Møtereferat - Brukerutvalget unn hf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat - Brukerutvalget unn hf"

Transkript

1 Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtedato: 11. juni 2009 kl Møtested: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder, Ingrid Aspevik Havnø, Annveig Jenssen, Lillian Moldenæs, John Årst, Jon Arne Østvik, Arvid Eliseussen, Asbjørn Larsen Varamedlemmer: Ingen. Forfall: Anne Vik Fra adm.: Mette Fredheim, Anne-Jorun Småback, Ruth A. Myhre (sekr.) Sak 22/09: Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 23/09: Informasjonsprosjekt i Medisinsk klinikk v/klinikkrådgiver Anne Regine Lager og rådgiver Hans Petter Bergseth Hensikten med prosjektet er å utarbeide riktig informasjon som formidles på en hensiktsmessig måte til ulike mottakere i sykehuset, til pasienter og pårørende og til eksterne samarbeidspartnere. Kartleggingen gjøres gjennom enkeltgrupper, skriftlige tilbakemeldinger og gjennom fokusgrupper. Brukerutvalget UNN HF er en slik fokusgruppe. Det er utarbeidet nøkkelspørsmål som ligger til grunn for tilbakemeldingene. Nøkkelspørsmålene ble gjennomgått i møtet, og erfaringer ved elektiv - og akuttinnleggelser ble drøftet. Videre ble det stilt spørsmål om hva som kan gjøres for å rette på evt. mangler. Det kom fram under møtet at det bl.a. er viktig med en egen kontaktsykepleier og en pasientansvarlig lege som pasient/pårørende kan forholde seg til under sykehusoppholdet. side 1

2 Det kom også forslag om en informasjonsmappe som er lett tilgjengelig, og for øvrig ble det vist til planlagt informasjonskontor i sykehuset hvor pasienter/pårørende kan henvende seg. Det ble bekreftet at en slik informasjonsmappe vil bli utarbeidet og sendt bl.a. Brukerutvalget til uttalelse, før den blir gjort tilgjengelig for berørte parter. En oppsummering av utvalgets synspunkter i møtet vil bli sendt ut til medlemmene, slik at en evt. tilbakemelding kan gis direkte til klinikkrådgiver Anne Regine Lager innen juni måned. Brukerutvalget takker for den nyttige gjennomgangen av informasjonsbehovet og ser fram til at informasjonsmappen blir utarbeidet og oversendt utvalget til uttalelse. Sak 24/09: Direktørens time - Gjennomgang av styresaker m.m. - Direktøren tok opp sak 29/09: Pasientombudet i Troms Oversendelse av klage, og beklaget den uheldige håndteringen av saken. Det er laget en ny organisering av arbeidsflyten i klagesaker, for å unngå svikt i purringer på slike saker fra administrasjonen. Direktøren ber om at Mette Fredheim gjør informasjon om klageinstanser på UNNs internettsider lettere tilgjengelig. - Direktøren orienterte også om status i Mellomvegen Bo- og Rehabiliteringssenter. Dersom alt går etter planen, vil rehabiliteringssenteret stenge til sommerferien og åpne ved UNN i Breivika etter sommerferien. Flg. saker vil bli behandlet i styremøtet : 1) Seniorpolitikk, 2) Brystdiagnostisk tilbud mammografi i Narvik, 3) Oppfølging av oppdragsdokumentet fra Helse Nord, 4) Rullering av nye tiltak for økonomisk balanse, 5) Kommunikasjonsstrategi eksternt/internt, 6) Store byggeprosjekter v/unn Breivika, 7) Prosjekt pasientreiser, 8) Undervisningsstrategi mottak av studenter, 9) Etablering av PET-CT, 10) Virksomhetsrapport mai Direktøren ønsket at Brukerutvalget kom med innspill til styresak: Ny organisering av det brystdiagnostisk tilbudet ved UNN HF Saken er en oppfølging av styresak 56/08: Mammografi i Narvik. Det skal etableres en organisering som sikrere lik kvalitet i det brystdiagnostiske tilbudet i UNN. Tilbudet er nå utredet mtp. å utvikle en løsning som imøtekommer kravene i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Saken er også en videreføring av Helse Nord RHFs styresak 53/06: Hålogalandssykehuset HF ny organisering, som forutsatte at fordelingen av somatiske funksjoner mellom Nordlandssykehuset HF og UNN HF skulle følge foretaksgrensene, etter avvikling av Hålogalandssykehuset HF. Det er to behandlingsalternativer: side 2

3 1) Sentralisere all brystdiagnostikk til Brystdiagnostisk senter (BDS) ved UNN Tromsø 2) Etablere et lokalt brystdiagnostisk tilbud ved UNN Narvik i regi av BDS. Alternativ 2 foreslås kombinert med en oppgradering av MR-tilbudet ved UNN Harstad, slik at det til sammen oppnås en bedre funksjonsfordeling samtidig som det er vurdert driftsøkonomisk gunstigst og faglig likeverdig med alternativ 1. Brukerutvalgets arbeidsutvalg behandlet saken i møte 19. mai og fattet flg. uttalelse: AU ser det som positivt at det opparbeides ekspertise innen feltet ved at UNN HF overtar ansvaret for screening og brystkreftopererte i Narvik-området, også med tanke på kvalitetskrav og at samme sykehus har ansvaret innenfor samme geografiske område. AU s uttalelse ble tatt opp til avstemming i møtet og uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Videre ble flg. styresak gjennomgått i møtet: Rullering av nye tiltak økonomisk balanse, hvor kostnadssammenligning/drg og ambulansene ble vurdert. Forslag til tiltak vedr. kostnadssammenligning: a) Ledere v/unn Narvik og UNN Harstad drar på studietur til sykehuset i Sandnessjøen for å gjennomgå og sammenligne data. b) Øke aktiviteten v/unn Narvik (spes.kirurgi). Felles venteliste er allerede etablert i UNN. Forslag til tiltak vedr. ambulansene: a) Stasjonsstruktur legge ned stasjoner (UNN Tromsø). Noe som er lite aktuelt da det bør være lik responstid. b) Endre vaktplaner. Hovedfokus vil være på vaktplanene. Brukerutvalget ble invitert til å komme med innspill til saken, og utvalget støtter forslaget om at hovedfokus settes på vaktplanene. Direktøren orienterte om øvrige styresaker i møtet, bl.a. Store byggeporsjekter v/unn Breivika - ny strategi. Aktuelle byggeprosjekter er: A-fløya, Pasienthotell og Rehabilitering. A-fløya og Rehabilitering vil bli slått sammen til ett prosjekt, ved at Rehabilitering integreres i A-fløya. Hotellet konkurranseutsettes. Etablering av PET/CT. Direktøren orienterte om fremgangen i etableringen. Undervisnings- og læringsstrategi, hvor formålet med strategien er å gjøre UNN til en bedre praksislæringsarena. Brukerutvalget viser til tidligere uttalelse og mener at det er viktig med en slik strategi for studentundervisning. Særlig i møtet med pasienter og pårørende og hvor noen av personlige grunner ønsker å reservere seg mot studentkontakt, noe som må respekteres og informeres om. Direktøren ønsket å ta opp flg. administrasjonssak: Fakturering av prøvetakingsutstyr til primærhelsetjenesten Styret ved UNN HF har vedtatt at subsidiering av prøvetakingsutstyr og porto til primærhelsetjenesten skal opphøre og innfører fakturering fra 1. august Betaling av utstyr og porto er allerede innført ved Nordlandssykehuset HF. Bakgrunnen er at primærlegene får refusjon fra NAV for prøver som tas ved legekontorene. Det er derfor ikke rimelig at helseforetakene fortsetter med subsidiering av prøvetakingsutstyr, hentetjeneste og porto. Direktøren ønsker Brukerutvalgets uttalelse i saken. side 3

4 Brukerutvalget takker Direktøren for en omfattende gjennomgang av aktuelle saker. Brukerutvalgets medlemmer vil få tilsendt styresakene før styremøtet og bes om at evt. innspill sendes leder Cathrin Carlyle før Styrets møte juni. Vedr. fakturering av prøvetakingsutstyr til primærhelsetjenesten mener Brukerutvalget at det er uheldig at primærlegene skyver problemet over på pasientene, og henstiller til at fastlegene gjør det som er til det beste for pasientene og unngår forsinkelser i behandlingen. Jfr. for øvrig innføring av felles pasientdatasystem. Sak 25/09: Referat- og orienteringssaker: Referat fra møte i BU s arbeidsutvalg Protokoll fra møte i Styret ved UNN HF Regional Brukerkonferanse april 2009 i Bodø - orientering Regional Forskningskonferanse i Tromsø mars 2009 orientering v/cathrin Carlyle Referat fra Brukerutvalg Sykehusapotek Nord HF Vedr. flytting av Mellomvegen Bo- og Rehabiliteringssenter til Breivika brev til direktøren fra Brukerutvalget v/leder Cathrin Carlyle Henv. fra pasient vedr. kommentarer til innleggelse ved Hjertemedisinsk avd. oversendt Hjertemedisinsk avd. til uttalelse purring Henv. til BUK vedr. spm. om foreldres rettigheter i fm. premature barn purring Rehabiliteringstilbud til barn Redegjørelse fra BUK v/klinikksjef Hans Petter Fundingsrud jfr. brev fra Brukerutvalget Brev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling. Regional Brukerkonferanse april 2009 i Bodø orientering v/deltakerne: Ingrid Aspevik Havnø, Arvid Eliseussen, Britt-Sofie Illguth og Cathrin Carlyle. - Tilbakemeldingene fra helseforetakenes brukerutvalg var at de hadde få saker å behandle, noe som ikke er tilfelle for Brukerutvalget UNN HF. Holdningene fra foretaksledelsen om brukermedvirkning er forskjellige, jfr. direktørens time, hvor direktøren v/unn HF deltar i hvert brukerutvalgsmøte. Regionalt Brukerutvalg bør bestå av ledere/medlemmer i foretakenes brukerutvalg, som tidligere hevdet. Henv. fra pasient vedr. kommentarer til innleggelse ved Hjertemed.avd. oversendt Hjertemed.avd. til uttalelse purring. Saken vil bli fulgt opp av Mette Fredheim. Henv. til BUK vedr. spm. om foreldres rettigheter i fm. premature barn purring. Saken vil bli fulgt opp av Mette Fredheim. Brev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling vedr. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) muntlig orientering v/cathrin Carlyle Vedr. flytting av Mellomvegen Bo- og Rehab.senter til Breivika brev til direktøren fra Brukerutvalget v/leder Cathrin Carlyle jfr. orientering under sak 24/09: Direktørens time. De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. Sak 26/09: Orientering om Lærings- og mestringssenteret (LMS) v/leder Tone Nøren side 4

5 Tone Nøren orienterte om LMS, som er en møteplass for personer med kroniske/langvarige sykdommer og/eller funksjonsnedsettelse, men også for pårørende, brukerorganisasjoner og fagfolk. Pasientopplæring er like viktig som pasientbehandling. Den nye samhandlingsreformen tilsier at LMS skal være både ved spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, slik at LMS skal bygges opp i kommunene og det skal være et samspill mellom kommune og foretak. Det er ønskelig med drahjelp i form av en overordnet strategi fra klinikkledelsen for å bli mer aktiv mot avdelingene, og for å få en faglig struktur i sykehusene både v/unn Tromsø, Harstad og Narvik. Videre er det ønskelig med en bedre markedsføring av LMS, da de pr i dag deltar i brukerorganisasjonenes møter og sender ut en årlig Aktivitetsoversikt over gruppebasert opplæring. Brukerutvalget er imponert over aktiviteten i Lærings-og mestringssenteret tross få ansatte. Det er viktig at LMS består i spesialisthelsetjenesten/sykehusene og viser spesielt til samarbeidet med Sykehusapotek Nord HF, satsing for rus og psykiatri m.m. Et tettere samarbeid med primærhelsetjenesten/kommunene i forkant av samhandlingsreformen, mener utvalget vil være meget positivt. Brukerutvalgets medlemmer bes komme med tilbakemelding på områder hvor det er behov for opplæring etter møtet, samt tips og råd om markedsføring etc. Sak 27/09: Rapport fra deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper/møter - Orientering fra møte i Styringsgruppen for nytt sykehus i Narvik v/jon Arne Østvik. Nytt møte avholdes i morgen , hvor sted for sykehustomt vil bli vedtatt. Tanker fra helseministeren vedr. utvikling av UNN som prøvesykehus for Samhandlingsreformen fysisk samhandling med kommunene. - Orientering fra møte i OSO Orientering i Brukerutvalgets møte om OT.prp. vedr. samhandlingsreformen. Sak 28/09: Brukerutvalgets Informasjonsbrosjyre - Saken trekkes, jfr, styresak vedr. kommunikasjonsstrategi. Sak 29/09: Pasientombudet i Troms Oversendelse av klage - Se orientering under sak 24/09: Direktørens time. Sak 30/09: Utkast til retningslinjer for organisering av transport og ledsaging av pasienter som skal til ø-hjelp-innleggelse i psyk.avdeling Retningslinjenes pkt 3.3 Det enkelte ledsageroppdrag, ble spesielt drøftet. Brukerutvalget ber om at pasienten ledsages av kvalifisert personell og ikke uniformert politi/ politibil, ved behov for bistand. Sak 31/09: Eventuelt side 5

6 - Siste nytt fra Elisabeth-Senteret v/britt-sofie Illguth - Siste nytt fra LEAN-prosjektet orientering v/mette Fredheim - Representant fra Brukerutvalget i Styringsgruppen for utbygging av A-fløya v/unn Tromsø - Sak til neste møte i september 2009: Gjennomgang av Handlingsplanen for Brukerutvalget UNN HF Brukerutvalgets møte i november 2009 legges til UNN Harstad, hvor brukerorganisasjoner og presse inviteres til møtet. - Brukerutvalget takker for siste nytt om Elisabeth-Senteret og er glad for at bygget er berget, slik at det kan nyttes til framtidige helsetjenester for befolkningen. - Brukerutvalget takker for orienteringen om LEAN-prosjektet: Helhetlig og bedre koordinert pasientforløp, og ser fram til at UNN HF skal bli et helhetlig LEAN-sykehus. - Som representant i styringsgruppen for utbygging av A-fløya v/unn Tromsø oppnevnes Cathrin Carlyle. Kopi til: - Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN - Helse Nord v/arnborg Ramsvik, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø - Pasientombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø - Pasientombudet i Nordland, Søndre Frydenlund allè 6, 8400 Sortland - Pasientombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest - Klinisk etikkomite v/finn Sørensen, Administrasjonen, boks 100, UNN - Fysikalsk medisin og rehabilitering v/geir Nilsen, boks 86, UNN - Pingvinposten v/marit Einejord, Administrasjonen, boks 100, UNN - Lærings- og mestringssenteret, UNN, postboks 1 - Styret ved UNN HF - som orienteringssak side 6

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 60/2013 Saksbehandler: Samhandlingsleder Unni Bente Elde Møtedato: 29.08/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer