Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Tjenesteleder Brith Helen Sjøvold, Ressurssenter for psykisk helse Sammendrag Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte tilsynsmøte med Bærum kommune om krisesentertilbudet i kommunen. Tilsynet omfattet krisesenterlova 2 om krav til krisesentertilbudet, 3 om individuell tilrettelegging av tilbudet, 4 om samordning av tjenester og 8 om internkontroll. Ved tilsynet i Bærum kommune ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til kommunen. Dato: Gro Haugen rådgiver Inger E. Tofthagen seniorrådgiver 1

2 Hva tilsynet omfattet Rapporten er utarbeidet etter tilsynsmøte med kommunen , gjennomført av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kommunen er pålagt å ha et krisesentertilbud til både kvinner, menn og barn. Tilbudet skal rette seg mot de som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Formålet med dette tilsynet var å undersøke om Bærum kommune gjennom sine styringstiltak sikrer at kommunen oppfyller sine plikter i tråd med lovens krav. Temaer som ble tatt opp under tilsynsmøtet: Til 2 om krav til krisesentertilbudet o Om kommunen har et krisesentertilbud eller tilsvarende gratis og trygt botilbud som er døgn- og helårsåpent o Om kommunen har et gratis dagtilbud der alle kan henvende seg direkte uten henvisning eller timeavtale o Om krisesenteret har en døgn- og helårsåpen telefontjeneste der alle kan få råd og veiledning o Om brukerne får oppfølging i reetableringsfasen Til 3 om individuell tilrettelegging av tilbudet o Om kommunen sørger for at brukerne får oppfylt rettigheter etter annet lovverk o Om det tilrettelegges for bruk av tolk både i bo- og dagtilbud hvis dette er nødvendig for et fullgodt tilbud 4 om samordning av tjenester o Om kommunen sørger for at krisesentertilbudet blir samordnet med andre deler av tjenesteapparatet 8 om internkontroll o Om kommunen fører internkontroll og sikrer at krisesenteret utfører tjenestene sine i samsvar med kravene i krisesenterloven o Om kommunen kan gjøre rede for hvordan de utøver sin interne kontroll Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumenter og ved møte med tjenesteleder Brith Sjøvold, avdelingsleder Ingunn Eidset Åker og kvalitetsrådgiver Cai B. Nesset. I desember 2010 besøkte Fylkesmannen, ved Gro Haugen og Inger E. Tofthagen, Stiftelsen Asker og Bærum Krisesenter, som en del av forberedelsene til senere tilsyn. Vi hadde da samtale med daglig leder Ingunn Eidset Åker og fikk også omvisning på krisesenteret. I medhold av kommuneloven 60d kan Fylkesmannen gi kommunen pålegg om å rette forhold som er i strid med de bestemmelser fylkesmannen fører lovlighetstilsyn med. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av den totale virksomheten ved krisesentertilbudet i kommunen. 2

3 1. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold I 2011 ble det fattet kommunestyrevedtak i kommunene Asker og Bærum om å inngå samarbeid om kommunal drift av felles krisesenter med navn Krisesenteret i Asker og Bærum. Driften av krisesenteret er regulert ved avtale, gyldig fra , om interkommunalt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28a. Kommunene Asker og Bærum har gjennom denne samarbeidsavtalen gjensidig forpliktet seg til å sørge for krisesentertilbudet til befolkningen i de to kommunene som til sammen omfatter innbyggere per I forbindelse med etableringen av krisesenteret ble det inngått avtale med tidligere Stiftelsen krisesenteret i Asker og Bærum om overføring av ansatte og overtakelse av eiendom, inventar og utstyr til Bærum kommune. Etter virksomhetsoverdragelsen er det Bærum, som også er vertskommune, som har ansvaret for å drive krisesentertilbudet. Asker og Bærum har utpekt en kontaktperson hver som representerer sin kommune i planlegging og gjennomføring av saksbehandling og samarbeidsoppgaver. 2. Gjennomføring Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Varsel om tilsyn ble sendt i brev av Tilsynsmøte ble avholdt Dokumentasjon: Oversikt over dokumentasjon er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumenter i forkant av tilsynet og ved møte med representanter fra Bærum kommune. I løpet av møtet ble kommunens nettsider presentert, og vi fikk da en demonstrasjon av kommunens internkontrollsystem som ligger på intranett. 3. Informasjon om Bærum kommunes krisesentertilbud Asker og Bærum krisesenter er organisert under helse- og sosialområdet som én av tre avdelinger under tjenestestedet Ressurssenter for psykisk helse i Bærum kommune. Som en kommunal tjeneste inngår krisesenteret i det faglige arbeidet på ulike samarbeidsarenaer og nivåer i kommunen. I tilsynsmøtet fikk vi informasjon om at kommunen og krisesenteret erfarer at organiseringen av krisesenteret er svært formålstjenlig, spesielt siden krisesenteret er veldig orientert mot samarbeid med andre tjenester i kommunen. Til 2 om krav til krisesentertilbudet Som det blant annet fremgår av årsmeldingen for 2011, tilbyr Asker og Bærum krisesenter et gratis, lavterskel og midlertidig botilbud og gir helårs og døgnåpen bistand til kvinner, menn og deres barn utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret betjener også døgnåpen krisetelefon med råd og veiledning. 3

4 Tilbudet ved senteret omfatter dessuten dagtilbud med samtaler, veiledning, oppfølging til beboere i reetableringsfasen, samt nettverksgruppe for tidligere beboere. Krisesenteret i Asker og Bærum holder til i et fireetasjes bygg, nyrenovert i 2008, beliggende i villabebyggelse i Bærum. Botilbudet til kvinner og barn har plass til totalt 21 brukere. Botilbudet til menn, som også kan ha med barn, har plass til totalt 3-4 personer. Dette er to leiligheter som ligger adskilt fra botilbudet til kvinner. Kommunen vurderer sikkerheten ved krisesenteret som god, og informerte i tilsynsmøtet om at Krisesenteret har et justert og oppgradert (i 2011) sikkerhetssystem. Systemet omfatter sikring av hele bygget og installering av personalalarm, samt at brannsikkerheten ved krisesenteret er styrket med brannprosedyrer og øvelser. Alt personalet i turnus har blant annet deltatt i kurs i praktisk psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner. Ved inntak brukes et eget skjema for å få kartlagt den enkelte brukers situasjon slik at krisesentertilbudet gis til rett målgruppe. Kommunen vurderer at tverrfaglighet og de ansattes kunnskap om kommunens øvrige tjeneste- og hjelpeapparat er viktig også for å bistå ved henvendelser fra brukere utenfor målgruppa men som likevel kan trenge hjelp fra andre instanser. Til 3 om individuell tilrettelegging av tilbudet Som en del av Bærum kommunes ordinære tjenestetilbud, legges det vekt på å sørge for individuell tilrettelegging for krisesenterets ulike brukergrupper. Tilbudet er tilrettelagt med god tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming. Det er installert heis, og egne rom er tilpasset rullestolbrukere. Slik informasjon om hvordan krisesenteret fysisk og praktisk var tilrettelagt, fikk Fylkesmannen for øvrig også i forbindelse med besøket dit for ca to år siden. En stor del av krisesenterets brukere er avhengig av tolk for å få tilfredsstillende hjelp og oppfølging. Tolketjenesten i Bærum er organisert under Flyktningekontoret og er en del av det øvrige kommunale tjenesteapparatet. Kommunens erfaring er at tolkebehovet blir godt ivaretatt, både ved bruk av telefontolking og ved oppmøte. Krisesenteret har hatt god tilgang til et bredt språkspekter og opplever at tolketjenesten har vært effektiv ved bestilling. Kommunen påpeker at de kommunale tjenestene, blant annet Nav, generelt har et stort fokus på barn. Et av Krisesenterets hovedoppgaver er å gi bistand til ivaretakelse og oppfølging av barnas behov. Fra 2010 har krisesenteret hatt barnefaglig ansvarlig. Det har vært gjennomført endringer og utvikling av det faglige tilbudet til barn. Dersom foreldre samtykker, kan det gjennomføres egne samtaler med barnet. Under oppholdet tilbys barna ulike aktiviteter, og målet er å opprettholde en så normal tilværelse som mulig. Røde kors er en av de frivillige organisasjoner som krisesenteret samarbeider med. Kvinner representerer majoriteten av brukerne. Kvinnene følges opp av et team bestående av primærkontakt og en eller to miljøkontakter. Hjelp under oppholdet og bistand til reetablering etter oppholdet gis etter grunnprinsippet hjelp til selvhjelp. 4

5 Når det gjelder tjenestetilbudet til menn, herunder botilbudet, vurderer kommunen at krisesenteret har tilstrekkelig kapasitet. Til 4 om samordning av tjenester Krisesenteret samarbeider med en rekke andre i hjelpeapparatet, innenfor både offentlige instanser og frivillige organisasjoner: barnevern, Nav sosial, psykisk helse, akutteam, flyktningeteam, fastlege, politi, advokater, familievoldskoordinator, alternativ til vold, Røde Kors barnehjelp m.fl. Kommunen har som målsetting å sikre brukerne et mest mulig helhetlig tilbud, og kommunen vektlegger derfor samordningsarbeidet. Krisesenteret har i den forbindelse en innarbeidet praksis med å etablere samarbeid med andre etater, både i og utenfor kommunene, på et tidlig tidspunkt i reetableringsprosessen. En utfordring generelt er å fremskaffe boliger i takt med behovet. Selv om boligspørsmålet er en utfordring også når det gjelder krisesenterets brukere, lykkes man stort sett bra med hjelp til etablering i egen bolig. Et virkemiddel som benyttes er boligveiledning i et nært samarbeid med Nav. Bærum kommune har utarbeidet en egen prosedyre som gjelder bekymringsmelding fra krisesenteret til barnevernet. Selv om krisesenteret ikke har eksakt statistikk, blir det sendt et relativt stort antall meldinger. Krisesenteret får raskt tilbakemelding fra barnevernet, og har erfaring for at barna i mange tilfeller allerede har barneverntiltak. Til 8 til kommunens plikt til å ha internkontroll Kommunens internkontroll er basert på et elektronisk system på felles intranett og som er tilgjengelig for alle ansatte. Internkontrollen omfatter et avviksmeldingssystem som er felles for hele kommunen. Vi fikk opplyst at det har vært jobbet mye det siste året med å videreutvikle systemet for å få det tydelig, konkret og enkelt, noe som er svært viktig for en så stor kommune som Bærum er. Kommunen har lang erfaring med avvikshåndtering på HMS-området og legemiddelhåndtering. Imidlertid er det et prioritert mål å få avvikshåndteringen godt implementert også på faglig nivå. Dette forbedringsarbeidet, utvikling av rutiner, håndbøker, skjemaer, maler og sjekklister, er i en aktiv og kontinuerlig prosess på ulike nivåer i kommunen. Krisesenteret har fra tidligere hatt sitt eget kvalitetssystem. Dette systemet er under oppdatering, og etter virksomhetsoverdragelsen har det vært jobbet med å få dette integrert i kommunens ordinære internkontroll. I arbeidet med å nyttiggjøre seg brukernes erfaringer opplyste kommunen at det benyttes tre typer fagverktøy: Brukerundersøkelser, KOR (en fagmetode for klient- og resultatstyrt praksis) og klagebehandling. Tilbakemeldinger fra samarbeidsparter inngår også som en del av oppfølging med hensyn til brukererfaringer. Bærum kommune har en struktur på gjennomføring av brukerundersøkelser hvert annet år. For krisesenteret anser kommunen at det vil være hensiktmessig med for eksempel intervju av beboere på et gitt tidspunkt under oppholdet. 5

6 4. Vurdering og konklusjon Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg. Tilsynet har vist at Bærum kommune har et system for oppfølging og intern kontroll som skal sikre at krisesenterets praksis er i overensstemmelse med lovkravene. Tilsynsmyndigheten vurderer kommunens organisering og styring av krisesentervirksomheten som hensiktsmessig med hensyn til å sikre voldsutsatte kvinner, menn og deres barn et tilfredsstillende tilbud. Etter virksomhetsoverdragelsen synes krisesenteret for øvrig å være godt etablert i kommunens ordinære tjenesteapparat, noe som anses hensiktsmessig for videreutvikling av samarbeid og samordning for å kunne gi et helhetlig tilbud til brukerne. 5. Regelverk Lov om kommunale krisesentertilbod av Lov om kommuner og fylkeskommuner av Dokumentunderlag Kommunens dokumentasjon knyttet til oppfølgingen av krisesentertilbudet som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet: Oversendelsesbrev fra Bærum kommune, e-post datert , vedlagt: - Oversikt over tjenestesteder og avdelinger under Helse og sosial, Organisasjonskart for ressurssenter for psykisk helse - Politisk behandling i Bærum kommune av sak om interkommunalt vertskommunesamarbeid og virksomhetsoverdragelse, vedtak av Politisk behandling i Asker kommune av sak om vertskommunesamarbeid, herunder delegasjon av myndighet etter krisesenterlova til Bærum kommune, Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker og Bærum, Avtale mellom Bærum kommune og stiftelsen om overføring av virksomheten, Mappestruktur på fellesområde - Mappestruktur prosedyrer - Prosedyre: Bekymringsmelding til barnevernet, gjeldende fra Prosedyre: Kartleggingsskjema inntakssamtale - Prosedyre: Mottak, gjeldende fra Informasjon på engelsk, om Women`s Shelter Årsrapport 2011, Stiftelsen krisesenteret i Asker og Bærum 7. Deltakere ved tilsynet Fra Bærum kommune deltok: Brith Helen Sjøvold, tjenesteleder for Ressurssenter for psykisk helse Ingunn Eidset Åker, avdelingsleder for Asker og Bærum krisesenter Kvalitetsrådgiver Cai B. Nesset Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltok: Inger E. Tofthagen, seniorrådgiver, sosial- og familieavdelingen Gro Haugen, rådgiver, sosial- og familieavdelingen 6

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: 17.12.2014 29.05.2015 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag

Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag UTREDNING FASE 2, MAI 2012 Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag fase 2 pr 9.5. 2012 Ellen Samuelsen 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 1.1 Mandat side 3

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste AUD ØRNES WE WILL RAPPORT 2014 Tittel: Forfatter: Dato: Bilder: Prosjekt: Prosjektleder: Oppdragsgiver: Rapport Eier: Aud Ørnes 24.01.14 Fra hjemmesiden

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer