Kamil Øzerk FYLKENE I NORGE. Norges geografi med samfunnsorientering. Norsk. Mitt navn. Støttemateriell.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kamil Øzerk FYLKENE I NORGE. Norges geografi med samfunnsorientering. Norsk. Mitt navn. Støttemateriell. www.kolofon.com"

Transkript

1 Norsk Kamil Øzerk FYLKENE I NORGE Norges geografi med samfunnsorientering Mitt navn Støttemateriell

2 Kamil Øzerk FYLKENE I NORGE - Norges geografi med samfunnsorientering Oslo 2005 Vi skal lære om Norges geografi og fylkene i Norge. Norge er vårt land. Vi skal lære mye om vårt land på alle de språkene vi kan.

3 3 FORORD FYLKENE I NORGE er et støttehefte til bruk i klasser med språklige minoriteter - først og fremst på klassetrinn. Heftet tar sikte på å lette innlæringen av grunnleggende kunnskaper om Norges geografi. Undertegnede er av den oppfatning at alle som bor i Norge trenger solide kunnskaper om Norges geografi. For å forstå medmennesker, sosiale hendelser, nyhetene og værmeldingen, for å kunne orientere seg om det som skjer og for å kunne delta i demokratiske prosesser og meningsutvekslinger i samfunnet, er kunnskaper om landets geografi viktig. Dette heftet baserer seg på en samfunnsgeografisk innfallsvinkel. Etter en innledningsdel tar heftet opp alle fylkene. Hvert fylke blir omtalt i tilknytning til sin plassering i landet. I presentasjonene av fylkene ble det lagt stor vekt på hva som kjennetegner de ulike fylkene og hva folk driver med og lever av. Norge er et langstrakt land. Det er store klimatiske forskjeller i Norge. Det er også visse variasjoner når det gjelder næringer og folks muligheter til arbeid og verdiskaping. Elever med norskspråklig bakgrunn og minoritetsspråklig bakgrunn trenger å få slike kunnskaper og lære de geografiske begrepene som bærer de kunnskapene. Fylkene i Norge har en norsk utgave og flere tospråklige utgaver. Til den norske utgaven og de tospråklige utgavene hører også et arbeidshefte til. Det er på norsk. Jeg er av den oppfatning at støttematerialet vil lette elevenes innlæring av grunnleggende begreper, ideer, perspektiver og kunnskaper. Støttematerialet vil også lette lærernes arbeid. I klasser med elever med forskjellige førstespråk kan lærere bruke ulike utgaver av heftet samtidig. Norsktalende elever kan få den norske utgaven og de tospråklige elevene få den aktuelle tospråklige utgaven. Arbeidsheftene er elevvennlige og læringsfokuserte: Læring av grunnleggende begreper og tilhørende ordforråd som bærer kunnskaper om deres nåværende hjemland. Jeg håper at heftene vil bidra til alle elevers læringsutbytte av geografifaglige kunnskaper. Slike kunnskaper vil ha positive sidevirkninger, da de også kan støtte opp under innholdsforståelsen og meningsdanningen i andre skolefag.

4 Fylkene i Norge og arbeidsheftet anbefales også til bruk i opplæringen av nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen og den videregående skolen. Voksne innvandrere kan også dra nytte av å bruke støttematerialet i voksenopplæringen. Videre tror jeg at heftene også er nyttig for minoritetsspråklige foreldre. For å kunne hjelpe barnas skolefaglige og språklige utvikling må de selv beherske de kunnskapene. Heftene gir gode muligheter til det. Fylkene i Norge vil bli kontinuerlig oppdatert. Boka er til flergangsbruk. Elevene bør derimot kunne skrive i arbeidsheftene for å kunne arbeide aktivt med lærestoffet. Tospråklig støttemateriell er ment som et viktig supplement til de eksisterende lærebøkene i skolen. Det å utvikle tospråklig støttemateriell handler om å tilpasse pedagogikken til målgruppens forutsetninger og behov. Det handler om å bidra til å styrke deres læringsmuligheter på skolen. Tospråklig støttemateriell er en håndsrekning til de minoritetsspråklige elevene. Det handler om å legge forholdene til rette for stillaspreget opplæring og lite grann hjelp i tide for å lette deres deltagelse i læreprosesser i skolefag. Tospråklig støttemateriell bygger på følgende pedagogiske filosofi: Å gi alle elever reelle muligheter til å ta i bruk sitt totale språklige repertoar for å konstruere og styrke deres kunnskapsmessige plattform og kognitiv-akademiske norskspråklige ferdigheter i sentrale temaområder i ulike skolefag. At heftene har ulike versjoner, men felles lærestoff, virker inkluderende og fellesskapsfremmende. De kan brukes av flere elevgrupper i en og samme gruppe eller klasse, eller i parallellgrupper eller klasser samtidig. Jeg er glad for at slike tospråklige hefter om Norges geografi er blitt tilgjengelig for minoritetsspråklige idet vi har hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. Etter min oppfatning har borgere krav på å få grunnleggende kunnskaper om jubilanten for å kunne være aktiv deltaker i festen både i 2005 og senere! Jeg håper at støttematerialet vil bli godt likt av lærere og elever. Undertegnede er åpen for konstruktive kommentarer og forbedringsforslag. 4

5 Tilbakemeldinger fra brukerne vil hjelpe alle medarbeidere, som jobber i de ulike delprosjektene for å utvikle tospråklig støttemateriell, for å forbedre produktene i tiden som kommer. Ressursheftene og arbeidsboka ble utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Vi retter en stor takk til dem for deres engasjement i opplæringen av språklige minoriteter og støtte. Jeg er av den oppfattning at feltet vil komme et viktig skritt videre når mer tospråklig støttemateriell blir gjort tilgjengelig for flere elevgrupper og lærere. En stor takk retter jeg også til forlagssjef Alf Bergli, Anne Beate Williamson og brahim Leblebicio lu for deres verdifulle støtte under arbeidet. Jeg ønsker lærere, elever og foreldre lykke til med bruk av støttematerialet. 5 Kamil Øzerk Prosjektleder

6 7 FYLKENE I NORGE Det er 19 fylker i Norge. Et fylke er et område i Norge. Hvert fylke er en del av Norge. Hvert fylke er et administrativt område. Norges offisielle navn er kongeriket Norge. Her er navnene på de 19 fylkene i Norge: Oslo Akershus Østfold Vestfold Telemark Buskerud Hedmark Oppland Øst-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I hvert fylke er det en fylkesmann. Fylkesmannen representerer staten i det fylket. Dette betyr at fylkesmannen er kongens og regjeringens representant i fylket. Fylkesmennene utnevnes av regjeringen. Noen av fylkesmennene er kvinner og noen er menn. Fylkesmannens kontor utfører tilsyn og behandler klagesaker. De sørger for at lovverket følges, og at folk får de offentlige tjenestene de har krav på. Noen felles tjenester er kommunens ansvar. Noen er fylkeskommunens ansvar. Disse tjenestene kalles offentlige tjenester. Hvert fylke har et fylkesvåpen - et symbol som viser til et velkjent trekk ved det fylket.

7 8 Felles offentlige tjenester i hvert fylke I hvert fylke er det en fylkeskommunal administrasjon som har ansvaret for tjenester til dem som bor i fylket. Noen tjenester er det staten eller kommunene som yter. Disse tjenestene kalles offentlige tjenester. I hvert fylke velges det en fylkesordfører og fylkesting hvert fjerde år. De velges av innbyggerne i det fylket. Noen av de offentlige tjenestene finner vi i disse områdene: - Folkets helse og sykehus, Landbruk og skogforvaltning tannhelsetjeneste, sosiale tjenester - Videregående skoler Kollektivtrafikk, veier og kommunikasjon - Naturvern, naturbruk, Fiske og havbruk miljøvern - Skatter og avgifter Tollvesenet - Regional utvikling og Næringsutvikling planlegging - Kultur og kulturminnevern Pedagogisk-psykologisk rådgivning Fylkene pleier å samarbeide med hverandre for å gi gode tjenester til folket. Det samme gjelder også kommunene.

8 9 RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å finne hvor et sted ligger. Vi bruker også retningene for å finne veier. Det er viktig for flykapteiner, båtkapteiner, sjåfører, jegere, turgående og skigående å vite eksakt hvilken retning de beveger seg i. Når vi kan retningene, kan vi forstå muntlige og skriftlige informasjoner hvor retninger nevnes. Når vi hører på nyhetene og værmeldinger er det lettere å forstå innholdet i det som sies, hvis vi kan retningene. Det instrumentet som hjelper oss å finne retningene, heter kompass.

9 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet Hvilke fylker ligger i de ulike landsdelene? NORGES LANDSDELER Østlandet Vestlandet Sørlandet Midt-Norge Nord-Norge NORGES FYLKER Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Aust-Agder, Vest-Agder Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nordland, Troms, Finnmark

10 11 NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Norge er et land i Nord-Europa. Norge kalles et nordisk land. Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island kalles de nordiske landene. Norge, Danmark og Sverige har også et annet felles navn. De Russland kalles skandinaviske land. Norge har flere naboland. I den nordlige delen av landet har Norge grenser mot Russland og Finland. Øst for Norge ligger Sverige. Sverige har den lengste grensen mot Norge. Mellom Norge og Danmark og mellom Norge og Island går territorialgrensen i havet. Verden er delt i to halvkuler. Den midterste delelinjen heter Ekvator. Den delen av verden som ligger nord for Ekvator heter den nordlige halvkulen. Den delen av verden som ligger sør for Ekvator heter den sørlige halvkulen. Det nordligste punktet i verden heter Nordpolen. Det sørligste punktet i verden heter Sydpolen/Sørpolen. Mellom Norge og Nordpolen har Norge en stor øygruppe som heter Svalbard. Jan Mayen er en øy som ligger 600 km nord for Island. Mellom Norge og Svalbard er det også en øy som heter Bjørnøya. Øyene hører til Norge.

11 12 Nedenfor ser du en globus. På globusen er Ekvator, den nordlige halvkulen, den sørlige halvkulen, Norge, Nordpolen og Sydpolen markert med piler. Nordpolen Norge GLOBUS Ekvator Sydpolen Jorda går rundt sin egen akse fra vest mot øst. Da oppstår dag og natt. Jorda beveger seg også rundt sola. Da får vi ulike årstider: vår, sommer, høst og vinter. VÅR SOMMER HØST VINTER mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar

12 13 NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM FYLKENE I NORGE Oslo og Akershus er to fylker på Østlandet. Oslo både et fylke, en kommune og en by, er hovedstaden i Norge. Akershus er et fylke hvor storparten av området ligger rundt Oslo. Oslo og Akershus har en felles fylkesmann. Finnmark Østfold Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Oslo og Akershus Oslo og Akershus har til sammen rundt en million innbyggere. De er folkerike fylker. Andre fylker har få innbyggere i forhold til arealet. Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold grenser mot nabolandet Sverige. Vest-Agder er det fylket som ligger lengst sør i landet. Finnmark er det nordligste fylket. Finnmark grenser mot Russland og Finland. I Finnmark, Troms og Nordland kan man se midnattssola om sommeren. På kartet kan du se at Nordland er et smalt og langstrakt fylke, det lengste i landet.

13 14 Norges areal og befolkning Arealet til kongeriket Norge: km 2 Arealet til hovedlandet: km 2 Svalbard og Jan Mayen er to øygrupper som hører til Norge. Arealet til Svalbard og Jan Mayen til sammen km 2 Befolkningstall i Norge og Norges naboland: Landets navn Befolkningstall/ populasjon Norge circa Danmark circa Sverige circa Finland circa Island circa Russland circa Når vi leser om Norges geografi, møter vi forskjellige navn som beskriver ulike karakteristiske trekk ved landet. Det er viktig å forstå hva de forskjellige ordene, begrepene og uttrykkene betyr. De hjelper oss å forstå bøkenes innhold, avisenes omtale av hendelser i landet, hva som sies i nyhetene og i TV-programmer. Disse ordene er viktig å kunne: sjø fjell by dyrkbar jord havn innsjø fjelltopp tettsted skogsområde lufthavn elv dyrkemark boområde hytteområde sjøhavn bekk slette fylke havområde fiskevær foss dal platå alpinområde åker myr vidde tundra jaktområde vei vassdrag skog kyst nasjonal- motorvei park isbre halvøy strede bukt jernbane

14 15 NOEN FAKTA OM NORGE Det er en del spesielle informasjoner om Norge som er nyttig å kunne: Høyeste fjelltopper: Navn Galdhøpiggen Glittertind Snøhetta Kjennetegn Norges høyeste fjell. Fjelltoppen ligger 2469 meter over havet (moh). Norges nest høyeste fjell. Fjelltoppen ligger 2464 meter over havet (moh) Snøhetta: Norges tredje høyeste fjell. Fjelltoppen ligger 2286 meter over havet Norge er et fjellrikt land med mange flotte og storslagne fjellområder som turister gjerne besøker for å få gode naturopplevelser. Største innsjøer: Navn Mjøsa Røsvatnet Femunden Kjennetegn Norges største innsjø Norges nest største innsjø Norges tredje største innsjø. Vann betyr mye for mennesker, dyr og planter. Innsjøer er viktige vannressurser. I innsjøer er det fisk. Fisk er sunt å spise. Det er mange store og små innsjøer i Norge. De er viktige for livet og naturen i landet.

15 16 Største isbreer: Navn Kjennetegn Jostedalsbreen Areal: 487 km 2 Svartisen Areal: 369 km 2 Folgefonna Areal: 203 km 2 En isbre er et område med is og snø hele året. Isbreene er noen av de mest attraktive områdene for turister i Norge. Lengste elver: Navn Glomma Iesjohka er en del av Tanavassdraget (Tanaelva) Numedalslågen (eller Lågen) Kjennetegn Norges lengste elv Lengde: 600 km Norges nest lengste elv Lengde: 349 km Norges tredje lengste elv Lengde: 336 km Det er mange korte og lange elver i Norge. I noen av elvene er det mye fisk. Tanaelva er kjent for sin laks. Lågen er også rik på laks. Men det finnes også andre fiskeslag i elvene. I noen elver er det bygget vannkraftverk. De kalles også hydroelektrisk sentral. Vannkraftverkene skaffer oss elektrisitet. For å kunne ta vare på naturen er det viktig å ikke ødelegge elvene ved å bygge for mange vannkraftverk.

16 17 Lengste fjorder: Navn Sognefjorden Hardangerfjorden Trondheimsfjorden Kjennetegn Norges lengste fjord Lengde: 204 km (Verdens lengste fjord) Norges nest lengste fjord Lengde: 179 km Norges tredje lengste fjord Lengde: 130 km Norge er det landet i Europa som har flest fjorder. De vakre fjordene er populære turistmål. Fjordene beskytter områdene langs kysten mot sterk kulde, sterk vind og høye bølger. I fjordene og fjordområdene er det derfor mye fiskeindustri. Mange fiskeanlegg produserer fisk i flytende bassenger. De kalles oppdrettsanlegg. Fiskeproduksjonen i norske fjorder har gjort Norge til et stort fiske-eksporterende land. Norge har store inntekter fra salg av fisk til utlandet. EUlandene, USA, Japan, Kina og Tyrkia er land som kjøper mye fisk fra Norge. Største byer: Navn Oslo Bergen Trondheim Kristiansand Tromsø Drammen Stavanger Kjennetegn Innbyggertallet i byene varierer fra år til år.

17 18 I Norge er det mange byer, men ingen er veldig store. Oslo er den største byen i landet. Oslo har rundt innbyggere. De andre byene har færre innbyggere, men innbyggertallet i byene øker fra år til år. Folk flytter til byene fordi det er større muligheter der enn på landet til å studere, finne seg jobb og nyte de ulike tilbudene når det gjelder kulturlivet, som å gå på kino, teater, opera, konserter, revyer og restauranter. I de store byene i Norge, spesielt i Oslo, er det mange populære innvandrerrestauranter, matvarebutikker med varer fra innvandrernes tidligere hjemland, og frukt- og grønnsaksbutikker med et stort utvalg av ferske varer. Ytterpunkter på fastlandet: Navn og kjennetegn Nordkapp ligger i Nordkapp kommune i Finnmark fylke. Det er Norges nordligste punkt. Lindesnes: Det er en halvøy i Lindesnes kommune i Vest-Agder fylke. Det er Norges sørligste punkt. Vardø er Norges østligste by. Hornøya ligger litt utenfor byen Vardø i Finnmark fylke. Hornøya er Norges østligste punkt. Utvær er Norges vestligste punkt. Det ligger i landets minste kommune som heter Solund kommune. Kommunen ligger i Sogn og Fjordane fylke. Norge er et langstrakt land. Det er det lengste landet i Europa. Fra den sørligste til den nordligste delen av Norge er det like langt som fra Oslo til Istanbul. Nordkapp er et av landets mest attraktive turistmål.

18 Nordkapp ligger i Finnmark fylke. Der er det midnattssol rundt to måneder i året om sommeren. Om vinteren kan man ikke se sola på rundt to måneder. Navn Kjennetegn Største Skykkjedalsfossen Rundt 300 meter fosser Tyssestrengene Rundt 300 meter (vannfall): Ringedalsfossen Rundt 160 meter Fossene er også noen av de skjønneste naturrikdommene som finnes i Norge. Fossene betyr mye for livet i nærområdene og for Norge. 19 Største kommuner i Norge etter folketall Norge har 19 fylker og rundt 430 kommuner. Innbyggertallet i kommunene varierer sterkt. Noen kommuner har over innbyggere, andre har bare noen få tusen innbyggere. Noen kommuner har store arealer, noen små. Her er de 12 kommunene som har flest innbyggere. Kommune Landareal i km 2 Folkemengde (runde tall) Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Fredrikstad Tromsø Sandnes Drammen Asker Skien

19 20 Folketallet i kommunene forandrer seg. Noen flytter inn, og noen flytter ut. Fødselstallene og dødsfallene påvirker også folketallet i kommunene. Som dere ser, er det store forskjeller mellom de største kommunene når det gjelder arealet. Tromsø er en stor kommune både i folketall og areal. Guovdegeaidnu/Kautokeino er den største kommunen i Norge når det gjelder areal, men det er bare rundt 3000 innbyggere i kommunen. Tallet på kommuner i Norge gikk nylig ned, fordi noen nabokommuner har slått seg sammen. Kommunene har til oppgave å skaffe offentlige tjenester til sine innbyggere. De kalles også kommunale tjenester. Noen av de offentlige tjenester som kommunene gir til sine innbyggere er følgende: Noen av de kommunale tjenestene: Grunnskoler Barnehager Barne- og ungdomspsykiatri Tiltak for funksjonshemmede Pedagogisk-psykologisk tjeneste Renovasjon og renhold Belysning, park og idrett Bibliotek Tannhelsetjeneste Informasjon til turister Musikkskoler og kulturtilbud Helsestasjoner Legevakt Pleie og omsorg, eldrehjem, sykehjem, hjemmehjelp Ligningskontor Utbygging og vedlikehold av veier Byplanlegging Vann og kloakk Kollektiv transport Tilsyn til og regulering av handelsvirksomheten i byen Trafikk og gateskilt