ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14."

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Hjemler: Barnehagelovens 10 Rådmannens innstilling: Anbefalte plasser i Lunner kommunes barnehager fra : Harestua 36.4 plasser Eventyrskogen 98.5 «Roa 46.3 «Malmgruben 29.6 «Gamleskolen 38 «Kalvsjø 84 «

2 Saksutredning: FAKTA: Det er flere årsaker til at behovet for nye oppmålinger og vurderinger er kommet opp; Flere av kommunens kommunale barnehager har gjennomgått bygningsmessige endringer de siste årene. I enkelte barnehager er bruken av rom endret, i andre har det vært ombygninger og andre endringer. Det er også mange år siden sist det ble målt leke- og oppholdsareal i de kommunale barnehagene og det har vært ulik praksis på hvordan oppmålingen har blitt gjennomført. I følge Lov om barnehager er veiledende netto arealnorm 4 kvm pr. barn over 3 år og 5,33 kvm for barn under 3 år. Lunner kommune har forholdt seg til veiledende normer (Lunner kommunes vedtekter ). På bakgrunn av ulik praksis ønsket kommunen å få en lik vurdering og praksis for oppmåling av netto leke- og oppholdsareal.. Alt areal ble definert i forhold til helhetlig vurdering knyttet til brukervennlighet. For noen barnehager kunne det f.eks. bety en arealnorm på 4,2 kvm i enkelte rom og 4.0 kvm i andre rom. Prosjektgruppa vurderte hva som skulle defineres som netto leke- og oppholdsareal og hva som skulle trekkes ut. Det presiseres at ingen barnehager skal ha mindre leke- og oppholdsareal enn veiledende norm. VURDERING/DRØFTING: Arealberegningen ved fastsettingen av leke- og oppholdsareal per barn tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter, som lekerom, grupperom og sove- og hvilerom. Der barnas garderobe egner seg som leke- og oppholdsrom, er dette medregnet. Det samme gjelder for kjøkken, dersom dette reelt brukes til barnas aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende er ikke tatt med i beregningen. Brutto areal av alle rom i alle barnehagene er målt og ført inn i E&I sine arealtegninger/program. Følgende rom skal ikke være med i netto leke- og oppholdsareal:

3 Stellerom/bad WC Gang/vindfang Kontor Personalrom Møterom Personalgarderobe Bøttekott/lager Grovgarderobe Arbeidsplasser/rom personalet Tekniske rom Følgende rom skal være med i netto leke- og oppholdsareal: Lekerom/aktivitetsrom Grupperom Sove- og hvilerom Garderober hvis egnet til oppholds- og aktivitetsrom Kjøkken hvis egnet til oppholds- og aktivitetsrom Viser til Kunnskapsdepartementet NOU 2012, veiledende arealnorm (vedlegg) Alle fastmonterte kjøkkeninnredninger som finnes på avdelingene trekkes fra brutto areal. I tillegg trekkes hele kjøkkenet på Eventyrskogen og hoved kjøkkenet på Roa ifra. Dette begrunnes med at det ikke befinner seg barn på disse kjøkkenene som er hovedkjøkken i barnehagen og betjener alle barn og voksne med mat. I Eventyrskogen er det nå et industrikjøkken med egen kokk. I Roa betjener dette kjøkkenet 2 avdelinger. Det gjøres et fratrekk i fingarderobene på 75 % i alle barnehagene. Garderobene brukes i en liten andel av dagen, 2 1/2 t til samling eller aktivitet for mindre grupper som regel på formiddagen. Det er også gjennomgangstrafikk i alle disse garderobene, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre styrte aktiviteter og lek generelt. Det er også mye smuss og møkk her. Unntak fra denne regelen gis for fingarderoben på base Safir i Kalvsjø barnehage. Denne garderoben er bare en lang og smal tarm som ikke er egnet til noe aktivitet utenom påkledning. Gymsalen i Kalvsjø barnehage får et fratrekk på 75 %. Gymsalen blir brukt både morgen, dag og ettermiddag til frilek og voksenstyrte gymsalaktiviteter av alle barn i barnehagen ca. 3-4 timer pr. dag. Gymsalen kan ikke sammenlignes med andre rom i barnehagene fordi den også leies ut på kveldstid og må holdes fri for barnehagens lekeutstyr osv. Den er dessuten lite egnet til å oppholde seg i over lengre tid da rommet har høy støy- og etterklangsnivå. Det er derfor enighet om at det ikke skal regnes med mer enn 25 % av arealet her. Prosjektgruppas mandat er ikke i første rekke å ta for seg lys, støy og ventilasjonsutfordringer, men vi ønsker å påpeke at dette allikevel er blitt diskutert og vurdert i totalvurderingen for hvert enkelt rom. Det er bl.a. rom i Roa barnehage som ikke har tilfredsstillende lysforhold (inneklemte rom uten vinduer), et gammelt ventilasjonsanlegg med dårlig kapasitet og utilfredsstillende rømningsveier. Småbarnsbasene i Kalvsjø er uten solskjerming og tilfredsstillende ventilasjon. Deltakende barnehager og antall heldagsplasser over 3 år.pr Deltagende barnehager og antall heldagsplasser over 3 år pr

4 BARNEHAGE HELDAGSPLASSER OVER 3 ÅR CA AREAL FØR NY OPPMÅLING Harestua barnehage 38,6 144 kvm Eventyrskogen barnehage kvm Roa barnehage kvm Malmgruben barnehage kvm Gamleskolen barnehage kvm? Kalvsjø barnehage kvm Barnehage Heldagspl. o/3 år Areal etter ny oppmåling Harestua barnehage 36,4 145,5 De nye arealtallene viser at det i dag er 2,2 for plasser for mye i Harestua barnehage. De har i dag 38,6 plasser. Rommene var stort sett greie å måle og vurdere for prosjektgruppa. Eventyrskogen barnehage 98,5 393,9 De nye arealtallene viser at det i dag er 25,5 plasser for mye totalt i Eventyrskogen barnehage. Prosjektgruppa er enig om at plassene i hyttene ikke kan sammenlignes helt med plassene inne i hovedhuset og småbarnshuset, da barna i hovedsak har naturen og utemiljøet ved hyttene som sin lekeplass. Det er derfor mulig å ha 2 ekstra barn i hyttene. Eventyrskogen barnehage ble bygget opprinnelig som en arealeffektiv basebarnehage. Den fungerer ikke som dette i dag.. Rommene var bygget for maks 12 personer, mens det i praksis i dag kan være opptil 19 barn i disse rommene. P.g.a. mange barn under 3 år i hovedhuset har det vært nødvendig å organisere barnehagen på en annen måte enn først tenkt og låse barnegrupper til faste rom hele dagen. Arealet i barnehagen benyttes derfor ikke slik det var tenkt og hverdagen til både barn og voksne preges av dette. Kjøkkenet i «nye Furumo «barnehage ble opprinnelig bygd som et «vanlig» kjøkken der barna kunne delta i kjøkkenaktiviteter. Det var derfor beregnet inn i totalarealet for barnehagen. I 2010 ble kjøkkenet bygd om til industrikjøkken. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker har barna derfor ikke lenger adgang til kjøkkenet. Dette er grunn til at det er trukket helt ut av arealberegningen. I forprosjektet ble møterom/grupperom bak kjøkken også tatt med i beregningen. Deler av dette rommet er nå innlemmet i nytt industrikjøkken. Resten av møterommet er nå personalrom som ikke skal beregnes i totale leke-/oppholdsarealet. Fingarderoben (Oasen) har i utgangspunktet et stort areal, men kan i liten grad utnyttes på en god måte.. All trafikk går gjennom dette rommet og aktiviteter her blir veldig vanskelig

5 p.g.a. konstante forstyrrelser. Prosjektgruppa anbefaler derfor at Oasen blir trukket med 75 % på lik linje med de andre fingarderobene. I forprosjektet til nye Furumo barnehage i 2006 ble fingarderobe (Oasen) medberegnet i netto leke- og oppholdsareal, dvs, at kun garderobehyllene ble trukket fra totalarealet i fingarderoben. Forprosjektet beregnet 60,2 m2 til garderobe, med fratrekk 12,3 m2 til garderobeplasser. Netto garderobeareal ble da 47,9 m2. Veiledende garderobeenorm pr. barn er 50 x cm. Dette betyr at det ble beregnet mindre areal til garderobeplasser enn veiledende norm tilsier. Småbarnsbasene i Eventyrskogen har 25 plasser o/3 år i dag. Nye arealtall tilsier 17,4 plasser o/3 år. Kjøkkenet er stengt med en grind og brukes kun av personalet og er derfor ikke med i arealberegningen. 25 plasser over 3 år tilsvarer 19 plasser for barn under 3 år. Ny arealoppmåling tilsvarer 13 småbarn i Småbarnshuset. Garderoben var opprinnelig tatt med som leke-/oppholdsareal. Den fungerer i dag som grovgarderobe, med mye gjennomgangstrafikk til tilstøtende rom. Det er dessuten mye skitne og våte klær, og dermed uegnet for lek og opphold. Grovgarderober er heller ikke tatt med i arealvurderingene i de andre barnehagene. Kjøkkenet var opprinnelig også tatt med i arealberegningen. Dette er trukket ut fordi det er lite egnet som oppholdsrom for småbarn, og brukes kun til matlaging. Roa barnehage 46,3 185,1 De nye arealtallene viser at det i dag er 10,7 plasser for mye i Roa barnehage. Dette oppleves også i personalets hverdag. Det ombygde kjøkkenet er trukket helt ut, da dette kun blir brukt av personalet og fungerer som hovedkjøkken for to av avdelingene. Vesleroa har eget kjøkken der kun kjøkkenbenken er trukket fra. Ombygde og inneklemte rom uten tilstrekkelig dagslys føles ikke tilfredsstillende mht daglige aktiviteter. Disse er allikevel ikke trukket ut. Det er ikke forsvarlig å bruke gang/garderobe på 9,3 m2 med hensyn til brann/rømning. Manglende vindu/dagslys og ventilasjon og bruke rommet slik det er i dag til opphold/lek. Ombygging er vurdert, men prisen knyttet til dette vil bli for kostbart og omfattende i forhold til det man får igjen. Rommet kan derfor ikke tas med i netto leke/oppholdsareal. Toaletter og tidligere stellerom på 12,3 m2 er opprinnelig et bad/toalett/stellerom, og er tatt i bruk som lager i tillegg på grunn av mangel på plass. Dette rommet krever ombygging av ventilasjon da det kun er en liten avtrekksventil i rommet for å kunne brukes til lek. Det må også settes opp lettvegg med dr, som skiller klosettene fra resten av rommet. Om bygging vil ikke gi gevinst på mer enn 2 barn, og dessuten er det stor gjennomgangstrafikk til toalettene. Malmgruben barnehage 29,6 118,5 De nye arealtallene viser at det i dag er 8,4 plasser for mye i Malmgruben barnehage.

6 Garderoben i Gullgruva er trukket helt ut, da den opprinnelig er en grovgarderobe og gjennomfartsåre for resten av avdelingene og personaldelen i barnehagen. Ved påbygging av barnehagen i 2007 ble grovgarderoben medregnet i leke-/oppholdsarealet. Denne garderoben brukes i dag kun til grovgarderobe og skal dermed ikke tas med i beregningen. Gamleskolen barnehage 52,4 209,6 De nye arealtallene viser at det er 14,4 plasser for lite i Gamleskolen barnehage. Barnehagen har store og funksjonelle rom som kan brukes til ulike aktiviteter. Det er også nylig bygd nye garderober både for barn og personalet. Prosjektgruppa vil imidlertid påpeke at det trengs noe ombygging av rommene før man kan ta inn flere barn, da muligens i forhold til garderober. Skal barnehagen kunne ta inn 14,4 barn betyr dette en betydelig mer omfattende og kostbar om/påbygging til en ny avdeling med ny inngang, garderober, stellerom og vognskur. Dette vil også kreve en full byggesaksbehandling, og dermed ikke kunne ferdigstilles til august Det kan være realistisk å tenke seg en midlertidig løsning med opptak av 8 nye barn. Dette krever adskillig mindre endringer av nåværende bygningsmasse. Kalvsjø barnehage 90,1 360,4 De nye arealtallene viser at det er 9,1 plasser for lite i Kalvsjø barnehage. Kalvsjø barnehage er en ombygd barnehage, opprinnelig en skole som ble tilpasset til barnehagedrift i 2006/2007. P.g.a økonomiske årsaker ble det ikke ombygd tilstrekkelig den gangen i 1. etasje for å kunne drive en barnehage i tråd med personalets ønsker og behov. Det har kun vært små endringer på rom og barnehagen har måttet finne alternative løsninger for å kunne organisere hverdagen til barna på en best mulig måte. Rommene i 1. etasje bærer preg av å være en tidligere skole og derfor ikke optimale til barnehagedrift. Det er f.eks. ikke garderobeplasser til mer enn 20 barn på den ene basen der det i dag er 25 barn. Det mangler også plass til alle 48 barna i dagens grovgarderobe samt at fingarderoben på Safir er smal og trang og lite egnet til mer enn 25 barn. Selv om det i utgangspunktet er areal nok til 54,2 heldagsplasser i 1. etasje (se arealoversikt) anbefaler ikke prosjektgruppa mer enn 48 plasser (ca. 4,4 kvm pr barn) her p.g.a de fysiske begrensningene. 6. Konklusjon og begrunnelse:

7 Barnehage Nytt Areal Tidligere oppmåling For mye/lite Nye plasser uten utbedr. Nye plasser med utbedr. Harestua 145,6 kvm 2, Eventyrskogen 393,9 kvm 25, Roa 185,1 kvm 10, Malmgruben 118,5 kvm 8, Gamleskolen 209,6 kvm 14, Kalvsjø 360,4 kvm 9, E&I har vært med i hele prosessen, og i tillegg har de gjort nye faglige vurderinger ang. mulige ombygginger i Roa og Gamleskolen barnehager. Det vil være utfordrende å redusere alle plassene som rapporten viser og å finne gode løsninger på økningen på Gamleskolen og Kalvsjø barnehager for kommende barnehageår. Fra barnehageåret 2014/15 vil Roa barnehage være ferdig utbygd med ca nye plasser. I tillegg er det tenkt en ny privat barnehage på Grua med ca. 22. plasser. Dette vil dermed avhjelpe utfordringen vi står ovenfor de kommende barnehageårne. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Rapport/innstilling Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer