MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF"

Transkript

1 MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder, Ingrid Aspevik Havnø, Anne Vik, John Årst, Arvid Eliseussen, Annveig Jenssen, Lillian Moldenæs, Jon Arne Østvik til kl Varamedlemmer: Arnold Paulsen Forfall: Fra adm.: Asbjørn Larsen Mette Fredheim, Ruth A. Myhre (sekr.) Leder Cathrin Carlyle orienterte om endringer i sakslisten. Flg. saker ble fremmet under sak 21/09: Eventuelt: - Aldergrense for slagrehabilitering ved UNN HF og - Bekymringsmelding vedr. nytt sykehus i Narvik. Sakene vil bli tatt opp under Direktørens time. Aktivitetsoversikt - Gruppebasert opplæring 2009 UNN HF Tromsø, Harstad, Narvik, utarbeidet av LMS v/unn - ble lagt ut i møtet. Sak 10/09: Presentasjon av forslag til Avtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom UNN og 31 kommuner Høringsutkast gjennomgang av rådgiver Monika Dalbakk, Samhandlingsenheten Monika Dalbakk gjennomgikk høringsutkastet i møtet. Den nye avtalen klargjør UNN HFs og kommunenes ansvar og oppgaver gjennom hele pasientforløpet når pasienten flyttes mellom kommunen og UNN HF, og gjelder pasienter i somatikk, rusbehandling og psykiatri. Avtalen er underlagt Overordnet samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene. Nesten alle de 31 kommunene har skrevet under denne avtalen. side 1

2 Brukerutvalget takker for gjennomgangen av høringsutkastet og viser spesielt til pkt. 3 i avtalen. Brukerutvalget ser fram til implementering av den nye avtalen i sykehuset og i kommunene, noe som blir det viktigste. Sak 11/09: Kommunikasjon i UNN Brukerutvalgets informasjonsbrosjyre, utvalgets rolle mv. - orientering v/kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kommunikasjon i UNN blir brukt som et strategisk verktøy for å nå målene i UNN, og driver derfor planlagt kommunikasjon, noe som ble grundig gjennomgått i møtet. Kommunikasjonsstaben ønsker en åpen og aktiv dialog med bl.a. brukerne og pårørende eksternt, og kommunikasjonskanalene som benyttes er bl.a. UNNs internett, Pingvinen, Kulturavdelingen v/unn, media generelt osv. Brukerutvalgets medvirkning kan skje via Informasjonsbrosjyren, internett, Pingvinen, brukerorganisasjonene og media generelt. Utvalgets rolle og medvirkning ble drøftet i møtet, bl.a. brukerforum på nett, informasjonsbrosjyre på nett eller i trykket form slik den er pr. i dag, aktiv og synlig i media med positiv informasjon i forkant, brukerundersøkelse for gjennomsnittsbrukeren osv. Brukerutvalget takker for den nyttige orienteringen, og tar utfordringen fra kommunikasjonssjefen om å drøfte hvor aktiv og synlig utvalget ønsker å være i de forskjellige kommunikasjonskanaler som er tilgjengelige. Informasjonsbrosjyren er veldig nyttig og når alle aldersgrupper, men må utformes slik at den ikke utgår på dato. Informasjonsbrosjyren og utvalgts rolle tas opp som egen sak i neste møte. Sak 12/09: Direktørens time Dato for styremøtet er endret fra 1. til 16. april, slik at styresakene var ikke utarbeidet til dette møtet. Direktøren gjennomgikk flg. tema i møtet: - Flytting av rehabilitering fra Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter (MBR) til UNN, Breivika. Jfr. brev fra Tromsø og omegn MS-forening vedr. dårligere tilbud ved flytting. - Røyking ved UNN Tromsø jfr. brev fra Norges Astma- og Allergiforbund, Region Nord, samt brev fra direktøren om saken. - Flytting av MBR til UNN, Breivika - er under utredning, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal beskrive faglige løsningsforslag i hht. tilgjengelige arealer ved UNN. Det er ønskelig med en representant fra Brukerutvalget i arbeidsgruppen. Utredningsperioden er fram til 12. april Beslutning om flytting vil bli tatt i løpet av uke 17, slik at evt. flytting vil skje i løpet av sommeren Det vil bli avviklet høringsmøte for brukerne vedr. planen for evt. flytting og deretter høringsmøte for de ansatte i Rehabiliteringsklinikken ved UNN. Prosessen med å skaffe nytt botilbud til de 3 personene ved MBR, skjer parallelt med dette arbeidet, og tilbudet skal være minst like godt som i dag, selv om det kan bli en form for kommunalt bo-/omsorgstilbud. Som Brukerutvalgets representant til arbeidsgruppen for utredning av faglig tilbud ved en evt. flytting av MBR til UNN, Breivika, oppnevnes John Årst. side 2

3 - Røyking ved UNN Tromsø direktøren ønsker råd fra Brukerutvalget før beslutning om evt. tiltak. De fleste henvendelsene om klager over ubehag knyttet til røyking ved UNN Tromsø, gjelder pasienter som røyker utenfor hovedinngangen og i røykerommet inne i sykehuset. Det er ikke tillatt å røyke i arbeidstiden og UNN-ledelsen følger dette opp overfor de ansatte. Saken ble drøftet i møtet, og enkelte av medlemmene i Brukerutvalget påpekte at UNN HF var et røykfritt sykehus, og at det derfor ikke var grunn til å tillate røyking ved UNN Tromsø, verken for ansatte eller pasienter. Brukerutvalget mener at det fortsatt bør gis anledning til pasienter å røyke i røykerommet i sykehuset, men at ventilasjonen i rommet bør forbedres. Videre bør det settes opp et røykeskur et stykke fra hovedinngangen/andre innganger, som pasienter henvises til å bruke ved røykebehov. Brukerutvalget forventer for øvrig at de ansatte følger røykeforbudet ved sykehuset. To av medlemmene ønsker flg. protokolltilførsel: UNN HF er et røykfritt sykehus, og det er derfor ikke grunn til å tillate røyking ved UNN Tromsø, verken for ansatte eller pasienter. - Aldersgrense for slagrehabilitering ved UNN HF Direktøren opplyste at i utgangspunktet er det ingen aldersgrense for slagrehabilitering. Utredning av framtidig slagrehabilitering henger sammen med etableringen av en slagenhet og mulig flytting fra MBR. - Bekymringsmelding vedr. nytt sykehus i Narvik Valg av sykehustomt må tas snarest. Direktøren orienterte om planene for nytt sykehus og hvilke oppgaver som Styringsgruppa for nytt sykehus i Narvik står overfor gruppa har møte i dag kl 1300, hvor Jon Arne Østvik deltar. Østvik orienterer i neste møte. - Flg. saker vil bli behandlet i styremøtet 16. april og som det er ønskelig at Brukerutvalget uttaler seg om: - Årsregnskap Styrets beretning Orienteringssak: Oppdragsdokumentet: Evt. prioritering av viktige saker i dokumentet - Høringsuttalelse: Programstrukturen i forskning strategiskifte - Virksomhetsrapport inntektssvikt analysearbeid pågår - Oppfølgingssaker fra forrige styremøte: Tiltak for økonomisk tilpasning teknisk drift: Effektivisering av driftsfunksjoner vurdere outsourcing av bl.a. bilhold, brøyting, renhold, kjøkken/kantine. - Prioritering av UNN Tromsø eller nytt sykehus i Narvik. Direktøren opplyste at investeringsmidler fra regjeringens krisepakke er relatert til fullføring av LUO-prosjektet; ombygging av Åsgård og flytting av Troms-klinikken (Rus). - Helse Nords lokalsykehusstategi (Nasjonal Helseplan) Hovedinnspill fra UNN HF er å gjøre også UNN Narvik og UNN Harstad til forskningssykehus. Strategiarbeidet skal være vidt og skape rom for nye tilbud, ikke bare akutt og føde. side 3

4 Brukerutvalget takker direktøren for en omfattende og grundig gjennomgang av aktuelle temaer. Brukerutvalgets medlemmer vil få tilsendt styresakene før styremøtet, og bes om at evt. innspill sendes leder i Brukerutvalget før Styrets møte 16. april. Rehabiliteringstilbudet ved UNN HF orientering v/klinikksjef for rehabilitering Jorun Støvne Pettersen Leder for Tromsø og Omegn MS-forening Lise Johnsen var invitert til å delta under denne orienteringen. Jfr. brev fra samme. Støvne Pettersen innledet med å beklage at hun ikke hadde hatt anledning til å svare på Brukerutvalget henvendelse vedr. oppfølging av rapporter fra Prosjekt Pasientforløp for fem diagnosegrupper i Helse Nord. Forslag fra Arealkomitèn v/unn om arealfordeling vedr. en evt flytting av aktiviteten v/mbr til UNN, Breivika, er vurdert av direktøren. Klinikksjefen er bedt om å starte en utredning for å klarlegge hvilket fagtilbud som kan gis innenfor de disponible arealene, og den nedsatte Arbeidsgruppen for utredning av faglig tilbud ved en evt. flytting av MBR til UNN, Breivika, har sitt første møte i dag. Arbeidsgruppen har som mandat bl.a. å utrede om det kan opprettholdes samme tilbud som ved MBR bortsett fra de med spesielle behov og som må vurderes/gis tilbud et annet sted. Samt hvordan møte utfordringen ved evt. pasientlekkasje og hvilke endringer i funksjonsfordeling må vurderes. Det vil bli et åpent høringsmøte i Rehabiliteringsklinikken v/unn den 21. april, og et høringsmøte med brukerne før den tid. Klinikksjefen svarte på spørsmål i møtet; bl.a. om tilbudet vil bli bedre eller uendret og hvem har oversikten Spesialhelsetjenesten har fagkompetanse og vil gi et bedre tilbud, og klinikksjefen har oversikten over arbeidsprosessen. Videre viste hun til Samhandlingsreformen, noe det ambulerende rehabiliteringsteamet er en del av. Brukerutvalget takker klinikksjefen for orienteringen, og utvalget vil spent følge med hva Arbeidsgruppens utredning kommer fram til i forhold til rehabilitering. Sak 13/09: Referat- og orienteringssaker: Referat fra møte i BUs arbeidsutvalg Protokoll fra møte i Styret ved UNN HF og Referat fra møte i RBU Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Årsrapport 2008 Brukerutvalget Sykehusapotek Nord H Årsrapport 2008 Brukerutvalget UNN HF Regional Forskningskonferanse i Tromsø mars 2009 om brukermedvirkning i forskning Cathrin Carlyle deltar i paneldebatt for Brukerutvalget Røyking ved UNN Tromsø skriv fra Norges Astma- og Allergiforbund, Region Nord side 4

5 Møteplan 2. halvår 2009 Brukerutvalget UNN HF Spørsmål vedr. foreldres rettigheter i fm premature barn Dialogmøte med Helse Nord 16. mars 2009 ad. lokalsykehusstrategi Cathrin Carlyle deltok Regional Forskningskonferanse i Tromsø mars 2009 om brukermedvirkning i forskning Cathrin Carlyle deltar i paneldebatt for Brukerutvalget Orientering fra konferansen i neste møte Røyking ved UNN Tromsø skriv fra Norges Astma- og Allergiforbund, Region Nord Se vedtak under sak 12/09: Direktørens møte. Møteplan 2. halvår 2009 Brukerutvalget UNN HF Møteplanen ble vedtatt. Spørsmål vedr. foreldres rettigheter i fm premature barn Spørsmålet sendes videre til Barne- og ungdomsklinikken v/unn. De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. Sak 14/09: Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 15/09: Oppdragsdokumentet 2009 Helse Nord RHF v/mette Fredheim Hovedpunktene 1-8 i oppdragsdokumentet ble gjennomgått i møtet. Dokumentet er Helse Nords bestilling til helseforetakene (UNN HF). Oppfølging av skal - krav skal rapporteres til Helse Nord og bør - krav skal følges opp, men ikke rapporteres. Ledelsen ved UNN HF har avtaler (dialogavtaler) med klinikksjefene hvor kravene er tatt med, og som følges opp av direktøren i faste møter. Oppdragsdokumentet tas til etterretning. Sak 16/09: Rapport fra Brukerutvalget i Sykehusapoteket Nord HF v/ BUs repr. Bodil Trosten Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF består av brukerrepresentanter fra de forskjellige sykehusforetak i Helse Nord, som igjen er valgt av sine brukerorganisasjoner, i tillegg til 3 ansatte. Det har vært avholdt 2 møter i 2008, og saker som har vært behandlet er bl.a.: Fagsatsing Kreftpasienten, KOLSpasienten, tettere samarbeid med pasientorganisasjonene og generisk bytte av legemidler. Det er ønskelig at Brukerutvalget UNN HF kommer med innspill på saker som kan tas opp til behandling i Brukerutvalget Sykehusapoteket Nord HF. Brukerutvalget takker for orienteringen, og vil ta kontakt med representanten når aktuelle saker og behov for undervisning etc. er til stede. Mental Helse v/lillian Moldenæs, ønsker å formidle at det er behov for informasjon om medisiner i et brukermøte i brukerorganisasjonen. Sekretær tar kontakt med Bodil Trosten i saken. side 5

6 Sak 17/09: Pasientkommunikasjonsprosjektet v/håkon Haaheim og Barbro Marthinsen Haaheim orienterte fra arbeidet i prosjektgruppa. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og består av prosjektgruppa e-pasientkommunikasjon og prosjektledergruppa. Arbeidet ferdigstilles med prosjektrapport i i løpet av juni i stedet for i mars, som opprinnelig fastsatt. Gjenstående arbeid er å avslutte arbeidsgruppene og starte intervjurunder med berørte parter; belyse prosjektet. Brukerutvalget takker for orienteringen og ser fram til en ny gjennomgang når e- pasientkommunikasjonsprosjektet er implementert i primær- og spesialisthelsetjenesten. Sak 18/09: Foredrag på seminar i Kreftforeningen v/viseadm. dir. v/ Ullevål Universitetssykehus ad. Brukermedvirkning alternativ til invitasjon Britt Sofie Illguth presenterer innlegget. - Utsettes til neste møte. Sak 19/09: Rapport fra deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper/møter - Rapportering tas i neste møte. Sak 20/09: Regional Brukerkonferanse 28. og 29. april 2009 i Bodø - Hovedtemaer: Samhandlingsreformen og Helse Nords lokalsykehusstrategi Med bakgrunn i konferansens hovedtemaer, er det ønskelig at brukerrepresentantene fra UNN Narvik og UNN Harstad deltar i Regional Brukerkonferanse sammen med leder og nestleder. Deltaker fra UNN Narvik: Ingrid Aspevik Havnø vara: Greta Altermark Deltaker fra UNN Harstad: Arvid Eliseussen vara: Anne Vik I tillegg deltar: leder Cathrin Carlyle og nestleder Britt Sofie Illguth. Sak 21/09: Eventuelt - Aldersgrense for slagrehabilitering - Bekymringsmelding vedr. nytt sykehus i Narvik Se orientering under sak 12/09: Direktørens time Kopi til: - Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN - Helse Nord v/arnborg Ramsvik, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø - Pasientombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø - Pasientombudet i Nordland, Søndre Frydenlund allè 6, 8400 Sortland - Pasientombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest - Klinisk etikkomite v/finn Sørensen, Administrasjonen, boks 100, UNN - Fysikalsk medisin og rehabilitering v/geir Nilsen, boks 86, UNN - Pingvinposten v/marit Einejord, Administrasjonen, boks 100, UNN - Lærings- og mestringssenteret, UNN, postboks 1 - Styret ved UNN HF - som orienteringssak side 6

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008. Alternative studenter. Janne M. Spaun ER leder for SAMed i Tromsø, studentforeningen

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008. Alternative studenter. Janne M. Spaun ER leder for SAMed i Tromsø, studentforeningen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008 Overtallige får ny sjanse Personell ved UNN som mister jobben ved sin avdeling på grunn av budsjettkuttene, kan søke seg inn i bemannings banken og

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer