Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A"

Transkript

1 ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger og hvordan markedet fungerer i tilfeller der frikonkurranse-forutsetningene ikke er oppfylt. Spesielt fokuseres det på hvordan et marked med få aktører virker. Dette innebærer utstrakt bruk av spillteoretisk analyse for å gi økt innsikt i konkurranseforholdene mellom strategisk tenkende aktører. Forelesninger Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Spillteori Priskonkurranse Strategiske bindinger Koordinert atferd Usikkerhet og forventet nytte Auksjonsteori Informasjonsproblemer Sørgard, Lars (2003) Konkurransestrategi - eksempler på anvendt mikroøkonomi. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikkelsamling ANVENDT STATISTIKK Zan Strabac Zan Strabac 7,5 - Valgfag 2. og 3. studieår Høst MET2010 A Kurset bygger på grunnkurset i statistikk. Et sentralt mål i dette kurset er å anvende grunnleggende statistiske metoder med bruk av statistisk programvare (Excel og SPSS). Det legges stor vekt på oppgaveløsning og fortolkning av modeller innen økonomisk / administrative problemstillinger. Dette gir studentene bred erfaring innen både teori og anvendelser av generell

2 hypotesetesting (Z-tester, T-tester), variansanalyse (F-tester) og multippel regresjonsanalyse. Forutsetninger for regresjonsmodellen drøftes både teoretisk og i forhold til anvendelser med SPSS. Studentene skal også få litt kjennskap til ikke-parametrisk statistikk. Forkunnskaper: Kurset bygger på kursene MET1001 og MET1002 eller tilsvarende. Forelesninger, gjennomgang av oppgaver og obligatoriske øvinger. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det obligatoriske øvinger som må være bestått. Antall og tidspunkt for innlevering kunngjøres ved semesterstart. Innleveringene foretas individuelt. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Formelsamling utlevert ved eksamen. Repetisjon av konfidensintervall og hypotesetesting i målemodellen. T-tester. Opplæring i bruk av programvare Excel og SPSS. Mer om hypotesetesting. Sammenligning av to grupper i målemodellen. To grupper i binomisk modell. Kjikvadrattester og krysstabeller. Anvendelser med bruk av SPSS. Variansanalyse. F-tester. En-faktor og to-faktor modeller. Anvendelser med bruk av SPSS. Korrelasjons- og regresjonsanalyse. Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode. Multippel lineær regresjonsmodell. Konfidensintervall og hypotesetesting for regresjonskoeffisientene. T-tester og F-tester. Korrelasjonsanalyse. Litt om: Ikke-lineær regresjon. Multikollinearitet. Autokorrelasjon. Residualanalyse. Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS. Ikke-parametrisk statistikk. Tegntesten. Wilcoxons ett-utvalgstest. Wilcoxons to-utvalgstest. Tar forbehold om endringer. Løvås G. (2004). Statistikk for høgskoler og universitet. 2. utgave. Oslo. Universitetsforlaget. Wonnacott T. H., Wonnacott R. J. (1990). Introductory statistics.. 5th ed.. John Wiley and Sons. Randi Hammervold (2008): En kort innføring i SPSS. Tapir. Anbefalt støttelitteratur Hagen, Per Chr. (2010). Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk / Per Chr. Hagen utg. - Oslo : Cappelen akademisk forlag.

3 Moore, D.S, McCabe, G.P. and Craig, B. (2008) Introduction to the Practice of Statistics 6th ed.. W.H. Freeman & Co. ARBEIDSLIVETS LEDERUTFORDRINGER Helge Mjøen Helge Mjøen 7,5 Valgfag 2. og 3. studieår Vår ORG2020 A Organisasjons- og ledelsesteorier skal koples til praksis gjennom forelesninger, analyser i virkelige organisasjoner, gruppearbeid og plenumspresentasjoner. Studentene skal trenes i å anvende ulike teoretiske perspektiver i den praktiske virkelighet, og å kunne vurdere hvilke teorier som er til størst nytte for forståelse og handling i ulike situasjoner. Forelesninger, feltarbeid i bedrift, prosjektoppgave (omfang inntil 20 sider), gruppearbeid, plenumspresentasjoner og -diskusjoner. Antall studenter begrenses til Prosjektoppgave fra feltarbeid og muntlig framføring gruppesamtale med utgangspunkt i oppgaven. Muntlig framføring regnes som en del av prosjektarbeidet. Prosjektoppgaven teller 60 %, gruppesamtalen 40 %. Delene vurderes samlet og gir en sluttkarakter. Teori og praksis verktøy og materiale. Ulike forståelsesrammer / perspektiver på organisasjoner, hva man ser med ulike briller. Lederens rolle som virkelighetsanalytiker og initiativtaker. Ulike ledelsesteorier/ -stiler. Endringer og trender i omgivelsene, nasjonalt og internasjonalt, og konsekvenser for organisasjonsforståelse og internt utviklingsarbeid. Bolman, L.G. og Deal, T.E. (2009) Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 4.utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kompendium med utvalgte artikler. Anbefalt støttelitteratur Von Krogh, Ichijo og Nonaka (2007) Slik skapes kunnskap. Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning i organisasjoner. Forlag N W Damm & Sønn Løwendahl, Bente R., Wenstøp, Fred E. (2010) Grunnbok i strategi. Cappelen Akademisk forlag

4 BEDRIFTSØKONOMI MED REGNSKAP Forelesere: Morten Kringstad Morten Kringstad og Denis Becker 7,5 obligatorisk 1. studieår Høst BØA1100 A Bedriftsøkonomi med regnskap består av en bedriftsøkonomidel (2/3) og en regnskapsdel (1/3). Bedriftsøkonomidelen skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Regnskapsdelen skal gi studentene grunnleggende innsikt i prinsippene for bokføring av økonomiske transaksjoner, periodisering av inntekter og kostnader og avslutning av et finansregnskap. Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Norges lover eller særtrykk av lover (kun lovtekst) Bedriftsøkonomidelen behandler følgende emner: Det økonomiske modellbegrepet Kostnads- og inntektsteori Kalkulasjon Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Kostnad, volum og resultatsammenhenger Markedsformer og markedstilpasning Introduksjon til driftsregnskap Introduksjon til lagerstyring Introduksjon til investeringsanalyse Regnskapsdelen behandler følgende emner: Formål og brukere av regnskap Dobbelte bokholderis prinsipp Periodisering av inntekter og kostnader Bokføring av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Avslutning av regnskapet

5 I bedriftsøkonomidelen er følgende pensum: Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2004) Kostnads- og inntektsanalyse. 8. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2004) Kostnads- og inntektsanalyse. Oppgavesamling med løsningsforslag. 8. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. I regnskapsdelen er følgende pensum: Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet en grunnleggende innføring. 2. utg., kapittel Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. BESLUTNINGSMODELLER Denis Becker Denis Becker 7,5 valgfag 2. og 3. studieår Vår BØA2020 C Kursets mål er å skape grunnleggende forståelse for kvantitative bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Det legges vekt på å videreføre kunnskapene fra statistikk og bedriftsøkonomiske fag fra tidligere semestre for å kunne trekke korrekte beslutninger for ulike beslutningsproblemer. Studentene skal oppøves til å være i stand å oversette praktiske problemstillinger til kvantitative modeller, å analysere strukturen til slike modeller, å implementere optimeringsmodeller i et Excel-regneark og å finne en løsning til modellen med velegnete algoritmer eller Excelproblemløseren. Dataverktøy i form av Microsoft Excel vil bli benyttet aktivt i kurset. Forelesninger og frivillige øvinger. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det to obligatoriske innleveringer som må være bestått. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Teller 100 %. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Regnearkmodeller Lineær programmering med sensitivitetsanalyse Heltallsprogrammering Transport- og tilordningsproblem Nettverksmodeller Prosjektstyring Beslutningsanalyse

6 Simulering Prediksjon Lagerstyring Modellverktøy Microsoft Excel Helbæk, M., Operasjonsanalyse kort og godt, Universitetsforlaget Videreførende litteratur som blir delt ut i løpet av kurset. Anbefalt Litteratur Balakrishnan N. et al. (2007) Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, 2 nd ed. Upper Saddle River, NJ, Pearson/Prentice Hall. BUSINESS AND MANAGEMENT ENGLISH Course coordinator: Lecturers: Credits: Code: To be announced To be announced 7,5 elective 2. and 3. year students Spring SPR2010 A The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objectives This course will help you improve your oral and written English for use in business and management situations, whether you need to write , letters or reports, or make a PowerPoint presentation to an international audience where English is the common language. Course information The course assumes students have a working knowledge of English, and will focus on improving written and oral skills by examining common problem areas for non-native speakers of English, including sentence structure, paragraph construction, prepositions, punctuation and pronoun use. Students will also build their business and management vocabulary through assigned readings and mandatory oral presentations. Readings will focus on contemporary business and management issues, such as the cause and ramifications of the current financial crisis; the management of a multi-national workforce; corporate social responsibility; globalization s problems and promises; hedge funds, leveraged buyouts and hostile takeovers; advertising, marketing and public relations; and international trade wars. There will be take-home assignments to help students sharpen their written skills, as well as in-class oral presentations for which students will be given written feedback from the instructor. All students must complete all assignments in order to take the examination. Assessment The assessment will consist of three parts: An individual written assignment (15%), a written exam 4 hrs (65%) and a 15-minute oral exam (20%).All three exams must be passed in order to obtain a grade in the subject.

7 Contents Writing and grammar: Sentence structure, paragraph construction, prepositions, punctuation and pronoun use, and other common problem areas for non-native speakers of English Expanding business and management vocabulary Presenting material orally in English Contemporary business communication 21 st century business and management issues, from multinational corporations to sub-prime mortgages Syllabus literature Grammar for Business, by Michael McCarthy et al., Cambridge University Press. Other texts TBA CONSUMER BEHAVIOUR Course coordinator: Lecturer: Credits: Course code: Magnus Ressem Håvard Huse and Magnus Ressem 7,5 ECTS credits elective 2. and 3. year students Autumn MRK3015 The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objective An in-depth understanding of consumer behavior underpins all marketing activities, service provisions and policy formulation. Understanding the psychology of a consumer, and how the consumer influences, and is influenced by, their socio-economic environment is a key advantage for any marketer. The objective of the course is to provide students with knowledge of essential and contemporary topics in consumer behavior. The course will provide students with important insights on how to apply and utilize knowledge on consumer behavior for marketing management purposes. Tuition Lecturing, group work, case discussion, and student presentations. Assessment The assessment consists of two parts; both parts must be passed in order to obtain a grade in the subject. Compulsory group based term-paper counts 25% of course grade. Individual written exam, 4 hours, counts 75% of course grade. Examination support: Dictionary. Contents Consumer Research Consumer Segmentation Consumer Decision Making Consumer Perception Consumer Attitude Formation and Change

8 Communication and Consumer Behavior Reference Groups and Family Influences Social Class and Consumer Behavior The Influence of Culture and Subculture on Consumer Behavior Syllabus Schiffman, L.G. (et al.). (2008) Consumer Behaviour: A European Outlook. 1 th ed. Financial Times, Prentice Hall. Collection of articles. DRIFTSREGNSKAP MED BUDSJETTERING Knut Eriksen Knut Eriksen 7,5 - Obligatorisk 2. studieår Høst BØA2100 Kurset tar sikte på å gi innsikt og forståelse for ulike modeller for driftsregnskap, samt å gi forståelse for økonomistyring ved hjelp av driftsregnskap og budsjettering. Kurset skal også gi grunnlag for å kunne analysere hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Forkunnskaper Kurset bygger på grunnkursene i bedriftsøkonomi 1. og 2. semester. Forelesninger og gruppeøvinger. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Ulike modeller for driftsregnskapet: Selvkost- og bidragsmetode Normalkostregnskap Standardkostregnskapet Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) Lønnsomhetsanalyse Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen

9 Hoff, Kjell Gunnar Driftsregnskap og budsjettering. (2010) 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Hoff, K.G og Hoff, J.E. Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. (2010) 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Anbefalt støttelitteratur Sending, Aage og Tangenes, Tor (2007) Driftsregnskap og budsjettering : økonomi- og virksomhetsstyring. Bergen, Fagbokforlaget Hoff, Kjell Gunnar (2009) Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. 6. utg. Oslo, Universitetsforlaget. ENDRINGSLEDELSE OG TRENDER Forelesere: Synnøve Hitland Synnøve Hitland og timeforelesere 7,5 Obligatorisk ORG - valgfag 2. og 3. studieår Høst ORG3021 B Endringsarbeid og endringsprosesser er store utfordringer i ledelse av organisasjoner. En viktig del av kurset er å se på hvordan endring kan håndteres og hvordan planlegging og gjennomføring av selve endringsarbeidet kan gjøres. Kurset er opptatt av hvordan ledelse av endringer kan ta hensyn til både organisasjoners og ansattes behov for utvikling. Hvordan bidra til gode endringsprosesser og organisering og læring i kunnskapsorganisasjoner er også viktige spørsmål i dagens arbeidsliv. Faget tar opp hvilke trender og organisasjonsoppskrifter som har vært dominerende i norske organisasjoner og hvordan de har fått innpass og blitt spredt i organisasjoner. Endringskynisme blant arbeidstakere er blitt et sentralt begrep og som ledelse av organisasjoner har interesse av å unngå. Forelesninger, gruppeøvinger, studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner. Gjesteforelesere fra offentlig og privat sektor som presenterer sine erfaringer med endring og utviklingsprosesser. Gjesteforelesere som presenterer sine forskningsresultater. Forutsetninger for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres to obligatorisk oppgave. Oppgavene kan utføres individuelt eller at flere personer samarbeider. Tidspunkt for innlevering av oppgave kunngjøres ved studiestart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Ingen. Endringsledelse ulike metoder og modeller Endringsledelse gjennom læring og utvikling Forandring som praksis Samskapt læring

10 Læringsteorier Læringsarenaer Spilleregler i endringsprosesser - konflikt og maktkamp Endringskynisme Spredning av organisasjonsoppskrifter Trender innen organisasjon og ledelse Klev, Roger og Levin, Morten (2009): Forandring som praksis. 2. utg, Fagbokforlaget, Bergen Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik(2008): Endringskynisme. Oslo. Gyldendal Akademisk. Røvik, Kjell Arne (1998): Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved årtusenskiftet. Bergen. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler fra boken. Noen utvalgte vitenskaplige artikler og kapitler fra bøker. Anbefalt støttelitteratur Filstad, Cathrine (2010): Organisasjonslæring fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005) Organization development and change. 8.ed. Mason, Ohio, Thomson/South-Western. ETIKK Frode Nyeng Frode Nyeng, Lin O. Elvegaard + ev. gjesteforelesere 7,5 - Obligatorisk 3. studieår Vår INT3001 A Avklare hva som kjennetegner moralske problemer på det økonomiske området, og derigjennom skape forståelse for hvordan økonomien og det økonomiske fagområdet har en moralsk berettigelse og kan være gjenstand for moralske vurderinger. Studentene skal, ved å lære seg de mest sentrale etiske begreper og teorier, kunne foreta etikkfaglige vurderinger som skaper økt forståelse for fordeler og ulemper ved bruken av økonomiske modeller og gi et grunnlag for å identifisere og diskutere etiske problemer i nærings- og samfunnsliv i lys av kunnskap om kapitalismens historie og den liberale samfunnsmodellen. Forelesninger med spørsmål og diskusjon. Godt utbytte av faget forutsetter gode forberedelser til forelesningene. Individuell skriftlig eksamen på 5 timer. Hjelpemidler: Ingen. Etikk i økonomisk sammenheng har både en historisk, teoretisk og praktisk (ledelses)dimensjon. Dette faget gir en innføring i alle disse tre dimensjonene, og hovedmålet er

11 å skape forståelse for sammenhengene mellom dem. Blant emnene som gjennomgås for å belyse dette, er følgende: - Bedrifters samfunnsansvar - Korrupsjon og (in)habilitet - Varsling og ytringsfrihet - Fremveksten av kapitalismen og vår moderne forståelse av økonomiske interesser - Økonomisk vekst og livskvalitet - Forbrukersamfunnet som moralsk utfordring - Økonomiske kriser - Makt og maktkritikk - Umoralsk ledelsesteori? - Rettferdig fordeling - Etisk ledelse, miljøproblemer og dyrs rettigheter - Bedriften som organisasjon og fellesskap Nyeng, Frode (2011) Etikk og samfunnsansvar Historie, teori og ledelse, Abstrakt forlag. Nyeng, Frode (1999) Etiske teorier En systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger. Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget. Kompendium/Artikkelsamling (ca. 200 s.) Anbefalt støttelitteratur - Vetlesen, A. J. (2007) Hva er etikk. Oslo, Universitetsforlaget. - Wyller, T. (1996) Etikkens historie - en systematisk framstilling. Oslo, Cappelen. - Tranøy, B.S. (2006) Markedets makt over sinnene. Oslo, Aschehoug. - Kakabadse, A./Morsing, M. (red.) (2010) Bedriftens samfunnsansvar hvordan forene ønsker og praksis?, Tapir Akademisk Forlag. - Nyeng, F. (2002) Etikk og økonomi en innføring, Abstrakt Forlag. - Nyeng, F. (2007) A not very American perspective on corporate social responsibility : responsibility for what? Oslo, Cappelen Akademisk Forlag. - Ariansen, P. (1992) Miljøfilosofi : en innføring. Oslo, Universitetsforlaget. - Etzioni, A. (1988) The moral dimension - toward a new economics. New York, The Free Press. - Daly, H.E. & Cobb, J.B. (1994) Det fælles bedste - en økologisk økonomi for fællesskap og fremtid. 2.utg. Højbjerg, Hovedland. - Kant, I. (1983) Grunnlegging av moralens metafysikk. I: Moral, politikk og historie : et utvalg av Kants praktiske filosofi / E. Storheim (red.) Oslo, Universitetsforlaget. - Aristoteles (1996) Etikk : et hovedverk i Aristoteles filosofi / Oversatt og med innledning av Anfinn Stigen. Oslo, Gyldendal. - Anderson, E. (1993) Value in ethics and economics. Cambridge, Mass., Harvard University Press. - Vetlesen, A.J. (red.) (1996) Nærhetsetikk. Oslo, ad Notam Gyldendal. - Brytting, T. (2005) Företagsetik. 2.uppl. Malmø, Liber Ekonomi. - Falkenberg, A.W. & Nordenstam, T. (1998) Etikk i næringslivet : praksis og teori. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag.

12 - Fenger-Grøn, C. & Kristensen, J.E. (red.) (2001) Kritik af den økonomiske fornuft : en antologi. København, Hans Reitzel. FINANCIAL MODELLING USING EXCEL Denis Becker Denis Becker 7,5 elective for 2. & 3. year students Spring BØA2042 A The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objective To provide the students a framework for using Excel in financial decision-making. Restrictions This course must not be chosen by students on the third year specialization in Financial Management. Prerequisites Elementary economics and quantitative methods and basic Excel. Tuition Lectures and data exercises. All lectures will be held in the data lab. The course will focus on practical problems (case-studies) which will be solved with the use of modelling in Excel. Assessment Qualification for the final exam by three mandatory assignments which need to be passed (deadlines for the mandatory assignments will be given at the start of the semester) Final exam - 4 hour individual examination in the on data lab, which counts 100 % of the course Aids during the exam: Computer (on data lab) Content Variables and functions in Excel Setting up spreadsheet models for financial analysis and optimization Applying the Excel Solver Macro construction in Excel Examples and applications will relate to financial topics such as valuation, risk, financing, debt and dividend policy, financial planning, short-term financial decisions, case studies etc. Syllabus literature Benninga, S. (2006) Principles of Finance with Excel. New York, Oxford University Press, Inc. Recommended literature Benninga, S. (2008) Financial modelling using Excel, MIT Press

13 FINANSIERING OG INVESTERING Jan Warø Morten Helbæk / Jan H. Warø 7,5 obligatorisk 2. studieår Vår BØA2200 A Kurset skal gi innsikt i prinsipielle problemer i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, samt forholdet mellom de enkelte kapitalanvendelser og former. Forkunnskaper Kurset bygger på grunnkursene i bedriftsøkonomi og 3. semester, samt grunnkursene i matematikk, statistikk og mikroøkonomi Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en midtsemesterprøve som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator og rentetabeller Budsjettering av kontantstrømmen for investeringer Beregning av sluttverdi, nåverdi, annuitet og effektiv rente Investeringskalkyler Beregning av lånekostnad Kalkyler med skatt Kalkyler med prisstigning Beregning av avkastningskrav for investeringer Styring av kapitalbindingen i omløpsmidler Likviditetsbudsjetter Pensjon Boye, Knut. Finansielle emner. Siste utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater og oppgaver. Anbefalt støttelitteratur Brealey, R.A., Myers, S.C. & Marcus, A.J. (2006) Fundamentals of corporate finance (siste utgave), Boston, Mass., McGraw-Hill/Irwin. Helbæk, M. & Lindset, S. (2007) Finansiering og investering : kort og godt. Oslo, Universitetsforlaget.

14 FINANSREGNSKAP MED ANALYSE Trond Kristoffersen Trond Kristoffersen 7,5 - Obligatorisk 1. studieår Vår BØA1200 A Formålet med kurset er å gi studenten en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, herunder vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon. Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Norges lover eller særtrykk av lover (kun lovtekst) Formål og brukere av finansregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse av sentrale regnskapsposter Avslutning av regnskapet Resultatdisponering i aksjeselskap Regnskapsføring av skatt Kontantstrømoppstilling Innføring i konsernregnskap Regnskapsanalyse Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. Bergen, Fagbokforlaget. Anbefalt støttelitteratur Eklund, Trond og Knutsen, Knut (2003) Regnskapsanalyse med årsoppgjør: aktiv bruk av regnskapet. 7.utg. Oslo, Gyldendal akademisk.

15 FORETAKSFINANS Forelesere: Hans Marius Eikseth Hans Marius Eikseth og Jan Warø 7,5 - Obligatorisk FIN Høst BØA3010 A Gi økt forståelse for og innsikt i sentrale problemstillinger innen finansierings- og investeringsteori Forkunnskaper Kurset bygger på første og andre års obligatoriske fag i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, matematikk og statistikk. Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: Det vil i løpet av semesteret bli avholdt en obligatorisk midtsemesterprøve som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen: Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, rentetabeller og læreboka Corporate finance. Verdifastsettelse Risiko og avkastning Markedseffisiens Dividendepolitikk og kapitalstruktur Opsjoner Gjeldsfinansiering Risikostyring Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011) Principles of Corporate finance. 10th ed. Boston, Mass., McGraw-Hill/Irwin. Boye, Knut og Koekebakker, Steen (2006) Finansielle emner. 14. utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater, artikler og oppgaver Anbefalt støttelitteratur Berk, J. & DeMarzo, P. (2007) Corporate finance. Boston, Pearson/Addison Wesley. Ivo Welch Corporate finance an introduction Pearson International Edition 2009

16 FORETAKSSTRATEGI Fagansvarlig Forelesere: Trond Stiklestad Trond Stiklestad og gjesteforelesere 7,5 - Obligatorisk 1. studieår Vår ORG2002 A Gi oversikt over forskjellige tradisjoner innenfor faget strategisk ledelse. Gi grunnlag for støtte til systematisk analyse og vurdering av strategiske handlingsmuligheter for bedrifter. Mer spesielt gi kunnskap for å kunne gjennomføre en "rasjonell" strategisk bedriftsanalyse i praksis. Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Det vil bli lagt vekt på bruk av case i forelesningen. Forutsetning for å gå opp til eksamen: Det vil i løpet av semesteret bli avholdt to obligatoriske gruppebaserte øvinger (maks 5 studenter) som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen: Individuell, case basert skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Ingen Forståelse av ulike syn på strategiprosesser Strategisk analyse Strategimodeller Strategiformulering Iverksettelse av strategi Roos, Göran, von Krogh, Georg og Roos, Johan (2010) Strategi en innføring. 5 utg. Bergen, Fagbokforlaget. (eventuelt nyere utgave) Artikkelsamling Alt stoff delt ut i forelesninger og lysark knyttet til ulike tema. INNFØRING I ØKONOMISTYRING Kari Nyland Kari Nyland, Morten Kringstad 7,5 Obligatorisk ØS Høst BØA3050 A Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i verktøy som benyttes innenfor økonomistyring i offentlige og private foretak. Det vektlegges spesielt å utvikle forståelse for anvendelsen av slike verktøy for å øke foretakenes verdiskaping.

17 Det forutsettes at studentene har grunnleggende kunnskap til metoder og teknikker for fremskaffing av interne styringsdata samt anvendelse av disse til beslutnings- og kontrollformål. Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. Forutsetning for å gå opp til eksamen: 2-3 obligatoriske innleveringer som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Tidspunkt for innlevering kunngjøres ved studiestart. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator Repetisjon av grunnleggende begreper/teknikker i økonomistyringen Kostnadsfunksjoner Kalkyler med hovedvekt på ABC Beslutningsrelevante kostnader Avviksanalyser Resultatmåling/prestasjonsmåling Pensum Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Rajan, M. & Ittner, C. (2009). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 13. utg. Upper Saddle River, N.J., Pearson Prentice Hall. Forelesningsnotater INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Trond Stiklestad Frode Solberg 7,5 Obligatorisk MF og Valgfag 2. og 3. studieår Høst MRK3025 A Kurset skal gi innsikt i innovasjon og nyskapingsprosesser, med vekt på både teoretisk og praktisk forståelse av utvikling av nye produkter og tjenester. Det vil bli fokusert på innovasjons og nyskapingsprosessene slik de foregår i både nye og mer etablerte virksomheter. Foruten at studentene skal tilegne seg forståelse for sentrale begreper innenfor innovasjon og entreprenørskap legges det stor vekt på hvordan bedrifter utvikler og anvender ressurser for å oppnå vedvarende konkurransefortrinn. Forelesninger, studentpresentasjoner. Obligatorisk semesteroppgave, gruppevis gjennomføring.

18 Mappeevaluering: Obligatorisk semesteroppgave. Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Hjelpemidler på eksamen: Ingen Delene vurderes samlet. Alle delene i mappen må være bestått, det gis én karakter. Perspektiver på innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og nyskapings prosesser fra ide til produkt eller tjeneste Utvikling av forretningsplan for en ny bedrift eller et nytt produkt Utvikling av kunnskapsbedrifter med følgende deltema; ressursanalyse, ressursanvendelse, internasjonalisering, strategi og finansiering. Bessant, John and Joe Tidd Innovation and entrepreneurship. Chichester : Wiley Artikler og annet materiale som deles ut av foreleser(e). Anbefalt støttelitteratur Jensen, J. I., Kolvereid, L. og Erikson T. (red.) (2006). Perspektiver på entreprenørskap. Høyskoleforlaget. INTEGRERT BUDSJETTERING OG ØKONOMISK STYRING Torbjørn Trælnes Torbjørn Trælnes 7,5 - Obligatorisk ØS, valgfag 3. studieår Vår BØA3020 A Gi innsikt og kunnskaper i budsjetteringsteori og ferdighetstrening i modellutvikling med Excel regneark. Budsjetteringsteorien fokuserer på hvilke muligheter ledelsen har for å måle og påvirke de økonomiske resultatene i en bedrift ved hjelp av budsjettmål, prestasjonsmåling og belønningssystemer. Forkunnskaper Kurset forutsetter grunnleggende kunnskaper i Excel, regnskapsforståelse og budsjettering og fører studentene videre gjennom et prosjektarbeid og videregående teori innenfor økonomisk styring og budsjettering. Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det obligatorisk gruppebasert prosjektarbeid og obligatoriske øvinger som må være bestått. Prosjektarbeidet består av at studentene skal utvikle en integrert budsjettmodell i Excel.

19 Antall av og tidspunkt for innlevering av obligatoriske øvinger vil bli opplyst ved semesterstart. Gruppene skal bestå av maks. 2 studenter. Avsluttende eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Praktisk budsjettarbeid: Integrert budsjettering Modellutvikling i Excel Delbudsjetter Resultat-, likviditets- og balansebudsjetter Langsiktige budsjettmodeller og verdsettelse Budsjettanalyse Teori innenfor økonomisk styring og budsjettering: Inntekts-, utgifts- og profitt sentra Kortsiktig budsjettering og ressursallokering Kostnadsfordelinger og kalkyler Kostnadsbaserte beslutninger Prestasjonsmåling og internprising Balansert målstyring Agentmodellen og belønningssystemer Strategisk økonomistyring Kaplan, R. S. og Atkinson, A. A. (1998): Advanced Management Accounting. 3 rd ed. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall. Hoff, K. G. (2005): Driftsregnskap og budsjettering. 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Kapitler om budsjett, desentralisering og prestasjonsmåling (Del 3 og 4). Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill kap. 4. Forelesningsnotater. Anbefalt litteratur Hoff, K. G. og Holving, P. A. (2002): Balansert målstyring : balanced scorecard på norsk. Oslo, Universitetsforlaget. Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill.

20 INTEGRERT MARKEDSFØRING Forelesere: Trond Stiklestad Trond Stiklestad og gjesteforelesere 7.5 sp Obligatorisk MF, valgfag 3. år Høst MRK3011 A Kurset Integrert markedsføring skal gi studentene grunnleggende og aktuelle kunnskaper i markedsføringsteori. setningen er å gi en innføring og en forståelse av de mange og ulike områder og oppgaver som er knyttet til markedsføringsfaget. En sentral målsetting er å skape forståelse for behovet av markedsorientering og hvordan etablere og utvikle en markedsorientert virksomhet. Forelesninger og plenumsdiskusjoner. en består av to deler, der begge må være bestått for å få karakter i emnet. Gruppebasert ( 3-5 personer) prosjektoppgave som teller 40 % av karakteren. Individuell skriftlig eksamen på 4 timer som teller 60 %. Hjelpemidler: Ingen Markedsstrategi Markedsorientering Markedsanalyse Tjenestemarkedsføring Forbrukeratferd BtC og BtC Bedriftens omdømme/ Corporate branding Relasjonsmarkedsføring Serviceledelse Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen: Marketing Management, Pearson Prentice Hall, 2009 Artikkelsamling Støttelitteratur Jacobsen, Dag Ingvar (2005) Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 2.utg. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Solomon, Michael [et al.] (2006) Consumer Behavior a European perspective. 3 rd ed. Harlow : Prentice Hall

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015

Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015 Studieplan: Matematikk og finans bachelor, 2015 : Bokmål: Matematikk og finans - bachelor Nynorsk: Matematikk og finans - bachelor Engelsk: Mathematics and Finance - bachelor Oppnådd grad: Bachelorgrad

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse Side 1/16 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Side 1/12 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer