Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A"

Transkript

1 ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger og hvordan markedet fungerer i tilfeller der frikonkurranse-forutsetningene ikke er oppfylt. Spesielt fokuseres det på hvordan et marked med få aktører virker. Dette innebærer utstrakt bruk av spillteoretisk analyse for å gi økt innsikt i konkurranseforholdene mellom strategisk tenkende aktører. Forelesninger Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Spillteori Priskonkurranse Strategiske bindinger Koordinert atferd Usikkerhet og forventet nytte Auksjonsteori Informasjonsproblemer Sørgard, Lars (2003) Konkurransestrategi - eksempler på anvendt mikroøkonomi. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikkelsamling ANVENDT STATISTIKK Zan Strabac Zan Strabac 7,5 - Valgfag 2. og 3. studieår Høst MET2010 A Kurset bygger på grunnkurset i statistikk. Et sentralt mål i dette kurset er å anvende grunnleggende statistiske metoder med bruk av statistisk programvare (Excel og SPSS). Det legges stor vekt på oppgaveløsning og fortolkning av modeller innen økonomisk / administrative problemstillinger. Dette gir studentene bred erfaring innen både teori og anvendelser av generell

2 hypotesetesting (Z-tester, T-tester), variansanalyse (F-tester) og multippel regresjonsanalyse. Forutsetninger for regresjonsmodellen drøftes både teoretisk og i forhold til anvendelser med SPSS. Studentene skal også få litt kjennskap til ikke-parametrisk statistikk. Forkunnskaper: Kurset bygger på kursene MET1001 og MET1002 eller tilsvarende. Forelesninger, gjennomgang av oppgaver og obligatoriske øvinger. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det obligatoriske øvinger som må være bestått. Antall og tidspunkt for innlevering kunngjøres ved semesterstart. Innleveringene foretas individuelt. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Formelsamling utlevert ved eksamen. Repetisjon av konfidensintervall og hypotesetesting i målemodellen. T-tester. Opplæring i bruk av programvare Excel og SPSS. Mer om hypotesetesting. Sammenligning av to grupper i målemodellen. To grupper i binomisk modell. Kjikvadrattester og krysstabeller. Anvendelser med bruk av SPSS. Variansanalyse. F-tester. En-faktor og to-faktor modeller. Anvendelser med bruk av SPSS. Korrelasjons- og regresjonsanalyse. Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode. Multippel lineær regresjonsmodell. Konfidensintervall og hypotesetesting for regresjonskoeffisientene. T-tester og F-tester. Korrelasjonsanalyse. Litt om: Ikke-lineær regresjon. Multikollinearitet. Autokorrelasjon. Residualanalyse. Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS. Ikke-parametrisk statistikk. Tegntesten. Wilcoxons ett-utvalgstest. Wilcoxons to-utvalgstest. Tar forbehold om endringer. Løvås G. (2004). Statistikk for høgskoler og universitet. 2. utgave. Oslo. Universitetsforlaget. Wonnacott T. H., Wonnacott R. J. (1990). Introductory statistics.. 5th ed.. John Wiley and Sons. Randi Hammervold (2008): En kort innføring i SPSS. Tapir. Anbefalt støttelitteratur Hagen, Per Chr. (2010). Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk / Per Chr. Hagen utg. - Oslo : Cappelen akademisk forlag.

3 Moore, D.S, McCabe, G.P. and Craig, B. (2008) Introduction to the Practice of Statistics 6th ed.. W.H. Freeman & Co. ARBEIDSLIVETS LEDERUTFORDRINGER Helge Mjøen Helge Mjøen 7,5 Valgfag 2. og 3. studieår Vår ORG2020 A Organisasjons- og ledelsesteorier skal koples til praksis gjennom forelesninger, analyser i virkelige organisasjoner, gruppearbeid og plenumspresentasjoner. Studentene skal trenes i å anvende ulike teoretiske perspektiver i den praktiske virkelighet, og å kunne vurdere hvilke teorier som er til størst nytte for forståelse og handling i ulike situasjoner. Forelesninger, feltarbeid i bedrift, prosjektoppgave (omfang inntil 20 sider), gruppearbeid, plenumspresentasjoner og -diskusjoner. Antall studenter begrenses til Prosjektoppgave fra feltarbeid og muntlig framføring gruppesamtale med utgangspunkt i oppgaven. Muntlig framføring regnes som en del av prosjektarbeidet. Prosjektoppgaven teller 60 %, gruppesamtalen 40 %. Delene vurderes samlet og gir en sluttkarakter. Teori og praksis verktøy og materiale. Ulike forståelsesrammer / perspektiver på organisasjoner, hva man ser med ulike briller. Lederens rolle som virkelighetsanalytiker og initiativtaker. Ulike ledelsesteorier/ -stiler. Endringer og trender i omgivelsene, nasjonalt og internasjonalt, og konsekvenser for organisasjonsforståelse og internt utviklingsarbeid. Bolman, L.G. og Deal, T.E. (2009) Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 4.utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kompendium med utvalgte artikler. Anbefalt støttelitteratur Von Krogh, Ichijo og Nonaka (2007) Slik skapes kunnskap. Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning i organisasjoner. Forlag N W Damm & Sønn Løwendahl, Bente R., Wenstøp, Fred E. (2010) Grunnbok i strategi. Cappelen Akademisk forlag

4 BEDRIFTSØKONOMI MED REGNSKAP Forelesere: Morten Kringstad Morten Kringstad og Denis Becker 7,5 obligatorisk 1. studieår Høst BØA1100 A Bedriftsøkonomi med regnskap består av en bedriftsøkonomidel (2/3) og en regnskapsdel (1/3). Bedriftsøkonomidelen skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Regnskapsdelen skal gi studentene grunnleggende innsikt i prinsippene for bokføring av økonomiske transaksjoner, periodisering av inntekter og kostnader og avslutning av et finansregnskap. Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Norges lover eller særtrykk av lover (kun lovtekst) Bedriftsøkonomidelen behandler følgende emner: Det økonomiske modellbegrepet Kostnads- og inntektsteori Kalkulasjon Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Kostnad, volum og resultatsammenhenger Markedsformer og markedstilpasning Introduksjon til driftsregnskap Introduksjon til lagerstyring Introduksjon til investeringsanalyse Regnskapsdelen behandler følgende emner: Formål og brukere av regnskap Dobbelte bokholderis prinsipp Periodisering av inntekter og kostnader Bokføring av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Avslutning av regnskapet

5 I bedriftsøkonomidelen er følgende pensum: Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2004) Kostnads- og inntektsanalyse. 8. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2004) Kostnads- og inntektsanalyse. Oppgavesamling med løsningsforslag. 8. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. I regnskapsdelen er følgende pensum: Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet en grunnleggende innføring. 2. utg., kapittel Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. BESLUTNINGSMODELLER Denis Becker Denis Becker 7,5 valgfag 2. og 3. studieår Vår BØA2020 C Kursets mål er å skape grunnleggende forståelse for kvantitative bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Det legges vekt på å videreføre kunnskapene fra statistikk og bedriftsøkonomiske fag fra tidligere semestre for å kunne trekke korrekte beslutninger for ulike beslutningsproblemer. Studentene skal oppøves til å være i stand å oversette praktiske problemstillinger til kvantitative modeller, å analysere strukturen til slike modeller, å implementere optimeringsmodeller i et Excel-regneark og å finne en løsning til modellen med velegnete algoritmer eller Excelproblemløseren. Dataverktøy i form av Microsoft Excel vil bli benyttet aktivt i kurset. Forelesninger og frivillige øvinger. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det to obligatoriske innleveringer som må være bestått. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Teller 100 %. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Regnearkmodeller Lineær programmering med sensitivitetsanalyse Heltallsprogrammering Transport- og tilordningsproblem Nettverksmodeller Prosjektstyring Beslutningsanalyse

6 Simulering Prediksjon Lagerstyring Modellverktøy Microsoft Excel Helbæk, M., Operasjonsanalyse kort og godt, Universitetsforlaget Videreførende litteratur som blir delt ut i løpet av kurset. Anbefalt Litteratur Balakrishnan N. et al. (2007) Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, 2 nd ed. Upper Saddle River, NJ, Pearson/Prentice Hall. BUSINESS AND MANAGEMENT ENGLISH Course coordinator: Lecturers: Credits: Code: To be announced To be announced 7,5 elective 2. and 3. year students Spring SPR2010 A The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objectives This course will help you improve your oral and written English for use in business and management situations, whether you need to write , letters or reports, or make a PowerPoint presentation to an international audience where English is the common language. Course information The course assumes students have a working knowledge of English, and will focus on improving written and oral skills by examining common problem areas for non-native speakers of English, including sentence structure, paragraph construction, prepositions, punctuation and pronoun use. Students will also build their business and management vocabulary through assigned readings and mandatory oral presentations. Readings will focus on contemporary business and management issues, such as the cause and ramifications of the current financial crisis; the management of a multi-national workforce; corporate social responsibility; globalization s problems and promises; hedge funds, leveraged buyouts and hostile takeovers; advertising, marketing and public relations; and international trade wars. There will be take-home assignments to help students sharpen their written skills, as well as in-class oral presentations for which students will be given written feedback from the instructor. All students must complete all assignments in order to take the examination. Assessment The assessment will consist of three parts: An individual written assignment (15%), a written exam 4 hrs (65%) and a 15-minute oral exam (20%).All three exams must be passed in order to obtain a grade in the subject.

7 Contents Writing and grammar: Sentence structure, paragraph construction, prepositions, punctuation and pronoun use, and other common problem areas for non-native speakers of English Expanding business and management vocabulary Presenting material orally in English Contemporary business communication 21 st century business and management issues, from multinational corporations to sub-prime mortgages Syllabus literature Grammar for Business, by Michael McCarthy et al., Cambridge University Press. Other texts TBA CONSUMER BEHAVIOUR Course coordinator: Lecturer: Credits: Course code: Magnus Ressem Håvard Huse and Magnus Ressem 7,5 ECTS credits elective 2. and 3. year students Autumn MRK3015 The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objective An in-depth understanding of consumer behavior underpins all marketing activities, service provisions and policy formulation. Understanding the psychology of a consumer, and how the consumer influences, and is influenced by, their socio-economic environment is a key advantage for any marketer. The objective of the course is to provide students with knowledge of essential and contemporary topics in consumer behavior. The course will provide students with important insights on how to apply and utilize knowledge on consumer behavior for marketing management purposes. Tuition Lecturing, group work, case discussion, and student presentations. Assessment The assessment consists of two parts; both parts must be passed in order to obtain a grade in the subject. Compulsory group based term-paper counts 25% of course grade. Individual written exam, 4 hours, counts 75% of course grade. Examination support: Dictionary. Contents Consumer Research Consumer Segmentation Consumer Decision Making Consumer Perception Consumer Attitude Formation and Change

8 Communication and Consumer Behavior Reference Groups and Family Influences Social Class and Consumer Behavior The Influence of Culture and Subculture on Consumer Behavior Syllabus Schiffman, L.G. (et al.). (2008) Consumer Behaviour: A European Outlook. 1 th ed. Financial Times, Prentice Hall. Collection of articles. DRIFTSREGNSKAP MED BUDSJETTERING Knut Eriksen Knut Eriksen 7,5 - Obligatorisk 2. studieår Høst BØA2100 Kurset tar sikte på å gi innsikt og forståelse for ulike modeller for driftsregnskap, samt å gi forståelse for økonomistyring ved hjelp av driftsregnskap og budsjettering. Kurset skal også gi grunnlag for å kunne analysere hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Forkunnskaper Kurset bygger på grunnkursene i bedriftsøkonomi 1. og 2. semester. Forelesninger og gruppeøvinger. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Ulike modeller for driftsregnskapet: Selvkost- og bidragsmetode Normalkostregnskap Standardkostregnskapet Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) Lønnsomhetsanalyse Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen

9 Hoff, Kjell Gunnar Driftsregnskap og budsjettering. (2010) 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Hoff, K.G og Hoff, J.E. Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. (2010) 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Anbefalt støttelitteratur Sending, Aage og Tangenes, Tor (2007) Driftsregnskap og budsjettering : økonomi- og virksomhetsstyring. Bergen, Fagbokforlaget Hoff, Kjell Gunnar (2009) Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. 6. utg. Oslo, Universitetsforlaget. ENDRINGSLEDELSE OG TRENDER Forelesere: Synnøve Hitland Synnøve Hitland og timeforelesere 7,5 Obligatorisk ORG - valgfag 2. og 3. studieår Høst ORG3021 B Endringsarbeid og endringsprosesser er store utfordringer i ledelse av organisasjoner. En viktig del av kurset er å se på hvordan endring kan håndteres og hvordan planlegging og gjennomføring av selve endringsarbeidet kan gjøres. Kurset er opptatt av hvordan ledelse av endringer kan ta hensyn til både organisasjoners og ansattes behov for utvikling. Hvordan bidra til gode endringsprosesser og organisering og læring i kunnskapsorganisasjoner er også viktige spørsmål i dagens arbeidsliv. Faget tar opp hvilke trender og organisasjonsoppskrifter som har vært dominerende i norske organisasjoner og hvordan de har fått innpass og blitt spredt i organisasjoner. Endringskynisme blant arbeidstakere er blitt et sentralt begrep og som ledelse av organisasjoner har interesse av å unngå. Forelesninger, gruppeøvinger, studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner. Gjesteforelesere fra offentlig og privat sektor som presenterer sine erfaringer med endring og utviklingsprosesser. Gjesteforelesere som presenterer sine forskningsresultater. Forutsetninger for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres to obligatorisk oppgave. Oppgavene kan utføres individuelt eller at flere personer samarbeider. Tidspunkt for innlevering av oppgave kunngjøres ved studiestart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Ingen. Endringsledelse ulike metoder og modeller Endringsledelse gjennom læring og utvikling Forandring som praksis Samskapt læring

10 Læringsteorier Læringsarenaer Spilleregler i endringsprosesser - konflikt og maktkamp Endringskynisme Spredning av organisasjonsoppskrifter Trender innen organisasjon og ledelse Klev, Roger og Levin, Morten (2009): Forandring som praksis. 2. utg, Fagbokforlaget, Bergen Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik(2008): Endringskynisme. Oslo. Gyldendal Akademisk. Røvik, Kjell Arne (1998): Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved årtusenskiftet. Bergen. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler fra boken. Noen utvalgte vitenskaplige artikler og kapitler fra bøker. Anbefalt støttelitteratur Filstad, Cathrine (2010): Organisasjonslæring fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005) Organization development and change. 8.ed. Mason, Ohio, Thomson/South-Western. ETIKK Frode Nyeng Frode Nyeng, Lin O. Elvegaard + ev. gjesteforelesere 7,5 - Obligatorisk 3. studieår Vår INT3001 A Avklare hva som kjennetegner moralske problemer på det økonomiske området, og derigjennom skape forståelse for hvordan økonomien og det økonomiske fagområdet har en moralsk berettigelse og kan være gjenstand for moralske vurderinger. Studentene skal, ved å lære seg de mest sentrale etiske begreper og teorier, kunne foreta etikkfaglige vurderinger som skaper økt forståelse for fordeler og ulemper ved bruken av økonomiske modeller og gi et grunnlag for å identifisere og diskutere etiske problemer i nærings- og samfunnsliv i lys av kunnskap om kapitalismens historie og den liberale samfunnsmodellen. Forelesninger med spørsmål og diskusjon. Godt utbytte av faget forutsetter gode forberedelser til forelesningene. Individuell skriftlig eksamen på 5 timer. Hjelpemidler: Ingen. Etikk i økonomisk sammenheng har både en historisk, teoretisk og praktisk (ledelses)dimensjon. Dette faget gir en innføring i alle disse tre dimensjonene, og hovedmålet er

11 å skape forståelse for sammenhengene mellom dem. Blant emnene som gjennomgås for å belyse dette, er følgende: - Bedrifters samfunnsansvar - Korrupsjon og (in)habilitet - Varsling og ytringsfrihet - Fremveksten av kapitalismen og vår moderne forståelse av økonomiske interesser - Økonomisk vekst og livskvalitet - Forbrukersamfunnet som moralsk utfordring - Økonomiske kriser - Makt og maktkritikk - Umoralsk ledelsesteori? - Rettferdig fordeling - Etisk ledelse, miljøproblemer og dyrs rettigheter - Bedriften som organisasjon og fellesskap Nyeng, Frode (2011) Etikk og samfunnsansvar Historie, teori og ledelse, Abstrakt forlag. Nyeng, Frode (1999) Etiske teorier En systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger. Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget. Kompendium/Artikkelsamling (ca. 200 s.) Anbefalt støttelitteratur - Vetlesen, A. J. (2007) Hva er etikk. Oslo, Universitetsforlaget. - Wyller, T. (1996) Etikkens historie - en systematisk framstilling. Oslo, Cappelen. - Tranøy, B.S. (2006) Markedets makt over sinnene. Oslo, Aschehoug. - Kakabadse, A./Morsing, M. (red.) (2010) Bedriftens samfunnsansvar hvordan forene ønsker og praksis?, Tapir Akademisk Forlag. - Nyeng, F. (2002) Etikk og økonomi en innføring, Abstrakt Forlag. - Nyeng, F. (2007) A not very American perspective on corporate social responsibility : responsibility for what? Oslo, Cappelen Akademisk Forlag. - Ariansen, P. (1992) Miljøfilosofi : en innføring. Oslo, Universitetsforlaget. - Etzioni, A. (1988) The moral dimension - toward a new economics. New York, The Free Press. - Daly, H.E. & Cobb, J.B. (1994) Det fælles bedste - en økologisk økonomi for fællesskap og fremtid. 2.utg. Højbjerg, Hovedland. - Kant, I. (1983) Grunnlegging av moralens metafysikk. I: Moral, politikk og historie : et utvalg av Kants praktiske filosofi / E. Storheim (red.) Oslo, Universitetsforlaget. - Aristoteles (1996) Etikk : et hovedverk i Aristoteles filosofi / Oversatt og med innledning av Anfinn Stigen. Oslo, Gyldendal. - Anderson, E. (1993) Value in ethics and economics. Cambridge, Mass., Harvard University Press. - Vetlesen, A.J. (red.) (1996) Nærhetsetikk. Oslo, ad Notam Gyldendal. - Brytting, T. (2005) Företagsetik. 2.uppl. Malmø, Liber Ekonomi. - Falkenberg, A.W. & Nordenstam, T. (1998) Etikk i næringslivet : praksis og teori. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag.

12 - Fenger-Grøn, C. & Kristensen, J.E. (red.) (2001) Kritik af den økonomiske fornuft : en antologi. København, Hans Reitzel. FINANCIAL MODELLING USING EXCEL Denis Becker Denis Becker 7,5 elective for 2. & 3. year students Spring BØA2042 A The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objective To provide the students a framework for using Excel in financial decision-making. Restrictions This course must not be chosen by students on the third year specialization in Financial Management. Prerequisites Elementary economics and quantitative methods and basic Excel. Tuition Lectures and data exercises. All lectures will be held in the data lab. The course will focus on practical problems (case-studies) which will be solved with the use of modelling in Excel. Assessment Qualification for the final exam by three mandatory assignments which need to be passed (deadlines for the mandatory assignments will be given at the start of the semester) Final exam - 4 hour individual examination in the on data lab, which counts 100 % of the course Aids during the exam: Computer (on data lab) Content Variables and functions in Excel Setting up spreadsheet models for financial analysis and optimization Applying the Excel Solver Macro construction in Excel Examples and applications will relate to financial topics such as valuation, risk, financing, debt and dividend policy, financial planning, short-term financial decisions, case studies etc. Syllabus literature Benninga, S. (2006) Principles of Finance with Excel. New York, Oxford University Press, Inc. Recommended literature Benninga, S. (2008) Financial modelling using Excel, MIT Press

13 FINANSIERING OG INVESTERING Jan Warø Morten Helbæk / Jan H. Warø 7,5 obligatorisk 2. studieår Vår BØA2200 A Kurset skal gi innsikt i prinsipielle problemer i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, samt forholdet mellom de enkelte kapitalanvendelser og former. Forkunnskaper Kurset bygger på grunnkursene i bedriftsøkonomi og 3. semester, samt grunnkursene i matematikk, statistikk og mikroøkonomi Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en midtsemesterprøve som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator og rentetabeller Budsjettering av kontantstrømmen for investeringer Beregning av sluttverdi, nåverdi, annuitet og effektiv rente Investeringskalkyler Beregning av lånekostnad Kalkyler med skatt Kalkyler med prisstigning Beregning av avkastningskrav for investeringer Styring av kapitalbindingen i omløpsmidler Likviditetsbudsjetter Pensjon Boye, Knut. Finansielle emner. Siste utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater og oppgaver. Anbefalt støttelitteratur Brealey, R.A., Myers, S.C. & Marcus, A.J. (2006) Fundamentals of corporate finance (siste utgave), Boston, Mass., McGraw-Hill/Irwin. Helbæk, M. & Lindset, S. (2007) Finansiering og investering : kort og godt. Oslo, Universitetsforlaget.

14 FINANSREGNSKAP MED ANALYSE Trond Kristoffersen Trond Kristoffersen 7,5 - Obligatorisk 1. studieår Vår BØA1200 A Formålet med kurset er å gi studenten en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, herunder vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon. Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Norges lover eller særtrykk av lover (kun lovtekst) Formål og brukere av finansregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse av sentrale regnskapsposter Avslutning av regnskapet Resultatdisponering i aksjeselskap Regnskapsføring av skatt Kontantstrømoppstilling Innføring i konsernregnskap Regnskapsanalyse Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. Bergen, Fagbokforlaget. Anbefalt støttelitteratur Eklund, Trond og Knutsen, Knut (2003) Regnskapsanalyse med årsoppgjør: aktiv bruk av regnskapet. 7.utg. Oslo, Gyldendal akademisk.

15 FORETAKSFINANS Forelesere: Hans Marius Eikseth Hans Marius Eikseth og Jan Warø 7,5 - Obligatorisk FIN Høst BØA3010 A Gi økt forståelse for og innsikt i sentrale problemstillinger innen finansierings- og investeringsteori Forkunnskaper Kurset bygger på første og andre års obligatoriske fag i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, matematikk og statistikk. Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: Det vil i løpet av semesteret bli avholdt en obligatorisk midtsemesterprøve som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen: Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, rentetabeller og læreboka Corporate finance. Verdifastsettelse Risiko og avkastning Markedseffisiens Dividendepolitikk og kapitalstruktur Opsjoner Gjeldsfinansiering Risikostyring Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011) Principles of Corporate finance. 10th ed. Boston, Mass., McGraw-Hill/Irwin. Boye, Knut og Koekebakker, Steen (2006) Finansielle emner. 14. utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater, artikler og oppgaver Anbefalt støttelitteratur Berk, J. & DeMarzo, P. (2007) Corporate finance. Boston, Pearson/Addison Wesley. Ivo Welch Corporate finance an introduction Pearson International Edition 2009

16 FORETAKSSTRATEGI Fagansvarlig Forelesere: Trond Stiklestad Trond Stiklestad og gjesteforelesere 7,5 - Obligatorisk 1. studieår Vår ORG2002 A Gi oversikt over forskjellige tradisjoner innenfor faget strategisk ledelse. Gi grunnlag for støtte til systematisk analyse og vurdering av strategiske handlingsmuligheter for bedrifter. Mer spesielt gi kunnskap for å kunne gjennomføre en "rasjonell" strategisk bedriftsanalyse i praksis. Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Det vil bli lagt vekt på bruk av case i forelesningen. Forutsetning for å gå opp til eksamen: Det vil i løpet av semesteret bli avholdt to obligatoriske gruppebaserte øvinger (maks 5 studenter) som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen: Individuell, case basert skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Ingen Forståelse av ulike syn på strategiprosesser Strategisk analyse Strategimodeller Strategiformulering Iverksettelse av strategi Roos, Göran, von Krogh, Georg og Roos, Johan (2010) Strategi en innføring. 5 utg. Bergen, Fagbokforlaget. (eventuelt nyere utgave) Artikkelsamling Alt stoff delt ut i forelesninger og lysark knyttet til ulike tema. INNFØRING I ØKONOMISTYRING Kari Nyland Kari Nyland, Morten Kringstad 7,5 Obligatorisk ØS Høst BØA3050 A Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i verktøy som benyttes innenfor økonomistyring i offentlige og private foretak. Det vektlegges spesielt å utvikle forståelse for anvendelsen av slike verktøy for å øke foretakenes verdiskaping.

17 Det forutsettes at studentene har grunnleggende kunnskap til metoder og teknikker for fremskaffing av interne styringsdata samt anvendelse av disse til beslutnings- og kontrollformål. Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: 2-3 obligatoriske innleveringer som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Tidspunkt for innlevering kunngjøres ved studiestart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Repetisjon av grunnleggende begreper/teknikker i økonomistyringen Kostnadsfunksjoner Kalkyler med hovedvekt på ABC Beslutningsrelevante kostnader Avviksanalyser Resultatmåling/prestasjonsmåling Pensum Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Rajan, M. & Ittner, C. (2009). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 13. utg. Upper Saddle River, N.J., Pearson Prentice Hall. Forelesningsnotater INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Trond Stiklestad Frode Solberg 7,5 Obligatorisk MF og Valgfag 2. og 3. studieår Høst MRK3025 A Kurset skal gi innsikt i innovasjon og nyskapingsprosesser, med vekt på både teoretisk og praktisk forståelse av utvikling av nye produkter og tjenester. Det vil bli fokusert på innovasjons og nyskapingsprosessene slik de foregår i både nye og mer etablerte virksomheter. Foruten at studentene skal tilegne seg forståelse for sentrale begreper innenfor innovasjon og entreprenørskap legges det stor vekt på hvordan bedrifter utvikler og anvender ressurser for å oppnå vedvarende konkurransefortrinn. Forelesninger, studentpresentasjoner. Obligatorisk semesteroppgave, gruppevis gjennomføring.

18 Mappeevaluering: Obligatorisk semesteroppgave. Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Hjelpemidler på eksamen: Ingen Delene vurderes samlet. Alle delene i mappen må være bestått, det gis én karakter. Perspektiver på innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og nyskapings prosesser fra ide til produkt eller tjeneste Utvikling av forretningsplan for en ny bedrift eller et nytt produkt Utvikling av kunnskapsbedrifter med følgende deltema; ressursanalyse, ressursanvendelse, internasjonalisering, strategi og finansiering. Bessant, John and Joe Tidd Innovation and entrepreneurship. Chichester : Wiley Artikler og annet materiale som deles ut av foreleser(e). Anbefalt støttelitteratur Jensen, J. I., Kolvereid, L. og Erikson T. (red.) (2006). Perspektiver på entreprenørskap. Høyskoleforlaget. INTEGRERT BUDSJETTERING OG ØKONOMISK STYRING Torbjørn Trælnes Torbjørn Trælnes 7,5 - Obligatorisk ØS, valgfag 3. studieår Vår BØA3020 A Gi innsikt og kunnskaper i budsjetteringsteori og ferdighetstrening i modellutvikling med Excel regneark. Budsjetteringsteorien fokuserer på hvilke muligheter ledelsen har for å måle og påvirke de økonomiske resultatene i en bedrift ved hjelp av budsjettmål, prestasjonsmåling og belønningssystemer. Forkunnskaper Kurset forutsetter grunnleggende kunnskaper i Excel, regnskapsforståelse og budsjettering og fører studentene videre gjennom et prosjektarbeid og videregående teori innenfor økonomisk styring og budsjettering. Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det obligatorisk gruppebasert prosjektarbeid og obligatoriske øvinger som må være bestått. Prosjektarbeidet består av at studentene skal utvikle en integrert budsjettmodell i Excel.

19 Antall av og tidspunkt for innlevering av obligatoriske øvinger vil bli opplyst ved semesterstart. Gruppene skal bestå av maks. 2 studenter. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Praktisk budsjettarbeid: Integrert budsjettering Modellutvikling i Excel Delbudsjetter Resultat-, likviditets- og balansebudsjetter Langsiktige budsjettmodeller og verdsettelse Budsjettanalyse Teori innenfor økonomisk styring og budsjettering: Inntekts-, utgifts- og profitt sentra Kortsiktig budsjettering og ressursallokering Kostnadsfordelinger og kalkyler Kostnadsbaserte beslutninger Prestasjonsmåling og internprising Balansert målstyring Agentmodellen og belønningssystemer Strategisk økonomistyring Kaplan, R. S. og Atkinson, A. A. (1998): Advanced Management Accounting. 3 rd ed. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall. Hoff, K. G. (2005): Driftsregnskap og budsjettering. 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Kapitler om budsjett, desentralisering og prestasjonsmåling (Del 3 og 4). Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill kap. 4. Forelesningsnotater. Anbefalt litteratur Hoff, K. G. og Holving, P. A. (2002): Balansert målstyring : balanced scorecard på norsk. Oslo, Universitetsforlaget. Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill.

20 INTEGRERT MARKEDSFØRING Forelesere: Trond Stiklestad Trond Stiklestad og gjesteforelesere 7.5 sp Obligatorisk MF, valgfag 3. år Høst MRK3011 A Kurset Integrert markedsføring skal gi studentene grunnleggende og aktuelle kunnskaper i markedsføringsteori. setningen er å gi en innføring og en forståelse av de mange og ulike områder og oppgaver som er knyttet til markedsføringsfaget. En sentral målsetting er å skape forståelse for behovet av markedsorientering og hvordan etablere og utvikle en markedsorientert virksomhet. Forelesninger og plenumsdiskusjoner. en består av to deler, der begge må være bestått for å få karakter i emnet. Gruppebasert ( 3-5 personer) prosjektoppgave som teller 40 % av karakteren. Individuell skriftlig eksamen på 4 timer som teller 60 %. Hjelpemidler: Ingen Markedsstrategi Markedsorientering Markedsanalyse Tjenestemarkedsføring Forbrukeratferd BtC og BtC Bedriftens omdømme/ Corporate branding Relasjonsmarkedsføring Serviceledelse Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen: Marketing Management, Pearson Prentice Hall, 2009 Artikkelsamling Støttelitteratur Jacobsen, Dag Ingvar (2005) Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 2.utg. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Solomon, Michael [et al.] (2006) Consumer Behavior a European perspective. 3 rd ed. Harlow : Prentice Hall

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A EMNEBESKRIVELSER - Bachelorstudiene Emnebeskrivelsene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer, særlig med hensyn til pensumlitteraturen og vurderingsformene.

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Forslag til ny fagstruktur Tor Busch, 09.01.08 1. Fagstruktur Antall fordypninger Det skal etableres fordypningsretninger innen følgende områder: Økonomisk styring Finansiering

Detaljer

Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår

Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår ANVENDT MIKROØKONOMI Emnekode SMØ3020 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Emneansvarlig Jan Tore Solstad Studiepoeng 7,5 - Høst

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2016-2019

STUDIEPLAN FOR BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2016-2019 HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM STUDIEPLAN FOR BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2016-2019 Studieplanen følger anbefalt Plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET Følgenotat Dato: 16.03.2015 Saksnr./arkivnr.: 21/15 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Trine Ellekjær (instituttleder) og Elin Kristin

Detaljer

Vedlegg til TØH studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Innhold

Vedlegg til TØH studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Innhold Vedlegg til TØH studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Innhold ANVENDT MIKROØKONOMI... 2 ANVENDT STATISTIKK... 3 ARBEIDSLIVETS LEDERUTFORDRINGER... 5 BEDRIFTSØKONOMI MED REGNSKAP...

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017 BUS Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management Endre Bjørndal 21. april 2017 Hva er økonomisk styring? 1. Forstå / analysere verdiskaping - Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte.

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Valgemner bachelor Studiepoeng: Studiets nivå og organisering Bakgrunn for studiet Læringsutbytte Målgruppe Studieplan 2016/2017 Relevans for arbeidsliv og videre studier Opptakskrav og rangering Arbeids-

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H Studieplanen er forankret i "Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon" fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Pensumliste høst 2016

Pensumliste høst 2016 Pensumliste høst 2016 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Hamar Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Rena Årsstudium i organisasjon og ledelse

Detaljer

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser Presentasjon i portefølje fellesmøte 08.05.17 Anders Mørch, KDL koordinator Medlemmer i KDL gruppen Jan Dolonen Per Hetland Anders Kluge Sten Ludvigsen (dekan, permisjon)

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 ANALYSE AV FINANSREGNSKAPET GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 - UNIVERSITETSFORLAGET Mon, 18 Dec 2017 12:01:00 GMT GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Professor Vidar Gynnild: Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 En modell Læringsmål (Intended

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Beskrivelse Studiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene trening i å utvikle en grunnleggende og kreativ tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2015-2016 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter bestått: REA1131F

Detaljer

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NO EN Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NORDIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING, 30 CREDITS Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

SMF3081 Videregående metodekurs

SMF3081 Videregående metodekurs SMF3081 Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081 Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): 13-14 uker To timers

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Kontinuasjonseksamen_V16

Kontinuasjonseksamen_V16 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2016: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder Våren 2007 1 Om kurset Foreleser Øvingslærer Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i statistikk. Sentralt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

INDUSTRIELL MARKEDSFØRING

INDUSTRIELL MARKEDSFØRING INDUSTRIELL MARKEDSFØRING TMF410 Espen Gressetvold Vår Kunnskaper - har inngående kunnskap om industriell markedsføring som fagområde - kunnskap om samarbeidsformer og utvikling av relasjoner mellom bedrifter

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Occupational health and safety in agriculture

Occupational health and safety in agriculture NO EN Occupational health and safety in agriculture OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURE ECTS Credits 15 Study level One term programme Start semester Autumn 2015 Campus of JOB OPPORTUNITIES FURTHER

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD

LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD LEDERPROGRAM I FREDRIKSTAD Et samarbeid mellom Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI Fredrikstad Utvikling og Handelshøyskolen BI vil sammen arrangere et lederprogram bestående av fem kurs. Kursene

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer