Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie"

Transkript

1 Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato 21. mars 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Lilleaker skole, adresse Lilleakerveien 49 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 49 seksjonseiere 12 med fullmakt 61 stemmeberettigede Annveig Ghebreselasie Nestleder Anne-Brit Folkvord 1 Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått advokat Jan Erik Nielsen fra Advokatfirmaet Haavind & Vislie AS. Jan Erik Nielsen ble valgt som møteleder. B Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler og fullmakter navneliste som bevis for antall stemmeberettigede. Godkjent C Valg av referent Som referent ble forretningsfører ved Annveig Ghebreselasie foreslått. Valgt D E F G Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder Som protokollvitne ble Rikke Monrad-Hansen foreslått. Valgt Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Møtet ble godkjent som lovlig satt Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne den utsendte dagsorden. Godkjent Valg av tellekorps Det ble foreslått følgende kandidater: Steinar Gjøvik Steinar Knutsen Valgt Sameiermøtet ble deretter erklært for konstituert. 2 Årsberetning for 2006 Styrets årsberetning for 2006 ble gjennomgått og erklært behandlet. Styrets beretning ble tatt til etterretning. Side 1 av 6

2 3 Årsregnskapet for 2006 Revisjonsberetningen fra sameiets revisor Ernst & Young AS ble sendt eierne sammen med innkallingen til sameiermøtet. Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og godkjent. Det ble foreslått at årets resultat på kr ,- overføres balansen under konto for egenkapital. Godkjent 4 Budsjett for 2007 Styrets forslag til budsjett for 2007 ble gjennomgått. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året Styret viser til innlegget om Omtekking av tak med etablering av bedre fall og tilleggsisolering side 7 og 8. Styret har valgt å utsette regulering/økning av fellesutgiftene til 1. januar Dersom oppstart av takrehabiliteringen skjer før januar 2008 har styret forutsatt å benytte egenkapital tilsvarende kr ,- som ble vedtatt på ordinært sameiermøte 23. mai Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. Det fremkom ingen innvendinger til dette, og det fremlagte budsjett for år 2007 anses som behandlet. Styrets forslag til budsjett for 2007 ble tatt til orientering. 5 Godtgjørelser A Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Godkjent B Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2006 ble foreslått satt til kr ,-. Godkjent Side 2 av 6

3 6 Forslag 6 A) fra Tom R. Svendsen, Frode H. Haagensen og Kjell Prytz, Vækerøvn Strømkontrakten Den løpende strømkontrakten sameiet har var bundet i 5 år. Denne tiden er nå gått ut og det synes nødvendig å foreta en etterprøving for å vurdere om den fortsatt er tjenlig for oss. Styret bes orientere om hva som er gjort i det siste året og åpne for en utveksling av erfaringer. Herunder er det av betydning å se på om det finnes bedre/billigere leverandører i markedet Styret har undersøkt og sammenlignet priser og valgt å fortsette avtalen med Scandinavian Electric AS. Kontrakten kan sies opp årlig. : Styrets orientering ble tatt til etterretning. 2. Skifting av tak Ved siste Sameiermøtet ble det besluttet å skifte takmembran etc. på alle blokker. De lave foranliggende blokkene ble ved vedtaket om skifte av membran ikke vurdert gitt spesiell isolasjonsutbedring så langt vi kan forstå. Erfaringene i det siste året har vært at strømregningen i toppleilighetene på vår lavblokk i Vækerøveien 133, er dobbel i forhold til de underliggende leiligheter. Vi ber derfor om at det må tas spesielle hensyn mhp takisolasjonen også på lavblokkene under den kommende utbedring. Det ble vedtatt med overveldende flertall på ekstraordinært sameiermøte følgende: Vedlikehold/omtekking av takene. Alle tak tekkes om med nytt takbelegg, men kun tak som ikke er til sjenanse internt tilleggsisoleres. Øvrige tak beholder ballaststein. : Styrets orientering ble til etterretning 3. TV-kontrakten Sameiets TV-leverandør UPC har i det siste året ikke bare skiftet navn til GET men også gått inn i en teknisk videreutvikling. Vi registrer tilbudet om nytt modem for digital TV, men har ikke blitt orientert om styrets håndtering av denne utviklingen. Sameiermøtet bes gitt en oppdatering av styrets engasjement på området. Styret henstiller den enkelte seksjonseier å henvende seg til GET for å få oppgradert sine tekniske løsninger. : Styrets orientering ble tatt til etterretning 4. Gassleveranser Gjennom tilfeldige eiendomsmeglere har det blitt annonsert at styret arbeider med gassleveranser for felles tilknytning til leilighetene. Sameiermøtet bes gjort kjent med hva som foregår. Styret viser til informasjon i årsberetningen under punktet Styrets Arbeid og VU-nytt. : Sakene behandles under ett se sak 6C sak 1 Forslag 6 B) fra Inger E. Tornøe, Vesteråsvn 38 Undertegnede ønsker at sak fellesopplegg for gasspeis - blir tatt opp på sameiermøtet. Styret viser til informasjon i årsberetningen under punktet Styrets Arbeid og VU-nytt. : Sakene behandles under ett se sak 6C sak 1 Side 3 av 6

4 Forslag 6 C) fra Unnar Aarsæther og Margrethe Klokk, Vækerøveien Vestre Ullern Boligsameie Sak 1: Gasspeis i sameiet: Sameierne har ikke noen alternativ energikilde dersom strømmen forsvinner. Det er ikke akseptabelt og styret i sameiet bes snarest undersøke interessen for felles gassanlegg. Dersom tilstrekkelig antall sameiere slutter seg til, bes styret innen 1. september 2007 ha klart tilbud fra valgt leverandør på gasspeis. Dette av sikkerhetsmessige grunner for å sikre autorisert vedlikehold på et felles anlegg i sameiet, slik at vi unngår mange private anlegg med varierende ettersyn og sikkerhet. Videre vil en alternativ energikilde kunne gi sikkerhet for varme i en nødsituasjon. Forslag til vedtak: Styret i VUBS pålegges snarest å utrede muligheten for og interessen for blant sameierne om å knytte seg til felles gassanlegg for installasjon av egen gasspeis. Dersom det oppnås tilstrekkelig interesse og bindende påmelding om å være med, pålegges styret innen 1. september 2007 å ha klart et konkret tilbud med 2-3 alternative løsninger som hver enkelt sameier kan bestille fra valgt leverandør. Hver enkelt sameier bestiller hos valgt leverandør og betaler selv egne kostnader knyttet til egen bestilling. Prinsippet blir som for bestilling av nye selskap for hver leilighet. Styret viser til informasjon i årsberetningen under punktet Styrets Arbeid. Styrets intensjon er å kartlegge interessen for gassanlegg i løpet av Revidert forslag: Styret i VUB s pålegges snarest å utrede muligheten for og interessen for blant sameierne om å knytte seg til felles gassanlegg og for installasjon av egen gasspeis. Dersom det oppnås tilstrekkelig interesse og bindende påmelding om å være med, bes styret innen 1. november 2007 å ha klart 2-3 alternative tilbud som fremlegges på et ekstraordinært sameiermøte for beslutning. : Revidert forslag ble vedtatt med 42 stemmer for og 17 i mot Sak 2: Nye vinduer i sameiet: Forslag til vedtak: Styret i sameiet pålegges til Generalforsamlingen 2008 å innhente konkurransedyktig tilbud på felles utskiftning av vinduer i hele sameiet for hver enkelts sameiers kostnad. Alternative finansieringsmodeller må være en del av utredningen også individuelt tilbud på ekstern finansiering for hver enkelt sameier, dvs. tilbud på lån fra finansinstitusjon til hver enkelt sameier med egen nedbetalingsplan. En utskiftning av vinduer vil eksempelvis kunne kombineres med rensing og maling av endegavler, som vil kunne gjøres til en marginal merkostnad når stillaser likevel er oppe. Styrets innstilling til saken Styret er positiv til forslagsgiver forslag. Redigert forslag: Styret i sameiet pålegges til Generalforsamlingen 2008 å innhente konkurransedyktig tilbud på utskiftning av vinduer for hver enkelts sameiers kostnad. Alternative finansieringsmodeller må være en del av utredningen også individuelt tilbud på ekstern finansiering for hver enkelt sameier, dvs. tilbud på lån fra finansinstitusjon til hver enkelt sameier med egen nedbetalingsplan. En utskiftning av vinduer vil eksempelvis kunne kombineres med rensing og maling av endegavler, som vil kunne gjøres til en marginal merkostnad når stillaser likevel er oppe. : Redigert forslag ble godkjent mot 7 stemmer. Forslag 6 D) fra Sissel Garaas og Arve Hansen, Vesteråsvn 26A Sak til Sameiermøte 2007 Vi ønsker å fremme forslag om ny vurdering av rengjøring/blanking av fasadeplater i forbindlese med takomleggingen. Dette er blitt gjort på en del gavlvegger tidligere med bra resultat. Kostnadene er selvfølgelig avhengig av oppsett av stillaser i forbindelse med takomlegging. Kan eventuelt prioritere å utføre rengjøring/blanking kun på gavlvegger som er mest synlig for folk flest. Det er ikke mange som gjenstår. Dette vil gi sameiet vårt estetisk løft. Styrets innstilling til saken Side 4 av 6

5 Styret støtter ikke forslaget. Dette ble utredet i forbindlese med gavlprosjektet 2006 og konklusjonen fra fagfolk var at dette ikke var tilrådelig. : Forslagsgivers forslag ble vedtatt med 51 stemmer for og 4 stemmer mot. Forslag 6 E) fra Bodil E. Jelsness, Vækerøvn 129 C Det foreslås at husordensreglenes punkt 7 endres til å lyde: Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Det er ikke tillatt å holde hund i sameiet. Bakgrunnen for forslaget er et stadig økende antall hundeeiere som ikke overholder husordensreglene. Hunder luftes uten bånd på lekeplassen, på sameiets plener foran og mellom husene, samt i skråningen mellom Vækerøveien og Vesteråsveien. Dette fører til et økende problem med avføring som ligger igjen slik at barn får tak i det. Vi har også sett hundeeiere som sparker snø over avføringen etter hundene sine på plenene i sameiet, i stedet for å ta dette med seg til nærmeste søppelkasse. Løse hunder har også ved flere anledninger løpt mot og hoppet opp mot våre små barn noe som naturligvis er veldig skremmende for barna. Dette er en situasjon som er blitt stadig verre ved at flere og flere hundeiere velger å lufte hundene sine løse på sameiets områder. Siden flere henstillinger i VU Nytt ikke har hjulpet, ser vi nå dessverre ingen annen løsning enn å foreslå et forbud mot hunder i sameiet. Styret støtter ikke forslaget med følgende begrunnelse: I henhold til eierseksjonslovens 19. Rett til bruk (6) (6) Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan bruker av seksjonen holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. I Eierseksjonsloven kommentarutgaven til Ørnulf Hagen, Kåre Lilleholt og Christian Fr. Wyller, side 133, Særlig om dyrehold: De ordensregler som det tidligere er nevnt kan fastsettes av sameiermøtet, kan inneholde bestemmelser om dyrehold, dvs at dette ikke tillates. Men i tråd med de to høyesterettdommer som gjelder dyrehold i borettslag Rt og Rt er det i eierseksjonsloven 19 sjette ledd utrykkelig lovfestet at sameieren kan sette seg utover et slikt forbud i særlige tilfeller. Den enkelte behøver ikke å respektere forbudet hvis gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige. Begge forhold må være oppfylt. Styret viser for øvrig til Lov om hundehold (hundeloven) og Politivedtektene for Oslo 30 Person med ansvar for hund skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, parker samt andre offentlige steder hvor barn ferdes. : Forslaget falt mot 2 stemmer. Side 5 av 6

6 7 Valg av tillitsvalgte A Som leder for 1 år ble det foreslått: Fred Paulsen Vesteråsveien /2008 B Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått: Rikke Monrad-Hansen Vesteråsveien /2009 Paul H. Hareide Vesteråsveien /2009 Fredrik Unnar Aarsæther Vækerøveien /2009 C Som styremedlem for 1 år ble foreslått: Erik Irgens Vækerøveien /2008 Andreas Kristiansen har varslet styret om at han skal flytte fra sameiet innen kort tid og ønsker av den grunn å fratre sitt styrevervet. Han er valgt for perioden 2006/2008. Styret har akseptert hans søknad om å fratre styrevervet og har varslet valgkomiteen. Nytt styremedlem for perioden 2007/2008 er foreslått: Sissel Garaas Vesteråsveien 26A 2007/2008 D Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Knut Maroni Vækerøveien 137 Turid Manshaus Vesteråsveien 28 Kari Rosenstrøm Vesteråsveien 42 Sameiermøtet ble hevet kl: 2040 Protokollen godkjennes av undertegnede Jan Erik Nielsen /s Rikke Monrad-Hansen /s møteleder protokollvitne Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Leder : Fred Paulsen Vesteråsveien /2008 Styremedlem : Berit Ruud Berve Vækerøveien 135C 2006/2008 Styremedlem : Rikke Monrad-Hansen Vesteråsveien /2009 Styremedlem : Paul H. Hareide Vesteråsveien /2009 Styremedlem : Fredrik Unnar Aarsæther Vækerøveien /2009 Styremedlem : Erik Irgens Vækerøveien /2008 Styremedlem : Sissel Garaas Vesteråsveien 26A 2007/2008 Oslo 21. mars 2007 Side 6 av 6

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede.

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede. Ordinær sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ble avholdt onsdag 24. mars 2004, kl 1800 i Samlingssalen på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49 Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Tilstede var 60 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 67 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhaug Byggeselskap A/S og Solhaug Garasjelag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhaug Byggeselskap A/S og Solhaug Garasjelag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solhaug Byggeselskap A/S og Solhaug Garasjelag Møtedato 28.05.2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grorud Idrettslag Grorudveien 7 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl. 18.00 på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Til beboerne i Sagbo Sameie

Til beboerne i Sagbo Sameie Til beboerne i Sagbo Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

SAMEIERMØTE i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

SAMEIERMØTE i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE SAMEIERMØTE i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE År 2002 den 29. april kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 55 sameiere, og 38 var representert ved fullmakt. Dessuten

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Tilstede var 20 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 24 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer