Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll"

Transkript

1 2014 ÅRSMELDING

2 Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 41 L JØME RKET 9 0 MI 20 Årsmelding 2014 Forsidebilde: Shutterstock.com Papir: Edixion Layout/trykk: EKH Grafisk Tr y k ks a k 0 6

3 Innhold 1 Innledning Formål 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter 1.3 Historikk Organisasjonen Eierkommuner og vertskommune 2.2 Styrende organer 2.3 Organisasjonskart 2.4 Representantskapet ved Nordmøre Krisesenter IKS, valgt Styret ved Nordmøre Krisesenter IKS, valgt Personalet 2.7 Taushetsplikt 3 Økonomi Driftsbudsjettet Kostutgifter/beboerbetaling Lovpålegging av Krisesentertilbudet Internkontroll 9 5 Krisesenterets lokaler 9 6 Barn på Krisesenteret Arbeidet med barn på krisesenteret 6.2 Lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet Ulike brukergrupper Botilbud til menn 7.2 Tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelse 7.3 Brukere med minoritetsbakgrunn Rettshjelpstiltak 12 9 Kompetanseheving, samarbeidsmøter og utadrettet virksomhet Deltakelse på kurs og seminarer 9.2 Informasjonsarbeid 9.3 Samarbeidsmøter 10 Statistikk 10.1 Rutiner for registrering 10.2 Beboere og antall overnattinger Dagbrukere Telefonhenvendelser Oppsummerende oversikt over brukere Avslutning 20 Vedlegg Medlem i Norsk Krisesenterforbund Årsberetning styret Revisjonsberetning Regnskap

4 1 Innledning Krisesentertilbudet retter seg mot personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem som kan gi langvarige fysiske og psykiske konsekvenser for de som rammes. Vold i nære relasjoner innebærer at volden utøves av en person som er eller har vært medlem av samme husstand, eller som personen har en nær relasjon til. Nordmøre Krisesenteret har de siste 29 årene vært en viktige aktør i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Krisesentertilbudet ble fra 2010 en lovpålagt oppgave og et kommunalt ansvar. Krisesentertilbudet er et viktig ledd i samfunnets tilbud om akutt hjelp til personer utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. Krisesentertilbudet skal være tilgjengelig hele døgnet, alle dager i året. De som kontakter krisesenteretilbudet skal kunne være anonyme. 1.1 Formål Krisesentertilbudet skal: Tilby tjenester som oppfyller kravene til Lov av 19. juni 2009 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven) Gi et godt og trygt midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner, jamfør krisesenterloven omfatter dette også personer utsatte for menneskehandel Gi rådgivning til personer over telefon eller ved personlig frammøte på krisesenteret Arbeide for at våre brukere gjenvinner kontroll over eget liv, blir utfordret og stimulert til å ta egne valg og avgjørelser Være et lavterskel tilbud og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet Medvirke til et positivt samarbeid med hjelpeapparatet i eierkommunene Gi oppfølging etter utflytting dersom det er ønskelig Videreutvikle arbeidet med åpenhet og holdningsskapende informasjonsvirksomhet og opplæring når det gjelder forebygging og synliggjøring av vold i nære relasjoner 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter Vi skal opptre likt mot alle som oppsøker krisesenteret, uansett status, kulturbakgrunn, politisk eller religiøs overbevisning. Vi skal respektere brukernes egenverdi, uansett personlig og mor alsk oppfatning. Medmenneskelighet skal stå i høysetet. 1.3 Historikk Kristiansund fikk sin første krisetelefon i 1980 etter initiativ fra frivillige og fra Kristiansund og omegn kvinneråd. Telefonen ble installert ved Barmannhaugen eldresenter. Etter hvert som telefonene ble mer kjent, kom historier om årelange lidelse, vold og overgrep fram. Det ble avdekket et stort behov for et tilfluktssted hvor kvinnene kunne overnatte og snakke om volden de hadde vært utsatt for. 1. januar 1986 åpnet Nordmøre Krisesenter sine lokaler i Ynglingebygget i Kristiansund. I starten mottok senteret økonomisk støtte fra Kristiansund kommune. I 1990 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom ni kommuner på Nordmøre. Dette var Aure, Averøy, Frei, Halsa, Smøla, Surnadal, Tingvoll og Tustna. Kristiansund kommune var vertskommune. 4

5 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding Organisasjonen Nordmøre Krisesenter var tidligere organisert som et privat foretak. Den ble det foretatt en virksomhetsoverdragelse til Nordmøre Krisesenter IKS. Nordmøre Krisesenter IKS er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. 2 Formål i selskapsavtalen og vedteker for Nordmøre Krisesenter IKS: «Nordmøre Krisesenter IKS har som oppgave å sikre et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. Barn skal ha et tilbud når de følger med sine foreldre» Nordmøre Krisesenter IKS omfattes av Lov om kommunale krisesentertilbud, gjeldende fra Krisesentertilbudet: Midlertidig botilbud for kvinner og barn Midlertidig botilbud for menn og barn Samtaletilbud på dagtid Krisetelefon Hjelp til reetablering Oppfølging etter utflytting 2.1 Eierkommuner og vertskommune Eierkommuner er: Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla, Surnadal og Tingvoll kommune. Kristiansund kommune er vertskommune. Pr 1/1-15 er det til sammen innbyggere i eierkommunene. 2.2 Styrende organer Selskapets styrende organer er: a) Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver av eierkommunene. b) Styret består av styreleder, 4 medlemmer hvor en representerer de ansatte og tre representerer kommunene. Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt representantskapet. c) Selskapets daglige drift ledes av daglig leder. 2.3 Organisasjonskart Representantskapet Styret Daglig leder 1 årsverk 5 3 miljøarbeidere 4 miljøassistenter 1 miljøterapeut 2,96 årsverk 1,89 årsverk 0,80 årsverk

6 2.4 Representantskapet ved Nordmøre Krisesenter IKS, valgt Etter kommunestyre valgene hvert fjerde år, velges medlemmene fra de deltagende kommunene. Leder Tove Rokstad Smøla Vara Anton Kristiansen Smøla Medlem Berit Tønnesen Kristiansund Vara Rita Høgset Kristiansund Medlem Ingvar Gjerdevik Aure Vara Astrid Paulsby Aure Medlem Stein Sandvik Averøy Vara Monica Lee Kornstad Averøy Medlem Ola Rognskog Halsa Vara Ivar Betten Halsa Medlem Lilly Gunn Nyheim Surnadal Vara Mons Otnes Surnadal Medlem Ingunn Talgø Tingvoll Vara Guri Britt Orø Tingvoll Representantskapet hadde i 2014 ett møte og behandlet 5 saker. 2.5 Styret ved Nordmøre Krisesenter IKS, valgt Styreleder Eivind Sylthe Personlig vara Kjell Neergaard Nestleder Silje Wessel Personlig vara Kari Merete Hegge Styremedlem Tove Karin Halse Lervik Personlig vara Mona Rita Rønning Styremedlem Roger M. Osen Personlig vara Jan Erik Øksenvåg Styremedlem ansatte Annette Strietzel Personlig vara Marie Vågen Sandøy Styret hadde 4 møter og behandlet 20 saker i

7 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding Personalet Personalet Stillingssprosent Lønnsprosent Daglig leder 100% stilling 100,00 Nestleder/barneansvarlig 100% stilling 100,00 Miljøterapeut 80 % stilling 80,00 Miljøarbeider 80 % stilling 80,00 Miljøarbeider 57,91% stilling 36,79* Miljøarbeider 58,45%stilling 35,01* Miljøassistent 60,56% stilling 35,21* Miljøassistent 69,35% stilling 44,01* Miljøassistent 59,67% stilling 36,44* Totale stillingshjemler ,94 547,46 *stillingsprosent større enn lønnsprosent på grunn av hvilende nattevakt Krisesenteret fikk tilført en 80% miljøterapeut stilling fra 1/ Totalt var det 6,6 årsverk fordelt på 9 ansatte i Blant personalgruppen er 4 ulike nasjonaliteter representert. Det totale sykefraværet i 2014 har vært på 1,32%, som er en nedgang på 4 % fra I 2014 har det vært holdt 7 personalmøter ved Nordmøre Krisesenter. Ansatte har i løpet av 2014 hatt to eksterne veiledninger med psykolog spesialist. Nordmøre Krisesenter har avtale om bedriftshelsetjeneste med Stamina Helse. Krisesenteret undertegnet ny avtale om Inkluderende arbeidsliv i Lønn er tariffregulert, og følger avtale med Fagforbundet/LO. Ansatte har yrkesskadeforsikring gjennom If, og tjenestepensjon gjennom Sparebank 1- Livsforsikring. Det ble i 2014 tegnet gruppelivsforsikring gjennom Sparebank 1. Politiattest er pålagt de som blir ansatte etter 1/1-2010, jf Krisesenterloven Taushetsplikt Alle ansatte ved Nordmøre Krisesenter har taushetsplikt etter Krisesenterlovens 5 og Forvaltningslovens 13 til 13e. Brudd på taushetsplikten straffes etter straffeloven 121. Brukernes rett til vern om fortrolige opplysninger skal ivaretas. Ansatte ved Nordmøre Krisesenter har undertegnet taushetsløfte, og skal behandle personopplysninger på en korrekt måte, jf. gjeldende lovverk og etter retningslinjer fra Datatilsynet. Våre brukere skriver under på egen taushetserklæring. Ansatte har arbeidsinstruks og etiske retningslinjer som en del av arbeidsavtalen. 7

8 Økonomi Surnadal 3.1 Driftsbudsjettet 2014 Kristiansund 3 Halsa Smøla Tingvoll Aure Averøy Fra 1. januar 2011 ble det statlige tilskuddet til krisesentertilbudene innlemmet i ramme tilskuddet til kommunene. Budsjett/driftstilskudd til Nordmøre Krisesenter i 2014 var totalt på kr Finansiering fordelt på eierkommunene (tallene er i %) 7 3 da l rna 5 8 y Halsa Sm øla ll vo Aver ø Su Ti ng e A ur Kristia 52 nsu n d Regnskapsfører er Siri Rypdal Nilssen ved økonomiseksjonen Kristiansund kommune. Årsregnskapet revideres av Distriktsrevisjon Nordmøre 3.2 Kostutgifter/beboerbetaling Det er i utgangspunktet gratis å bo ved Krisesenteret. Til dekking av kostutgifter fra dag 8 betales det kr 50,- for voksne, og kr 25,- for barn per døgn. Hvis derimot beboerne ønsker å kjøpe inn sin egen mat, kreves ingen betaling for oppholdet. 8

9 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding Lovpålegging av Krisesentertilbudet Lov om kommunale krisesentertilbud trådte i kraft Loven om kommunalt ansvar for et krisesentertilbud tydeliggjorde at det er et offentlig ansvar å sørge for at personer utsatt for vold i nære relasjoner får beskyttelse, hjelp og oppfølging. Loven skal sikre et bedret samarbeid mellom nødvendige akuttiltak og mer langsiktig oppfølging, og sørge for at det blir et godt og helhetlig tilbud. Loven inneholder bestemmelser om: Formål Krav til krisesentertilbudet Individuell tilrettelegging av tilbudet Samordning av tjenester Kommunens ansvar Taushetsplikt Opplysning til barneverntjenesten Politiattest Krisesenterets ansvar Internkontroll Kommunenes ansvar Statlig tilsyn Fylkesmannens ansvar 4.1 Internkontroll Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene i Krisesenterloven, jf 9, og gjelder kravene til krisesentertilbudet ( 2), Individuell tilrettelegging ( 3), samordning av tjenester ( 4), og internkontroll ( 8). Tilsynet rettes mot kommunen, og ikke det enkelte krisesenter. 5 9 Krisesenterets lokaler Nordmøre krisesenter holder til i sentrumsnære lokaler i Kristiansund. Krisesenteret har vært lokalisert her siden juni Lokalene er på 350 kvm og er lokalisert i 3. etage i det som tidligere var et sykehjem. Den resterende byggningemassen har vært under totalerenovering i 2014 og skal etter planen ferdigstilles i august Annleggsvirksomheten i bygget har medført mye støy, støv og andre forstyrrelser for krisesenter driften i Krisesenterets lokaler består av 14 rom, hvorav 5 beboerrom med til sammen 10 sengeplasser totalt. Hvert beboerrom er utstyrt med eget bad. Kristiansund kommune som vertskommune eier bygget og er utleier til krisesenteret.

10 6 Barn på Krisesenteret I 2014 bodde det 31 barn ved Nordmøre Krisesenter i til sammen 713 døgn, sammen med mor. Krisesenterloven 1, gir barn status som selvstendig bruker. Tilretteleggingen skal omfatte deres behov som barn generelt og som barn med voldserfaring. Å sikre barna et godt tilbud på krisesenteret er en nødvendig hjelp for barn i krise. For å kunne gi barna god hjelp, kreves det at krisesenteret og barnevernet finner gode løsninger når det gjelder kommunikasjon og samarbeid. Krisesenteret har etablert et godt samarbeid med barne vernet. Aldersfordeling blant barna som har bodd ved krisesenteret i % 26 % 13 % 0 5 år 6 10 år år Aldersfordelingen blant barna som bodde ved krisesenteret i 2014 viser at hovedtyngden er i aldersgruppen 0-5 år. Kontakt med barnevernet 55 % Barnevernet allerede involvert 35 % Ikke sendt 10 % Sendt bekymringsmelding Krisesentert har som nevnt under kapittel nr. 2 lovpålagt meldeplikt til barnevernet. I 2014 var barnevernet allerede inne i 55% av sakene. 6.1 Arbeidet med barn på krisesenteret Krisesenteret har en miljøarbeider i 100 % stilling som har hovedansvaret for barn ved krisesenteret. Arbeidet med barn er viktig og skal være en prioritert oppgave jf. Krisesenterloven 3, som sier: «Kommunen skal sørge for å ta vare på barn på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og skal sørge for at barn får oppfylt de rettende de har etter annet regelverk.» Det er utarbeidet egne rutiner og prosedyrer når vi tar i mot barn på krisesenteret. Målet for vårt arbeid med barn er at de skal oppleve oppholdet som trygt og godt, og få en mest mulig forutsigbar hverdag. 10

11 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding 2014 Barn som bor på krisesenter har rett til skolegang på lik linje med andre barn, jf. Opplæringsloven 2-1. På grunn av lange avstander til hjemkommunen og noen ganger ut fra et sikkerhetsperspektiv, kan det være problematisk at barnet fortsetter på sin skole. Krisesenteret har etablert et godt samarbeid med en skole i vertskommunen. I enkelte tilfeller kan barnet gå på denne skolen. Når det gjelder å få plass til barn i barnehage i vertskommunen, kan dette ta noe tid. 6.2 Lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet Krisesenterloven 6 sier: «Alle som utfører tjeneste eller arbeider etter denne loven, skal i utføringen av arbeidet være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevern tjenesten. Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeider etter denne loven gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det er andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf barnevernloven 4-10, 4-11 og Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende alvor lige atferdsvansker.» Dette innebærer at krisesenteret er pliktige i følge loven å gi opplysninger til barneverntjenesten i barnets hjemkommune når det er grunn til å tro at barnet er utsatt for vold og mishandling, er vitne til vold eller er utsatt for omsorgssvikt. Krisesenteret ved daglig leder og barneansvarlig har ansvar for bekymringsmelding til barnevernet. 7 Ulike brukergrupper 7.1 Botilbud til menn Krisesenterloven pålegger kommunene å gi et likeverdig tilbud til kvinner, menn og barn fra Det stilles krav til krisesentertilbudet om at botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Nordmøre krisesenter har vært uten botilbud for menn etter flyttingen til Tempoveien 23. Det har vært jobbet mye med å finne lokaler for botilbudet til menn. Det ble i 2014 besluttet å leie en kommunal leilighet i nærheten av det øvrige krisesentertilbudet. Denne leiligheten ble klargjort i september 2014, og stod klar til bruk fra Det har etter bodd 1 mann ved Nordmøre Krisesenter. 7.2 Tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelse Nordmøre Krisesenter sine lokaler er i utgangspunktet tilrettelagt for personer med fysisk funksjonsnedsettelse, og tilfredsstiller dermed lovens krav om tilgjengelighet for alle. Men p.g.a. total renovering i den eksisterende byggningemassen har bygget vært uten heis siste halvdel av I 2014 hadde vi ikke henvendelser fra personer med fysisk funksjonsnedsettelse. 11

12 7.3 Brukere med minoritetsbakgrunn 38 av totalt 68 beboere som bodde ved senteret i 2014 hadde minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn som er utsatt for vold i nære relasjoner er ofte i en ekstra sårbar situ asjon, i hovedsak på grunn av språkvansker og liten kunnskap om egne rettigheter. I tillegg mangler mange ofte et nettverk. Andre kan bli utstøtt av tidligere nettverk, eller det kan være en trusselsituasjon som kan være årsaken til brudd med familie og venner. Minoritets familier trenger ofte ekstra bistand for å kunne orientere seg i det norske systemet. Tilrettelegging/tiltak for personer med minoritetsbakgrunn: Tilbyr gratis advokathjelp gjennom Advokatvakta Bruk av tolk ved behov Kompetanse hos ansatte Ansatte med flerkulturell bakgrunn 8 Rettshjelpstiltak 9 Kompetanseheving, samarbeidsmøter og utadrettet virksomhet Justisdepartementet bevilget etter søknad kr for 2014, til fri rettshjelp ved krisesenteret.målgruppen er personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Tilbudet gjelder primært for personer i våre eierkommuner: Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla, Tingvoll og Kristiansund. I 2014 er det blitt gitt juridisk bistand for krisesenterets brukere i 61 timer fordelt på 13 brukere. Krisesenteret har i 2014 samarbeidet advokatene Toril Karlsen og advokat Lill Snekvik. Ved å tilby gratis advokathjelp til våre brukere, er dette med å styrke krisesentertilbudet. 9.1 Deltakelse på kurs og seminarer Landsmøtet i Norsk Krisesenterforbund, og fagdag mars 2014 «Kick off» i regi av Molde og omegn krisesenter april 2014 Fagdag psykisk helse på Halsa «Psykisk helse hos flyktninger» oktober 2014 Krisesenterkonferanse i Kolbotn «vold og rus» oktober 2014 Nettverkssamling hos fylkesmannen om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner Nasjonal krisesenterkonferanse i regi av RVTS Øst oktober 2014 Ledresamling Norsk Krisesenterforbund Regional krisesentersamling i Trondheim (Vivat kurs) i regi av RVTS Midt desember 2014 ICDP opplæring ICDP-veiledning Nordmøre Krisesenter ble høsten 2014 plukket ut av Bufdir til å være med i et prøveprosjekt med implementering av ICDP foreldreveiledning i krisesenter, sammen med Trondheim Krise- 12

13 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding 2014 senter og Nord-Trøndelag Krisesenter. Nordmøre Krisesenteret har derfor høsten 2014 deltatt på opplæring i Trondheim og vil i januar 2015 starte opp med en foreldreveiledningsgruppe for mødre som har bodd eller vært dagbrukere ved krisesenteret. 9.2 Informasjonsarbeid Til barnehager og skoler Et viktig satsingsområde er å gi informasjon om vold i nære relasjoner til ansatte som jobber med barn og unge. Det er viktig i det forebyggende arbeide at vi kan spre vår kunnskap. Vi har derfor i 2014 tilbudt ansatte i barnehager i Kristiansund kommune et besøk med informasjon om vårt tilbud og erfaring. Her har informasjonen rettet seg mot ansatte. Flere barnehager ønsket et besøk fra oss, og vi har foreløpig vært på besøk i 3 barnehager. Vi har også holdt informasjonsmøte om vold i nære relasjoner til en gruppe pedagogiske ledere i barnhager gjennom Fagskolen v/kristiansund videregående skole og for en gruppe kommende barneog ungdomsarbeidere gjennom Folkeuniversitetet i Kristiansund. Til flyktninger på asylsøkermottak I løpet av 2014 har vi også holdt informasjonsmøter for flyktninger på asylsøkermottak. Forskjellige kvinnegrupper fra asylsøkermottaket på Sunndal har ved 3 anledninger vært på besøk ved Nordmøre Krisesenter og fått informasjon om senteret og vårt arbeid. Ansatte har også vært på besøk ved asylsøkermottaket på Tingvoll og gitt informasjon til kvinnegrupper. Kontordag I høsten 2014 startet vi første førsøk med kontordag til eierkommuner. Smøla fikk første besøk av krisesenteret. I samarbeid med NAV Smøla fikk vi låne et kontor. Vi hadde i forkant annonsert i lokalaviser med tilbud om samtaler og veiledning for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Planen er å gjenta kontordager i 2015, også til noen av de andre eierkommunene. 9.3 Samarbeidsmøter Det har vært samarbeidsmøter mellom Krisesenteret og ulike instanser: NAV, barnevern tjeneste, politi, advokater, familievernkontoret m.fl. Dette er samarbeidsmøter hvor det sammen med brukeren jobbes tverrfaglig. 13

14 Statistikk Rutiner for registrering hjelpetilbud blir spurt om de Alle som oppsøker Nordmøre Krisesenter og benytter vårt godtar at vi registrerer deres data anonymt. Når brukeren godtar dette, fyller vi ut godkjente 10 Dette kapittelet viser et utvalg av registreringsskjema som sendes til Scentio Research Norge. denne informasjonen. En sammenfattet statistikk for 2014 fra krisesenterene i Norge offent5 liggjøres våren 2015 (Rapportering fra krisesentertilbudene 2014, Bufdir). Framstilling av Nordmøre krisesenter sin statistikk deles i tre: 0 Første viser antall beboere og antall beboerdøgn, andre del tar for seg dagbrukere, tredje del viser 36antall telefonhenvendel31 1 ser. Til sist følger en samlet oversikt over alle tre tilbud Beboere og antall overnattinger Nordmøre Krisesenter har hatt følgende antall kvinner, menn og barn boende på senteret i 2014: Antall beboere Antall overnattingsdøgn Menn 1000 Barn Kvinner Kvinner Barn Menn Antall Døgn Kvinner Barn Menn 1 58 Totalt Gjennomsnittlig botid i 2014 for kvinner var 28 døgn og for barn 32 døgn Menn Barn 58

15 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding 2014 Hvilken kommune kommer beboerne fra? 65 % 35 % Vertskommune Andre kommuner Hovedtyngden av brukere kommer fra vertskommunen. Det kan være to årsaker til dette: halvparten av innbyggerne i eierkommunene bor i vertskommunen, og nærheten til tilbudet gjør det lettere å oppsøke krisesenteret. Aldersfordeling blant voksne beboere 35 % år 27 % år 19 % år 11 % 8% år år Aldersfordelingen viser at over halvparten av voksne beboere er i alderen fra 24 til 39 år. Kom via 32 % Eget initiativ 24 % Politi 14 % 11 % 11 % 9% Familie/ bekjent Barnevern NAV Andre 46 % av brukerne kom til krisesenteret på eget initiativ eller via familie/bekjente. 24 % kom via politiet. 15

16 Årsak til henvendelsen 78 % Psykisk vold 76 % Trusler 46 % Fysisk vold 22 % Annet 16 % Materiell vold Seksuelle overgrep/annen seksuell vold 6% Digital vold 3% Æresrelatert vold 3% Voldtekt 3% Årsaken til henvendelsen fra kvinner, menn og barn som har bodd ved senteret i 2014 er ofte sammensatte og har flere overnevnte problemstillinger. En beboer kan derfor oppgi flere årsaker til henvendelsen. 78 % oppgir at de er utsatte for psykisk vold, 76 % oppgir trusler og 46% oppgir fysisk vold. «Annet» var andre voldsrelaterte forhold. Av krisesenterets voksne beboere i 2014 mottok 68% ulike former for stønad/trygd. Dette viser at de store helsekonsekvensene av vold i nære relasjoner også kan innvirke på den utsattes deltagelse i arbeidslivet.en rekke studier dokumenterer langvarige negative helseeffekter av vold i nære relasjoner. Vista analyse anslår at vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig i Norge.Kilde: stortingsmelding , Vold i nære relasjoner, Det handler om å leve. Nasjonalitet 56 % Utenlandsk 44 % Etnisk norsk Av totalt 68 brukere hadde 38 brukere utenlansk bakgrunn. 16

17 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding 2014 Bistand fra krisesenteret Krisesenteret bistod beboere med samtaler, støtte, praktisk hjelp, rådgiving og veiledning, barnepass, følge til hjelpeapparatet, hjelp til å finne ny bolig, samtaletilbud for barn, leksehjelp og aktivisering. Advokatbistand i krisesentertilbudet. Hjelp i forhold til reetablering og oppfølging etter oppholdet. Krisesenteret har formidlet kontakt med 41 % NAV 35 % Politiet 32 % Advokat Barnevern 22 % Andre 22 % Boligkontor 11 % Psykisk helsevern/psykolog 11 % Fastlege/legevakt Flyktningeinstans Diagrammet viser instanser som krisesenteret har formidlet kontakt med på vegne av og i samarbeid med beboere. Mange beboere blir formidlet til flere instanser. Krisesenteret er en pådriver slik at våre brukere får nødvendig hjelp. Politi, NAV, barnevern og advokat er de instanser vi oftest formidler kontakt med. Kate gorien «andre» betyr blant annet skole/ barne hage og annet krisesenter. 8% 5% Hvor drar beboeren etter oppholdet? 32 % Hjem til egen bolig uten voldsutøver 22 % Ny/annen bolig 19 % Slekt/venner 11 % Annet sted Tilbake til voldsutøver Institusjon Vet ikke 17 8% 5% 3% I 73% av sakene er det ektefelle/samboer eller tidligere ektefelle/samboer som oppgis som overgriper. I 2013 dro 11% tilbake til overgriper og i 2014 var det en nedgang til 8% som dro tilbake. Det er mange sammensatte årsaker til at kvinner (og menn) velger å reise tilbake til overgriper. De håper på bedring, syntes synd på overgriper, vil at barna skal ha foreldre som bor sammen, er redd for ensomhet, tar på seg skylden for volden, tror ikke de greier seg alene, økonomiske forhold, tenker at de har bedre kontroll på overgriper ved å være i nærheten og/ eller er redd for å bli drept om de går.

18 11 Dagbrukere Dagbrukere er personer som ikke har behov for å bo på krisesenteret, men som kommer for samtale og rådgivning. Mange trenger hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, advokat m.m. I 2014 var det 42 brukere som benyttet tilbudet om å komme til samtale. Dette var 36 kvinner, 1 mann og 5 barn. Gjennomsnitt 6 samtaler pr dagbruker i Telefonhenvendelser Telefonhenvendelser Totalt antall krisetelefoner Offentlige etater/andre Totalt Som et døgnåpent krisesenter benytter mange seg av muligheten til samtale pr. telefon. Mange trenger rådgivning eller noen å snakke med. Årsakene til telefonhenvendelser er ofte sammensatte. Men dreier seg i hovedsak om fysisk, psykisk vold og trusler. Oppsummerende oversikt over brukere Antall beboerne Barn Kvinner/menn Kvinner/menn Barn Kvinner Menn 18 Barn Totalt beboere

19 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding 2014 Bruk av krisesenteret Beboerdøgn Daghenvendelser Telefonhenvendelser Daghenvendelser Telefonhenvendelser* 2000 Beboerdøgn Beboerdøgn Telefonhenvendelser* Daghenvendelser *Gjelder alle telefonhenvendelser totalt

20 14 Avslutning 2014 har vært et travelt år med en økende kompleksitet i saker. Mange av de som oppsøker krisesenteret har sammensatte problemstillinger, og er ofte traumatiserte på grunn av volden de har vært utsatt for. Dette stiller krav til de ansatte om kompetanse/kunnskap, både om vold og voldens psykologi. Forskningen tilsier at måten en person i krise blir møtt på den første tiden etter en søker hjelp, og hvordan kompetansen er på hjelpetilbudet, blir svært viktig i forhold til hvordan personen klarer å komme seg videre i livet. Krisesentertilbudet er en lovpålagt kommunal oppgave og et viktig og nødvendig tiltak som tilbyr akutthjelp i en krise situasjon for kvinner, menn og barn utløst av vold i nære relasjoner. I tillegg er krisesenterene i den unike posisjon at vi kan bidra til å kartlegge personens behov for hjelp fra det øvrige hjelpeapparatet, og være pådrivere til at de får den hjelpen de trenger. Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud, og personer kan henvende seg direkte til krisesenteret uten timeavtale eller henvisning. Takk til: Representantskapet og styret ved Nordmøre Krisesenter IKS, for godt samarbeid Eierkommunene for samarbeidet Politiet og det offentlige hjelpeapparatet, for godt samarbeid Advokat Torill Karlsen og advokat Lill Snekvik, for samarbeidet med «advokat-vakta» Lag, organisasjoner og næringslivet, som har støttet oss med pengegaver pålydende kr Kristiansund, For Nordmøre Krisesenter IKS ved daglig leder Anne Nilssen 20

21 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

22 22

23 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

24 24

25 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

26 26

27 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

28 28

29 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

30 30

31 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

32 32

33 Nordmøre Krisesenter IKS Årsmelding

34 34

35 35

36 ødeleggelse barn lytte makt liv seksuelt slag ord offer sorg utskjelling beskyttelse taushet håp anonym hjelp mennesker samtale følelser trygghet relasjoner frykt veiledning tilfluktssted avmakt vold ydmykelse kritikk skyld partner tvangsekteskap ansvar omsorg skyldfølelse voldtekt nedbrytende psykisk smerte oppfølging rus skade familie trusler ignorering

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer...4

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll

Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll ÅRSMELDING 2016 Eierkommuner: Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll 41 L JØME RKET 9 0 MI 20 Årsmelding 2016 Forsidebilder: Shutterstock.com Papir: Edixion Layout/trykk: EKH

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2011 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2011 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-9 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

3. Kommunens ansvar og innholdet i krisesentertilbudet

3. Kommunens ansvar og innholdet i krisesentertilbudet ROMEFUKE KR1SESENTER H rin. Forsla om lovfestin av krisesentertilbudet. 1. Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelsene av krisesentertilbudet og hjelpeapparatet rundt kjenner vi godt igjen. Vi vil understreke

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innhold 1. ORGANISASJON... 4 1.1 Organisasjonsform... 4 1.2 Styrerepresentanter... 4 1.3 Avdelingens formål... 4 1.4 Medlemskap i paraplyorganisasjon...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2017 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien.

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien. Sandveien 15, 1613 Fredrikstad. Tlf: 69 95 55 60. Faks: 69 95 55 71. krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no www.blaakors.no/krisesenteret INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2012 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON 3 1.1 Organisasjonsform... 3 2.1. Styrerepresentanter... 3 2.2. Avdelingens formål... 3 2.3. Medlemskap

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

Deres ref : Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER. 1. Beskrivelse av dagens situasjon

Deres ref : Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER. 1. Beskrivelse av dagens situasjon 1 Deres ref 200804147: Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER 1. Beskrivelse av dagens situasjon Vi kjenner oss igjen i beskrivelsen av dagens situasjon, med

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. Grimstad 13.01.2008

Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. Grimstad 13.01.2008 Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Grimstad 13.01.2008 Høringssvar forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Stine Sofies Stiftelse

Detaljer

Krisesentertilbud for Bergen og omland. Leveransen

Krisesentertilbud for Bergen og omland. Leveransen Krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransen Målgruppe. Kvinner og barn som opplever vold i nære relasjoner (Jfr. krisesenterloven og Ot.prop. 96, 2008-2009). Menn og barn som opplever vold i nære

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Lebesby kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 27.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse og omsorgssjef Muna Larsen Innhold

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser v/ Maria Kjølberg Evensen Barn har rett til omsorg Rett til å bli tatt vare på av foreldrene Rett til beskyttelse mot misbruk Retten til å bli tatt vare

Detaljer

-ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1

-ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1 - -ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1 Arendal, 9. januar 2009 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING- forslag om lovfesting av krisesentertilbudet 1. Beskrivelse

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 Ruspolitisk

Detaljer

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn -familier som har bli utsatt for tvangsekteskap, eller trussel om æresdrap eller kjønnslemlesting.

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2011 ÅRSBERETNING 2011 Krisesenteret i Stavanger har i 2011 fokusert mye på profesjonalisering samt tilpasning til kommunale rutiner. 2012 gås i møte med et nytt journalsystem

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Malin Bruun rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelinga Ingunn Aronsen Brenna rådgiver sosial- og vergemålsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IEL-08/ H43 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IEL-08/ H43 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IEL-08/10935-2 H43 &13 61309/08 19.11.2008 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår /

Detaljer

Krisesenter Vest IKS

Krisesenter Vest IKS Krisesenter Vest IKS Vi er her for deg Årsmelding 2015 Innhold Styreleder har ordet... 3 Innledning... 4 Drift... 4 Ansatte... 4 Taushetsplikt og opplysningsplikt... 5 Formål... 5 Visjon... 5 Imøtekommenhet...

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Trondheim Krisesenter - for kvinner, barn og menn som opplever vold i nære relasjoner. Tlf: En presentasjon

Trondheim Krisesenter - for kvinner, barn og menn som opplever vold i nære relasjoner. Tlf: En presentasjon - for kvinner, barn og menn som opplever vold i nære relasjoner. Tlf: 73 52 34 20. En presentasjon Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Historie: Fra pionerprosjekt til lovpålagt tilbud Organisasjonsoppstart

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp

Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp Ansvarlig utgiver: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK). Denne brosjyren kan bestilles kostnadsfritt

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Brukerne av Krisesenteret

Brukerne av Krisesenteret Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 I august 2014 flyttet Krisesenteret inn i nye lokaler. Prosjektet har vært en ubetinget suksess, fullført på tid og innen kostnadsrammene. Krisesenteret

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Loppa kommune Dato for tilsynet: 18.06.13 28.11.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse- og omsorgsleder og barnevernleder

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

LOV OM KOMMUNALE KRISESENTERTILBUD KRISESENTERLOVEN

LOV OM KOMMUNALE KRISESENTERTILBUD KRISESENTERLOVEN LOV OM KOMMUNALE KRISESENTERTILBUD KRISESENTERLOVEN Et sammendrag laget av: Miriam Rasch, daglig leder for Krisesenteret i Hønefoss. 1 Innholdsfortegnelse Merknader til de enkelte paragrafene... 4 Til

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner det sjøl» - Christoffer Gjerstad Kihle (8) Barnevernet skal

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS

Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2015-2018 15.10.14 INNHOLD Innledning... 2 Eierstrategier overfor Indre Østfold Krisesenter IKS... 3 Hensikt... 3 Kjernevirksomhet...

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Kautokeino kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 23.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Enhetsleder, helse-

Detaljer

Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre

Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre DAG 5 Dag 5 side 1 Lov om familievernkontorer Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt Familievernkontorene

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 I året som gikk hadde Krisesenteret en økning på 30 40 prosent i de fleste kategorier, bortsatt fra antall dagbrukere som hadde en nedgang. Det

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Synne Ose Fylkesmannen i 15. mai 2013 Taushetsplikt Forvaltningsloven 13 - den forvaltningsmessige taushetsplikten Barnehageloven 20 - den profesjonsbestemte

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE Avdeling tjenesteutvikling

BÆRUM KOMMUNE Avdeling tjenesteutvikling BÆRUM KOMMUNE Avdeling tjenesteutvikling Det Kongelige Barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Arkivkode: Dato: 200804147 09/4039VES 07.01.2009 FORSLAG OM LOVFESTING

Detaljer

I-- o_ 14> (4, KRISESENTERET I GJØVIK 5" Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo

I-- o_ 14> (4, KRISESENTERET I GJØVIK 5 Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo 14> (4, KRISESENTERET I GJØVIK 5" Da o "4,E /DØ Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo I-- o_ Gjøvik 13.01.09. HØRING- forslag om lovfesting

Detaljer