Regjeringens forenklingsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regjeringens forenklingsprosjekt"

Transkript

1 Hans-Jørgen Blomseth Tittel på presentasjon

2 Hvorfor forenkling? Legger til rette for Økt effektivitet Smartere ressursbruk Økt produktivitet og konkurransekraft Fokus Hva som er næringslivets behov Å se ting fra bedriftenes ståsted outside in ikke innside out Smartere løsninger gir smartere forvaltning Bruke ny teknologi det er ikke alltid beste løsning å videreutvikle det vi har 2

3 Forenkling er viktig for regjeringen To prosjekter: for næringslivet (2011) Kampanjen enkelt og greit for innbyggerne (2013) Bedriftene skal bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter, og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten Målet er å redusere næringslivets administrative kostnader og samtidig frigjøre ressurser til viktigere oppgaver i offentlig sektor Vurdere forenklingstiltak innen eksisterende regelverk og institusjonelle tiltak som sikrer at nye krav ikke blir mer omfattende enn nødvendig 3

4 Milliarder 54,4 mrd kroner i administrative kostnader for næringslivet Store deler av kostnadene er knyttet til aktiviteter bedriftene anser som nødvendige for egen drift Betydelig del knyttet til regnskap og bokføring - 33 mrd ,28 Dokumentasjon Opplysning til tredjepart 62 % 28 % 10 % 20 Innberetning til myndighet ,88 2,85 2,22 2,04 1,66 1,08 0,73 0,58 0,52 0,37 0,11 0,05 0,03 FIN HOD AD JD OED NHD KRD SD LMD FKD BLD FAD MD KUD 4

5 Et historisk forenklingsmål Regjeringen vedtok i juni 2011 for første gang et tallfestet forenklingsmål Målet er 10 mrd. i årlige besparelser for næringslivet innen utgangen av 2015 Om lag halvparten i inneværende stortingsperiode Statsrådene i FIN, KRD og NHD er styringsgruppe Det er oppnevnt kontaktpersoner i tunge departementer og etater Forenklingsprosjektet er innordnet i Næringsog handelsdepartementet 5

6 Erfaring viser at forenkling er krevende Forenkling har vært i fokus over lang tid Det er utfordrende å finne større forenklingstiltak Opplevd byrdereduksjon er liten til tross for tiltak Det kan være vanskelig å få offentlige aktører som forvalter ulike reguleringer til å forenkle dem..men tiden og utviklingen jobber med oss 2005 Et enklere Norge 2007 Elektr. tjenester for næringslivet Kartlegging adm. kostnader 2008 Tid for nyskapning og produksjon 2010 Oppdatering adm. kostnader 2010 Reduksjon av adm. kostnader mrd. mål og Enklerregler.no 6

7 Prosjektet skal føre til handling, ikke rapporter Prosjektet skal jobbe med både enkeltstående og institusjonelle tiltak Forenklingstiltak innenfor eksisterende og kommende regelverk Fem hovedveier til forenkling Ved å fjerne, redusere, slå sammen eller forbedre regelverket Forenkle prosedyrene for å oppfylle regelverket Informasjonsutveksling og samarbeid mellom myndighetsområder og -nivåer Utvikle IKT-tjenester og -løsninger Tilby bedre veiledning og informasjon 7

8 Vi skal identifisere og løfte gode forslag for rask gjennomføring Enklereregler.no +300 forslag Under vurdering Til beslutning Besluttet gjennomført m/ verdi NHO 80 forslag Stortinget 30 forslag Enkeltinnspill Internasjonale erfaringer Filtrering Gruppering Vurdering Definering Verdi /nytte Venstrefil Høyrefil Tiltak på gang i forvaltning Muligheter Mange forslag vil gi gode tiltak Mye som skjer i forvaltningen Støtte fra politisk ledelse Tett dialog med næringslivet Stram i metode, men uformell Utfordringer Tid, absolutt og relativt Stort sprik i forvaltningen mht. innsats og motivasjon Spissing/endring av prosjekts virkemidler Holdninger og samarbeidsvilje er avgjørende 8

9 Forenklingsprosjektets mål er at....det skal bli enklere å starte næringsvirksomhet..det skal bli enklere å drive næringsvirksomhet..kravene til drift skal skille mellom små og store bedrifter..det skal tilstrebes en ny serviceholdning både i tid og form..etterspurt informasjon fra forvaltningen skal finnes ett sted, den skal være relevant og komme hurtig..bidra til at det ikke innføres nye byrder for næringslivet uten at konsekvensene er grundig vurdert..digitalisering er hovedregelen, samme data skal rapporteres kun én gang og det skal blir færre og enklere skjemaer 9

10 Forenklingsprosjektets mål er at....det skal bli enklere å starte næringsvirksomhet Redusert aksjekapitalkrav Revisjonsplikten fjernet for små bedrifter Digitalisert bedriftsetablering og veiledning Gründerportal for enklere bedriftsetablering Aksjeloven betydelig forenklet mht stiftelse av aksjeselskaper Skattefri omdanning fra NUF til AS 10

11 Forenklingsprosjektets mål er at....det skal bli enklere å drive næringsvirksomhet Revisjonsplikten fjernet for små bedrifter Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt Forenklinger i bokføringsloven og verdipapirhandelloven Forenklinger i Konkurranseloven, heving av terskelverdi for meldeplikt Forenkling av aksjeloven stiftelse, kapitalregler og styring Fullelektronisk samordnet registermelding Skattefri omdanning fra NUF til AS Enklere og mindre rapportering til SSB Forskriftsforenklinger på en rekke områder 11

12 Forenklingsprosjektets mål er at....kravene til drift skal skille mellom små og store bedrifter Revisjonsplikten fjernet for små og mellomstore bedrifter Forenklinger i aksjeloven 12

13 Forenklingsprosjektets mål er at....det skal tilstrebes en ny serviceholdning både i tid og form Samordning av tilsyn med havbruksnæringen Innovasjon Norge forenklet tjenesteportefølje og enklere kundedialog Mattilsynets regellesehjelp Nettportal for arbeidsinnvandring og tjenesteimport Fokus på svartider og veiledning Gründerportal 13

14 Forenklingsprosjektets mål er at....etterspurt informasjon fra forvaltningen skal finnes ett sted, den skal være relevant og komme hurtig Nye mer helhetlige HMS-forskrifter (fra 47 til 6) Forskriftsforenkling innen fiskeri (fra seks til en) Regelhjelp.no Samling av etterspurt informasjon via Altinn/BRREG 14

15 Forenklingsprosjektets mål er at....bidra til at det ikke innføres nye byrder for næringslivet uten at konsekvensene er grundig vurdert Bremse forslag om nye reguleringer Utredningsinstruksen 15

16 Forenklingsprosjektets mål er at....digitalisering er hovedregelen, samme data skal rapporteres kun én gang og det skal blir færre og enklere skjemaer E-faktura i stat og kommune Elektronisk skattekort Elektronisk kontoutskrift for tollkreditt Elektronisk resept EDAG Elektronisk levering av omsetningsoppgaven Elektronisk innmelding av sykefravær Enklere signeringskrav til Enhets- og Foretaksreg. Digitalisering av skjemaer, søknader og rapporter Fullelektronisk samordnet registermelding 16

17 Topp ti irritasjonsliste på enklereregler.no 1. Fjern revisjonsplikten for mindre bedrifter 2. Oppbevaringsplikt regnskap med vedlegg ned fra 10 til 5 år 3. Senk aksjekapitalkravet for nystartede bedrifter 4. Gjør det lettere og mer oversiktlig å starte selskaper 5. Krav til omsetning før mva-registrering ( kroner) 6. Gi selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak samme status (rettigheter og skatt) som ansatte i AS 7. Endre komplisert og tidskrevende oppfølging av sykemeldte 8. Nye byggeforskrifter byråkratiske, tidkrevende og sterkt fordyrende 9. Redusere formalia rundt generalforsamling og styremøter for småbedrifter med en eier 10. Færre skjemaer! 17 Tittel på presentasjon

18 Topp ti frustrasjonsliste på enklereregler.no 1. Opprett en mamma i statens datamaskin som passer på alle ungene sine 2. Mattilsynet = Supperådet 3. Null skatt til alle 4. Fjern momsen 5. Borgerlønn til alle 6. Fjern alle lover 7. Krav til myndighetene at dem skjønner hva dem vil 8. Få vekk arveavgift og formueskatt 9. Fjern alle skjema 10. Alt var mye bedre før: -gå tilbake til tallet, - stol på folk og ledere, ikke slå barna selv om de tenker på å gjøre noe galt, det er feil oppdragelse 18 Tittel på presentasjon

19 Delmål på 5 mrd. er nådd, men mye arbeid gjenstår <3 mrd. <10 mrd. ~2 til 3 mrd. Status sommeren 2013 <5 mrd. Vedtatte tiltak Identifiserte tiltak - Oppbevaringsplikt - EUs mikro- og regnskapsdirektiv - Regnskapslov - Plan og byggingslov - Reiseregler - etingslysing - Altinn forbedring/utvikling - SARI - m.m. Nye tiltak -..? Tilsig av nye plikter og krav - x mrd. Hovedmål 10 mrd. 19

20 Estimat på effekten av forenklingstiltak Kommende tiltak Gj.f/Besl tiltak Gjennomførte/besluttede tiltak Bortfall av revisjonsplikt Reduksjon av aksjekapital krav Startknappen i Altinn E-faktura i staten Endringer i aksjeloven EDAG E-skattekort Bokf.std.styrets deltapport II (delvis) E-faktura i kommunen E-resept E-kontoutskrift tollkreditt Digital konkursbehandling Bokf.std.styrets delrapport II Elektronisk registermelding SSB utvalgs reduksjon Antatt effekt av 27 mindre endringer Kommende tiltak Byggsak Altinn forbedringer Mikroselskapsdirektivet Eus regnskapsdirektiv Samordning av regnskapsinformasjon Forenkling reiser Oppbevaringsplikten Heve aktiveringsgrensen var.dr.midler etinglysning 20

21 Detaljering av estimater på effekten av forenklingstiltak Kilde Samlet forenkling Gj.f/Besl tiltak Bortfall av revisjonsplikt FP Reduksjon av aksjekapital krav FP Startknappen i Altinn FP E-faktura i staten SFØ Endringer i aksjeloven NHO/NARF EDAG SFØ E-skattekort SFØ Bokf.std.styrets deltapport II (delvis) Rambøll E-faktura i kommunen Metier E-resept Etat E-kontoutskrift tollkreditt Etat Digital konkursbehandling Brreg Bokf.std.st.delrapport II Rambøll Elektronisk registermelding FP SSB utvalgs reduksjon FP Antatt effekt av 27 mindre endringer FP Kommende tiltak Byggsak FP Altinn forbedringer FP Mikroselskapsdirektivet FP/REV.FOR Eus regnskapsdirektiv FP Samordning av regnskapsinformasjon FP Forenkling reiser FP Oppbevaringsplikten NARF/NHO Heve aktiveringsgrensen var.dr.midler NARF etinglysning FP/Etat 21

22 Forslag tas imot på: eller 22

23 23 Tittel på presentasjon

Representantforslag 96 S

Representantforslag 96 S Representantforslag 96 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden Dokument 8:96 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Statistikk fra Brønnøysundregistrene 28. Mål og resultat 42 Hovedtall 43 Regnskap 44

Statistikk fra Brønnøysundregistrene 28. Mål og resultat 42 Hovedtall 43 Regnskap 44 Årsmelding 28 Samordning og SAMhandling innhold Naturen er full av eksempler på tilpasning, utvikling og samarbeid. Gjennom samarbeid og samhandling forvalter biene et komplekst men velfungerende samfunn

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Årsmelding 2007 20 år

Årsmelding 2007 20 år Årsmelding 2007 20 år 2 Innhold Direktørens leder 4 Næringsministerens forord 6 20 år som registeretat 8 2200 telefonsamtaler om dagen 10 IT-studier i Brønnøysund 12 Småsaker 15 Altinn 16 Statistikk fra

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Høringssvar NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening organiserer over 62

Detaljer