Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede."

Transkript

1 Ordinær sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ble avholdt onsdag 24. mars 2004, kl 1800 i Samlingssalen på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49 Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede. Fra styret møtte: Arne Røskeland, Bodil Engejordet Jelsness, Knut Maroni, Anne-Brit Folkvord og Berit Ruud Berve Fra forretningsfører møtte: Annveig Ghebreselasie Møtet ble åpnet av: Arne Røskeland Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Per Morten Hoff VEDTAK: Valgt B. Valg av sekretær Som sekretær ble foreslått Annveig Ghebreselasie VEDTAK: Valgt C. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Til å undertegne protokollen ble det foreslått: Tom Berve Turid Manshaus VEDTAK: Valgt D. Godkjennelse av innleverte navnesedler og fullmakter Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende seksjonseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent E. Valg av tellekorps Følgende ble foretått: Arve Hansen Fred Paulsen Kjell Prytz

2 Side 2 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie VEDTAK: Valgt F. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent G. Godkjennelse av dagsorden Det ble foreslått at den oppsatte dagsorden blir godkjent. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2003 Styrets årsberetning for 2003 ble referert og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Godkjent 3. ÅRSREGNSKAPET 2003 Revisorsberetning ble sendt sammen med innkalling til årsmøtet 9. mars Regnskapet ble referert og foreslått godkjent. Det foreslås at årsresultatet overføres balansen til konto for egenkapital. VEDTAK: Godkjent 4. BUDSJETT 2004 A) VEDLIKEHOLDSPLAN Vedlikeholdsplan for 2004 slik den foreligger i eget vedlegg side 16 i innkallingen foreslås godkjent. VEDTAK: Godkjent B) SKJØTSELSPLAN Skjøtselsplan for 2004 slik den foreligger i eget vedlegg side 17 i innkallingen foreslås godkjent. VEDTAK: Godkjent C) ORDINÆRT BUDSJETT Styret har satt opp budsjett for 2004, side 9 av 26 sider i innkallingen. Budsjettet er satt opp for ordinær drift.

3 Side 3 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie VEDTAK: Budsjettet ble godkjent uten 10% økning av fellesutgiftene. Økning av budsjett med inntil kr ,- ble godkjent i henhold til vedtak sak 6H. 5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR. GJENVALG AV REVISOR. Godtgjørelse til styret for perioden 2003/2004 ble foreslått satt til kr ,- Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2003 ble foreslått satt til ca kr ,- VEDTAK: Godkjent 6. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av medlemstall for styret. Innsendt av styret: 8 STYRET - Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og 6 medlemmer. Styret skal velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og for 2 år. Styrets leder velges særskilt og for ett år. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. VEDTAK: Styrets innstilling til forslag ble enstemmig godkjent B) Oppgradering av trimrom. Innsendt av Johan Fr. Heyerdahl Styrets innstilling: Det bevilges inntil kr ,- til oppgradering av trimrommet med utstyr. Styret utarbeider retningslinjer for bruken av trimrommet. Styret foretar en evaluering av bruken etter ett år. VEDTAK: Styrets og forslagsgivers innstilling til forsalg ble vedtatt med overveldende flertall. C) Tilføyelse til sameiets vedtekter 13. Innsendt av Elling Aamot Styrets innstilling: Styret ber årsmøtet avvise forslaget fra Elling Aamot med følgende begrunnelse: VEDTAK: Styrets innstilling til vedtak ble vedtatt mot 5 stemmer. D) Styret pålegges å gjøre sine vedtak kjent for sameierne. Innsendt av Per Heiberg Forslag til vedtak: Sameierne er tilfreds med at de holdes informert om saker av felles interesser gjennom VU-Nytt og årsberetning. Årsmøtet velger å avvise Heibergs forslag.

4 Side 4 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie Styret trekker sitt forslag og støtter nytt forslag som er som følger: Sameiermøtet pålegger styret å informere bedre om styrevedtak av prinsipiell betydning. VEDTAK: Enstemmig vedtatt E) Kontroll/oppfølging av rehabilitering. Innsendt av Sissel Garaas Styrets innstilling: Styret støtter forslag fra Sissel Garaas. VEDTAK: Enstemmig vedtatt F) Vurdering av dagens vaktmestertjeneste. Innsendt av Laila Furuberg Forslag fra styret: Årsmøtet ber styret foreta en grundig vurdering av vaktmestertjenesten og foreta de valg styret finner riktig i denne sammenheng. Styret trekker sin innstilling til forslag og støtter ny utforming gitt av årsmøtet: Årsmøtet ber styret foreta en grundig vurdering av vaktmestertjenesten. Utredning og anbefaling forelegges neste ordinære årsmøte i VEDTAK: Vedtatt med overveldende flertall. G) Oppfølging av spørsmål vedrørende punkterte ruter. Innsendt av Inger Lise Østby Forslag fra styret: Punkterte vinduer ligger under den enkelte sameiers vedlikeholdsansvar. I tillegg har årsmøtet gitt styret i oppdrag å utrede omfanget av punkterte vinduer, som fremlegges for det ordinære årsmøtet i VEDTAK: Styrets forslag med tillegg fra årsmøtet ble vedtatt med klart flertall. H) Utstedelse av fullmakt til styret. Innsendt av styret Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret i VUB fullmakt til bruk av inntil kr utover budsjett til utredning av oppgradering av balustrader, gavler samt videoovervåkning av garasjeanlegg. VEDTAK: Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall

5 Side 5 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie 7. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Arne Røskeland Vesteråsveien 32 VEDTAK: Valgt B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Knut Maroni Vækerøveien 137 Trond E. Eriksen Vækerøveien 137 Berit Ruud Berve Vækerøveien 135C Ivar Larsen Vesteråsveien 34A VEDTAK: Valgt C. Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Sissel Garaas Vesteråsveien 26A Kari Rosenstrøm Vesteråsveien 42 Maren Myrvold Vækerøveien 135B VEDTAK: Valgt 8. VALG AV REVISOR Sameiermøtet hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Per Morten Hoff/s møteleder Tom Berve/s protokollvitne Annveig Ghebreselasie/s sekretær Turid Manshaus/s protokollvitne VED VALGENE PÅ SAMEIERMØTET HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Arne Røskeland Vesteråsveien 32 Styremedlem : Bodil Engejordet Jelsness Vækerøveien 129C Styremedlem : Trond E. Eriksen Vækerøveien 137 Styremedlem : Knut Maroni Vækerøveien137 Styremedlem : Anne-Brit Folkvord Vækerøveien 131 Styremedlem : Berit Ruud Berve Vækerøveien 135C Styremedlem : Ivar Larsen Vesteråsveien 34A

6 Side 6 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie I henhold til nye vedtekter i sameiet har ikke styret varamedlemmer. Oslo Vedlegg: Vedtekter

7 Side 7 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie, avholdes onsdag 24. mars 2004, kl i Samlingssalen på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær C) Valg av to personer til å underskrive protokollen D) Godkjennelse av innleverte navnesedler og fullmakter E) Valg av tellekorps F) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn G) Godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. BUDSJETT 2004 A) Vedlikeholdsplan B) Skjøtselsplan C) Ordinært budsjett 5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 6. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av medlemstall for styret. Innsendt av styret B) Oppgradering av trimrom. Innsendt av Johan Fr. Heyerdahl C) Tilføyelse til sameiets vedtekter 13. Innsendt av Elling Aamot D) Styret pålegges å gjøre sine vedtak kjent for sameierne. Innsendt av Per Heiberg E) Kontroll/oppfølging av rehabilitering. Innsendt av Sissel Garaas F) Vurdering av dagens vaktmestertjeneste. Innsendt av Laila Furuberg G) Oppfølging av spørsmål vedrørende punkterte ruter. Innsendt av Inger Lise Østby H) Utstedelse av fullmakt til styret. Innsendt av styret 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 4 styremedlemmer for 2 år C) Valg av valgkomité 8. VALG AV REVISOR Forslag: Ernst & Young AS Oslo,

8 Side 8 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie I styret for Vestre Ullern Boligsameie I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen. Arne Røskeland/s/ Trond Erik Eriksen/s/ Anne-Brit Folkvord/s/ Bodil E. Jelsness/s/ Knut Maroni/s/

9 Side 9 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: Styreleder : Arne Røskeland Vesteråsveien 32 Styremedlem: Bodil E. Jelsness Vækerøveien 129C Styremedlem: Trond Erik Eriksen Vækerøveien 137 Styremedlem : Anne-Brit Folkvord Vækerøveien 131 Styremedlem: Knut Maroni Vækerøveien 137 Varamedlem: Erik Buchmann Vækerøveien 135A Varamedlem: Berit Ruud Berve Vækerøveien 135C Sameiets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Sameiet har 2 ansatte som er menn. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i sameiet. Av likestillingsfremmende tiltak kan nevnes at det i mandat for valgkomiteen er nedfelt at det skal søkes en jevn fordeling av menn og kvinner i sameiets styre. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av Centrum Eiendomsbestyrelse as. Sameiets revisor er Ernst & Young AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 16 bygninger med til sammen 285 seksjoner og 1 vaktmesterleielighet. Sameiets eiendom har gårdsnr. 28 bruksnr Sameiet ligger i Oslo Kommune. Sameiets har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø utover det som må anses normalt for et boligselskap. REHABILITERING Kontrakt ble undertegnet våren 2002 med Buskerud Malerforretning AS for utførelsen av rehabiliteringsarbeidene fordelt på to sesonger 2002 og Alle kontraktsarbeider er gjennomført og overtagelsesforretning er foretatt i henhold til kontrakt. Reklamasjonsarbeider påpekt i overtagelsesforretningen samt reklamasjoner fra sameierne skal utføres snarest mulig og senest Det er kontraktsfestet årlig besiktigelse i reklamasjonstiden som er 3 år. Systemet og rutiner for dette vil bli meddelt sameierne årlig. 31 byggemøter og nøye kontroll og oppfølging har resultert i at reserver for uforutsett ikke har blitt brukt. Betongrehabiliteringsarbeidene har totalt vært litt mindre enn forutsatt. Fast pris for prisstigning og utførelse av garasjeoppmerking av annet firma har ført til at den totale rehabiliteringskostnad er ca. 1.7 millioner rimeligere enn budsjettert. Vi har i tillegg fakturert LENE AS for deres andel av kostnaden for garasjerehabilitering med kr ,-.

10 Side 10 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie Gjennomgående har arbeidet gått bra og sameiet er blitt triveligere og mer attraktivt for alle. Det gjelder nu å opprettholde denne standarden fremover. Viser for øvrig til eget vedlegg på side 15 Rehabilitering. VAKTMESTERTJENESTE Trond Rekdal er ansatt som vaktmester i full stilling. Han treffes på telefon: eller mobil mandag fredag Videre har sameiet ansatt Selmon Ahmetaj i 50% stilling. ANSATTE I SAMEIET Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. NØKLER Systemnøkler bestilles nå hos forretningsfører Centrum Eiendomsbestyrelse, ved henvendelse til Annveig Ghebreselasie. Telefon eller E-post: HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha intern-kontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggeherreforskrifter ved byggeanleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Styret har i løpet av 2003 ferdigstilt arbeidet med å få på plass HMS Håndbok for sameiet. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Sameiere har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Styret forestod i desember 2003 et opplegg for at sameierne kunne få skiftet ut eller kjøpt nye brannslukkere og brannvarslere. TELENOR Den gunstige rabattavtalen som sameiet er tilsluttet via NBBL/OBOS og Telenor, ga frem til rabatter på bruk av fasttelefon på 20-25%. Post- og teletilsynet påla Telenor å redusere rabatten ned til 5% fra denne dato (10% for det du ringer for over kr pr kvartal). Vedtaket er klaget inn for Samferdselsdepartementet. Inntil klagen er avgjort vil rabatten være 5%-10% Hvis klagen fører frem, vil differansen i rabatt mellom 5%-10% og 20%-25% bli refundert. Hvis vedtaket fra Post- og teletilsynet blir stående vil NBBL/OBOS og Telenor søke å finne frem til andre ordninger som gir de beste prisene.

11 Side 11 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie TV SIGNALER, INTERNETT OG TELEFONI UPC's servicetelefon er åpen kl , lørdag/søndag kl Styret har valgt å fortsette våre avtaler med UPC når det gjelder TV-signaler, internett og telefoni. I desember gjennomførte UPC et abonnentvalg for samtlige norske husstander som er tilsluttet deres TV-sendinger. Flertallsresultatet ble deres anbefalte nye grunnpakke som fikk effekt fra januar Dermed mistet vi enkelte utenlandske kanaler: BBC World, TV5 og Deutsche Welle, men fikk enkelte nye: Travel, National Geographic, samt en nyhetskanal:cnn og Viasats Sportskanal. Vi har nå ingen tilleggskanaler utenom grunnpakken. Alle sameiere har mulighet til å abonnere på andre TV kanaler og filmkanaler ved å inngå individuell tilleggsavtale med UPC. Det samme gjelder bredbåndsoppkopling for internett og fasttelefoni. (Eksisterende internett- og fasttelefoni-avtaler endres ikke). FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Stor-Oslo og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. 2. STYRETS ARBEID Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Det har vært utgitt 5 nummer av VU-nytt. I tillegg har styret utarbeidet Tips og informasjon vedrørende bruk av leilighetene og fellesarealene som er distribuert samtlige sameiere. Det har vært avholdt vår- og høstdugnad både i Vesteråsveien og Vækerøveien. Det var godt oppmøte og mye arbeid ble gjort. Begge vaktmesterne har deltatt i dugnadsarbeidet, noe som har vært svært nyttig.

12 Side 12 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie Grøntkomiteen består av 8 sameiere, inkludert Berit Ruud Berve fra styret. Komiteen har brukt sameiets plan fra 1998 om Skjøtsel / Rehabilitering av grøntarealer som utgangspunkt for arbeidet. Komiteen har hatt mange møter, vært på en rekke befaringer og laget arbeidsplan for dugnader. Det er utarbeidet forslag for hugst og beplantning. Det er mange år siden det har vært gjort et løft med grøntarealene, og komiteen ser at ting tar tid. Komiteen er positiv til å fortsette arbeidet blant annet fordi den får mange gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort. Vaktmesternes oppgaver gjennom året har vært de samme som tidligere med tilsyn av eiendommen, enklere vedlikehold, gressklipping og snørydding. Oppussingsarbeidene har også krevet vaktmesternes bistand med oppfølging og kommunikasjon med malerfirmaet og sameierne. Planlagt vedlikehold har ikke blitt utført i det ønskede omfang da tilgang til enkeltområder ble forstyrret av malerarbeidene. Lekkasjesøking på balustrader har også gjennom dette året vært en utfordrende oppgave. Da Rekdal i desember 2003 informerte styret om at han gjennom vinteren ikke kunne forventes å utføre sine vanlige oppgaver relatert til maskinell snøbrøyting, fant man det nødvendig å sette bort snøbrøytingen til et vaktmesterfirma. Så langt ser dette ut til å fungere tilfredsstillende og uten at dette medfører vesentlig økning av driftskostnadene. 3. REGNSKAPET FOR 2003 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2003 som foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. Resultatet av driften året 2003 viser et årsresultat på kr ,-. Driftsinntektene i 2003 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Driftskostnadene i 2003 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2003 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at kostnadene ved rehabiliteringen ble lavere enn forventet. - Andre driftskostnader ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at flere planlagte driftsoppgaver ikke lot seg gjennomføre pga den pågående rehabiliteringen. Revisors honorar for regnskapsåret 2003 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

13 Side 13 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie 4. KOSTNADSUTVIKLING FOR KOMMUNALE AVGIFTER Oslo Kommune har vedtatt følgende avgiftsøkninger fra : Vann og avløpsavgiften øker med 13,2% Renovasjonsavgiften øker med 13,3% Feieravgiften øker med 3,2% RENTER PÅ INNSKUDD Sameiet har driftskonto i OBOS. Pr gjelder følgende rentesatser: Driftskonto: 0,00 %. Særvilkårskonto 2,25 % FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret reguleres i takt med konsumprisindeksen. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret belastes etter medgått tid. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer i Gjensidige NOR gikk ned med 27,4% fra 2003 til KABELNETT - UPC UPC har valgt å pålegge oss deres nye abonnentspakke fra og med 2004 og har priset denne ganske mye høyere enn vår opprinnelige pakke. Abonnementsutgiften vår vil gå opp med ca ,- i året. Styret har gjort innsigelser mot denne prisstigning som vi mener ikke er blitt tilstrekkelig dokumentert i forhold til vår avtale med UPC. 5. BUDSJETT FOR Styret har satt opp et budsjett for år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2004.) Budsjettet forutsetter en 10% økning av fellesutgifter fra , tilsvarende 5% for inneværende år. Budsjettet gir et forventet årsresultat på kr Forøvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, I styret for Vestre Ullern Boligsameie Arne Røskeland/s/ Trond Erik Eriksen/s/ Anne-Brit Folkvord/s/ Bodil E. Jelsness/s/ Knut Maroni/s/

14 Side 14 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie Revisjonsberetning fås ved henvendelse til Centrum Eiendomsbestyrelse as

15 Side 15 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie VESTRE ULLERN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap 2003 Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004 DRIFTSINNTEKTER: INNBET FELLESUTGIFTER INNBET REHABILITERING SUM FELLESINNBETALINGER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRSEL KONSULENTHONORAR FREMMEDE TJENESTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI OG BRENSEL ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNADER FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES AV FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

16 Side 16 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie VESTRE ULLERN BOLIGSAMEIE BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER LEILIGHETER SUM ANLEGGSMIDLER 1 1 OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER HÅNDKASSE DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL ÅRETS OVERSKUDD SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE FORSKUDD REHABILITERING LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, / Styret i Vestre Ullern Boligsameie Arne Røskeland/s/ Anne-Brit Folkvord/s/ Trond E. Eriksen/s/ Bodil E. Jelsness/s/ Knut Maroni/s/ Centrum Eiendomsbestyrelse AS Trude Larsen(s/ daglig leder Annveig Ghebreselasie/s/ forvalter

17 Side 17 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie NOTER REGNSKAPSPRINSIPP Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er foretatt en endring av årsoppgjøroppsettet, og fjorårstallene er omarbeidet i henhold til dette. NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Fellesutgifter Rehabilitering innbetalingsandel SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 ANDRE INNTEKTER LOS refusjoner fra NetCom leieinntekter for Nøkler Sporty 940 UPC Sameiet Vesteråsveien SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Arbeidsgiveravgift AFP - pensjon Ref.sykepenger Ref.arb.giv.avg v/sykepenger Andre ref./reg. /motkonto fri bolig Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært 1,5 ansatte i selskapet gjennom året NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr NOTE: 6 KONSULENT OG FORVALTNINGSTJENESTER Juridisk bistand Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENT OG FORVALTNINGSTJENESTER

18 Side 18 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie NOTE: 7 ANDRE FREMMEDE TJENESTER Vaktmestertjenester Renhold ved firma Snørydding/gressklipping Containerleie SUM ANDRE FREMMED TJENESTER NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD STØRRE VEDLIKEHOLD HMS - Rømningsveier Prosjektleder Knut Kløve AS Oppmerking av P-plasser i garasjeanlegget Buskerud Malerforretning AS OBOS Garantistillelse BMR SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD ORDINÆR DRIFT Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anlegg Kabel/Tv-anlegg abonnement og PT avgift Drift/vedl.hold ventilasjonsanlegg Drift/vedl.hold garasjeanlegg Annet vedlikehold Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi SUM ENERGI OG BRENSEL

19 Side 19 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Diverse leiekostnader 300 Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Kontor og datarekvisita Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 521 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Bilgodtgjørelse Reisekostnader 405 Gebyrer husleiegiro og BBS Inkl. ekstraordinær fakturering rehabilitering for 2002/ SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter innestående på konto for særvilkår i OBOS Renter av driftskonto i OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld 117 SUM FINANSKOSTNADER 117 NOTE: 13 LEILIGHETER Vaktmesterleilighet 1 SUM LEILIGHETER 1 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Andre fordringer SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER

20 Side 20 av 32 sider Vestre Ullern Boligsmeie NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Annen kortsiktig gjeld fellesanlegg Helgeland Kraft Buskerud Malerforretning AS Håndkasse vaktmester Scandinavian Electric Kurs, møter Viken Energinett SUM ANNEN KORTS. GJELD

21 Side 21 av 32 Vestre Ullern Boligsameie REHABILITERING KOSTNADSOVERSIKT 6. AKTIVITETER 2001 Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2004 Budsjett Sum Rehabiliteringsbudsjett/Innbetaling fra eierne ( ) Arkitektene Astrup og Hellern AS Advokatbistand vedrørende finansiering av prosjektet Erstatning Byggherreansvarsforsikring Forvaltningsomkostninger Byggeledelse v/knut Kløve Provisjon og etableringsgebyr byggherregaranti Kopiering byggtegninger Oppmerking P-plasser i Garasjene Buskerud Malerforretning Sum kostnader for periode 2001, 2002, 2003 og forventet i Prosjektoverskudd før innbet fra LENE AS ( ) Innbetaling fra LENE AS Prosjektoverskudd

22 Side 22 av 32 Vestre Ullern Boligsameie Budsjett 2004 Vestre Ullern Boligsameie 2003 Sak A) VEDLIKEHOLDSPLAN For 2004 er det budsjettert kr ,- til drift og vedlikehold som ansees som et minstebeløp for å i vareta sameiet på en forsvarlig måte. Den siste tiden har vi hatt flere lekkasjer fra tak, og fra balustrader og gangveier til underliggende boder. Disse lekkasjene er vanskelige og tidkrevende å lokalisere. Lekkasjene er svært plagsomme for de som utsettes for uønsket inntrenging av vann. I tillegg til det vanlige vedlikehold som utføres av vaktmestere med malerarbeid, beising og stell av grøntområdet vil vi også måtte utføre en del utskiftninger pålagt av myndighetene. Budsjetterte poster fordeler seg som følger: Elektroarbeider kr ,-: For elektroinstallasjonene er det pålegg om å gjennomføre internkontroll på alle felles elektrisk anlegg. Lysarmaturer med PCB i garasjene er vi pålagt å skifte ut i VVS arbeider kr ,-: Ventilasjonsvifter må ettersees årlig noe som erfaringsmessig utgjør kr ,- vel og merke om man unngår viftehavari. Det forventes for øvrig et pålegg om å skifte ut alle vannmålerne i sameiet som sammen med en høyst påkrevet utskifting av 71 stoppekraner for kaldt vann vil beløpe seg til ca kr Membran og lekkasjearbeider kr ,-: Utbedring av allerede påviste lekkasjer fra tak og til boder vil beløpe seg til minst kr Oppgraving og drenering kr ,-: Drenasjen må flere steder utbedres Uteområder og lekeplasser kr ,-: Vedlikehold og stell av uteområdene og lekeplasser er budsjettert til kr Øvrig drift og vedlikehold kr ,-: Vedlikehold for øvrig fordeles på callinganlegg, renhold i søppelrom, reparasjon av driftsmateriell, reparasjoner etter vannskader og oppfølging av HMS-forhold. Vedlikeholdsarbeidene vil bli igangsatt forløpende så snart tilbud fra aktuelle entreprenører er evaluert og det er praktisk mulig å få igangsatt arbeidene. Styret planlegger en nøye oppfølging av de pålagte vedlikeholdsarbeidene.

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato 21. april 2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Lilleaker skole, Lilleakerveien 49 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse Protokoll fra sameiermøtet i oligsameie Grindbakken Terrasse Møtedato 26. april 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grindbakken Skole med adresse Måltrostveien 106 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 02. mars, 2011, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes mandag 23. april 2001, kl. 20.00 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 13. april 2011 kl Møtested : Lilleaker skole.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 13. april 2011 kl Møtested : Lilleaker skole. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 13. april 2011 kl. 19.00. Møtested : Lilleaker skole. Tilstede var 79 seksjonseiere og 36 med fullmakt, til sammen 115 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bølgen Boligsameie Møtedato: 27.03.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Hundsund ungdomsskole, auditorium C 26 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes tirsdag 8. april 2003, kl. 1900 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie

Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato 21. mars 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Lilleaker skole, adresse Lilleakerveien 49 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Herregårdsterrassen Sameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 27.03.2014

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Dato 20. mars 2013 Kl. 19:30. Møtested: Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter. Tilstede var 11 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 19

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Tilstede var 53 seksjonseiere og 0 med fullmakt til sammen53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

1 Frysjaveien 1-3-5 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes mandag 29. mars 2004, kl. 18.00 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

1 Sameiet Nadderud Vest

1 Sameiet Nadderud Vest 1 Sameiet Nadderud Vest Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Nadderud Vest ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

1 Østre Kragskogen Sameie

1 Østre Kragskogen Sameie 1 Østre Kragskogen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem 5513 ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Parkgården Sameie, avholdes torsdag 17.03.2005, kl. 19.00 i Slottsparken Apartment Hotel, Wergelands vei 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR 2004. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

2. ÅRSBERETNING FOR 2004. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes tirsdag 15.032005, kl. 1830 i Etterstad videregående skole( Inngang til restauranten fra Biskop Jens

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11, avholdes onsdag 14 april 2004, kl. 1830 i Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer