FYLKENE I NORGE. NORVEÇ` N LLER Norveç co rafyas ve toplum tan t m. Norsk - Tyrkisk / Norveççe - Türkçe Kamil Øzerk. Støttemateriell Yardımcı kitap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKENE I NORGE. NORVEÇ` N LLER Norveç co rafyas ve toplum tan t m. Norsk - Tyrkisk / Norveççe - Türkçe Kamil Øzerk. Støttemateriell Yardımcı kitap"

Transkript

1 Norsk - Tyrkisk / Norveççe - Türkçe Kamil Øzerk FYLKENE I NORGE Norges geografi med samfunnsorientering NORVEÇ` N LLER Norveç co rafyas ve toplum tan t m Mitt navn / Benim ismim: Støttemateriell Yardımcı kitap

2 Kamil Özerk FYLKENE I NORGE - Norges geografi med samfunnsorientering NORVEÇ N LLER - Norveç co rafyas ve toplum tan t m Oslo 2005 Vi skal lære om Norges geografi og fylkene i Norge. Norge er vårt land. Vi skal lære mye om vårt land på alle de språkene vi kan.

3 3 FORORD FYLKENE I NORGE er et støttehefte til bruk i klasser med språklige minoriteter - først og fremst på klassetrinn. Heftet tar sikte på å lette innlæringen av grunnleggende kunnskaper om Norges geografi. Undertegnede er av den oppfatning at alle som bor i Norge trenger solide kunnskaper om Norges geografi. For å forstå medmennesker, sosiale hendelser, nyhetene og værmeldingen, for å kunne orientere seg om det som skjer og for å kunne delta i demokratiske prosesser og meningsutvekslinger i samfunnet, er kunnskaper om landets geografi viktig. Dette heftet baserer seg på en samfunnsgeografisk innfallsvinkel. Etter en innledningsdel tar heftet opp alle fylkene. Hvert fylke blir omtalt i tilknytning til sin plassering i landet. I presentasjonene av fylkene ble det lagt stor vekt på hva som kjennetegner de ulike fylkene og hva folk driver med og lever av. Norge er et langstrakt land. Det er store klimatiske forskjeller i Norge. Det er også visse variasjoner når det gjelder næringer og folks muligheter til arbeid og verdiskaping. Elever med norskspråklig bakgrunn og minoritetsspråklig bakgrunn trenger å få slike kunnskaper og lære de geografiske begrepene som bærer de kunnskapene. Fylkene i Norge har en norsk utgave og flere tospråklige utgaver. Til den norske utgaven og de tospråklige utgavene hører også et arbeidshefte til. Det er på norsk. Jeg er av den oppfatning at støttematerialet vil lette elevenes innlæring av grunnleggende begreper, ideer, perspektiver og kunnskaper. Støttematerialet vil også lette lærernes arbeid. I klasser med elever med forskjellige førstespråk kan lærere bruke ulike utgaver av heftet samtidig. Norsktalende elever kan få den norske utgaven og de tospråklige elevene få den aktuelle tospråklige utgaven. Arbeidsheftene er elevvennlige og læringsfokuserte: Læring av grunnleggende begreper og tilhørende ordforråd som bærer kunnskaper om deres nåværende hjemland. Jeg håper at heftene vil bidra til alle elevers læringsutbytte av geografifaglige kunnskaper. Slike kunnskaper vil ha positive sidevirkninger, da de også kan støtte opp under innholdsforståelsen og meningsdanningen i andre skolefag.

4 Fylkene i Norge og arbeidsheftet anbefales også til bruk i opplæringen av nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen og den videregående skolen. Voksne innvandrere kan også dra nytte av å bruke støttematerialet i voksenopplæringen. Videre tror jeg at heftene også er nyttig for minoritetsspråklige foreldre. For å kunne hjelpe barnas skolefaglige og språklige utvikling må de selv beherske de kunnskapene. Heftene gir gode muligheter til det. Fylkene i Norge vil bli kontinuerlig oppdatert. Boka er til flergangsbruk. Elevene bør derimot kunne skrive i arbeidsheftene for å kunne arbeide aktivt med lærestoffet. Tospråklig støttemateriell er ment som et viktig supplement til de eksisterende lærebøkene i skolen. Det å utvikle tospråklig støttemateriell handler om å tilpasse pedagogikken til målgruppens forutsetninger og behov. Det handler om å bidra til å styrke deres læringsmuligheter på skolen. Tospråklig støttemateriell er en håndsrekning til de minoritetsspråklige elevene. Det handler om å legge forholdene til rette for stillaspreget opplæring og lite grann hjelp i tide for å lette deres deltagelse i læreprosesser i skolefag. Tospråklig støttemateriell bygger på følgende pedagogiske filosofi: Å gi alle elever reelle muligheter til å ta i bruk sitt totale språklige repertoar for å konstruere og styrke deres kunnskapsmessige plattform og kognitiv-akademiske norskspråklige ferdigheter i sentrale temaområder i ulike skolefag. At heftene har ulike versjoner, men felles lærestoff, virker inkluderende og fellesskapsfremmende. De kan brukes av flere elevgrupper i en og samme gruppe eller klasse, eller i parallellgrupper eller klasser samtidig. Jeg er glad for at slike tospråklige hefter om Norges geografi er blitt tilgjengelig for minoritetsspråklige idet vi har hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. Etter min oppfatning har borgere krav på å få grunnleggende kunnskaper om jubilanten for å kunne være aktiv deltaker i festen både i 2005 og senere! Jeg håper at støttematerialet vil bli godt likt av lærere og elever. Undertegnede er åpen for konstruktive kommentarer og forbedringsforslag. 4

5 Tilbakemeldinger fra brukerne vil hjelpe alle medarbeidere, som jobber i de ulike delprosjektene for å utvikle tospråklig støttemateriell, for å forbedre produktene i tiden som kommer. Ressursheftene og arbeidsboka ble utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Vi retter en stor takk til dem for deres engasjement i opplæringen av språklige minoriteter og støtte. Jeg er av den oppfattning at feltet vil komme et viktig skritt videre når mer tospråklig støttemateriell blir gjort tilgjengelig for flere elevgrupper og lærere. En stor takk retter jeg også til forlagssjef Alf Bergli, Anne Beate Williamson og brahim Leblebicio lu for deres verdifulle støtte under arbeidet. Jeg ønsker lærere, elever og foreldre lykke til med bruk av støttematerialet. 5 Kamil Øzerk Prosjektleder

6 6 FYLKENE I NORGE Det er 19 fylker i Norge. Et fylke er et område i Norge. Hvert fylke er en del av Norge. Hvert fylke er et administrativt område. Norges offisielle navn er kongeriket Norge. Her er navnene på de 19 fylkene i Norge: Oslo Akershus Østfold Vestfold Telemark Buskerud Hedmark Oppland Øst-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I hvert fylke er det en fylkesmann. Fylkesmannen representerer staten i det fylket. Dette betyr at fylkesmannen er kongens og regjeringens representant i fylket. Fylkesmennene utnevnes av regjeringen. Noen av fylkesmennene er kvinner og noen er menn. Fylkesmannens kontor utfører tilsyn og behandler klagesaker. De sørger for at lovverket følges, og at folk får de offentlige tjenestene de har krav på. Noen felles tjenester er kommunens ansvar. Noen er fylkeskommunens ansvar. Disse tjenestene kalles offentlige tjenester. Hvert fylke har et fylkesvåpen - et symbol som viser til et velkjent trekk ved det fylket.

7 7 NORVEÇ N LLER Norveç te 19 tane il vard r. Her il Norveç in bir bölgesi demektir. Her ilin ayr bir yönetimi vard r. Norveç in resmi ismi Norveç K rall d r. Her ilde bir vali vard r. Vali devletin temsilcisidir. Du demektir ki her ilin valisi o ilde k ral ve hükümeti temsil eder. Norveççe fylke administrativ fylkesman konge regjering stat klagesak offentlig kommune fylkeskommune fylkesvåpen område lovverk representant Türkçe il yönetim vali k ral hükümet devlet ikayet konusu resmi, kamu belediye il idaresi il amblemi bölge kanunlar, kurallar temsilci Valilerin baz s kad nd r, baz s erkektir. Valilerin i levlerinin baz lar unlard r: Resmi i lerin yasalara uygun olarak yürütülmesine gözcülük etmek ikayetleri ele almak ve onlar inceleyip karara ba lamak llerde ve belediyelerde sunulan kamu hizmetlerinin halka ula mas na yard mc olmak Resmi kurumlara yasalar ve kurallar hakk nda bilgi vermek ve onlara rehberlik etmek. Her ilin bir amblemi bard r. Amblem o ilin önemli bir özelli ini simgeler.

8 8 Felles offentlige tjenester i hvert fylke I hvert fylke er det en fylkeskommunal administrasjon som har ansvaret for tjenester til dem som bor i fylket. Noen tjenester er det staten eller kommunene som yter. Disse tjenestene kalles offentlige tjenester. I hvert fylke velges det en fylkesordfører og fylkesting hvert fjerde år. De velges av innbyggerne i det fylket. Noen av de offentlige tjenestene finner vi i disse områdene: - Folkets helse og sykehus, Landbruk og skogforvaltning tannhelsetjeneste, sosiale tjenester - Videregående skoler Kollektivtrafikk, veier og kommunikasjon - Naturvern, naturbruk, Fiske og havbruk miljøvern - Skatter og avgifter Tollvesenet - Regional utvikling og Næringsutvikling planlegging - Kultur og kulturminnevern Pedagogisk-psykologisk rådgivning Fylkene pleier å samarbeide med hverandre for å gi gode tjenester til folket. Det samme gjelder også kommunene.

9 9 Her ildeki ortak kamu hizmetleri Her ilde bir il idaresi vard r. Bu il idaresi, o ilde ya ayanlara hizmet sunar. Bu hizmetlere kamu hizmeti denir. Ayr ca, bu hizmetlere il yönetimi hizmeti de denir. Her ilde dört y lda bir seçim yap l r. Seçimlerle halk taraf ndan bir il meclisi seçilir. Bu meclis de il yönetimi ba kan n seçer (fylkesordfører). l idarelerinin hizmet alanlar ndan baz lar unlard r: Sa l k hizmetleri: Hastahaneler, çocuk sa l merkezleri ve çocuklar için di sa l k hizmetleri, sosyal hizmetler Lise ve meslek liselerinde e itim Do ay, do al kaynaklar ve çevreyi koruma Vergilendirme i leri Bölgesel kalk nma ve planlama Kültürel hizmetler verme ve kültürel kal t m /miras koruma Tar m i leri ve orman idaresi Toplu ta mac l k, yollar ve ula m Bal kç l k ve deniz kaynaklar n kullanma Gümrük i leri alanlar n geli tirme Bölge halk na yasalarla ilgili bilgi verme l idareleri birbirleri ile i birli i yaparak yukar daki hizmetlerin halka ula mas n sa lar. Birbirleri ile i birli i yapmak belediyeler için de geçerlidir. Norveççe Türkçe fylkeskommune il idaresi tjeneste hizmet offentlig kamu hizmeti tjeneste fylkeskommunal il yönetimi tjeneste hizmeti fylkesordfører il yönetimi ba kan kommune belediye samarbeid i birli i

10 10 RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å finne hvor et sted ligger. Vi bruker også retningene for å finne veier. Det er viktig for flykapteiner, båtkapteiner, sjåfører, jegere, turgående og skigående å vite eksakt hvilken retning de beveger seg i. Når vi kan retningene, kan vi forstå muntlige og skriftlige informasjoner hvor retninger nevnes. Når vi hører på nyhetene og værmeldinger er det lettere å forstå innholdet i det som sies, hvis vi kan retningene. Det instrumentet som hjelper oss å finne retningene, heter kompass.

11 11 YÖNLER Dört tane ana yön vard r: Do u, Bat, Kuzey ve Güney. Türkçe de ana yönlerin aras ndaki yönlere ara yönler diyoruz: Kuzeydo u, Kuzeybat, Güneydo u ve Güneybat. Yönleri kullanarak bir yerin veya bir eyin nerede oldu unu buluruz. Yolumuzu da yönler yard m yle buluruz. Yönlerimizi bulmaya yard mc olan alete pusula denir. Uçak pilotlar, gemi kaptanlar, oförler, avc lar, ormanda yürüyü e ç kanlar, kaya a gidenler de pusulan n yard m yle nereye gittiklerini, nerede olduklar n kolayca bulabiliyorlar. Yönleri bildi imiz zaman haberleri ve hava raporunu daha kolay anlar z.

12 12 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet Hvilke fylker ligger i de ulike landsdelene? NORGES LANDSDELER Østlandet Vestlandet Sørlandet Midt-Norge Nord-Norge NORGES FYLKER Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Aust-Agder, Vest-Agder Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nordland, Troms, Finnmark

13 13 NORVEÇ N BÖLGELER Norveç 19 tane ile ayr lm t r. Ayr ca Norveç te be tane de co rafi bölge vard r. Bu bölgelerin isimleri, ülkenin hangi yönünde oldu u ile ilgilidir. Ülkenin bölgeleri: Norveççe Türkçe Østlandet Vestlandet Sørlandet Midt-Norge Nord-Norge Do u Norveç Bat Norveç Güney Norveç Orta Norveç Kuzey Norveç Hangi il hangi bölgededir? ÜLKEN N BÖLGELER Do u Norveç Bat Norveç Güney Norveç Orta Norveç Kuzey Norveç LLER Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud ve Telemark Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane ve Møre og Romsdal Aust-Agder ve Vest-Agder Sør-Trøndelag ve Nord-Trøndelag Nordland, Troms ve Finnmark

14 14 NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Norge er et land i Nord-Europa. Norge kalles et nordisk land. Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island kalles de nordiske landene. Norge, Danmark og Sverige har også et annet felles navn. De Russland kalles skandinaviske land. Norge har flere naboland. I den nordlige delen av landet har Norge grenser mot Russland og Finland. Øst for Norge ligger Sverige. Sverige har den lengste grensen mot Norge. Mellom Norge og Danmark og mellom Norge og Island går territorialgrensen i havet. Verden er delt i to halvkuler. Den midterste delelinjen heter Ekvator. Den delen av verden som ligger nord for Ekvator heter den nordlige halvkulen. Den delen av verden som ligger sør for Ekvator heter den sørlige halvkulen. Det nordligste punktet i verden heter Nordpolen. Det sørligste punktet i verden heter Sydpolen/Sørpolen. Mellom Norge og Nordpolen har Norge en stor øygruppe som heter Svalbard. Jan Mayen er en øy som ligger 600 km nord for Island. Mellom Norge og Svalbard er det også en øy som heter Bjørnøya. Øyene hører til Norge.

15 15 NORVEÇ HAKKINDA BAZI ÖNEML B LG LER Norveç kuzey Avrupa da olan bir ülkedir. Bu nedenle Norveç e kuzey ülkesi (nordisk land) veya kuzey Avrupa ülkesi (Nord europeisk land) de deniyor. Norveç, sveç, Danimarka, Finlandiya ve zlanda kuzey Avrupa ülkeleri (Norden) olarak tan mlan yor. Ayr ca Norveç, sveç ve Danimarka n n ortak bir ad vard r: skandinav ülkeleri. Rusya, Finlandiya ve sveç ile Norveç aras nda karadan s n r vard r. Ülkenin do usunda sveç bulunuyor. Norveç in sveç ile olan s n r en uzun kara s n r d r. Norveç ile Danimarka ve zlanda aras nda karadan s n r yoktur. Dünyam z iki yar m küreye ayr lm t r: Kuzey yar m küresi ve Güney yar m küresi. Ekvator dünyam z kuzey ve güney diye ay ran bir çizgidir. Dünya n n en kuzeydeki noktas na Kuzey Kutbu, en güneydeki noktas na da Güney Kutbu deniyor. Norveç ile Kuzey Kutbu aras nda bir adalar toplulu u vard r. Bu adalar toplulu unun ad Svalbard d r. zlanda n n 600 km kadar kuzeyinde de Norveç e ait bir ada vard r. Bu adan n ad Jan Mayen adas d r.

16 16 Nedenfor ser du en globus. På globusen er Ekvator, den nordlige halvkulen, den sørlige halvkulen, Norge, Nordpolen og Sydpolen markert med piler. Nordpolen Norge GLOBUS Ekvator Sydpolen Jorda går rundt sin egen akse fra vest mot øst. Da oppstår dag og natt. Jorda beveger seg også rundt sola. Da får vi ulike årstider: vår, sommer, høst og vinter. VÅR SOMMER HØST VINTER mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar

17 17 A a da resimde bir küre görüyorsunuz. Küre üzerinde Ekvator, Kuzey yar m küresi, Güney yar m küresi, Norveç, Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu oklarla gösterilmektedir. Kuzey Kutbu Norveç KÜRE Ekvator Güney Kutbu Dünyam z kendi ekseni etraf nda bat dan do uya do ru dönüyor. Bu dönmeyle gece ve gündüz ortaya ç k yor. Dünyam z ayr ca Güne in etraf nda da dönüyor. Bu dönü ten de mevsimler olu uyor. Norveççe Vår Sommer Høst Vinter Türkçe lkbahar Yaz Sonbahar K

18 NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM FYLKENE I NORGE 18 Oslo og Akershus er to fylker på Østlandet. Oslo både et fylke, en kommune og en by, er hovedstaden i Norge. Akershus er et fylke hvor storparten av området ligger rundt Oslo. Oslo og Akershus har en felles fylkesmann. Finnmark Østfold Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Oslo og Akershus Oslo og Akershus har til sammen rundt en million innbyggere. De er folkerike fylker. Andre fylker har få innbyggere i forhold til arealet. Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold grenser mot nabolandet Sverige. Vest-Agder er det fylket som ligger lengst sør i landet. Finnmark er det nordligste fylket. Finnmark grenser mot Russland og Finland. I Finnmark, Troms og Nordland kan man se midnattssola om sommeren. På kartet kan du se at Nordland er et smalt og langstrakt fylke, det lengste i landet.

19 NORVEÇ TEK LLER HAKKINDA BAZI ÖNEML B LG LER 19 Oslo ve Akershus ülkenin do u bölgesinde bulunan iki ildir. Oslo, Norveç in ba ehridir (ba kent). Akershus ilinin büyük bir bölümü Oslo nun çevresindedir. Oslo ve Akershus illerinin ortak bir valisi vard r. Oslo ve Akershus illerinin toplam nüfusu bir milyon civar ndad r. Bu iki il ülkenin en kalabal k illeridir. Norveççe fylke hovedstad felles innbyggertall folkerike lang lengst grense naboland øst østligst vest vestligst nord nordligst sør sørligst midtnattssol Türkççe il ba ehir, ba kent ortak nüfus say s kalabal k uzun en uzun s n r kom u ülke do u en do udaki bat en bat daki kuzey en kuzeydeki güney en güneydeki geceyar s güne i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus ve Østfold illeri sveç ile s n r kom usudur. Nordland ülkenin en uzun ilidir. Vest-Agder ülkenin en güneyinde olan bir ildir. Finnmark ülkenin en kuzeyindeki ildir. Finnmark n Rusya ve Finlandiya ile ortak s n r vard r. Nordland, Troms ve Finnmark illerinde yaz mevsiminde geceyar s güne ini görebiliyorsunuz.

20 20 Norges areal og befolkning Arealet til kongeriket Norge: km 2 Arealet til hovedlandet: km 2 Svalbard og Jan Mayen er to øygrupper som hører til Norge. Arealet til Svalbard og Jan Mayen til sammen km 2 Befolkningstall i Norge og Norges naboland: Landets navn Befolkningstall/ populasjon Norge circa Danmark circa Sverige circa Finland circa Island circa Russland circa Når vi leser om Norges geografi, møter vi forskjellige navn som beskriver ulike karakteristiske trekk ved landet. Det er viktig å forstå hva de forskjellige ordene, begrepene og uttrykkene betyr. De hjelper oss å forstå bøkenes innhold, avisenes omtale av hendelser i landet, hva som sies i nyhetene og i TV-programmer. Disse ordene er viktig å kunne: sjø fjell by dyrkbar jord havn innsjø fjelltopp tettsted skogsområde lufthavn elv dyrkemark boområde hytteområde sjøhavn bekk slette fylke havområde fiskevær foss dal platå alpinområde åker myr vidde tundra jaktområde vei vassdrag skog kyst nasjonal- motorvei park isbre halvøy strede bukt jernbane

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng.

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder

Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder Kaja Reegård, Jon Rogstad og Kristian Rose Tronstad Fafo-notat 20xx:xx Fafo ISSN 0804-5135

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt

Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt SOM ELEVENE SER DET Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevinspektørene i 2005 Revidert utgave Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Rapport fra Forskningskampanjen 2014 Ta tempen på språket!

Rapport fra Forskningskampanjen 2014 Ta tempen på språket! Rapport fra Forskningskampanjen 2014 Ta tempen på språket! Forord Forskningskampanjen 2014 handlet om språk. Forskere ved Universitetet i Oslo utviklet kampanjen og vil bruke resultatene videre i sin forskning.

Detaljer

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200702708-92 Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.05.2009 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Politikk og demokrati

Politikk og demokrati 01Samfunnsfag 040506 08-05-06 11:03 Side 5 1 Politikk og demokrati Mål for opplæringen er at eleven skal kunne r gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer