Forenklingsmuligheter kontrollkrav ved offentlige tilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forenklingsmuligheter kontrollkrav ved offentlige tilskudd"

Transkript

1 Forenklingsmuligheter kontrollkrav ved offentlige tilskudd Tidstyver i forvaltningen Erfaringsseminar Seniorrådgiver Bjarne Rosted Forenkling og brukerdialog - Forenklingsseksjonen

2 Bakgrunn - Brukerne har tatt opp at kostnadene knyttet til særattestasjonskrav er for høye, og at behovet for særattestasjonskrav må etterprøves - En særattestasjon er en regelpålagt kontrollhandling primært utført av en statsautorisert revisor. For eksempel kontroll av regnskap eller antall medlemmer i en organisasjon. I hovedsak innrettet mot: - Selskapslovgivningen (aksjeselskaper og stiftelser) - Tilskuddsordninger - Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ga i 2013 Brønnøysundregistrene (BR) v/forenklingsseksjonen i oppdrag å identifisere forenklingsmuligheter knyttet til særattestasjonskrav - Forenklingsseksjonen ved BR publiserte en rapport om forenklingsmuligheter knyttet til særattestasjonskrav tidligere i år Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

3 Mandat Målet med utredningen vil være å synliggjøre eventuelle muligheter for forenkling for næringslivet på et overordnet nivå knyttet til offentlig pålagte særattestasjonskrav. Arbeidet skal resultere i en skriftlig rapport som skal synliggjøre omfanget av offentlig pålagte særattestasjonskrav og mulighetsrom for forenkling av særattestasjonskrav. Dersom rapporten konkluderer med at det er forenklingsmuligheter knyttet til særattestasjonskrav skal rapporten gi NFD tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til hvorvidt en skal gå videre med forenklingsmulighetene, samt inneholde eventuelle forutsetninger for det videre arbeidet. Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

4 Brukerinvolvering Utstrakt brukerinvolvering i arbeidet med rapporten:. 1) Workshop 2) Enkeltmøter med organisasjonene 3) Organisasjonene ble invitert til å komme med innspill til utkast rapport 4) Innhentet relevant informasjon fra brukerorganisasjonene Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

5 Tilbakemeldinger fra brukerne Brukerne satte stor pris på å bli involvert blant annet i forhold til: - Kartlegging av dagens situasjon - Foreslå forenklingsmuligheter - Bli hørt Tilskuddsmottakerne har ikke selv nytte av særattestasjonskravene. Uttalelse fra Revisorforeningen: - Revisorforeningen mener at det er behov for en ny vurdering av ulike krav til revisorbekreftelser (særattestasjoner). Men en rapport som Brønnøysundregistrene nå arbeider med, er uegnet som grunnlag for å redusere næringslivets kostnader. Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

6 202 offentlige ordninger med særattestasjonskrav identifisert av Forenklingsseksjonen Gruppe særattestasjonskrav Antall særattestasjonsordninger Antall avgivere/ tilskuddsmot takere med krav (2013) Gjennomsnit tlig adm byrde i kr Sum byrde mill kr. Aksjeselskaper Stiftelser Tilskudd Andre Sum departementer, 12 etater og 3 paraplyorganisasjoner er involvert i forvaltningen av offentlige ordninger med særattestasjonskrav Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

7 Tilskuddsmottakerne - Flertallet av tilskuddsmottakerne er organisert som: a) Frivillige organisasjoner b) Enkeltpersonforetak c) Aksjeselskaper - Vår kartlegging viser at frivillige organisasjoner er den gruppen som antageligvis har de største kostnadene relatert til særattestasjonskrav knyttet til tilskudd - Brukerne estimerer at hvert særattestasjonskrav knyttet til tilskudd koster mellom kr og kr (inkl. revisorkostnader og tid) å etterleve Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

8 Forvaltere av tilskudd med særattestasjonskrav Tilskuddsforvalter Antall Tilskuddsforvalter Antall Kulturrådet 34 Helsedirektoratet 4 Innovasjon Norge 23 Lotteri- og stiftelsestilsynet 1 Norsk Filminstitutt 22 Utlendingsdirektoratet 1 Landbruksdirektoratet 21 Kommunal- og moderniseringsdept. Barne-, ungdoms- og familiedir. 15 Nærings- og fiskeridept. 3 Utdanningsdirektoratet 13 Landbruks- og matdept. 1 NORAD 10 LNU 9 Integrerings- og mangfoldsdir. 5 Norsk musikkråd 4 Medietilsynet 5 Norsk teaterråd 1 SUM Kun to tilskuddsordninger med flere enn 300 tilskuddsmottakere: Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager Momskompensasjon for frivillige organisasjoner Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

9 Overordnede funn a) Forenklingsseksjonen ved BR har gjennomført en kompleks tverretatlig og tverrfaglig studie med stor grad av brukerinvolvering b) Prosjektgruppen har benyttet ulike metoder for brukerinvolvering, noe som har blitt opplevd som nyskapende og inkluderende c) Særattestasjoner er til dels svært ulik i egenskap og karakter, og omhandler et bredt regelområde d) Mye større oppgave enn vi forutså - prosjektet har lagt ned ca timer i rapporten e) Rapporten er mangelfull på nytteverdi og juridiske betraktninger til forslag til endringer av regeltekst, men er sterkere på administrative og økonomiske kostnader f) 25 forenklingsmuligheter identifisert fordelt på aksjeselskaper, stiftelser og tilskudd g) Har kartlagt forenklingsmuligheter mye arbeid gjenstår før man eventuelt kan begynne å implementere disse Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

10 Forenklingsmuligheter tilskudd NR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Forenklingsmulighet Innføre stikkprøvekontroller for tilskudd Heve beløpsgrenser for særattestasjonskrav knyttet til tilskudd Økt gjenbruk av tilskuddsmottakernes revisorgodkjent regnskap Oppdatere økonomiregelverket til FIN vedrørende tilskudd Fjerne særattestasjonskrav for ikke-kommunale barnehager Redusere/forenkle særattestasjonskrav knyttet til skattefunnordningen Harmonisere begreper relatert til tilskudd og frivillig sektor Innrapportere medlemstall til FV Samordne frister Åpne for at regnskapsførere kan kontrollere særattestasjonskrav Åpne for at forvaltningen kan kontrollere særattestasjonskrav Økt digitalisering av tilskuddsordninger Gratis tilgang til informasjon fra BR Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

11 Innføre stikkprøvekontroller for tilskudd - Stikkprøvekontroller vil kunne føre til mindre administrativ belastning for tilskuddsmottakerne: a) Reduserte revisjonskostnader b) Tilskuddsmottakerne vil bruke mindre tid på rapportering og forarbeider - Innovasjon Norge praktiserer stikkprøvekontroller for tilskudd de deler ut. I 2013 ble ca 1/3 av tilskuddene kontrollert (av totalt tilskudd) - Lotteri- og stiftelsestilsynet praktiserer stikkprøvekontroller i forhold til tilsyn av frivillige organisasjoner som mottar grasrotmidler Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

12 Heve beløpsgrenser for særattestasjonskrav - Betydelige variasjoner mellom tilskuddsordningene - En del etater har særattestasjonskrav for alle tilskudd - Andre etater har beløpsgrenser for tilskuddbesløp mellom kr og kr for utløsning av særattestasjonskrav - KUDs «Veileder Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner»: - For tilskuddsbeløp mindre enn kr , bør forvalteren normalt ikke kreve revisorbekreftede regnskap. Dersom man velger å kreve revisjon for lavere beløp, bør dette begrunnes i en konkret vurdering av risiko og vesentlighet Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

13 Økt gjenbruk av tilskuddsmottakernes revisorgodkjente regnskap - De som mottar flere tilskudd må vanligvis innrapportere regnskap til hver enkelt tilskuddsforvalter - Forenkling for tilskuddsmottakerne hvis etatene blir flinkere til å gjenbruke regnskap fra Regnskapsregisteret eller andre kilder - Oppgaveregisterloven 5: - Opplysninger organer plikter der det er praktisk mulig å samordne oppgaveplikter når oppgavepliktene egner seg for samordning. En oppgaveplikt egner seg for samordning når denne inneholder samme opplysning som andre oppgaveplikter og de offentlige organer hver for seg har hjemmel til å innhente disse opplysningene fra de næringsdrivende. Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

14 Oppdatere økonomiregelverket til Finansdepartementet vedørende tilskudd - Forenklingsseksjonen foreslår at økonomiregelverket til Finansdepartementet knyttet til tilskudd bør gjennomgås og eventuelt oppdateres - Dette kan bli spesielt aktuelt hvis noen av de forenklingsmulighetene omtalt i særattestasjonsrapporten implementeres Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

15 Harmonisere begreper relatert til tilskudd og frivillig sektor - De ulike etatene opererer i stor grad med forskjellige begreper. For eksempel for begreper som: - Frivillig organisasjon - Medlem - Demokratisk organisasjon - Lokallag - En del særattestasjonskrav er knyttet til blant annet medlemstall - Lovverket opererer i dag med 4 ulike definisjoner på en frivillig organisasjon ifølge Frivillighet Norge: - Lotteriloven - Skatteloven - Merverdiavgiftsloven - Frivillighetsregisterloven Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

16 Samordne frister - Tilskuddsmottakerne opplever at det er mange frister å forholde seg til. Gjelder både: - Søknadsfrister - Rapporteringsfrister - Ifølge tilskuddsmottakerne opereres det med rapporteringsfrister fra 2 til 24 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt - Tilskuddsmottakerne ønsker ikke samme frist (dato) på alt, men gjerne for eksempel kvartalsvise frister for alle offentlige tilskudd Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

17 Åpne for at regnskapsførerne kan kontrollere særattestasjonskrav - Brukerne ønsker større konkurranse - Per i dag stort sett kun statsautoriserte revisorer som har lov til å kontrollere særattestasjonskrav knyttet til tilskudd - Åpne for at statsautoriserte regnskapsførere også kan kontrollere særattestasjonskrav? - Spesielt for små tilskudd tildelt små virksomheter? - Innovasjon Norge: - Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan regnskapet bekreftes av statsautorisert regnskapsfører Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

18 Åpne for at forvaltningen kan kontrollere særattestasjonskrav - Kan tilskuddsforvalter kontrollere små tilskudd til små virksomheter? - For eksempel kontroll av?: - Regnskap - Medlemstall - Eksempel: - I forbindelse med momskompensasjon kan frivillige organisasjoner sende inn revisorrapport som er kontrollert av kommunerevisor Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

19 Økt digitalisering av tilskuddsordninger a) Søknadsprosesser stort sett digitalisert - Ofte har tilskuddsforvalter selv utviklet system for dette b) Rapporteringsprosesser stort sett ikke digitalisert - Brukerne ønsker mer digitalisering c) Digitalisering åpner muligheten for mer gjenbruk av data - Lite gjenbruk mellom tilskuddsforvalterne per i dag d) Revisors kontroll av særattestasjonskrav - Stort sett papirbasert per i dag e) Brukerne ønsker komplett oversikt over alle tilskudd de kan søke på. Dagens oversikter oppleves ikke som komplette av brukerne. - Regjeringen.no: Statlige tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på - Altinn.no: Tilskudd som næringslivet kan søke på f) Digitaliseringsarbeidet knyttet til tilskudd bør i større grad samordnes på tvers av etater - Kan Altinn være et verktøy for å oppnå det? Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

20 Foreløpige estimater forenklingsmuligheter Gruppe Foreløpig sum reduksjon administrativ byrde årlig hvis forenklingsmuligheter implementeres millioner kroner Aksjeselskaper 289 Stiftelser 55 Tilskudd 90 Skattefunn 7 SUM 441 Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

21 Tips til hvordan offentlig forvaltning bør forenkle 1) Brukerinvolvering avgjørende for å finne gode løsninger - Sett brukernes behov først 2) Tenk forenkling på tvers av etater og siloer - Blant annet i forhold til gjenbruk av data og utvikling av nye løsninger 3) Beste praksis - Lær av andre etater som har lyktes med å forenkle 4) Det er enkelt å komme opp med forenklingsideer/tidstyver - Den største jobben er implementeringen 5) Husk at det alltid er to sider ved forenkling - Kost/nytte for hvem? 6) Brønnøysundregistrene bidrar gjerne med råd - Etatsdialog: Vi besøker etater som ønsker råd og tips om forenkling Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

22 Ønsker du å få tilsendt særattestasjonsrapporten eller ønsker etaten besøk av Forenklingsseksjonen ved Brønnøysundregistrene? - Send e-post til: Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

23 Forenklingsmuligheter - kontrollkrav ved offentlige tilskudd

1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2

1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2 1 VEDLEGG 1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2 1.1 Utdrag fra referanser til tidligere arbeid de siste årene relatert til særattestasjoner... 2 1.2 Spørreundersøkelse aksjeselskap

Detaljer

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver

Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver Til: KMD Frå: Difi Kopi: Dato: 20. april 2015 Saksnr: 15/00277 Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver I henhold til tildelingsbrevet for 2015 skal Difi systematisere og bearbeide resultatene

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Oppsummering tidstyver 2014 Store grupper av tidstyver «bak skranken» Arbeidsnotat 1 -Tidstyvprosjektet i Difi (2015)

Oppsummering tidstyver 2014 Store grupper av tidstyver «bak skranken» Arbeidsnotat 1 -Tidstyvprosjektet i Difi (2015) Oppsummering tidstyver 2014 Store grupper av tidstyver «bak skranken» Arbeidsnotat 1 -Tidstyvprosjektet i Difi (2015) 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og fremskaffelse av datamaterialet...

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Representantforslag 96 S

Representantforslag 96 S Representantforslag 96 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden Dokument 8:96 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene.

Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene. Riksrevisjonen Vår saksbehandler Evy Nilsen, 22 24 13 58, Siri Paulsrud, 22 24 14 64 Vår dato Vår referanse 07.04.2011 3 2010/01463/ENI/STP/rih Deres dato Arkivkode 670 Deres referanse Utsatt offentlighet

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen)

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen) Foreningen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref 07/3054 FM GKB.--r,35 s -2e og Arkivnr. NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak Vi viser til Finansdepartementets brev av 2. juli

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Forord. Målet med gjennomgangen er å bidra til en best mulig forvaltning, organisering og styring av ordningen med Språkprøven.

Forord. Målet med gjennomgangen er å bidra til en best mulig forvaltning, organisering og styring av ordningen med Språkprøven. Forord På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har Statskonsult gjennomgått ordningen med tilskudd til Folkeuniversitetet til utvikling og gjennomføring av Språkprøven for voksne

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Momskompensasjonsordningens. modell for frivillige organisasjoner. Kartlegging av inntekter og kostnader

Momskompensasjonsordningens. modell for frivillige organisasjoner. Kartlegging av inntekter og kostnader Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner Kartlegging av inntekter og kostnader Forord Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge

Detaljer