Organisasjon. Styrets sammensetning. Ny styringsmodell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon. Styrets sammensetning. Ny styringsmodell"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Organisasjon Romerike Krisesenter, RKS, har i 30 år vært en frivillig medlemsorganisasjon, partpolitisk og livssynsnøytralt uavhengig. Organisasjonen var bygget opp etter prinsippet flat struktur. Det vil si at alle medlemmene hadde likt ansvar og mulighet til innflytelse. RKS øverste organ var fellesmøte, FM. For å imøtekomme den nye krisesenterloven som ble innført pr , besluttet FM å gå til ansette av en daglig leder. Siste årsmøte med flat struktur som organisasjonsform ble avholdt , da ble ny daglig leder, Eva Bjøreng, ønsket velkommen. 1. april 2010 var hun på plass i denne stillingen. Fram til ny styringsmodell var endelig fastsatt, ble det bestemt at det sittende styret skulle være det organet hvor daglig leder skulle rapportere. Styrets sammensetning Styrets leder: Ordfører Lisbet Lofthus Gabrielsen, Fet Nestleder: Ordfører Hanne Bakke von Clemm, Gjerdrum Sosialsjef Lars Uglem, Lørenskog Økonomisjef Erik Nafstad, Skedsmo Øystein Olsen, Skedsmo, styrets sekretær Fra Romerike Krisesenter: Sissel Ryen Gerd Myklebust Synnøve Wålbakken Regina Post Vararepresentanter Lisbeth Diesen Anne Lise Floberghagen Etter Daglig leder Eva Bjøreng Styret har hatt 4 styremøter i De viktigste sakene har vært ansettelsen av daglig leder, søknad om økonomisk bistand fra Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet angående tilrettelegging av senteret etter lovpålegget. Få på plass ny styringsmodell og ansette barnefaglig ansvarlig. Ny styringsmodell På styrets anmodning var laget en utredning av Kommunenes Sentralforbund om mulige styringsmodeller for krisesenteret, et IKS (interkommunalt selskap) eller en vertskommunemodell. Utredningen ble sendt til de 14 samarbeidskommunene på Romerike. Meningene var delte ute i kommunene og resultatet ble 50% for IKS og 50% for vertskommunemodellen. I en fornyet runde, ved slutten av året, samlet romerikskommunene seg om en IKS-modell. 3 3

2 Årsrapport 2010 Samarbeidskommuner Skedsmo kommune har vært vertskommune. De andre samarbeidskommunene er Aurskog- Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Sørum og Ullensaker. Krisesenterloven av 2010 Alle kommuner skal ha et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner Krisesentertilbudet skal omfatte: - et botilbud, et dagtilbud og en døgnåpen krisetelefon - oppfølging i reetableringsfasen Krisesenterene finansieres fra 2010 med økte rammetilskudd til kommunene Krisesentersekretariatet I 2010 er 34 krisesentre/telefoner tilsluttet sekretariatet. Krisesentersekretariatet ble etablert i 1994, og har vært finansiert ved at medlemssentrene betalte 1,5 % av sine budsjetter. Sekretariatet arbeider med å sette problemstillingen til mishandlete og/eller voldtatte kvinner på dagsorden. Romerike Krisesenter er medlem av sekretariatet. Økonomi Ved at loven ble innført ble også finansieringsordningen endret. Tidligere har Staten dekket 80% og kommunene 20% av driftsbudsjettet. Fra 2010 ville kommunene få øverført rammetilskudd fra Staten for selv å dekke kostnadene. Økonomisjef Erik Nafstad og økonomirådgiver Øystein Olsen, Skedsmo kommune, har vært ansvarlige for å sette opp budsjett og fordelingsnøkkel av kostnadene for belastning av samarbeidskommunene. Skedsmo kommune har hatt økonomi-og regnskapsfunskjonen for RKS. Regnskapet er blitt revidert av Nedre Romerike Distriktsrevisjon. Ansatte I 2010 har det vært ansatt tre primærkontakter, fordelt på to i 100 % stillinger og en i 50 % stilling. 1. april tiltrådte daglig leder Eva Bjøreng. 1. desember tiltrådte barnefaglig ansvarlig Anne Cesilie Nyborg. En renholder jobber seks timer i uka. En lekeonkel jobbet frem til sommeren i 1/5 stilling. Lekeonkel og renholder har kommunal tariff, dagarbeiderne har avtalt lønn. De ansatte er yrkesskadeforsikret i If Skadeforsikring. Alle ansatte er medlem av kollektiv pensjonsordning. 4 4

3 Årsrapport 2010 Krisesenterlokalene RKS har en bolig på 585 m2 fordelt på åtte beboelsesrom med egne bad og toalett. Alle rom er tilrettelagt for funksjonshemmede. Beboerne bor i kollektiv med felles oppholdsrom, kjøkken og vaskerom. Det er eget lekerom for barna. Ungdommene har også sitt eget rom med TV og data. I tillegg er det soverom for vaktene, og to kontorer. Boligen ligger landlig til med eget uteareal, lekeapparater og dukkestue. Lokalene er leiet av Skedsmo kommune, på en midlertidig avtale. Boligen ligger i et område med dårlig offentlig kommunikasjon. Det er heller ingen butikker i nærområdet. Bygging av nytt krisesenter Kommunene vedtok bygging av nytt krisesenter i Prosjektet ble midlertidig stoppet i påvente av endrede vilkår i krisesenterets organisering og struktur ved ny lov. Prosjektet vil bli gjenopptatt når den nye styringsmodellen er på plass. Nora Stiftelsen har derfor hatt liten aktivitet i Daglig leder, Eva Bjøreng, har erstattet Elin Udnes som sekretær for stiftelsens styre. Øvrige representanter har vært: Inger Beate Otterlei styremedlem i Norastiftelsen. Tove Hammervik og Turid Myklebust har vært varamedlemmer. Intern opplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter Intern opplæring Informasjon i selvmordsforebygging, ved Alternativ til Vold, alle ansatte /vakter Informasjon om jus og rettigheter, advokat Ulstrup og Vagle, alle ansatte / vakter Kompetanseheving Fire personer har deltatt på den 2-årige krisesenterutdanningen, Arbeid med kvinner/barn i krise under og etter vold Tre tok eksamen på Høyskolen i Buskerud. (15 studiepoeng). Avsluttende eksamen i desember Menn og vold, Reform, Oslo, en deltager Vold i nære relasjoner fra et minoritetsperspektiv, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, en deltager 5 5

4 Årsrapport 2010 Samarbeidsmøter Nettverksgruppe: Sammen med familievoldskoordinator, barnevernsvakta, barne- og ungdomsbasen i Skedsmo, familievernkontoret og BUP v/a-hus. Gruppa prøver å få til et ATV kontor på Romerike, en deltager Annet Politistudent hospiterte på krisesenteret i 4 uker. Samtaler med hennes veileder. Kompetanse hos ansatte og vakter Daglig leder: Organisasjons-, ledelses- og omstillingkompetanse Primærkontaktene: har hhv. Høyskoleutdanning, prosjektledelseskompetanse, markedsføringskompetanse, førskoleutdanning og for øvrig mangeårig realkompetanse som ansatte ved Romerike Krisesenter. Vakter: 3 vakter har tatt krisesenterutdanningen, 2 med eksamen fra HiBu. 7 vakter er lærere av utdanning hvorav 2 er spesialpedagoger 1 vakt er aktivitør, 3 har økonomisk utdannelse, 2 regnskapsmedarbeidere, 1 hjepepleier, 2 omsorgsarbeidere, 1 flyktningekonsulent. Utadrettet virksomhet: Deltagelse i konferanser og kursvirksomhet innenlands og utenlands: Nettverksseminarer Rosaprosjektet (2 dagers samlinger), to deltagere Regionskonferanse i Moss, tema etikk, tre deltagere Nordiske kvinner om vold på Island, Nordisk utvikling på Voldtektsområdet en deltager Undervisningsvirksomhet: Informasjon om krisesenteret ved NAV kontorene, Rælingen og Nittedal Informasjon om Romerike krisesenter i Rælingen Lions Informasjon om Romerike krisesenter i Lørenskog og Fjellhamar Lions Informasjon om Romerike krisesenter i Nannestad Lions Informasjon om Romerike krisesenter, to videregående skoler, helsefagarbeidere, Informasjon om Romerike krisesenter, Skedsmo flyktningemottak 6 6

5 Årsrapport 2010 Tiltak for å gjøre krisesenteret tilrettelagt for alle aktuelle brukergrupper Barn Barn skal gis mulighet til å få snakke om deres egen og deres families voldshistorie Å få gode opplevelser mens de bor på krisesenteret Å få personlig støtte til deres krise/problemer Å få innsikt samt å være forberedt på deres fremtid etter oppholdet på krisesenteret. Vi har kontakt med skole i nærmiljøet for de barna som ikke kan gå på sin egen skole. For barn under skolepliktig alder benytter vi et tilbud om åpen barnehage to dager i uka hvor mødrene må være med. Boligen er lagt til rette for at barna skal ha det så bra som mulig. Utearealet er trygt og barnevennlig. 1. desember startet Anne Cesilie Nyborg som ivaretar barnas behov. Menn RKS har ikke egne lokaler til samtaler eller et botilbud til menn. Vi benytter bibliotek og cafe til samtaler. Ved botilbud har vi henvist til andre krisesentere, men har en prosess i gang med tilstøtende institusjon om leie av rom. Funksjonshemmede Vi har en bolig på 585 kvm, fordelt på 8 beboelsesrom med egne bad og toalett. Alle rom er tilrettelagt for funksjonshemmede. Reetablering I årets to siste måneder var det avsatt prosjektressurser for å nedfelle en rutine for å oppfylle lovens krav om tilbud i reetableringsfasen som ivaretar alle brukergruppene. En enklere versjon er iverksatt i påvente av ytterligere finansiering/bemanningskapasitet. Utfordringer ) IKS som styringsmodell er vedtatt, representantskapet er klart, det gjenstår å få valgt et styre. Deretter vil ansettelse av vakter i turnusplan bli i verksatt. 2) Fremskaffe et permanent bo- og samtaletilbud til voldsutsatte menn. 3) Igangsette full rutine for reetableringstilbudet 4) Bygge nytt krisesenter der tomt i Skedsmo kommune allerede er avsatt til formålet. Prosjekteringsstart høsten ) Redusere botiden og øke gjennomstrømningen ved krisesenteret. Vi vil utfordre kommunene slik at samarbeidet om boligsituasjonen for brukere som ønsker å etablere seg på nytt skjer smidig og effektivt. 7 7

6 Årsrapport

7 Årsrapport

8 Årsrapport

9 ROMERIKE KRISESENTER KRISESENTERSTATISTIKK 2010 Beboerskjema Oversikt over antall som har godtatt registrering Group Id Har beboeren godtatt å bli registrert? Romerriket krisesenter % % Beboerskjema Overnattingsdøgn og antall barn Antall overnattingsdøgn kvinne Antall overnattingsdøgn mann Antall overnattingsdøgn ubesvart kjønn Antall overnattingsdøgn barn Opphold barn i alder: 0-5 år Opphold barn i alder: 6-12 år Opphold barn i alder: år Opphold barn i alder: 18 år eller eldre Hjemmeboende barn i alder: 0-5 år Hjemmeboende barn i alder: 6-12 år Hjemmeboende barn i alder: år Hjemmeboende barn i alder: 18 år eller eldre Antall Beboerskjema Dersom beboeren har barn under 18 år, har krisesenteret sendt bekymringsmelding til barnevernet? Dersom beboeren har barn under 18 år, har krisesenteret sendt bekymringsmelding til barnevernet? Barnevernet er allerede involvert 44 37% 8 7% 39 33% 29 24% 11

10 Beboerskjema Bakgrunnsopplysninger Hvilken kommune kommer beboeren fra? Er oppholdet beboerens første ved krisesenteret i 2010? Har beboeren vært i kontakt med dette eller annet krisesenter tidligere? Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært dagbruker i 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært dagbruker før 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker i 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer før 2010 Vertskommunen Annen kommune Ingen kommunetilhørighet, vært i kontakt Vet ikke 26 22% 93 78% % 19 16% 64 53% 54 45% 12 19% 38 59% 14 22% 12 19% 51 80% 1 2% 12 19% 50 78% 2 3% 12 19% 42 66% 10 16% 12 19% 26 41% 26 41% 50 78% 14 22% 50 78% 14 22% 50 78% 14 22% 50 78% 7 11% 7 11% 50 78% 7 11% 7 11% Beboerskjema Opplysninger om beboeren Hva er beboerens kjønn? Hvilken aldersgruppe tilhører beboeren? Kvinne år år år % 24 20% 25 21% 49 41% 12

11 Beboerskjema Opplysninger om beboeren (fortsetter fra forrige side) Hvilken aldersgruppe tilhører beboeren? Ved ankomst, var beboeren... Er beboeren gravid ved ankomst til krisesenteret? Er en eller begge av beboerens foreldre født i utlandet? Funksjonshemming: Nedsatt bevegelsesevne Funksjonshemming: Nedsatt synsevne Funksjonshemming: Nedsatt hørseslevne Funksjonshemming: Annen funksjonsnedsettelse Funksjonshemming: Tilknytning til arbeidslivet: Hjemmearbeidende Tilknytning til arbeidslivet: Utearbeidende fulltid Tilknytning til arbeidslivet: Utearbeidende deltid Tilknytning til arbeidslivet: Arbeidssøker Tilknytning til arbeidslivet: Under utdanning Tilknytning til arbeidslivet: Støpnad/Trygd/Pensjon Tilknytning til arbeidslivet: Deltar på kurs Oppgir beboeren en eller flere overgripere? Hvor lenge har overgrepet(ene) vart? år år 60 år eller eldre...enslig?...samboer?...gift/registrert partner?...separert?...skilt?...enke/enkemann? Vet ikke/ Ubesvart, begge Vet ikke En To Tre eller flere Engangstilfelle Pågått det siste året Pågått 1-4 år Pågått 5 år eller lengre 19 16% 15 13% 21 18% 72 60% 9 8% 9 8% 67 56% 42 35% 81 68% 37 31% % % % % 8 7% 9 8% % 92 77% 28 23% 91 76% 29 24% % 10 8% % % 15 13% 97 81% 23 19% % 15 13% % 11 9% 6 5% 3 3% 3 3% 64 53% 46 38% 13

12 Beboerskjema Tilleggsopplysninger blant dem som har begge foreldre født i utlandet Hvordan er språkforståelsen ved ankomst? Var det behov for tolk under samtalen med beboeren? Snakker ikke norsk Snakker litt norsk Snakker godt norsk, brukte tolk, men brukte ikke tolk 19 23% 34 42% 28 35% 16 20% 63 78% Beboerskjema Hvem var overgriper(ne)? Ektefelle/samboer Tidligere ektefelle/samboer Kjæreste (særbo) Foreldre Stemor/stefar Sønn/datter Annet familiemedlem En eller flere bekjente En eller flere ukjente Kjønn overgriper: Kvinne Kjønn overgriper: Mann 30 25% 89 74% % 11 9% % % 11 9% % % % 5 4% % % 5 4% 5 4% % 13 11% 5 4% % 14

13 Beboerskjema Overgripers alder, opprinnelse og tilstand Aldersgruppe overgriper: Under 18 år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: 60 år eller eldre Overgripers foreldre født i utlandet?, begge Overgripers foreldre født i utlandet?, en av dem Overgripers foreldre født i utlandet? Overgripers foreldre født i utlandet? Vet ikke Overgripers tilstand ved ovegrep: Alltid ruspåvirket Overgripers tilstand ved ovegrep: Av og til ruspåvirket Overgripers tilstand ved ovegrep: Alltid edru Overgripers tilstand ved ovegrep: Vet ikke % % % 15 13% 85 71% 31 26% 62 52% 54 45% 99 83% 17 14% % 50 42% 69 58% % 80 67% 39 33% % 9 8% % % 17 14% % 22 18% 97 81% 15

14 Beboerskjema Henvisning til krisesenter og årsak til henvendelse Hvordan ble beboeren henvist til krisesenteret? Årsak henvendelse: Fysisk vold Årsak henvendelse: Psykisk vold Årsak henvendelse: Trusler Årsak henvendelse: Materiell vold Årsak henvendelse: Barnemishandling Årsak henvendelse: Tvangsgifte Årsak henvendelse: Voldtekt Årsak henvendelse: Incest mot bruker Årsak henvendelse: Incest mot brukerens barn Årsak henvendelse: Annen seksuell vold Årsak henvendelse: Utsatt for menneskehandel Årsak henvendelse: Annet Eget initiativ Familie/venn/bekjent Lege/legevakt NAV/sosialkontor Barnevern Politiet Advokat Flyktninginstans Skole Annet krisesenter Annet (spesifiser under) 39 33% 13 11% 6 5% 10 8% 25 21% 8 7% 9 8% 57 48% 63 53% 29 24% 91 76% 19 16% % % 19 16% % % 8 7% % % % % 5 4% % % 9 8% 16

15 Beboerskjema Skader og situasjon Hvordan vurderer beboeren eventuelle skader påført under mishandlingen(e)? Er forholdet anmeldt? Ønsker beboeren å anmelde forholdet? Har beboeren voldsalarm? Skal beboeren søke om voldsalarm? Fysiske skader Psykiske skader Både fysiske og psykiske skader Ingen skader Vet ikke, av beboer, ved offentlig påtale, av annen instans Vet ikke, kommer til å anmelde, men tørr ikke å anmelde, ønsker ikke å anmelde Usikker Vet ikke, skal søke Vurderer å søke Har søkt, men fått avslag 5 4% 5 4% 20 17% 88 73% 17 14% 11 9% 3 3% 85 71% 4 5% 77 91% 3 4% 19 16% 99 83% 4 4% 92 93% 17

16 Beboerskjema Henvisning til instanser Ingen henvisning Politiet Lege/legevakt Helsesøster/-stasjon NAV/sosialkontor Barnevern Boligkontor Advokat Familievernkontor Flyktninginstans Psykolog/psykiater PPT/BUP Annet krisesenter Andre 81 68% 38 32% 94 78% 25 21% 96 80% 23 19% % 8 7% 62 52% 57 48% % 13 11% % 5 4% 65 54% 54 45% 96 80% 23 19% % % % % 6 5% % 18

17 Beboerskjema Bistand Ingen bistand Samtale Blitt fulgt til hjelpeapparatet Hjelp til å finne bolig Hjelp til flytting Støtte/praktisk hjelp Bistand i forbindelse med barns kontakt med far Deltakelse i gruppe/nettverk Barnepass Andre tilbud til barn ved senteret Annet % 6 5% 28 23% 92 77% 95 79% 25 21% % 7 6% % 7 6% 27 23% 93 78% % % % % % Beboerskjema Etter oppholdet Hvor drar beboeren etter oppholdet ved krisesenteret? Hjem til egen bolig (uten overgriper) Ny/annen bolig Tilbake til overgriper Slektninger/venner Annet krisesenter Vet ikke Annet sted 12 10% 19 16% 32 27% 30 25% 8 7% 7 6% 12 10% 19

18 ROMERIKE KRISESENTER KRISESENTERSTATISTIKK 2010 Dagbrukerskjema Oversikt over antall som har godtatt registrering Group Id Har dagbrukeren godtatt å bli registrert? Romerriket krisesenter Dagbrukerskjema Tidligere kontakt med krisesenter Har dagbrukeren vært i kontakt med dette eller annet krisesenteret tidligere? Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer før 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært dagbruker før 2010 Har personen vært dagbruker ved dette krisesenteret tidligere i 2010? Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker i 2010, vært i kontakt 27 71% 11 29% 2 7% 11 41% 14 52% 2 7% 21 78% 4 15% 2 7% 17 63% 8 30% 2 7% 24 89% 1 4% 5 19% 22 81% 24 89% 3 11% 24 89% 2 7% 1 4% 24 89% 2 7% 1 4% 24 89% 2 7% 1 4% 24 89% 3 11% 20

19 Dagbrukerskjema Opplysninger om dagbrukeren Hvilken kommune kommer dagbrukeren fra? Hvilken aldersgruppe tilhører dagbrukeren? Hva er dagbrukerens kjønn? Ved dette besøket, var dagbrukeren... Funksjonshemming:, nedsatt bevegelsesevne Funksjonshemming:, nedsatt synsevne Funksjonshemming:, nedsatt hørseslevne Funksjonshemming:, annen funksjonsnedsettelse Funksjonshemming: Er dagbrukeren gravid ved dette besøket? Vertskommunen Annen kommune Ingen kommunetilhørighet år år år år år 60 år eller eldre Kvinne Mann...enslig?...samboer?...gift/registrert partner?...separert?...skilt?...flyttet fra samboer?...enke/enkemann? Vet ikke/ Ubesvart 10 30% 21 64% 3 9% 5 15% 13 39% 8 24% 3 9% 30 91% 2 6% 9 27% 6 18% 11 33% 2 6% 2 6% % % 32 97% 30 91% 3 9% 4 12% 29 88% 28 85% 3 9% 21

20 Dagbrukerskjema Tilknytning til arbeidslivet Hjemmearbeidende Utearbeidende fulltid Utearbeidende deltid Arbeidssøker Under utdanning Stønad/Trygd/Pensjon Deltar på kurs 30 91% 3 9% 20 61% 13 39% 25 76% 8 24% % 32 97% 26 79% 7 21% 32 97% Dagbrukerskjema Opplysninger om barn og barnevern Hjemmeboende barn: Over 18 år Hjemmeboende barn: Under 18 år Antall 5 44 Har dagbrukeren hjemmeboende barn? Hvis dagbrukeren har barn under 18 år, har krisesenteret sendt bekymringsmelding til barnevernet? Barnevernet er allerede involvert 25 76% 8 24% 1 4% 20 80% 4 16% 22

21 Dagbrukerskjema Opprinnelse og tilleggsopplysninger blant dem som har begge foreldre født i utlandet Er en eller begge av dagbrukerens foreldre født i utlandet? Hvordan er språkforståelsen ved ankomst? Var det behov for tolk under samtalen med dagbrukeren?, begge, en av dem Snakker ikke norsk Snakker litt norsk Snakker godt norsk, brukte tolk 17 45% 20 53% 6 35% 3 18% 8 47% 1 6% 1 6% 15 88% Dagbrukerskjema Opplysninger om overgriper Oppgir dagbrukeren en eller flere overgripere? Hvem var overgriper(ne)? Ektefelle/samboer Hvem var overgriper(ne)? Tidligere ektefelle/samboer Hvem var overgriper(ne)? Kjæreste (særbo) Hvem var overgriper(ne)? Foreldre Hvem var overgriper(ne)? Stemor/stefar Hvem var overgriper(ne)? Sønn/datter Hvem var overgriper(ne)? Annet familiemedlem Hvem var overgriper(ne)? En eller flere bekjente Hvem var overgriper(ne)? En eller flere ukjente En To Tre eller flere 29 88% 2 6% 14 42% 19 58% 24 73% 9 27% 32 97% % % 32 97% 31 94% 2 6% 31 94% 2 6% 31 94% 2 6% 23

22 Dagbrukerskjema Henvisning til krisesenter og årsak til henvendelse Hvordan ble dagbrukeren henvist til krisesenteret? Årsak henvendelse: Fysisk vold Årsak henvendelse: Psykisk vold Årsak henvendelse: Trusler Årsak henvendelse: Materiell vold Årsak henvendelse: Barnemishandling Årsak henvendelse: Tvangsgifte Årsak henvendelse: Voldtekt Årsak henvendelse: Incest mot bruker Årsak henvendelse: Incest mot brukerens barn Årsak henvendelse: Annen seksuell vold Årsak henvendelse: Utsatt for menneskehandel Årsak henvendelse: Annet Eget initiativ Familie/venn/bekjent Lege/legevakt Helsesøster/-stasjon NAV/Sosialkontor Politiet Advokat Annet krisesenter Andre (spesifiser under) 17 52% 3 9% 4 12% 2 6% 2 6% 19 58% 14 42% 12 36% 21 64% 10 30% 23 70% 27 82% 6 18% % % 32 97% % 32 97% % % 29 88% 4 12% 24

23 Dagbrukerskjema Henvisning til instanser Ingen henvisning Politiet Lege/legevakt Helsesøster/-stasjon NAV/Sosialkontor Barnevern Boligkontor Advokat Familievernkontor Flyktninginstans Psykolog/psykiater PPT/BUP Annet krisesenter Andre 25 66% 13 34% 33 87% 5 13% 34 89% 4 11% 35 92% 3 8% 34 89% 4 11% 37 97% 24 63% 14 37% 32 84% 6 16% 37 97% 37 97% 37 97% 37 97% Dagbrukerskjema Bistand Ingen bistand Samtale Blitt fulgt til hjelpeapparatet Hjelp til å finne bolig Hjelp til flytting Støtte/praktisk hjelp Bistand i forbindelse med barns kontakt med far Deltakelse i gruppe/nettverk Barnepass Andre tilbud til barn ved senteret Fått tilbud om å bo på krisesenteret Annet % 34 89% 4 11% 36 95% 2 5%

24 Årsrapport 2010 Årstall antall kvinner døgn kvinner antall barndøgn barn Totalt

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift.

Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift. BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 212 Barnevernvakten v/ Romerike politidistrikt eies og drives av Lørenskog kommune og er underlagt Enhet for oppvekst og utdanning med barnevernsjef som

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer