagt vekt på å sonedele venterommet med en skjermet del for barn. I underetasjen er avdelingens gruppe- og terapirom samlet. En ny åpen trapp formidler kontakten mellom de to etasjene i bygget. For å sikre tilgjengelighet for alle brukere er det medtatt en egen heis i nybygget. Øvrige arealer i underetasjen er avsatt til kontorer for psykiatrisk avdeling og kontorer som må erstattes som følge av rokkeringer for integrering av psykiatrisenger i medisinsk post.

15 FORPROSJEKT SIDE 10 AV 47 Ombygginger For å kunne etablere psykiatrisenger i somatiske sengeposter må en del avdelinger rokkeres / ombygges. Det har i arbeidet med forprosjektet blitt studert flere alternative løsninger. Den løsning som ble valgt ble valgt ut fra ønske om å minimalisere investeringskostnadene samtidig som det bygges en løsning som ivaretar krav om bedret driftsøkonomi som følge av sambruk av personellressurser. Den valgte løsning kan oppsummeres som følger: Intensiv/hjerteovervåkning flyttes fra første etasje østfløy til andre etasje midtfløy for å gi plass til fødeavdeling. Intensivavsnittet samlokaliseres med oppvåkningen. Ved å åpne opp mellom intensiv og oppvåkning oppnås en samdriftsgevinst ved at oppvåkning og intensiv kan drives fra en felles arbeidsbase. Samlokaliseringen kan i tillegg minske presset på oppvåkningssengene da intensivpasienter om ønskelig kan kjøres direkte til intensiv etter operasjon. Ny plassering Intensiv Illustrasjon : Ny plassering intensivavdeling i 2. etasje Fødeavdelingen flyttes fra andre etasje sydfløy til første etasje østfløy. Denne plasseringen gir nærhet til hovedinngang og mottak og skjermer føde-/ barselsengene fra øvrige sengeposter. Medisinsk sengepost flyttes fra andre etasje øst- til andre etasje vest- og sydfløy for å gi plass for integrerte psykiatrisenger. De integrerte psykiatrisengene legges innerst i vestfløyen og bygges som enerom med direkte adkomst til bad/ wc. Kirurgisk sengepost flyttes fra andre etasje vestfløy til andre etasje østfløy. Denne flyttingen medfører ingen ombygging eller oppussing. Det legges til rette for en felles personellbase for sengepostene i 2. etasje. Eksisterende vaktrom i fløyene benyttes som arbeidsbaser i nær kontakt med pasientrommene.

16 FORPROSJEKT SIDE 11 AV 47 Felles personellbase Illustrasjon : Felles personellbase for sengeetasjen

17 FORPROSJEKT SIDE 12 AV Arealoversikt over programareal og uttegnet areal i forprosjekt. Sammenligninger her gjelder poliklinikk for BUP/VOP Romprogram for Poliklinikk BUP/VOP Romtype/funksjon Ant. Str. Sum m 2 Fellesfunksjoner BUP/VOP Antall rom prosjekt Areal rom prosjekt Sum areal prosjekt Resepsjon ,0 15,0 15,0 Kontor merkantile ,0 5,0 20,0 Nærarkiv ,0 15,8 15,8 Rekvisitalager ,0 7,6 7,6 Postrom ,0 9,9 9,9 Kommentar Møterom ,0 25,0 50,0 Eks bygg Grupperom/utageringsrom ,0 50,0 50,0 Personalrom/bibliotek ,0 25,0 25,0 Eks bygg Auditorium/telestudio Publikumstoalett ,0 2,0 4,0 HCWC publikum ,0 5,0 5,0 WC personale ,0 2,0 - HCWC personale ,0 5,0 5,0 Pendlerkontor ,0 15,0 45,0 Studentkontor ,0 12,3 24,6 Testrom ,0 11,8 11,8 Undersøkelsesrom for leger ,0 11,0 11,0 Adm.sjef ,0 13,2 13,2 Avd.overlege ,0 13,2 26,4 Nestleder VOP ,0 14,7 14,7 Sekretær ,0 12,0 12,0 1,0 7,7 7,7 Kontor sykepleier ,0 17,5 35,0 Sum felles BUP VOP ,7 Rombehov BUP Kontor til behandlere ,0 14,7 73,5 1,0 18,4 18,4 Terapirom familier ,0 27,1 27,1 Observasjonsrom ,0 9,9 9,9 0 1,0 11,6 11,6 Terapirom barn ,0 24,6 24,6 Venterom ,0 20,0 20,0 Del av felles Lager ,0 0,0 - Sum BUP ,1

18 FORPROSJEKT SIDE 13 AV 47 Rombehov VOP Kontor til behandlere ,0 14,7 191,1 Venterom ,0 15,0 15,0 Del av felles Sum VOP ,1 Sum psykiatri 788,0 799,9

19 FORPROSJEKT SIDE 14 AV 47 Påfølgende oversikt viser romlisten i forbindelse med ombyggingen. Romtype/funksjon Antall Areal rom prosjekt FØDEAVSNITT Sum areal prosjekt Kommentar Oppholdsrom 1,0 34,3 34,3 Lager 1,0 11,9 11,9 Skyllerom 1,0 12,2 12,2 WC/ Bad 1,0 3,4 3,4 Forgang 1,0 4,1 4,1 Spebarnsrom 1,0 13,2 13,2 Eks bygg Kjøkken 1,0 5,0 5,0 Vaktrom 1,0 20,0 20,0 Eks bygg 1-sengsrom Isolat 1,0 9,7 9,7 Bad Isolat 1,0 3,6 3,6 Sluse isolat 1,0 3,2 3,2 Fødestue 2,0 22,6 45,2 Bad til fødestue 1,0 8,7 8,7 Bad til fødestue 3,0 5,3 15,9 To-sengsrom 2,0 22,6 45,2 Ub rom 1,0 22,6 22,6 UB rom 1,0 29,8 29,8 Sum felles Fødeavsnitt 288,0 Med post / psykiatri Sengerom psyk 4,0 34,3 137,2 Bad til sengerom psyk 4,0 11,9 47,6 Sengerom psyk 2,0 12,2 24,4 Bad til sengerom psyk 2,0 3,4 6,8 Bad 1,0 17,0 17,0 WC 1,0 4,0 4,0 Forgang 1,0 5,0 5,0 Skyllerom 1,0 18,1 18,1 Skyllerom 1,0 20,0 20,0 Medikamentrom 1,0 11,7 11,7 Medikamentrom 1,0 12,3 12,3 Arbeidsbase 1,0 12,8 12,8 Arbeidsbase 1,0 13,5 13,5 Grupperom 1,0 10,3 10,3 Kjøkken 1,0 12,0 12,0 Kjøkken 1,0 6,5 6,5 Lager 1,0 5,0 5,0 Lager 1,0 12,3 12,3 WC / dusj 1,0 6,0 6,0 WC / dusj 1,0 4,0 4,0 Ub rom 1,0 18,2 18,2 To- sengsrom 5,0 22,0 110,0 To- sengsrom 3,0 20,3 60,9 Tre-sengsrom 2,0 29,4 58,8 En sengsrom 1,0 16,4 16,4 En sengsrom 1,0 13,8 13,8 Sluse 1,0 3,4 3,4 WC 1,0 3,4 3,4

20 FORPROSJEKT SIDE 15 AV 47 Bad 1,0 13,8 13,8 Kontor 2,0 12,0 24,0 Kontor 1,0 14,8 14,8 Samtalerom 1,0 13,6 13,6 Mottak 1,0 18,4 18,4 Lager rekvisita 1,0 3,7 3,7 UB rom 1,0 29,8 29,8 Sum felles Med. Post / psyk 789,5 Kirurgisk post Tre-sengsrom 2,0 22,2 44,4 To-sengsrom 4,0 22,2 88,8 To-sengsrom 1,0 19,2 19,2 En-sengsrom 2,0 10,5 21,0 Gang 1,0 3,2 3,2 Gang 1,0 3,0 3,0 Dusj/ WC 1,0 3,3 3,3 Dusj/ WC 1,0 3,5 3,5 Lintøy 1,0 2,7 2,7 Lager 1,0 12,1 12,1 Skyllerom 1,0 11,3 11,3 Medikament 1,0 12,0 12,0 Arbeidsbase 1,0 12,4 12,4 Kjøkken 1,0 7,9 7,9 Kontor 1,0 9,0 9,0 WC 1,0 15,1 15,1 Sum kirurgisk post 268,9 Intensiv En-sengsrom 1,0 15,4 15,4 En-sengsrom 1,0 15,9 15,9 En-sengsrom 1,0 14,7 14,7 En-sengsrom 1,0 14,6 14,6 Lager 1,0 10,8 10,8 Medikament 1,0 5,0 5,0 Arbeidsbase 1,0 15,0 15,0 WC 1,0 3,5 3,5 Skyllerom 1,0 2,7 2,7 Mobilt utstyr 1,0 4,0 4,0 Sum intensiv 101,6 Felles Personellbase 1,0 36,0 36,0 AMK 1,0 13,5 13,5 Pasientopphold 1,0 66,6 66,6 Sum felles 116,1

21 FORPROSJEKT SIDE 16 AV TEKNISK BESKRIVELSE BYGNING 3.1 Generelt Det er under dette hovedkapitel gitt en kortfattet beskrivelse av bygget basert på koder etter NS 3451 Bygningsdeltabellen. Det er i tillegg medtatt en stikkordsmessig dokumentasjon av oppfyllelsen av myndighetskravene i Plan og Bygningsloven med teknisk forskrift (TEK). 3.2 Overordnet beskrivelse av oppfyllelse av myndighetskrav basert på kapitelinndelingen i TEK MYNDIGHETSKRAV IVARETATT AV ARKITEKT OG BYGGETEKNISK RÅDGIVER Personlig og materiell sikkerhet, TEK 7 4. Sikkerhet i bruk Byggverket og de nære arealer er planlagt ut fra krav og sikkerhet i TEK. Bygget er planlagt uten utstikkende bygningsdeler eller ramper som kan forårsake sammenstøt med byggverk. Oppholdsrom er dimensjonert ut fra krav til volum, romhøyder, møblering og adkomst uten at sikkerhet reduseres. Bygget er tilrettelagt for funksjons- og orienteringshemmede med direkte adkomst fra bakkeplanet. Utvendige trapper har stigningsforhold i henhold til REN. Dører og vinduer er planlagt ut fra krav til sikkerhet mot sammenstøt i alle kommunikasjonsveier ( 7 41, 1 og 2 TEK). Gulv er planlagt med hensyn til sikkerhet i bruk. Det er tatt hensyn til overflate, renhold, sklisikkerhet i våtrom. ( ). Bygget er planlagt uten nivåforskjeller med unntak av overgang til underetasje eksisterende administrasjonsbygg som ligger høyere enn ny etasje. Trapper er utført i henhold til NS og TEK. Utearealer Utearealene er godt skjermet mot trafikk. Nivåforskjeller > 0,5 m på tomten og utvendige adkomsttrapper er planlagt sikret med rekkverk. Utvendige adkomsttrapper har max 16 cm opptrinn i henhold til (TEK, REN). Lydforhold og vibrasjoner Bygning og bruksområder i bygning er i henhold til dette kapittel beskyttet mot innvendige og utvendige støykilder. Det er lagt vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid og hvile. Ulike brukerområder er sikret mot støy i henhold til minstekrav i NS Luftlyd Skille mellom pasientrom og behandlingsrom har lydvegger som tilfredsstiller kravet til klasse C på 48dB.

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner): Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Tertialrapport pr. 31.august 2012

Tertialrapport pr. 31.august 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 19.10.2012 Styresak 118 2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2012 Saken

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 Nye Molde sjukehus NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER...2 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN...2 2.2 PÅLITELIGHETSKLASSE OG KONTROLLKLASSE...2 2.3 BESTANDIGHET

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Bodø, 14.11.2014 Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 004-2017 Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 13.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg (t): Tertialrapport

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer