Organisasjon. Styrets sammensetning. Ny styringsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon. Styrets sammensetning. Ny styringsmodell"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Organisasjon Romerike Krisesenter, RKS, har i 30 år vært en frivillig medlemsorganisasjon, partpolitisk og livssynsnøytralt uavhengig. Organisasjonen var bygget opp etter prinsippet flat struktur. Det vil si at alle medlemmene hadde likt ansvar og mulighet til innflytelse. RKS øverste organ var fellesmøte, FM. For å imøtekomme den nye krisesenterloven som ble innført pr , besluttet FM å gå til ansette av en daglig leder. Siste årsmøte med flat struktur som organisasjonsform ble avholdt , da ble ny daglig leder, Eva Bjøreng, ønsket velkommen. 1. april 2010 var hun på plass i denne stillingen. Fram til ny styringsmodell var endelig fastsatt, ble det bestemt at det sittende styret skulle være det organet hvor daglig leder skulle rapportere. Styrets sammensetning Styrets leder: Ordfører Lisbet Lofthus Gabrielsen, Fet Nestleder: Ordfører Hanne Bakke von Clemm, Gjerdrum Sosialsjef Lars Uglem, Lørenskog Økonomisjef Erik Nafstad, Skedsmo Øystein Olsen, Skedsmo, styrets sekretær Fra Romerike Krisesenter: Sissel Ryen Gerd Myklebust Synnøve Wålbakken Regina Post Vararepresentanter Lisbeth Diesen Anne Lise Floberghagen Etter Daglig leder Eva Bjøreng Styret har hatt 4 styremøter i De viktigste sakene har vært ansettelsen av daglig leder, søknad om økonomisk bistand fra Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet angående tilrettelegging av senteret etter lovpålegget. Få på plass ny styringsmodell og ansette barnefaglig ansvarlig. Ny styringsmodell På styrets anmodning var laget en utredning av Kommunenes Sentralforbund om mulige styringsmodeller for krisesenteret, et IKS (interkommunalt selskap) eller en vertskommunemodell. Utredningen ble sendt til de 14 samarbeidskommunene på Romerike. Meningene var delte ute i kommunene og resultatet ble 50% for IKS og 50% for vertskommunemodellen. I en fornyet runde, ved slutten av året, samlet romerikskommunene seg om en IKS-modell. 3 3

2 Årsrapport 2010 Samarbeidskommuner Skedsmo kommune har vært vertskommune. De andre samarbeidskommunene er Aurskog- Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Sørum og Ullensaker. Krisesenterloven av 2010 Alle kommuner skal ha et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner Krisesentertilbudet skal omfatte: - et botilbud, et dagtilbud og en døgnåpen krisetelefon - oppfølging i reetableringsfasen Krisesenterene finansieres fra 2010 med økte rammetilskudd til kommunene Krisesentersekretariatet I 2010 er 34 krisesentre/telefoner tilsluttet sekretariatet. Krisesentersekretariatet ble etablert i 1994, og har vært finansiert ved at medlemssentrene betalte 1,5 % av sine budsjetter. Sekretariatet arbeider med å sette problemstillingen til mishandlete og/eller voldtatte kvinner på dagsorden. Romerike Krisesenter er medlem av sekretariatet. Økonomi Ved at loven ble innført ble også finansieringsordningen endret. Tidligere har Staten dekket 80% og kommunene 20% av driftsbudsjettet. Fra 2010 ville kommunene få øverført rammetilskudd fra Staten for selv å dekke kostnadene. Økonomisjef Erik Nafstad og økonomirådgiver Øystein Olsen, Skedsmo kommune, har vært ansvarlige for å sette opp budsjett og fordelingsnøkkel av kostnadene for belastning av samarbeidskommunene. Skedsmo kommune har hatt økonomi-og regnskapsfunskjonen for RKS. Regnskapet er blitt revidert av Nedre Romerike Distriktsrevisjon. Ansatte I 2010 har det vært ansatt tre primærkontakter, fordelt på to i 100 % stillinger og en i 50 % stilling. 1. april tiltrådte daglig leder Eva Bjøreng. 1. desember tiltrådte barnefaglig ansvarlig Anne Cesilie Nyborg. En renholder jobber seks timer i uka. En lekeonkel jobbet frem til sommeren i 1/5 stilling. Lekeonkel og renholder har kommunal tariff, dagarbeiderne har avtalt lønn. De ansatte er yrkesskadeforsikret i If Skadeforsikring. Alle ansatte er medlem av kollektiv pensjonsordning. 4 4

3 Årsrapport 2010 Krisesenterlokalene RKS har en bolig på 585 m2 fordelt på åtte beboelsesrom med egne bad og toalett. Alle rom er tilrettelagt for funksjonshemmede. Beboerne bor i kollektiv med felles oppholdsrom, kjøkken og vaskerom. Det er eget lekerom for barna. Ungdommene har også sitt eget rom med TV og data. I tillegg er det soverom for vaktene, og to kontorer. Boligen ligger landlig til med eget uteareal, lekeapparater og dukkestue. Lokalene er leiet av Skedsmo kommune, på en midlertidig avtale. Boligen ligger i et område med dårlig offentlig kommunikasjon. Det er heller ingen butikker i nærområdet. Bygging av nytt krisesenter Kommunene vedtok bygging av nytt krisesenter i Prosjektet ble midlertidig stoppet i påvente av endrede vilkår i krisesenterets organisering og struktur ved ny lov. Prosjektet vil bli gjenopptatt når den nye styringsmodellen er på plass. Nora Stiftelsen har derfor hatt liten aktivitet i Daglig leder, Eva Bjøreng, har erstattet Elin Udnes som sekretær for stiftelsens styre. Øvrige representanter har vært: Inger Beate Otterlei styremedlem i Norastiftelsen. Tove Hammervik og Turid Myklebust har vært varamedlemmer. Intern opplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter Intern opplæring Informasjon i selvmordsforebygging, ved Alternativ til Vold, alle ansatte /vakter Informasjon om jus og rettigheter, advokat Ulstrup og Vagle, alle ansatte / vakter Kompetanseheving Fire personer har deltatt på den 2-årige krisesenterutdanningen, Arbeid med kvinner/barn i krise under og etter vold Tre tok eksamen på Høyskolen i Buskerud. (15 studiepoeng). Avsluttende eksamen i desember Menn og vold, Reform, Oslo, en deltager Vold i nære relasjoner fra et minoritetsperspektiv, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, en deltager 5 5

4 Årsrapport 2010 Samarbeidsmøter Nettverksgruppe: Sammen med familievoldskoordinator, barnevernsvakta, barne- og ungdomsbasen i Skedsmo, familievernkontoret og BUP v/a-hus. Gruppa prøver å få til et ATV kontor på Romerike, en deltager Annet Politistudent hospiterte på krisesenteret i 4 uker. Samtaler med hennes veileder. Kompetanse hos ansatte og vakter Daglig leder: Organisasjons-, ledelses- og omstillingkompetanse Primærkontaktene: har hhv. Høyskoleutdanning, prosjektledelseskompetanse, markedsføringskompetanse, førskoleutdanning og for øvrig mangeårig realkompetanse som ansatte ved Romerike Krisesenter. Vakter: 3 vakter har tatt krisesenterutdanningen, 2 med eksamen fra HiBu. 7 vakter er lærere av utdanning hvorav 2 er spesialpedagoger 1 vakt er aktivitør, 3 har økonomisk utdannelse, 2 regnskapsmedarbeidere, 1 hjepepleier, 2 omsorgsarbeidere, 1 flyktningekonsulent. Utadrettet virksomhet: Deltagelse i konferanser og kursvirksomhet innenlands og utenlands: Nettverksseminarer Rosaprosjektet (2 dagers samlinger), to deltagere Regionskonferanse i Moss, tema etikk, tre deltagere Nordiske kvinner om vold på Island, Nordisk utvikling på Voldtektsområdet en deltager Undervisningsvirksomhet: Informasjon om krisesenteret ved NAV kontorene, Rælingen og Nittedal Informasjon om Romerike krisesenter i Rælingen Lions Informasjon om Romerike krisesenter i Lørenskog og Fjellhamar Lions Informasjon om Romerike krisesenter i Nannestad Lions Informasjon om Romerike krisesenter, to videregående skoler, helsefagarbeidere, Informasjon om Romerike krisesenter, Skedsmo flyktningemottak 6 6

5 Årsrapport 2010 Tiltak for å gjøre krisesenteret tilrettelagt for alle aktuelle brukergrupper Barn Barn skal gis mulighet til å få snakke om deres egen og deres families voldshistorie Å få gode opplevelser mens de bor på krisesenteret Å få personlig støtte til deres krise/problemer Å få innsikt samt å være forberedt på deres fremtid etter oppholdet på krisesenteret. Vi har kontakt med skole i nærmiljøet for de barna som ikke kan gå på sin egen skole. For barn under skolepliktig alder benytter vi et tilbud om åpen barnehage to dager i uka hvor mødrene må være med. Boligen er lagt til rette for at barna skal ha det så bra som mulig. Utearealet er trygt og barnevennlig. 1. desember startet Anne Cesilie Nyborg som ivaretar barnas behov. Menn RKS har ikke egne lokaler til samtaler eller et botilbud til menn. Vi benytter bibliotek og cafe til samtaler. Ved botilbud har vi henvist til andre krisesentere, men har en prosess i gang med tilstøtende institusjon om leie av rom. Funksjonshemmede Vi har en bolig på 585 kvm, fordelt på 8 beboelsesrom med egne bad og toalett. Alle rom er tilrettelagt for funksjonshemmede. Reetablering I årets to siste måneder var det avsatt prosjektressurser for å nedfelle en rutine for å oppfylle lovens krav om tilbud i reetableringsfasen som ivaretar alle brukergruppene. En enklere versjon er iverksatt i påvente av ytterligere finansiering/bemanningskapasitet. Utfordringer ) IKS som styringsmodell er vedtatt, representantskapet er klart, det gjenstår å få valgt et styre. Deretter vil ansettelse av vakter i turnusplan bli i verksatt. 2) Fremskaffe et permanent bo- og samtaletilbud til voldsutsatte menn. 3) Igangsette full rutine for reetableringstilbudet 4) Bygge nytt krisesenter der tomt i Skedsmo kommune allerede er avsatt til formålet. Prosjekteringsstart høsten ) Redusere botiden og øke gjennomstrømningen ved krisesenteret. Vi vil utfordre kommunene slik at samarbeidet om boligsituasjonen for brukere som ønsker å etablere seg på nytt skjer smidig og effektivt. 7 7

6 Årsrapport

7 Årsrapport

8 Årsrapport

9 ROMERIKE KRISESENTER KRISESENTERSTATISTIKK 2010 Beboerskjema Oversikt over antall som har godtatt registrering Group Id Har beboeren godtatt å bli registrert? Romerriket krisesenter % % Beboerskjema Overnattingsdøgn og antall barn Antall overnattingsdøgn kvinne Antall overnattingsdøgn mann Antall overnattingsdøgn ubesvart kjønn Antall overnattingsdøgn barn Opphold barn i alder: 0-5 år Opphold barn i alder: 6-12 år Opphold barn i alder: år Opphold barn i alder: 18 år eller eldre Hjemmeboende barn i alder: 0-5 år Hjemmeboende barn i alder: 6-12 år Hjemmeboende barn i alder: år Hjemmeboende barn i alder: 18 år eller eldre Antall Beboerskjema Dersom beboeren har barn under 18 år, har krisesenteret sendt bekymringsmelding til barnevernet? Dersom beboeren har barn under 18 år, har krisesenteret sendt bekymringsmelding til barnevernet? Barnevernet er allerede involvert 44 37% 8 7% 39 33% 29 24% 11

10 Beboerskjema Bakgrunnsopplysninger Hvilken kommune kommer beboeren fra? Er oppholdet beboerens første ved krisesenteret i 2010? Har beboeren vært i kontakt med dette eller annet krisesenter tidligere? Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært dagbruker i 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært dagbruker før 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker i 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer før 2010 Vertskommunen Annen kommune Ingen kommunetilhørighet, vært i kontakt Vet ikke 26 22% 93 78% % 19 16% 64 53% 54 45% 12 19% 38 59% 14 22% 12 19% 51 80% 1 2% 12 19% 50 78% 2 3% 12 19% 42 66% 10 16% 12 19% 26 41% 26 41% 50 78% 14 22% 50 78% 14 22% 50 78% 14 22% 50 78% 7 11% 7 11% 50 78% 7 11% 7 11% Beboerskjema Opplysninger om beboeren Hva er beboerens kjønn? Hvilken aldersgruppe tilhører beboeren? Kvinne år år år % 24 20% 25 21% 49 41% 12

11 Beboerskjema Opplysninger om beboeren (fortsetter fra forrige side) Hvilken aldersgruppe tilhører beboeren? Ved ankomst, var beboeren... Er beboeren gravid ved ankomst til krisesenteret? Er en eller begge av beboerens foreldre født i utlandet? Funksjonshemming: Nedsatt bevegelsesevne Funksjonshemming: Nedsatt synsevne Funksjonshemming: Nedsatt hørseslevne Funksjonshemming: Annen funksjonsnedsettelse Funksjonshemming: Tilknytning til arbeidslivet: Hjemmearbeidende Tilknytning til arbeidslivet: Utearbeidende fulltid Tilknytning til arbeidslivet: Utearbeidende deltid Tilknytning til arbeidslivet: Arbeidssøker Tilknytning til arbeidslivet: Under utdanning Tilknytning til arbeidslivet: Støpnad/Trygd/Pensjon Tilknytning til arbeidslivet: Deltar på kurs Oppgir beboeren en eller flere overgripere? Hvor lenge har overgrepet(ene) vart? år år 60 år eller eldre...enslig?...samboer?...gift/registrert partner?...separert?...skilt?...enke/enkemann? Vet ikke/ Ubesvart, begge Vet ikke En To Tre eller flere Engangstilfelle Pågått det siste året Pågått 1-4 år Pågått 5 år eller lengre 19 16% 15 13% 21 18% 72 60% 9 8% 9 8% 67 56% 42 35% 81 68% 37 31% % % % % 8 7% 9 8% % 92 77% 28 23% 91 76% 29 24% % 10 8% % % 15 13% 97 81% 23 19% % 15 13% % 11 9% 6 5% 3 3% 3 3% 64 53% 46 38% 13

12 Beboerskjema Tilleggsopplysninger blant dem som har begge foreldre født i utlandet Hvordan er språkforståelsen ved ankomst? Var det behov for tolk under samtalen med beboeren? Snakker ikke norsk Snakker litt norsk Snakker godt norsk, brukte tolk, men brukte ikke tolk 19 23% 34 42% 28 35% 16 20% 63 78% Beboerskjema Hvem var overgriper(ne)? Ektefelle/samboer Tidligere ektefelle/samboer Kjæreste (særbo) Foreldre Stemor/stefar Sønn/datter Annet familiemedlem En eller flere bekjente En eller flere ukjente Kjønn overgriper: Kvinne Kjønn overgriper: Mann 30 25% 89 74% % 11 9% % % 11 9% % % % 5 4% % % 5 4% 5 4% % 13 11% 5 4% % 14

13 Beboerskjema Overgripers alder, opprinnelse og tilstand Aldersgruppe overgriper: Under 18 år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: år Aldersgruppe overgriper: 60 år eller eldre Overgripers foreldre født i utlandet?, begge Overgripers foreldre født i utlandet?, en av dem Overgripers foreldre født i utlandet? Overgripers foreldre født i utlandet? Vet ikke Overgripers tilstand ved ovegrep: Alltid ruspåvirket Overgripers tilstand ved ovegrep: Av og til ruspåvirket Overgripers tilstand ved ovegrep: Alltid edru Overgripers tilstand ved ovegrep: Vet ikke % % % 15 13% 85 71% 31 26% 62 52% 54 45% 99 83% 17 14% % 50 42% 69 58% % 80 67% 39 33% % 9 8% % % 17 14% % 22 18% 97 81% 15

14 Beboerskjema Henvisning til krisesenter og årsak til henvendelse Hvordan ble beboeren henvist til krisesenteret? Årsak henvendelse: Fysisk vold Årsak henvendelse: Psykisk vold Årsak henvendelse: Trusler Årsak henvendelse: Materiell vold Årsak henvendelse: Barnemishandling Årsak henvendelse: Tvangsgifte Årsak henvendelse: Voldtekt Årsak henvendelse: Incest mot bruker Årsak henvendelse: Incest mot brukerens barn Årsak henvendelse: Annen seksuell vold Årsak henvendelse: Utsatt for menneskehandel Årsak henvendelse: Annet Eget initiativ Familie/venn/bekjent Lege/legevakt NAV/sosialkontor Barnevern Politiet Advokat Flyktninginstans Skole Annet krisesenter Annet (spesifiser under) 39 33% 13 11% 6 5% 10 8% 25 21% 8 7% 9 8% 57 48% 63 53% 29 24% 91 76% 19 16% % % 19 16% % % 8 7% % % % % 5 4% % % 9 8% 16

15 Beboerskjema Skader og situasjon Hvordan vurderer beboeren eventuelle skader påført under mishandlingen(e)? Er forholdet anmeldt? Ønsker beboeren å anmelde forholdet? Har beboeren voldsalarm? Skal beboeren søke om voldsalarm? Fysiske skader Psykiske skader Både fysiske og psykiske skader Ingen skader Vet ikke, av beboer, ved offentlig påtale, av annen instans Vet ikke, kommer til å anmelde, men tørr ikke å anmelde, ønsker ikke å anmelde Usikker Vet ikke, skal søke Vurderer å søke Har søkt, men fått avslag 5 4% 5 4% 20 17% 88 73% 17 14% 11 9% 3 3% 85 71% 4 5% 77 91% 3 4% 19 16% 99 83% 4 4% 92 93% 17

16 Beboerskjema Henvisning til instanser Ingen henvisning Politiet Lege/legevakt Helsesøster/-stasjon NAV/sosialkontor Barnevern Boligkontor Advokat Familievernkontor Flyktninginstans Psykolog/psykiater PPT/BUP Annet krisesenter Andre 81 68% 38 32% 94 78% 25 21% 96 80% 23 19% % 8 7% 62 52% 57 48% % 13 11% % 5 4% 65 54% 54 45% 96 80% 23 19% % % % % 6 5% % 18

17 Beboerskjema Bistand Ingen bistand Samtale Blitt fulgt til hjelpeapparatet Hjelp til å finne bolig Hjelp til flytting Støtte/praktisk hjelp Bistand i forbindelse med barns kontakt med far Deltakelse i gruppe/nettverk Barnepass Andre tilbud til barn ved senteret Annet % 6 5% 28 23% 92 77% 95 79% 25 21% % 7 6% % 7 6% 27 23% 93 78% % % % % % Beboerskjema Etter oppholdet Hvor drar beboeren etter oppholdet ved krisesenteret? Hjem til egen bolig (uten overgriper) Ny/annen bolig Tilbake til overgriper Slektninger/venner Annet krisesenter Vet ikke Annet sted 12 10% 19 16% 32 27% 30 25% 8 7% 7 6% 12 10% 19

18 ROMERIKE KRISESENTER KRISESENTERSTATISTIKK 2010 Dagbrukerskjema Oversikt over antall som har godtatt registrering Group Id Har dagbrukeren godtatt å bli registrert? Romerriket krisesenter Dagbrukerskjema Tidligere kontakt med krisesenter Har dagbrukeren vært i kontakt med dette eller annet krisesenteret tidligere? Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært beboer før 2010 Dersom tidl. kontakt dette krisesenteret: Vært dagbruker før 2010 Har personen vært dagbruker ved dette krisesenteret tidligere i 2010? Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Hatt telefonkontakt Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer i 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært beboer før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker før 2010 Dersom tidl. kontakt annet krisesenter: Vært dagbruker i 2010, vært i kontakt 27 71% 11 29% 2 7% 11 41% 14 52% 2 7% 21 78% 4 15% 2 7% 17 63% 8 30% 2 7% 24 89% 1 4% 5 19% 22 81% 24 89% 3 11% 24 89% 2 7% 1 4% 24 89% 2 7% 1 4% 24 89% 2 7% 1 4% 24 89% 3 11% 20

19 Dagbrukerskjema Opplysninger om dagbrukeren Hvilken kommune kommer dagbrukeren fra? Hvilken aldersgruppe tilhører dagbrukeren? Hva er dagbrukerens kjønn? Ved dette besøket, var dagbrukeren... Funksjonshemming:, nedsatt bevegelsesevne Funksjonshemming:, nedsatt synsevne Funksjonshemming:, nedsatt hørseslevne Funksjonshemming:, annen funksjonsnedsettelse Funksjonshemming: Er dagbrukeren gravid ved dette besøket? Vertskommunen Annen kommune Ingen kommunetilhørighet år år år år år 60 år eller eldre Kvinne Mann...enslig?...samboer?...gift/registrert partner?...separert?...skilt?...flyttet fra samboer?...enke/enkemann? Vet ikke/ Ubesvart 10 30% 21 64% 3 9% 5 15% 13 39% 8 24% 3 9% 30 91% 2 6% 9 27% 6 18% 11 33% 2 6% 2 6% % % 32 97% 30 91% 3 9% 4 12% 29 88% 28 85% 3 9% 21

20 Dagbrukerskjema Tilknytning til arbeidslivet Hjemmearbeidende Utearbeidende fulltid Utearbeidende deltid Arbeidssøker Under utdanning Stønad/Trygd/Pensjon Deltar på kurs 30 91% 3 9% 20 61% 13 39% 25 76% 8 24% % 32 97% 26 79% 7 21% 32 97% Dagbrukerskjema Opplysninger om barn og barnevern Hjemmeboende barn: Over 18 år Hjemmeboende barn: Under 18 år Antall 5 44 Har dagbrukeren hjemmeboende barn? Hvis dagbrukeren har barn under 18 år, har krisesenteret sendt bekymringsmelding til barnevernet? Barnevernet er allerede involvert 25 76% 8 24% 1 4% 20 80% 4 16% 22

21 Dagbrukerskjema Opprinnelse og tilleggsopplysninger blant dem som har begge foreldre født i utlandet Er en eller begge av dagbrukerens foreldre født i utlandet? Hvordan er språkforståelsen ved ankomst? Var det behov for tolk under samtalen med dagbrukeren?, begge, en av dem Snakker ikke norsk Snakker litt norsk Snakker godt norsk, brukte tolk 17 45% 20 53% 6 35% 3 18% 8 47% 1 6% 1 6% 15 88% Dagbrukerskjema Opplysninger om overgriper Oppgir dagbrukeren en eller flere overgripere? Hvem var overgriper(ne)? Ektefelle/samboer Hvem var overgriper(ne)? Tidligere ektefelle/samboer Hvem var overgriper(ne)? Kjæreste (særbo) Hvem var overgriper(ne)? Foreldre Hvem var overgriper(ne)? Stemor/stefar Hvem var overgriper(ne)? Sønn/datter Hvem var overgriper(ne)? Annet familiemedlem Hvem var overgriper(ne)? En eller flere bekjente Hvem var overgriper(ne)? En eller flere ukjente En To Tre eller flere 29 88% 2 6% 14 42% 19 58% 24 73% 9 27% 32 97% % % 32 97% 31 94% 2 6% 31 94% 2 6% 31 94% 2 6% 23

22 Dagbrukerskjema Henvisning til krisesenter og årsak til henvendelse Hvordan ble dagbrukeren henvist til krisesenteret? Årsak henvendelse: Fysisk vold Årsak henvendelse: Psykisk vold Årsak henvendelse: Trusler Årsak henvendelse: Materiell vold Årsak henvendelse: Barnemishandling Årsak henvendelse: Tvangsgifte Årsak henvendelse: Voldtekt Årsak henvendelse: Incest mot bruker Årsak henvendelse: Incest mot brukerens barn Årsak henvendelse: Annen seksuell vold Årsak henvendelse: Utsatt for menneskehandel Årsak henvendelse: Annet Eget initiativ Familie/venn/bekjent Lege/legevakt Helsesøster/-stasjon NAV/Sosialkontor Politiet Advokat Annet krisesenter Andre (spesifiser under) 17 52% 3 9% 4 12% 2 6% 2 6% 19 58% 14 42% 12 36% 21 64% 10 30% 23 70% 27 82% 6 18% % % 32 97% % 32 97% % % 29 88% 4 12% 24

23 Dagbrukerskjema Henvisning til instanser Ingen henvisning Politiet Lege/legevakt Helsesøster/-stasjon NAV/Sosialkontor Barnevern Boligkontor Advokat Familievernkontor Flyktninginstans Psykolog/psykiater PPT/BUP Annet krisesenter Andre 25 66% 13 34% 33 87% 5 13% 34 89% 4 11% 35 92% 3 8% 34 89% 4 11% 37 97% 24 63% 14 37% 32 84% 6 16% 37 97% 37 97% 37 97% 37 97% Dagbrukerskjema Bistand Ingen bistand Samtale Blitt fulgt til hjelpeapparatet Hjelp til å finne bolig Hjelp til flytting Støtte/praktisk hjelp Bistand i forbindelse med barns kontakt med far Deltakelse i gruppe/nettverk Barnepass Andre tilbud til barn ved senteret Fått tilbud om å bo på krisesenteret Annet % 34 89% 4 11% 36 95% 2 5%

24 Årsrapport 2010 Årstall antall kvinner døgn kvinner antall barndøgn barn Totalt

Romerike Krisesenter

Romerike Krisesenter ÅRSRAPPORT 2009 11[Skriv inn tekst] 1 Romerike Krisesenter Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon 63814178, telefaks 63 87 84 40 e-post: r-krise@online.no internett: www.romerike-krisesenter.no Målsetting

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

Foto: Mathilde Thue. Årsrapport 2011. Romerike Krisesenter IKS

Foto: Mathilde Thue. Årsrapport 2011. Romerike Krisesenter IKS Foto: Mathilde Thue Årsrapport 2011 Romerike Krisesenter IKS INNHOLD 3 INNLEDNING 4 SLÅTT, -MEN IKKE UTSLÅTT 5 STYRET/ REPRESENTANTSKAP 6 ÅRSBERETNING 8 KRISESENTERLOVEN 9 DRIFTSREGNSKAP 10 BALANSE 11

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 FORORD... 5 1. INNLEDNING... 7

SAMMENDRAG... 1 FORORD... 5 1. INNLEDNING... 7 Innhold SAMMENDRAG... 1 FORORD... 5 1. INNLEDNING... 7 1.1. Formål og historie... 7 1.2. Begrepsavklaringer... 7 1.2.1. Krisetelefonhenvendelser... 7 1.2.2. Dagbrukere og dagsbesøk... 7 1.2.3. Beboere

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter ÅRSRAPPORT 2006 < www.romerike-krisesenter.no Romerike Krisesenter Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon 63 81 41 78, telefax 63 87 84 40 e-post r-krise@online.no www.romerike-krisesenter.no I N N H O

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2012 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON 3 1.1 Organisasjonsform... 3 2.1. Styrerepresentanter... 3 2.2. Avdelingens formål... 3 2.3. Medlemskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter ÅRSRAPPORT 2007 Romerike Krisesenter Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon 63 81 41 78, telefaks 63 87 84 40 e-post: r-krise@online.no internett: www.romerike-krisesenter.no 2 Målsetting Hjelpe og støtte

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Sandra Lien og Elisabeth Nørgaard

Sandra Lien og Elisabeth Nørgaard 2006/25 Rapporter Reports Sandra Lien og Elisabeth Nørgaard Rapportering fra krisesentrene 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter ÅRSRAPPORT 2008 Romerike Krisesenter Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon 63814178, telefaks 63 87 84 40 e-post: r-krise@online.no internett: www.romerike-krisesenter.no 3 Målsetting Hjelpe og støtte

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

INNHOLD... 1 SAMMENDRAG... 4 FORORD... 6 1. INNLEDNING... 9

INNHOLD... 1 SAMMENDRAG... 4 FORORD... 6 1. INNLEDNING... 9 Innhold INNHOLD... 1 SAMMENDRAG... 4 FORORD... 6 1. INNLEDNING... 9 1.1. Formål og historie... 9 1.2. Endringer i statistikkføringen i 2008... 9 1.3. Begrepsavklaringer... 10 1.3.1. Krisetelefonhenvendelser...

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Krisesenterstatistikk 2004

Krisesenterstatistikk 2004 1 Krisesenterstatistikk 2004 Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat nr. 1/2005 2 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er et selskap under

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innhold 1. ORGANISASJON... 4 1.1 Organisasjonsform... 4 1.2 Styrerepresentanter... 4 1.3 Avdelingens formål... 4 1.4 Medlemskap i paraplyorganisasjon...

Detaljer

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien.

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien. Sandveien 15, 1613 Fredrikstad. Tlf: 69 95 55 60. Faks: 69 95 55 71. krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no www.blaakors.no/krisesenteret INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Flere innvandrerkvinner på krisesentrene

Flere innvandrerkvinner på krisesentrene Flere innvandrerkvinner på krisesentrene Antall personer som oppsøkte krisesentrene i 2006, er omtrent det samme som i 2005. Både antall beboere og dagbrukere har endret seg lite. Tilsvarende resultat

Detaljer

Brukerne av Krisesenteret

Brukerne av Krisesenteret Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 I august 2014 flyttet Krisesenteret inn i nye lokaler. Prosjektet har vært en ubetinget suksess, fullført på tid og innen kostnadsrammene. Krisesenteret

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Krisesentrene 2003 en kommentert statistikk

Krisesentrene 2003 en kommentert statistikk 1 Krisesentrene 2003 en kommentert statistikk Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat nr. 1/2004 2 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 I året som gikk hadde Krisesenteret en økning på 30 40 prosent i de fleste kategorier, bortsatt fra antall dagbrukere som hadde en nedgang. Det

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2011 ÅRSBERETNING 2011 Krisesenteret i Stavanger har i 2011 fokusert mye på profesjonalisering samt tilpasning til kommunale rutiner. 2012 gås i møte med et nytt journalsystem

Detaljer

Trondheim Krisesenter - for kvinner, barn og menn som opplever vold i nære relasjoner. Tlf: En presentasjon

Trondheim Krisesenter - for kvinner, barn og menn som opplever vold i nære relasjoner. Tlf: En presentasjon - for kvinner, barn og menn som opplever vold i nære relasjoner. Tlf: 73 52 34 20. En presentasjon Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Historie: Fra pionerprosjekt til lovpålagt tilbud Organisasjonsoppstart

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter

ÅRSRAPPORT. Romerike Krisesenter ÅRSRAPPORT 2005 < www.romerike-krisesenter.no Romerike Krisesenter Postboks 57, 2001 Lillestrøm, telefon 63 81 41 78, telefax 63 87 84 40 e-post r-krise@online.no www.romerike-krisesenter.no I N N H O

Detaljer

Krisesenter Vest IKS

Krisesenter Vest IKS Krisesenter Vest IKS Vi er her for deg Årsmelding 2015 Innhold Styreleder har ordet... 3 Innledning... 4 Drift... 4 Ansatte... 4 Taushetsplikt og opplysningsplikt... 5 Formål... 5 Visjon... 5 Imøtekommenhet...

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Lebesby kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 27.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse og omsorgssjef Muna Larsen Innhold

Detaljer

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 Ruspolitisk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer...4

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn -familier som har bli utsatt for tvangsekteskap, eller trussel om æresdrap eller kjønnslemlesting.

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 2014 ÅRSMELDING Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 41 L JØME RKET 9 0 MI 20 Årsmelding 2014 Forsidebilde: Shutterstock.com Papir: Edixion Layout/trykk: EKH

Detaljer

2 SLIK JOBBER ROMERIKE KRISESENTER IKS

2 SLIK JOBBER ROMERIKE KRISESENTER IKS ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1 LEDER 3 2 SLIK JOBBER ROMERIKE KRISESENTER IKS 4 3 STATISTIKK 16 4 STYRETS ÅRSBERETNING 18 5 ÅRSREGNSKAP 20 6 NOTER 24 7 REVISORS BERETNING 30 2 1LEDER 2014 har vært et begivenhetsrikt

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

3. Kommunens ansvar og innholdet i krisesentertilbudet

3. Kommunens ansvar og innholdet i krisesentertilbudet ROMEFUKE KR1SESENTER H rin. Forsla om lovfestin av krisesentertilbudet. 1. Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelsene av krisesentertilbudet og hjelpeapparatet rundt kjenner vi godt igjen. Vi vil understreke

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Loppa kommune Dato for tilsynet: 18.06.13 28.11.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse- og omsorgsleder og barnevernleder

Detaljer

Budsjett 2017 og Økonomiplan

Budsjett 2017 og Økonomiplan Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Innledning I henhold til lov om interkommunale selskaper 20, skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Krisesenteret I MOSs. Årsrapport 2009. Krisesenteret i Moss IKS Pb 2093, 1521 Moss Tlf: 69 25 05 50 Mail: post@krisesenteret-moss.

Krisesenteret I MOSs. Årsrapport 2009. Krisesenteret i Moss IKS Pb 2093, 1521 Moss Tlf: 69 25 05 50 Mail: post@krisesenteret-moss. Krisesenteret I MOSs Årsrapport 2009 Krisesenteret i Moss IKS Pb 2093, 1521 Moss Tlf: 69 25 05 50 Mail: post@krisesenteret-moss.no Innholdsfortegnelse Formålsparagraf...3 Sammendrag...4 1.0 Organisasjon...5

Detaljer

Deres ref : Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER. 1. Beskrivelse av dagens situasjon

Deres ref : Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER. 1. Beskrivelse av dagens situasjon 1 Deres ref 200804147: Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER 1. Beskrivelse av dagens situasjon Vi kjenner oss igjen i beskrivelsen av dagens situasjon, med

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

KRISESENTERET I STAVANGER ÅRSMELDING 2010

KRISESENTERET I STAVANGER ÅRSMELDING 2010 KRISESENTERET I STAVANGER ÅRSMELDING 2010 Lars Monsen Årsberetning 2010 Året som ligger bak oss har vært preget av en del oppfølging av tiltak satt i kraft i 2009, men samtidig også veldig mye nytt. Krisesenteret

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Gamvik kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 21.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helseleder Trond Einar

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

-ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1

-ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1 - -ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1 Arendal, 9. januar 2009 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING- forslag om lovfesting av krisesentertilbudet 1. Beskrivelse

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/3935-4 Dato: 03.03.16 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET - FORSLAG TIL VEDTEKTER

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

2 KRISESENTRENES OPPRINNELSE

2 KRISESENTRENES OPPRINNELSE ÅRSRAPPORT 2015 INNHOLD 1 LEDER 3 2 KRISESENTRENES OPPRINNELSE 4 3 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER 6 4 KORT OM VÅRT TILBUD 8 5 STATISTIKK 10 6 STYRETS ÅRSBRETNING 13 7 ÅRSREGNSKAP 16 8 NOTER 19 9 REVISORS

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

KRISESENTERET I MOSS IKS

KRISESENTERET I MOSS IKS KRISESENTERET I MOSS IKS Årsrapport 2015 Krisesenteret i Moss IKS Pb 2093, 1521 Moss Døgnåpen telefon 69 25 05 50 post@krisesenteret-moss.no www.mosskrisesenter.no Støtt Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Hva vil du vite om menns vold mot kvinner?

Hva vil du vite om menns vold mot kvinner? Hva vil du vite om menns vold mot kvinner? Rapport fra Krisesentersekretariatet på bakgrunn av statistikker fra krisesentrene i 2003 1 Forord Det er av største viktighet at menns vold mot kvinner ikke

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Forord... 1. Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer...

Forord... 1. Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer... Rapportering fra incestsentrene 2010 Innhold Forord... 1 Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer... 5 1 Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS

ÅRSMELDING 2014 GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS ÅRSMELDING 2014 GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. ORGANISASJON s. 3 1.1. Gudbrandsdal Krisesenter s. 3 1.2. Representantskap 2012-2016 s. 3 1.3. Styret 2012-2016 s. 4 1.4. Personalet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Kautokeino kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 23.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Enhetsleder, helse-

Detaljer

Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen.

Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen. MØTEPROTOKOLL Aurskog-Høland kontrollutvalg Dato: 23.11.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Krepsen Arkivsak: 15/00011 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Eva Bjøreng (nestleder),

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEINNKALLING Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest på mail til politisk.sekretariat@ahk.no eventuelt på tlf. 930

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger. Årsmelding 2015

Krisesenteret i Stavanger. Årsmelding 2015 Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2015 Årsmelding 2014 Krisesenteret har en svært stabil ansattstab, med lite utskiftninger og svært lavt sykefravær. Krisesenteret har oppmerksomhet på å ivareta sine

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer