Line Terese Holthe Brækkan. Hanne Holdt- Aanensen. Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Line Terese Holthe Brækkan. Hanne Holdt- Aanensen. Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie"

Transkript

1 Universerty College Lilleælt Hanne Petrée Holdt- Aanensen Line Terese Holthe Brækkan Hanne Holdt- Aanensen Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie U t a r b e i d e t a v : - F y s i o t e r a p i s t u d e r e n d e : H a n n e P. H o l d t - A a n e n s e n L i n e T. H. B r æ k k a n - I n t e r n v e i l e d e r : M i c h a e l V a a d K r i s t e n s e n, L e k t o r i f y s i o t e r a p i - E k s t e r n v e i l e d e r : T o v e F a b e r F r a n d s e n, L e d e r a v V i d e n c e n t e r e t, p h. d - B a c h e l o r p r o s j e k t j u n i F y s i o t e r a p i u t d a n n e l s e n, O d e n s e

2 Modul 14: Bachelorprosjekt, våren 2015 Intern veileder: Ekstern veileder: Michael Vaad Kristensen, Lektor i fysioterapi. Tove Faber Frandsen, Leder av Videncenteret, ph.d. Tittel: Anslag: Ord i Abstract: Ord i Sammendrag: Innleveringsdato: Språk: Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose - Et systematisk litteraturstudie juni 2015 Norsk (bokmål) Oppgaven er skrevet i samarbeide mellom: og Line Terese Holthe Brækkan Denne oppgave er utarbeidet av fysioterapeutstuderende ved Fysioterapeututdannelsen i Odense, University College Lillebælt, som et ledd i et utdannelsesforløp. Denne oppgave eller deler herav må kun offentliggjøres med forfatter(ne)s tillatelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 202 af Vi vil gjerne takke følgende personer for hjelp og veiledning i forbindelse med oppgaven: Michael Vaad Kristensen Tove Faber Frandsen Ole Johannes Olsen Carsten Borgen

3 Innholdsfortegnelse Abstract... 1 Sammendrag Introduksjon Problembakgrunn Formål Problemformulering Begrepsavklaringer Teori Kneartrose Akupunktur Akupunkturs virkningsmekanismer Systematisk oversiktsartikkel Evidens og kvalitetssikring Dokumentasjon av akupunktur Metode Litteratursøking Søkeprotokoll Etiske overveielser Søkeord Avslutning og kvalitetssjekk av søkestrategi Databaser Inklusjons- og eksklusjonskriterier Litteraturutvelgelse Sortering og utvelgelse Annen søkning Kvalitetsvurdering CONSORT Kvalitetsvurderingsskjema... 21

4 4. Resultat Materialet Kvalitetsvurdering av de inkluderte studier Studie 1 - Integrating acupuncture with exercise- based physical therapy for knee osteoarthritis: A randomized controlled trial (2013) (56) Studie 2 - A blinded randomised trial of acupuncture (manual and electroacupuncture) compared with a non- penetrating sham for the symptoms of osteoarthritis of the knee (58) Studie 3 - Delayed effect of acupuncture treatment in OA of the knee: A blinded, randomized, controlled trial (59) Studie 4 - Acupuncture as an adjunctive therapy to pharmacological treatment in patients with cronic pain due to osteoarthritis of the knee: A 3- armed, randomized, placebo- controlled trial (60) Studie 5 - Acupuncture and Knee Osteoarthritis- A Three- Armed Randomized Trial (61) Studie 6 - Severe knee osteoarthritis: a randomised controlled trial of acupuncture, physiotherapy (supervised exercise) and standard management for patients awaiting knee replacement (62) Studie 7 - Acupuncture in patients with osteoarthritis of the knee: a randomised trial (63) Oppsamling av resultat Sammenfatning av kvalitetsscore Hovedfunn Diskusjon Intern validitet Ekstern validitet Konklusjon Perspektivering References Bilagsliste... 58

5 Universerty College Lilleælt Acupuncture treatment of patients with knee osteoarthritis A systematic review Written by: Hanne Holdt- Aanensen & Line Holthe Brækkan Abstract Background: Osteoarthritis is one of the most common health problems in human society and often targets the knee joint. The condition often leads to extensive financial burden both for the individual and for society. The condition can cause pain, decreased mobility and reduced quality of life for the patient. Osteoarthritis is an irreversible condition with no known curating treatment. Suggestions for treatments include early pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions in a multimodular treatment. Acupuncture is a treatment method, which in the recent years have gained increased interest in the western world, e.g. in treatment of knee osteoarthritis. Acupuncture has a methodical limitation and more studies in the field are therefore encouraged. Purpose: The purpose was to lay out the evidence level for acupuncture in patients with knee osteoarthritis. Through a systematic literature search, the intention was to assess the quality of studies, which research the effect of acupuncture for symptoms of knee osteoarthritis. Material/Method: A systematic literature search using six databases was carried out (PubMed, Cochrane Library, EMBASE, Cinahl, PEDro and Web of Science). Search words like knee, osteoarthritis, acupuncture, randomized controlled trial laid the foundation for the search strategy articles was through a detailed selection process consisting of four phases, sorted by incl.- / excl.- criteria. 7 RCT studies met the incl. criteria and laid the foundation for the final quality research thesis. In the quality research thesis a checklist was used together with quality scores, which formed the final opinion. Results: Seven studies were assessed, of which three showed moderate- and four showed a high level of evidence. All studies showed that acupuncture treatment had a positive effect on e.g. pain and mobility in patients with knee osteoarthritis. Conclusion: Based on conclusions of the collected studies, and the evaluation of the studies internal validity shows a moderate to high level of evidence of using acupuncture in treatment of patients with knee osteoarthritis, but due to a methodical heterogeneity between the studies, it is not possible to formulate a uniform conclusion. 1

6 Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie Skrevet av: Hanne Holdt- Aanensen & Line Holthe Brækkan Sammendrag Bakgrunn: Artrose er en av de mest utbredte sykdommer i befolkningen, som hyppigst rammer kneleddet. Tilstanden medfører både stor individuell og samfunnsøkonomisk påvirkning. Kneartrose kan føre til smerte, funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet hos den rammede. Tilstanden er irreversibel og det finnes ingen kurativ behandling. Behandlingsanbefalingene er en tidlig innsats av farmakologiske og ikke- farmakologiske intervensjoner i et multimodalt behandlingsforløp. Akupunktur er et behandlingsalternativ, som de siste årene har fått økt innpass i den vestlige verden, bl.a. i behandlingen av kneartrose. Akupunktur har en metodisk begrensning og det er derfor oppfordret til mer forskning på området. Formål: Formålet var å avdekke evidensgrunnlaget til akupunktur i behandlingen av pasienter med kneartrose. Gjennom et systematisk litteratursøk var formålet å kvalitetsvurdere forskningsstudier, som undersøker behandlingseffekten av akupunktur ved kneartrose. Materiale og metode: Et systematisk litteratursøk ble utført i seks databaser (PubMed, Cochrane Library, EMBASE, Cinahl, PEDro og Web of Science). Emneordene knee, osteoarthritis, acupuncture og randomized controlled trial dannet grunnlag for søkestrategien artikler ble gjennom en detaljert sorteringsprosess bestående av fire faser, sortert ut i fra in- og eksklusjonskriterier. Syv RCT studier oppfylte inklusjonskriteriene og dannet grunnlag for den endelige kvalitetsvurderingen. I kvalitetsvurderingen ble det anvendt en sjekkliste, et kvalitetsvurderingsskjema og en kvalitetsscore, som resulterte i en samlet vurdering. Resultater: Syv studier ble kvalitetsvurdert, hvorav tre viste moderat pålitelighet og fire viste høy pålitelighet. Alle studier viste indikasjon for at akupunkturbehandling hadde en gunstig effekt, bl.a. på smerte og funksjon hos pasienter med kneartrose. Konklusjon: På bakgrunn av oppsamling av studienes konklusjoner, samt vurdering av studienes interne validitet ses det en moderat til høy evidensgrad for effekt av akupunktur i behandlingen av pasienter med kneartrose, men grunnet en metodisk heterogenitet mellom studiene er det ikke anledning til å utforme en entydig konklusjon. 2

7 1. Introduksjon Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved University College Lillebælt, Fysioterapeutdannelsen i Odense, Danmark. Studiet har til formål å belyse den foreliggende evidens vedrørende akupunktur i behandlingen av pasienter med kneartrose. Dette er et systematisk litteratursøkningsstudie, som vil samle og kvalitetsvurdere forskning, på det aktuelle området. 1.1 Problembakgrunn Artrose er en av de mest utbredte sykdommer i befolkningen (1, s. 2) og i følge Statens Institut for Folkesundhed i Danmark led dansker av artrose i 2010 (2, s. 17). Artrose er en irreversibel tilstand, som hyppigst rammer kneleddet (3, s. 481). Lidelsen kan føre til smerte, funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet (4, s. 5). Årlig oppsøker rundt pasienter allmenn praksis med symptomer på kneartrose (5, s. 5). Dette medfører at lidelsen er et økende samfunnsøkonomisk problem, med en årlig kostnad på 6,8 milliarder kr i produksjonstap og behandlingsutgifter (2, s. 5). Det finnes ingen kurativ behandling til kneartrose (4, s. 5). Behandlingsregimet har frem til i dag fokusert på symptomlindring i form av farmakologiske og ikke- farmakologiske intervensjoner (4, s. 5, 6, s. 139). Farmakologiske- intervensjoner, som brukes i behandlingen ved artrose, er ofte assosiert med mange bivirkninger (7, s. 170). Det er de siste årene utviklet både nasjonale og internasjonale retningslinjer til behandlingen av kneartrose. De klare anbefalinger er en tidlig innsats og et multimodalt behandlingsforløp (8, s. 4). De danske nasjonale kliniske retningslinjer for kneartrose fra 2012 anbefaler en kombinasjon av trening, pasientutdannelse og vekttap (ved behov), i tillegg til ikke farmakologiske behandlinger som innleggsåler, taping og ganghjelpemidler (5, s. 18). Det finnes flere behandlingsmetoder, som hyppig brukes i behandlingsforløp ved artrose, men som ikke er inkludert i de kliniske retningslinjer bl.a. grunnet manglende eller motstridende evidens, deriblant: manuell terapi, TENS, akupunktur, ultralyd, kulde og varme (5, s. 25). Akupunktur har sin opprinnelse fra den tradisjonelle kinesiske medisin og taotiske naturfilosofi (9, s. 97). Den kinesiske akupunktur, også kalt tradisjonell kinesisk medisin (TCM), tar utgangspunkt i å identifisere forstyrrelser i kroppens energibaner, og gjenopprette denne ubalansen med akupunktur 3

8 (9, s. 97, 10, s. 11). Behandlingsmetoden har på bakgrunn av sin opprinnelse ofte blitt sett på, som en alternativ behandlingsform av det vestlige helsevesen (11, s. 44). Akupunkturs virkningsmekanismer, dokumentasjonsgrunnlag og stempel som alternativmedisin, har de siste ti årene vært grunnlag for diskusjon og delte meninger mellom de ulike praktiserende, det statlige og forskningsverdenen, noe som har gitt akupunktur en miskreditt (12, s. 77). Det er de senere år gjort vitenskapelige fremskritt omkring kroppens fysiologi, og sammen med en økt grad av oppmerksomhet har det ført til utviklingen av en moderne tilgang på akupunktur, kalt den vestlige medisinske akupunktur, som tar utgangspunkt i en neurofysiologisk forklaringsmodell (9, s. 97, 10, s. 7). Dette har ført til at akupunktur har fått en større aksept i det vestlige helsevesenet (12, s. 77) og har fått økt innpass, bl.a. i behandlingen av kneartrose (11, s. 44). Den danske Sundhed og sygelighedsundersøkelsen fra 2013, viser til et økende antall i bruken av akupunktur, hvor 7,7 % av den danske befolkningen angav at de hadde fått akupunktur det siste året (13). I en klinisk hverdag skal man arbeide ut i fra en evidensbasert praksis for å tilby pasientene det beste behandlingstilbud, hvor man inndrar den beste tilgjengelige viten, sin kliniske erfaring og pasientens preferanser i valget av behandling (14, s. 18). Selv om akupunktur ikke inkluderes i de kliniske retningslinjer eller er tilskuddsberettiget i Danmark, har behandlingsmetoden blitt en del av det etablerte behandlingssystem (11, s. 44, 15). I Sverige, England og Tyskland er akupunktur allerede integrert i helsevesenet, og i sistnevnte er akupunktur til kneartrose tilskuddsberettighet (16). Et systematic review fra 2012, viste at akupunktur gav signifikant bedring av smerte og funksjon hos pasienter med kneartrose, sammenlignet med sham- akupunktur, standard behandling eller pasienter på venteliste for behandling (17). Et annet studie fra 2014 viste også til bedring i smerte, funksjon og livskvalitet, og konkluderte med at det var evidens for at akupunktur kunne brukes som et alternativ til tradisjonell smertestillende medisin hos pasienter med kneartrose (18). Akupunktur også har vist seg som en sikker behandlingsmetode, uten alvorlige bivirkninger, hvorav de vanligste er blødninger, hematomer og nålesmerte (9, s. 102, 19). Akupunktur er ytterligere vurdert til å være en omkostningseffektiv behandling (20, 21). Akupunktur har på grunn av sin natur, en metodisk begrensning ved blinding og type kontrollgruppe. Det oppfordres stadig til mer god metodisk forskning på området, da kvaliteten på studier har vært omdiskutert (9, s. 100, 22). Det er i dagens samfunn fokus på at helsepersonell skal arbeide ut i fra en 4

9 evidensbasert praksis, og man skal i den kliniske hverdag, kunne understøtte den valgte undersøkelse og behandling med en god dokumentasjonsgrad (14, s. 18). Ut over anvendelsen innenfor forskning, kan denne oversikten være nyttig for fysioterapeuter og andre behandlere ved å oppsummere viten innenfor området. 1.2 Formål Formålet med litteraturstudiet er å avdekke evidensgrunnlaget for å anvende akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose. Gjennom et systematisk litteratursøk skal studiet kvalitetsvurdere forskningsstudier, som undersøker behandlingseffekten av akupunktur til kneartrose. 1.3 Problemformulering Hva er evidensgrunnlaget til akupunkturs effekt i behandlingen av pasienter med kneartrose? 1.4 Begrepsavklaringer Evidens: Vitenskapelig belegg på bakgrunn av vitenskapelige undersøkelser (23, s. 18). Kneartrose: Dette studiet tar høyde for alle stadier av kneartrose. Akupunktur: Akupunkturmetoden i dette studie er basert på den vestlig medisinske forklaringsmodell og diagnoseredskaper, som anvendes i praksis. Metoden innebærer bruk av tørre, metalliske nåler som penetrere huden på akupunkturpunkter, tenderpoints eller triggerpunkter, stimulert manuelt av terapeuten for oppnåelse av de qi (nålefornemmelse) eller ved elektrisk stimulasjon. Sham- akupunktur: Akupunkturs kontrollgruppe i intervensjonsstudier. I dette studiet innebærer sham- akupunktur, metoder med minimal nåle- penetrering på ikke- akupunkturpunkter eller bruk av ikke- penetrererede nåler på ulike punkter. Smerte: Smerte defineres kort som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse forbundet med aktuell eller potensiell vævsskade (24, s. 15). Smertebegrepet som omtales i dette studiet 5

10 tar høyde for både akutt og kronisk smerte (over 3 mnd.). Ved smerte som effektmål, menes den selvopplevde smerte, som pasienten rapporterer. 2. Teori I de følgende avsnitt presenteres teorigrunnlaget for litteraturstudiets problemformulering. Det redegjøres for kneartrose, akupunktur og akupunkturs virkningsmekanismer. Til sist i avsnittet beskrives det ideelle studiedesign og det redegjøres for evidens og kvalitetssikring. 2.1 Kneartrose Artrose er en degenerativ leddsykdom som rammer brusk, leddbånd, leddvæske og knokkel (4, s. 9). Lidelsen kan medføre smerte, varierende grader av funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet (5, s. 10). Den presise insidensen og prevalensen for kneartrose er usikker grunnet at det, ved lett til moderat artrose, er en dårlig sammenheng mellom røntgenforandringer, smerte og funksjon (4, s. 9, 5, s. 10). Men undersøkelser viser at 40% kvinner og 25% menn, av årige har kneartrose (25, s. 292). Ved artrose ses det et misforhold mellom oppbygningen og nedbrytningen av brusksubstansen (4, s. 10). Forandringene medfører et tap av kondrocytter og intercellulærsubstans, som gjør brusken mindre motstandsdyktig mot trykk (26, s. 27). Hovedsymptomene er leddsmerter, igangsetningsbesvær, forverring ved belastning, samt leddhevelse og deformering. I sykdommens senere stadie ses en ekstensjons- og fleksjonsdefekt, samt nedsatt kraft i quadricepsmuskulaturen (25, s. 294). Risikofaktorer for å utvikle kneartrose er bl.a. alder, kjønn (kvinner), overvekt, overbelastning, kneskade og familiær disposisjon (5, s. 14). Basisbehandlingen ved lett til moderat artrose er pasientinformasjon, trening og vekttap (4, s. 5). 2.2 Akupunktur Akupunkturmetoden, som omtales i dette avsnitt, tar utgangspunkt i den neurofysiologiske forklaringsmodell, kalt vestlig medisinsk akupunktur (VMA). Den baseres på nåværende forståelse av kroppens mekanismer (11, 27, s. 111), noe som er en vesentlig forskjell fra TCM. Andre viktige elementer hvor VMA adskiller seg fra TCM, er at den bygger på en grundig anamnese, undersøkelse og medisinsk diagnostisering, hvor nålene brukes til å påvirke kroppens prosesser ut fra et 6

11 vitenskapelig syn, i motsetning til å normalisere kroppens ubalanse i energibanene (10, s. 8,13). VMA er en behandlingsprosedyre hvor tørre nåler penetrere huden og stimulerer punkter, som kan være akupunkturpunkter, triggerpunkter eller tenderpoints (9, s. 101). VMA brukes oftest på muskuloskeletale tilstander, og er først og fremst en smertelindrende behandling (9, s. 97, 28, s. 72). Anbefalt behandlingsmønster ved VMA, er en smertefri behandling med totalt 8-12 nåler, som stimuleres manuelt til fornemmelse av de qi, 1-3 ganger ved en behandlingssesjon på min og over 5-10 behandlinger (9, s. 98, 27, s. 113). VMA benevnes videre i teoriavsnittet, som akupunktur Akupunkturs virkningsmekanismer Akupunktur er et afferent stimuli som utløser både fysiologiske og psykologiske prosesser i smertesystemet og aktiverer kroppens egne endogene smertemodulerende mekanismer (9, s. 97). Smerteprosesseringen i CNS er kompleks, og involverer flere anatomiske nervebaner og områder i hjernen (29, s. 41). Akupunkturs virkningsmekanismer er stadig ikke fullstendig belyst (28, s. 73). Men de siste ti års forskning har i følge Rittig- Rasmussen (2013) resultert i en større klarhet over akupunkturs mekanismer (9, s. 98). De smertemodulerende mekanismer bak akupunkturs effekter kan deles i lokale, segmentelle, ekstrasegmentelle og sentrale effekter, selv om det i realiteten ofte skjer en overlapping mellom effektene. Hvilke av virkningsmekanismer som skal påvirkes bestemmes ut fra diagnostiske funn og rettes spesifikt mot hver enkelt pasient (10, s. 13). Lokal effekt Den lokale effekt bygger på at akupunktur simulerer de frie nerveender, hovedsakelig i myeliniserte Aδ- fibre i hud og muskler, til å produsere aksjonspotensialer, som sprer seg innenfor fibrenes organiserte nettverk (9, s. 99, 10, s. 19, 27, s. 113). Aksjonpotensialet stimulerer til utskillelse av neuropeptider, som fører til økt blodtilstrømning og fasiliteter dermed til heling (10, s , 27, s. 113). Frigivelsen av neuropetider sammen med histamin, kan ses som en rød ring omkring nålen ved innsettelsesstedet (10, s. 20). 7

12 Segmentell effekt Den segmentale effekt skjer i dorsalhornet i ryggmargen (30, s. 21). Nålen stimulerer de afferente Aδ- fibre, som aktiverer interneuronet og enkefalin utskilles (figur 1) (10, s. 30, 31, s. 33). Dette resulterer i en hemning av smertetransmisjonen på det segment man påvirker (10, s. 30). Utskillelsen skjer ikke nødvendigvis under behandlingen, men kan ha en latenstid på timer (10, s. 30, 27, s. 113). For at disse effekter skal skje, kreves det ofte en behandlingstid på minimum 20 min og et behandlingsregime på minst 4-8 behandlinger for en varig effekt (27, s. 112). Figur 1 Akupunkturs segmentelle effekt (10, s. 28) Ekstrasegmentelle effekter Smertesignalet fortsetter fra bakhornet opp smertebanene; tractus spinothalamicus, tractus spinoreticularis og tractus spinomesencefalicus (27, s. 112). Aksjonspotensialet utløst av akupunktur, aktiverer kroppens smertekontroll senter ; den periakveduktale grå substans (PAG), via frigjøring av kroppens opoider og det påvirker opoidsyntesen (10, s. 43, 27, s. 112). Fra PAG projiserer det desenderende baner til hvert enkelt segment i medulla spinalis, hvor det stimuleres til utskillelse av enkefalin i interneuronet, og dermed skjer en inhibering av smertetransmisjon utover den segmentale effekt som allerede er aktiv (10, s. 10,44 45, 27, s. 112). Mekanismene, som utgår fra PAG, er funnet direkte eller indirekte smerteinhiberende på ryggmargsnivå (29, s. 55). Utover dette utløser akupunktur utskillelse av serratonin og nor- adrenalin, som deltar i aktiveringen av det desenderende system og postsynaptisk inhibering i bakhornet (10, s. 43,45, 29, s. 61). Sentrale effekter Smerteopplevelsen er et produkt av tidligere erfaringer og bygger på både sensoriske, affektive og kognitive aspekter, noe som bidrar til at smerte opplevelse forskjellig fra individ til individ (32, s ). Det limbiske system prosesserer følelser og minner, og spiller stor rolle i bearbeidingen av de affektive aspekter ved smerte og påvirker dermed smerteopplevelsen (33, s ). Akupunktur har en positiv påvirkning på de limbiske strukturer og demper aktiviteten av de ubehagelige opplevelser 8

13 (9, s. 98, 27, s. 112). Det er således et viktig aspekt at akupunkturbehandlingen skal være smertefri og at terapeuten skaper en positiv opplevelse (34, s ). Etter akupunkturbehandling ses også en redusert sympatikusaktivitet og en økning i parasympatikusaktivitet, som kan vare opptil 18 timer (27, s. 112). 2.3 Systematisk oversiktsartikkel En systematisk oversiktsartikkel er en samlet kunnskapsoversikt av tilgjengelig evidens for en definert problemstilling (35, s. 40,117). Oversikten skal inneholde en klar beskrivelse av metoden anvendt i litteraturutvelgelsen (35, s. 40), slik at søkingen er reproduserbar for leseren. Det anvendes systematiske og eksplisitte metoder til å identifisere, utvelge, og kritisk vurdere relevant forskning, og til å samle og analysere data fra oversiktens inkluderte studier (36). Resultatet skal kunne frembringe ny kunnskap, underbygge eller motsvare tidligere forskning, samt avdekke hva som bør forskes mer på (35, s. 40). 2.4 Evidens og kvalitetssikring Begrepet evidensbasert medisin (EBM) ble tatt i bruk i begynnelsen av 90- tallet, i forbindelse med en hurtig utvikling av ny forskning og et økende behov for et redskap til å finne og evaluere kvaliteten av den beste tilgjengelige evidens (37, s. 18). EBM omfatter kun leger, noe som førte til en utvikling av begrepet evidensbasert praksis (EBP), som gjelder for annet helsepersonale (14, s. 11). I evidensbasert praksis er det viktig med klinisk forskning av høy dokumentasjonsgrad, men evidens bør ikke stå alene (14, s. 18). En endelig beslutning om hvilke intervensjon, som skal igangsettes, skal sammenfatte den høyeste tilgjengelige evidens, pasientens preferanser og praksisviten, i tillegg til at den skal implementeres i en given kontekst, som påvirkes av kultur, omgivelser, ressurser og politikk (14, s. 21). Evidenshierarkiet (figur 2) er et redskap, som klassifiserer kvaliteten av ulike studiedesign og skal beskytte mot bias 1 (35, s. 60). Øverst i hierarkiet, er metaanalyser og systematiske oversiktsartikler av randomiserte kontrollerte studier (RCT), rangert til å ha det høyeste Figur 2 Evidenshierarkiet EM (39, s. 57) 1 Systematiske feil som kan endre/påvirke resultatet som er funnet (38, s. 90). 9

14 evidensnivået (39, s. 57). Et RCT er det mest optimale studiedesign for å vurdere om utfallet av en intervensjon, reelt skyldes intervensjonen og ikke andre forhold (35, s. 61, 39, s. 61). Hvis undersøkelsens oppbygning og prosedyrer er utilstrekkelige, øker risikoen for bias og studiets validitet svekkes. For en grundig kvalitetsvurdering av studier er det utviklet forskjellige sjekklister (37, s. 20, 40, s. 150), som skal hjelpe forskeren i å holde overblikket og sikre at man inndrar de ulike aspekter, som er relevante for den studietypen man vurderer (35, s. 54) Dokumentasjon av akupunktur Det er utfordrende å utføre god vitenskapelig forskning av akupunkturbehandling, grunnet at det er vanskelig å oppfylle kravene om placebo - intervensjon og blinding (9, s. 101). Kontrollintervensjonen er stort sett aldri en inaktiv ikke- fysiologisk behandling, og kun en lett berøring av huden vil kunne utløse neurofysiologiske prosesser (9, s. 100). Selv om det er utviklet nye metoder, som medfører at nålen ikke perforerer huden, kan disse ha effekt på bl.a. det limbiske system (10, s. 95). Ideelt i RCT- studier skal behandleren være blindet (39, s. 62). Ved akupunktur er oppfyllelse av terapeutblinding vanskelig, da behandleren er nødt til å vite hvor og hvor dypt nålen skal stikkes, og samtidig ha en kontakt med pasienten, for å kunne gi riktig og sikker behandling (10, s. 98). 3. Metode I de følgende avsnitt presenteres metoden i litteraturstudiets søkestrategi, søking, litteraturutvelgelse og kvalitetsvurdering. 3.1 Litteratursøking Søkeprotokoll For å gjøre søkingen reproduserbar for leseren, ble det utviklet en søkeprotokoll, som skal gi en strukturert plan for innsamling av informasjon og den etterfølgende sorteringsprosess (41, s. 647). I forbindelse med utarbeidelsen av en søkeprotokoll ble informasjonsspesialister på Videncenteret ved Syddansk Universitet (SDU) kontaktet, da disse har god viten om og erfaring med litteratursøking. Søket ble utført med tilgang på SDU s databaser i perioden Det ble i første omgang utført et bredt usystematisk søk i ulike databaser for å finne aktuelle keywords og 10

15 emneord i relevante artikler. Hovedsøket var en kombinasjon av standard- og idealsøking, og inkluderte grå litteratur, samt pågående studier, noe som medførte at søkeresultatet inkluderte mange irrelevante funn (41, s. 648, 42, s. 97). PICO- modellen er en konseptualiseringsmodell, for utvikling av et fokusert spørsmål (41, s. 648) og ble anvendt med henblikk på å lette søkingen og sorteringen av litteraturen. Et klart formulert spørsmål vil hjelpe til å avgrense litteratursøkingen, samt lette den kritiske gjennomgang av litteraturen og vurderingen av dens relevans (41, s. 648, 43). PICO er en forkortelse for population/patient problem, intervention, comparison og outcome (41, s. 648). PICO modellen kan utvides til PICOTT, som inkluderer type of question been asked (inkluderer terapi, diagnose, prognose, osv.) og type of study (43). Da studiet hadde som formål å finne evidensen for en enkeltstående intervensjon og derfor manglet elementet comparison, ble C- elementet utelukket. Dette innebar at studiene ikke behøvde å omhandle mer enn en behandlingsform for å bli inkludert i søkeresultatet. Det ene T- elementet omhandlet, ut i fra studiets problemstilling, diagnosen osteoartrose, mens det andre T- elementet ble begrenset til studietypen randomisert kontrollert studie. PICO modellen ble dermed konvertert til PIOTT (tabell 1). P" I" O" T" T" Knee$$ Acupuncture$ Pain$ Osteoarthritis$ RCT$ Tabell 1 PIOTT modellen Etiske overveielser I utarbeidelsen av en søkeprotokoll ble det tatt stilling til hvilke etiske overveielser, som var relevante for studiet. De inkluderte studier inneholder ikke personopplysninger, og studiet vil dermed ikke gå på bekostning av enkeltpersoners integritet og velferd (44, s. 115). Studiet har som mål å skrive klart og entydig, for å minske feiltolkninger og misforståelser. Gjennom en åpen og detaljert avrapportering av søkningsprosessen, skal studiet kunne gi et resultat med høy validitet og reproduserbarhet. Dette er viktig fordi systematiske review vektlegges mer enn enkelt studier, ved å være et solid grunnlag for nye politikker og behandlinger (41, s. 648). Studier ble, inkludert uavhengig av om de be- eller avkreftet den aktuelle behandlingsform, for å skape et reelt bilde av evidensen for behandlingsformen. Studiene ble utvalgt og kvalitetsvurdert individuelt av de to forfatterne, grunnet at bedømmelser av utvelgelse og kvalitetsvurdering, på tross av predefinerte kriterier, kan være relativt subjektive (39, s. 59, 45, s. 35). 11

16 3.1.3 Søkeord Utvelgelse av søkeord er vesentlig for å finne relevante studier til studiets problemformulering. Begrepene kneartrose og akupunktur ble valgt ut fra problemformuleringen til å inngå i et usystematisk søk i ulike databaser, relevante artikler og faglitteratur, og relevante søkeord be notert. Utfra dette søket ble en søkematrix utviklet med kategoriene knee, osteoarthritis og acupuncture som dannet grunnlag for søket. Hver av disse ble utvidet med ulike ordformer (entall/flertall) og synonymer (bilag 1). Studiedesignet RCT ble utvalgt til å inngå i søkestrategien, på bakgrunn at det etterlyses god metodisk forskning av akupunkturs effekt til behandling av kneartrose (9, s. 100, 22). Alle kombinasjoner av søkeordene ble satt sammen til den endelige søkestreng, som ble brukt i ulike databaser (bilag 2). I enkelte databaser er studier tildelt emneord for å muliggjør en mer presis søkning (39, 46, s. 40). Det ble derfor søkt i alle databasene for å finne de enkelte basenes eventuelle emneord, da disse er forskjellige fra database til database (45, s. 26). For å kunne kombinere søkeordene og de ulike søketermene i den endelige søkestreng ble de boolske operatorer AND og OR anvendt (45, s. 26). AND ble anvendt for å kombinere alle tre kategoriene og for å innskrenke søket. OR ble anvendt mellom søkeordene i hver kategori for å, i motsetning til AND, utvide søket. Dette skulle sikre at alle artikler som inneholdt et eller flere av de valgte søkeord ble funnet (46, s. 41). Et avgjørende punkt for en optimal systematisk søking er at man foretar søket i trinn og ikke som en samlet søking, hvor man anvender de boolske operatorer og parenteser (38, s ). Dette er for å unngå at man overser stavefeil og manglende paranteser, som kan begrense søket. Anvendelsen av en effektkategori i søkestrategien ble diskutert, men ble fravalgt i risiko for å miste relevante artikler. Ved søk i databaser kan søket spesifiseres og begrenses ved å velge filter, f.eks. språk, studiedesign, tidsintervaller, osv. Ved bruk av filter kan man risikere å gå glipp av relevante studier, da databasene filtrerer forskjellig og at de nyeste studier ikke alltid er tildelt filter. Bruk av filter ble derfor fravalgt, selv om dette resulterte i en del støy i søkeresultatet og økte kravet til den etterfølgende sorteringsprosessen (43). 12

17 3.1.4 Avslutning og kvalitetssjekk av søkestrategi En utfordring i utarbeidelsen av et systematisk litteraturstudie er å vurdere, når man har tilstrekkelig med litteratur og dermed kan avslutte søket. For å vurdere og kvalitetssikre den valgte søkestrategi, ble det utført en kvalitetssjekk med metoden Capture Mark Recapture (CMR) (47, s. 150). Metoden anvendes til å estimere hvor nær den valgte søkemetode er til å oppfange relevant litteratur i forbindelse med et systematisk søk (47, s. 150). Den skal belyse om søkeresultatet mangler relevante artikler, og kan brukes som et verktøy for å vurdere om man skal avslutte eller utvide søket (47, s. 150). I studiet ble databasen PubMed anvendt for å utføre CMR. Det ble søkt med den endelige søkestrengen, som ga et resultat på 207 artikler. Artiklene ble lagret til Clipboard og artikkelen Acupuncture and other physical treatments for the relief of pain due to osteoarthritis of det knee ble utvalgt på bakgrunn av tittel. Artikkelen hadde 121 related items, hvor tittel og eventuelt sammendrag ble lest, dersom de ikke allerede var inkludert i Clipboard. Det ble ikke oppdaget nye relevante studier Databaser Det finnes mange søkedatabaser, men ingen database dekker all publisert litteratur og det er derfor nødvendig å søke i flere (45, s. 24). Selv om databasene kan identifisere mange av de samme funn, vil hver database kunne identifisere unike ressurser (48, s. 384). Valg av databaser er gjort på bakgrunn av relevans for problemformulering og profesjonsområdet, og oppfyller anbefalingen om å inkludere flere medisinske litteraturdatabaser og minst en spesialisert database (14, s. 150). Dette studiets utvalgte databaser er PubMed, Cochrane Library, EMBASE, Cinahl, PEDro og Web of Science. Basene dekker godt over behandlings- og rehabiliteringsområdet innenfor den sunnhetsfaglige profesjon. I de følgende avsnitt presenteres de overnevnte baser og den utførte søkeprosedyre. PubMed PubMed er en del av den internasjonale databasen Medline, som dekker hele det medisinske felt (48, s. 137). Databasen inneholder kun noen fysioterapeutiske tidsskrifter, og man bør derfor supplere søkningen med andre databaser for å finne annen relevant fysioterapeutisk forskning (35, s. 43). 13

18 PubMed søker automatisk i både emneord (Mesh- terms) og fritekst, og søket er derfor utført som fritekst i advanced search. De fire kategoriene, ble i første omgang søkt på hver for seg med OR mellom hvert søkeord, og deretter kombinert med AND (bilag 3). Cochrane Library Cochrane inneholder studier over effekt og nytte av helsetjeneste tiltak (35, s. 40). Dette er en viktig base, når det dreier seg om sunnhetsintervensjoners effekt (14, s. 58) og stiller strenge metodiske krav til artiklene som legges inn (14, s. 59, 35, s. 40). Cochrane søker, som PubMed, både i emneord og fritekstord. Søket ble gjennomført som fritekst under advanced search. Det er ikke mulig å kombinere alle søkekategoriene med AND, derfor ble hele søkestrengen anvendt i et søk (bilag 4). EMBASE- Excerpta Medica database EMBASE inneholder biomedisinske og farmakologiske dokumenter, og har flere europeiske journaler enn PubMed (49, s. 77). Basen har relativt god dekning av fysioterapeutiske fagtidsskrifter (14, s. 101). EMBASE søker ikke automatisk i både emneord (EMTREE) og fritekst, derfor ble det utført et separat søk i disse for hver kategori. Explode ble brukt i EMTREE- søkning for å sikre alle relaterte søkeord ble inkludert. Deretter ble emneordsøk og fritekstsøk for hver kategori koblet sammen med OR. Dette ble gjentatt for alle kategorier, før de fem kategorier ble kombinert sammen med AND (bilag 5). Cinahl - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature Cinahl har fokus på pleie og beslektede sunnhetsdisipliner, som ergoterapi og fysioterapi, og inneholder de viktigste fysioterapeutiske tidsskrifter (14, s. 307). Cinahl har den samme søkefunksjon som EMBASE (se ovenfor). Ved søk i Cinahl headings ble funksjonen explode brukt ved osteoarthritis og acupuncture (bilag 6). 14

19 PEDro - Physioterapy Evidence Database PEDro er en fagspesifikk database som inneholder randomiserte kontrollerte undersøkelser, systematiske oversikter og evidensbaserte retningslinjer innenfor fysioterapi (14, s. 89, 46, s. 36). PEDro kvalitetsvurderer RCT- studiene og scorer studiene fra 1 til 10 (42, s. 45). PEDro har en annerledes søkeplattform enn de andre basene. Den opprinnelige søkestrengen ble ikke anvendt, på bakgrunn av at det i fritekstsøk ikke er mulig å kombinere søkeord med både AND og OR (14, s. 94). I PEDro kan emneord velges innenfor forskjellige kategorier med faste valgmuligheter, som kombineres med AND sammen med fritekst i et advanced search. Flere forskjellige muligheter ble avprøvd før den endelige søkestrategien i PEDro ble funnet (bilag 7 og 8). Web of Science Web of Science er den største tilgjengelige citations - database, og inneholder både publiserte og upubliserte referanser fra tidsskrifter, bøker og konferanseinnlegg (50). Største delen av innholdet er fra den vestlige forskningsverden (50). I Web of Science kan man bruke samme søkemetode som i PubMed, og hele søkestrengen med OR og AND ble brukt i et basic search (bilag 9). 3.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier Et balansert og relevant valg av in- og eksklusjonskriterier, vil kunne styrke graden av anvendelighet av dette systematiske litteraturstudiets funn (45, s. 32). Kriterier for å inkludere eller ekskludere studiets referanser ble definert på forhånd, og var uavhengig av litteratursøkets resultat. In- og eksklusjonskriterier ble utvalgt med relevans til oppgavens formål, og delt i fire hovedkategorier: målgruppe, intervensjon, outcome og studiedesign (tabell 2). Alle studier som omhandlet akupunkturbehandling til kneartrose, uavhengig av kjønn og alder, ble valgt. Studiene skulle utelukkende handle om kneartrose. Akupunkturbehandlingen skulle være utført med perforerende nåler, andre intervensjoner ble frasortert. Intervensjoner i studiet skulle være sammenlignbare og kontrollintervensjonen(e) skulle kunne relateres til de mest anvendte og anbefalte behandlingsmetoder til kneartrose. Studiene skulle inneholde min. 6 akupunkturbehandlinger og min. 2 ukers forløp. Dette med bakgrunn av akupunkturs langsomt innsettende og akkumulerende effekt (10, s. 46, 27, s. 112). Studienes outcome skulle, som et minimum, inneholde smerte, da 15

20 smerte er den største årsaken til at pasienter søker hjelp og er hoveddeterminanten til tap av funksjon og redusert livskvalitet (51, s. 350). Studiene skulle være utgitt innenfor de siste 10 år for å bli inkludert, dette på bakgrunn av at det stadig utgis ny forskning innenfor de fleste områder av fysioterapien (14, s. 150). Ved utviklingen av kliniske retningslinjer setter Sunnhetsstyrelsen i Danmark i første omgang en grense på at litteraturen ikke skal være eldre enn 10 år (52, s. 16). Inklusjonskriteriet vedrørende studiedesign, ble valgt med tanke på å finne studier med god metodisk utførelse. Utarbeidelse av inklusjonskriterier ble gjort på bakgrunn av at resultatet skulle kunne relateres til behandlingsmetode og - utførelse i den kliniske hverdag for klinisk praktiserende. Studiene, som ble inkludert, skulle oppfylle alle av litteraturstudiets inklusjonskriterier. Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier Målgruppe Kneartrose) ) Intervensjon Akupunkturbehandling) Akupunktur)med)nåler)som)perforerer) huden) Min)6)akupunkturbehandlinger) Minst)to)uker)behandlingsforløp) Skal)være)sammenlignbare) Kontroll)gruppen)inneholde)de)mest) anvendte)og)anbefalte) behandlingsmetoder,)sham)eller)ingen) behandling.)) ) Outcome Minimum)inkluderer)smerte)som) outcome) Studiedesign Randomisert)kontrollert)trial) ) Tabell 2 - In- og eksklusjonskriterier ) Studiet)utelukkende) omhandler)artrose)i)andre) ledd) Har)kneprotese) Laserakupunktur) Moxibution) Ikke)behandling)av) kneartrose) Studiet)omhandler)kun) sham)som) behandlingsmetode) Dyreforsøk) Oppfyller)ikke)kravene)til) et)rct)design) Studier)>10)år) 16

Hvordan Kunnskapsesenterets

Hvordan Kunnskapsesenterets Foredrag på seminaret Rehabilitering av brystkreftpasienter, 11. mars 2009 Hvordan Kunnskapsesenterets jobber vi med en systematisk nye PPT-mal oversikt Lene K. Juvet, (prosjektleder) Forsker, PhD. Hvorfor

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi

Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi Notat Litteratursøk med sortering Juni 2010 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Finne litteratur Karin Torvik Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Ulike former for kunnskap Teoretisk og praktisk kunnskap Teoretisk kunnskap er abstrakt, generell,

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Hvordan søke etter systematiske oversikter?

Hvordan søke etter systematiske oversikter? SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS CENTRE FOR EVIDENCE BASED PRACTICE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES Hvordan søke etter systematiske oversikter? Lena Nordheim, 5

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Hvordan kvalitetsvurderer vi

Hvordan kvalitetsvurderer vi Hvordan kvalitetsvurderer vi forskningsartikler? Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver/lege, Kunnskapssenteret Hva skal vi bruke tiden til? 1. time Ulike studiedesign - når bruker vi dem Vurdering av enkeltstudier

Detaljer

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Spørsmålsformulering - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Agenda v Kunnskapsbasert praksis v Forberedelse til litteratursøk v Spørsmålsformulering

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer

Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old

Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old Sammendrag fra pågående oppdatering av Cochrane-oversikt på oppdrag for

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek The Cochrane Library en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

The Cochrane Library

The Cochrane Library The Cochrane Library En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2010 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen. Alle

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Akuttnettverket, Gardermoen 30.april 2013 Monica Stolt Pedersen Forskningsbibliotekar Sykehuset Innlandet HF Avdeling for kunnskapsstøtte/bibliotektjenesten E-post:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT)

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? Under

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21.

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21. Hamar 21. november 2013 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne nye PPT-mal (Rapport nr 9-2012) Kristin Thuve Dahm, forsker 6. desember 2013 2 Kunnskapsesenterets

Detaljer

Hvordan søke etter systematiske oversikter?

Hvordan søke etter systematiske oversikter? SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS CENTRE FOR EVIDENCE BASED PRACTICE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES Hvordan søke etter systematiske oversikter? Lena Nordheim, 5

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com

Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com Innhold Innledning................................... 3 Finne evidensbasert informasjon.............. 4 Ved hjelp av kapittel....................... 4 Ved hjelp av

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2011 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort forskningsfinansierende

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på retningslinjene? Hva forteller retningslinjene? Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? Under de

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Bodø 6. desember 2012 Kvalitetsvurdering av forskningsartikler Kunnskapsesenterets nye PPT-mal - Det er ikke gull i alt som glitrer Elisabeth Jeppesen, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Dental faginformasjon og bruk av digitale medier

Dental faginformasjon og bruk av digitale medier Dental faginformasjon og bruk av digitale medier 6 & 10 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Artikler Bøker Forskning Informasjonskilder Dataassistert læring Internett

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning

Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2010 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort

Detaljer

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft METODERAPPORT Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Målet med prosedyren er å forebygge, lindre og behandle

Detaljer

Spørsmålsformulering med PICO og forberedelse til litteratursøk

Spørsmålsformulering med PICO og forberedelse til litteratursøk Spørsmålsformulering med PICO og forberedelse til litteratursøk Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Oslo 29. oktober 2015 Hilde Strømme, bibliotekar, master i kunnskapsbasert praksis, seniorrådgiver,

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Doktorgradsstipendiat Liv Giske Hovedveileder professor Dr med Cecilie Røe Finansiert av Helse og rehabilitering Bakgrunn Kroniske muskelskjelettsmerter hyppig

Detaljer

Hovedoppgavestudenter -09 IIIA

Hovedoppgavestudenter -09 IIIA Hovedoppgavestudenter -09 IIIA Solveig.taylor@ub.ntnu.no Informasjonssøking Informasjonssøking = Søkestrategi + Søketeknikk Hvilke baser? Hvilke søkeord? Kombinasjon av søkeord? (søkeprofil) Bruk av databaseverktøy

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Kunnskapsbasert HPV vaksinering Kan motstanden lenger forsvares? Ingvil Sæterdal, forsker

Kunnskapsbasert HPV vaksinering Kan motstanden lenger forsvares? Ingvil Sæterdal, forsker Kunnskapsbasert HPV vaksinering Kan motstanden lenger forsvares? Ingvil Sæterdal, forsker Nytt tiltak Ikke nyttig Metodevurdering Entusiasme Overbevisning Press Nyttig Helsetjenestetilbud 31. august 2015

Detaljer

Kunnskapsbasert fysioterapi - kritisk vurdering av et randomisert kontrollert forsøk, RCT

Kunnskapsbasert fysioterapi - kritisk vurdering av et randomisert kontrollert forsøk, RCT Fysioterapeuten nr. 6/2000: Kritisk vurdering av studier, critical appraisal, er tema for denne artikkelen. Dette er femte artikkel i en serie om kunnskapsbasert fysioterapi. De fire første sto i FYSIOTERAPEUTEN

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Samleskjema for artikler Metode Resultater Artl nr. Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsverdi 1 2005 Saudi Arabia Retrospektiv kohort singel

Detaljer

Kurs i legemiddeløkonomi 20. mai 2015

Kurs i legemiddeløkonomi 20. mai 2015 Kurs i legemiddeløkonomi 20. mai 2015 Erik Sagdahl erik.sagdahl@legemiddelverket.no Morten Aaserud morten.aaserud@legemiddelverket.no Legemidler. Finansiering/betaling Blåresept Sykehus Forhåndsgodkjent

Detaljer

nye PPT-mal bruk av legemidler i sykehjem Louise Forsetlund, Morten Christoph Eike, Elisabeth Gjerberg, Gunn Vist

nye PPT-mal bruk av legemidler i sykehjem Louise Forsetlund, Morten Christoph Eike, Elisabeth Gjerberg, Gunn Vist Effekt av tiltak Kunnskapsesenterets for å redusere uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem nye PPT-mal Louise Forsetlund, Morten Christoph Eike, Elisabeth Gjerberg, Gunn Vist Bakgrunn for oppdraget

Detaljer

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis 16.mars 2007 Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Oppdatert kunnskap om effekter av trening ved brystkreft

Oppdatert kunnskap om effekter av trening ved brystkreft Oppdatert kunnskap om effekter av trening ved brystkreft Lene Kristine Juvet Seniorforsker Kunnskapssenteret Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, HBV Professor II/seniorforsker Line Oldervoll,

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing Ovidbaser Medline EMBASE PsychInfo Mange baser, ett søkesystem! AMED British Nursing Index Ovid Nursing Søkeveiledning etter mal fra Ullevål medisinske bibliotek Høgskolen i Vestfold, biblioteket april

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Basic Search vs. Advanced Ovid Search i Ovid Medline

Basic Search vs. Advanced Ovid Search i Ovid Medline Basic Search vs. Advanced Ovid Search i Ovid Medline Hva gir best fullstendighet og presisjon? Mål og metode Mål: Å undersøke hvor god Basic Search er sammenlignet med Advanced Ovid Search når det gjelder

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

AKUTT FUNKSJONSSVIKT

AKUTT FUNKSJONSSVIKT AKUTT FUNKSJONSSVIKT Fra idé til prosedyre Brynjar Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Begrepsforvirring. ErESWT ogreswtdetsamme eller to ulike modaliteter? Hvordan genereres sjokk-og trykkbølge?

Begrepsforvirring. ErESWT ogreswtdetsamme eller to ulike modaliteter? Hvordan genereres sjokk-og trykkbølge? Sjokk (ESWT)-og trykkbølgebehandling (reswt) ved kroniske muskel-og skjelettsmerter. En systematisk litteraturoversikt Kjersti Storheim PT, PhD OUS Formi og ortopedisk avdeling Inkluderte diagnoser: Skulder

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Kunnskapshierarkiet- Hva betyr det for oss? Olav M. Linaker 2011

Kunnskapshierarkiet- Hva betyr det for oss? Olav M. Linaker 2011 Kunnskapshierarkiet- Hva betyr det for oss? Olav M. Linaker 2011 1 Hva er forskning og kunnskap Forskning er å finne ny kunnskap på en troverdig måte Vi ser stadig forskningsresultater som spriker. SSRI

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Råd om kildebruk. RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter. Spesifiser spørsmålet! Hvordan finner RELIS svar?

Råd om kildebruk. RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter. Spesifiser spørsmålet! Hvordan finner RELIS svar? Råd om kildebruk Fagdag 20. sept. 2012 Faggruppen for klinisk farmasi Som man roper i skogen får man svar.. Randi Myhr, RELIS Sør-Øst RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Offentlig finansiert virksomhet

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Medisinstudiets særoppgave. Om å skrive særoppgave

Medisinstudiets særoppgave. Om å skrive særoppgave Medisinstudiets særoppgave Om å skrive særoppgave Hensikten med særoppgaven Mål: Vitenskapelig tilnærming en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode å bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

Samleskjma for artikler

Samleskjma for artikler Samleskjma for artikler Metode Resultater Navn Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsver di Amirav I. 010 Oversiktsartikkel Bruker tabeller,

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter

RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Råd om kildebruk Fagdag 20. sept. 2012 Faggruppen for klinisk farmasi Randi Myhr, RELIS Sør-Øst RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Offentlig finansiert virksomhet Spørsmål og svar-tjeneste for

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Nord Norge. Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg. Nettverksmøte Bodø 121112

Nord Norge. Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg. Nettverksmøte Bodø 121112 Nord Norge Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg 1 Barn og unge Diabetes, Helse og Livskvalitet 2 Hva vet vi? Insidens 32/100000 Alvorlige komplikasjoner kort sikt, lang sikt Psykososial belastning Vi oppnår

Detaljer

Kunnskapsesenterets Utvikling av nasjonale retningslinjer nye PPT-mal for slagbehandling

Kunnskapsesenterets Utvikling av nasjonale retningslinjer nye PPT-mal for slagbehandling Helsedirektoratet, 01.09.2008 Kunnskapsesenterets Utvikling av nasjonale retningslinjer nye PPT-mal for slagbehandling Atle Fretheim, Forskningsleder, Seksjon for forebygging og internasjonal helse Hva

Detaljer

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening?

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? May Arna Risberg Professorer og fysioterapeut Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og Norges Idrettshøgskole Er trening god artrosemedisin?

Detaljer

Multisenterstudie. Frode Endresen. Manuellterapeut. Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313

Multisenterstudie. Frode Endresen. Manuellterapeut. Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313 Multisenterstudie Frode Endresen Manuellterapeut Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313 Multisenterstudie forskningsprosjekter som finner sted ved flere virksomheter samtidig og

Detaljer

Hvordan forstå meta-analyse

Hvordan forstå meta-analyse Hvordan forstå meta-analyse Nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis 2016 Professor Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis Workshop 05.04.2016 og 06.04.2016 Agenda Kort introduksjon

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det

Detaljer

ICOAP in Norwegian, knee

ICOAP in Norwegian, knee ICOAP in Norwegian, knee Evalueringsverktøy for smerter ved artrose, ICOAP: KNE Folk opplever forskjellige typer smerte (inkludert verking eller ubehag) i kneet. For å skaffe oss et bedre innblikk i de

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn. Aslak Steinsbekk

Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn. Aslak Steinsbekk 1 Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn Aslak Steinsbekk 2 Hva er homøopati Homoios = lignende, Patheia = lidelse Stimulere kroppens eget forsvar ved hjelp av likhetsprinsippet Samuel Hahnemann

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl/Lars Wichstrøm Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 30.05.2014 Eksamenstid

Detaljer

Postmenopausal blødning

Postmenopausal blødning Postmenopausal blødning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Når brukes spørreskjema? Klinisk forskning De fleste skjema er utviklet for dette bruk Daglig klinisk

Detaljer

Kateterisering METODERAPPORT

Kateterisering METODERAPPORT Kateterisering METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om Innleggelse av permanent kateter kvinner, Innleggelse av permanent kateter menn, Steril intermitterende kateterisering kvinner,

Detaljer

Intermitterende oksygen ved. kronisk obstruktiv lungesykdom

Intermitterende oksygen ved. kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Midt-Norges forskingskonferanse i Ålesund Intermitterende oksygen ved Kunnskapsesenterets kronisk obstruktiv lungesykdom nye PPT-mal (KOLS) Therese Opsahl Holte Ålesund 15. sept 2008 2 Bakgrunn KOLS-pasienter

Detaljer

Velocity search. Helsebiblioteket

Velocity search. Helsebiblioteket IBM Smarter Business 07.11.2012 Velocity search og Helsebiblioteket Runar Eggen, seniorrådgiver, Helsebiblioteket Skal snakke om Helsebiblioteket Innhold fra mange forskjellige kilder Velocity søkemotor

Detaljer

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune DISPOSISJON Intervensjonsforskning og helsefag Komplekse intervensjoner Metodiske

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Samleskjema for artikler Metode Resultater Artikkel nr. Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsverdi 1UpToDate 2011 Ingen studie men oversikt

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer