ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006."

Transkript

1 Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo Johan Solheim, Skjolden Personlege varamedlemer: Gyda Bolstad, Skjolden Hans Lavoll, Luster Gudveig Melheim, Marifjøra Leif Fåberg, Jostedal Anders Bolstad, Skjolden Borgny Urne Tangen, Luster Eva Solstad, Gaupne Leiar: Kjartan Kvien Nestleiar: Ellen Susanna Haugen Luster eldreråd er eit partipolitisk uavhengig, rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen. Framlegg til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommunedelplanar skal leggast fram før formannskapet og kommunestyret vedtek desse. Vidare kan eldrerådet på eige initiativ ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Dette er avhengig av engasjement frå den einskilde medlem i rådet. Luster eldreråd har i 2006 hatt 6 møte, og handsama 34 saker. Sekretær gjennom året har vore Liv Helen Nystuen. På møtet den 19. april diskuterte eldrerådet kva saker dei ønskte å arbeide med i året 2006, og kom fram til fylgjande handlingsplan: Oppfølging av vintervedlikehald/strøing. Kurset Bilførar 65+. Prosjekt Trygge eldre. Markering av Eldredagen oktober Arrangere SeniorSurf-dagen 2006.

2 Side 2 Rådet har fått fylgjande saker til uttale/orientering: Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Bolstadmoen. Reguleringsframlegg for Krekavegen med vegarm til Norheim. Melding om vedtak Reguleringsplan til offentletg ettersyn reguleringsplan for nedre del av Bolstadmoen. Revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Luster. Planleggingsprogram. Reguleringsframlegg for Borhaug utlegging til offentleg ettersyn. Plan for rehabilitering. Høyringsutkast. Utbyggingsplan for omsorgsbustader på Telenortomta. Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Høyheimsvik. Reguleringsframlegg for Krekavegen med vegarm til Nordheim. Ny utlegging til offentleg ettersyn. Reguleringsplan for RV 55 ved Gullringen. Utlegging til offentleg ettersyn. Kommuneplan , generell del. Budsjett 2007, økonomiplan , planleggingsprogram Plan for psykisk helse Rådet har fått orientering og gitt uttale i fylgjande sak: Budsjett 2007, økonomiplan , planleggingsprogram Luster eldreråd hadde saka føre på møte den d.å. sak 27/06, og vedtok fylgjande uttale/merknad: Årsbudsjett 2007: Dei årlege aktivitetane som Luster eldreråd no har lagt seg på med m.a. deltaking på regionmøte for eldreråda, markering av Eldredagen den 1.oktober og arrangering av Seniorsurfdagen i oktober, fører til at møteaktiviteten i rådet blir større og at utgifter til m.a. møter, annonsar og reiser aukar. For år 2006 er revidert budsjett på kr og rekneskapet syner pr d.å. eit forbruk på kr ,23. For år 2007 er framlegg til budsjett på kr Luster eldreråd ber med dette om at totalbudsjettet for eldrerådet må bli auka til minimum kr for år Resultatområde 234: Aktivisering av eldre og funksjonshemma. Luster eldreråd viser til uttale/merknader til framlegg til Kommuneplan for Luster , generell del der ein saknar delmål og tiltak for eldre/funksjonshemma. Luster eldreråd meiner dette må få konsekvens for budsjettet for 2007, og at det difor må innvilgast større beløp til tiltak Rådet har gitt uttale om fylgjande saker: Plan for rehabilitering. Luster eldreråd hadde saka føre på møte den då., sak 11/06 og vedtok fylgjande uttale: Eldrerådet vil gje ros til sakshandsamarar i kommunen for det vi oppfattar som ein godt gjennomarbeidet plan for rehabilitering.

3 Side 3 Ordninga med individuell plan (IP) ser vi som svært positiv. Men vi vil likevel merka at i 5. linje i pkt. 7.5 Individuell plan står det fylgjande og uavhengig av alder kan personen ha rett på ein individuell plan. Her meiner rådet at ordet kan må byttast ut med skal. Me vonar no at kommunen stiller ressursar til rådvelde (økonomi og personell) slik at planen kan gjennomførast. Det må også leggast opp til ein omfattande informasjon som når fram til alle som har behov for å kjenna sine rettar i høve til rehabilitering. I denne informasjonen må det gå klart fram kven som er ansvarleg for koordineringa av rehabilitering i kommunen. Eldrerådet har merka seg at deira merknader ikkje er tekne til etterretning. NOU 2006:7: Det lokale folkestyre i endring? Luster eldreråd viser til uttale frå mellombels politisk komitè oppnemnt av Luster kommunestyre I pkt. 14 frå komiteen står det fylgjande: Luster kommunestyre meiner at eldreråd kan avskaffast som kommunale lovpålagde organ. Eldre veljarar kan bruke vanlege politiske kanaler til å fremje sine interesser. Luster eldreråd hadde saka føre på møte den då., sak 22/06 og vedtok fylgjande merknader til dette: Eldreråda sitt arbeid står mykje i å hjelpa dei eldre som gruppe på mange områder. Døme på dette kan vera: Trivselstiltak og aktivitetstiltak for eldre i og utanfor heimen. Tiltak til å førebygge skader (heime, ute, i institusjon og andre stader). Arbeide for betre tilrettelegging av tilkomst- og transportmuligheiter for eldre. Arrangere kurset Bilførar 65+. Arrangere SeniorSurf-dagen. Markere FN sin internasjonale Eldredag 1. oktober. Ein hovudintensjon for eldreråda er at dei skal sikre at dei eldre sitt syn kjem fram i saker som vedkjem dei eldre. Eldreråda skal opptre tverrpolitisk uavhengig i alle sine uttaler. Det som her er nemnt er berre noko av det som eldreråda skal (og kan) ta seg av. Som ein ser er det meste av dette også slikt som berre kan fremjast av eit råd/utval, og såleis lite eigna til å verta lagt fram av einkeltpersonar. Luster eldreråd vil sterkt rå til at Luster kommunestyre går inn for at eldreråd framleis skal vera lovpålagt. Luster kommunestyre vedtok samrøystes at eldrerådet bør vera lovpålagt. I Sogn Avis 10. oktober kunne ein lese at Eldrerådet og pensjonistlaget vann fram. Framlegg til Kommuneplan for Luster , generell del. Luster eldreråd hadde saka føre på møte den , og vedtok fylgjande uttale/merknader: Luster eldreråd saknar delmål og tiltak for eldre/funksjonshemma i kommuneplanen for Dette må inn i planen som eige fokusområde, eller på annan høveleg plass i planen.

4 Side 4 Grunngjeving: Tal eldre/funksjonshemma er aukande og her må kommunen setja inn større ressursar for å fremja tiltaka med å fylgja opp desse gruppene. Vi veit at mange eldre og funksjonshemma har store problem med einsemd, manglande aktivitet, sviktande helse m.m. Dette gjeld både i institusjonane, og ikkje minst, dei som prøver å bu heime så lenge som mogeleg. Aktuelle tiltak kan vera: Hjelp til aktivisering Auka heimehjelp Støtte til besøksteneste Betre tilrettelegging av transporttilbod Kulturtiltak retta mot eldre og funksjonshemma Auka tilbod om støttekontakt Fokusering på sjukdommen demens På side 29 i framlegg til Kommuneplan, pkt. 5.1: Kultur og fritid Fakta, avsnitt Kultur som næring, aktuelle arrangement i dag er Kulturdagane på Skjolden utegløymd. På side 26 i framlegg til Kommuneplan, pkt. 4.2: Kommunesenter/bygdesenter Hovudmål står det under delmål generelt, 4. kulepunkt: Alle kommunale bygg osv..., skal ha tilgjenge for alle. Under tiltak generelt, 7. kulepunkt står det: Krav til universell utforming osv. Her bør det etter universell utforming også stå: (tilgjenge for alle), som ei forklaring på kva universell utforming er. Plan for psykisk helse Luster eldreråd hadde saka føre på møte den d.å. sak 33/06, og vedtok fylgjande uttale/merknad: Eldrerådet er glad for den auka satsinga på psykisk helse som denne planen legg opp til. Eldrerådet finn likevel å ville peika på nokre punkt som vi meiner det må satsast meir på: 1. Førebygge isolasjon. Eldrerådet ser dette som mykje viktig for psykisk helse både for yngre og eldre. Her må det gripast inn tidleg for å hindre at isolasjon/einsemd får utvikle seg og føra til, eller forverra, psykiske lidingar. 2. Under hovudpunkt 5 står det mellom anna: Ein veit at det i stor grad er samanheng mellom rusmissbruk og psykiske lidingar. Eldrerådet meiner det må satsast sterkare på førebygging av rusmissbruk blant ungdom. Vi meiner at det også er viktig med eit godt ettervern. Haldningsskapande arbeid/opplysningsverksemd må i sterk grad også rettast mot andre målgrupper enn ungdommen sjølv, t.d. foreldre, organisasjonar, bygdelag o.a., dvs. mot det miljøet som ungdomen er i stor kontakt med. 3. Eldrerådet meiner at psykisk helseteam bør dra kyrkja meir med som samarbeidspartnar. 4. Planen inneheld mange fagre ord. Sjå no til at dei vert sett ut i livet i konkret handling.

5 Side 5 Saker rådet har teke opp /arbeidd med på eige initiativ: Seniorskyss i Luster. I brev av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune ang. vidareføring av Seniorskyssen blir det orientert om at Hovudutval for samferdsle i møte den hadde gjort slikt vedtak: Dei etablerte seniorskyssane vert vidareført for første halvår Hovudutvalet vil i løpet av første halvår ta stilling til finansiering og vidare drift. På bakgrunn av dette vedtaket vert det ikkje sett i gang nye seniorskyssar no, før vi har budsjettmessig dekning. Bilførar 65+. Eldrerådet i Luster og Luster pensjonistlag saman med Statens vegvesen, lege og Gjensidige arrangerte kurset. Det var start torsdag 20. april d.å. kl på rådhuset. Øvrige kursdagar var 25. april, 27. april og 2. mai. Det er 12 timar teori og 2 timar køyring. Kurset koster kr. 700,-, men med tilskot frå Sogn og Fjordane pensjonistlag på kr. 200 pr. deltakar som gjennomfører kurset vart prisen kr Det var 15 som gjennomførse kurset og fekk sitt kursbevis utlevert den siste kvelden. Positive tilbakemeldingar frå køyrelærar og deltakarane. Sogn Avis hadde fyldig reportasje om oppdateringskurset i bladet sitt tysdag den 9. mai Luster nærmiljøsenter, - invitasjon til samarbeid. Eldrerådet viser til brev frå Luster Nærmiljøsenter datert 3. april d.å. Luster eldreråd hadde saka føre på møte den d.å. sak 12/06, og vedtok å fylgjande tilbakemelding: Luster eldreråd ser positivt på det arbeid Luster Nærmiljøsenter utførar. Vi ønskjer ei gjensidig kontakt som kan vera til nytte både for Nærmiljøsentralen, eldrerådet og brukarane av tenestene til Nærmiljøsentralen. Den internasjonale eldredagen 1. oktober. Tilstellinga var i Rådhuset og det var om lag 50 personar til stades. Ordførar Torodd Urnes var med og hadde ein fin appell til dei eldre. Hovudprogramposten var det Johs. B. Thue som hadde med kåseri om Hervabui i norsk litteratur. Det kom tydeleg fram at det knyter seg mykje historie, kultur og natur til det området Hervabui ligg i, Sognefjellet. Johan Heltne underheldt med trekkspel og song på sin lune og koselege måte. Til slutt var det ei koseleg sosial stund med servering i kantina. Eldrerådet stod for serveringa. Senior-Surf-dagen tysdag 17. oktober. Det vart trangt om plassen då 12 seniorar og like mange ungdomsskuleelevar fylte eine datarommet i fellesbygget på Hafslo tysdag 17. oktober. Ordninga med elevar som rettleiarar for dei eldre fungerte veldig godt. Det var god kontakt mellom generasjonane og det var tydeleg at dei fleste tykte dette var gøy. Fleire seniorar spurde om snarleg gjentaking av arrangementet eller anna organisert dataopplæring. Nominasjon til kommuneval Luster eldreråd hadde saka føre på møte den d.å. sak 28/06, og vedtok fylgjande: Luster eldreråd sender brev til dei politiske partia i Luster der ein minner om tidlegare oppmodingar frå sentralt hald om at pensjonistar/ eldre som er ein stor del av folket i landet, også

6 Side 6 må vera å finna att i folkevalde organ. Då må det også takast omsyn til dette ved nominasjonane som no skal føretakast. Medlemar i Luster eldreråd har delteke på fylgjande samlingar/møte/kurs/ arbeidsgrupper: Regionmøte for eldreråda i midtre og indre Sogn i Flåm den 23. mai Utsendingar var Kjartan Kvien, Ellen S. Haugen, Gunhild Brun, Elen Øygard og Johan Solheim. Regionmøte starta for 13 av deltakarane med ein uforgløymeleg tur på Flåmsbana guida av Erling Monrad Nesbø som er lokalkjend i området. Leiar i Aurland eldreråd Kristin Sønnerheim ynskte deltakarane velkomne. Ordførar Olav Ellingsen helsa frå kommunen med ein fin bildeframsyning som ga ei god innføring i kva Aurland kan tilby av landbruk, storlslegen natur, turisme m.m. Fylkesrådet ved formann Einar Eithun fortalde litt om opphavet til eldreråda, og at det må jobbast for å oppretthalda dette fora. På landsbasis bør namnet vera Statens Eldreråd og ikkje Statens Seniorråd. Tidlegare ass. fylkeslege Arne Sunde hadde valt tema om alder og helse. Han snakka m.a. om: - Dårleg helsetilbod i Sogn og Fjordane, - Manglar geriatrisk avdeling har nesten ikkje geriatrikarar, - Aldringsprosessen, - Fysisk aktivitet, - Alder er ingen sjukdom. Til drøfting på regionmøtet var fylgjande saker melde inn frå Luster eldreråd: Seniorpolitikk tale og forslagsrett i kommunestyret (jfr. heftet: Ny seniorpolitikk en handlingsplan for aktiv hverdag. Utviding og vidareføring av ordninga med seniorskyss. Ellers var følgjande saker melde inn til drøfting: Eldreombodet sitt arbeid. Geriatri. Audiografiteneste. Det vart vedteke å senda skriv til Helse Førde om følgjande saker: - Få oppretta geriatrisk avdeling med geriater i Sogn og Fjordane, - Få oppretta audiografteneste i Indre Sogn. Kristin Sønnerheim takka for samkome og utfordra eit av dei andre eldreråda til å ta på seg neste års arrangement. Balestrand eldreråd tok utfordringa. Etter matøkta (lunsjbuffe på Fretheim hotell) var det omvisning på Flåmsbanemuseet. Styret for Trygge Eldre. Kjartan Kvien var på møte den 24. mai. Gruppa vil m.a. satse på: - Gje ut brosjyra: Føre var unngå fallskader til målgruppa 70 år og eldre. - Starte opp styrke- og balansegruppe på Hafslo.

7 Side 7 Invitasjon til konferansen Den kulturelle vandingsstaven kva er aktivitet?. i Førde 13. og 14. september Elen J. Øygard var utsening. Invitasjon til møte i samband med revidering av Plan for psykisk helse i Gaupne 22. august Kjartan Kvien deltok på møtet. Sluttkommentar. Som det går fram av årsmeldinga har eldrerådet fått fleire tunge saker til uttale, og vi har gitt tildels fyldige kommentarar. Utan om det, har vi arbeidd ut frå den handlingsplanen som vart vedteken i møte 19. april. Det meste i handlingsplanen er utført, til dels ved hjelp av andre og i samarbeid med andre. Vil kort nemna to saker: 1. Vintervedlikehald/strøing. P.g.a. ver og temperatur har problema i år ikkje vore store, og den kommunale brøytinga/ strøinga har fungert bra. Men vi vil likevel peike på at vi har fått meldingar om at det har vært dårleg brøyting i området ved helsesenteret. Eldrerådet vil følgje opp saka overfor kommunen, for å unngå liknande tilstander for seinare år. Hjelp til privat strøing/strøsand kan no løysast gjennom å venda seg til Luster Nærmiljøsenter, tlf Prosjekt Trygge Eldre. Dette er noko eldrerådet har arbeidd med. Det er no oppretta eige styre for Trygge Eldre med repr. frå tilsette i Luster kommune, og med ei styringsgruppe frå lag og organisasjonar, der leiar i eldrerådet er med i denne styringsgruppa. Det har vorte utarbeidd, og utsendt, ei brosjyre kalla Føre var til alle over 70 år. Det vart vidare starta opp gruppetrening, kalla Betre balanse ved omsorgssenteret i Hafslo. I løpet av 2007 er det planen at tilsvarande grupper skal startast opp i Gaupne og Luster. Dette vert drive av fysioterapeutane i kommunen med eige kommunalt budsjett.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer