INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl på Fossberg, Lom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.30 på Fossberg, Lom"

Transkript

1 Skjåk Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE tirsdag 10. mars 2015 kl på Fossberg, Lom Skjåk og Lom Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende orienteringer holdes: Orientering fra Mjøsen Skog om årsberetning og regnskap for 2014 Eventuelle andre saksframlegg / orienteringer fra Mjøsen Skog Orientering fra skogbruksleder Orientering fra skogbrukssjefen i kommunen Andelseiermøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Innstilling til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap for Mjøsen Skog SA for Årsberetning og regnskap finnes elektronisk på 3. Valg under Mjøsen Skog SAs årsmøte - se vedlagte innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog 4. Valg av en utsending med personlig vararepresentant fra Skjåk Skogeierlag med personlig vararepresentant til årsmøtet i Mjøsen Skog Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og medlemmer til å skrive under på protokollen 2. Skogeierlagets årsberetning og regnskap 3. Fastsettelse av godtgjørelser 4. Valg a. Valg av leder b. Valg av styremedlem og varamedlem c. Valg av nestleder d. Valg av medlem til valgkomiteen og leder for denne e. Valg av revisor 5. Behandle arbeidsplan og budsjett Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Torun Heringstad. Bevertning Vel møtt! Styret

2 Skjåk Skogeierlag ÅRSBERETNING 2014 Styret Styret har bestått av: - Leder: Torkjell Teigen - Nestleder: Stein Teigen - Styremedlemmer: Kjersti Steinbakke (ikke andelseier lenger, går ut) - Varamedlemmer: Rikard Skjelkvåle og Rune Skjåk Valgkomité: - Leder: Magnhild Anne Åndheim - Sevald Sperstad - Torø Ellen Marstein Årsmøte Årsmøte ble holdt på Skjåk Turistheim den 11. mars Det møtte 7 personer på møtet, hvorav 7 var stemmeberettigete. Fra Mjøsen Skog møtte Torun Heringstad. Styremøter Styret har i løpet av året ikke hatt noen styremøter, og dermed ingen saker til behandling. Representasjon Leder har møtt på årsmøte i Mjøsen Skog SA. Aktiviteter Skogeierlaget har gjennom året arbeidet med ny skogbruksplan. Tømmeromsetning I 2014 har lagets medlemmer omsatt 2240 m³ virke til en bruttoverdi av kr gjennom Mjøsen Skog. Dette gir en gjennomsnittlig tømmerpris på kr 299 per m³. I 2013 ble det omsatt brutto 1433 m³ virke til en verdi av kr Gjennomsnittsprisen var da kr 338 per m³. Skogeierlagets økonomiske resultat i 2014 Skogeierlaget er en interesseorganisasjon for skogeiere i Skjåk kommune. Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning.

3 Skjåk Skogeierlag Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en fyllestgjørende informasjon om virksomheten og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for bedømmelsen av skogeierlaget. Laget hadde et underskudd på kr 780,-. Skogeierlaget har ingen ansatte, og driver heller ingen økonomisk virksomhet. Arbeidsmiljø og ytre miljø blir således ikke påvirket av skogeierlaget. Laget hadde ved årets utgang 32 medlemmer. Skjåk den 13. februar 2015 Torkjell Teigen Stein Teigen Kjersti Steinbakke

4 SKJÅK SKOGEIERLAG RESULTATREGNSKAP Noter Driftsinntekter Tildeling fra medlemsområde , ,00 Andre inntekter Sum driftsinntekter 7 024, ,00 Driftskostnader Lønnskostnader , ,50 Kontorhold Telefon og porto m.v ,00 Møte og andre arrangementer 3 363,00 290,00 Bilgodtgjørelse Annonser Gaver og kontingenter, diett m.v ,10 Annen driftskostnad 30,00 Sum driftskostnader 9 315, ,50 Driftsresultat , ,50 Netto resultat verdipapir -89,08 87,77 Renteinntekt 1 600, ,00 Resultat lagets drift -780,68 186,27 Tildelt til dekn. av skatt Årsresultat -780,68 186,27 BALANSE Noter EIENDELER Anleggsmidler Aksjer Andre aksjer i Norske-Skogindustrier og andeler ,86 620,94 Sum anleggsmidler 531,86 620,94 Omløpsmidler Innskudd i Mjøsen Skog , ,40 Bankinnskudd kontanter og lignende 116,70 116,70 Sum omløpsmidler , ,10 Sum eiendeler , ,04 EGENKAPITAL OG GJELD Lagets egenkapital , ,04 Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld , ,04

5 Skjåk Skogeierlag regnskap 2014 Noter til regnskapet Note 1 Skogeierlaget inngår i Nordalen Medlemsområde, som har fått en økonomisk ramme til rådighet fra Mjøsen Skog for lokalt organisasjonsarbeid i Rammen er stilt til disposisjon for medlemsområdets styre, der skogeierlaget er representert. Medlemsområdets styre fordeler midler til faglige og næringspolitiske fellestiltak samt fordeler midler til skogeierlagene innenfor medlemsområdet. Midlene til skogeierlagene godtgjør lagene for oppgaver de utfører for andelslagets eiere og har sin bakgrunn i en Hovedavtale mellom skogeierlagene og Mjøsen Skog Note 2 Aksjer Skogeierlaget har følgende aksjer i andre selskaper (hele kr): Antall Bokført verdi Markedsverdi Norske Skogindustrier ASA Note 3. Utbetaling til tillitsvalgte. Utbetaling til lagets tillitsvalgte utgjør kr

6 Valgkomiteens innstilling: Valg 2015 Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Alle kandidater er forespurt og har akseptert å stille seg til rådighet for de aktuelle vervene. Styret Tillitsverv Etter valget 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Styreleder (valgperiode 1 år) Marit Olive Lindstad, Fåberg Marit Olive Lindstad, Fåberg Terje Uggen, Veldre Almenning (ny) Styremedlemmer (valgperiode 2 år) Terje Uggen, Veldre Almenning Terje Uggen, Veldre Almenning Lisbet Rustad, Fåberg (ny) Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Torun Heringstad, Heidal Nestleder i styret (valgperiode 1 år) Varamedlemmer i styret (valgperiode 1 år) Asbjørn Bjørnstad, Brøttum Terje Uggen, Veldre Almenning 1. Ole Maagaard, Stange 2. Hallvard Helland, Lom 3. Gudrun Fodstad, Østre Toten Terje Uggen, Veldre Almenning 1. Ole Maagaard, Stange 2. Hallvard Helland, Lom 3. Gudrun Fodstad, Østre Toten Lisbet Rustad, Fåberg 1.Hallvard Helland, Lom (ny) 2.Ruth Lunden, Østre Toten (ny) 3.Ola Brevig, Løten (ny) Årsmøtets ordfører / varaordfører Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Ordfører i årsmøtet Jostein Tromsnes, Jostein Tromsnes, Jostein Tromsnes, (valgperiode 1 år) Ringebu-Fåvang Ringebu-Fåvang Ringebu-Fåvang Varaordfører (valgperiode 1 år) Kjersti Narum, Stange (ny) Kjersti Narum, Stange Kjersti Narum, Stange Kontrollkomiteen (Valgperiode 2 år) Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Medlem Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange (Valgt i 2013) Varamedlem Stig Håvard Blikseth Østre Toten (Valgt i 2014) Stig Håvard Blikseth Østre Toten * Stig Håvard Blikseth Østre Toten Medlem Ole Håvard Hauger, Biri (Valgt i 2014) Varamedlem Astrid Simengård (Valgt i 2014) Medlem Årsmøtets ordfører Årsmøtets ordfører Årsmøtets ordfører Varamedlem Årsmøtets varaordfører Årsmøtets varaordfører Årsmøtets varaordfører Leder Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange * Valgt for 1 år i 2014 Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

7 Valgkomiteen (Valgperiode 3 år) Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Medlem fra N. Gudbrandsdal Martin Rønningen, Lesja (valgt 2013) Varamedlem Anders Formo, Sel (valgt 2013) Medlem fra S. Gudbrandsdal Gina Andersgård, Øyer-Tretten (ny) (valgt 2014) Varamedlem Tor Ivar Wålen, Ringebu-Fåvang (valgt 2014) Medlem fra N. Hedmark Simen Mæhlum, Brøttum Simen Mæhlum, Brøttum Arne I. Dobloug, Ringsaker (ny) Varamedlem Arne I. Dobloug Ringsaker Arne I. Dobloug, Ringsaker Håvard Freng, Brøttum (ny) Medlem fra S. Hedmark Christen Engeloug, Løten (ny) (valgt i 2014) Varamedlem Olav Vold, Stange (ny) (valgt i 2014) Medlem fra Eidsvoll Olaf Tufte Eidsvoll Almenning Olaf Tufte, Eidsvoll Almenning Jan Kristen Brotshaug, Feiring (ny) Varamedlem Pål Sindre Lundstad, Feiring Pål Sindre Lundstad, Feiring Ketil Langseth, Eidsvoll (ny) Medlem fra Gjøvik Toten Kari Skramstad Hveem, Østre Toten (valgt i 2013) Varamedlem Nils Petter Sand Biri (valgt i 2013) Leder Simen Mæhlum, Brøttum Simen Mæhlum, Brøttum Martin Rønningen, Lesja Nestleder Martin Rønningen, Martin Rønningen, Kari Skramstad Hveem, Lesja Lesja Østre Toten Lillehammer, 2. februar 2015 Simen Mæhlum, leder Martin Rønningen, nestleder Olaf Tufte Sign. Sign. Sign. Kari Skramstad Hveem Gina Andersgård Christen Engeloug Sign. Sign. Sign. Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

8 BILAG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING Presentasjon av kandidater til valgene Leder: Terje Uggen, Veldre Alm. Uggen er født i 1956, er gift og har ett barn. Bor på Thorstein i Ringsaker. Har daa skog i Ådal på Ringerike. Er bestyrer i Veldre Almenning og daglig leder i Brumund Eiendom AS. Utdannet Jordskiftekandidat fra NLH (nå NMBU). Har vært seniorkonsulent i rådgivningsselskapene Rokade AS, Sandvika, Utviklingspartner AS (UPK), Oslo, og AS IPT, Gjøvik - på fagområdene omstilling, endringsledelse og forretningsutvikling. Har vært Importsjef i Moelven Timber AS og daglig leder i Nor East Timber AS. Har tidligere vært Plan- og næringssjef i Flå kommune og konsulent i tidlig fase ved oppbygging og utvikling av databasen Lovdata. Er styremedlem i Viltstellområde 7 på Ringerike. Har vært styremedlem i RingAlm Tre AS og Ringsaker Jakt- & Fiskeområde. Har vært nestleder i styret i Mjøsen Skog siden Nestleder Lisbet Rustad, Fåberg Rustad er 44 år, har 3 barn på 15, 18 og 20 år, og er kjærest med Ole- Jakob Jemtland. Hun eier og driver gården Rustad i Fåberg, Lillehammer, med ca. 300 da dyrket mark og 2600 da produktiv skog. Har utdannelse som agronom, har grunnfag engelsk og en Barcelor i reiselivsplanlegging/ økonomi, samt noen fag i ledelse-og organisasjonsutvikling. Hun har en Master i innovasjon og næringsutvikling, og skrev ferdig en masteroppgave om norsk jordbrukspolitikk, kulturlandskap og gjengroing av kulturlandskapet våren Rustad har tidligere jobbet i reiselivsbransjen. I perioden hadde hun hovedinntekten fra jord og skogbruk. Hun har siden 2013 jobbet i administrasjonen i Oppland Røde Kors. Rustad var fra styremedlem og leder av forsøksringen Øko-Gudbrand, og styreleder i Fåberg Skogeierlag Hun har ellers sittet i flere valgkomiteer i jord-og skogbruket, og hatt ulike verv i forbindelse med ungenes skolegang og fritidsaktiviteter Styremedlem: Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Klokkerengen er født i 1953, er gift og har 2 barn. Har avtalt bruksrett på eiendommen Klokkerengen i Eidsvoll med 25 da dyrka mark og 1500 da produktiv skog, og er andelseier i Mjøsen Skog. Har drevet entreprenørfirmaet Krogsrud Sag A/S i 30 år. Er utdannet skogtekniker fra Brandbu og har tatt landbruksmaskinutd. på Blæstad. Klokkerengen har sittet i kommunestyret i Eidsvoll i 8 år, vært leder av viltnemnda i 13 år, vært rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn. Er elgjeger og har drevet med fallviltarbeid og ettersøk for Eidsvoll kommune i over 30 år. Har sittet som styremedlem i Eidsvoll Skogeierlag fra 2007, leder fra Ble valgt inn i styret i Mjøsen Skog i 2008 (1. vara ). 1

9 1. vara: Hallvard Helland, Lom Helland er født i Han overtok gård i Lom i Gården har ammekubesetning og 250 dekar skog. Er utdannet cand.agric., skogskjøtsel ved NLH i I perioden kombinerte han manuelt skogsarbeid med ulike stillinger; prosjektstilling innan skogkultur i Ottadalen , pådrivar skogkultur i Elverum kommune i 2000, vikariat for Skogselskapet i Hedmark på prosjekt «Grønn Varme» i Var prosjektleder for «Entreprenørskap innen bioenergi» Har vært rådgiver for Energigården. Er i dag selvstendig næringsdrivande og dagleg leder i Lom Biovarme AS. 2. vara: Ruth Lunden, Østre Toten Lunden er født i Har 2 barn. Hun eier og bor på gården Holstad Østre på Skreia. Valgte fra 2012 å bortforpakte driften av den dyrkede jorden. Har 1350 dekar med skog. Er utdannet Diplomøkonom fra BI. Jobber til daglig hos Skreia Regnskapskontor som Autorisert Regnskapsfører. Har tidligere vært medeier i Økonomirådgivning AS. Jobbet ved Ditt Regnskap AS og i Norges Bank. Jobbet i Lillehammer OL Sitter i styret i Østre Toten Skogeierlag på 5. året. Har sittet i styret for Felleskjøpets kontraktavlerlag FKAK. Har hatt flere verv i lokale idrettslag. 3. vara: Ola Brevig, Løten Brevig er fra Løten, født i 1963, er gift og har to barn. Han bor på gården Hestvold i Løten kommune hvor han driver 180 mål korn og 150 mål skog.grishuset på gården leies bort. Av utdannelse er han agronom fra Jønsberg landbruksskole, samt registrert revisor fra distriktshøgskolen i Bø i Telemark. I tillegg til gården jobber han som økonomirådgiver ved Høgskolen i Hedmark. Før det har han over 20 års praksis fra privat revisjon. Av verv sitter Brevig nå i styret i Løten Skogeierlag. Han har også styreverv i Løten O-lag og Nordbygda/Løten Ski. 2

10 Ordfører i årsmøtet: Jostein Løken Tromsnes, Ringebu-Fåvang Tromsnes er født i 1964, er gift og har 3 barn. Driver Øvre Tromsnes i Fåvang sammen med kona Kari. Drifta er mjølk, kjøtt, potet, og skog/ved. Skogagronom fra Valle, befalsutdannet, forstkandidat i Jobbet som lektor/inspektør på Holt landbruksskole, skogbruks-. sjef/plansjef i Øyer kommune. Tok over gården til kona i Styremedlem/leder i Ringebu- Fåvang Skogeierlag Styreverv i Bondelag, Utmarkslag, Gjeterlag, skigruppa med mer. Sitter 3. periode i kommunestyret og leder Utvalg for plan og teknisk. Er styreleder i Ringebu-Fåvang Innkjøpslag, i Fåvangbilene og i Fåvang bil og dekkservice as. Varaordfører Mjøsen Skog fra Ordfører fra Varaordfører i årsmøtet: Kjersti Narum, Stange Narum er født i 1963, er gift og har tre barn. Driver sammen med sin mann Finstad Nordre, Storhov Søndre og Skjelve Store i Stange med ca.750 da dyrka jord og 450 da produktiv skog. Driftsformen er kombinert produksjon og avl på gris, økologisk korn/engfrø og skog. Sivilingeniør fra NTNU innen elektronikk. Har arbeidet med nettplanlegging i Telenor i 10 år. Har drevet som bonde fra Har hatt ulike verv som styremedlem i Stange Skogeierlag, styremedlem i Hedmark Bondelag, styremedlem i Norsvin og Norsvin International. Styremedlem i Mjøsen Skog Varaordfører etter valget i Valgakomiteens leder: Martin Rønningen, Lesja Rønningen er født i Han er gift og ahr 3 barn. Han driver med melk, kjøtt og brøyting. Har 3 år handel og kontor og 2 år agronom. Han har sittet i styret i Lesja Skogeierlag siden 2004 og vært styreleder fra 2009 til Han har også vært leder av Nord-Gudbrandsdal Medlemsområde i 2 år.. 3

11 Valgkomiteens innstilling: Godtgjørelser til tillitsvalgte 2015 Godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA: a) Faste godtgjørelser for 2014 til styreleder, nestleder, styremedlemmer, ordfører i årsmøtet og medlemmer av kontrollkomiteen. Verv Vedtatt i 2014 for 2013 Forslag i 2015 for 2014 Styreleder kr kr Nestleder kr kr Styremedlem kr kr Ordfører i årsmøtet kr kr Medlem av kontrollkomiteen kr kr b) Møtegodtgjørelser (fraværsgodtgjørelser) gjeldende fra og med årsmøtet Møtegodtgjørelse Nåværende Forslag Møtegodtgjørelse pr time kr 200 kr 250 Ekstragodtgjørelse til barnepass Etter regning Etter regning i hvert tilfelle i hvert tilfelle c) Godtgjørelser til revisor for 2014 Forslag Etter regning d) Diett og bilgodtgjørelse Nåværende Forslag Statens satser Statens satser Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

12 Satser for arbeid i lokalorganisasjonen Valgkomiteens forslag gir føringer for godtgjørelse som dekkes av medlemsområdet, mens det gir anbefalinger for hvilke regler som skal praktiseres i skogeierlagene. Valgkomiteen foreslår følgende veiledende satser for tillitsvalgte i medlemsområder og skogeierlag: Fast honorar for leder i medlemsområde og skogeierlag: kr 4000,-. Mjøsen Skogs sats for arbeid utført av tillitsvalgt: kr 250,- per time. Bilgodtgjørelsen følger statens satser. Fast honorar til tillitsvalgte betales etterskuddsvis etter vedtak i årsmøtet. Timegodtgjørelse for utført arbeid utbetales fortløpende etter sats vedtatt av årsmøtet for påfølgende arbeidsår. Møter og annet arbeid som gir grunnlag for møtegodtgjørelse ved lokalt organisasjonsarbeid: Leder og medlemmer av skogeierlagets styre godtgjøres for møter i skogeierlagets styre i tråd med satser vedtatt av skogeierlaget. Representasjon i møter for å ivareta skogeierlagets/medlemsområdets næringspolitiske eller faglige interesser kan godtgjøres. Representasjon på middager/fester godtgjøres ikke. Det utbetales ikke godtgjørelse for deltakelse på eget årsmøte. Dette anses godtgjort gjennom fast honorar. Det utbetales godtgjørelse for deltakelse på skogdag/-kveld dersom den tillitsvalgte har ansvar for å utføre spesielle oppgaver der på vegne av skogeierlaget eller medlemsområdet. Medlemsområdets styringsgruppe kan beslutte at en tillitsvalgt utfører utredningsarbeid innenfor en nærmere angitt ramme. Et slikt utredningsoppdrag vil godtgjøres av medlemsområdet etter Mjøsen Skogs vedtatte timesats for tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Lillehammer, 27. januar 2015 Simen Mæhlum, leder Martin Rønningen, nestleder Olaf Tufte Sign. Sign. Sign. Kari Skramstad Hveem Gina Andersgård Christen Engeloug Sign. Sign. Sign. Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotell Vågå Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotell Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell Heidal Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell Heidal og Sel Skogeierlag avholder sine møter sammen, men avholder først egne årsmøter. Skogeierlagets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri Løten Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri Vang og Løten Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Egerom

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Egerom Stange Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Egerom 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 medlemmer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 2. mars 2015 kl. 19:00 på Dale-Gudbrands gard

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 2. mars 2015 kl. 19:00 på Dale-Gudbrands gard Fron Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 2. mars 2015 kl. 19:00 på Dale-Gudbrands gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 5. mars 2015 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 5. mars 2015 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet Fåberg Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 5. mars 2015 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00 på Gamle Nebbenes

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00 på Gamle Nebbenes Eidsvoll Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00 på Gamle Nebbenes Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 personer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 på Fløygir

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 på Fløygir Feiring Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 på Fløygir Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to andelseiere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl på Bødal Bygdahus

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl på Bødal Bygdahus Gausdal Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 3. mars 2015 kl. 1900 på Bødal Bygdahus Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder. Alle frammøtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10. mars 2016 kl på Skjåk Turistheim

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10. mars 2016 kl på Skjåk Turistheim Skjåk Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 10. mars 2016 kl. 1930 på Skjåk Turistheim Lom og Skjåk Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende

Detaljer

Øyer-Tretten Skogeierlag

Øyer-Tretten Skogeierlag Øyer-Tretten Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 2. mars 2015 kl. 19.30 på Skarsmoen Gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2

Detaljer

Ringebu-Fåvang Skogeierlag

Ringebu-Fåvang Skogeierlag Ringebu-Fåvang Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 på Tunet Kro, Fåvang Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl. 19:00 på Joratunet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl. 19:00 på Joratunet Lesja Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 11. mars 2015 kl. 19:00 på Joratunet Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

Sel og Heidal Skogeigarlag

Sel og Heidal Skogeigarlag Sel og Heidal Skogeigarlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 16 mars 2016 kl. 19.00 på Heidal Hotell 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder 2. Skogeierlagets

Detaljer

Øyer-Tretten Skogeierlag

Øyer-Tretten Skogeierlag Øyer-Tretten Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2015 kl. 19.00 på Skarsmoen Gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19,00 på Tabor, Snertingdal

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19,00 på Tabor, Snertingdal Gjøvik Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19,00 på Tabor, Snertingdal Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 1900 på Vardal Menighetshus (ved Vardal kirke)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 1900 på Vardal Menighetshus (ved Vardal kirke) Gjøvik Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 9. mars 2015 kl. 1900 på Vardal Menighetshus (ved Vardal kirke) Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning) Furnes Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning) Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl. 19:00 på Strandhytta

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl. 19:00 på Strandhytta Brøttum Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 12. mars 2015 kl. 19:00 på Strandhytta 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og 2 til å skrive

Detaljer

Østre Toten Skogeierlag

Østre Toten Skogeierlag Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19:00 på Peders Fristelser, Peder Balke senteret, Kapp 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg

Detaljer

Ringebu-Fåvang Skogeierlag

Ringebu-Fåvang Skogeierlag Ringebu-Fåvang Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19.00 på Fåvang Kro 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to

Detaljer

Ringsaker Skogeierlag

Ringsaker Skogeierlag Ringsaker Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 19.00 på Tingvang 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 til å skrive

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 9. mars 2016 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 9. mars 2016 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet Fåberg Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 9. mars 2016 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10 mars 2016 kl. 19 på Honne, Biri

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10 mars 2016 kl. 19 på Honne, Biri Biri Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 10 mars 2016 kl. 19 på Honne, Biri 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og hele årsmøtet til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl på Honne Hotell og konferansesenter, Biri

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl på Honne Hotell og konferansesenter, Biri Biri Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 11. mars 2015 kl. 19.00 på Honne Hotell og konferansesenter, Biri 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av

Detaljer

Østre Toten Skogeierlag

Østre Toten Skogeierlag Østre Toten Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 5. mars 2015 kl. 19:00 på Peders Fristelser, Peder Balke Senteret, Kapp Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Detaljer

Lesja og Dovre Skogeierlag

Lesja og Dovre Skogeierlag Lesja og Dovre Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 14. mars 2016 kl. 19 på Tunstugu, Lesja 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Vågå Hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Vågå Hotell Vågå Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Vågå Hotell 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Lensbygda og Skreiens Grunneierlag Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsmøte i skogeierområdet:

Årsmøte i skogeierområdet: i skogeierområdet: Vedleggene er til sak 6 og 7 på saklisten til andelseiermøtet (med årsmøtefunksjon). Forslag til vedtak: Andelseiermøtet gir utsending(ene) til Viken Skogs årsmøte fullmakt til å godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Til alle bruksberettigede Egerom, i Romedal Almenning

Til alle bruksberettigede Egerom, i Romedal Almenning Til alle bruksberettigede Egerom, 16.03.2016. i Romedal Almenning KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM ÅRSMØTE OG VALG I ROMEDAL ALMENNING, MANDAG 11.april 2016 PÅ HERREDSVANG. VALGMANNTALL. Valgmanntallet er

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 20. april 2006 1 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 20. april 2006

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt.

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 1 av 8 PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer