Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår"

Transkript

1 ANVENDT MIKROØKONOMI Emnekode SMØ3020 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Emneansvarlig Jan Tore Solstad Studiepoeng 7,5 - Høst Undervisningsspråk Norsk Anbefalt forkunnskapskrav MET1001 og SMØ1001 Forventet læringsutbytte Kunnskaper kjenner og forstår sentrale løsnings- og likevektskonsepter i spillteori har innsikt i konkurranseforholdene i markeder med få og strategisk tenkende aktører Ferdigheter behersker elementær spillteoretisk analyse kan anvende spillteori for å analysere konkurransestrategi når det gjelder ulike markedsaktører og ulike markedsformer Generell kompetanse har innsikt i hvordan mikroøkonomi og spillteori kan anvendes for å analysere bedrifters strategivalg i markedsøkonomisk sammenheng har innsikt i «spillet» mellom bedrifter Emnets temaer Spillteori Priskonkurranse Strategiske bindinger Koordinert atferd Usikkerhet og forventet nytte Auksjonsteori Informasjonsproblemer Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger og øvingsoppgaver Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator Karakterskala

2 Sensurordning Intern og ekstern sensor. Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved HiST Læremidler Sørgard, Lars (2003) Konkurransestrategi - eksempler på anvendt mikroøkonomi. 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikkelsamling ANVENDT STATISTIKK Emnekode MET2010 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon Valgfag 2. og 3. studieår Emneansvarlig Zan Strabac Studiepoeng 7,5 Høst Undervisningsspråk Norsk Anbefalt forkunnskapskrav MET1001 og MET1002 eller tilsvarende Presentasjon av emnet Emne gir kunnskap om både teori og anvendelser av generell hypotesetesting (Z-tester, T-tester), ikke-parametriske tester og multippel regresjonsanalyse. Forventet læringsutbytte Kunnskaper Kurset skal gi studenten kjennskap til noen av de mest brukte typer statistiske tester og grunnleggende kjennskap til multippel regresjonsanalyse. Ferdigheter skal være i stand til å utføre flere typer statistiske tester og til å bruke dataprogrammet SPSS for å analysere data ved bruk av multippel regresjonsanalyse. Generell kompetanse skal ha grundig forståelse av de generelle prinsippene for utførelse av statistiske tester og gode kunnskaper om muligheter og begrensninger ved bruk av multiple regresjonsmodeller. Emnets temaer Repetisjon av konfidensintervall og hypotesetesting i målemodellen. T-tester. Opplæring i bruk av programvare Excel og SPSS. Mer om hypotesetesting. Sammenligning av to grupper i målemodellen. To grupper i binomisk modell. Kjikvadrattester og krysstabeller. Anvendelser med bruk av SPSS. Variansanalyse.

3 F-tester. En-faktor og to-faktor modeller. Anvendelser med bruk av SPSS. Korrelasjons- og regresjonsanalyse. Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode. Multippel lineær regresjonsmodell. Konfidensintervall og hypotesetesting for regresjonskoeffisientene. T-tester og F-tester. Korrelasjonsanalyse. Litt om ikke-lineær regresjon: Kvadratiske, inverse og loglineære modeller. Multikollinearitet. Autokorrelasjon. Residualanalyse. Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS. Ikke-parametrisk statistikk. Tegntesten. Wilcoxons ett-utvalgstest. Wilcoxons to-utvalgstest. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, regne- og PC-øvinger Obligatoriske arbeidskrav I løpet av semesteret gjennomføres det obligatoriske øvinger som må være bestått. Antall og tidspunkt for innlevering kunngjøres ved semesterstart. Innleveringene foretas individuelt. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator. Formelsamling utlevert ved eksamen. Karakterskala Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Løvås G. (2004). Statistikk for høgskoler og universitet. 2. utgave. Oslo. Universitetsforlaget. Wonnacott T. H., Wonnacott R. J. (1990). Introductory statistics.. 5th ed.. John Wiley and Sons. Randi Hammervold (2012): En kort innføring i SPSS. Tapir. Supplerende opplysninger Anbefalt støttelitteratur: Hagen, Per Chr. (2010). Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk / Per Chr. Hagen utg. - Oslo : Cappelen akademisk forlag. Moore, D.S, McCabe, G.P. and Craig, B. (2008) Introduction to the Practice of Statistics 6th ed.. W.H. Freeman & Co.

4 ARBEIDSLIVETS LEDERUTFORDRINGER Emnekode: ORG 2020A Faglig nivå/studieprogram: Valgfag 2. og 3. studieår Emneansvarlig: Trond Stiklestad Foreleser: Studiepoeng Helge Mjøen 7,5 : Vår Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Forstå hva som påvirker og utvikler organisasjonskulturer. Se sammenhenger mellom omgivelsene og bedriftens utviklingssyklus. Kunne redegjøre for strategi, målsettinger og handlinger Ferdigheter Praktisere teorien/ kunnskapen gjennom casediskusjoner og prosjektarbeid ute i bedrift/ organisasjon. Generell kompetanse Forstå hvordan interne og eksterne faktorer/ rammebetingelser, samt lederatferd påvirker organisasjonskulturer, kvalitet og effektivitet i arbeidsprosessene Emnets temaer - Strategi og strategiprosesser endring i et helhetlig perspektiv - Strategisk ledelse og ledelse - Organisasjonskulturer ulike rammer (Strukturell, Human resource, Politisk og den Symbolske) - Den lærende organisasjon - Kommunikasjon i organisasjoner - Prosjektarbeid og metode Arbeidsformer og læringsaktiviteter - Forelesning - Casediskusjoner - Gruppearbeid m/ presentasjoner - Feltarbeid Problemstilling til bedrift. (prosjektoppgave) Vurderingsordning - Prosjektoppgave (inntil 20 sider) fra case i bedrift teller 60 % av endelig karakter - Muntlig framføring teller 40 % av endelig karakter Tillatte hjelpemidler ved muntlig framføring - Ingen Karakterskala Sensurordning Interne sensorer Ny/utsatt eksamen og forbedring

5 Ved neste ordinære semesteravslutning Læremidler Pensumlitteratur Bolman, L.G og Deal, T.E (2009) Nytt perspektiv på organisasjoner og ledelse: Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og relasjoner. Kompendium med utvalgte artikler Anbefalt litteratur Grenness, Tor (2008) Hvordan kan du vite at noe er sant? Metode/ empiri. Cappelen akademisk forlag Johannessen, Jon-Arild og Olsen, Bjørn (2008) Positivt lederskap. Jakten på de gode kreftene. Fagbokforlaget. BEDRIFTSØKONOMI MED REGNSKAP Emnekode BØA1100 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk 1 studieår Emneansvarlig Morten Kringstad Studiepoeng 7,5 Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover generelle krav til opptak til studiet Bedriftsøkonomi med regnskap består av en bedriftsøkonomidel (2/3) og en regnskapsdel (1/3). Forventet læringsutbytte Kunnskaper I bedriftsøkonomidelen skal studenten ha kunnskap om det økonomiske modellbegrepet kunnskap om kostnads- og inntektsteori kunnskap om kalkulasjon og driftsregnskap kunnskap om optimalisering under restriksjoner kunnskap om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer kunnskap om grunnleggende investeringsanalyse I regnskapsdelen skal studenten ha kunnskap om formål og brukere av regnskap kunnskap om det dobbelte bokholderis prinsipp kunnskap om periodisering av inntekter og kostnader kunnskap om bokføring av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift kunnskap om avslutning av enkelt finansregnskap i enkeltpersonforetak Ferdigheter I bedriftsøkonomidelen kan studenten gjennomføre bedriftsøkonomiske analyser basert på det innlærte modellapparatet vist til ovenfor sette opp forskjellige typer kalkyler og sette opp enkle driftsregnskap

6 I regnskapsdelen kan studenten bokføre vanlige økonomiske transaksjoner, inklusive lønn, skattetrekk og merverdiavgift avslutte et enkelt finansregnskap for et enkeltpersonforetak, inndelt i resultatregnskap og en balanse ved periodens slutt Generell kompetanse er i stand til å anvende grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt ha innsikt i og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder er i stand til å bokføre og avslutte et finansregnskap i et eneeierforetak, samt anvende data til enkelt analyse Emnets temaer Bedriftsøkonomidelen Innledning til bedriftsøkonomi, økonomisk styring og det økonomiske modellbegrepet Kostnader og bedriftens kostnadsstruktur Etterspørsel, pristeori og prissetting Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Kostnads-, resultat- og volumanalyse anvendt på dekningsbidragsmodellen Flaskehalsberegninger Kostnadsfordeling Kalkulasjon Innføring i driftsregnskap basert på normalkostmetoden Introduksjon til investeringsanalyse Regnskapsdelen Formålet og bruk av regnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Periodisering av inntekter og kostnader Bokføring av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Avslutning av regnskapet Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, gruppeoppgaver. Obligatoriske arbeidskrav I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator, Norges lover eller særtrykk av lover (kun lovtekst) Karakterskala Sensurordning

7 Intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler I bedriftsøkonomidelen er følgende pensum: Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2011) Kostnads- og inntektsanalyse. 9. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2011) Kostnads- og inntektsanalyse. Oppgavesamling med løsningsforslag. 9. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Tilleggslitteratur som blir lagt ut på it s learning (spesifisert ved semesterstart) I regnskapsdelen er følgende pensum: Kristoffersen, Trond (2012) Årsregnskapet en grunnleggende innføring. 3. utg., Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2012) Årsregnskapet en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget. BUSINESS AND MANAGEMENT ENGLISH Course code SPR2010 A Course level Bachelor in Business Administration, elective 2. or 3. year students Course coordinator Marilyn Benzing ECTS credits 7,5 Autumn or Spring Language of tuition English Previous knowledge None other than enrolment requirements requirements The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Objectives This course will help you improve your oral and written English for use in business and management situations, whether you need to write , letters or reports, or make a PowerPoint presentation to an international audience where English is the common language Expected learning outcomes Knowledge: - acquishon of business and specialist vocabulary and appropriate use in spoken and written language Skills - ability to write a range of business related correspondence - ability to take part in English speaking meetings Competences - To successfully present in Englsh both written and spoken using a wide range of vocabulary and a high degree of grammatical accuracy.

8 Course content Writing and grammar: Sentence structure, paragraph construction, prepositions, punctuation and pronoun use, and other common problem areas for non-native speakers of English Expanding business and management vocabulary Presenting material orally in English improving pronunciation, stress and intonation Contemporary business communication 21 st century business and management issues, from multinational corporations to sub-prime mortgages Study activities and learning methods The course assumes students have a working knowledge of English, and will focus on improving written and oral skills by examining common problem areas for non-native speakers of English, including sentence structure, paragraph construction, prepositions, punctuation and pronoun use. Students will also build their business and management vocabulary through assigned readings and mandatory oral presentations. Readings will focus on contemporary business and management issues, such as the cause and ramifications of the current financial crisis; the management of a multi-national workforce; corporate social responsibility; globalization s problems and promises; hedge funds, leveraged buyouts and hostile takeovers; advertising, marketing and public relations; and international trade wars. There will be take-home assignments to help students improve their written English skills, as well as in-class oral presentations for which students will be given written feedback from the instructor. All students must complete all assignments in order to take the examination. Course requirements All three exams must be passed in order to obtain a grade in the subject. Form of assessment The assessment will consist of three parts: An individual written assignment (15%), a written exam 4 hrs (65%) and a 15-minute oral exam (20%).All three exams must be passed in order to obtain a grade in the subject. Grading scale Re-sit examinations and improving grades According to rules at HiST Reading list New Business Matters by Mark Powell, Thompson ELT

9 BESLUTNINGSMODELLERING OG OPTIMERING Emnekode BØA2020 C Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, valgfag 2. og 3. studieår Emneansvarlig Denis Becker Studiepoeng 7,5 Vår Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav.Ingen utover opptakskrav til studiet Kurset bygger på grunnkursene i matematikk, statistikk og mikroøkonomi Forventet læringsutbytte Kursets mål er å skape grunnleggende forståelse for kvantitative bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Det legges vekt på å videreføre kunnskapene fra statistikk og bedriftsøkonomiske fag. e skal oppøves til å være i stand å oversette praktiske problemstillinger til kvantitative modeller, å analysere strukturen til slike modeller, å implementere optimeringsmodeller i et Excel-regneark og å finne optimalløsninger med velegnede algoritmer eller Excelproblemløseren. Kunnskaper har kjennskap til lineær, ikke-lineær og heltallsoptimering, spesielle beslutningsmodeller som nettverksmodeller, lokaliseringsproblemer og porteføljeoptimering, grunnleggende algoritmer som brukes for å løse kvantitative problemer kvantitativ analyse av sekvensielle prosjekter med og uten usikkerhetsmomenter, simulering av usikre inngangsdata for et utvalg av beslutningsmodeller. Ferdigheter er i stand å modellere beslutningssituasjoner kvantitativt, kan skissere og analysere spesielle beslutningsproblemer ved hjelp av forskjellige diagrammer kan identifisere en beslutningsmodells egenskaper med hensyn til datateknisk implementering og løsbarhet, kan implementere beslutningsmodeller i et regneark, kan gjennomføre grunnleggende algoritmer for hånd, kan bruke Excels problemløser til å finne optimalløsninger. Generell kompetanse har en grunnleggende oversikt over kvantitativ modelleringsteknikk, modellegenskaper og løsningsmetoder som hovedelementer innen operasjonsanalyse. Emnets temaer Lineær Optimering Simpleksmetode Sensitivitetsanalyse og Dualitet i lineære optimeringsproblemer

10 Heltalloptimering Branch and Bound for heltallsprogrammer Nettverksmodeller (Transportmodell, omskipingsproblem, minste spenntre, rundreiseproblem) Ikke-linear optimering (med og uten restriksjoner) Gradient og Steepest Descent metode Porteføljeoptimering og Lokaliseringsproblemer som spesielle ikke-lineære problemer Prosjektstyring Beslutningstremodell Simulering Innføring i dynamisk optimering (optional) Innføring i stokastisk optimering (optional) Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger og frivillige øvinger Obligatoriske arbeidskrav To obligatoriske arbeidskrav som må være bestått Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer (teller 100 %). Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator Karakterskala Sensurordning Intern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Helbæk, M.: Operasjonsanalyse kort og godt, Universitetsforlaget, Videreførende litteratur blir delt ut i løpet av kurset. Supplerende opplysninger K. Jörnsten, S. Storøy og S. W. Wallace: Operasjonsnalyse, Cappelen akademisk forlag, R. R. Rardin: Optimization in Operations Research, Prentice Hall, F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 8th edition, N. Balakrishnan, B. Render and R. M. Stair: Managerial Decision Modelling with Spreadsheets, Pearsen, 2007.

11 CONSUMER BEHAVIOUR Coure code MRK3015 A Course level Bachelor in Business Administration, elective Course coordinator Professor Håvard Hansen ECTS-credits 7,5 Autumn Teaching language English Previous knowledge and requirements Enrolment requirements for Bachelor in Business Administration + MRK1001 The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. Expected learning outcomes Knowledge After finishing the course students should be able to explain the most central concepts within the field of consumer behavior, and have a basic understanding of consumer research as an academic discipline. Moreover, the students should be able to understand the complexity of the consumer decision-making process, and the variables that influence the consumer in different choice situations. Skills By the end of the semester, students should be able to apply different theories and models to explain and understand the processes that drive consumers towards choosing one product over another, in addition to the processes that evolves post-purchase and influence future purchasing behavior. It is also reasonable to require that students gain an understanding of different moral and ethical dilemmas that can surface when marketers are directing their activities towards consumer markets, and how knowledge on how consumers think, feel and behave be helpful in such instances. Competences When finishing the course, students should be able to ask critical questions to, and elaborate on, central premises and assumptions that the field of consumer behavior is based on. Course content - Consumer needs and motivations - Decision making and product choice - Personality and perception - Consumer learning - Attitudes and attitude change - Communication and Consumer Behavior - Reference Groups and Family Influences - Social Class and Consumer Behavior - The Influence of Culture and Subculture on Consumer Behavior - Adoption and the diffusion of innovations Study activities and learning methods The course will be taught in modules, and will be a combination of lectures, group work, case discussions, and student presentations.

12 Coursework requirements Students are expected to actively participate in classroom discussions, and submit compulsory assignments according to the time schedule agreed at the beginning of the semester. The assignments are a part of the formal assessment see below. Coursework requirements Compulsory assignments, graded Pass or Fail. Can be written individually or in groups of max 3 students. Form of assessment Individual written exam, 4 hours, counts 100% of course grade. Examination support material Dictionary Grading scale Use of examiners There will be an external examiner on the written exam. Requirements for re-sit examination and improving grades According to rules at HiST Reading list Schiffman, Leon G., Leslie Lazar Kanuk og Håvard Hansen (2011). Consumer behaviour: A European Outlook, 2. Utgave, London, UK.: Prentice-Hall DRIFTSREGNSKAP MED BUDSJETTERING Emnekode Faglig nivå/studieprogram Emneansvarlig Studiepoeng: : Undervisningsspråk Anbefalt forkunnskapskrav Forventet læringsutbytte BØA2100 A Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk 2. studieår Knut Eriksen 7,5 Høst Norsk Kurset bygger på grunnkursene i bedriftsøkonomi 1. og 2. semester Kunnskaper har kunnskap om ulike modeller for driftsregnskap med spesiell vekt på standardkostregnskap og avviksanalyse har kunnskap om fleksible budsjetter har kunnskap om Aktivitetsbasert kalkulasjon har kunnskap om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer har kunnskap om integrert budsjettering Ferdigheter

13 kan utarbeide standardkostregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden. kan gjennomføre avviksanalyser kan utarbeide kostnadskalkyler med ved hjelp av Aktivitetsbasert kalkulasjon kan foreta lønnsomhetsberegninger i ulike beslutningssituasjoner kan utarbeide bedriftens budsjetter med hovedvekt på likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett Generell kompetanse er i stand til å bruke driftsregnskap og budsjettering i bedriftens økonomistyring Emnets temaer Ulike modeller for driftsregnskapet: Selvkost- og bidragsmetode Normalkostregnskap Standardkostregnskapet Aktivitetsbasert kalkulasjon Lønnsomhetsanalyse Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger og gruppeøvinger Obligatoriske arbeidskrav I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve som må være bestått. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Vurderingsordning Avsluttende eksamen er en 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Hoff, Kjell Gunnar Driftsregnskap og budsjettering. (2010) 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Hoff, K.G og Hoff, J.E. Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. (2010) 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Supplerende opplysninger Følgende bøker kan fungere som støttelitteratur:

14 Sending, Aage og Tangenes, Tor (2007) Driftsregnskap og budsjettering : økonomi- og virksomhetsstyring. Bergen, Fagbokforlaget Hoff, Kjell Gunnar (2009) Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. 6. utg. Oslo, Universitetsforlaget ENDRINGSLEDELSE OG TRENDER Emnekode ORG3021 B Faglig nivå/studieprogram Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, obligatorisk ORG, valgfag 2. og 3 studieår Emneansvarlig Synnøve Hitland Studiepoeng 7,5 Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Forventet læringsutbytte Kunnskaper -skal ha oversikt og ha innsikt i teori som omhandler endring og endringsprosesser i organisasjoner -skal ha oversikt over hvilke ideer/trender om behov for endringer som har vært sentrale i organisasjoner de siste ti-årene -skal ha oversikt over sentrale teorier omkring det å lede endringsprosesser Ferdigheter -skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning knyttet til endring -skal kunne gjennomføre undersøkelser omkring ledelse og gjennomføring av endringsprosesser i organisasjoner -skal kunne bidra med teoretisk innsikt i konkrete endringsprosesser i organisasjoner Generell kompetanse -skal under endringsprosesser kunne bidra på en reflektert og selvstendig måte -skal ha evne til å forholde seg til endringslitteratur på en kritisk og reflektert måte -skal kunne kommunisere omkring problemstillinger rundt endringsledelse og trender til ledere og medarbeidere i organisasjoner -skal være i stand til å utvikle kunnskap omkring endringsledelse gjennom teori og egne erfaringer Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og plenumsdiskusjoner. Obligatorisk arbeidskrav Et skriftlig arbeid som skal gjennomføres i grupper på to til fem studenter- Innlevering og godkjenning av de skriftlige arbeidene er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

15 Vurderingsordning Avsluttende eksamen Individuell skriftlig eksamen på fire timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Ingen Karakterskala A-F Sensurordning Intern og ekstern sensor Ny utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Klev, Roger og Levin, Morten (2009): Forandring som praksis. 2. utg, Fagbokforlaget, Bergen Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik(2008): Endringskynisme. Oslo. Gyldendal Akademisk. Røvik, Kjell Arne (1998): Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved årtusenskiftet. Bergen. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler fra boken. Noen utvalgte vitenskaplige artikler og kapitler fra bøker. Supplerende opplysninger Filstad, Cathrine (2010): Organisasjonslæring fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005) Organization development and change. 8.ed. Mason, Ohio, Thomson/South-Western. ETIKK Emnekode INT 3001 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk 3. studieår Emneansvarlig Frode Nyeng Studiepoeng 7,5 Vår Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Emnets overordnede mål er å gi økt bevissthet om økonomiens etiske forutsetninger og de økonomiske aktørenes moralske ansvar. En innføring i de mest sentrale etiske begreper og teorier skal også gi økt forståelse for fordeler og ulemper ved bruken av økonomiske modeller. Dette skal videre gi et bedre grunnlag for å identifisere og diskutere etiske problemer i næringsog samfunnsliv. Forventet læringsutbytte

16 Kunnskaper Kjenne til og forstå det sentrale innholdet i forskjellige etiske teorier. Forstå anvendelsen av etisk teori på både teoretiske og praktiske verdiproblemer på det økonomiske feltet. Kjenne bakgrunnen til og grunnlaget for å tilskrive bedrifter moralsk ansvar. Ferdigheter Kunne diskutere etiske problemer i det økonomiske liv med den nødvendige grad av forståelse for nyanser, motargumenter og alternative perspektiver. Kunne stille kritiske spørsmål til økonomiske modeller. Stimulere evnen til å ta moralske hensyn i økonomisk praksis. Generell kompetanse skal kunne bidra konstruktivt i den etiske debatten i og om næringslivet. Emnets temaer (bl.a.) - Bedrifters samfunnsansvar (CSR) - Etiske teorier (bl.a. pliktetikk, nytteetikk, dydsetikk) - Profitt, klokskap og etikk - Rettferdighet, fattigdom og økonomisk fordeling - Korrupsjon og (in)habilitet - Varsling og ytringsfrihet - Fremveksten av kapitalismen og vår moderne forståelse av økonomiske interesser - Økonomisk vekst og lykke/livskvalitet hvordan er sammenhengen? - Umoralsk ledelsesteori? - Etisk ledelse - Miljøproblemer og dyrs rettigheter - Bedriften som økonomisk organisasjon og sosialt fellesskap Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger med diskusjoner. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen, 5 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Ingen. Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensor.

17 Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Pensumlitteratur: - Nyeng, F.: Etikk og samfunnsansvar Historie, teori og ledelse, Abstrakt Forlag, (300 s.) - Nyeng, F.: Etiske teorier en systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger, Fagbokforlaget, (175 s.) - Kompendium med artikler. ( s.) Supplerende opplysninger Anbefalt litteratur: -A. J. Vetlesen: hva er etikk, Universitetsforlaget, S. G. Carson/N. Kosberg: Etikk Teori og praksis, Cappelen Damm Akademisk, T. Wyller: Etikkens historie - En systematisk framstilling, Cappelen, B. S. Tranøy: Markedets makt over sinnene, Aschehoug, O. Thyssen: Værdiledelse: Om organisationer og etik, Gyldendal, F. Nyeng: A not very American perspective on corporate social responsibility, Cappelen Akademisk Forlag, Kakabadse, A./Morsing, M. (red.) (2010) Bedriftens samfunnsansvar hvordan forene ønsker og praksis?, Tapir Akademisk Forlag. - F. Nyeng, Etikk og økonomi en innføring, Abstrakt Forlag, P. Ariansen: Miljøfilosofi, Universitetsforlaget, A. Etzioni: The moral dimension - toward a new economics, The Free Press, H. E. Daly/J. B. Cobb: Det fælles bedste - en økologisk økonomi for fællesskap og fremtid, Hovedland, I. Kant: Grunnlegging av moralens metafysikk, i E.Storheim: Moral, politikk og historie et utvalg av Kants praktiske filosofi, Universitetsforlaget, Aristoteles: Etikk, Gyldendal, (Relevant innledning av A.Stigen) -E. Anderson, Value in ethics and economics, Harvard University Press, A. J. Vetlesen (red.): Nærhetsetikk, ad Notam Gyldendal, T. Brytting, Företagsetik, Liber Forlag, A. Falkenberg/T. Nordenstam: Etikk i næringslivet, Cappelen Akademisk Forlag, C. Fenger-Grøn/J. E. Kristensen (red.): Kritik af den økonomiske fornuft, Hans Reitzels Forlag, 2001.

18 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Course code BØA2044 A Course level Bachelor in Business Administration, elective for 2 nd or 3 rd year. Course Coordinator Kine Kyaw ECTS-credits 7,5 Spring Teaching language English Previous knowledge and requirements Enrolment requirements for Bachelor in Business Administration Expected learning outcomes Knowledge At the end of the module the learner will be expected to be able to: Understand the operation of financial markets and the role of financial institutions Explain some of the key challenges that are affecting financial markets and institutions Apply a range of financial risk management techniques Skills This course aims to develop learners analytical skills, problem solving skills, and the ability to synthesize and evaluate information. in: Competences At the end of the course learners are expected demonstrate competence Applying the skills and knowledge they have developed Managing the learning resources and information available to them Working independently as well as in team Course content Theories of financial intermediation Banks, mutual funds, pension funds and insurance companies Comparative financial systems Bonds and the term structure of interest rates Foreign exchange parity theorems Futures, options, swaps Euromarkets Globalization Study activities and learning methods Learning methods involve lectures, independent studies, group studies and surgeries. Surgeries are voluntary and you may attend as you see fit. Independent Studies are to help you appreciate a particular topic better. They require you do some readings and/or activities and answer some questions. You may do them at your own time. Group studies are arranged for numerical calculations.

19 Coursework requirements A mid-term test needs to be passed in order to qualify for the final exam. The exact date will be announced at the beginning of the semester. Form of assessment An individual, written examination for 4 hours. Examination support material Approved calculator. Grading scale Use of examiners Internal and external Requirements for re-sit examination and improving grades According to HiST rules and regulations Reading list Mishkin, F.S. and Eakins, S.G., (2011), Financial Markets and Institutions, 7th ed.(global edition), Pearson Higher Education Pilbeam, K., (2010), Finance and Financial Markets, 3rd ed, Palgrave Macmillan Others: handouts and articles Supplementary information The course is taught entirely in English. The examination and assessment will also be conducted in English. The course is open for Norwegian students and exchange students. FINANCIAL MODELING USING EXCEL Course code BØA2042 A Course level Bachelor in Business Administration, elective for 2 nd or 3 rd year Course Coordinator Denis Becker ECTS-credits 7,5 Spring Teaching language English Previous knowledge and requirements This course requires elementary knowledge in accounting and economics. The student should be familiar with elementary features of Excel

20 Expected learning outcomes In this course the student learns how to implement financial data and financial models in Excel spreadsheets. This course provides the student with knowledge on how to analyze and visualize financial data and how to solve financial decision problems and market models. Knowledge The student receives knowledge on fundamental principles applied in finance, statistical analysis of stock prices and stock returns, portfolio construction and optimization, capital market models, firm valuation, elementary Excel functions that allow financial computation and analysis, Excel functions and add-inns that allow a thorough analysis of economic and financial data, Excel functions and add-inns that allow to find optimal financial decisions. Macro and VBA environment in Excel Skills The student will become able to use the multifaceted features of Excel for analyzing financial data, for implementing decision problems and market models, and for finding solutions to these problems and models, to generate meaningful graphical representations of financial data, problems and solutions, to identify properties of financial models with respect to software implementation and solvability. Competences The student understands different approaches and concepts in corporate finance. He/she recognizes how these concepts are related to each other. The student is able to implement and solve complex financial problems with powerful features in Excel. Course content All topics will be closely related to spreadsheet implementation. principles of financial evaluation, discounted cash flow method, complete financial plans, Markowitz portfolio optimization, portfolio optimization with VaR, CVaR and mean absolute deviation, firm valuation with WACC method, equity method and adjusted present value method, option valuation, real option valuation, simulation, Visual Basic programming. Study activities and learning methods Lectures and data exercises; most of the lectures will be held in the data lab. Coursework requirements Acceptance to the exam requires the delivery and approval of two mandatory assignments.

21 Form of assessment 4 hour individual exam in the on data lab (counts 100 %) Examination support material Computer (will be provided by TØH) without internet connection; closed-book exam Grading scale Use of examiners Internal examinator Requirements for re-sit examination and improving grades According to examination regulations of HiST Reading list Reading material will be handed out during the course. Supplementary information Benninga, S.: Financial modelling using Excel, MIT Press, Benninga, S.: Principles of Finance with Excel. New York, Oxford University Press, Inc. 2nd edition, FINANSIERING OG INVESTERING Emnekode BØA2200 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk 2. studieår Emneansvarlig Snorre Lindset og Jan H. Warø Studiepoeng 7,5 Vår Undervisningsspråk Norsk Anbefalt forkunnskapskrav Emne bygger på Grunnkursene i bedriftsøkonomi 1., 2. og 3. semester, samt grunnkursene i matematikk, statistikk og mikroøkonomi Forventet læringsutbytte Kunnskaper - har kunnskap om viktigheten av kontantstrømmer i investeringsbeslutninger - har kunnskap om tidsverdien av penger og hvordan den virker inn på lønnsomheten av investeringer - kan tolke og ta beslutninger basert på ulike investeringskalkyler. Ferdigheter - vet hvilke variabler som er beslutningsrelevante - er i stand til å gjennomføre en kvantitativ analyse for å rangere ulike investeringsog finansieringsalternativer - kan beregne relevant kapitalkostnad.

22 Generell kompetanse - forstår hvor sentralt investeringsanalyse er for hele foretakets virksomhet - er i stand til å gjøre bruk av investeringsanalyse i praktiske situasjoner. Emnets temaer Budsjettering av kontantstrømmer Renteregning Beregning av nåverdier og annuiteter Internrente Lån Skatt og investeringer Inflasjon Kapitalmarkedsteori Arbeidskapital Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger. e bør regne oppgaver for å tilegne seg stoffet. Obligatoriske arbeidskrav For å få adgang til eksamen må én midtsemesterprøve være bestått. Det arrangeres to -2- midtsemesterprøver. Karakter blir fastsatt basert på fire timers skriftlig skoleeksamen. Vurderingsordning Karakter blir fastsatt basert på fire timers skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator og rentetabell. Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Boye, Knut. Finansielle emner. Siste utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater og oppgaver. Supplerende opplysninger Følgende bøker kan fungere som støttelitteratur: Brealey, R.A., Myers, S.C. & Marcus, A.J. (flere aktuelle utgaver) Fundamentals of corporate finance, Boston, Mass., McGraw-Hill/Irwin. Helbæk, M. & Lindset, S. (2007) Finansiering og investering : kort og godt. Oslo, Universitetsforlaget.

23 FINANSREGNSKAP MED ANALYSE Emnekode BØA1200 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk 1. studieår Emneansvarlig Trond Kristoffersen Studiepoeng 7,5 Vår Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Presentasjon av emnet Emnet gir kunnskap om finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Formålet med kurset er å gi studenten en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, herunder vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon. Forventet læringsutbytte Kunnskaper har kunnskap om regnskapet som informasjonskilde har kjennskap til finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser har kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven har kjennskap til sentrale måleproblemer i et finansregnskap Ferdigheter kan avslutte et enkelt årsregnskap for et aksjeselskap i samsvar med regnskapslovens regler kan beregne maksimal avsetning til aksjeutbytte i aksjeselskap kan utarbeide kontantstrømoppstilling kan beregne de meste sentrale nøkkeltall og vurdere en bedrifts økonomiske stilling i forbindelse med en regnskapsanalyse Generell kompetanse har reflektert over forholdet mellom finansregnskapet og skatteregnskapet Emnets temaer Formål og brukere av finansregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Vurdering av sentrale regnskapsposter Avslutning av regnskapet Resultatdisponering i aksjeselskap Regnskapsføring av skatt Kontantstrømoppstilling Regnskapsanalyse Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver.

24 Obligatoriske arbeidskrav Forutsetning for å gå opp til eksamen: I løpet av semesteret gjennomføres det en individuell midtsemesterprøve (multiple choice) som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Tidspunkt kunngjøres ved semesterstart. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Norges lover eller særtrykk av lover (kun lovtekst) Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Pensumlitteratur Kristoffersen, Trond (2012) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2012) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Anbefalt støttelitteratur Eklund, Trond og Knutsen, Knut (2003) Regnskapsanalyse med årsoppgjør: aktiv bruk av regnskapet. 7.utg. Oslo, Gyldendal akademisk. FORETAKSFINANS Emnekode BØA 3010 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk FIN Emneansvarlig Hans Marius Eikseth Studiepoeng 7,5 Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav BØA Opptak på 3.årsretningen Forventet læringsutbytte Kunnskaper - Kjenner teorier for sammenheng mellom risiko og avkastning - Kjenner teorier for kapitalstruktur, og har innsikt i ulike sider ved finansiering av foretak - Kjenne ulike verdsettelsesmetoder knyttet til gjeld, egenkapital og opsjoner.

25 Ferdigheter - kan bruke ulike verdsettelsesmodeller tilpasset foretakets beslutningssituasjon - kan verdsette og analysere sammenhenger mellom aktiva og verdipapirer, og porteføljer av slike Generell kompetanse - kan bedømme konsekvenser av foretaks investerings- og finansieringsvalg - Emnets temaer Verdifastsettelse Risiko og avkastning Markedseffisiens Dividendepolitikk og kapitalstruktur Opsjoner Gjeldsfinansiering Risikostyring Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav Midtsemesterprøve må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Vurderingsordning Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator, rentetabeller og læreboka Corporate finance. Karakterskala Sensurordning Ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011) Principles of Corporate finance. 10th ed. Boston, Mass., McGraw-Hill/Irwin. Boye, Knut og Koekebakker, Steen (2006) Finansielle emner. 14. utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater, artikler og oppgaver Supplerende opplysninger e har normalt forkunnskaper tilsvarende BØA 1100, 1200, 2100, 2200, MET 1001, 1002

26 FORETAKSSTRATEGI Emnekode: ORG 2002 A Faglig nivå/studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon, obligatorisk 1. studieår Emneansvarlig: Trond Stiklestad Studiepoeng: 7,5 : Vår Undervisningsspråk Forkunnskapskrav Norsk Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Kunnskap om formålet og med innholdet i strategi og strategiprosesser Kunnskap om det innholdet i og behovet for sentrale analyser Kunnskap om verdien av strategiprosesser og strategidokumenter som styringsverktøy Ferdigheter Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av strategi Kunne forklare sammenhenger mellom ulike deler i strategiprosessen Kunne utvikle og lede en strategiprosess Kunne implementere strategi og lede endring Generell kompetanse Grunnleggende innsikt i strategi og strategiprosesser Forståelse for verdien av strategi som styringsverktøy Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse i egen virksomhet Emnets temaer - Forståelse av ulike syn på strategiprosesser - Strategisk analyse - Strategimodeller - Strategiformulering - Iverksettelse av strategi - Arbeidsformer og læringsaktiviteter - Forelesning - Casediskusjoner - Gruppearbeid m/ presentasjoner Obligatoriske arbeidskrav To obligatoriske gruppebaserte øvinger (maks 5 studenter) som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved eksamen - Ingen Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensorer

27 Ny/utsatt eksamen og forbedring Ved neste ordinære emnegjennomføring Læremidler Roos, Göran, von Krogh, Georg og Roos, Johan (2010) Strategi en innføring. 5 utg. Bergen, Fagbokforlaget. (eventuelt nyere utgave) Artikkelsamling Alt stoff delt ut i forelesninger og lysark knyttet til ulike tema. INNFØRING I ØKONOMISTYRING Emnekode BØA3050 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon Emneansvarlig Kari Nyland Studiepoeng 7,5 Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak på 3.årsretningen Forventet læringsutbytte Kunnskap Har kunnskap om sentrale verktøy innenfor økonomistyring i offentlige og private foretak (se emnets temaer). Har innsikt i de forutsetninger som ligger til grunn for verktøyene og forståelse for hvordan disse innvirker på anvendelsen av disse. Har forståelse for anvendelsen av slike verktøy for å øke foretakenes verdiskapning. Ferdigheter Kan bruke relevante verktøy innenfor fagområdet (se emnets temaer) til beslutningsog kontrollformål. Generell kompetanse Kan kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet. Emnets temaer Repetisjon av grunnleggende begreper/teknikker i økonomistyringen Kostnadsfunksjoner Kalkyler med hovedvekt på ABC Beslutningsrelevante kostnader Avviksanalyser Internprising Resultatmåling/prestasjonsmåling

28 Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav 2 obligatoriske innleveringer som må bestås for å få gå opp til avsluttende eksamen. Tidspunkt for innlevering kunngjøres ved studiestart. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensor. Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Rajan, M. & Ittner, C. (2012). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 14. utg. Upper Saddle River, N.J., Pearson Prentice Hall. Forelesningsnotater INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Emnekode: MRK 3025 A Faglig nivå/studieprogram: Valgfag 2. og 3. år/ Linjefag Markedsføring og innovasjon Emneansvarlig: Trond Stiklestad Foreleser: Studiepoeng: Frode Solberg 7,5 : Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Kunnskap om forståelse og ledelse av innovasjons - og utviklingsprosesser i virksomheter. Kunnskap om de mest sentrale verktøy for innovasjons - og forretningsutviklingsprosesser. Ferdigheter Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av innovasjoner og utviklingsprosesser i virksomheter. Kunne utvikle og lede en virksomhets prosesser for å realisere en virksomhets utviklingsmål som en del av virksomhetens strategier Generell kompetanse Grunnleggende innsikt i ledelse av utviklingsprosesser Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i forståelse av strategiske innovasjons og utviklingsprosesser

29 Emnets temaer Perspektiver på innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og nyskapings prosesser fra ide til produkt eller tjeneste Utvikling av forretningsplan for en ny bedrift eller et nytt produkt Utvikling av kunnskapsbedrifter med følgende deltema; ressursanalyse, ressursanvendelse, internasjonalisering, strategi og finansiering. Arbeidsformer og læringsaktiviteter - Forelesning - Casediskusjoner - Gruppearbeid m/ presentasjoner Obligatoriske arbeidskrav Innlevering av prosjektskisse for prosjektoppgave med teoridel Vurderingsordning Prosjektoppgave Karakterskala Sensurordning Intern og ekstern sensorer Ny/utsatt eksamen og forbedring Ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Læremidler Pensum Bessant, John and Joe Tidd Innovation and entrepreneurship. Chichester : Wiley Artikler og annet materiale som deles ut av foreleser(e). Anbefalt støttelitteratur Jensen, J. I., Kolvereid, L. og Erikson T. (red.) (2006). Perspektiver på entreprenørskap. Høyskoleforlaget. INTEGRERT BUDSJETTERING OG ØKONOMISK STYRING Emnekode BØA 3020A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i økonomi og administrasjon, Obligatorisk ØS, valgfag 3. studieår Emneansvarlig Torbjørn Trælnes Studiepoeng 7,5 Vår Undervisningsspråk Norsk Anbefalt forkunnskapskrav Regnskap, budsjett og regneark. Forventet læringsutbytte Kunnskaper - om budsjetteringsteori i form av budsjettmål, integrerte budsjetter, prestasjonsmåling og belønningssystemer

30 - om ulike retninger innen økonomistyring, med vekt på tradisjonelle budsjetter og balansert målstyring - om ulike problemstillinger som har betydning for budsjettprosessen, eksempelvis ressursallokering, kostnadsfordelinger, delegering og desentralisering etc. Ferdigheter - integrere delbudsjetter som input til budsjettene for resultat, likviditet og balanse - bruk av regneark for å sette opp større budsjetter og foreta sensitivitetsanalyser, inklusive iterasjon i beregningene - foreta verdsettelse av virksomheter på grunnlag av budsjetterte kontantstrømmer Generell kompetanse - bevissthet om fordeler og begrensninger med tradisjonell budsjettering kontra alternative styringsmodeller - bevissthet om hvordan regnskapsinformasjon og ulike fremtidige kontantstrømmer kan brukes til verdsettelse av virksomheter Emnets temaer Praktisk budsjettarbeid: Integrert budsjettering Modellutvikling i Excel Delbudsjetter Resultat-, likviditets- og balansebudsjetter Langsiktige budsjettmodeller og verdsettelse Budsjettanalyse Teori innenfor økonomisk styring og budsjettering: Inntekts-, utgifts- og profitt sentra Kortsiktig budsjettering og ressursallokering Kostnadsfordelinger og kalkyler Kostnadsbaserte beslutninger Prestasjonsmåling og internprising Balansert målstyring Agentmodellen og belønningssystemer Strategisk økonomistyring Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Obligatoriske arbeidskrav I løpet av semesteret gjennomføres det obligatorisk gruppebasert prosjektarbeid og obligatoriske øvinger som må være bestått. Prosjektarbeidet består av at studentene skal utvikle en integrert budsjettmodell i Excel. Antall av og tidspunkt for innlevering av obligatoriske øvinger vil bli opplyst ved semesterstart. Gruppene skal normalt bestå av 2 studenter. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Norges lover og godkjent kalkulator.

31 Karakterskala Sensurordning Faglærer og ekstern sensor. Ny/utsatt eksamen og forbedring Arrangeres i henhold til gjeldende reglement i HiST. Læremidler Pensumlitteratur Kaplan, R. S. og Atkinson, A. A. (1998): Advanced Management Accounting. 3 rd ed. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall. Hoff, K. G. (2005): Driftsregnskap og budsjettering. 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Kapitler om budsjett, desentralisering og prestasjonsmåling (Del 3 og 4). Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill kap. 4. Forelesningsnotater og utdelt materiale. Anbefalt litteratur Hoff, K. G. og Holving, P. A. (2002): Balansert målstyring : balanced scorecard på norsk. Oslo, Universitetsforlaget. Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill. INTERNATIONAL BUSINESS Course code MRK2020 B Course level Bachelor in Business Administration, elective Course coordinator ECTS-credits 7,5 Spring Teaching language English Previous knowledge, Enrolment requirements for Bachelor in Business requirements and Administration recommendations The aim of the course is to introduce the students to the concept of international business, how it works and the theories of international business. To give the students an understanding of the critical elements involved in doing business with foreign countries Expected learning outcomes Knowledge Students are supposed to know theoretical background of International Business (IB) including main terms, principles and methods. Students should know advantages and disadvantages of IB operations together with main strategic alternatives and main international strategies. Students should know main entry-modes for international markets. Skills Students are able to apply the acquired knowledge in a useful way in practice.

Vedlegg til TØH studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Innhold

Vedlegg til TØH studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Innhold Vedlegg til TØH studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Innhold ANVENDT MIKROØKONOMI... 2 ANVENDT STATISTIKK... 3 ARBEIDSLIVETS LEDERUTFORDRINGER... 5 BEDRIFTSØKONOMI MED REGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2015-2016 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter bestått: REA1131F

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

SMF3081 Videregående metodekurs

SMF3081 Videregående metodekurs SMF3081 Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081 Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): 13-14 uker To timers

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET Følgenotat Dato: 16.03.2015 Saksnr./arkivnr.: 21/15 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Trine Ellekjær (instituttleder) og Elin Kristin

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser Presentasjon i portefølje fellesmøte 08.05.17 Anders Mørch, KDL koordinator Medlemmer i KDL gruppen Jan Dolonen Per Hetland Anders Kluge Sten Ludvigsen (dekan, permisjon)

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NO EN Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NORDIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING, 30 CREDITS Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte.

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Valgemner bachelor Studiepoeng: Studiets nivå og organisering Bakgrunn for studiet Læringsutbytte Målgruppe Studieplan 2016/2017 Relevans for arbeidsliv og videre studier Opptakskrav og rangering Arbeids-

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Professor Vidar Gynnild: Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 En modell Læringsmål (Intended

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i nyare tid. Matematikkens historie matematikken i nyere tid. History of Mathmatics mathematics in modern times.... Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i oldtida.. Matematikkens historie matematikken i oldtiden History of Mathmatics mathematics in the ancient times.. Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i bedriftsøkonomi Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Innledning I næringslivet og i offentlig virksomhet er

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A EMNEBESKRIVELSER - Bachelorstudiene Emnebeskrivelsene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer, særlig med hensyn til pensumlitteraturen og vurderingsformene.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English)

Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English) Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2016-2019

STUDIEPLAN FOR BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2016-2019 HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM STUDIEPLAN FOR BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 2016-2019 Studieplanen følger anbefalt Plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

2013/9703-MARLØ Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret:

2013/9703-MARLØ Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret: U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2013/9703-MARLØ 23.10.2013 Mindre studieplanendringer for våren 2014, og store

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

Lederskap og mestring

Lederskap og mestring Lederskap og mestring Emnekode: E-MBA100_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: UiS EVU: Etter- og videreutdanning, UiS EVU: Etter- og videreutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

GEO206 Qualitative Analysis

GEO206 Qualitative Analysis U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport våren 2015: GEO206 Qualitative Analysis Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder Våren 2007 1 Om kurset Foreleser Øvingslærer Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i statistikk. Sentralt

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017 BUS Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management Endre Bjørndal 21. april 2017 Hva er økonomisk styring? 1. Forstå / analysere verdiskaping - Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger

Detaljer

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 ANALYSE AV FINANSREGNSKAPET GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 - UNIVERSITETSFORLAGET Mon, 18 Dec 2017 12:01:00 GMT GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H Studieplanen er forankret i "Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon" fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Emneplan studieåret 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Heltid og deltid

Emneplan studieåret 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Heltid og deltid Emneplan studieåret 2014-2015 Årsenhet i Event & Sport Management Heltid og deltid ORG1000 Norsk ORGANISASJON OG LEDELSE Årsenhet Event og Sport Management, Drammen Bachelor økonomi og ledelse, Drammen

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp.

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Høgskolestudium med 15 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge. Studiet består av 2 samlinger a 3 dager. Dag en på samlingene starter kl. 12.00 og

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

STUDIEPLAN. Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar

STUDIEPLAN. Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar STUDIEPLAN Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar 60 studiepoeng Universitetet i Narvik Nasjonal fagplan for norsk som andrespråk. Studieplanen er godkjend av Nasjonal råd for norsk

Detaljer