Høringsuttalelser til Innstilling fra prosjektgruppe for revisjon av medisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelser til Innstilling fra prosjektgruppe for revisjon av medisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet"

Transkript

1 Institutt Institutt Allmennmedisinsk lnstitutt Foretaksledelsen Arbeids- Diagnostisk Regionalt - Laboratoriemedisin Nord Høringsuttalelser til Innstilling fra prosjektgruppe for revisjon av medisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet - Universitetsdirektoren og andre enheter Universitetsdirektoren, Avdeling for utdanning UiT - Senter for samiske studier 4 HSL-fakultetet 5 Helsefak - interne enheter 1KM - lnstitutt for klinisk medisin 6 1KM - øre-nese-hals-seksjonen 31 IHO - for helse- og omsorgsfag 32 ISM - for samfunnsmedisin 35 ISM - faggruppe, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet 45 1MB - for medisinsk biologi 57 IKO - lnstitutt for klinisk odontologi 70 RKBU - kompetansesenter for barn og unge - 82 Helseforetak IiNN - / Iedergruppen 83 UNN - og miljømedisinsk avdeling 86 UNN - klinikk 88 UNN - Medisinsk klinikk 90 UNN - Det klinisk farmakologiske fagomrde - - Diagnostisk klinikk 91 Nordlandssykehuset, direktøren 92 Sykehusapotek Nord 94 Regionrâd og kommuner Nord-Troms regionrâd 95 Midt-Troms regionrâd 96 Sør-Troms regionrâd 100 Tromse-omrdets regionrâd 102 Tromsø kommune 104 Side FyI kesmenn Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannens helseavdeling I Helsetilsynet i Troms Andre enheter Folkehelseinstituttet 108 Helsedirektoratet 109 Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakulatet 1 12 Universitets- og høgskolerádet 114 Legeforeningen 115 Enkeltpersoner Prodekan forskning Helsefak, Anne Husebekk 121 Kursleder Bjørn Odvar Eriksen, 1KM 122 PraksisIrer Lars A. Røed - spesialist i allmennmedisin 123 Overlege/førsteamanuensis Gunnar Knutsen, UNN/IKM 126 Universitetslektor Hannu Paimela 127 Studiekonsulent Marianne Bjørkedal Brøgger, Helsefak 129 Tidligere studentrepresentant i Revisjonsgruppen, Hâkon Lindekleiv 130

2

3

4

5

6

7 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Deres ref.: 2011/ Vår ref.: 2011/4310 LHS000/333 Dato: Høringsbrev ny studieplan for legestudiet ved Universitetet i Tromsø - Innspill fra Institutt for klinisk medisin I brev av sendte Det helsevitenskapelige fakultetet ut forslag til ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin. Institutt for klinisk medisin sendte høringen ut til alle IKM ansatte slik at de skulle få muligheten til å komme med merknader til forslaget om ny studieplan. Her presenteres først en samlet uttalelse fra instituttleder, IKM. Denne bygger på personlig erfaring og synspunkter, samt på innspill fra de forskjellige fagenhetene, gjengitt nedenfor og det som fremkom i møte med de fagenhetsansvarlige eller representanter for disse Forslaget til ny studieplan er utfordrende, men inneholder mange interessante forslag og Instituttleder, IKM støtter prinsippene bruk av case-basert pedagogikk, fagintegrert undervisning, spirallæring, studentsentrert undervisning og økning i desentralisert undervisning. Det skriftlige forslaget er delvis skissepreget og trenger nærmere utdyping på flere områder, men dette vil jo måtte komme i rekkefølge etter hvert som revisjonen implementeres på de ulike årstrinn. Case-tema, slik de er fremstilt, synes i hovedsak adekvate og spenner over det viktigste av det man møter som lege. Det kan være en god måte å skille det vesentlige fra det mindre vesentlige både for studenter og lærere. Det er imidlertid viktig at man likevel ivaretar biomedisinske grunnkunnskaper og forståelse slik at kunnskapssomfanget i hovedsak ikke blir svekket i forhold til dagens krav, jfr. bekymringer omkring dette, spesielt fra fagenhetene i nevrokirurgi og radiologi. Disse fagmiljøene er, og med ikke ubetydelig grad av berettigelse, spesielt negative til revisjonen. Det understrekes at dette syn ikke representerer særinteresser for eget fag, men et generelt syn på hva som best tjener utdanningen av gode leger. Undertegnede advarer særlig mot fullstendig desentralisering av undervisning for en gruppe av studenter, slik det antydes. Alle bør ha en viss tid i Tromsø (og Bodø)) for å få en fortsatt rimelig andel av undervisning i forskningsbasert spesialisthelsetjeneste der slike pasienter (i hud, nevrologi, øye, m.v.) er samlet. På europeisk basis samordnes nå krav til spesialistutdanning i såkalte chapters og core curriculums, der det også inngår beskrivelse av hva grunnutdanningen skal inneholde for hver enkelt spesialitet. UiT bør ikke legge opp til en allmennlegeutdanning for de som eventuelt har 100 % desentralisert undervisning i motsetning til de øvrige som da formodentlig fortsatt vil få en utdanning som er mer lik den ved andre norske og europeiske universiteter forøvrig. Revisjonen betoner spesielt behovet for allmennlegeutdanning, men det er et faktum at mange av legene fra UiT fortsatt skal videreutdanne seg i sykehusspesialiteter. Ressursbehovet for revisjonen er dårlig kartlagt, ikke minst i forhold til det forbedringspotensialet som forslaget synes å forvente. Det bør fortsatt være et sterkt innslag av sykehusspesialister som gir undervisning. Det er disse som har best forutsetninger for klinisk undervisning i motsetning til for eksempel lærere ved ISM som har liten eller ingen pasientkontakt. Etter IKMs mening kan klinisk undervisning i primærhelsetjenesten ikke erstatte lærere tilsatt ved IKM og UNN. Det er usikkert hvor stort behov for lærerressurser den nye studiemodellen krever ved IKM. Økt smågruppeundervisning og tid til å utarbeide og oppdatere cases indikerer større belastning enn i dag. Romsituasjonen er en annen bekymring for de ambisjoner revisjonen legger opp til, og uten utvidelse av nåværende arealer, spesielt med MH II, legges ikke forholdene godt til rette.

8 Det har vært vanlig å fremme det synspunkt at pasientmaterialet på UNN er marginalt, men det utnyttes i dag altfor dårlig. Ved bedre organisering og tilrettelegging og med fristilling av rom for studentpoliklinikk kan det særlig med siste års studenter oppnås stort læringsutbytte og faktisk kombinert med god service overfor pasientene. Undertegnede har selv erfaring med dette i mindre målestokk, men refererer ellers til det som er uttrykt om studentpoliklinikker i det nedenstående. Tidlig pasientkontakt i studiet bør opprettholdes, men ikke utvides, da mange pasienter og lærere på deres vegne, føler det belastende å være eller eksponere demonstrasjonskasus for de yngste studentene. Her må det altså være en balanse mellom hensynet til pasientene og behovet for studentmotivering. Case-basert undervisning er etter undertegnedes mening akseptabelt under forutsetning av at innhold i studiet samlet gir et kunnskaps- og ferdighetsnivå som for andre universiteter og der UiT-studenter kan klare seg like bra som andre i en tenkt fremtidig felles nasjonal eksamen. Det er for øvrig intet som tyder på at samhandlingsreformen i seg selv skulle innebære behov for leger med mindre biomedisinsk kunnskap. Snarere tvert i mot. Forslagene til vurderingsformer ser ut til å innebære en innstramning i forhold til dagens ordning med frivillige kursprøver. Dette har fratatt studentene ansvar for egenlæring og har vært lite motiverende for lærernes innsats med å utarbeide gode prøver. En ny pedagogisk enhet ved Helsefakultetet bør kunne få en rolle i kvalitetssikring av skriftlige eksamener, blant annet med å ha varierende grense for å bestå (for eksempel ved anvendelse av Angoff-metoden). Det anbefales innføring av universitetets ordinære karaktersystem på årseksamener, men bestått/ikke bestått ved slutteksamen. Dette vil bidra til at studentene får mer differensiert tilbakemelding under studiet i forhold til dagens ordning. For øvrig vises til nedenstående mer detaljerte forslag fra de ulike fagenhetene og som det er naturlig å ta med videre i detaljplanleggingen som jo kommer etter hvert. Til slutt nevnes også at det i revisjonsforslaget fremgår at studentene skal ha 26 ukers klinisk tjeneste og at de skal avslutte 5. året med 14 uker i vårsemesteret som er satt av til selvstendig studium. Det synes da å bli for mange uker. Fristen for innlevering av 5. års oppgave er fra våren 2012 blitt 1. juni, men i følge forslaget er ikke studentene ferdig med sin undervisning og selvstudium før ca. midten av juni. Eventuelt enda senere, om de ikke har fått sensur av kontinuasjonseksamen (som etter denne beregningen da bør den være ferdigsensurert i uke 35.). Det virker altså som om 5. året inneholder for mange uker. Vennlig hilsen Svein Ivar Mellgren Instituttleder, professor dr.med. Lill Heidi Steen Førstekonsulent

9 IKM har per fått følgende merknader/innspill og høringssvar fra Nr. 1) Rolf Jorde fagenhetsansvarlig Geriatri, nyremedisin, gastromedisin, endokrinologi, hematologi, Tromsø Nr. 2) Rune Hennig fagenhetsansvarlig Nevrokirurgi Tromsø, samt Kay Müller (fagenhetsansvarlig nevrokirurgi Bodø), Tore Solberg (nevrokirurgi Tromsø/Bodø) og Roar Kloster (nevrokirurgi Tromsø) Nr. 3) Terje Christoffersen fagenhetsansvarlig Øyesykdommer, Tromsø Nr. 4) Therese von Hanno fagenhetsansvarlig Øyesykdommer, Bodø Nr. 5) Erik Waage Nilsen - nestleder på IKM og fagenhetsansvarlig Anestesi, Bodø. Sammen med Otto Mathisen, Knut Tore Lappegård, Torfinn Endresen, Barthold Vonen og Magnhild Kristiansen. Erik Waage Nilsen og Knut Troe Lappegård har ansvar for alle medisinerstudenter i Bodø. Nr. 6) Magnhild Gangsøy Kristiansen fagenhetsansvarlig Indremedisin, Bodø Nr. 7) Bjørn Odvar Eriksen emneansvarlig, delemne 13 Nyre, Tromsø Nr. 8) Hans Nossent fagenhetsansvarlig Revmatologi, Tromsø Nr. 9) Tore Sørlie fagenhetsansvarlig Klinisk psykiatri, Tromsø Nr. 10) Vegar Skogen og Johan N. Bruun - Infeksjonsmedisin, Tromsø Nr. 11) Audny Anke - fagenhetsansvarlig Fysikalsk medisin og rehabilitering, Tromsø Nr. 12) John-Bjarne Hansen, Anders Vik og Tove Skjeldbakken - Hematologi, Tromsø Nr. 13) Siv Kvernmo fagenhetsansvarlig Barne- og ungdomspsykiatri, Tromsø Nr. 14) Trond Flægstad fagenhetsansvarlig Pediatri, samt Claus Klingenberg, Per Ivar Kaaresen og Knut Helge Kaspersen Pediatri, Tromsø Nr. 15) Barbara Gasior-Chrzan fagenhetsansvarlig Hudsykdommer, Dagfinn Moseng avd.leder HØR og Katja Bremnes. Hudsykdommer, Tromsø Nr. 16) Petter Eldevik fagenhetsansvarlig Radiologi, Derk Avenarius, Torgrin Vorren, Sven Weum, Lil- Sofie Ording, Trude Vik, Gunnar Oltmanns, Torsten Köhler, Christer Amundsen, Gry Wikran, Bettina Hanekamp, Rica Mortensen, Kristine Jørgensen, Kubir Singh, Tom-Vegard Markussen, Helga Kjøren, Elisabeth Olstad, Gabi Engh og Kjetil Andreassen. Alle Radiologi, Tromsø Nr. 17) Henrik Schirmer fagenhetsansvarlig hjerte/lunge og leder for eksamenskommisjonen Med-500 Nr. 18) Jon Florholmen og Eyvind J. Paulssen gastromedisinsk fagmiljø, Tromsø Nr. 19) Svein Ivar Bekkelund fagenhetsansvarlig nevrologi, Tromsø Nr. 20) Oddmund Johansen fagenhetsansvarlig ortopedi, Tromsø Nr. 21) Torkjel Tveita - fagenhetsansvarlig, samt Mads Gilbert og Knut Fredriksen, anestesi, Tromsø Nr. 22) Øivind Irtun - fagenhetsansvarlig Hjerte/lunge/karkirurgi og Gastroenterologi, urologi, endokrin kirurgi, Tromsø Roy Bremnes fagenhetsansvarlig Kreftsykdommer melder at man ikke har noen kommentarer til planen slik den foreligger i dag

10 Nr.1) Kommentarer fra fagenhetsansvarlig Rolf Jorde, Tromsø. - det er mye bra og velment, og det kan være godt med en ny vri - prinsippet med case basert undervisning har vi brukt i alle år i våre kollokvier i endokrinologi og det fungerer bra. - hyggelig at multiple choice er tatt med for deleksamenene, bør også vurderes i de andre eksamenene. - ad rekkefølgen av elementene 3 studieår bør endokrinologi og deretter fordøyelse/metabolisme/ernæring komme FØR blod/immunforsvar da dette ligger mer opp til de forutgående elementene det året - det kan virke som om det nye opplegget er mer lærer krevende enn det gamle, har en tatt høyde for at en har nok lærekrefter? For at en omlegging skal bli vellykket er det svært viktig med info/begrunnelse/"bearbeiding" av de som i realiteten må bære lasset, dvs de som skal stå for undervisningen. Det er ikke nok å overbevise sentralkomiteen. Forrige forsøk med å endre undervisningsform (til PBL) endte med et solid mageplask og en bør prøve å analysere hva som gikk galt den gang slik at en ikke går på en ny smell. Nr.2) Uttalelse fra nevrokirurgifaget ved Rune Hennig, Kay Müller, Tore Solberg og Roar Kloster Vi mener den foreslåtte studieplanen er politisk motivert og dårlig faglig begrunnet. Dessverre blir denne omleggingen et prosjekt basert på politiske strømninger og et ønske om endring, som etter vår oppfatning fører til en dårligere utdanning. Dette frykter vi vil gå ut over kvaliteten i helsetjenesten med fare for forsinket diagnostikk, feildiagnoser og flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Med den nye studieplanen skal nå tallrike somatiske fag nedtones og studentene tilbringe mer tid utenfor de store institusjonene. Samtidig skal mer klinisk medisin undervises uten pasientkontakt i kollokviegrupper. Profesjonsstudiet medisin bør gi fremtidige leger en balansert humanbiologisk utdannelse. Det er ingen andre faggrupper som får den nødvendige og helhetlige innsikt innen dette fagfeltet. Vi mener den nye studieplanen innebærer en reduksjon av kjernepensum og fører til en dreining bort fra humanbiologi og over i tilgrensende fagområder(til fordel for bl.a. rus og psykiatri). Dersom mengden nødvendig medisinsk kunnskap føles for stort blant studentene, er ikke løsningen å flytte fokus bort fra det vi oppfatter som kjernepensum og over mot tilgrensende fagfelt som i dag i stor grad kan ivaretas av andre. Innen fagområdene rus og psykiatri finnes allerede også andre fagfolk som er engasjerte i forebygging, diagnostikk og behandling. En satsning innen dette området kan skje ved å styrke disse faggruppene. Dersom bl.a. rus og psykiatri bør vektlegges ytterligere i legeutdanningen, kan ulike stimuleringstiltak iverksettes etter en generell og balansert medisinsk grunnutdannelse. Hovedgrunnen til økt press på spesialisthelsetjenesten er beslutningsvegring og utilstrekkelig grunnleggende klinisk medisinske kunnskap i førstelinjetjenesten. Ved å gjøre nyutdannede leger mer prosess og gruppeorienterte, frykter vi at disse problemene bare vil forsterkes og presset mot spesialisthelsetjenesten vil øke. Ved innføring av den nye studieplanen vil etterutdannelsesbehovet for leger i spesialisthelsetjenesten bli større, fordi en må begynne med grunnutdannelse som en i dag gir i studietiden. I allmennpraksis vil behovet for videreutdannelse bli ytterligere vanskeliggjort fordi dette faget rommer alle de store somatiske fag, som i den nye studieplanen er tonet ned. Det er vanskelig å tro at nyutdannede leger både har tid og engasjement til å tilegne seg nødvendig ny kunnskap i tallrike medisinske fag etter at de er nyetablert. Etter vår mening er studietiden mer egnet og motiverende for innlæring av nytt stoff. Det er vår mening at det er et samfunns/myndighetsansvar å sørge for stimuleringstiltak til prioriterte områder innen helsetjenesten. Vi vil anbefale at studentene i størst mulig utstrekning får være på universitetet og i store sykehus under studietiden, der de kan få tett og mangfoldig pasientkontakt og veiledning fra erfarne klinikere og spesialister. Slik konsentrert opplæring vil etter vår mening gi fremtidige leger den beste plattformen for selvstendig diagnostikk og behandling.

11 Vi vil sterkt oppfordre til å bevare strukturen i dagens studiemodell; dvs la fagfolk gi gode oversiktsforelesninger. Seminarene og gruppeundervisningen bør videreføres og forbedres. Nr.3) Uttalelse fra Øye, Tromsø ved fagenhetsansvarlig Terje Christoffersen Øyefaget støtter hovedlinjene i forslag til ny studieplan og vil bidra til at de nye målsettingene om case basert studentaktiviserende spirallæring tilpasset nybegynnernivå hos nye leger blir virkeliggjort. I den endelige studieplanen må en prøve å finne et norsk ord for case, særlig kunstig blir det når en har behov for å bruke ordet i bestemt form og i flertallsformer. Spirallæring er eksempel på at en har klart å finne gode norske ord. For at omlegginga skal bli vellykka hjelper det ikke bare med gode overordna mål, også de små detaljene må stemme. Vi har derfor valgt å kommentere en del viktige detaljer for oss. Det som ikke kommer med i endelig studieplan, må uansett tas hensyn til når detaljene i ny studieplan skal utformes. Dette dokumentet vil da være en huskeseddel. Kapittel 8 desentralisering I takt med økende studenttall i nåværende modell har det blitt vanskeligere og vanskeligere å opprettholde små grupper og mange nok økter for hver gruppe til at det skal bli et akseptabelt læringsutbytte for hver enkelt student. Det er derfor meget viktig at klinisk rotasjon i Øyesykdommer beholdes i 6. studieår slik at utdanningskapasiteten i Bodø kan utnyttes fullt ut. Det må fastsettes et minimumsantall av studieplasser i Bodø som skal fylles opp hvert eneste år, for eksempel 24 plasser. Buffring i forhold til små og store kull kan da skje i Tromsø. Det bør utredes om det er praktisk mulig å gi en gruppe all klinisk tjeneste ved Øyelegesentret i Tromsdalen i 6. studieår. Det vil gjøre det lettere å unngå kollisjoner mellom øyeundervisning på 4. og 6. studieår (se nedafor). Kapittel 9 faglig innhold Konseptet med case -basert undervisning kan bli bra om casene blir godt gjennomarbeida. Ved all utarbeidelse av caser må en ha en tverrfaglig tilnærming. Både for å sikre at småfag ikke drukner, men også for å få til spirallæring. På slutten av studiet, når en nærmer seg nybegynnernivå, blir det svært viktig at studentene i de fleste casene øves opp til å se helhet, ut over det delemnet hvor casen opprinnelig hørte heime. Vi signaliserer med dette at vi for å komme i mål må trekkes med i arbeidet med andres caser. Alle de øyerelaterte casene bør beholdes (vondt i øyet/rødt øye, skjeling og synsforstyrrelser). Om de blir omfattende nok, vil de kunne dekke læringsmåla i isolerte øyetilstander. I tillegg må en sikre at øyeaspektet ivaretas i en rekke andre relevante caser : Sanser og nervesystem: Hodepine, ansiktssmerte, svimmelhet, nummenhet/lammelser. Sirkulasjon: Høyt blodtrykk, unormal hjerterytme. Metabolisme og endokrine organ: Økt svetting, unormalt blodsukker. Utvikling og aldring: Avvikende psykisk/motorisk utvikling, misdannelser, prematuritet. Har en vurdert å lage egne helsestasjonscase. Hvis ikke må det aspektet inn i noen av de andre casene som har med barn å gjøre. Bevegelse: Case som omhandler revmatiske sykdommer / systemsykdommer. Kapittel 10 Organisering av studiet. Innføringa av ny studieplan slik den er foreslått fra 2012 ser heldigvis ut til å kunne la seg gjøre uten at det blir kollisjoner mellom øyeundervisning for noe kull etter gammel og ny studieplan.

12 Unødig oppsplitting av øyefaget bør unngås. Det aller meste av øyeundervisning bør komme i Sanser og nervesystem 2 i 4. studieår. Da er det kort tid til praksis i 5. studieår og klinisk rotasjon i 6. studieår. Aller helst bør øye ikke inngå i Sanser og nervesystem 1. Vi vil tro at øye ikke er nødvendig for tannlegene. Læringsutbytte i basalfagselementene i øye som er nødvendige for å forstå normalt syn og handtere og forstå øyesykdommer på nybegynnernivå kan gjøres enkelt. En må se til at slik undervising / læringsutbytte ikke får mer plass enn nødvendig, enten det havner i 2. eller 4. studieår. Den store praktiske utfordringa for øye blir å unngå sammenfall i tid mellom den perioden hvor det skal gis praktisk opplæring i øyeundersøkelse av hele kullet på 4. studieår og klinisk rotasjon i 6. studieår (se forslag ovafor om at ei gruppe får klinisk rotasjon i øye i Tromsdalen). Kapittel 11 og 12- undervisningsformer, praksisarenaer og ferdighetstrening Tilbakemeldinga fra klinikerne i avdelinga er: Godt motiverte lærere i godt humør er nødvendig for god undervisning. Det sikrer en ved at undervisninga legges opp slik at arbeidsbelastninga på den enkelte lege/lærer er jevn og trygt under grensa for humørfall. Det betyr en jevn og forutsigbar mengde undervisning uten kollisjoner og dobbeltbooking, nok avsatt tid, godt utstyrt rom og god logistikk av pasienter til undervisning. Mer gruppeundervisning i teori og bedre kvalitet på klinisk rotasjon (praktisk klinisk undervisning med pasienter og veileda ferdighetstrening) betyr i praksis at minimum en lege hver dag fra september til juni vil være opptatt med undervisningsoppgaver. Vår kliniske virksomhet er altfor spesialisert til at det er en god undervisningsarena for nybegynnernivå. Derfor må det daglig være tilgjengelig pasienter fra poliklinikken for tilrettelagt undervisning, i tillegg til det de egentlig kommer for å få gjort. Alt dette må det tas høyde for organisatorisk og bemanningsmessig. Undervisningsoppgavene må derfor spres mest mulig jamnt utover. Øyeundersøkelse kan være komplisert. Erfaringsmessig er det lite tid til praktisk trening på pasienter. Et best mulig ferdighetssenter hvor studentene får trening i undersøkelsesteknikk før de skal undersøke pasienter vil kunne bedre læringsutbyttet i stor monn. Se i tillegg forslag ovafor om å utrede klinisk rotasjon på Øyelegesentret. Kapittel 13 vurderingsformer Det er foreslått å redusere avsluttende eksamen til ett småfag, mot to nå. Til gjengjeld er det forslag om stasjonseksamen 4. studieår hvor øye kan inngå. Det blir skriftlig eksamen og 6. studieår hvor det kan gis øyeoppgaver (forutsatt at det undervises øye på 2 studieår, se over). Dette er godt nok for oss. Nr.4) Uttalelse kommer fra fagenhetsansvarlig, øyeavdelingen ved Nordlandssykhuset Therese von Hanno. 1.) I innstilling til ny medisinsk studieplan beskrives det for øye-faget et spiral-lignende lærings løp med tre bolker, på 2., 4. og 6. året. Dette synes som et fornuftig løp. Jeg vil presisere at det fra mitt ståsted er helt essensielt for studentenes læringsutbytte å bevare en klinisk rotasjon i øyefaget mot slutten av studiet, noe som ivaretas av det beskrevne opplegget for 6.året. 2). Sanse og nervesystem 1 inngår i MED-200 der hoveddelen rettet mot grunnleggende kunnskaper,.fysiologi, anatomi, cellebiologi og patologi. Sanse og nervesystem 2 inngår i MED-400. Det legges vekt på faget geriatri Klinisk rotasjon 1 ØNH, Øye. MED-600. På 6.året skal fokus på eldremedisin være sentralt Således er den første bolken basal mens det i begge de to siste bolkene pekes på fokuset mot eldre. Jeg vil derfor bemerke at pediatrisk oftalmologi ikke må glemmes da dette er en vesentlig del av det en allmennmedisiner må ha kunnskap om i og med helsestasjonsarbeid.

13 Nr.5) Uttalelse fra nestleder på IKM og fagenhetsansvarlig Erik Waage Nilsen, samt Otto Mathisen, Knut Tore Lappegård, Torfinn Endresen, Barthold Vonen og Magnhild Kristiansen, Nordlandssykehuset 1. Vi berømmer studieplanen for nye pedagogiske grep som f. eks spirallæring, at eldre studenter kollokverer med yngre. Det må være givende for begge parter og forbereder legen på sin viktige rolle som underviser straks hun er ute i klinikken 2. Også målsetningen "Nåværende dekanat har uttrykt klart ønske og vilje til å sidestille et karriereløp på bakgrunn av undervisning, veiledning og faglig/pedagogisk utvikling med et ordinært vitenskapelig karriereløp." synes vi er en god ide, 3. Desentralisert utdanning synes vi virker riktig. Den kan også ta opp i seg de gode erfaringene fra Bodø/Nordland i den sk Steigenmodellen, hvor pasienter og kliniske problemstillinger drøftes av både sykehusleger og allmennmedisinerene geografisk (langt) utenfor sykehus, og utvide prinsippet 4. Hvor stort er behovet for å bli lege uten å reise ut av bygda for en periode? Studieplanen utelater positive effekter av å møte og leve sammen med andre studenter på et universitet i en periode i livet 5. Vil en felles "generisk"? studieplan (=minste felles læringsmengde?) frarøve studentene i Tromsø muligheter og tilbud? Er det ingen fordeler med å studere ved et universitet? "Revisjonsgruppen sørger for å utarbeide én generisk studieplan som kan brukes både på campus og i en desentralisert modell." 6. Studieplanen sier at studentene i Bodø/Nordland skal ha det samme tilbudet som i Tromsø, og det er bra og i tråd med det vi har avtalt. Studieplanen sier imidlertid også "Parallelt med revisjonsarbeidet arbeides det for å utvikle desentraliserte studietilbud, slik som i Bodø, også andre steder i landsdelen". Vi forutsetter at ikke tilbudet i Bodø/Nordland skal skaleres ned for å passe mindre lokalsykehus. 7. Helgelandssykehusets ressurser utnyttes ikke i den nye studieplanen 8. Det framkommer ikke tydelig om den nye studieplanen også vil bli brukt til å øke opptaket til 120 studenter. 9. Studentene i Bodø/Nordland de siste to år er kritiske til for små grupper. Dette kan begrense hvor langt desentraliseringen kan gå, det bør være minst seks til åtte i gruppen. 10. Vi har ikke forutsetninger for å uttalelse oss om Case-basert undervisning og reduksjon av medisinstudiet til 100 slike, men vi er positive til å prøve. 11. Telemedisin er i dag avhengig av alt for mange ledd til å være stabil nok. Vår erfaring er at den også er underlegen personlig undervisning. 12. Vi deler studieplanens bekymring om at "Nettbasert undervisning kan bli en hvilepute for fakultetet og underviserne" og mener slik undervisning ikke må fortrenge undervisning av leger og virkelige pasienter. Hvem avgjør hva som er hvilepute og hvordan? 13. Forelesninger skal i økende grad finnes digitalt, det kan være viktig, men hva er begrunnelsen? Er det for å unngå at enkelte foreleser alt for spesielt og mest om det man selv forsker på? Er det for å kunne ha studenter boende på hjemplassen, helt utenfor noen campus? annet? 14. Økt bruk av avansert ferdighetssenter kan neppe skje uten at studentene er i Tromsø, eller i Bodø om slik senter også lages her. 15. Det er ikke forklart hvilke fag som skal flyttes vekk fra sjette året, 16. Flytting av nevrokirurgi til fjerde året vil gjøre det lettere å studere utenfor Tromsø de siste to år-, men er ikke foreslått så vidt vi ser. Rune Hennig har selv foreslått dette. 17. Hvilke fagmiljø siktes det til her: "Endring i faglig innhold vil få personellmessige konsekvenser ved at noen fagmiljø må styrkes, mens andre får mindre undervisning." 18. Økt bruk av smågruppeundervisning vil kreve flere lærere også i Bodø/Nordland og som for UNN/UiT vil også behov for flere grupperom øke her 19. Viktige deler av studieplanen er ikke ferdig, men omtales som "ideer", "vurderes", "planlegges" etc. Dermed kan vi vanskelig ta stilling. 20. Andelen studenter som skal bli leger helt uten å komme til et universitet er ikke anslått. Konklusjon: Studieplanen gir mange nye og spennende muligheter for læring. Mye synes veldig bra. Høringsfristen var for kort. Planen er på viktige områder fortsatt skissepreget. Det vil trolig bli vanskelig å sette

14 den i verk allerede ved førstkommende opptak. Vi vil gjerne få vurdere og kommentere de neste faser av denne spennende planprosessen. Nr.6) Uttalelse fra fagenhetsansvarlig i indremedisin Magnhild Gangsøy Kristiansen, Nordlandssykehuset 1) Casebasert undervisning basert på basisgrupper blir en viktig forbedring av utdanningen, men det setter betydelig krav til både rom/undervisningsarealer og undervisningsansvarlige. Dette er grundig understreket for UNN på side 21 og 22, men det samme vil også gjelde for Nordlandssykehuset. Det er viktig å ta høyde for dette i de videre prosesser. Det er for øvrig viktig at fredagsforelesningen beholdes, da tilbakemeldingene fra studentene er at dette danner viktige rammer for den teoretiske gjennomgang av fagområdene. 2) Det vektlegges omfattende undervisning/praksis i primærhelsetjenesten og for fjerde studieår anføres det (side 48-49) utplassering med veiledet praksis på sykehus og i primærhelsetjenesten. Man kunne vurdere om studenten allerede på dette nivå skulle velge sted for 5. og 6. året, slik at studentene alt fra 4. året fikk innføring i samhandling mellom primærhelsetjenesten/sykehjem og sykehus i det samme geografiske område (dvs. både for 4., 5. og 6. året). Dette ville gi en bredere innsikt i samhandling utforming og krav til kunnskap over lengre tid. 3) I Kapittel 8 lanseres en modell for full desentralisering av legeutdanningen i Helseregion Nord Norge. Det vil kreve omfattende utbygging og forsterkning av alle typer lærekrefter for å få et fullgodt tilbud i alle fagområder, fra basalfag til kliniske fag. Å flytte lærekrefter fra UIT i stor omfang er en betydelig utfordring, og vi må ikke risikere at vi får en A og B-utdanning i kvalitet. Nr.7) Uttalelse fra Bjørn Odvar Eriksen, kursleder for delemne 13 Innstilingen skisserer den overordnede strukturen for et revidert studium, inkludert inndelingen i emner og studieår. Jeg forstår det slik at den mer detaljerte planleggingen vil bli fortatt i tiden som kommer og ønsker å komme med et innspill til denne prosessen. Undertegnende har de siste år vært kursleder for kurs 13 Nyre/urinveier/mannlige genitalia. Jeg formoder at innholdet i dette kurset nå hovedsakelig er ment å skulle omfattes av emnet Ekskresjon 2 og mannlige urinveier og reproduksjonsorganer i tredje studieår. På grunnlag av tilbakemeldinger fra studentene og diskusjon i kurskomiteen vil jeg ber om at plasseringen av emnet innen dette studieåret endres. Kurset er nå plassert helt på slutten av studieåret, like før eksamen. Dette fører til at svært tunge mener som nyresvikt og syre-base-væske og elektrolyttforstyrrelser kommer i en periode der studentene delvis er opptatt med eksamensforberedelser. Problemet er gjentatte ganger blitt påpekt av studentene, og de har forslått at kurset flyttes til tidligere i tredje studieår. Dette er også blitt diskutert i kurskomiteen, som er av samme oppfatning. Jeg mener at forslaget er velbegrunnet og ber om at emnet flyttes til høst eller vinter tredje studieår. For øvrig heter det i avsnitt 9.3 at..det reviderte medisinstudiet i Tromsø skal ha klart definert kjernepensum bestående av omkring 100 integrerte kliniske problemstillinger. Slike kliniske problemstillinger kan være symptomer/sykehistorier pasientene presenterer, unormale funn ved undersøkelse eller avvikende labsvar Jeg vil påpeke at den tentative listen over slike problemstillinger i avsnitt 9.5 ikke inneholder noe nyremedisinske problemstillinger. Sentrale kliniske bilder som for eksempel akutt nyresvikt, kronisk nyresykdom, metabolsk acidose og dehydrering må inkluderes. Jeg forstår at man tilstreber å bruke prosessbetegnelser i stedet for organnavn, men det er vanskelig å forstå hva som vinnes med å bruke overskriften urinorganer i stedet for nyrer og urinveier i tabellen i avsnitt 9.5.

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Utkast med høringsinnspill, juni 2015 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag.

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe i medisin: Gjennomgang av eksamen i medisin

Rapport fra arbeidsgruppe i medisin: Gjennomgang av eksamen i medisin Rapport fra arbeidsgruppe i medisin: Gjennomgang av eksamen i medisin Den 11/1-13 vedtok programstyret i medisin å utnevne en arbeidsgruppe som skulle vurdere gjennomføringen av eksamen i medisin. Programstyret

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer