INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl på Fossberg, Lom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.30 på Fossberg, Lom"

Transkript

1 Skjåk Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE tirsdag 10. mars 2015 kl på Fossberg, Lom Skjåk og Lom Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende orienteringer holdes: Orientering fra Mjøsen Skog om årsberetning og regnskap for 2014 Eventuelle andre saksframlegg / orienteringer fra Mjøsen Skog Orientering fra skogbruksleder Orientering fra skogbrukssjefen i kommunen Andelseiermøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Innstilling til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap for Mjøsen Skog SA for Årsberetning og regnskap finnes elektronisk på 3. Valg under Mjøsen Skog SAs årsmøte - se vedlagte innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog 4. Valg av en utsending med personlig vararepresentant fra Skjåk Skogeierlag med personlig vararepresentant til årsmøtet i Mjøsen Skog Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og medlemmer til å skrive under på protokollen 2. Skogeierlagets årsberetning og regnskap 3. Fastsettelse av godtgjørelser 4. Valg a. Valg av leder b. Valg av styremedlem og varamedlem c. Valg av nestleder d. Valg av medlem til valgkomiteen og leder for denne e. Valg av revisor 5. Behandle arbeidsplan og budsjett Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Torun Heringstad. Bevertning Vel møtt! Styret

2 Skjåk Skogeierlag ÅRSBERETNING 2014 Styret Styret har bestått av: - Leder: Torkjell Teigen - Nestleder: Stein Teigen - Styremedlemmer: Kjersti Steinbakke (ikke andelseier lenger, går ut) - Varamedlemmer: Rikard Skjelkvåle og Rune Skjåk Valgkomité: - Leder: Magnhild Anne Åndheim - Sevald Sperstad - Torø Ellen Marstein Årsmøte Årsmøte ble holdt på Skjåk Turistheim den 11. mars Det møtte 7 personer på møtet, hvorav 7 var stemmeberettigete. Fra Mjøsen Skog møtte Torun Heringstad. Styremøter Styret har i løpet av året ikke hatt noen styremøter, og dermed ingen saker til behandling. Representasjon Leder har møtt på årsmøte i Mjøsen Skog SA. Aktiviteter Skogeierlaget har gjennom året arbeidet med ny skogbruksplan. Tømmeromsetning I 2014 har lagets medlemmer omsatt 2240 m³ virke til en bruttoverdi av kr gjennom Mjøsen Skog. Dette gir en gjennomsnittlig tømmerpris på kr 299 per m³. I 2013 ble det omsatt brutto 1433 m³ virke til en verdi av kr Gjennomsnittsprisen var da kr 338 per m³. Skogeierlagets økonomiske resultat i 2014 Skogeierlaget er en interesseorganisasjon for skogeiere i Skjåk kommune. Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning.

3 Skjåk Skogeierlag Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en fyllestgjørende informasjon om virksomheten og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for bedømmelsen av skogeierlaget. Laget hadde et underskudd på kr 780,-. Skogeierlaget har ingen ansatte, og driver heller ingen økonomisk virksomhet. Arbeidsmiljø og ytre miljø blir således ikke påvirket av skogeierlaget. Laget hadde ved årets utgang 32 medlemmer. Skjåk den 13. februar 2015 Torkjell Teigen Stein Teigen Kjersti Steinbakke

4 SKJÅK SKOGEIERLAG RESULTATREGNSKAP Noter Driftsinntekter Tildeling fra medlemsområde , ,00 Andre inntekter Sum driftsinntekter 7 024, ,00 Driftskostnader Lønnskostnader , ,50 Kontorhold Telefon og porto m.v ,00 Møte og andre arrangementer 3 363,00 290,00 Bilgodtgjørelse Annonser Gaver og kontingenter, diett m.v ,10 Annen driftskostnad 30,00 Sum driftskostnader 9 315, ,50 Driftsresultat , ,50 Netto resultat verdipapir -89,08 87,77 Renteinntekt 1 600, ,00 Resultat lagets drift -780,68 186,27 Tildelt til dekn. av skatt Årsresultat -780,68 186,27 BALANSE Noter EIENDELER Anleggsmidler Aksjer Andre aksjer i Norske-Skogindustrier og andeler ,86 620,94 Sum anleggsmidler 531,86 620,94 Omløpsmidler Innskudd i Mjøsen Skog , ,40 Bankinnskudd kontanter og lignende 116,70 116,70 Sum omløpsmidler , ,10 Sum eiendeler , ,04 EGENKAPITAL OG GJELD Lagets egenkapital , ,04 Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld , ,04

5 Skjåk Skogeierlag regnskap 2014 Noter til regnskapet Note 1 Skogeierlaget inngår i Nordalen Medlemsområde, som har fått en økonomisk ramme til rådighet fra Mjøsen Skog for lokalt organisasjonsarbeid i Rammen er stilt til disposisjon for medlemsområdets styre, der skogeierlaget er representert. Medlemsområdets styre fordeler midler til faglige og næringspolitiske fellestiltak samt fordeler midler til skogeierlagene innenfor medlemsområdet. Midlene til skogeierlagene godtgjør lagene for oppgaver de utfører for andelslagets eiere og har sin bakgrunn i en Hovedavtale mellom skogeierlagene og Mjøsen Skog Note 2 Aksjer Skogeierlaget har følgende aksjer i andre selskaper (hele kr): Antall Bokført verdi Markedsverdi Norske Skogindustrier ASA Note 3. Utbetaling til tillitsvalgte. Utbetaling til lagets tillitsvalgte utgjør kr

6 Valgkomiteens innstilling: Valg 2015 Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Alle kandidater er forespurt og har akseptert å stille seg til rådighet for de aktuelle vervene. Styret Tillitsverv Etter valget 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Styreleder (valgperiode 1 år) Marit Olive Lindstad, Fåberg Marit Olive Lindstad, Fåberg Terje Uggen, Veldre Almenning (ny) Styremedlemmer (valgperiode 2 år) Terje Uggen, Veldre Almenning Terje Uggen, Veldre Almenning Lisbet Rustad, Fåberg (ny) Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Torun Heringstad, Heidal Nestleder i styret (valgperiode 1 år) Varamedlemmer i styret (valgperiode 1 år) Asbjørn Bjørnstad, Brøttum Terje Uggen, Veldre Almenning 1. Ole Maagaard, Stange 2. Hallvard Helland, Lom 3. Gudrun Fodstad, Østre Toten Terje Uggen, Veldre Almenning 1. Ole Maagaard, Stange 2. Hallvard Helland, Lom 3. Gudrun Fodstad, Østre Toten Lisbet Rustad, Fåberg 1.Hallvard Helland, Lom (ny) 2.Ruth Lunden, Østre Toten (ny) 3.Ola Brevig, Løten (ny) Årsmøtets ordfører / varaordfører Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Ordfører i årsmøtet Jostein Tromsnes, Jostein Tromsnes, Jostein Tromsnes, (valgperiode 1 år) Ringebu-Fåvang Ringebu-Fåvang Ringebu-Fåvang Varaordfører (valgperiode 1 år) Kjersti Narum, Stange (ny) Kjersti Narum, Stange Kjersti Narum, Stange Kontrollkomiteen (Valgperiode 2 år) Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Medlem Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange (Valgt i 2013) Varamedlem Stig Håvard Blikseth Østre Toten (Valgt i 2014) Stig Håvard Blikseth Østre Toten * Stig Håvard Blikseth Østre Toten Medlem Ole Håvard Hauger, Biri (Valgt i 2014) Varamedlem Astrid Simengård (Valgt i 2014) Medlem Årsmøtets ordfører Årsmøtets ordfører Årsmøtets ordfører Varamedlem Årsmøtets varaordfører Årsmøtets varaordfører Årsmøtets varaordfører Leder Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange * Valgt for 1 år i 2014 Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

7 Valgkomiteen (Valgperiode 3 år) Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Medlem fra N. Gudbrandsdal Martin Rønningen, Lesja (valgt 2013) Varamedlem Anders Formo, Sel (valgt 2013) Medlem fra S. Gudbrandsdal Gina Andersgård, Øyer-Tretten (ny) (valgt 2014) Varamedlem Tor Ivar Wålen, Ringebu-Fåvang (valgt 2014) Medlem fra N. Hedmark Simen Mæhlum, Brøttum Simen Mæhlum, Brøttum Arne I. Dobloug, Ringsaker (ny) Varamedlem Arne I. Dobloug Ringsaker Arne I. Dobloug, Ringsaker Håvard Freng, Brøttum (ny) Medlem fra S. Hedmark Christen Engeloug, Løten (ny) (valgt i 2014) Varamedlem Olav Vold, Stange (ny) (valgt i 2014) Medlem fra Eidsvoll Olaf Tufte Eidsvoll Almenning Olaf Tufte, Eidsvoll Almenning Jan Kristen Brotshaug, Feiring (ny) Varamedlem Pål Sindre Lundstad, Feiring Pål Sindre Lundstad, Feiring Ketil Langseth, Eidsvoll (ny) Medlem fra Gjøvik Toten Kari Skramstad Hveem, Østre Toten (valgt i 2013) Varamedlem Nils Petter Sand Biri (valgt i 2013) Leder Simen Mæhlum, Brøttum Simen Mæhlum, Brøttum Martin Rønningen, Lesja Nestleder Martin Rønningen, Martin Rønningen, Kari Skramstad Hveem, Lesja Lesja Østre Toten Lillehammer, 2. februar 2015 Simen Mæhlum, leder Martin Rønningen, nestleder Olaf Tufte Sign. Sign. Sign. Kari Skramstad Hveem Gina Andersgård Christen Engeloug Sign. Sign. Sign. Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

8 BILAG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING Presentasjon av kandidater til valgene Leder: Terje Uggen, Veldre Alm. Uggen er født i 1956, er gift og har ett barn. Bor på Thorstein i Ringsaker. Har daa skog i Ådal på Ringerike. Er bestyrer i Veldre Almenning og daglig leder i Brumund Eiendom AS. Utdannet Jordskiftekandidat fra NLH (nå NMBU). Har vært seniorkonsulent i rådgivningsselskapene Rokade AS, Sandvika, Utviklingspartner AS (UPK), Oslo, og AS IPT, Gjøvik - på fagområdene omstilling, endringsledelse og forretningsutvikling. Har vært Importsjef i Moelven Timber AS og daglig leder i Nor East Timber AS. Har tidligere vært Plan- og næringssjef i Flå kommune og konsulent i tidlig fase ved oppbygging og utvikling av databasen Lovdata. Er styremedlem i Viltstellområde 7 på Ringerike. Har vært styremedlem i RingAlm Tre AS og Ringsaker Jakt- & Fiskeområde. Har vært nestleder i styret i Mjøsen Skog siden Nestleder Lisbet Rustad, Fåberg Rustad er 44 år, har 3 barn på 15, 18 og 20 år, og er kjærest med Ole- Jakob Jemtland. Hun eier og driver gården Rustad i Fåberg, Lillehammer, med ca. 300 da dyrket mark og 2600 da produktiv skog. Har utdannelse som agronom, har grunnfag engelsk og en Barcelor i reiselivsplanlegging/ økonomi, samt noen fag i ledelse-og organisasjonsutvikling. Hun har en Master i innovasjon og næringsutvikling, og skrev ferdig en masteroppgave om norsk jordbrukspolitikk, kulturlandskap og gjengroing av kulturlandskapet våren Rustad har tidligere jobbet i reiselivsbransjen. I perioden hadde hun hovedinntekten fra jord og skogbruk. Hun har siden 2013 jobbet i administrasjonen i Oppland Røde Kors. Rustad var fra styremedlem og leder av forsøksringen Øko-Gudbrand, og styreleder i Fåberg Skogeierlag Hun har ellers sittet i flere valgkomiteer i jord-og skogbruket, og hatt ulike verv i forbindelse med ungenes skolegang og fritidsaktiviteter Styremedlem: Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Klokkerengen er født i 1953, er gift og har 2 barn. Har avtalt bruksrett på eiendommen Klokkerengen i Eidsvoll med 25 da dyrka mark og 1500 da produktiv skog, og er andelseier i Mjøsen Skog. Har drevet entreprenørfirmaet Krogsrud Sag A/S i 30 år. Er utdannet skogtekniker fra Brandbu og har tatt landbruksmaskinutd. på Blæstad. Klokkerengen har sittet i kommunestyret i Eidsvoll i 8 år, vært leder av viltnemnda i 13 år, vært rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn. Er elgjeger og har drevet med fallviltarbeid og ettersøk for Eidsvoll kommune i over 30 år. Har sittet som styremedlem i Eidsvoll Skogeierlag fra 2007, leder fra Ble valgt inn i styret i Mjøsen Skog i 2008 (1. vara ). 1

9 1. vara: Hallvard Helland, Lom Helland er født i Han overtok gård i Lom i Gården har ammekubesetning og 250 dekar skog. Er utdannet cand.agric., skogskjøtsel ved NLH i I perioden kombinerte han manuelt skogsarbeid med ulike stillinger; prosjektstilling innan skogkultur i Ottadalen , pådrivar skogkultur i Elverum kommune i 2000, vikariat for Skogselskapet i Hedmark på prosjekt «Grønn Varme» i Var prosjektleder for «Entreprenørskap innen bioenergi» Har vært rådgiver for Energigården. Er i dag selvstendig næringsdrivande og dagleg leder i Lom Biovarme AS. 2. vara: Ruth Lunden, Østre Toten Lunden er født i Har 2 barn. Hun eier og bor på gården Holstad Østre på Skreia. Valgte fra 2012 å bortforpakte driften av den dyrkede jorden. Har 1350 dekar med skog. Er utdannet Diplomøkonom fra BI. Jobber til daglig hos Skreia Regnskapskontor som Autorisert Regnskapsfører. Har tidligere vært medeier i Økonomirådgivning AS. Jobbet ved Ditt Regnskap AS og i Norges Bank. Jobbet i Lillehammer OL Sitter i styret i Østre Toten Skogeierlag på 5. året. Har sittet i styret for Felleskjøpets kontraktavlerlag FKAK. Har hatt flere verv i lokale idrettslag. 3. vara: Ola Brevig, Løten Brevig er fra Løten, født i 1963, er gift og har to barn. Han bor på gården Hestvold i Løten kommune hvor han driver 180 mål korn og 150 mål skog.grishuset på gården leies bort. Av utdannelse er han agronom fra Jønsberg landbruksskole, samt registrert revisor fra distriktshøgskolen i Bø i Telemark. I tillegg til gården jobber han som økonomirådgiver ved Høgskolen i Hedmark. Før det har han over 20 års praksis fra privat revisjon. Av verv sitter Brevig nå i styret i Løten Skogeierlag. Han har også styreverv i Løten O-lag og Nordbygda/Løten Ski. 2

10 Ordfører i årsmøtet: Jostein Løken Tromsnes, Ringebu-Fåvang Tromsnes er født i 1964, er gift og har 3 barn. Driver Øvre Tromsnes i Fåvang sammen med kona Kari. Drifta er mjølk, kjøtt, potet, og skog/ved. Skogagronom fra Valle, befalsutdannet, forstkandidat i Jobbet som lektor/inspektør på Holt landbruksskole, skogbruks-. sjef/plansjef i Øyer kommune. Tok over gården til kona i Styremedlem/leder i Ringebu- Fåvang Skogeierlag Styreverv i Bondelag, Utmarkslag, Gjeterlag, skigruppa med mer. Sitter 3. periode i kommunestyret og leder Utvalg for plan og teknisk. Er styreleder i Ringebu-Fåvang Innkjøpslag, i Fåvangbilene og i Fåvang bil og dekkservice as. Varaordfører Mjøsen Skog fra Ordfører fra Varaordfører i årsmøtet: Kjersti Narum, Stange Narum er født i 1963, er gift og har tre barn. Driver sammen med sin mann Finstad Nordre, Storhov Søndre og Skjelve Store i Stange med ca.750 da dyrka jord og 450 da produktiv skog. Driftsformen er kombinert produksjon og avl på gris, økologisk korn/engfrø og skog. Sivilingeniør fra NTNU innen elektronikk. Har arbeidet med nettplanlegging i Telenor i 10 år. Har drevet som bonde fra Har hatt ulike verv som styremedlem i Stange Skogeierlag, styremedlem i Hedmark Bondelag, styremedlem i Norsvin og Norsvin International. Styremedlem i Mjøsen Skog Varaordfører etter valget i Valgakomiteens leder: Martin Rønningen, Lesja Rønningen er født i Han er gift og ahr 3 barn. Han driver med melk, kjøtt og brøyting. Har 3 år handel og kontor og 2 år agronom. Han har sittet i styret i Lesja Skogeierlag siden 2004 og vært styreleder fra 2009 til Han har også vært leder av Nord-Gudbrandsdal Medlemsområde i 2 år.. 3

11 Valgkomiteens innstilling: Godtgjørelser til tillitsvalgte 2015 Godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA: a) Faste godtgjørelser for 2014 til styreleder, nestleder, styremedlemmer, ordfører i årsmøtet og medlemmer av kontrollkomiteen. Verv Vedtatt i 2014 for 2013 Forslag i 2015 for 2014 Styreleder kr kr Nestleder kr kr Styremedlem kr kr Ordfører i årsmøtet kr kr Medlem av kontrollkomiteen kr kr b) Møtegodtgjørelser (fraværsgodtgjørelser) gjeldende fra og med årsmøtet Møtegodtgjørelse Nåværende Forslag Møtegodtgjørelse pr time kr 200 kr 250 Ekstragodtgjørelse til barnepass Etter regning Etter regning i hvert tilfelle i hvert tilfelle c) Godtgjørelser til revisor for 2014 Forslag Etter regning d) Diett og bilgodtgjørelse Nåværende Forslag Statens satser Statens satser Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

12 Satser for arbeid i lokalorganisasjonen Valgkomiteens forslag gir føringer for godtgjørelse som dekkes av medlemsområdet, mens det gir anbefalinger for hvilke regler som skal praktiseres i skogeierlagene. Valgkomiteen foreslår følgende veiledende satser for tillitsvalgte i medlemsområder og skogeierlag: Fast honorar for leder i medlemsområde og skogeierlag: kr 4000,-. Mjøsen Skogs sats for arbeid utført av tillitsvalgt: kr 250,- per time. Bilgodtgjørelsen følger statens satser. Fast honorar til tillitsvalgte betales etterskuddsvis etter vedtak i årsmøtet. Timegodtgjørelse for utført arbeid utbetales fortløpende etter sats vedtatt av årsmøtet for påfølgende arbeidsår. Møter og annet arbeid som gir grunnlag for møtegodtgjørelse ved lokalt organisasjonsarbeid: Leder og medlemmer av skogeierlagets styre godtgjøres for møter i skogeierlagets styre i tråd med satser vedtatt av skogeierlaget. Representasjon i møter for å ivareta skogeierlagets/medlemsområdets næringspolitiske eller faglige interesser kan godtgjøres. Representasjon på middager/fester godtgjøres ikke. Det utbetales ikke godtgjørelse for deltakelse på eget årsmøte. Dette anses godtgjort gjennom fast honorar. Det utbetales godtgjørelse for deltakelse på skogdag/-kveld dersom den tillitsvalgte har ansvar for å utføre spesielle oppgaver der på vegne av skogeierlaget eller medlemsområdet. Medlemsområdets styringsgruppe kan beslutte at en tillitsvalgt utfører utredningsarbeid innenfor en nærmere angitt ramme. Et slikt utredningsoppdrag vil godtgjøres av medlemsområdet etter Mjøsen Skogs vedtatte timesats for tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Lillehammer, 27. januar 2015 Simen Mæhlum, leder Martin Rønningen, nestleder Olaf Tufte Sign. Sign. Sign. Kari Skramstad Hveem Gina Andersgård Christen Engeloug Sign. Sign. Sign. Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested:

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 5. APRIL 2014

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 5. APRIL 2014 Årsberetning og regnskap 2013 Toten Almenning lodd nr. 5 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 5. APRIL 2014 Almenningsstyret består i henhold til bruksreglene av

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representantskapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Toten Almenning lodd nr. 5 ÅRSMØTE I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 Onsdag 8. april 2014 kl. 18.00 på Hoff Gjestgiveri SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen. Årsmøtet er bekjentgjort

Detaljer

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representant-skapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer