Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Klepp februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Klepp 19. 24. februar 2013"

Transkript

1 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Klepp februar 2013 Innleiing «Du sveiper lyset om deg som ei kappe, du spenner himmelen ut som ein teltduk.» Slik lydde teksten frå Salme 104 på Tusenårsplassen på Kleppevarden tysdag morgon. Vi starta visitasen med å be for bygda, for heim og familie, skular og barnehagar, kyrkje og bedehus, idrettslag og frivillige. Kyrkjelyden sine eigne ba for einsame, for dei som strevar, og for ordføraren og alle med politisk ansvar i bygda. For meg blei denne starten, med 360 graders utsyn, eit flott preludium til ei veke full av gode opplevingar, viktige samtalar om samarbeid og strategiske vegval, og inspirasjon som eg trur gjekk begge vegar, om eg skal unne meg litt bergensk beskjedenheit. Eit særtrekk denne visitasveka har vore det positive engasjementet frå kommuneleiinga, med rådmann og ordførar i spissen. Ein spesiell takk til ordføraren for mange gode bidrag undervegs. Samarbeidet mellom kommune og kyrkje kan stå som ein modell for andre! Å stå samen med ordføraren på Tusenårsplassen og sjå for seg den nye kyrkja som eit signalbygg og kulturbygg om ikkje altfor mange år, og vite at dette får vi til i eit felles lyft, var den beste starten vi kunne få. Eg vil også takke kyrkjelydsråd, fellesråd og alle tilsette i kyrkja for ein innsats det står stor respekt av. De har ein visjon som eg har møtt i praksis i løpet av desse dagane: «Kristus for alle, fellesskap og teneste for alle.» Han speglar ein åpen, inkluderande kyrkjelyd med rom for alle, og med plass for både tru og tvil, klage og lovsong. På møtet med fellesrådet stilte leiaren Elin Anita Garpestad spørsmålet: Korleis tenkjer folk i Klepp fellesråd om kyrkja si? Svaret ho ga, har eg lyst til å trekkje fram i dag. Eg trur det vekkjer gjenkjenning, og eg gjer hennar ord til mine etter møtet med kyrkjelyden : 1

2 «Eg har ein bestemt følelse av at kyrkja vår har ein kjær og viktig plass i veldig mange sitt liv. Det har vel aldri vore enklare for folk som ikkje ønskjer å vera medlem, å melda seg ut. Men det er veldig få som tek det steget. Sjølv om dei aller, aller fleste ikkje reknar seg som aktive kyrkjegåarar, ønskjer dei å høyra til i vår folkekyrkje. Dette skal me ta på alvor og yta like god service til alle. Og me har også grunn til å feira store konfirmantkull i alle sokn. Det fortel oss at med har eit kvalitetsprodukt å tilby. For ein lurer ikkje ungdomen. Så er det jo også slik at me i dei fleste sokna har aukande deltaking på gudstenestene og dette gler me oss storleg over. Og det som gjer oss aller mest grunn til feiring, er å sjå det store engasjementet og entusiasmen som rår i kyrkjelydane. Og for å vera heilt ærleg, er det dette som gir meg størst grunn til å vera stolt over å kunne fronta kyrkja vår. Når me opplever alt det frivillige arbeidet, all den glede, det samarbeid, all den dedikasjon, all den kjærleiken til Jesus, til kvarandre og til folk i bygda, då veit me at dette er inspirert av Kristus og då er me på vinnarlaget. Den største ressursen kyrkja i Klepp har, er utan tvil alle dei flotte frivillige menneska som i lag med ein like flott stab utfører si teneste for Herren, gir av sin tid, sine evner og ressursar.» Barne- og ungdomsarbeid Eit av dei områda der det blir lagt ned eit stort frivillig arbeid og der stab og frivillige utfyller kvarandre på ein forbilledleg måte, er arbeidet blant barn og unge. Eit av fleire høgdepunkt denne veka var møtet med drøyt hundre konfirmantar i Klepp kyrkje på tysdag kveld. Det gjorde sterkt inntrykk å møte unge konfirmantleiarar som i tett samarbeid og under god vegleiing av kateketen tok aktivt del i konfirmantopplegget. Mens nokre bidrog med song og musikk, formidla andre sterke inntrykk frå arbeidet kyrkjelyden støttar i Ukraina. De har grunn til å vere stolte over det engasjementet ungdom i Klepp viser, ikkje bare for barn i Ukraina, men også for nærmiljøet sitt, for eksempel slik konfirmantane gjorde på tysdag då dei gjekk frå dør til dør og delte ut bollar og bibelvers. Det eg vil trekkje fram både som ein styrke og samtidig ei utfordring i konfirmantarbeidet, er leiartrening. Måten de har organisert konfirmantarbeidet her i Klepp, er ein modell vi ofte trekk fram i ulike samanhangar i bispedømmet vårt. 2

3 Eg tenker då på Klekk konfirmantleiarkurs på Klepp eit spesiallaga opplegg der fjoråret sine konfirmantar blir utfordra og utrusta til å vere leiarar. Med ein oppslutnad på ca. 30% av fjorårskonfirmantar, er de her heilt i front. Her gjer de eit solid arbeid! Samtidig byr det å ha ei så breid kontaktflate på utfordringar, både når det gjeld oppfølgjing av den enkelte og når det gjeld å sikre både bredde og djupne i innhald. Trusopplæring Eit viktig skritt for å sikre nettopp den nødvendige bredde og djupne, er trusopplæringsreforma, som er kyrkja sitt viktigaste strategiske grep for å formidle kristen tru og kunnskap til nye generasjonar. Dei siste åra har prostia etter tur blitt tatt inn i reforma, og frå og med i år er også Jæren prosti inne og vil bli tildelt trusopplæringsmidler. At Klepp sokn nå blir teken inn i trusopplæringsreforma, betyr ikkje at det først er nå trusopplæringa startar, men det vil gje dykk auka muligheiter til å byggje ut arbeidet frå 0 18 år. De er allereide godt i gang, noko eg blant anna fekk oppleve då eg på torsdag besøkte dåpsskulen på Tu skule. De har allereide gjort erfaringar med babysang, lys vaken og tårnagenthelg, som gjer at de har eit godt utgangspunkt for det planarbeidet de nå går inn i. Skule-kyrkje Ei viktig side ved kyrkjelyden sin plass i lokalmiljøet, er samarbeidet med barnehagar og skolar. For å styrkje dette samarbeidet inviterer vi ved dei fleste visitasar til ein samtale om kyrkje-skule samarbeid. Tema for møtet mellom skule og kyrkje her i Klepp var «Skulen og kyrkja si rolle i dialog med det fleirkulturelle samfunnet.» Kommunalsjef for skule og barnehage, Trond Roy Pedersen, hadde lagt opp til ein breid presentasjon av det målbevisste arbeidet dei har i ein kommune med over 30 nasjonalitetar representert i skulen. Den største forskjellen på samarbeidet mellom kyrkje og skule før og nå er at samarbeidet nå ikkje skal kallast trusopplæring. Tidligare kunne ein seie at kyrkja nådde heile bredden av dei 3

4 døypte gjennom samarbeidet med skulen, samtidig som skulen ivaretok store deler av dåpsopplæringa gjennom kristendomsundervisinga. I dag er premissane for dette endra. I skulen skal elevane lære om religion og livssyn, dei skal ikkje lærast opp til tru. Kyrkjeskulesamarbeidet har i dag nye muligheiter for å vidareutvikle samarbeidet, og finne nye former og innhald. Eg erfarte i møte med rektorar og lærarar at vi står saman når det gjeld verdien av at barn og unge får kjennskap til og tryggleik i forhold til den kristne kulturarven. Han er ein berebjelke for å kunne navigere i det nye samfunnet, trygg i eigen identitet og åpen i den dialogen vi treng for å motverke rasisme og framandfrykt. Dialog er nødvendig for å forstå den andre ut frå deira tru og overbevising. Her står kyrkja saman med skulen i møte med det aukande mangfaldet som pregar lokalsamfunnet. Det er viktig at alle barn og unge får utvikle ein eigen trygg identitet. Skulen er den einaste institusjonen som kan gje alle kunnskap om religionar og livssyn og dermed fremmje forståing, innleving og gjensidig respekt. Eg ynskjer på vegne av kyrkja å støtte skulen i dette viktige arbeidet. Barnehagane og skolane er staden der alle barn og unge møtes. Det er derfor viktig at den oppveksande slekta her får hjelp til å byggje den nødvendige indre ballasta som skal til for å leve i eit samfunn som stadig er i endring. Både i møtet med skulen og med ordførar og rådmann blei det gitt uttrykk for eit ynskje om å arbeide saman med kyrkja for å møte dei felles utfordringane som det nye livssynsåpne samfunnet representerer. Frå kyrkja si side vil det nyoppretta dialogsenteret i Stavanger vere ein naturlig ressurs inn i kommunen og kyrkja sine felles satsingar for å leggje til rette for ein større aksept av mangfald, og samtidig etablere ein trygg basis for at vi kan fungere og høyre saman som storsamfunn, midt i mangfaldet. Diakoni Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Ho er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd. Diakonien er den delen av kyrkjelydsarbeidet som kanskje aller tydelegast handlar om truverdet til kyrkjelyden. 4

5 Eg har denne veka fått bekrefa at Klepp kyrkjelyd gjennom besøksteneste og smågrupper lever ut evangeliet i handling. Eit konkret uttrykk for ynskjet om å vere eit inkluderande fellesskap, er kyrkjelyden sitt tilbud for psykisk utviklingshemma. Eg vil rosa Klepp kyrkjelyd for eit godt arbeid med diakoniplanen. I møtet med Næringslivsforeningen utfordra eg det lokale næringslivet til å engasjere seg i klimasaka som eit moralsk anliggjande. Vi må ta betre vare på kloden vår for å sikre framtidige generasjoner si velferd. Trua sitt svar er å mobilisere til vern om skaparverket og berekraftig forvalting. Dette er også eit viktig diakonalt ansvar: Vern om skaparverket og kamp for rettferd. Her kan det bli spennande allianser på tvers av generasjonar og på tvers av yrkesbakgrunnar. Eg vil utfordre kyrkjelyden til å ta dette inn i sin diakonale satsing, i samarbeid med aktuelle lokale krefter. Klepp kommune har en brosjyre med tittelen «Kor kan du gå viss ingenting stemme», med undertittelen «Ein vegvisar for deg som har ein alvoreg sjukdom og for familien din.» Brosjyren viser at kyrkja er ein integrert del av tenestetilbodet i Klepp. Dette gjeld kommunen sin krisebereidskap og det krevande arbeidet med det vi kallar palliasjon, eller med eit meir kvardagsleg språk: omsorg for menneske som nærmar seg slutten av livet. Det er flott å sjå at kyrkja her er med som ein naturleg og viktig bidragsytar. Prestar og diakonar har vore med og delt av erfaringane sine når det gjeld andeleg omsorg og eksistensielle behov. I kommunen er det oppretta ei ressursgruppe tilknytta lindrande einhet, og her representerer diakonen kyrkja på ein god måte. Dette er bare eit av fleire område der kyrkja sin diakoni på ein naturleg måte er eit fagleg og viktig bidrag til den totale omsorgstenesta i samfunnet. Dette er på ny blitt aktualisert gjennom Samhandlingsreforma, som blei innført over heile landet i Samarbeidet mellom kyrkja sine tenester og den kommunale innsatsen var tema på torsdag, på eit interessant møte med sentrale personar i kommunen si helseteneste. Her ligg det til rette for eit konstruktivt samarbeid der vi finn gode møtepunkt mellom helsesektoren og kyrkja i lokalsamfunnet, slik at vi saman kan byggje eit godt samfunn for alle som treng hjelp og omsorg. Kyrkja har mykje å bidra med på fleire område som blir berørt av samhandlingsreforma: 5

6 Menneske sin rett til eit andelig liv. Vi kan bidra med hjelp i møte med eksistensielle og andelige behov Omsorg ved slutten av livet (palliasjon) Barn og unge sine oppvekstmiljø, førebyggjande arbeid Sorggrupper Kyrka si rolle i kriser og ved ulykker, bereidskapsarbeidet i kommunen I denne samanhangen er det viktig med god dialog med kommunen og å utarbeide gode rutiner for samarbeidet, slik at samhandling blir meir enn ord. Frå vår side vil vi gjerne vere med på å støtte ei utvikling av samarbeidet helse-kyrkje med Samhandlingsreforma som felles plattform. Klepp Stasjon Eg har denne veka også hatt gleda av å bli betre kjent med Klepp Stasjon kyrkjelyd. Gjennom samtalar både med representantar frå styringsgruppe og stab har eg møtt ein kyrkjelyd med eit stort engasjement for lokalmiljøet sitt. Ein visitas er ein god anledning til også å sjå framover. Eg vil her konkret utfordre styringsgruppe og sokneråd til saman å jobbe med ein felles strategiplan for heile soknet når det gjeld kva det inneber å vere folkekyrkje, særleg i ein situasjon med stor folkevekst. Eit konkret skritt i denne samanhengen kan vere at presten på Klepp Stasjon har gravferder og vigsler for personar frå Klepp Stasjon. Eg ser eit stort potensiale for eit tettare samarbeid mellom dei to kyrkjelydane i soknet. Ikkje minst vil dette skje gjennom innføringa av trusopplæringsreforma og dei muligheitene dette gjer. I eit langsiktig strategisk perspektiv vil det også vere naturlig å tenkje gjennom ein mulig samlokalisering av gudstenestlege aktivitetar for Klepp og Klepp Stasjon i eit nytt kyrkjebygg. 6

7 Her kan ein hente nyttige erfaringar frå liknande prosessar i prostiet vårt, for eksempel frå prosessen der Bærland kyrkjelyd og moderkyrkjelyden Ålgård saman har arbeida seg fram til ei ordning med to gudstenestefellesskap i den nye Ålgård kyrkje. Eg ser også potensiale for eit tettare samarbeid ved at det vert halde regelmessige møter mellom Klepp sokneråd og styringsgruppa på Klepp Stasjon, både for å drøfte aktuelle utfordringar og kyrkjelydsutvikling i soknet. Eg vil også anbefale at intensjonen om ein gjensidig representasjon i sokneråd og styringsgruppe blir gjennomført. Ny kyrkje «Ny kyrkje på timeplanen» var avisoverskrifta då visitasen starta. Og samtalane om nytt kyrkjebygg har vore førte med leiinga i kommunen, med kyrkjelydsråd og fellesråd, og ikkje minst med den ressurssterke stiftinga «Klepp nye kyrkje». Eg har tidlegare vore i samtale med ordføraren om kyrkjeplanane, og har støtta kommunen i deira forslag. I eit brev til Klepp kommune like før jul, skreiv eg: Vi legg i denne saka stor vekt på at kyrkjelyden har behov for ny kyrkje, og ser det som positivt at den eksisterande kyrkjestaden vert vidareutvikla. Det er viktig at ein får eit større kyrkjebygg, både av omsyn til bruk av den nye gravplassen og for kyrkjelyden i eit område med stor folkevekst. Eit nytt kyrkjebygg ved sida av Klepp kyrkje vil bidra til bevaring gjennom bruken av kyrkja. Planane legg godt til rette for ei fordeling av bruk mellom kyrkjebygga. Det nye kyrkjebygget vil dessutan gi nødvendige tilleggsfunksjonar til den gamle kyrkja, og sikre ei betre universell utforming av området. Føresetnaden for bygging av ny kyrkje tett opptil Klepp kyrkje må sjølvsagt vere at ein finn fram til ei god arkitektonisk løysing som er tilpassa omgjevnadane. Nå står eit møte mellom kommune og riksantikvar for tur, og eg er trygg på at ein vil kome fram til gode løysingar som gjer at folk i kommunen kan begynne å glede seg til den store festdagen når ny kyrkje skal vigslast. 7

8 Til slutt Det er ikkje lenge sidan lokalsamfunnet på Klepp var prega av ei tragisk trafikkulykke som fekk stor merksemd også i nasjonale medier. Eg tenkte då på det Ole Paus seier: Kirken er et sted hvor vi kan komme med våre største gleder og svarteste sorger. Dette sitter i rommet som et ekko og er den usynlige utsmykningen av kirkerommet. I Klepp har eg møtt ein kyrkjelyd som møter folket i dei største gleder og i dei svarteste sorger. Ein kyrkjelyd som åpnar dørene til trua sitt store rom gjennom dåpssamtalar, sørgjesamtalar og gjennom dei heilage handlingane dåp og nattverd. Eg har møtt tilsette og frivillige medarbeidarar med eit misjonalt engasjement og med misjonal identitet. Eg har også møtt ein kyrkjelyd som er åpen for alle generasjonar, der alle generasjonar trives, altså i ordet sin rette forstand ein fleirgenerasjonskyrkjelyd. Biskopen og administrasjonen i bispedømmet ynskjer å støtte dykk i å vere ein slik kyrkjelyd. Vi vil vere medvandrarar gjennom dialog, deling og nærvær slik at evangeliet om Jesus Kristus kan skape tru, livsmot og glede. Det nye strategidokumentet for Stavanger bispedømme speglar den visjonen som ligg lokalt og den tankegangen vi har delt gjennom visitasen, nemleg denne: Vi er sendt av den treeinige Gud for å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling Her ligg det som ber bispetenesta mi. I dette arbeidet tenkjer eg det er ein rikdom at vi er forskjellige. Det er ikkje det å vere einige om mange ting som blir kravd av oss. Det er eininga i Kristus som ber oss. Vi høyrer Kristus til, vi er døypte inn i same kropp. Skal vi lukkast i å skape åpne og inkluderande kyrkjelydar med nedslepne terskler inn til trua sine store rom, må vi bekrefte kvarandre med ei audmjuk og åpen haldning, også der vi er ueinige. Det er dialogen sin veg. Guds gode signing over arbeidet! 8

9 På bakgrunn av dette vil eg særleg peike på fylgjande utfordringar: o Byggje kyrkje byggje kyrkjelyd : Ein hovudutfordring i åra som kjem er å byggje ny kyrkje. I dette arbeidet er det viktig å halde fast ved at den største utfordringa er å byggje kyrkjelyd. Biskop og bispedømmeråd ynskjer å vere medspelarar både når det gjeld kyrkjebygg og kyrkjelydsutvikling. o Trusopplæringsreforma: Den andre utfordringa gjeld trusopplæringa. Ei viktig oppgåve vil vere å lage dykkar eigen trusopplæringsplan i løpet av dei neste tre åra. I denne planen skal kyrkjelyden sitt særpreg koplast saman med dei nasjonale måla for trusopplæringa. Kanskje kan denne kyrkjelyden vere staden der trua kan syngast inn i den unge generasjonen. Lokal plan for kyrkjemusikalsk arbeid i Klepp sokn er allereide ein god start. o Felles strategi for Klepp og Klepp Stasjon: Ein viktig utfordring i tida som kjem, er å jobbe med ein felles overorda strategi for heile soknet. Klepp kyrkjelydsråd må, som strategisk organ, tenkje heilskapleg om arbeidet både på Klepp og på Klepp Stasjon. o Møtet med det fleirkulturelle samfunnet: Kyrkjelyd og kommune står framføre store, felles utfordringar når det gjeld å møte eit stadig meir fleirkulturelt samfunn. Her vil eg oppfordre både kommune og kyrkjelyd til å nytte seg av den ressurs Stavanger Kyrkjelege Dialogsenter representerer. o Personalmessige ressursar I forhold til kommunen er det viktig å følgje opp arbeidet med å sikre kyrkjelyden sine personalmessige ressurser, særlig med tanke på daglig leiar - stillinga. Eg anbefaler soknerådet å foreta ein gjennomgang av stillingane når trusopplæringsreforma skal gjennomførast. Særleg vil eg anbefala at ein 9

10 overfor kommunen arbeider for ei stillingsauke knytt til diakonien, opp mot Samhandlingsreforma. Det er også behov for å betre kontorforholda. o Frivillige har store oppgåver. Ein bør difor drøfte behovet for god oppfølgjing av frivillige. Dette kan eventuelt skje i samband med ei utviding av stillinga som dagleg leiar. 10

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja ISBN 13: 978-82-7545-067-6 Fleire eksemplar kan tingast frå: Kyrkjerådet Postboks

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Organisering av kyrkja.

Organisering av kyrkja. Organisering av kyrkja. Av: Gunnar Mindestrømmen Leiar i Den norske kirkes presteforening. Debatten går om korleis kyrkja skal organiserast i framtida. På kort sikt er det spørsmål om endringar som tek

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD INNHALD Del 1 Hovudmål for trusopplæringa s. 2 Del 2 Grunnlag og særpreg s. 4 Del 3 Organisering, rammer og ansvar s. 6 Del 4 11 sentrale dimensjonar s. 8 Del 5 Tiltak 0 18 år s. 18 0 år: Dåp s. 18 0 år:

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling.

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Gro Åsnes Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune.

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune. Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer