Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland"

Transkript

1 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(') *5$0 QRYHPEHU

2 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ )UDPGULIWKRYHGIXQNVMRQVSURJUDP 2UJDQLVHULQJDYDUEHLGHW $UHDOVWDQGDUGHU$UHDOEHUHJQLQJ 6HQWUDOHUHWQLQJVOLQMHUYHGEHUHJQLQJDYDUHDOEHKRY 'ULIWVRJnSQLQJVWLGHUNRQVXOWDVMRQVWLG $UHDOVWDQGDUGLVHQJHRPUnGHU $UHDOVWDQGDUG YULJHIXQNVMRQHU $UHDOGHILQLVMRQHU%HUHJQLQJDYEUXWWRDUHDO 7YHUUJnHQGHIXQNVMRQHU 6HQWUDOWYDUHPRWWDN $QGUHYDUHPRWWDN 3ULQVLSSHUIRUODJHURJWUDQVSRUW $XWRPDWLVNHWUDQVSRUWO VQLQJHU 7HNVWLOIRUV\QLQJ )RUEUXNVPDWHULHOO )RUV\QLQJVSULQVLSSHU )DEULNNVWHULOLVHUWJRGV 0DW,QIXVMRQVY VNHU $YIDOO 8UHQWW \ 5HQKROGVIXQNVMRQHU 5HQJM ULQJRJRSSUHGQLQJDYVHQJHU $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 2

3 OLQLVNYLUNVRPKHW 6WDQGDUGVHQJHRPUnGH Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Organisering av sengeposten/-området Arealbehov per sengeområde Nærhetsbehov HGLVLQ Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov...44 LUXUJL LUXUJL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov UWRSHGLVNNLUXUJL Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov...55 ) GVHOVKMHOSRJNYLQQHV\NGRPPHU Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov HGLDWUL Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av lokalene Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov HYURORJL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåte Aktivitetstall og kapasitetsbehov $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 3

4 Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov...71 UHQHVHKDOVRJRUDONLUXUJL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåte Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov...74 \H Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåte Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov HPDWRORJLRQNRORJL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov XG Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov ODVWLVNNLUXUJL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov HGLVLQVNVHUYLFH 2SHUDVMRQPHGDQHVWHVL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåte Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov Reservasjon fra Arbeidsgruppen WHULOIRUV\QLQJ Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåte Aktivitetstall og kapasitetsbehov Oppsummering arealbehov $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 4

5 Nærhetsbehov...93 $QHVWHVL Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov DGLRORJLQXNOH UPHGLVLQ Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåte Aktivitetstall og kapasitetsbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov /DERUDWRULHU Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Forskning og utvikling Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov $PEXODQVHRJPHGLVLQVNQ GKMHOSWMHQHVWHDNXWWPRWWDN Dagens situasjon Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov )\VLRWHUDSLHUJRWHUDSLRJORJRSHG Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov HGLVLQIRUV\QLQJRJV\NHKXVDSRWHN Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov OLQLVNHUQ ULQJVRVLRQRPKHOVHRSSO\VQLQJSUHVWHWMHQHVWH Dagens situasjon Funksjonelle vurderinger av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov ppsummering arealbehov Nærhetsbehov $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 5

6 $OOPHQQVHUYLFH 8QGHUYLVQLQJIRUVNQLQJ Dagens situasjon Funksjonell vurdering av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov %LEOLRWHNVWMHQHVWH Dagens situasjon Funksjonell vurdering av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov HVWLE\OHSDVLHQWVHUYLFHRJSHUVRQDOVHUYLFH Dagens situasjon Funksjonell vurdering av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov $GPLQLVWUDVMRQDUNLY Dagens situasjon Funksjonell vurdering av dagens lokaler Oppgaver og funksjonsmåter Aktivitetstall og kapasitetsbehov Arealbehov Oppsummering arealbehov Nærhetsbehov 'ULIW /HGHOVHGULIWVWHNQLNN +RYHGNM NNHQ DQWLQHU,7VHUYLFH 0HGLVLQVNWHNQLVNVHUYLFH 3RUW URJWUDQVSRUWWMHQHVWH 5HQKROG 7HNVWLOVHUYLFH 3HUVRQDOJDUGHUREHU 6HQJHVHQWUDORJVHQJHYHUNVWHG (LHQGRPVIRUYDOWQLQJ $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 6

7 $YIDOOVVHQWUDO 6HQWUDOODJHU 6HNXQG UODJHUIMHUQDUNLY *DVVODJHU 2SSVXPPHULQJDUHDOEHKRY $UHDOEHKRY 6HQJHRPUnGHU 6DPOHWDUHDOEHKRY 9HGOHJJ 9HGOHJJ$NWLYLWHWLOXQJHPHGLVLQVNSROLNOLQLNN 9HGOHJJ$NWLYLWHWYHGRSHUDVMRQVDYGHOLQJHU $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 7

8 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU Sosial- og helsedepartementets veileder +RYHGIXQNVMRQVSURJUDPV\NHKXVE\JJ (januar 2000) er lagt til grunn for dette arbeidet med hovedfunksjonsprogram så langt det har passet. Avvik fra veilederen skyldes i hovedsak at arbeidet med hovedfunksjonsprogram har framkommet med alternative løsninger. Disse må utredes og evalueres nærmere før en kan velge og ytterligere konkretisere en utbyggingsløsning. Valget av utbyggingsløsning vil også kunne påvirke spørsmålet om hvilke funksjoner og arealbehov som skal løses innenfor dette hovedfunksjonsprogrammet. Hovedfunksjonsprogrammet er bygget opp på følgende måte, og arbeidet er organisert i samsvar med denne oppdelingen: +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP Virksomhetsplan +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP Funksjoner og arealbehov +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP Utbyggingsløsning, kostnader og framdrift Arbeidet med disse hoveddelene har pågått i den illustrerte rekkefølge, delvis parallelt, men med avhengigheter som vist over. Sammenhengen mellom dokumentene er: 9LUNVRPKHWVSODQHQ angir sykehusets oppgaver og omfang av virksomheten, basert på dagens behovsdekning og framtidig utvikling av folketall og sykdomsbilde samt oppgavedeling med andre institusjoner i sykehusets virkeområde. er basert på virksomhetsplanen og beskriver de arealmessige funksjoner sykehuset må planlegges med for å dekke virksomhetens behov, og det er beregnet hvor store arealer som trengs. 8WE\JJLQJVO VQLQJNRVWQDGHURJIUDPGULIW viser hvordan det eksisterende sykehuset i Stavanger kan bygges ut og bygges om for å tilfredsstille arealbehovene angitt i. For de to aktuelle utbyggingsalternativene er det grovt anslått utbyggingskostnader. I tillegg er det illustrert hva et nytt sykehus på jomfruelig mark kan tenkes å koste $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 8

9 2YHURUGQHWSODQSURVHVV Utredning om og planlegging av sykehus er kompliserte oppgaver. For å forstå sammenhengen mellom de ulike planleggingsoppgaver og sammenhengen mellom dem, vises til følgende illustrasjon av planprosessen. 3URJUDPPHULQJ 3URVMHNWHULQJ +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP LQNOXWE\JJLQJVO VQLQJ 3URVMHNWNRQNXUUDQVH HOOHUWLOVYDUHQGHNRQNXUUDQVH RPXWE\JJLQJVO VQLQJ (YHQWXHOWUHYLGHUW +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP LKWSURVMHNWNRQNXUUDQVH 6NLVVHSURVMHNW 'HOIXQNVMRQVSURJUDP PHGURPSURJUDP )RUSURVMHNW 5RPIXQNVMRQVSURJUDP 'HWDOMSURVMHNW %\JJLQJ I tillegg til de hovedaktiviteter i planprosessen som er illustrert over, inngår en rekke andre aktiviteter som også er viktige for det samlede resultat: Utstyrsplanlegging, organisasjonsutvikling, plan- og byggesaksbehandling osv. For ikke å komplisere illustrasjonen for mye, er den konsentrert om de viktigste aktiviteter. I forhold til terminologien over, må dette hovedfunksjonsprogrammet karakteriseres som et IRUHO SLJKRYHGIXQNVMRQVSURJUDP. Det har sammenheng med at valg av utbyggingsløsning må ytterligere utredes, drøftes og avklares $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 9

10 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 9LUNVRPKHWVSODQHQ har beskrevet sykehusets virksomhet fram til år LUNVRPKHWVSODQHQ har dels vært utarbeidet parallelt med utredning om funksjoner og arealbehov. De viktigste rammer som følger av 9LUNVRPKHWVSODQHQ, er: Fremskrivning av befolkningstallene viser at Rogalands befolkning vil øke med 15 % frem til år 2020 (16 % for sørfylket). Det er store forskjeller mellom aldersgrupper, og f.eks. gruppen år får en vekst på 80%. De neste 20 år vil nye sykdommer tilkomme, nåværende sykdommer kan avta i hyppighet eller få en enklere og raskere behandling, bl.a. på grunn av teknologiutviklingen. Utvikling i teknologi vil også gjøre at sykdommer som i dag ikke kan behandles, kan få nye tilbud. Man kan forvente at noen av dagens kroniske lidelser helbredes gjennom for eksempel genteknologi. Den samlede effekt av disse faktorer er vanskelig å vurdere. SiR vil i 2020 ha 20 % flere sykehusinnleggelser og 25 % flere liggedager, gitt dagens behandlingspraksis. I tillegg anslås vekst i liggedager på 15 % pga. nye behandlingstilbud. Dette gir avdelingsopphold og liggedager. Dagbehandling øker med 50 % til og polikliniske konsultasjoner med 40 % til konsultasjoner. I sykehusets opptaksområde i 1999 var det innbyggere på lokalsykehusnivå og innbyggere på sentralsykehusnivå. Innbyggertallet i Rogaland til år 2020 framskrives til innbyggere i Bemanning i 2020 anslås til årsverk mot for Sengetallet settes til 770 inkludert 60 senger i en felles observasjonsenhet i tilknytning til akuttmottak. Pasienthotell med 130 senger. Økning av åpningstid i poliklinikker slik at brukstiden øker til minimum 40 timer per uke. Med brukstid menes her tiden fra første pasient starter undersøkelse eller behandling om morgenen til siste pasient er ferdig ved laboratorium eller poliklinikk om ettermiddagen. 7RPWRJORNDOLVHULQJ I dette arbeidet med hovedfunksjonsprogram har fylkeskommunen lagt til grunn at sykehuset skal utvikles innenfor nåværende lokalisering i Stavanger. De løsninger som er utredet har forholdt seg til dette, og det er kun snakk om minimale inngrep i tilstøtende arealer for å løse trafikk og adkomst i sykehusområdet. )UDPGULIWKRYHGIXQNVMRQVSURJUDP Framdriften i arbeidet med denne delen av hovedfunksjonsprogrammet kan oppsummeres slik: $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 10

11 Januar 2001: Oppstart funksjoner og arealbehov. Juli 2001: Foreløpig beskrivelse av funksjoner og arealbehov, basert på utkast til virksomhetsplan av april Mars: 2001: Oppstart utbyggingsløsninger. Oktober 2001: Forslag til utbyggingsløsninger. Oktober 2001: Samlet presentasjon, kalkyle mv. Når det gjelder framdrift av de aktuelle byggearbeider, så vises det til 8WE\JJLQJVO VQLQJNRVWQDGHURJIUDPGULIW. 2UJDQLVHULQJDYDUEHLGHW Fylkeskommunen ved rådmannens helse- og sosialavdeling har hatt ansvaret for utarbeidelse av hovedfunksjonsprogrammet. Arbeidet har vært styrt av en politisk styringsgruppe og koordinert av en administrativ prosjektgruppe, som har hatt støtte av en prosjektsekretariat. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med sentralsykehuset gjennom flere arbeidsgrupper for ulike spørsmål og oppgaver. Det har vært benyttet følgende, eksterne konsulenter: Virksomhetsplan: Cap Gemini Ernst & Young Funksjoner, arealbehov og utbyggingsløsning: Hospitalitet as sammen med Orgoplan, Sykehus Utvikling a.s, Nosyko as, Medplan AS Arkitekter og AsplanViak Stavanger AS $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 11

12 $UHDOVWDQGDUGHU$UHDOEHUHJQLQJ 6HQWUDOHUHWQLQJVOLQMHUYHGEHUHJQLQJDYDUHDOEHKRY Det foreligger i liten grad sentrale retningslinjer ved beregning av arealbehov i sykehus, med unntak for det som følger av Arbeidsmiljøloven samt forskrifter og veiledninger til den. I tillegg gjelder selvsagt generelle krav og retningslinjer som følger av Plan- og bygningsloven. Sentrale myndigheter har i lengre tid hatt under utarbeidelse retningslinjer for isolater og håndtering av infeksjoner i sykehus. Retningslinjene er ikke vedtatt, men forslag som foreligger er lagt til grunn i dette hovedfunksjonsprogrammet. I forbindelse med andre sykehusprosjekter, særlig i Akershus og Sør-Trøndelag, har det vært omfattende drøftinger mellom sentrale myndigheter og de respektive fylkeskommunene om hvilke arealstandarder og retningslinjer som skal gjelde for de enkelte prosjektene. Så langt konklusjonene fra slike drøftinger er tilgjengelige, har de vært lagt til grunn i dette hovedfunksjonsprogrammet. Som et relevant prosjektet å sammenligne med, gjengis nedenfor noen nøkkeltall fra Nye SiA i Akershus og for Nye SiR. HFP Nye SiR Nye SiA Netto areal Brutto/netto faktor 1,95 1,95 Brutto areal kvm Brutto areal eksklusive universitet Antall senger, eksklusiv tekniske senger Brutto areal/seng, eksklusiv universitet 227,7 213,2 Arealer i kvm. Det kan reises tvil om hvor relevant det er å sammenligne arealstandarden i et sykehus som forholdet mellom areal og sengetall. Slik sammenligning benyttes imidlertid i stor grad i departementets arbeid med godkjenning av hovedfunksjonsprogram, og tallene er av den grunn tatt med her. 'ULIWVRJnSQLQJVWLGHUNRQVXOWDVMRQVWLG Av vesentlig betydning for arealbehov og til dels arealstandarder, er de ulike funksjonenes drifts- og åpningstider. Dette er utredet i 9LUNVRPKHWVSODQHQ, og følgende er lagt til grunn ved beregning av arealbehov: For poliklinikker er følgende lagt til grunn generelt: 230 arbeidsdager per år 8 timers behandlingstid per dag 1 time forberedelse og 1 time avsluttende arbeid per dag samlet arbeidstid i poliklinikke er således 50 timer per uke gjennomsnittlig besøkstid per konsultasjon på 30 minutter. For noen poliklinikker må det legges andre forutsetninger til grunn, spesielt mht. besøkstid. Det er redegjort under de respektive kliniske funksjoner $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 12

13 $UHDOVWDQGDUGLVHQJHRPUnGHU I kapitttel 4.1 er det redegjort for arealbruk i standard sengeområder. Arealbehov i alle sengeområder er oppsummert i kapittel 9.1. Den foreslåtte arealstandarden gir sengeområder som svarer til dagens krav om pasientmiljø, arbeidsmiljø og sykehushygiene, men også denne standarden er gjenstand for ulike oppfatninger i de ulke sykehusprosjektene. Sammenligningen mellom Nye SiA og Nye SiR framkommer slik: HFP Nye SiR Nye SiA 1) Netto areal standard sengeområde Antall senger i standard sengeområde Netto areal per seng standard sengeområde 28,9 29,9 Netto areal sengeområder totalt Antall senger Netto areal sengeområder total per seng 33,4 32,6 Areal i kvm. 1) Delfunksjonsprogram versjon 1, som er under revisjon. I QHWWRDUHDOVHQJHRPUnGHUWRWDOW inngår i tillegg til standard sengeområder, de spesielle arealbehov som de enkelte spesialiteter har. Det gjelder behov for undersøkelses-/behandlingsrom og spesiallaboratorier samt spesielle lagerbehov. Det er nærmere redegjort for dette under de respektive kliniske funksjoner, og arealene er oppsummert i kapittel 9.1. $UHDOVWDQGDUG YULJHIXQNVMRQHU For øvrige funksjoner enn standard sengeområde er arealstandarden i hovedsak samsvarende med tilsvarende arealstandard som ved Nye SiA. Denne standarden er valgt fordi Nye SiA er et prosjekt for mest relevant sammenligning og der godkjenning av hovedfunksjonsprogrammet foreligger. For hver funksjon og hvert rom er det i tillegg til areal for de angitte rom lagt til erfaringsmessige påslag for nødvendige støtte- og birom. For enkelte funksjoner er arealbehovet beregnet ved en detaljert romprogram med alle rom for funksjonen. Slike romprogram inngår ikke som en del av dette hovedfunksjonsprogrammet, kun som en del av grunnlag for arealberegningen. $UHDOGHILQLVMRQHU%HUHJQLQJDYEUXWWRDUHDO Om ikke annet er angitt i dette dokumentet, er arealer å forstå som QHWWR IXQNVMRQVDUHDO(målt i kvm). Med dette menes golvflaten i rom som betjener de enkelte funksjoner i sykehuset. Arealbehov beregnet i dette dokumentet, er summen av netto funksjonsarealer, altså summen av alle rom som betjener sykehusets funksjoner. Siden dette er et programdokument og arealbehovet er framkommet ved programmering, så omtales også netto funksjonsarealer som SURJUDPDUHDO. I tillegg til netto funksjonsareal, kommer arealer til trafikk (korridorer, heiser, trapper), teknisk rom samt det areal som medgår til inn- og utvendige vegger $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 13

14 Summen av alt areal kalles EUXWWRDUHDO. Bruttoarealet tilsvarer husets areal målt på yttersiden av yttervegg i alle etasjer. Forholdet mellom bruttoareal og netto funksjonsareal kalles EUXWWRQHWWRIDNWRU. Brutto/nettofaktoren er i dette hovedfunksjonsprogrammet anslått til 1,95. Det vil si at for eksempel kvm golvareal med sykehusfunksjoner, krever kvm bruttoareal. Dette er en forholdsvis høy brutto/nettofaktor sammenlignet med andre typer bygg. Det skyldes at sykehusbygg har kompliserte planløsninger med mange små rom og lite åpne arealer, mye trafikkareal med plass for mange logistikkoppgaver og mange og store tekniske rom for omfattende teknisk forsyning $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 14

15 7YHUUJnHQGHIXQNVMRQHU Med tverrgående funksjoner menes funksjoner som er felles for alle avdelinger ved sykehuset. Dette gjelder for eksempel forsyning av mat, tøy, forbruksvarer, avfallshåndtering. Retningslinjer for disse funksjonene skal være felles grunnlag for program for de enkelte sykehusfunksjoner. 6HQWUDOWYDUHPRWWDN Som hovedregel bør flest mulig vareleveranser skje til sentralt varemottak. Leveranser til sentralt varemottak gjør det enklere å finne frem til riktig leveringsadresse i et stort sykehusanlegg. Det forenkler prosedyrer og rutiner for mottakskontroll. Det reduserer behov for trafikkareal til kjøring, lasting og lossing av vare- og lastebiler. Varemottaket må dimensjoneres for mottak og oppstilling av diverse utstyr som kontormøbler, pasientsenger og lignende før uttransport til avdelingene. Som del av sentralt varemottak bør det vurderes å ha separate porter og/eller ramper for spesielle varegrupper, for eksempel rene tekstiler og matvarer. $QGUHYDUHPRWWDN Det er en del vareleveranser som vil være knyttet til virksomheter som ligger i eller nær vestibylen. Dette gjelder leveranser til kiosk, post, leveranser med budbiler til sykehusets postdistribusjon og medisiner til apotek. Det er uhensiktsmessig og uheldig at varebiler, budbiler og lastebiler står utenfor en hovedinngang. Dette er forurensende, støyende og kan hindre passasje. På den annen side kan det være uhensiktsmessig at varer til de nevnte funksjonene blir levert til et sentralt varemottak som kan bli liggende langt fra den primære virksomhet. Av sikkerhetsmessige årsaker må leveranser til sykehusapoteket ikke foregå på annen måte enn direkte til apoteket. Det bør derfor etableres en oppstillingsplass for varebiler og budbiler i nærheten av vestibylen. Denne oppstillingsplassen bør ligge slik at hovedinngangen blir skjermet for støy fra bilene. Fra oppstillingsplassen bør det være en adkomst inn til vestibyleområdet som går utenom hovedinngangsdøren slik at varene kan leveres til mottager uten at pasienter og besøkende blir forstyrret. 3ULQVLSSHUIRUODJHURJWUDQVSRUW Det skal være minst mulig ompakking, omlastning og mellomlagring av varer fra varemottak til forbrukssted. Transport fra sentralt varemottak til sykehusets forskjellige avdelinger bør foregå i egen transportkulvert eller korridor. En slik transportkulvert kan tilsvare dagens Tunnellplan og skal primært være beregnet på transport av varer, tøy, avfall, reservedeler og teknisk servicepersonell. Slike korridorer kan også benyttes til fremføring av teknisk forsyning $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 15

16 Følgende krav bør ivaretas: Transportkulvert må gå frem til alle bygninger og til alle heisbatterier. Mellom varemottak og sykehusets avdelinger skal det ikke være nødvendig med mer enn 1 vertikaltransport. Transportkorridorer må være dimensjonert for vogntog trukket av truck. Transportkorridorer må være dimensjonert for at vogntog kan passere annet vogntog eller transport av seng. Maksimal stigning/fall settes til 2 promille. Transportkorridorer bør være forbeholdt varetransport og sykehusets ansatte. Unntaksvis kan pasienter transporteres i transportkorridor. Transportkorridoren skal være beregnet for fremføring av automatisk styrte vogner eller vogntog. en mulig løsning er automatiske trucker (AGV'er med elektrisk motor) som styrer seg selv og frakter vogner, paller, bokser mv. Transportsystemet bør legges opp slik at også heistransporter kan automatiseres, dvs. at automatisk truck kan kjøre inn i vareheis som automatisk bringer truck opp til ønsket etasje. Det skal være en sammenhengende transportkorridor fra sentralt varemottak til samtlige heiser. Korridoren skal ha en minste bredde på 2,9 m hvis den ikke får person- eller sengetrafikk av betydning. Hvis den får slik trafikk av betydning, bør bredden være 4,2 m. Korridoren bør være mest mulig skjermet i forhold til annen aktivitet. Hvis det blir aktuelt med automatisk truck, må krav til korridorutforming undersøkes nærmere. $XWRPDWLVNHWUDQVSRUWO VQLQJHU Det finnes en rekke systemer for automatisk transport som kan benyttes for sykehus, blant annet for transport av avfall og urent tøy, men også for transport av forbruksartikler, post mv. Ved noen sykehus er automatiske transportører installert. Antall prinsipielle og praktiske tilgjengelige varianter er meget stort, men grovt kan det skilles mellom følgende hovedgrupper som kan være aktuelle for sykehus der transportavstandene blir relativt store: 1) Røranlegg med luft/vakuum som energibærer (rørpost, søppelsug mv.). 2) Monorails, der større eller mindre transportbokser med egen elmotor henger på skinne og som går horisontalt og vertikalt. 3) Kjedetransportør, båndtransportør og lignende. Transportbokser trukket av kjeder, tannhjul, rullebånd eller på annen måte. 4) Skinnegående kassettransportører med egen elektromotor. 5) AGV'er: automatisk trucker med elektromotor som styrer seg selv og frakter paller, containere, bokser etc. Truckene kan følge ledekabler innstøpt i gulv. Vognene kan gå automatisk inn og ut av heiser. Ved SiR er det installert sugtransportør for avfall og skittentøy. Man er meget fornøyd med dette transportsystemet. Det er også installert skinnegående kassettransportør for dokumenttransporter med noen få stasjoner, bl.a. i poliklinikken. Sykehuset finner dette systemet kostbart i drift og det er ikke stabilt $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 16

17 Ved noen store sykehus er det installert transportører med monorails og kjedetransportører. Slike systemer er meget kostbare i installasjon fordi de krever store arealer i egne transportkulverter, egne heiser og store rangeringsgårder for vogner. Systemene er kostbare i drift på grunn av høye vedlikeholdskostnader. AGV'er er langt mer fleksible, men installasjons- og driftskostnader er høye. Ved prosjekt Nye SiA er det foretatt logistikkutredninger med bl.a. undersøkelse av muligheten for innføring av automatisk system for transport av varer. Det er fattet vedtak om installasjon av sugtransportør for avfall og skittentøy, samt installasjon av AGV eller tilsvarende med transport horisontalt og vertikalt til sentrale områder i sengeområder og behandlingsavdelinger. Ved innføring av AGV eller tilsvarende må det tas hensyn til følgende forhold: Heiser for automatisk transportør må reserveres for varetransporter. Vente-/køplasser foran vareheiser i kulvertplan. Rom for oppstilling av vogner på avdelingsplan. Rangeringsplass for vogner knyttet til sentraler for uttransport av varer, mat, sterilgods etc. Plass til mottak av tomme matvogner eller matvogner med oppvask. Det må vurderes om transportør skal foreta transport av senger. Erfaring fra andre sykehus tilsier at et automatisk transportsystem kan få konsekvens for utforming av sykehuset. Den praktiske løsning vil få konsekvens for antall heiser, utforming av transportkulvert, plassbehov på avdelingsplan mv. 7HNVWLOIRUV\QLQJ Det forutsettes at vaskeriet for SiR ligger utenfor sykehusområdet og at rene tekstiler blir levert sykehuset på vogner. Rent tøy bør så langt som mulig bli distribuert til brukerstedene i vogner som kommer fra vaskeriet, og at vaskeriet pakker tekstilene avdelingsvis. For distribusjon av personaltøy er det i dag installert et automatisk innbytte av personaltøy ved Haukeland sykehus. Dette er basert på at alt personaltøy er elektronisk merket. Systemet registrerer innlevering og utlevering av tøy. Personalets identifikasjonsbrikke benyttes ved utlevering av rent tøy. Det foreslås her at sykehuset satser på et godt fungerende system og som man anser vil ivareta kravene til minimalt svinn og som ikke er for kostbart i drift. I sengeområder forutsettes at vogn med rene tekstiler står i nisje i korridor. Denne nisjen bør ha dører mot korridor av hygieniske årsaker. Transport og oppbevaring av skittentøy er behandlet under avsnitt om urent tøy $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 17

18 )RUEUXNVPDWHULHOO Det er mulig at det i fremtiden ikke er påkrevet med sentrallager i sykehusets bygningsmasse. Det vil være en akseptabel løsning at sentrallageret ligger utenfor sykehuset og dekker behov for lagring og distribusjon av forbruksmateriell: Et slik alternativ er imidlertid ikke ferdigdrøftet. Dette program forutsetter derfor at SiR opprettholder eget sentrallager. )RUV\QLQJVSULQVLSSHU Det finnes mange forskjellige modeller for hvorledes forbruksartikler bestilles, distribueres og fylles på i lokale lagre: a) Det bør etableres et lageropplegg på de forskjellige enheter som gir mulighet for stor grad av forenkling av rekvirering og å holde orden i lagrene. System med strekkoder, bestemte maksimums- og minimumsnivåer for hver artikkel som skal lagerføres på avdelingslager, og faste plasser i skap/kurver for de enkelte artikler, er godt utviklet og finnes tilgjengelig. Slike systemer forutsetter tilstrekkelig med plass og innredning med hensiktsmessige lagerskap og hyller. b) Det er forskjellige prinsipper for distribusjon og innlegging i lokale lagre. Dette kan foretas av avdelingspersonalet eller av eget forsyningspersonale som foretar både avlesing, bestilling og innlegging i lager. Modellvalg vil ikke få praktiske konsekvenser for flyt av varer internt i sykehuset og vil heller ikke påvirke dimensjonering av lagerfunksjonen på avdelingene. )DEULNNVWHULOLVHUWJRGV Ved de fleste norske sykehus blir avdelingsforpakninger av sterilvarer brutt og sterilvarer blir håndtert enkeltvis i sentrallageret. Dette er ikke forskriftsmessig. Håndtering av sterilvarer enkeltvis skal skje i rene lagerlokaler og personalet skal ha beskyttelsesklær. Årsaken til at forskriftene blir brutt, er mangel på tilfredsstillende lokaler. Det er to prinsipielt forskjellige måter å lagre og håndtere fabrikksterilisert gods: Alternativ 1 Det bygges sterillager inne i sentrallageret eller i felleslageret. I sterillageret må det være fullverdig overtrykksventilasjon og personalet må være kledd for håndtering av sterilgods. Under slike forhold kan avdelingsforpakninger bli brutt og artiklene kan lagres enkeltvis i sentrallageret eller i felleslageret. Ved leveranse ut til avdelingene vil sterilgodset bli pakket i egne kartonger som sendes til brukersted. Disse kartongene lastes sammen med annet forbruksmateriell i vogner som først transporteres til sykehuset og deretter til brukersted. Alternativ 2 I sterilsentralen bygges sterillager med samme krav til renhet som i alternativ 1. Sterilsentralen bestiller inn sterilvarer ved behov, fjerner transportforpakning i et oppakkingsrom og legger sterilvarene inn i et rent lager i sterilsentralen $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 18

19 Sterilsentralens personale plukker sammen leveranser til avdelingene og sterilvarene transporteres i lukkede vogner til hver avdeling. På hver avdeling blir sterilgodset lagt inn i skap i rent lager av sterilsentralens personale. I dette hovedfunksjonsprogrammet er alternativ 1 lagt til grunn. 0DW Mat til pasienter og kantiner blir i dag levert fra sykehusets kjøkken på Forus. På felleskjøkkenet blir frokost, lunsj og middag utporsjonert på brett. Sykehuset har gjennomført buffetservering for frokost og lunsj på noen poster. Dagens produksjonskjøkken er bygget som en kortsiktig løsning. Hvis kjøkkenet skal opprettholdes som en permanent løsning, må det investeres i bygningsmessig opprustning. Transport av brettservert mat medfører mye brekkasje av service. Transportvognene med oppvarmingsplater er tunge og kostbare. Transporten tur/retur Foruser kostbar, ca. 2,2 mill. kroner/år. Et hovedkjøkken for produksjon av mat til SiR må opprettholdes. Det er ingen argumenter som tilsier at hovedkjøkkenet bør ligge utenfor SiR s bygningskompleks. Dette program tar derfor utgangspunkt i at hovedkjøkkenet for SiR etableres på sykehusets område. Dette program tar videre utgangspunkt i at mat leveres i bulk fra hovedkjøkkenet og at oppvask av service og bestikk foregår i sengeområdene.,qixvmrqvy VNHU Apoteker/farmasøyt er ansvarlig for lagring og distribusjon av infusjonsvæsker. Av hensyn til store vekter og stort volum er den praktiske håndteringen av væskene lagt til personalet ved sentrallageret. Infusjonsvæsker oppbevares i temperaturer mellom 15 ºC og 25 ºC, samme krav til lagring av sterilt engangsutstyr. Væsker bør leveres på vogner som fungerer som lagerplass hos storforbrukere av infusjonsvæsker. Ved et slik arrangement kan pleiepersonalet slippe å måtte løfte og stable infusjonsløsninger flere ganger, slik man må i dag. Hver leveranse bør skje med en vogn med et standardsortiment væsker. Ved leveranse returneres tom vogn. Hvis det er noe væsker igjen på vognen når ny vogn kommer, kan restpartiet legges på hyller eller eventuelt returneres. $YIDOO SIR har i dag en mekanisk transportør for avfall og skittentøy fra de fleste avdelinger i Sydbygget og Vestbygget. Sykehuset anser at systemet er meget rasjonelt og anbefales opprettholdt og utbygget også i nye bygg. Det knytter en del ulemper til det system som er bygget, bl.a. ved at sekker setter seg lett fast i horisontale transportrør. Det forekommer at avfallssekker og tøysekker blir forvekslet. Disse forhold bør utbedres, for eksempel ved at det blir bygget to rør, et for avfall og et for skittentøy $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 19

20 I dag er det bare én avfallskategori som transporteres i sugtransportør. På grunn av økte krav til kildesortering bør systemet utvides til å omfatte flere kategorier avfall. Systemene for dette bør utredes og vurderes. Urent lager på hver enhet På hver enhet er det et lager for urent materiale som avfall og urent tøy. Dette rommet skal være slik utstyrt at avfall kan sorteres, emballeres og mellomlagres før videre transport. Det vil være forskjellige krav til emballering og oppbevaring av de enkelte avfallstyper og til transportløsninger. Avfallssentral Det legges til grunn at alt avfall transporteres til en avfallssentral. På avfallssentralen bør det være hensiktsmessig utstyr for komprimering av de typer avfall som kan behandles på denne måten. Det gjelder forbruksavfall og papp/papir. Makulering av papir kan skje før komprimering. Det er en stor fordel at avfallssentralen ligger i nærheten av sentralt varemottak. Andre avfallskategorier Grovavfall vil være den største mengde av andre avfallskategorier. Denne kategori vil være dominert av bygningsavfall. Dette vil være så tids- og stedsspesifikt at det ikke er mulig å legge til rette for generelle løsninger, men generelt vil manuell transport være den mest aktuelle løsningen. Risikoavfall bør transporteres og behandles manuelt. 8UHQWW \ Det forutsettes at: I hvert sengeområde avsettes areal til oppsamling av urent pasienttøy. Urene tekstiler fjernes flere ganger daglig, manuelt eller via sjakter, eventuelt i kombinasjon med suganlegg til vaskeri. Urent personalutøy samles i tilknytning til garderobene. Urent personaltøy for de som skifter på kontor, samles på urent lager i nærheten av kontorene. 5HQKROGVIXQNVMRQHU Renholdsfunksjonen omfatter daglig og periodisk renhold. Den har behov for sentralt plasserte lokaler og lokaler i de enkelte avdelinger. Renholdsvogner skal være plassert på respektive avdeling. Det innebærer at renholder starter arbeidet på respektive arbeidsområde og har alt materiell der. For hovedrengjøring og rengjøring av hovedkorridorer, vestibylearealer mv. er det behov for store maskiner for boning, vask-/sugemaskiner og lignende. Disse krever egne rom for oppstilling og lading $UEHLGVIHOOHVVNDSHWIRUSODQOHJJLQJ6L5 side 20

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus

Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus Stor takk til Dorte Hansen fra DH Consult Storkjøkkenrådgivning og til Informasjonsdirektør Anne Beate Hovind ved Nye Ahus for hjelp og bidrag til foredraget. Nytt universitetssykehus

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Blir framtidas sykehus bestemt av behandlingsenhetene?

Blir framtidas sykehus bestemt av behandlingsenhetene? Blir framtidas sykehus bestemt av behandlingsenhetene? 1 Hvorfor tittelen? Sykehus er synonymt med senger, uten senger ikke noe sykehus Ingen vil bygge gårsdagens g sykehus, men det er det eneste vi vet

Detaljer

Kvalitetssikring forprosjekt Alta

Kvalitetssikring forprosjekt Alta Alta Nærsykehus DOKUMENTNUMMER: 511301115 Prosjekt Hovedfunksjon Disiplin Prosess Dokumenttype Løpenr. Revisjon Side 0.2 UTARBEIDET AV Marte Lauvsnes Sykehusbygg HF marte.lauvsnes@sbhf.no Gunn Håberget

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter

Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken Anne-Bjørg Nyseter 14. mars Anne-Bjørg Nyseter 1 Kvinne-Barnsenteret Kvinneklinikken Barne-og ungdomsklinikken 14. mars 2007 2 PLANLEGGING 1 Visjoner og realisering? Hadde alle et samme bilde? Initiativtaker premissleverandører Ulike interessenter

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

HAUGESUND SJUKEHUS HELSE FONNA HF DELFUNKSJONSPROGRAM 17.12.2015 REV DATO BAKGRUNN FOR REVISJON UTARB. AV KONTR. AV GODKJ. AV

HAUGESUND SJUKEHUS HELSE FONNA HF DELFUNKSJONSPROGRAM 17.12.2015 REV DATO BAKGRUNN FOR REVISJON UTARB. AV KONTR. AV GODKJ. AV HAUGESUND SJUKEHUS HELSE FONNA HF DELFUNKSJONSPROGRAM 17.12.2015 REV DATO BAKGRUNN FOR REVISJON UTARB. AV KONTR. AV GODKJ. AV 0 17.12.2015 Endelig DFP AP, NR, LAA, MAA ALP LMN s. 1/100 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Programmering av tekniske anlegg i sykehus

Programmering av tekniske anlegg i sykehus Programmering av tekniske anlegg i sykehus Sett inn bilde fra AHUS, tatt av meg på ekskursjon i 2008 Logo ELN Mal? Anne Guri Grimsby, Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS Hva er tekniske rom? Tekniske

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Leveranser til vaskeri skal gjennom lange korridorer inn til uren sone. Lagerrommene er sentralt plassert i avdelingene.

Leveranser til vaskeri skal gjennom lange korridorer inn til uren sone. Lagerrommene er sentralt plassert i avdelingene. Tjenesteeffektivitet LEV VEL Gode løsninger på fellesarealer i omsorgsbolig med fellesrom til 15 beboere. Ingen tøffelgang forbindelse fra sykehjemmets underetasje til omsorgsboligenes plan underetasje.

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier TKAST ÅLESUND 5 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter Ove Nordstokke 14.09.2017 Presentasjon Prosjektleder for IKT og medisinsk teknologi Utdannet sykepleier Arbeidet som prosjektleder IKT i 10 år Medlem i revygruppe

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt?

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? HelHetlig medikamenthåndtering full kontroll På medisiner og informasjonsflyt SPar tid i medikamenthåndteringen Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? - ikke bruke tid på

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson

Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson Planlegging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug Omdømmekonferanse 20 oktober 2016 Kari Gro Johanson STATUS SYKEHUSKONSEPT / FORPROSJEKT 1. BYGGETRINN Arkivenes hus Sengebygg Behandlingsbygg utvidelse

Detaljer

Sentralsjukehuset i Rogaland

Sentralsjukehuset i Rogaland Sentralsjukehuset i Rogaland +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP Utbyggingsløsning, kostnader og framdrift 05. november 2001 Arbeidsfellesskapet for planlegging SiR: Hospitalitet as, Oslo Orgoplan, Stockholm Nosyko

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B HVA ER 3B? 3B er en medisinsk post med hovedvekt på nyresykdommer. I tillegg er det også pasienter med immunologiske sykdommer, diabetes og flere andre medisinske

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER 09.01.18 VOLDA - 3 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Velkommen til Skjervøy Helsesenter

Velkommen til Skjervøy Helsesenter Velkommen til Skjervøy Helsesenter Daglig drift 9 sykepleierstillinger med tredelt turnus som belønnes med 20.000 kr pr. år i tilskudd fra kommunen 15 hjelpepleiestillinger med todelt turnus Allsidige

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG Kongsberg kommune Plan- og næringstjenesten Kongsberg 18.11.2015. Raumyr Transittsenter. Tiltakshaver: Statsbygg. PLANLØSNING, BRUKBARHET, UTOMHUSBRUK. Vi er engasjert av Statsbygg til å prosjektere en

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F HVA ER 3F? 3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Konsekvensutredning Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Nullalternativet Side 1 Revisjon Revisjon gjelder Godkjent Dato Prosjektnummer 14920 MRØ Dokumenttittel: Revidert, mindre justeringer MRØ 28.05.2014

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus Nye Kirkenes sykehus 24.03.2017 Tidsplan Oppstart skisseprosjekt januar 2010 Oppstart forprosjekt november 2012 Oppstart detaljprosjekt januar 2014 Tilbudsforespørsel entreprenører juni 2014 Forhandlingsperiode

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Distribusjon av mat mellom produksjonskjøkken og driftssteder i Sykehuset Innlandet HF spesifikasjon

Distribusjon av mat mellom produksjonskjøkken og driftssteder i Sykehuset Innlandet HF spesifikasjon Vedlegg A Distribusjon av mat mellom produksjonskjøkken og driftssteder i Sykehuset Innlandet HF spesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Leveringssteder... 2 3. Beskrivelse av en transportvogn... 3 4. Krav

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Stipend fra Codan Norge A / S

Stipend fra Codan Norge A / S Stipend fra Codan Norge A / S Tema: Hospitering i helsevesenet med fokus på sporbarhet Hospitert ved: Stavanger Universitets sykehus - Helse Stavanger Haugesund sykehus - Helse Fonna Sporbarhet: Definisjon:

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS?

HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS? HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS? Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF avdeling Helse Name Place Month 2016 To angrepsmåter Her har vi kapasitet Her er et behov 2 Videreføre dagens tilbud? 2016 2020 2025 2030

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Styresak. Det fremlegges her en oversikt over investeringsbehovet i 2002 og forslag til foreløpig prioritering av store byggeprosjekt.

Styresak. Det fremlegges her en oversikt over investeringsbehovet i 2002 og forslag til foreløpig prioritering av store byggeprosjekt. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.02.02 Styresak nr: 17/02 B Dato skrevet: 15.02.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Investeringsbehov i og prioritering av

Detaljer

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet 7.12.2016 1 Innhold 1. Byggeprosjektet, nybygg og ombygging 2. Utomhus 3. Tomt, rigg og adkomst 4. Trafikk 5. Regulering 2 Rådgiver Vi som

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Trygghetsalarmtjenesten - alarmsentral Arkivsaksnr.: 08/36102

Saksframlegg. Trondheim kommune. Trygghetsalarmtjenesten - alarmsentral Arkivsaksnr.: 08/36102 Saksframlegg Trygghetsalarmtjenesten - alarmsentral Arkivsaksnr.: 08/36102 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar ny anbudskonkurranse for alarmsentral for trygghetsalarmbrukere i Trondheim kommune.

Detaljer

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014 PSA sørlandet sykehus SKISSEPROSJEKT 25042014 Innhold oversiktskart kristiansand, arendal 2 diagram alle alternativer 3 alternativstudier EG, KRISTIASAD alternativ 0 4 Fotografier av eksisterende bebyggelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Distribusjon av mat mellom produksjonskjøkken og driftssteder i Sykehuset Innlandet HF spesifikasjon

Distribusjon av mat mellom produksjonskjøkken og driftssteder i Sykehuset Innlandet HF spesifikasjon Vedlegg A Distribusjon av mat mellom produksjonskjøkken og driftssteder i Sykehuset Innlandet HF spesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Leveringssteder... 2 3. Beskrivelse av en transportvogn... 3 4. Kjørefrekvens...

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Forskrift Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel

Detaljer

Sengeområdene i oppløsning vil de bestå slik vi kjenner dem?

Sengeområdene i oppløsning vil de bestå slik vi kjenner dem? Sengeområdene i oppløsning vil de bestå slik vi kjenner dem? Sengeområdet En historisk oversikt Utvikling av pleie, diagnostisering og behandling Utvikling av medisinsk og ikke-medisinsk utstyr Sengeområder,

Detaljer