3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800"

Transkript

1 3/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl Til stede: Fra sekr: Forfall: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén, Ingunn Skre, Jogeir Sognnæs (til kl 1700), Inger Johanne Storesund, Morten Hegdal, Geir Skauli Ole Tunold, Bjørnhild Stokvik, Anders Skuterud, Eilert Ringdal, Bjørnar Olsen, Gøril Wiker og Hilde Storvik (referent) Kjetil Kaasin, Kristian Knudsen, Elisabeth Holck-Steen, Jørgen Samuelsen og Erik Iversen, Kari Normann (3. vara) og Tora Garbo (4. vara) 26/09 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte 16. april (2/09) Referat fra sentralstyremøte (2/09) var vedlagt innkallingen. Referatet er godkjent pr e-post Referat fra Sentralstyrets møte 2/09, 16. april 2009 godkjennes. 27/09 Politikk og strategi: - Prinsipprogrammet (vedtatt på LM 2004) var vedlagt innkallingen. Gjennomgang av dagens prinsipprogram, og behovet for å se på en endring av prinsipprogrammet. Omgjøring fra et dokument bestående av målsettingspunkter av ulik grad, til et mer overordnet dokument bygget på formålsparagrafen, og med siktemål å gi føringer for politiske valg. Drøfting i grupper av hvilke hovedoverskrifter man ønsker et slikt prinsipprogram bør inneholde. Deretter drøfting i plenum av dette. AU og Sekretariatet jobber videre med saken ut fra diskusjonen i møtet. 28/09 Hovedsatsingsområdet status - Orientering fra dialogmøte om samhandlingsreformen Anders Skuterud redegjorde fra møtet. Det framkom ikke ny informasjon på dette møtet. Møtet bekreftet uro i forhold til at psykisk helse vil være gjenstand for lite målrettede endringer ut over økt antall fastleger. Tas til orientering. - Orientering fra forløpsgruppene: Anders Skuterud redegjorde. Psykologforeningen deltok i 9 av 13 forløpsgrupper med fagfolk. I hovedsak har dette vært grupper innen somatisk helse, og

2 foreningen har med det tydeliggjort psykologiens relevans også utenfor de klassiske områdene som psykisk helse og rus. Forløpsgruppene har bidratt med notater om de ulike temaene til departementet. Tas til orientering. - Spesialistutdanningsspørsmål notat var vedlagt innkallingen. Anders Skuterud redegjorde. Ingen særskilt info kom frem ut over det som står i notatet. Sentralstyret ber om at det utredes hvorledes en best mulig kan løse spesialisering for kommunalt ansatte psykologer som skal arbeide med lavterskeltilbud. Det skal vurderes om en spesialisering i allmennpsykologi er ønskelig. 29/09 Valgkampstrategi Tor Levin Hofgaard redegjorde for tanker rundt høstens valgkamp. Fokus vil være på hovedsatsingen. Det tas sikte på å lage konkrete spørsmål til hvert enkelt parti ut i fra partiprogrammene. Noe av arbeidet kan også gjøres lokalt ved å søke å bevirke at lokalavdelingene kan utfordre lokale stortingsrepresentanter. AU og Sekretariatet jobber videre med utgangspunkt i de innspill som kom fram i møtet. 30/09 Overgangsordning fra spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi til klinisk arbeidspsykologi Bjørnhild Stokvik redegjorde. Drøfting av hvordan man skulle forstå begrepet konvertering. Tydeliggjøring av at dette innebar at man byttet spesialitet, og ikke beholdt den gamle spesialisttittelen. Spesialister i arbeids- og organisasjonspsykologi som ønsker konvertering til spesialist i klinisk arbeidspsykologi må være ferdig med tilleggskravene til kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid og ha søkt om godkjenning som spesialist i klinisk arbeidspsykologi innen Med konvertering menes bytte av spesialitet fra arbeids- og organisasjonspsykologi til klinisk arbeidspsykologi. 31/09 Spesialistprosjektet Problemnotat og utkast til nytt reglement var vedlagt innkallingen. Gjennomgang og drøfting av hele reglementet, punkt for punkt. Hele diskusjonen refereres ikke. På ett punkt i problemnotatet fremkom forslag om å endre betegnelsen fordypningsområder til en ny benevnelse som egne spesialiteter, slik at vi hadde fått 11 spesialiteter mot dagens to (hvorav den ene har 10 fordypninger). Dette ble drøftet, men avvist av flertallet i Sentralstyret p.t. fordi man anså at konsekvensene av en slik endring ikke var utredet. Forslag til reglementsendring sendes på høring med de justeringer som fremkom i møtet.

3 32/09 Manglende oppslutning til fordypningsprogrammene i klinisk gerontopsykologi og psykologisk habilitering Drøfting av vårt samfunnsansvar opp mot bærekraftige spesialistprogrammer. Tydelig enighet om viktigheten av å kunne svare på samfunnets behov, og av å bevare fagmiljøer innen disse feltene med psykologer. Drøfting av grensene for bærekraftighet, samtidig som tydelig vektlegging av viktigheten av at man legger til rette for at det lar seg gjøre å bli spesialist i geronto og habilitering. Sentralstyret ber sekretariatet gi en prioritet til gjennomføring av fordypningsprogram i habilitering og geronto i 2009 og 2010 i tråd med diskusjonen i Ssentralstyret. 33/09 Årsregnskap 2008 Vedlagt innkallingen var årsregnskap 2008 med vedlegg. Bjørn T. Kristensen redegjorde for årsregnskap Årsregnskap for 2008 godkjennes. 34/09 Økonomisk rapport for 2008 og 1. tertial 2009 Regnskapsrapporten for 2008 og 1. tertial 2009 tas til etterretning. 35/09 Godkjenning av regnskap for Fondet for videre- og etterutdanning for 2008 Fondsregnskap 2008 var vedlagt innkallingen. Anders Skuterud redegjorde for regnskapet. Regnskap 2008 for Fondet for videre- og etterutdanning godkjennes. 36/09 Organisasjonspsykologi Det ble holdt en presentasjon i møtet. Refereres ikke. Sekretariatet bes legge frem forslag til tiltak for å styrke kompetansen på arbeidsog organisasjonspsykologi i Psykologforeningen og for å systematisere og styrke kontakten med organisasjonspsykologer. 37/09 Supplerende oppnevning Samarbeidsutvalget mellom Psykologforeningen/avtalespesialister og Helse Sør-Øst Helga Walle oppnevnes til Samarbeidsutvalget mellom Psykologforeningen/- avtalespesialistene og Helse Sør-Øst. 38/09 Oppnevning av ny representant fra Sentralstyret til Forskningspolitisk utvalg (FPU)

4 Visepresident med ansvar for fagutviklings- og utdanningspolitikk oppnevnes som Sentralstyrets representant i Forskningspolitisk utvalg for perioden /09 Oppnevning av medlemmer til Studentpolitisk utvalg (SPU) Guro Sørevik oppnevnes som ny representant i SPU fra UiB. SPU vil da være fulltallig med 9 representanter. 40/09 Orientering om kjønnsfordelingen ved profesjonsstudiet i psykologi Informasjonen tas til orientering og det bes om at Studentpolitisk utvalg (SPU) og Kvinne- og mannspolitisk utvalg (KMPU) arbeider videre med saken med mål om å levere en konkret sak til behandling i løpet av høsten /09 Orientering om 2 arrangementer på Litteraturhuset høsten 2009 Det ble lagt fram skriftlig informasjon om arrangementene på møtet. Informasjonen tas til orientering. 42/09 Orienteringssaker: Presidenten: Diverse aktiviteter siden sist Jubileum Losjen Innlegg fellesprogram Oslo Besøk Møre og Romsdal lokalavdeling Debatt Litteraturhuset Terapeutene kommer sjarlataner eller ekte fagfolk? Møte med FER Innlegg på Åsgårddagene i Tromsø Dialogmøte med UiB + deltakelse på lokalavdelingens medlemsmøte HOD helsepolitiske konferanse (12. og 13.) Møte med Angstringen Innlegg på Vestgøtlandregionens konferanse i Göteborg Intervjuet for det Tyrkiske psykologitidsskriftet Åpningsarrangement for Festspillkursene i Bergen Innlegg fellesprogram Bergen Møte med Svensk psykologforbunds styrelse Diverse aktiviteter frem til neste møte Foredrag på BI om lederutvikling Møte om status for sykmeldingsprosjektet Åpne konferanse om personlighetsforstyrrelser ECP09 (til 10.07)

5 11.07 EFPA generalforsamling (til 12.07) APA kongress i Toronto (til 10.08) Dialogmøte Tromsø IAP konferanse i Oslo Jubileumsmarkering Oslo/Akershus Styreseminar Akademikerne Paris (til 13.09) Stortingsvalg 09 Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU): Rune Frøyland orienterte om lønnsoppgjøret Kvalitetsutvalget (KU): Aina Holmén orienterte fra Kvalitetsutvalget. Produksjonskrav og kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern. Arbeider med å finne ut av hva det betyr for klinisk praksis. Handlingsplan for implementering av Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis: Det kommer et særtrykk i Tidsskriftet. Spesialitetsrådet /SR): Aina Holmén orienterte fra Kvalitetsutvalgets møte 9. juni (Spesialistprosjektet) Studentpolitisk utvalg (SPU): Morten Hegdal orienterte fra Studentpolitisk utvalg. Arbeider bl.a. med kjønnsbalansen på studiet, praksiskrav, vervekampanje for nye studenter. Sekretariatet: - Samhandlingsreformen - ECP09 - EuroPsy siste workshop før lansering i Oslo, har funnet sted. 43/09 Eventuelt Gøril Wiker orienterte kort om bruk av websiden.

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene LANDSMØTET 2010 Landsmøtesakene 1 Innhold Sak 3 Beretninger... 4 Sak 4 Regnskap... 5 Sak 5 Utnevning av æresmedlem... 6 Sak 6 Psykologforeningens prinsipprogram... 8 Sak 7 Reglementsendringer for spesialistutdanningen...

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Trondheim, 02.01.2009 Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl 18.00 Sted:

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer