4/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler"

Transkript

1 4/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler 44/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (3/13)./. Referat fra sentralstyremøte 4.juni 2013 (3/13) vedlegges. Forslag til vedtak: Referat fra Sentralstyrets møte 6.juni 2013 godkjennes. 45/13 Den store psykologprisen./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker SST slutter seg til AU anbefaling om ikke å videreføre Den store psykologprisen. 46/13 EuroPsy spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Per A. Straumsheim Orienteringen tas til etterretning. Per A Straumsheim utnevnes som representant for Norsk Psykologforening i den europeiske tildelingskomiteen. 47/13 (LM sak 7) Forslag til nytt reglement for spesialistutdanningen LM2013./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Bjørnhild Stokvik Forslag til saksnotat til LM godkjennes og nytt reglement for spesialitetene i psykologi fremmes som sentralstyrets forslag til landsmøtet. 48/13 Fagfeltet Helsepsykologi./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Birgit Aanderaa

2 Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Siv Tove Engebråten Saken tas til orientering 49/13 Fagfeltet Helsepsykologi adhoc-utvalg./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Siv Tove Engebråten Adhoc-utvalgets mandat vedtas. 50/13 (LM sak 11) Forslag til landsmøtet om endringer i normalvedtekter for lokalavdelinger og lover for Norsk Psykologforening fra Hordaland og Oslo lokalavdelinger./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Joakim Solhaug Saken fremmes for landsmøtet. 51/13 (LM sak 8) Hovedsatsingsområdet /. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Andreas Høstmælingen Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde for perioden skal være Forebygging for barn og unge 52/13 Møteplan for Sentralstyret og AU 2014./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Møteplan tas til orientering 53/13 (LM sak 9) Forslag til Landsmøtet om endringer i Reglementet for Fagetisk Råd fra Fagetisk Råd (FER) og Ankeutvalget (AFEK)./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ellen Ekre Engh Saken tas til etterretning.

3 54/13 (LM sak 5) Beretninger./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Forslag til vedtak: 55/13 (LM sak 6) Regnskap /. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Forslag til vedtak: 56/13 (LM sak 13) Avvikling av KMPU./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Tove Beate Pedersen Saksframlegget legges fram for Landsmøtet sammen med lovendringsforslaget. 57/13 Orienteringer Orienteringer fra President, Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Kvalitetsutvalget, Spesialitetsrådet, Studentpolitisk utvalg, Sekretariatet og Tidsskriftet. Eventuelt Evaluering

4 3/13 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 4. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, Birgit Aanderaa, Geir Skauli, Ane Johnsen Lien, Elisabeth Werner Holck-Steen, Ingunn Hagen, 1. varamedlem Tora Garbo, 3. vara Jon Tomas Finnsson, 4. varamedlem Joar Øveraas Halvorsen, studentrepresentant Helena Svedenborg Forfall: Kjetil Kaasin, 2. varamedlem Jarle Refnin, studentrepresentant Knut Haavard Kløfjeld Fra sekretariatet: Generalsekretær Ole Tunold, utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, fagsjef Anders Skuterud, nestleder i utdanningsavdelingen Eva Danielsen, forhandlingssjef Christian Zimmermann, seniorrådgiver Tove Beate Pedersen(sak 29/13,30/13 og 31/13). 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13) vedlegges. Vedtak: Referat fra Sentralstyrets møte 11.april 2013 godkjennes. 28/13 EVALURERING AV KMPU Vedtak: SST foreslår for Landsmøtet at KMPU avvikles. Sekretariatet bes utrede hvordan KMPUs mandat skal ivaretas i foreningen videre. 29/13 Anbefaling fra FER om sanksjon i sak 05/12K Fagetisk råd konkluderte med følgende i sak 05/12K: Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Fagetisk råd anbefaler Sentralstyret å gi psykologen advarsel om at eksklusjon kan komme på tale ved gjentatt overtredelse. Vedtak: Sentralstyret følger anbefalingen i FERs vedtak om å gi psykologen en advarsel. 30/13 Rapport fra Arbeidsgruppen for rettspsykologi Vedtak: SST takker arbeidsgruppen for en god rapport og ber administrasjonen levere forslag til SST om hvordan den kan følges opp.

5 31/13 Forslag til Landsmøtesak fra KMPU Vedtak: Se vedtak i sak 28/13 32/13 Utkast til nytt reglement for spesialistutdanningen Vedtak: Sekretariatet bes arbeide videre med forslag til reglementet med de endringer som ble oppsummert i møtet. 33/13 Årsregnskap for 2012 Vedtak: Årsregnskap for 2012 godkjennes. 34/13 Økonomisk rapport for 2012 og 1. tertial 2013 Vedtak: Økonomisk rapport for 2012 og 1. tertial 2013 tas til orientering. 35/13 Virksomhetsrapport 2012 Vedtak: Virksomhetsrapporten for 2012 tas til orientering. 36/13 Utfyllende bestemmelser for klinisk nevropsykologi Vedtak: Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for klinisk nevropsykologi slik de er foreslått av spesialistutvalget. Nye utfyllende bestemmelser trer i kraft 1. januar 2014 med en overgangsperiode på tre år. Psykologer som ønsker godkjenning innenfor gjeldende utfyllende bestemmelser må være ferdig med kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid og ha søkt om godkjenning senest /13 Orientering om honorar for presidentverv i Norsk Psykologforening Vedtak: Saken tas til orientering. 38/13 Forbud mot medlemskap i to konkurrerende fagforeninger Vedtak: Sentralstyret fremmer forslag om endring av 2 nr.3 i Lover for Norsk Psykologforening. Ny 2 nr. 3. vil da være identisk med dagens 2 nr. 4 og 2 vil ha syv ledd og ikke åtte. 39/13 Hovedsatsingsområdet Vedtak: Saken tas til orientering.

6 40/13 Endelig plan for Lederkonferansen 2013 Vedtak: Saken tas til orientering. 41/13 Oppnevning av nytt medlem til Studentpolitisk utvalg Vedtak: Renate Seehuus, ved Syddansk Universitet, oppnevnes til medlem av Studentpolitisk utvalg. 43/13 Supplerende oppnevning til samarbeidsutvalg avtalespesialister Helse Sør Øst Vedtak: Mette Hyvang oppnevnes som representant til Samarbeidsutvalg avtalespesialister Helse Sør Øst. 42/13 Orienteringer Orienteringer fra President, Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Kvalitetsutvalget, Spesialitetsrådet, Studentpolitisk utvalg, Sekretariatet og Tidsskriftet. Visepresidenten (fag og utdanning) UDA har gjennomført to to-dagers samlinger for utvalgene i spesialistutdanningen. Helsedirektoratet har gitt ut et foreløpig kommentarskriv om arbeidet med legenes nye spesialiststruktur Kvalitetsutvalget forbereder et erfaringsseminar med fokus på rapportering. SPU Ber om dialog med universitetene og planlegger å utarbeide materiale om bl.a. etikk. DNB-arrangement var vellykket med165 deltagere Ønske om utstedelse av medlemskort for studentmedlemmene. Presidenten Det svenske psykologforbundet arrangerer den Europeiske kongressen (ECP) på vegne av EFPA i Stockholm i juli, meld dere på! EU arbeider fortsatt med nytt EU-direktiv som regulerer blant annet profesjonsutdanninger IUPSys Tor deltok i styremøte i Japan. Verdenskongressen (ICP) skal være i Yokohama i 2016 Brennpunkt-debatten: Tor kritiserte NRK på blogg. Ga mye medieoppmerksomhet. Bloggen ble delt av 1800 pers. - god profilering av psykologforeningen. Har vært i møte med Barnevernetmed budskap om at det må være psykologer i BLD., BLD ville på sin side låne kompetansen ved behov. NPFs holdning er at kompetansen trengs hele tiden og derfor bør det være fast ansatte psykologer under BLD. Arendalsuka er i august med representasjon fra psykologforeningen er der. Vi har laget genser for å reklamere for foreningen. Foreningen er nå på twitter. Neste år er psykologforeningen 80 år og det må feires på vårparten. Generalsekretæren EAWOP-kongressen 2015 arrangeres av NPF mai. Programkomiteen og foreløpige planer ble presentert.

7 Eventuelt Evaluering

8 Norsk Psykologforening SST sak 45/13 SAKSNOTAT Til: Sentralstyret (SST) Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard Saksbehandler: Gøril Wiker Dato: 6. september 2013 Saken er tidligere behandlet i: AU (sak 27/13) Emne: Den store psykologprisen Psykologforeningen har i tre år samarbeidet med testleverandøren Pearsson Assessment, om opprettelsen og utdelingen av Den store Psykologprisen. I juni d.å. fikk foreningen uten forvarsel beskjed om at Pearsson vil avslutte sitt prisengasjement. I en mail 18. juni d.å. skriver markedssjef Åsa Magander følgende om begrunnelsen: Det känns såklart jättetråkigt att lägga ner priset, som du vet har det varit lite av min "baby", men jag kan tyvärr inte längre motivera prisets existens i förhållande till hur mycket tid och pengar vi lägger ner och vad vi får ut av priset. Vi lägger ca NOK i externa kostnader plus en halvtidstjänst på årsbasis i intern tid. Dessutom är det så att vi på Pearson står inför en mycket stor digitalisering av vår produktportfölj parallellt med satsningar på nya produkter och marknader som kräver stora investeringar och som vi har för avsikt att prioritera istället. Vår deltakelse har i praksis vært begrenset til jurybidrag, samtidig som foreningen har gitt prisen legitimitet gjennom sin støtte. Den store psykologprisen er blitt utdelt tre ganger i Norge (Per Isdal 2011, Arne Holte 2012 og Elisabeth Backe Hansen 2013.) Norsk Psykologforening har vurdert prisutdelingene som vellykkede. Det er vårt inntrykk at prisen er satt stor pris på i psykologkorpset. Den har gitt en mulighet til å løfte frem god fagutøvelse i miljøet. De relativt rause utdelingsseremoniene i Oslo Militære Samfunn har vært en arena for feiring av faget, der psykologene har fått være ubeskjedent stolte over psykologkolleger og psykologi. Derfor har vi sett Den store psykologprisen som et nyttig supplement til de prisinstitutter foreningen allerede bidrar til: Åse Gruda Skard prisen, som gis for god popularisering og formidling av psykologfaget; Bjørn Christiansen prisen som gis for beste fagartikkel; æresmedlemskapet, som utdeles for særlig innsats for Foreningen. I tillegg bruker vi betydelige ressurser for å sørge for at psykologer kommer I betraktning ved tildeling av St.Olavs orden. Da Pearsson i sin tid besluttet å opprette denne prisen var ett av hovedargumentene at den ville kunne gi betydelig presseomtale, og slik bidra vesentlig til profilering både av selskapet

9 Pearsson og av psykologer og psykologi generelt. Oppsummert kan vi slå fast at så ikke skjedde. I vårt land utdeles priser nærmest daglig, og det har vist seg problematisk å generere bred omtale. Det er krevende, på grensen til umulig å etablere en pris på nasjonalt interessenivå I Norge. Det er vår oppfatning at om vi skulle beslutte å opprettholde prisen, må vi regne eventuell omtale som en ren bonus. Begrunnelsen for å fortsette med Den store psykologprisen måtte snarere være at den rett og slett er en pris vi mangler i vår prisportefølje. Den dekker et behov for å fremme god psykologisk praksis, og er dermed myntet på en store gruppe medlemmer som vi i dag ikke har noen pris for. Den store psykologprisen kunne derfor være et godt middel til å styrke korpsånden, et såkalt «indremedisinsk» tiltak. Dersom foreningen skulle opprettholde prisen på dagens nivå, ville det minimum koste kroner i prispenger, pluss sekretariatressurser. Det er vanskelig å vite riktig hvor mye. Pearsson antyder at de har brukt kroner, hvorav en stor del gikk med til å opprette og opprettholde en egen webside for prisen, og en gedigen utdelingsfest i Oslo Militære Samfunn hvert år. Vi har ikke det samme behov for å etablere en kommersiell merkevare som Pearson, og dermed ille det ikke være nødvendig å allokere like mye ressurser, eller kopiere nivået fullt ut. Samtidig advarer sekretariatet mot å gå for en «IKEA variant» av prisen, dvs. å devaluere den til en «billigpris». En alternativ utdelingsarena kunne være landsmøtet og/eller lederkonferanse, Landsmøtet fordi det samler våre fremste tillitsvalgte fra hele landet, og er foreningens øverste møteplass. En noe djervere idé ville være å løfte prisidéen til SAK eller til Nordisk råd nivå, og omgjøre Psykologprisen til en nordisk pris. En stor nordisk psykologpris ville trolig ha større sjanse for omtale for en eventuell norsk vinner. På den annen side ville vi ikke være sikret norske vinnere. Det ville kunne gå år mellom hver gang. Juryarbeidet ville også kunne bli vanskelig, fordi kategoriene varierer mellom de nordiske land. En eventuell nordisk pris er det mulig å komme tilbake til på et senere tidspunkt. Diskusjonen i AU avslørte ingen entusiasme for å fortsette Den store psykologprisen Vedtak i AU (sak 27/13): AU foreslår for SST ikke å videreføre Den store psykologprisen. Forslag til vedtak: SST slutter seg til AU anbefaling om ikke å videreføre Den store psykologprisen.

10 Norsk Psykologforening SST sak 46/13 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyret (SST) Birgit Aanderaa Per A Straumsheim Dato: Saken er tidligere behandlet i: Ikke tidligere behandlet Emne: EuroPsy spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi Bakgrunn: Norsk Psykologforening har det siste 1 ½ året (ved Per A Straumsheim) deltatt i et pilotprosjekt for å utvikle et spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi (sammen med representanter fra UK, Finland, Italia og Spania). Oppslutningen fra norske organisasjonspsykologer har vært svært positiv, antakelig fordi psykologer på dette feltet arbeider på tvers av landegrenser, og ser behovet for en internasjonal anerkjent dokumentasjon av kompetanse. En norsk tildelingskomité (ledet av Birgit Aanderaa) har formulert kriteriene tilpasset norske forhold, og 15 norske organisasjonspsykologer har deltatt, blitt vurdert, og oppfylt kravene til spesialistsertifikatet. Norsk deltakelse har bidratt til klargjøring av kriterier og rutiner for sertifisering. Hvorfor delta: - Sikre kvalitet: Fra norsk side har en motivasjon for å delta i pilotprosjektet vært å sikre at et framtidig spesialistsertifikat holder en tilstrekkelig høy faglig standard, tilsvarende den norske spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi. De færreste land har en egen spesialistutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi, og tradisjoner for veiledning på feltet er svake. - Utvikle vår egen spesialitet: Prosjektet bygger på EuroPsy s kompetansemodell: vurdering av kompetanser underveis og etter endt utdanning. Konkret tydeliggjør denne modellen målet for utdanningen og gir et økt ansvar for veileder. En ny målbeskrivelse for spesialiteten i organisasjonspsykolog, med inspirasjon fra denne modellen, er nettopp ferdigstilt og vil forhåpentligvis øke kvaliteten på utdanningen. Status: Forslagene til praktiske løsninger for implementering av spesialistsertifikatet er nå godkjent av generalforsamlingene i EAWOP og EFPA. Det er planer om å etablere en permanent europeisk tildelingskomité i løpet av vinter 2013/2014, der Norsk Psykologforening er invitert til å delta, og deretter nasjonal komiteer. Det forventes at ordningen med spesialistsertifikater kommer i gang i løpet av våren

11 Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Per A Straumsheim utnevnes som representant for Norsk Psykologforening i den europeiske tildelingskomiteen. 2

12 Norsk Psykologforening SST sak 47/13 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyret Birgit Aanderaa Bjørnhild Stokvik Dato: Saken er tidligere behandlet i: AU, Sentralstyret, Lederkonferanser, Fagsamlinger Emne: Forslag til nytt reglement for spesialistutdanningen LM2013 Arbeidet med spesialistutdanningen, Spesialistprosjektet, har pågått i perioden Den første delen av prosjektet sikret krav til habilitet og transparens gjennom etablering av et godkjenningsutvalg og ankeutvalg med bred og ekstern sammensetning. Det er etablert et kvalitetssystem som har til hensikt å avdekke sviktende kvalitet og sikre kontinuerlige forbedringer. Det har vært særlig fokus på å sikre veiledningskvalitet ved innføring av obligatorisk veiledningskontrakt og mal for veiledningsattest samt etablering av utfyllende bestemmelser for veiledning. Mappevurdering er innført for å beskrive hva som helhetlig ligger til grunn for vurdering av oppnådd spesialistkompetanse. Dette ble ivaretatt gjennom endringer i reglement for spesialistutdanningen på landsmøtet i Den andre delen av prosjektet har vært en helhetlig gjennomgang av spesialistutdanningens innhold og struktur, med fokus på å møte samfunnets og befolkningens behov for tjenester. Det er gjennomført to høringsrunder i spesialistprosjektet. Første høring med å identifisere utviklingsbehov startet sommeren/høsten 2011 med en spørreundersøkelse til over 500 arbeidsgivere, myndigheter, brukerorganisasjoner, kompetansesenter og spesialistutvalgenes 54 medlemmer. Andre høring omhandlet forslag til ny struktur med 4 spesialiteter for den kliniske spesialistutdanningen, og ble gjennomført juni-august I etterkant av høringen ble det utarbeidet et revidert forslag til struktur og organisering av spesialistutdanningen i klinisk psykologi. Arbeidet med spesialistutdanningen har vært en løpende prosess, og forslag til endringer har blitt drøftet flere ganger i AU, Sentralstyret og på lederkonferanser. Det har i denne landsmøteperioden vært avholdt 3 fagsamlinger med foreningens faglige utvalg, samt møter med fagmiljøer. I tillegg har det blitt informert og drøftet på medlemsmøter i lokalavdelingene og på møte med lokalavdelingslederne. Bakgrunn 1

13 Spesialistutdanningen, slik den fremstår i dag, er utviklet gradvis under andre omstendigheter, og det har vokst frem et behov for en helhetlig gjennomgang av den. Samfunnet og befolkningens behov for tjenester har endret seg og det må sikres at spesialistutdanningen reflekterer denne utviklingen og ligger i forkant for å tilby kompetanse til nye tjenestefelt. De mest fremtredende endringene er at: pasientene skal motta psykologtjenester på nye arenaer (i kommunen der folk bor) økning av antall unge uføre som følge av psykiske lidelser eldrebølge barneverntjenesten har behov for spesialistkompetanse rehabiliteringstjenesten har behov for spesialistkompetanse skolene har behov for spesialistkompetanse henvisnings og sykmeldingsrett utvikling av kunnskap om helsepsykologi nyere kunnskap om velferd og psykisk helse Hva foreslås? Det foreslås en modell for spesialistutdanningen med ulike strukturer for de forskjellige spesialitetene. Endringene medfører at Reglementet for spesialiteten i klinisk psykologi foreslås justert til Reglementet for spesialitetene i psykologi. Hovedgrepet i omorganiseringen er å omgjøre dagens spesialistutdanning med én klinisk spesialitet og 10 fordypningsområder til 7 spesialiteter. I tillegg opprettholdes spesialiteten i organisasjonspsykologi. Arbeidet med utviklingen av spesialiteten i organisasjonspsykologi er organisert som et eget prosjekt. Spesialistutvalget har utarbeidet forslag til målbeskrivelse og arbeider nå med utfyllende bestemmelser. Spesialitetene som foreslås er: Spesialiteten i voksenpsykologi Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi Spesialiteten i allmenn- og samfunnspsykologi Spesialiteten i nevropsykologi Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi Spesialiteten i psykoterapi Spesialiteten i habilitering- og rehabiliteringspsykologi Spesialiteten i organisasjonspsykologi Rammer I reglementet reguleres rammene for utdanningen med det totale timeantall på kurs og veiledningstimer, antall år praksis og krav om skriftlig arbeid. De ytre rammene er ikke endret. Fordelingen av kurstimer, veiledningstimer og praksiskrav mellom obligatoriske og valgfrie deler av spesialistutdanningen beskrives i utfyllende bestemmelser. Begrepsbruk Spesialistprosjektet har brukt forskjellige begrep for å forklare spesialistutdanningens struktur. Dagens begrep er «Klinisk spesialitet med fordypning i.,», «fellesprogram» og «fordypningsprogram». Det har i prosessen blitt foreslått ulike nye begrep, og det er behov for å 2

14 rydde i begrepsbruken. Vi foreslår en enkel og logisk benevnelse av strukturen i spesialistutdanningen inspirert av den modellen Helsedirektoratet bruker i sin gjennomgang av legene sin spesialiststruktur: Del 1: Fellesprogrammet (1 år) Del 2: Obligatorisk program (2 4 år, nevropsykologi og psykoterapi har 4 år og ikke valgfritt program) Del 3 Valgfritt program (1 2 år) Med program menes alle utdanningsaktivitetene som fører frem til tittel som spesialist; kurs, veiledning, skriftlig arbeid og praksis. VALGFRITT PROGRAM Del 3: 1 2 år 5 års utdanning OBLIGATORISK PROGRAM OBLIGATORISK PROGRAM Del 2: 2 4 år FELLESPROGRAM Del 1: 1 år Begrunnelse for ny struktur Det legges opp til at noen spesialiteter (nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi) vil få obligatoriske utdanningsløp over 4 år. Dette er en respons på tilbakemeldinger fra fagmiljøene om behov for å sikre at alle spesialister i nevropsykologi og de forskjellige retningene innen psykoterapi har samme substansielle faglige fordypning. De andre spesialitetene får en obligatorisk og en valgfri del. Den obligatoriske delen skal sikre utvikling av kjernekompetansen innen spesialitetene. Den valgfrie delen har flere funksjoner. Den gjør det mulig å: utvikle kompetanse for å ivareta fagområder som det har vært liten søkning til (eks. eldrepsykologi og klinisk arbeidspsykologi) utvikle nye fagområder (eks. klinisk helsepsykologi) utvikle spisskompetanse mot bestemte fag- eller tjenesteområder utvikle ny kompetanse etter ferdig spesialistutdanning Den nye strukturen gir større fleksibilitet og mobilitet mellom tjenestefelt. Psykoterapi: Rammene for spesialiteten blir den samme som for de andre spesialitetene mht. kurs, veiledning, skriftlig arbeid og praksis. Familieterapi og kognitiv terapi blir mulige utdanningsløp innen denne spesialiteten. Habilitering og rehabilitering: Habilitering er et område med store tjenestebehov, men søkningen til fordypningprogrammet har vært svært lav. Ved å inkludere rehabilitering vil en kunne tilføre dette området nødvendig kompetanse, og øke rekrutteringsgrunnlaget for spesialiteten. Det vil være mulig å velge habilitering og rehabilitering videre i spesialiseringen 3

15 gjennom de valgfrie programmene slik at man utvikler tilstrekkelig kompetanse til å arbeide med tilsvarende habiliteringsoppgaver som spesialister med fordypning i habilitering gjør i dag. Klinisk arbeidspsykologi og klinisk helsepsykologi blir også mulige valgfrie program til både denne spesialiteten og andre spesialiteter. Allmenn og samfunnspsykologi: Denne spesialiteten skal være spesielt rettet mot de kompetansebehovene som psykologer i førstelinjen har. Den obligatoriske delen skal ivareta kompetanse for helsefremming, forebygging og samarbeid med andre tjenesteytere (systemarbeid). Den valgfrie delen kan spisses mot bestemte aldersgrupper (eks. eldre), metoder (eks. kognitiv terapi), eller tjenesteområder (eks. NAV, barnevern, skole). Tittel Det har vært ulike innspill med hensyn til tittel på de ulike spesialitetene, herunder om klinisk skal være med i tittelen når det foreslås at en endring fra én spesialitet kalt klinisk, med ti fordypninger til å ha flere spesialiteter. I nytt reglement forslås det at klinisk ikke videreføres som navn på spesialitetene som etableres. Hovedgrunnen til dette er at klinisk arbeid bare er en av mange arbeidsformer psykologer og psykologspesialister bedriver. Som helsepersonell forventes det at vi skal kunne bidra med vår kompetanse innen helsefremming, forebygging, veiledning, ledelse, rådgiving m.m., i tillegg til klinisk arbeid med klienter og pasienter. Derfor er det viktig at også tittelen på spesialistene gjenspeiler denne bredden, og ikke signaliserer en innsnevring av arbeidsfeltet. I forslag til nytt reglement for spesialistutdanningen fremmes det forslag om følgende titler for det videre arbeid: Spesialist i voksenpsykologi Spesialist i barne- og ungdomspsykologi Spesialist i allmenn- og samfunnspsykologi Spesialist i nevropsykologi Spesialist i rus- og avhengighetspsykologi Spesialist i psykoterapi Spesialist i habilitering- og rehabiliteringspsykologi Konsekvenser av endring i tittel En endring hvor man fjerner begrepet klinisk i benevning på spesialitetene vil medføre nødvendige endringer i ulike lover med tilhørende forskrifter: Lov om folketrygd: 5-7. Psykologhjelp Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog som er godkjent spesialist i klinisk psykologi. Stønad til psykologhjelp gis bare dersom psykologen har avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a tredje ledd. Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist enten fra lege eller fra barnevernsadministrasjonens leder. Det ytes likevel stønad for opptil tre undersøkelser eller samtaler uten henvisning. Stønaden ytes etter fastsatte satser. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om tilskott til fellestiltak for psykologer, og kan i forskrift gjøre unntak som utvider kretsen av psykologer etter annet ledd. 4

16 Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter «1. Folketrygden yter stønad for undersøkelse og behandling hos lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut i følgende tilfeller: 1. Vedkommende yrkesutøver har fastlegeavtale med kommunen eller avtale med kommunen eller individuell driftsavtale med regionalt helseforetak 2. Folketrygden yter i en overgangsperiode stønad for undersøkelse og behandling hos lege og spesialist i klinisk psykologi som har hatt rett til trygderefusjon etter 1. januar 1993, og som har opprettholdt retten fram til forskriftens ikrafttredelse: 2. Ved pasientbehandling hos spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi» Psykisk helsevernloven 1-4. Den faglig ansvarlige for vedtak Den faglig ansvarlige for å treffe vedtak samt beslutte nærmere angitte tiltak etter loven her, skal være lege med relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis og videreutdanning som fastsatt i forskrift. Kongen kan gi forskrifter om hvem som er den faglig ansvarlige etter første ledd og om delegasjon av dennes myndighet. Kongen kan i forskrifter gjøre unntak fra første ledd. «Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften»): Kapittel 1. Øyeblikkelig hjelp, godkjenning av institusjoner og faglig ansvarlig 4 Krav til bemanning: Institusjonen skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen til at institusjonen til enhver tid kan tilby diagnostisk kompetanse og de mest sentrale anerkjente behandlingsformer for institusjonens pasientgruppe. Dette skal omfatte..b) psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. I psykisk helsevern for barn og ungdom skal legen være spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykologen være spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde i klinisk barneog ungdomspsykologi. 5 Psykolog som skal være faglig ansvarlig etter psykisk helsevernloven 1-4, skal være spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde i klinisk voksenpsykologi eller barneog ungdomspsykologi. Det er nødvendigvis ikke problematisk å få til en nødvendig navnendring, men det er selvsagt slik at når man starter en endring av forskrifter vil de settes i spill. Endringer i reglementet for spesialistutdanningen De foreslåtte endringer i innhold og struktur i spesialistutdanningen medfører endringer i reglementet for spesialistutdanningen for psykologer. Det er likevel viktig å understreke at den totale rammen for praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid beholdes som i dag. Det legges frem forslag til ett felles reglement for spesialitetene psykologi. De mest vesentlige endringene i forslag til nytt reglement er at: Landsmøtet oppretter og legger ned spesialiteter mens det i gjeldende reglement er én spesialitet i klinisk psykologi med fordypningsområder som besluttes av sentralstyret Reglementet definerer rammekravene (kurs, praksis, veiledning, skriftlig arbeid) men mer detaljerte reguleringer av praksis og veiledning reguleres i utfyllende bestemmelser som besluttes av sentralstyret Frie spesialkurs inngår som en del av de valgfrie programmene 5

17 Begrepet klinisk tas ut av tittel og spesialitet Spesialistutvalgene forslås endret til fagutvalg Endringer i reglementet foreslås vedtatt med simpelt flertall i stedet for 2/3 flertall En endring i reglementet for spesialistutdanningen medfører endringer i 10 i Loven for Norsk Psykologforening. 10. Spesialistutvalg og tariffutvalg Lover for Norsk Psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001 og 2004). 1. Sentralstyret oppnevner spesialistutvalg for hver spesialitet/fordypningsområde i henhold til reglementene for spesialitetene. 2. Sentralstyret oppnevner tariffutvalg for privatpraktiserende psykologer. Punkt 1 vedrørende oppnevning av spesialistutvalg forslås tatt ut av 10, da oppnevning av fagutvalg i spesialistutdanningen reguleres av Reglement for spesialitetene i psykologi. 11. Spesialistgodkjenning Lover for Norsk Psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001 og 2004). Den som er godkjent psykolog kan få foreningens godkjenning som spesialist når vedkommende tilfredsstiller de krav som gjelder for godkjenning ifølge reglement fastsatt av landsmøtet. Reglementet skal også inneholde bestemmelser om administrasjon, spesialistens rettigheter og plikter og regler for oppheving av spesialistgodkjenning. Denne paragrafen forslås strøket i loven, da spesialistgodkjenning reguleres av reglement for spesialitetene i psykologi. Forslag til nytt reglement og saksnotat til landsmøtet følger vedlagt. Forslag til vedtak: Forslag til saksnotat til LM godkjennes og nytt reglement for spesialitetene i psykologi fremmes som sentralstyrets forslag til landsmøtet. 6

18 Sentralstyre september 2013 Tabell I: Gjeldende reglement for spesialiteten i klinisk psykologi Tabell II: Utkast til endringer i reglementet for spesialitetene i psykologi til Landsmøtet 2013 Gjeldende reglement LM2010 Reglement for spesialiteten i klinisk psykologi Norsk Psykologforening (Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001, 2007, 2010) Spesialistreglementet vedtas av landsmøtet i Norsk Psykologforening. Sentralstyret oppretter og legger ned fordypningsområder og vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet. Spesialistutdanningen bygger på grunnutdanning som tilfredsstiller kravene i Standarder for norsk psykologeksamen ( Nasjonalt råd for psykologutdanning). Psykologspesialisten har ervervet særskilt vitenskapelig kompetanse, metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i komplekse og utfordrende situasjoner. Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder. Spesialistutdanningen består av fire integrerte elementer: praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid. Praksis skal være variert, og skal representere en bredde i faglige erfaringer. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens Utkast til nytt reglement LM2013 Norsk Psykologforening Reglement for spesialitetene i psykologi (Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001, 2007, 2010,2013) Gjelder for følgende spesialiteter: Spesialiteten i voksenpsykologi Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi Spesialiteten i nevropsykologi Spesialiteten i allmenn- og samfunnspsykologi Spesialiteten i habilitering- og rehabiliteringspsykologi Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi Spesialiteten i psykoterapi Spesialiteten i organisasjonspsykologi Landsmøtet i Norsk Psykologforening oppretter og legger ned spesialiteter og vedtar reglement for spesialitetene. Sentralstyret oppretter og legger ned valgfrie program og vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet. Spesialistutdanningen bygger på grunnutdanning som tilfredsstiller kravene i Standarder for norsk psykologeksamen ( Nasjonalt råd for psykologutdanning). Psykologspesialisten har ervervet metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i 1

19 Sentralstyre september 2013 arbeid. Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Gjennom kurs skal psykologen få sitt kunnskapstilfang økt og mulighet for faglig refleksjon i et profesjonsfellesskap. Det skriftlige arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig kunnskap til andre innen fagfeltet. Arbeidet må være utført i tråd med erklæringen om evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for evidensbasert yrkesutøvelse Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder skal inngås. Spesialistkompetansen skal vedlikeholdes og ny spesialistgodkjenning søkes hvert femte år. 1. Opptak Psykologer med ervervet kompetanse som innholdsmessig og av omfang tilfredsstiller kravene i Standarder for norsk psykologeksamen ( Nasjonalt råd for psykologutdanning) og som er autoriserte i Norge, kan søke opptak i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning. 2. Kompetansekrav 2.1. Praksis Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog, jf. utfyllende bestemmelser. Ett av de 5 årene kan være knyttet til forskning, evaluering og utviklingsarbeid som er relevant for spesialiteten. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. All deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Minste godkjennbare praksis er 50 % stilling. Praksis ut over 100 % stilling godkjennes komplekse og utfordrende situasjoner. Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder. Spesialistutdanningen består av fire integrerte elementer: praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid. Praksis skal være variert, og skal representere en bredde i faglige erfaringer. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Gjennom kurs skal psykologen få sitt kunnskapstilfang økt og mulighet for faglig refleksjon i et profesjonsfellesskap. Det skriftlige arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig kunnskap til andre innen fagfeltet. Arbeidet må være utført i tråd med erklæringen om evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for evidensbasert yrkesutøvelse Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder skal inngås. Spesialistkompetansen skal vedlikeholdes og ny spesialistgodkjenning søkes hvert femte år. 1. Opptak Psykologer med ervervet kompetanse som innholdsmessig og av omfang tilfredsstiller kravene i Standarder for norsk psykologeksamen ( Nasjonalt råd for psykologutdanning) og som er autoriserte i Norge, kan søke opptak i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning. 2

20 Sentralstyre september 2013 ikke Fellesprogram Inntak til første år av spesialistutdanningen kan skje når psykologen er i et arbeidsforhold som psykolog. Fellesprogrammet består av en kurssekvens på minimum 96 timer fordelt over ett år. Praksis knyttet til fellesprogrammet skal tilsvare ett årsverk som er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet. 60 timer veiledning knyttes til denne praksis. Veiledningen kan være individuell, eller i grupper på maksimalt fire deltakere som alle må være psykologer Fordypningsprogram Fordypningskurs kan påbegynnes etter gjennomført fellesprogram, og når psykologen er i et arbeidsforhold som er nærmere definert i utfyllende bestemmelser. Sentralstyret kan vedta spesielle krav til praksis, veiledning, egenutvikling, kurs og skriftlig arbeid for det aktuelle fordypningsområdet Rammer og krav Det kreves minimum tre årsverk praksis i et arbeidsforhold som er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for det enkelte fordypningsområdet. Det kreves 180 timer veiledning knyttet til denne praksis. Veiledningen skal gis av spesialist innen det aktuelle fordypningsområdet, eller av veileder som er særskilt godkjent av det aktuelle spesialistutvalg. Av 180 timer fordypningsveiledning skal psykologen ha minimum 40 timer individuell veiledning. Inntil 20 timer kan knyttes til det skriftlige arbeidet. Gruppeveiledningen må være i grupper på maksimalt fire deltakere som alle må være psykologer. 2. Praksis Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. All deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Minste godkjennbare praksis er 50 % stilling. Praksis ut over 100 % stilling godkjennes ikke. Av de 5 årsverkene med praksis er 1 årsverk knyttet til Fellesprogrammet og minimum 4 årsverk knyttet til spesialiteten. Praksiskravene er nærmere definert i utfyllende bestemmelser. 3. Kurs Det kreves minst 256 kurstimer i spesialistutdanningen, hvorav 96 timer til Fellesprogrammet og minimum160 timer til spesialiteten. Fellesprogrammet skal gjennomføres før man begynner på det obligatoriske programmet innen spesialiteten. 4. Veiledning Det kreves totalt 240 timer godkjent veiledning knyttet til spesialistutdanningen. Av disse er 60 timer veiledning knyttes til praksis i Fellesprogrammet. Veiledningen i Fellesprogrammet kan være individuell, eller i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være psykologer. Veiledningen skal gis av psykologspesialist eller av veileder som er særskilt godkjent av det aktuelle fagutvalg. Det kreves 180 timer veiledning knyttet til 4 årsverk praksis i spesialiteten, nærmere definert i utfyllende bestemmelser. Minimum 40 timer av de 180 timene skal være individuell veiledning. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere 3

21 Sentralstyre september 2013 Inntil 60 timer av veiledningen kan være gruppeveiledning i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger godkjent for det enkelte fordypningsområdet. Rammene for godkjenning er fullførte fordypningskurs på minimum 128 timer fordelt over minimum 2 år. Til enkelte fordypningsområder kan det stilles særkrav til omfanget av kurs, undervisning eller egenutvikling. Dersom fordypningskursenes omfang overstiger 128 timer, kan kravene til omfanget av frie spesialkurs reduseres tilsvarende om nivåkrav for øvrig er tilfredsstilt. Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs Frie spesialkurs Det kreves deltagelse i frie spesialkurs, tilsvarende 32 timer. Frie spesialkurs skal godkjennes av spesialistutvalget for felleselementene. Kurs godkjent for andre fordypningsområder er automatisk godkjent som frie spesialkurs Skriftlig arbeid Det skal leveres inn et skriftlig arbeid innen fordypningsområdet. Arbeidet skal behandle problemstillinger fra praksisfeltet, og ha karakter av et forskningsarbeid, utviklingsarbeid eller faglig arbeid. Omfang og normer for arbeidet fastsettes i utfyllende bestemmelser gitt av sentralstyret. Skriftlig arbeid kan leveres særskilt i løpet av spesialiseringsperioden Vedlikehold av spesialiteten Hvert femte år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholdsaktiviteter tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. Se utfyllende som alle må være psykologer. Veiledningen skal gis av spesialist i den aktuelle spesialiteten eller av veileder som er særskilt godkjent av det aktuelle fagutvalg. Veileder vurderer psykologens progresjon og læringsutbytte i utdanningen. Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet. Øvrig regulering av veiledning er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for veiledning. Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder skal inngås. 5. Skriftlig arbeid Det skal leveres inn et skriftlig arbeid innen spesialiteten. Arbeidet skal behandle problemstillinger fra praksisfeltet, og ha karakter av et forskningsarbeid, utviklingsarbeid eller faglig arbeid. Skriftlig arbeid kan leveres særskilt i løpet av spesialiseringsperioden. Omfang og normer for arbeidet fastsettes i utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid. 6. Generelt Sentralstyret kan vedta særskilte krav til praksis, veiledning, egenutvikling, kurs og skriftlig arbeid for den aktuelle spesialiteten. Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs. 7. Vedlikehold av spesialiteten Hvert 5. år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholdsaktiviteter tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. Se utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold. 4

22 Sentralstyre september 2013 bestemmelser for vedlikehold. 3. Søknad og dokumentasjon Søknaden skrives på eget skjema. Ved søknad om spesialistgodkjenning skal praksis, veiledning, kurs og godkjent skriftlig arbeid dokumenteres. Oppfylling av kravene til praksis og veiledning skal være dokumentert med attest fra veileder og arbeidsgiver. Attestene skal være tilstrekkelig spesifiserte slik at samtlige krav til omfang, innhold, bredde og variasjon i praksisen er dokumentert. 4. Administrasjon De organer som har oppgaver i spesialistutdanningen er: Landsmøtet, Sentralstyret, Godkjenningsutvalget, Spesialitetsrådet, Spesialistutvalgene og Ankeutvalget. All saksbehandling skal være i henhold til god forvaltningsskikk Landsmøtet Landsmøtet vedtar reglementet og senere endringer i reglementet med 2/3 av avgitte stemmer Sentralstyret Sentralstyret oppnevner Godkjenningsutvalg, Spesialitetsråd, Spesialistutvalg for fordypningsområdene og felleselementene samt Ankeutvalg for landsmøteperioden. Sentralstyret oppnevner leder for hvert utvalg. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet, og godkjenner fordypningsområder. Sentralstyret er øverste instans til å avgjøre spørsmål om forståelse av reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal ikke behandle enkeltsøknader eller anker Godkjenningsutvalget Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), 8. Søknad og dokumentasjon Søknad om godkjenning skrives på eget skjema. Ved søknad om spesialistgodkjenning skal praksis, veiledning, kurs og godkjent skriftlig arbeid dokumenteres. Oppfylling av kravene til praksis og veiledning skal være dokumentert med attest fra veileder og arbeidsgiver. Attestene skal være tilstrekkelig spesifiserte slik at samtlige krav til omfang, innhold, bredde og variasjon i praksisen er dokumentert. 9. Forvaltning De organer som har oppgaver i spesialistutdanningen er: Landsmøtet, Sentralstyret, Spesialitetsrådet, Fagutvalgene, Godkjenningsutvalget og Ankeutvalget. All saksbehandling skal være i henhold til god forvaltningsskikk Landsmøtet Landsmøtet vedtar spesialistreglementet og senere endringer i reglementet med simpelt flertall Sentralstyret Sentralstyret oppnevner Spesialitetsråd, Fagutvalg, Godkjenningsutvalg og Ankeutvalg for landsmøteperioden, og vedtar mandat for utvalgene. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for hvert utvalg. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet, og godkjenner opprettelse av valgfrie program i spesialitetene. Sentralstyret er øverste instans til å avgjøre spørsmål om forståelse av reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal ikke behandle enkeltsøknader eller anker Spesialitetsrådet 5

23 Sentralstyre september 2013 arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk Psykologforening (4). Leder oppnevnes særskilt av sentralstyret. Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Godkjenningsutvalget gir råd vedrørende fordypningsområder, samt målsetting og innhold i fordypningskurs og fellesprogrammet. Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan godkjenningsutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt. Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet og det skal opplyses om klageadgang. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget godkjenner søknaden, er denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede Spesialitetsrådet Spesialitetsrådet oppnevnes av sentralstyret og skal bestå av inntil 6 personer. Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre. Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i saker fra spesialistutvalgene til sentralstyret. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser Spesialitetsrådet oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for rådet. Sentralstyret vedtar mandat for rådet. Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre. Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i saker fra fagutvalgene til sentralstyret. Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede Fagutvalg Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Leder og nestleder for hvert fagutvalg oppnevnes særskilt av sentralstyret. Ikkespesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar mandat for utvalget. Fagutvalgene for spesialitetene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de obligatoriske programmene. Fagutvalgene for de valgfrie programmene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie programmene. Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. 6

24 Sentralstyre september 2013 for rådet. Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. 9.5 Fagutvalg for felleselementene Fagutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret. Leder og nestleder oppnevnes av sentralstyret. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar mandat for utvalget Spesialistutvalg Hvert spesialistutvalg oppnevnes av sentralstyret og består av inntil seks medlemmer, og skal gjenspeile bredden i fagfeltet. Leder oppnevnes særskilt av sentralstyret. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Spesialistutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt utarbeider innhold i fordypningskursene. Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for utvalget. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. 4.6 Spesialistutvalg for felleselementene Spesialistutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret og består av inntil seks medlemmer. Leder oppnevnes av sentralstyret. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid og veiledning. Spesialistutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt utarbeider innhold i fellesprogrammet. Utvalget godkjenner frie spesialkurs. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for utvalget. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med 7 Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid, veiledning og vedlikehold. Fagutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt innhold i fellesprogrammet. Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede Godkjenningsutvalget Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk Psykologforening (4). Leder og nestleder oppnevnes særskilt av sentralstyret. Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Godkjenningsutvalget gir råd vedrørende spesialiteter, obligatoriske og valgfrie program, fellesprogrammet og vedlikeholdsaktiviteter. Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan godkjenningsutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt. Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet og det skal opplyses om klageadgang. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget godkjenner søknaden,

46/10 Landsmøte 2010 orientering om gjennomføringen Ole Tunold informerte om gjennomføring av landsmøtet.

46/10 Landsmøte 2010 orientering om gjennomføringen Ole Tunold informerte om gjennomføring av landsmøtet. 5/10 REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 2. september kl 1200 1600 Til stede: Fra sekr.: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén Ole Tunold, Anders Skuterud, Eilert Ringdal,

Detaljer

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

3/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00

3/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00 3/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00 Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Aina Holmén, visepresident Rune Frøyland Medlemmer:

Detaljer

6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 3/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 Til stede: Fra sekr: Forfall: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén, Ingunn Skre, Jogeir Sognnæs (til kl 1700),

Detaljer

4/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

4/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 4/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland Medlemmer: Geir Skauli, Birgit

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 21. mai kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 21. mai kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 21. mai kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 16/13 Søknad fra PsychAid Bergen om sponsing av veledighetsball Vedtak:

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

1/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 28. januar kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup

1/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 28. januar kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup 1/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 28. januar kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 1/14 Søknad fra Tidsskriftet Speilvendt om støtte til annonsering

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten rus- og avhengighetspsykologi

Detaljer

HØRINGSRUNDE NORSK PSYKOLOGFORENINGS SPESIALISTUTDANNING

HØRINGSRUNDE NORSK PSYKOLOGFORENINGS SPESIALISTUTDANNING HØRINGSRUNDE NORSK PSYKOLOGFORENINGS SPESIALISTUTDANNING Sak til landsmøtet i 2016: Forslag til endringer i reglement for spesialistutdanningen. Til Helsedirektoratet Helseforetakene Mental helse Rådet

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for obligatorisk program i spesialiteten barne- og ungdomspsykologi (Vedtatt

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten arbeidspsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Foreslå medlemmer til utvalg!

Foreslå medlemmer til utvalg! Lokalavdelingenes leder Lokalavdelingenes forhandlingsleder Hovedtillitsvalgte i ALLE tariffområder Forening for privatpraktiserende psykologer (FPP) Norsk nevropsykologisk forening (NNF) Foreningen for

Detaljer

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Reglement for spesialistutdanningen med utfyllende bestemmelser og prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Innhold Reglement for spesialiteten

Detaljer

2/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800

2/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800 2/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800 Til stede: Fra sekretariatet: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Elisabeth Holck-Steen, Kristian Knudsen, Kjetil Kaasin,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning. Hamar, 11. september 2013 kl 18-21

Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning. Hamar, 11. september 2013 kl 18-21 Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning Hamar, 11. september 2013 kl 18-21 Forelesere fra NPF: Rune Frøyland, Visepresident med

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

1/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800

1/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800 1/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800 Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Aina Holmén, Geir

Detaljer

Norsk Psykologforening Storgata 10 A Pb 8733 Youngstorget N-0028 Oslo Tlf +47 23 10 31 30 Faks +47 22 42 42 92

Norsk Psykologforening Storgata 10 A Pb 8733 Youngstorget N-0028 Oslo Tlf +47 23 10 31 30 Faks +47 22 42 42 92 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo 'PSYKOLOG ZFORENING Dato 23.10.06 Ref. 1667/06/AS Høringssvar - forskriftsendringer helsevern og pasientrettighetsloven i forbindelse med endringer

Detaljer

Spesialistprosjektet

Spesialistprosjektet Spesialistprosjektet Hovedmål Bakgrunn Rammer Politisk ansvarlig Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Delmål 6 Definisjoner og avklaringer Ressurspersoner internt Ressurspersoner / instanser eksternt

Detaljer

Landsmøtet 2013 Beretninger

Landsmøtet 2013 Beretninger Landsmøtet 2013 Beretninger 1 Innhold Kjære Medlem... 4 Psykologforeningens organisasjon... 5 Sentralstyret... 6 Aktivitet i perioden... 6 Hovedsatsingsområdet 2010-2013... 7 Profesjonen i endring... 11

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Søknad om EuroPsy spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi

Søknad om EuroPsy spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi Veileder Søknad om EuroPsy spesialistsertifikat i arbeids- og organisasjonspsykologi Denne veilederen gir informasjon om de viktigste punktene i søknaden. Vi anbefaler sterkt å lese den før du begynner

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Attestasjonsskjema for spesialistgodkjenning etter overgangsregler i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin

Attestasjonsskjema for spesialistgodkjenning etter overgangsregler i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Gjeldende fra 1. desember 2014 Til og med 30. november 2016 Attestasjonsskjema for spesialistgodkjenning etter overgangsregler i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Krav til tjeneste 1. 3 års tjeneste

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

FORDYPNINGSPROGRAMMET I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI. 1. Innledning 3. 2.1 Definisjon av klinisk barne- og ungdomspsykologi 3

FORDYPNINGSPROGRAMMET I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI. 1. Innledning 3. 2.1 Definisjon av klinisk barne- og ungdomspsykologi 3 MÅLBESKRIVELSE FORDYPNINGSPROGRAMMET I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI INNHOLD 1. Innledning 3 2. Beskrivelse av faget 2.1 Definisjon av klinisk barne- og ungdomspsykologi 3 2.2 Spesialitetens funksjon

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

LANDSMØTET Landsmøtesakene

LANDSMØTET Landsmøtesakene LANDSMØTET 2016 Landsmøtesakene 1 Innhold Sak 1: Valg av møteledere og to medlemmer til å underskrive protokollen... 3 Sak 2 Forretningsorden for landsmøtet 2016... 4 Sak 3 Valg av referenter, fastsetting

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Referat fra Landsmøtet 2016

Referat fra Landsmøtet 2016 Referat fra Landsmøtet 2016 22. 25. november 2016 INNHOLD Åpning ved president Tor Levin Hofgaard... 3 Åpningsforedrag ved Torgeir Waterhouse... 4 SAK 1 Valg av dirigent og to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Definisjon Med etterutdanning menes i denne sammenheng den livslange læring som legespesialister gjennomfører for å holde seg oppdatert på den

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Øyvind Duesund Referanser: KM 11/08, KR 9/09, KR 36/09, KR 49/09 Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

UTDANNINGSPOLITISK DOKUMENT

UTDANNINGSPOLITISK DOKUMENT UTDANNINGSPOLITISK DOKUMENT Vedtatt av Sentralstyret 18.03.10 Kulepunktene markerer saker Psykologforeningen vil ha særlig fokus på Politisk forankring og historikk Psykologforeningens utdanningspolitikk

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I PSYKOTERAPI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE... 4 2.3

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 2 Virkeområde Se direktiv 2005/36/EF art. 2 nr. 1. Helsepersonell som

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk psykologforening (NPF) takker for å ha

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11 Dato: 14.10.2011 Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser,

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Hva slags psykologikompetanse trenger samfunnet og hvem skal tilby den? Gerd Kvale

Hva slags psykologikompetanse trenger samfunnet og hvem skal tilby den? Gerd Kvale Hva slags psykologikompetanse trenger samfunnet og hvem skal tilby den? Gerd Kvale Drivkrefter i etterspørselsveksten perspektiv 2050 Eldre-bølge andel i yrkesaktiv alder 15-64 år faller med 10 % 1/3

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Standardkontrakt for veiledning i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning

Standardkontrakt for veiledning i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning 1 Standardkontrakt for veiledning i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning Parter: Veileder og psykolog -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Tid: 22.01.2008 kl 16:30 Sted: Rom 230, rådhuset Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnummer

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer