Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anette Fosse Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Rune Moe Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Åse Berit Vrenne Arne Luther Marius Nilsen Erik Arne Hansen Faste medlemmer som ikke møtte Navn Funksjon Merknad Observatører som møtte Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle Leder Brukerutvalget i UNN Fra administrasjonen møtte Navn Stilling Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Marit Lind Ass. direktør Magne Johnsen Administrasjonssjef Grete Andersen Stedfortredende økonomisjef Elin Anita Nilsen HR-sjef Hilde Pettersen Kommunikasjonssjef Leif Tore Hanssen Senterleder SDE Gry Andersen Klinikksjef diagnostisk klinikk Toril A. Larsen Rådgiver Fag og forskningssenteret under sak 49/2009

2 Saksnr ST 39/2009 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 40/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 29. mai 2009 ST 41/2009 Virksomhetsrapportering pr mai 2009 ST 42/2009 Videre utredning av nye tiltak for økonomisk balanse i budsjett 2009 ST 43/2009 ST 44/2009 ST 45/2009 ST 46/2009 ST 47/2009 ST 48/2009 ST 49/2009 ST 50/2009 ST 51/2009 ST 52/2009 Oppfølging av Oppdragsdokumentet i Universitetssykehuset Nord- Norge HF Ny organisering av det brystdiagnostiske tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Etablering av PET-CT ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Seniorpolitikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø ny strategi Kommunikasjonsstrategi for Universitetssykehuset Nord- Norge HF Undervisnings- og læringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orienteringssaker Referatsaker Eventuelt

3 ST 39/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste til Hanne Frøyshov og Cathrin Carlyle kom ikke ut samtidig med de øvrige medlemmene. Administrasjonen sjekker opp alle adresselister og ajourfører disse. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til møtet ST 40/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 29. mai 2009 Ingen merknader. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 29. mai ST 41/2009 Virksomhetsrapportering pr mai Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering. 2. Styret viser til sak 42/2009 når det gjelder håndtering av budsjettavviket. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering. 2. Styret viser til sak 42/2009 når det gjelder håndtering av budsjettavviket. ST 42/2009 Videre utredning av nye tiltak for økonomisk balanse i budsjett 2009

4 Jørn Stemland orienterte om sine rapporter vedrørende sammenligning av kostnader i Helse Nord for Styreleder tok opp innstillingen til avstemming: Enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen for 2009 har økt til 89 mill kr, men understreker igjen at målet om økonomisk balanse ligger fast. 2. Styret tar den fremlagte orienteringen om det pågående arbeidet med å utvikle nye tiltak til orientering, og ber om at arbeidet videreføres med de tidsfristene som saksfremlegget foreslår. 3. Styret er kjent med vedtaket i Helse Nord RHFs styresak og anser at kravet om utvikling av nye tiltak for 27,4 mill kr er ivaretatt gjennom den foreliggende saken. Styret forutsetter at direktøren fremmer forslag til vedtak som konkretiserer tiltak for minst dette beløpet når saken rulleres i neste styremøte. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen for 2009 har økt til 89 mill kr, men understreker igjen at målet om økonomisk balanse ligger fast. 2. Styret tar den fremlagte orienteringen om det pågående arbeidet med å utvikle nye tiltak til orientering, og ber om at arbeidet videreføres med de tidsfristene som saksfremlegget foreslår. 3. Styret er kjent med vedtaket i Helse Nord RHFs styresak og anser at kravet om utvikling av nye tiltak for 27,4 mill kr er ivaretatt gjennom den foreliggende saken. Styret forutsetter at direktøren fremmer forslag til vedtak som konkretiserer tiltak for minst dette beløpet når saken rulleres i neste styremøte. ST 43/2009 Oppfølging av Oppdragsdokumentet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Anette Fosse var fraværende under behandlingen av denne saken. Styreleder tok innstillingen til avstemming: Enstemmig vedtatt 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til den beskrevne rutinen for oppfølging av kravene i Oppdragsdokumentet.

5 2. Styret er tilfreds med at kravene i Oppdragsdokumentet innarbeides i dialogavtalene mellom direktøren og klinikk-, senter- og stabslederne, og med at det utvikles et årshjul som sikrer systematikk i styrets oppfølging. 3. Styret forutsetter at arbeidet med dialogavtalene bygger på en bottom-up prosess som sikrer involvering av de ansatte i driftsenhetene i utformingen av avtalene. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til den beskrevne rutinen for oppfølging av kravene i Oppdragsdokumentet. 2. Styret er tilfreds med at kravene i Oppdragsdokumentet innarbeides i dialogavtalene mellom direktøren og klinikk-, senter- og stabslederne, og med at det utvikles et årshjul som sikrer systematikk i styrets oppfølging. 3. Styret forutsetter at arbeidet med dialogavtalene bygger på en bottom-up prosess som sikrer involvering av de ansatte i driftsenhetene i utformingen av avtalene. Anette Fosse tiltrådte igjen styremøtet. ST 44/3009 Ny organisering av det brystdiagnostiske tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hanne Frøyshov fremmet slikt forslag til punkt 2: Styret ber om at det kontinueres og videreutvikles et brystdiagnostisk tilbud ved UNN-Harstad som legges under BDS. Nødvendige investeringer i denne sammenheng må håndteres prioriteringsmessig i forbindelse med den årlige rulleringen av investeringsplanen. De midlene som frigjøres i forhold til å flytte tilbudet til Narvik bør være med på å styrke tilbudet ved UNN- Narvik ved å styrke fagmiljøet i kjernevirksomheten i lokalsykehuset. Styreleder tok saken opp til avstemming: Innstillingens punkt 1: Enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2 tatt opp mot Hanne Frøyshov forslag: Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. Innstillingens punkt 3: Enstemmig vedtatt. De ansattes representanter fremmet følgende protokolltilførsel: Dersom man i fremtiden ønsker å støtte opp om UNN-Narvik, bør tiltak som gir sykehuset mer stabill bemanning med fast ansatte og tiltak som støtter opp om kjernevirksomheten i lokalsykehuset prioriteres. Mai-Britt Martinsen, Hanne Frøyshov, Rune Moe og Jan Eivind Pettersen. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ønsker likeverdig kvalitet i det brystdiagnostiske tilbudet i hele UNN, og at Brystdiagnostisk senter (BDS) tillegges ansvaret for denne funksjonen i hele foretaket. 2. Styret gir sin tilslutning til at det planlegges et brystdiagnostisk tilbud under BDS ved UNN Narvik. Nødvendige investeringer i denne sammenheng må håndteres

6 prioriteringsmessig i forbindelse med den årlige rulleringen av investeringsplanen. 3. Styret viser til at det er planlagt en oppgradering av MR-tilbudet ved UNN Harstad for blant annet å kunne foreta mer avansert kreftdiagnostikk, og ber om å bli nærmere orientert om dette i et senere styremøte. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ønsker likeverdig kvalitet i det brystdiagnostiske tilbudet i hele UNN, og at Brystdiagnostisk senter (BDS) tillegges ansvaret for denne funksjonen i hele foretaket. 2. Styret gir sin tilslutning til at det planlegges et brystdiagnostisk tilbud under BDS ved UNN Narvik. Nødvendige investeringer i denne sammenheng må håndteres prioriteringsmessig i forbindelse med den årlige rulleringen av investeringsplanen. 3. Styret viser til at det er planlagt en oppgradering av MR-tilbudet ved UNN Harstad for blant annet å kunne foreta mer avansert kreftdiagnostikk, og ber om å bli nærmere orientert om dette i et senere styremøte. Hanne CS Iversen fratrådte etter innvilget permisjon kl ST 45/2009 Etablering av PET-CT ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Behandling Erik Arne Hansen fremmet følgende nye forslag: 1. Styret ved UNN ber Helse Nord godkjenne at det inngås avtale om kjøp av mobile PET-CT undersøkelser fra Styreleder tok saken opp til avstemming. Punkt 1 i innstillingen ble tatt opp mot Erik Arne Hansens forslag: Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer for Erik Arne Hansens forslag Punkt 2: Enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det inngås avtale om kjøp av mobile PET-CT undersøkelser fra Styret godkjenner at det investeres 1,4 mill kr til dette formålet i 2010 og ber om at dette innarbeides i den årlige rulleringen av investeringsplanen. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det inngås avtale om kjøp av mobile PET-CT undersøkelser fra Styret godkjenner at det investeres 1,4 mill kr til dette formålet i 2010 og ber om at dette innarbeides i den årlige rulleringen av investeringsplanen.

7 ST 46/2009 Seniorpolitikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Behandling Adm.dir. fremmet slike forslag til endringer i innstillingen: Siste ord i punkt 4 endres til Punkt 5 endres til: Styret ber direktøren bidra til at seniorpolitikken videreutvikles av et regionalt partssammensatt utvalg slik saksframlegget foreslår. Styreleder tok opp saken til avstemming. Ny innstilling enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ønsker å legge til rette for at eldre arbeidstakere skal kunne stå lengre i jobb slik at seniorene i størst mulig grad kan bidra med sin kompetanse i pasientbehandlingen. Den fremlagte seniorpolitikken vurderes å legge til rette for dette og vedtas innført. 2. Styret ber direktøren sørge for at det etableres systemer for gjennomføring og oppfølging av seniorpolitikken innenfor de tidsfrister som er avtalt i Helse Nord-gruppen. 3. Styret ber direktøren sørge for at grunnleggende holdninger til seniorer som ressurs søkes innarbeidet hos ledere og tillitsvalgte gjennom aktiv opplæring med fokus på en personalpolitikk som både ivaretar medarbeiderkompetanse og sørger for tilrettelegging etter individuelle behov. 4. Styret ber om at det inngås senioravtaler fra og med slik saksfremlegget foreslår. Det må gis mulighet til å inngå avtaler med tilbakevirkende kraft til denne dato i løpet av høsten Styret ber direktøren sørge for at seniorpolitikken videreutvikles av et partssammensatt utvalg slik saksfremlegget foreslår. 6. Styret ber om at det rapporteres på innført seniorpolitikk gjennom årlig melding for 2009 og 2010, og om at det gjøres en evaluering av den gjennomførte seniorpolitikken innen utgangen av Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ønsker å legge til rette for at eldre arbeidstakere skal kunne stå lengre i jobb slik at seniorene i størst mulig grad kan bidra med sin kompetanse i pasientbehandlingen. Den fremlagte seniorpolitikken vurderes å legge til rette for dette og vedtas innført. 2. Styret ber direktøren sørge for at det etableres systemer for gjennomføring og oppfølging av seniorpolitikken innenfor de tidsfrister som er avtalt i Helse Nord-gruppen. 3. Styret ber direktøren sørge for at grunnleggende holdninger til seniorer som ressurs søkes innarbeidet hos ledere og tillitsvalgte gjennom aktiv opplæring med fokus på en

8 personalpolitikk som både ivaretar medarbeiderkompetanse og sørger for tilrettelegging etter individuelle behov. 4. Styret ber om at det inngås senioravtaler fra og med slik saksfremlegget foreslår. Det må gis mulighet til å inngå avtaler med tilbakevirkende kraft til denne dato i løpet av høsten Styret ber direktøren bidra til at seniorpolitikken videreutvikles av et regionalt partssammensatt utvalg slik saksfremlegget foreslår. 6. Styret ber om at det rapporteres på innført seniorpolitikk gjennom årlig melding for 2009 og 2010, og om at det gjøres en evaluering av den gjennomførte seniorpolitikken innen utgangen av ST 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø ny strategi Behandling Styreleder tok innstillingen opp til avstemming: Enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til at det utredes om arealbehovene i Breivika kan løses gjennom realisering av to (og ikke tre) store byggeprosjekter; pasienthotellet og A-fløya. 2. Styret godkjenner at det på bakgrunn av denne saken utarbeides et mandat for konseptfaseplanlegging av A-fløya, og at SINTEF Helse innenfor allerede inngåtte rammeavtaler får i oppdrag å gjennomføre en helhetlig konseptfaseplanlegging for Narvik sykehus og A-fløya. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til at det utredes om arealbehovene i Breivika kan løses gjennom realisering av to (og ikke tre) store byggeprosjekter; pasienthotellet og A-fløya. 2. Styret godkjenner at det på bakgrunn av denne saken utarbeides et mandat for konseptfaseplanlegging av A-fløya, og at SINTEF Helse innenfor allerede inngåtte rammeavtaler får i oppdrag å gjennomføre en helhetlig konseptfaseplanlegging for Narvik sykehus og A-fløya. ST 48/2009 Kommunikasjonsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Adm.dir endret sin innstilling til punkt 2 slik: Styret vedtar og gir sin tilslutning til implementering av kommunikasjonsstrategien.

9 Styreleder tok opp ny innstilling til avstemming: Enstemmig vedtatt. Tre av de ansattes representanter fremmet følgende protokolltilførsel: Takhøyden i UNN må være høy. Ytringsfriheten skal ikke være innskrenket på noe tidspunkt selv om man kan henstille til lojalitet etter vedtak er fattet. Mai-Britt Martinsen, Hanne Frøyshov, Rune Moe. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer den foreslåtte kommunikasjonsstrategien som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål og innfri krav fra eier. 2. Styret gir sin tilslutning til implementering av den foreslåtte kommunikasjonsstrategien. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer den foreslåtte kommunikasjonsstrategien som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål og innfri krav fra eier. 2. Styret vedtar og gir sin tilslutning til implementering av kommunikasjonsstrategien. ST 49/2009 Undervisnings- og læringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Behandling Adm.dir endret sin innstilling til punkt 2 slik: Styret vedtar og gir sin tilslutning til implementering av undervisningsstrategien. Styreleder tok opp ny innstillingen til avstemming: Enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer den foreslåtte Strategi for undervisning og læring som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål på undervisningsområdet. 2. Styret gir sin tilslutning til implementering av den foreslåtte undervisningsstrategien. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer den foreslåtte Strategi for undervisning og læring som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål på undervisningsområdet. 2. Styret vedtar og gir sin tilslutning til implementering av undervisningsstrategien. ST 50/2009 Orienteringssaker

10 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssaken til etterretning. ST 51/2009 Referatsaker Følgende saker ble i tillegg utdelt i møtet: 1. til Primærhelsetjenesten fra klinikksjef Gry Andersen, diagnostisk klinikk, datert Drøftingsprotokoll av med foretakstillitsvalgte i forkant av styremøte Protokoll fra AMU møte Brev fra Norske kvinners sanitetsforening, Troms vedrørende sak om brystdiagnostisk tilbud i UNN, mottatt Brev fra Norske kvinners sanitetsforening, Narvik vedrørende sak om brystdiagnostisk tilbud i UNN, datert Vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. ST 52/2009 Eventuelt Ingen saker Møtet avsluttet kl 1450 Tromsø, 23. juni 2009 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Tirsdag 24. mars kl. 1600 og onsdag 25. mars 2015 kl. 0900 Møtested Scandic Havet, Bodø MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 8. mai kl. 09:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Johan Petter Barlindhaug

Detaljer

Møtereferat - Brukerutvalget unn hf

Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtereferat - Brukerutvalget unn hf Møtedato: 11. juni 2009 kl 10.15 15.30 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Tirsdag 27. mars 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 19. mars 2014 kl. 08:30 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. november 2012 Kl.: 10.30 til ca. 16.00 Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-82/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F.

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Personalavdelingen - arbeidsgiverseksjonen Styresak 14/09 Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Mentzoni Saksnr.: 2009/502 Dato: 23.02.2009 Dokumenter i saken:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer