Planrapport for Reguleringsplan for Sollibotn endring Gbnr. 15/193, PlanID: Saknr.: 10/504

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planrapport for Reguleringsplan for Sollibotn endring Gbnr. 15/193, PlanID: 1411 2010 004 Saknr.: 10/504"

Transkript

1 Planrapport for Reguleringsplan for Sollibotn endring Gbnr. 15/193, PlanID: Saknr.: 10/504 Gulen kommune Planforslag PLT / FVR, Offentleg ettersyn av planrapport (6 veke): Kommunestyret sitt vedtak:

2 Innhald INNHALD SAMANDRAG BAKGRUNN OPPDRAGSGJEVAR FØREMÅLET MED PLANARBEIDET NØKKELTAL OG AREALDISPONERING EKSISTERANDE TILHØVE PLANSTATUS OVERORDNA AREALPLANER PLANSTATUS FOR TILGRENSANDE OMRÅDE PLANPROSESS KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART MERKNADER MERKNADER I SAMBAND MED PLANSTART Sognesjø Marine DA Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Kystverket Vest Håkon Randal Fiskeridirektoratet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane BKK NETT AS Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fjord SKILDRING AV PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING EKSISTERANDE BUSETNAD TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK SOLTILHØVE VEGETASJON OG ANDRE NATURTILHØVE TRAFIKK, TILKOMST OG KOMMUNALTEKNIKK STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON BORN OG UNGE SIN BRUK AV OMRÅDET PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICE KULTURMINNEVERDIAR RISIKO OG SÅRBARHEIT MILJØVERNFAGLEGE VURDERINGAR SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL BYGGEFØREMÅL LEIK / UTEOPPHALDSAREAL SOLTILHØVE PARKERING TRAFIKKAREAL VATN OG AVLØP AVFALLSHANDSAMING SMÅBÅTANLEGG OG NAUST RISIKO OG SÅRBARHEIT KONSEKVENSAR AV PLANFRAMLEGGET... 1 Eivindvik (L)(98951) av 3

3 8.1 OVERORDNA PLANER OG VEDTAK EKSISTERANDE REGULERINGSPLAN KONSEKVENSAR FOR NABOAR TRAFIKKTILHØVE KULTURMINNE FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBOD RISIKO OG SÅRBARHEIT INFRASTRUKTUR... VEDLEGG... 3 Eivindvik (L)(98951) 3 av 3

4 1. Samandrag Fyrste reguleringsplan for Sollibotn vart vedteke med planid. (1411) Føremålet med endring av reguleringsplanen er revidering av dagens trong for næringsutvikling nord for hurtigbåtkaien ved Sollibotn. Kommunen er tiltakshavar for planarbeidet. Sognesjø Marine DA er berørt deltakar ved planlagd utvikling av båthotell og service i området. Figur 1: Oversiktskart Gulen kommune. Planområdet er merka med raud ring. Eivindvik (L)(98951) 4 av 3

5 . Bakgrunn.1 Oppdragsgjevar Planen er utarbeidd av Gulen kommune... Føremålet med planarbeidet Føremålet med endring av reguleringsplanen er revidering av dagens trong for næringsutvikling nord for hurtigbåtkaien ved Sollibotn..3 Nøkkeltal og arealdisponering Planframlegget viser tomter for industri med eit areal på omlag 197 daa. 3. Eksisterande tilhøve 3.1 Planstatus Planområdet er regulert. Dagens reguleringsplan for Sollibotn, Gbnr. 15/1,39,174193,34,39, planid (1411) , endrast. Figur : Eksisterande reguleringsplan for Sollibotn med ny føremål i gul. Eivindvik (L)(98951) 5 av 3

6 3. Overordna arealplaner I kommunedelplanen sin arealdel for Eivindvik er det aktuelle planområdet sett av til industriområde, isolasjonsbelte og friområde. PlanID (1411) Planen vart i undervegs rullert og erstatta ved ny plan med planid (1411) I dag, oktober 013, rullering kommuneplanen for Gulen, ein av hovud målsetjinga er at plan for Eivindvik blir vidareført i kommuneplanen. Figur 3a: Utsnitt av kommunedelplanens arealdel frå Planområdet er merka med raud ring. Figur 3b: Utsnitt av kommunedelplanens arealdel frå 01. Planområdet er merka med raud ring. Eivindvik (L)(98951) 6 av 3

7 Del av planområdet i kommunedelplan viser: figur 4: Del av kommunedelplanen for Eivindvik. Området kring Sollibotn. 3.3 Planstatus for tilgrensande område. I følgje kommunen sitt planregister er tilgrensande område i nord sett av til byggeområde for fritidsbustader. Sjå nedafor tabell med alle berørte planane. Planid Plannamn Saksnummer Planstatus Dato Reguleringsplan for Sollibotn 00189/88 Gjeldande plan industriområde Kommunedelplan for Eivindvik 00090/90 Gjeldande plan Kommuneplan for Gulen 00069/99 Utgått Reguleringsplan for fylkesveg Sollibotn - Dingja Kommunedelplan Hyttebygging (Temaplan, ikkje juridisk bindande) 04/00057 Gjeldande plan /01347 Gjeldande plan Eivindvik (L)(98951) 7 av 3

8 Planid Plannamn Saksnummer Planstatus Dato Kommuneplanen sin arealdel, avgrensa 05/00649 Gjeldande plan rullering, fritidsbustader Reguleringsplan for Sollibotn hyttegrend 04/00359 utgått Kommuneplan , samfunnsdelen 07/00633 Under rullering Kommuneplan , arealdel 09/00383 Under rullering Kommunedelplan for Eivindvik 10/87 Gjeldande plan Sollibotn hyttegrend, endring 10/193 Gjeldande plan Reguleringsplan for Sollibotn 10/00504 Oppstart Kommuneplanen for Gulen, arealdel 1/674 Planarbeid pågår Kommuneplanen for Gulen, samfunnsdel 1//674 1.gongs høyring avslutta - Forklaring saksnummer: / år er Kommunestyret sitt saksnummer. år / er kommunen sin arkivnummer. 4 Planprosess 4.1 Kunngjering og varsling av oppstart Sognesjø Marine DA søkte om dispensasjon for deler av reguleringsplan for Sollibotn, Gbnr. 15/193 m.fl. Etter høyringsrunde gav berørte myndigheiter uttale at dispensasjon er ikkje ein god måte for å legge til rette planendring. Fylkesmannen tilrådde endring av gjeldande reguleringsplan for Sollibotn. Gulen kommune vedtok planoppstart og igangsetting av planprosess i følgje planprogram. Planprogrammet vart vedteke Formell kunngjering vart gjeve i aviser samt på heimeside Det vart også sendt eige brev til involverte partar, naboar, offentlege og private høyringsinstansar dagsett Merknadsfristen vart sett til og utvida på grunn av ferieperiode. Planarbeidet vart lagt på vent grunna rullering av kommunedelplan for Eivindvik, som overordna plan. Planen blei godkjent Grunna stor saksmengde i planavdelinga vart planarbeidet nedprioritert. I samrådingsmøte 5..13av 013 ønskte part i planen, Sognesjø Marine DA, og representant Kjetil Hantveit, status av planen. I møte vart det vurdert kven som skulle utarbeide planen vidare. Konklusjonen var at kommunen fortset med planarbeidet. 5 Merknader 5.1 Merknader i samband med planstart Merknadsfristen gjekk ut Det har kome inn 8 merknader til planen. Eivindvik (L)(98951) 8 av 3

9 Arkivsak Oversikt over merknader til oppstartsvarsel Brev dagsett JP 10/1897 Sognesjø Marine DA /116 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane /1914 Kystverket vest /756 Håkon Randal /804 Fiskeridirektoratet /3139 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane /355 BKK NETT AS /3709 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane /4185 Fjord Sognesjø Marine DA Ynskjer å omdisponere kai sørover av planlagt kai i reguleringsplanen for å få nok djupne. Planlegger kommenterer: Handsamast som innspel for reguleringsendring av Sollibotn Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Eventuelt endring frå isolasjonsbelte (verna grøntområde) til industriføremål / kai må handsamast som ei reguleringsendring i tråd med PBL 1-14, jf. reglane i 1-1 og 3. Planlegger kommenterer: Søknad for omdisponering av areal handsamast som innspel i reguleringsendring Kystverket Vest Planlagt plassering av kai ved omdisponering av arealet kjem i nærleiken av det nordlegaste hjørne av dagens hurtigbåtkai. På grunn av den korte avstanden mellom desse kaiene så vil dette vanskelegjere eventuelle anløp av større farty, spesielt med styrbord tillegg. Planlegger kommenterer: Trafikk rundt begge kaier må vere trygg og ikkje gje forvirrande situasjonar. Sikkerheitssone for ulike tiltak settast av i plankart og avklarast endeleg ved plassering av kai langs strandsone Håkon Randal Ynskjer å få nærare forklaring av kva for industri det er tale om i forhold til relativt kort avstand til Sollibotn hyttegrend. Planlegger kommenterer: Merknad vert teke til vidare planarbeid for å bestemme nærare forklaring av type industri. Eivindvik (L)(98951) 9 av 3

10 5.1.5 Fiskeridirektoratet Ingen merknad. Planlegger kommenterer: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Ynskjer å få utsett fristen for uttale til planoppstart. Planlegger kommenterer: Fristen er utsett til BKK NETT AS Ynskjer innregulering av areal til nettstasjon med passende arealføremål, jf. 1-5 ledd nr.. For heile planområdet gjeld planlegging av fornying og forsterking av linja til hyttefeltet. Planlegger kommenterer: Merknad vert teke til vidare planarbeid. Etter vidare samråding undervegs kom det fram at Jøsok prosjekt utarbeidar endring av traseen Eivindvik Brosvik, langs FV04 Eivindvik Dingja. Grunna utydeleg etablering av framtidige verksemd har administrasjonen i lag med BKK bestemt at plassering av nettstasjon blir utarbeidd når det ligg konkrete planar. I føresegner blir det skriva som rekkjefølgjekrav Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Viser til planarbeid for å ha eit best mogleg avgjerdsgrunnlag når arealdisponeringa skal fastsetjast. Det er ikkje krav om eit eige planprogram og konsekvensutgreiing etter KU-forskrifta. Planlegger kommenterer: Merknad vert teke til etterretning Fjord1 Det som er meget viktig for oss er: 1) Vi må ikkje få pålagt fartsreduksjon ved passering av det nye anlegget. Anlegget må vere sikra frå eigar si side med bøljedempar/logo. ) Manøvrering til å frå kai må ikkje vanskeleggjerast slik at unødig tid går til spille. Ver merksam på at vi ofte ligg båtar ved kai i Sollibotn. 3) Det må ikkje settast opp lys som blendar navigatørane ombord. Lysa må lyse ned/inn mot land og ikkje ut mot sektorane båtane kjem seilande i. Planlegger kommenterer: Merknad vert teke til etterretning Eivindvik (L)(98951) 10 av 3

11 Figur 5: Bilet av strandsone langs Nyhammarsundet nordover Sollibotnkai. 6 Skildring av planområdet 6.1 Lokalisering Planområdet ligg rundt noverande hurtigbåtkai, 3 kilometer ifrå Eivindvik. 6. Avgrensing Planområdet omfattar delar av Gbnr. 15/1,39,17,41,93,34,39 og er avgrensa og varsla som vist på kartutsnittet nedanfor (figur 4). Eivindvik (L)(98951) 11 av 3

12 Figur 6: Avgrensing av planområdet (varselkart) Planområdet har ein storleik på ca. 197 daa, og ligg sør for eit etablert hytteområde. Området ligg langs kommuneveg til Dingja. Landskapsrommet mellom dei to planane fungerer som buffersone og blir ikkje regulert. Utanfor planområdet ligg i aust og sør trasear for kraftlinjer frå BKK, som i dag er under oppgradering ved planleggar Jøsok prosjekt AS, Bergen. 6.3 Eksisterande busetnad Det er ingen eksisterande busetnad innanfor planområdet i dag. Planområdet grensar i sør til busetnad ved Grønevika / Stavneset og i nord til Sollibotn hyttefelt som består av 96 hyttetomter. 6.4 Topografi og landskapstrekk Planområdet er småkupert og terrenget fell i hovedsak svakt mot vest. Innan planområde ligg turstien «Nordsjøløype» frå Sollibotn til Eivindvik. Sørover i strandsone ligg eit regionalt viktig friområde knytt til land og sjøsone. 6.5 Soltilhøve Terrenget knytat til friområde og friluftsliv har god soltilhove. 6.6 Vegetasjon og andre naturtilhøve Naturmangfald vurdering Ifølgje forskrifta og sjekkliste vart det gjort vurdering om naturmangfald. Jf. 8 i naturmangfaldlova skal kunnskapen primært være basert på eksisterande og tilgjengelig kunnskap. Vegetasjon i terrenget består av små myrareal med lynghei og ulike treartar mellom knausar og haugar. Området har ingen bonitet av noko verdi. Nordaust for planlagt Eivindvik (L)(98951) 1 av 3

13 område ligg bratt terreng med skog. Gjennom området går det små bekkar utan registerte funn av fisk. Figur 7: Utklipp av naturbasen: AR5 bonitet open fastmark Delar av området er allereie tatt i bruk og tilrettelagd med planering. I dag er ekspressbåtkai i full drift og vegen til Dingja er utbygt og tatt i bruk. Naturbasen viser ingen informasjon om utvalgte naturtypar, prioriterte artar, verneområder og verneplan for vassdrag. På Hisarøy på den andre sida av Folefotsundet er det registrert naturtypen Kystfuruskog. Denne førekomsten ikkje vert påverka av den planlagde utviklinga. Figur 8: Utklipp av naturbasen - naturtyper Artskart viser desse registreringane: Utanfor området i aust vart registrert livskraftig «lyssiv» som vert ikkje berørt av planen. På Sollibotn kai vart registrert 3 objekt (trekkfugl): 1. livskraftig «tjeld» 01,. livskraftig «grågås» nær truet «svartand» 013 Eivindvik (L)(98951) 13 av 3

14 Figur 9: Utklipp av naturbasen - naturtypar Heller ikkje desse artane vert vesentleg påverka av dei planlagde tiltaka. Eit bekkeløp er planlagd endra og lagt i opa grøft langs ein inten tilkomstveg inne i planområdet før han går gjennom FV 07. Figur 10: Vegetasjonen i planområdet nær strandsone nord for kai. Med utgangspunkt i kjend kunnskap, er det ikkje grunnlag for å tru at planen medfører vesentlege verknader for viktige naturverdiar, og ein finn at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg og at føre-var-prinsippet ( 9) er vurdert. Få eller ingen kjende spesielle naturverdiar i planområdet tilseier at den samla belastninga på området ( 10) ikkje vert for stor. Ved utbygging skal tiltakshavar for tiltaket dekke eventuelle kostnader ved å hindre eller avgrense skade på naturmangfaldet, og han skal nytte miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar. Eivindvik (L)(98951) 14 av 3

15 6.7 Trafikk, tilkomst og kommunalteknikk 6.8 Støy Planområdet har god tilkomst med FV07 Eivindvik Dingja. Vegen er i dag under arbeid med opprusting for å legge til rette for møteplassar og utviding av sving på Stavneset. Det vert planlagt overtaking av veg ved Statens vegvesen. Fraktebåtar brukar kai periodevis for avlasting. Elles er det småbåttrafikk frå Hisarøyna, Eivindvik mm. Det er ingen eksisterande kjelder til støy i planområdet. Støy frå bil- og båt trafikk rundt planområdet er marginal. Mulig framtidig industriutvikling skal vere slik at det takst omsyn for å unngå uakseptabelt støy, støv og lukt til naboarar, sør- og nordover (gjeld resp. bustadfelt Grønevika og Sollibotn hyttegrend). 6.9 Offentleg kommunikasjon Innan området ligg hurtigbåtkai for ekspressbåtar frå Bergen, Selje og ifrå Sognefjorden. På kai er venterom, busstopp og parkeringsplass for bilar. Det går korresponderande buss/ minibuss til og frå Eivindvik. Det går også skulebussrute til og frå skulen Born og unge sin bruk av området Området vert i dag lite nytta av born og unge. Innan planområdet ligg ei mykje brukt badevik og strandsone som leikeområde. I ny kommunedelplanen for Eivindvik er det avsett område for parkering, friområde, badeplass mm Privat og offentleg service Ikkje aktuelt. 6.1 Kulturminneverdiar Søk i Riksantikvaren sin kulturminnedatabase, Askeladden, viser ikkje funn av kulturminne i planområdet. Dersom funn skulle dukke opp vil arbeid verte stoppa og antikvariske myndigheiter verte kontakta Risiko og sårbarheit Innan planområde ligg Nordsjøløype som tursti frå Sollibotn via Eivindvik til Gulatinget Tusenårsstaden i Flolid. Noverande plassering av tursti må sikrast i samband med industri- og samferdsel utvikling. Ved trinnvis utbygging av området til industri blir det mulig å tilpasse tråkk i planen eller bruk av ny tilkomstveg. Eivindvik (L)(98951) 15 av 3

16 6.14 Miljøvernfaglege vurderingar Planområdet er så langt ein kan sjå ikkje utsett for forureining, mulige kjelder til forureining ville ha vore langsgåande kommuneveg eller forureining frå sjøen. Planområdet vert vurdert til å være marginalt påverka i så måte frå desse kjeldene. Området ligg i eit opent landskap og kan til tider være utsett for vind, spesielt frå sørvestlig retning. Planområdet har gode soltilhøve heile året. Planområdet sin vegetasjon er prega av lynghei med fjell i dagen, men er også til dels myrlendt og skogkledt. Ein har vurdert området til ikkje å ha særlege interesser for jordbruk, skogbruk, fiskeri eller jakt. Når det gjeld friluftsinteresser kan området ha ein viss verdi som turområde for bebuarar i nærleiken. Ved synfaring såg ein likevel ikkje teikn til mykje bruk av området. 7 Skildring av planframlegget 7.1 Innleiing Planen er utarbeida av Gulen kommune på grunn av tilråding ved Fylkesmannen i forhold til dispensasjonssøknad for næringsverksemd frå Sognesjø Marine DA. Ein ønskjer å regulere området til næringsverksemd med føremål for båthotell og kaianlegg med slipp. Føremål avvikar gjeldande reguleringsplan for Sollibotn. Forslaget har kollisjon med isolasjonsbelte i strandsone. 7. Reguleringsføremål Planen har følgjande føremal: Friområde 5,0 Friluftsområde 30,0 Friluftsområde i sjø 16,8 Hamneområde i sjø (H01 0) 6,0 Kai og anna veggrunn (K01 03) 6,0 Ferdsel i sjø 16,0 Næring / Industriområde (I01-06) Offentleg teneste (T01) 0,1 Særleg landskapshensyn (SLH) 39,9 Veg, parkering (V01 04) 7,0 areal (da) 46,0 (4,8+9,0+1,6+10,0+9,6 = fyrste trinn) 0,0 (andre byggetrinn) Omsynssone (H750_##) Faresone (H310_01 - (17 friskt soner) 65,7 (Snøskred varselområde) Eivindvik (L)(98951) 16 av 3

17 7.3 Byggeføremål Næringsverksemd og industri 7.4 Leik / uteopphaldsareal Planlagd område som friområde er fortsett interessant for park, leike, turveg m.m Soltilhøve Parkering Det er seksjonert parkeringsplassar på kai for kort- og langparkering knyta til båt reisande folk. Innan industriområde må ein planleggje eige parkering. 7.7 Trafikkareal I reguleringsplan for FV07 Sollibotn Dingja er avkjørsel regulert og utbygt. 7.8 Vatn og avløp Planområdet har ikkje anna vatn og avløp enn til venterom for hurtigbåtreisande på hurtigbåtkaien. 7.9 Avfallshandsaming Innan Industriområde må ein planleggje eigen bosskontainer Småbåtanlegg og naust Ved sjøen sør frå hurtigbåtkaien er det eit noverande småbåtanlegg. Anlegg er i bruk av private frå Hisarøy og postbåtar, mm Risiko og sårbarheit ROS-vurdering: I dette kapitlet er det gjennomført ein risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) tilknytt reguleringsplanen. Det er laga ein ROS-analyse av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metoder: Rausand & Utne, 009 og Norsk standard NS5814, 008). Vurderingen er gjennomført av Gulen kommune som en del av planarbeidet og er basert på kommunen sin kunnskap om planområdet og nærområdet til dette. I fylgje Norges geologiske institutt er det ikkje registrert steinskred innafor planområdet. I nærleiken av planområdet ligg på austside steinsprangområdet. Området er ikkje registrert som rasfarleg i kommuneplanens arealdel. Radonnivået i borebrønner er ikke målt i nærområdet. I fylgje Norges geologiske institutt sitt aktsemdskart for radon kan ein ikkje finne haldepunkter for at det er radon Eivindvik (L)(98951) 17 av 3

18 i planområdet. Nye bygg skal likevel sikrast mot evt. radon i.h.t. teknisk forskrift (TEK) Deler av myrområdet i søraust er hengemyr med stort vassinnhald. Det er ein viss fare for at til dømes born kan setje seg fast i myra dersom aktiviteten i området blir større. ROS-analysen: Analysen er basert på sjekkliste. Vurdering av sannsynlegheit for uønska hending er delt i: Svært sannsynleg/ kontinuerleg (5): Skjer kvar veke/ forhold som er kontinuerleg tilstades i området Mykje sannsynleg/ periodevis, lengre varigheit (4): Skjer kvar månad/ forhold som opptrer i lengre periodar, fleire månader Sannsynleg/ fleire enkelttilfelle (3): Skjer kvart år/ kjenner til tilfelle med kortare varigheit Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle (): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode Lite sannsynleg/ ingen tilfelle (1): Kjenner ingen tilfelle, men kan ha høyrt om tilsvarande i andre område Vurdering av konsekvensar av uønskte hendingar er delt i: 1. Ubetydeleg/ ufarleg: Ingen person eller miljøskadar/ enkelte tilfelle av misnøye.. Mindre alvorleg/ ei viss fare: Få/små person- eller miljøskadar/ belastande tilhøve for einskildpersonar. 3. Betydeleg/ kritisk: Kan føre til alvorlege personskader/ belastande tilhøve for ei gruppe personar. 4. Alvorleg/ farleg (behandlingskrevjande) person- eller miljøskadar og kritiske situasjonar 5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskadar. Risikomatrise: a. Raudt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må setjast i verk for å redusere denne til gul eller grøn. b. Gult indikerar risiko som bør vurderast med omsyn til tiltak som reduser risikoen. c. Grønt indikerar akseptabel risiko. Eivindvik (L)(98951) 18 av 3

19 Konsekvens: Sannsynlegheit: 5. Svært sannsynleg /kontinuerleg 4. Mykje sannsynleg/ periodevis, lengre varigheit 3. Sannsynleg /fleire enkelttilfelle. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle 1. Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1. Ubetydeleg. Mindre alvorleg/ ei viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4 Alvorleg/ farlig 5. Svært alvorleg/ katastrofalt Hending i raude felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikkje akseptabelt Hending i gule felt: Tiltak må vurderast Hending i grøne felt: Ikkje signifikant risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast Tiltak som reduserer sannsynligheit vert vurdert først. Viss dette ikkje gir effekt eller er mulig, vert tiltak som begrenser konsekvensane vurderte Dei tema som er risikovurderte i tabellen under er basert på Bergen kommune sin mal for planarbeid. I tillegg har ein vurdert om andre ROS-tema kunne være aktuelle. Tabellen under viser ei oppstilling av risiko og sannsynligheit for planområdet. Figur 11: Bilet av terreng planlagd for næringsverksemd - båthotell. Eivindvik (L)(98951) 19 av 3

20 Risikotabell: Hending/ Aktu Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/ situasjon Tiltak Naturbasert risiko Risiko for ras Nei Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1 Flaum Nei Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle Radon Nei Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1 Vind Nei Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle Menneske skapt risiko Forureining Luftforureining Nei Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle Grunnforureining Nei Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle Støy Nei Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle Stråling Nei Lite sannsynlig/ ingen tilfelle 1 Hending Eksplosjon Nei Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1 Betydeleg/ Kritisk 3 Mindre alvorleg/ei viss fare Mindre alvorleg/ei viss fare Mindre alvorleg/ei viss fare Mindre alvorleg/ei viss fare Mindre alvorleg/ei viss fare Mindre alvorleg/ei viss fare 3 Vert vurdert som lite sannsynleg.*** 4 Springflo frå tid til annan. Skjeldan konsekvensar men kan førekome. Det finst ikkje haldepunkter for førekomst av radon. Tiltak fylgjer uansett av teknisk forskrift (TEK) Ved sørvest sterk vind mulig bølgjer på kaiområdet 4 Mindre næringsverksemd 4 Mindre næringsverksemd 4 Fritidsbustad og bustad i nærleiken må ikkje få stor neg. påverknad 1. Ubetydelig 1 Det er høgspentleidningar i planområdet Betydeleg/ Kritisk 3 3 Planområdet ligg ikkje nær lager av farlige stoff Trafikkulykke Nei 4. Mykje sannsynleg/ periodevis, lengre varigheit Brann Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle Betydeleg/ Kritisk 3 Svært alvorleg 5 1 Auking av trafikk i sjø på land. Fare ved hamn for båtar. regelverk for trafikkområde i samband med hurtigbåtfarlei 10 Ein brann vil kunne være alt frå ubetydeleg til svært alvorlig. Ein vil fylgje brannkrav i teknisk forskrift (TEK) Eivindvik (L)(98951) 0 av 3

21 Avbøtande tiltak: Leggje til rette for trafikkområde i sjø særleg for hurtigbåtar. Krav for utarbeiding av detaljert plan langs strandsone, nordover ved hurtigbåtkai. Legg inn krav i føresegner for vurdering støy etter T-144. Krav om utarbeiding av driftsplan for handtering av småbåtar i ferdsel i sjøområdet. 8 Konsekvensar av planframlegget 8.1 Overordna planer og vedtak Reguleringsplanen er ikkje i samsvar med eksisterande overordna planar. 8. Eksisterande reguleringsplan Området er regulert til isolasjonsbelte, som betyr ifølgje gjeldande PBL at areal ikkje oppførast noko form for bygg. 8.3 Konsekvensar for naboar Endring i reguleringsplanen gjev ingen nye negative konsekvensar for naboar, Sollibotn hyttegrend og spreidd busetnad. 8.4 Trafikktilhøve Noverande og endra reguleringsplanen gjev samanlikkande auking i trafikk, knyta til næringsverksemd industri i utviklingsområdet. Auking av trafikk i sjø ved hamning av båtar. Fare for kollisjon med hurtigbåtar. 8.5 Kulturminne Ikkje aktuelt. 8.6 Friluftsaktivitet, naturområde, born og unge sine interesser i nærmiljøet Det vert brukt eit småbåtanlegg for å legge til rette for friluftsaktivitet og båtskyss. I samband med friområde vert det planlagt tre badeområda ved sjøen. Det blir også lagt opp til etablering av turstiar. I tillegg er det store moglegheiter for rekreasjon og friluftsliv i nærområdet utafor planområdet med til dømes oppmerka stiar. Innanfor område er det mulig for parkering. 8.7 Privat og offentlig servicetilbod Næringsverksemd som båthotell med slipp gjev positiv verknad for eit område som vart ikkje har hatt vesentleg utvikling dei siste år. Føremålet med planen er å legge til rette for nye tiltak i heile område rundt omkring Eivindvik. Eivindvik (L)(98951) 1 av 3

22 8.8 Risiko og sårbarheit Risikoanalysa viser at det er få risikofaktorar innafor planområdet. Dei risikofaktorane som er funne vert det sett inn avbøtande tiltak for (sjå kap. 7.11). 8.9 Infrastruktur Det vil verte opparbeida eit internt vegsystem for tilkomst til industritomtar i planområdet. Det vil bli etablert vann og avløpsanlegg for området. Det vil bli etablert ein eigen oppsamlingsplass for avfallsdunkar. Figur 1a: Analysekart Sollibotn med i oransje Frida-område (friluftsområde) og i grøn prioritert område for regional viktig friluftsliv, raud skravure i nordvestleg del er steinsprang-ras fare sone. Figur 1b: Analysekart Sollibotn med i oransje Frida-område (friluftsområde) og i grøn prioritert område for regional viktig friluftsliv, blå skravure i nordvestleg del er steinsprang-ras fare sone. Eivindvik (L)(98951) av 3

23 Vedlegg Vedlegg 1 Plankart Vedlegg Reguleringsføresegner Eivindvik (L)(98951) 3 av 3

Godkjenning av Gbnr. 15/193 Eivindvik/ Sollibotn industri. Reguleringsendring

Godkjenning av Gbnr. 15/193 Eivindvik/ Sollibotn industri. Reguleringsendring Arkivsak: 10/504 Løpenummer: 14/1305 Arkivkode: FA-L12, TI-&21, GNR-15/193 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling 07.03.2014 Kommunestyret 20.03.2014

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 066/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Arkiv: N-504 Arkivsaknr. 13/78 Framlegg

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/7396 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STEINBROT/MASSETAK PÅ ÅSE I INDREFJORDEN. Vik Kommune

PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STEINBROT/MASSETAK PÅ ÅSE I INDREFJORDEN. Vik Kommune PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STEINBROT/MASSETAK PÅ ÅSE I INDREFJORDEN Vik Kommune S 2 S 1 Planomtale Dokumentinformasjon Oppdragsgiver : Halset Entreprenørservice AS Oppdragsnavn : Privat reguleringsplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale Hadlingatreet AS. Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. 1 Framlegg til detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte Planomtale Voss, den 24.09.2013 Arkitektbruket ans

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 067/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer

Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune.

Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune. Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune. Oversiktskart, 24.11.14 Sulåmoen N Aktuelt tiltaksområde DETALJREGULERING HYTTEFELT PÅ SULÅMO, DEL AV GNR. 14, BNR. 4 I MERÅKER KOMMUNE. KORT PLANOMTALE

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2009 005 09/360-25 Dato: 18.11.2011 REGULERINGSPLAN FOR FRIOMRÅDE NORDHUSVÅGEN, ØSTHUSVIK PLID.: 2009 005 Vedlegg: 1 Oversiktskart

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/19 Planutval Detaljregulering Øvre Geiskelid 1. gongs høyring (planid )

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/19 Planutval Detaljregulering Øvre Geiskelid 1. gongs høyring (planid ) Saksmappe: 2019/440 Sakshandsamar: ALI Dato: 18.06.2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/19 Planutval 24.06.2019 Detaljregulering Øvre Geiskelid 1. gongs høyring (planid 201906) Saksprotokoll

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan Arkivsak: 10/303 Løpenummer: 11/2928 Arkivkode: FA-L12, GNR-135/1, GNR-135/13 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 042/11 Hovudutval for plan og utvikling 12.05.2011 033/11 Kommunestyret

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Skred/steinsprang/Ustabil grunn:... 5 Radon:... 7 Bygningsmiljø/gardstun:...

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne merknader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Plan ID 1426-2011001 Arkivsak 10/2936 Til 1. gongs handsaming 1 Bakgrunn for planen Luster kommune har inngått avtale med Helse Førde om å etablere

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving

B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving Sandvika 25.01.2017 Sande kommune v/ Teknisk eining 6084 Larsnes sande.kommune@sandemr.kommune.no Vår referanse: 2018-08 SØKNAD OM

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

- 1 - DETALJREGULERING. Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune. Datofor sisterevisjon:14.01.15

- 1 - DETALJREGULERING. Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune. Datofor sisterevisjon:14.01.15 - 1 - DETALJREGULERING Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune Datofor sisterevisjon:14.01.15 Utarbeidaav NorsjøArkitekterAS Desember2014 - 2 - Detaljreguleringfor Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune

Detaljer

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Kommuneplan for Radøy delrevisjon 2018 konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Bustader spreidd Område: Areal: Heile kommunen Opp til 5 Da Eksisterande planstatus: LNF Planlagt ny arealbruk:

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 15/262-15/7387 Arkivkode FA-L13, GNR-95/290 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 95/290 Byrknesøy. Fryselagar

Detaljer

Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid

Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid Offentlege instansar, Partar og naboar 11.04.19 Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid. 1235 04025 Som høyringsinstans, grunneigar, annan rettigheitshavar eller part, vert

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Saksprotokoll Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Tittel: Saksprotokoll: Reguleringsplan - tursti mellom Nymoen og Vadøyane Plan ID 1426-2013001 Arkivsak: 13/563 Behandling: Plan- og forvaltningsstyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 23 Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 10.05.11 Tid : 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 8/11 10/1091 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 9/11 11/24 ÅRSMELDING

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1 Askvoll kommune Framlegg til høyring 03.02.2016 Askvoll kommune Planprogram Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Meland kommune Mottakere ifølge liste Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Vår: 14/2091-14/16536 anne.lise.olsen@meland.kommune.no Utsending av vedtak - Reguleringsplan

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 031/12 Bystyret 07.06.2012 069/12. Arkiv: ARP-20110109, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 031/12 Bystyret 07.06.2012 069/12. Arkiv: ARP-20110109, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 031/12 Bystyret 07.06.2012 069/12 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20110109, K2-L12 Arkivsaknr 11/874 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Se mottakertabell Dato: 05.06.015 Vår ref: 15/00776 6 Deres ref: Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks

Detaljer

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard015014 Bergen: 21.07.2015 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR NESFOSSEN

Detaljer

Naboeigedommen gnr 15, bnr 201 er godkjent for utbygging av 40 bustader.

Naboeigedommen gnr 15, bnr 201 er godkjent for utbygging av 40 bustader. REGULERINGSPLAN GNR 15 BNR 1, 140 og 232. SKÅLVIK I FJELL KOMMUNE PLANSKILDRING Straume Rådgivning AS søkjer på vegne av FV Eiendom AS om regulering av deler av Skålvik frå uregulert område til bustad-

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE MAI 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Innleiing... 3 2. Naturrisiko... 3 2.1. Skred/Ras/ustabil grunn... 3 2.2. Vind / ekstremnedbør... 4 2.3. Skog

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2005/21-24489/2006 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 24.11.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2005/21-24489/2006 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 24.11.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2005/21-24489/2006 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 24.11.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 560/06 Komité for plan og utvikling 05.12.2006 Framlegg til

Detaljer