Spesialitetsrådet VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialitetsrådet VEDLEGG"

Transkript

1 Innhold Spesialitetsrådet... 2 Mandat for spesialistutvalgene... 3 samfunnspsykologi... 4 familiepsykologi... 5 Spesialistutvalget for klinisk psykologi med psykoterapi... 6 Spesialistutvalg for psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer... 7 arbeidspsykologi... 8 voksenpsykologi... 9 gerontopsykologi barne- og ungdomspsykologi Spesialistutvalget i psykologisk habilitering nevropsykologi Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi Ankeutvalget for spesialitetene Forskningspolitisk utvalg Side 1

2 Spesialitetsrådet Mandat Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med de prinsipielle sider ved spesialistordningen å gjøre. Rådet gir retningslinjer for fellesprogrammet og for godkjenning av spesialkurs. Mandatet er foreslått endret i forslag til nytt reglement som fremmes for landsmøtet i Situasjon / Status Det har vært 12 møter i spesialitetsrådet i landsmøteperioden. To fagsamlinger med alle spesialistutvalg og andre utvalg. Et møte med representanter fra spesialistutvalgene. Utvalget har i perioden arbeidet med følgende saksområder: Gjennomgang av spesialistutdanningen med fokus på habilitet og kvalitetssikring. Definisjon av hva en spesialist er i forhold til en psykolog. Tydeliggjøre veileders rolle i spesialistutdanningen. Hvordan rekruttere til fordypningene geronto og habilitering. Utfyllende bestemmelser for klinisk psykologi med psykoterapi. Utfyllende bestemmelser for klinisk samfunnspsykologi. Utfyllende bestemmelser for klinisk arbeidspsykologi. Utfyllende bestemmelser for organisasjonspsykologi. Utfyllende bestemmelser for klinisk psykologi fordypning voksen. Forslag til endring av reglement for spesialistutdanningen. Landsmøtesak Spesialistprosjektet Utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid. Vedtatt av sentralstyret 9.desember Utfyllende bestemmelser for veiledning, veiledningskontrakt og veiledningsattest. Vedtatt av sentralstyret 8.juni Kvalitetssystem. Vedtatt av sentralstyret 8. juni Aina Holmén (leder fra ) Inger Hodne Inge Arne Teigset Olav Nyttingnes Knut Waterloo Brit Wallin Backman Hanne Weie Oddli Ragnhild Klingenberg Stokke (observatør fra YPU fra september 09) Tove Mathiesen (leder fra desember 07 til januar 09) Tor Levin Hofgaard (leder fra januar 09 til april 09) Side 2

3 Mandat for spesialistutvalgene Reglementets pkt. 4.4 Spesialistutvalg Hvert spesialistutvalg har inntil seks medlemmer, og skal gjenspeile bredden i fordypningsområdet. Utvalgsleder er oppnevnt av sentralstyret. Ut over dette konstituerer utvalgene seg selv med nestleder og øvrige medlemmer. Høyst ett medlem av utvalget kan være ikkespesialist. De øvrige skal være spesialister i klinisk psykologi. Spesialistutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Er et utvalgsmøte ikke fulltallig, kan gyldig avgjørelse ikke treffes med mindre bare ett medlem er fraværende, og samtlige tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for den. Avgjørelser i fulltallige utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan spesialistutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt. Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom spesialistutvalget godkjenner søknaden, er denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom. Spesialistutvalget godkjenner fordypningsprogrammer. Mandat Spesialistutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse som vedtas av sentralstyret Spesialistutvalget utarbeider og godkjenner innhold i fordypningsprogrammene Spesialistutvalget behandler søknader om godkjenning av praksis, skriftlig arbeid og spesialistgodkjenning Spesialistutvalget behandler søknader om forhåndsgodkjenning av veiledere som ikke er spesialister og veiledningsopplegg for spesialiteten Spesialistutvalget behandler søknader om godkjenning av eksterne kurs og program Mandatet er foreslått endret i forslag til nytt reglement som fremmes for landsmøtet i Hvert enkelt spesialistutvalg besvarer skriftlige henvendelser fra medlemmene angående kvalifisering som spesialist i klinisk psykologi. Utvalget kan gi betinget forhåndsgodkjenning av kurs, praksis og veiledningsopplegg for spesialiteten. Side 3

4 samfunnspsykologi Situasjon / Status Har hatt 18 spesialistutvalgsmøter i landsmøteperioden. Antall skriftlige arbeid vurdert: 37 Av disse godkjent: 25 Antall spesialistsøknader vurdert: 34 Av disse godkjent: 24 Antall forhåndsvurderinger: 9 Antall veiledere særskilt godkjent: 3 Utvalget har gjennom perioden arbeidet med følgende saker: Gjennomganger og kvalitetssikring av fordypningen i klinisk samfunnspsykologi (inkludert fagråd, utarbeidelse av målbeskrivelse, veiledersamling, utarbeidelse av evalueringsskjema for veiledningsgrupper og referanseliste). Nødvendig etter store endringer i reglement på forrige landsmøte. Må følge opp de utfyllende bestemmelsene for skriftlig arbeid, ellers ferdigstilt. SU planlegger kursene i utvalgsmøtene og deltar på selve kurset med ansvarlig koordinator fra SU. Dette oppleves nyttig både fra deltagere og SU selv, og styrker sammenheng og helhet på det enkelte kurs og gjennom hele fordypningsløpet. Deltatt i ulike samarbeidsgrupper/nettverk (Forum for psykologer i kommuner, de første nettverkssamlingene for kommunepsykologer, RBUP). Leder i SU har skrevet blogg på NPFs hjemmesider gjennom 2009 om det å være kommunepsykolog. Et ledd i NPFs strategi for å synliggjøre kommunepsykologer. Invitert til å bidra på Europeiske samfunnspsykologiske konferanser (ECCP) Lisboa og Paris. Invitert også til York 2011 av ECPA (European Community Psychology Assosiation). Nyttig med internasjonalt samarbeid og utveksling. Temanummer Samfunnspsykologi i tidsskriftet i Foreslått medlemmer til redaksjonskomité, foreslått bidragsytere og SU skriver selv til temanummeret. Bokprosjekt Psykologi og psykologer i kommunen (samarbeidsmøter med andre SU, forlagsmøter, arbeidsmøter). Behovet for en oppsummering av kommunepsykologfeltet har vært etterspurt fra flere hold, også fra Helsedirektoratet. Tre av utvalgsmedlemmene har tatt på seg dette oppdraget i samarbeid med fagpolitisk avdeling. Ferdigstilles Bibi Hj Schjødt leder Einar Haave (fra mars 2010) Jens Jensenius (fra oktober 2007) Ragnhild Onsøien Anne Kari Hoel Ina Søviknes (fra mars 2008 til september 2009) Jan B Moe (til mai 2009) Side 4

5 familiepsykologi Situasjon / Status Spesialistutvalget har i perioden arbeidet med følgende saker: Vurdering og godkjenning av søknader om spesialitet i klinisk familiepsykologi. Vurdering og godkjenning av skriftelige arbeider. Samarbeid med styringsgruppa i klinisk familiepsykologi i IAP for utvikling og tilrettelegging av fordypningsprogrammet. Utarbeide skriftlig målbeskrivelse av fordypningsprogrammet i klinisk familiepsykologi. I landsmøteperioden er det godkjent 42 nye spesialister i klinisk familiepsykologi. (Totalt er det i dag 116 som har spesialiteten.) Sluttført arbeidet med en skriftlig målbeskrivelse av fordypningsprogrammet i klinisk familiepsykolog Hans Chr. Lunder (Leder) Tor-André Andersen Wenche Gulbrandsen Grete Lilledalen Marianne Sand Side 5

6 Spesialistutvalget for klinisk psykologi med psykoterapi Situasjon / Status Utvalget har i landsmøteperioden hatt 11 møter, og har behandlet i alt 60 helt eller delvis fullstendige søknader. I perioden har det vært en økning av søknader fra psykologer med spesialisering i psykoterapi fra andre land. Det har vært en spesiell utfordring for arbeidet i utvalget i finne fram til en god og rettferdig måte å behandle disse søknadene da spesialisering og videreutdanningsforholdene i andre land som regel er forskjellige fra våre forhold. Det har vært en betydelig økning i antallet søknader i perioden sammenlignet med tidligere perioder. Selv om denne tendensen holder seg i årene framover vil det likevel ta svært lang tid før antallet godkjente spesialister reflektere omfanget av den faktiske spesialisering i psykoterapi blant norske kliniske psykologer. På denne bakgrunn har utvalget i perioden tatt initiativ overfor den faglige ledelsen i NPF med tanke på å styrke NPFs fagpolitikk på området psykoterapi, og å tydeliggjøre psykoterapiens stilling inne hele den kliniske spesialiteten. I denne forbindelse er det avholdt to drøftingsmøter med visepresident Aina Holmén og fagsjef Anders Skuterud. spesialister i psykoterapi og antallet som må antas å ha reel spesialistkompetanse i psykoterapi blant de ca 2000 spesialistene i klinisk psykologi. Jon Sletvold (leder) Roar Olsen Helge Sletvold Tove Kjersti Kjølseth Hanne Marit Lang Laila Hjulstad Det er i alt godkjent 30 spesialister i perioden. Totalt er det nå 101 spesialister i klinisk psykologi med psykoterapi. Som det framgår av tallene har det relativt sett vært en stor økning i antallet godkjente spesialister i perioden. Likevel er det fortsatt et stort misforhold mellom antallet godkjente Side 6

7 Spesialistutvalg for psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer Situasjon / Status Utvalget hovedinnsats i perioden har vært knyttet til: Arbeid med fordypningsprogrammet Læringsmatrise for fordypningen Skriftlige arbeider Høringer og ruspolitiske problemstillinger Fordypningsprogrammet Utvalget kvalitetssikrer og sikrer gjennomføring av fordypningsprogrammet i samarbeid med utdanningsavdelingen. NPF er eneste aktør som tilbyr fordypningsprogram og nye kull har vært påstartet årlig. Pågangen har vært jevn. Det har vært arbeidet med å optimalere programmet med god blanding av teori og praksis, fordypning/bredde og kontinuitet. Foreleserne er sentrale fagpersoner i Norge. For å sikre kontinuitet og kvalitet, har utvalgets leder de siste programmene også hatt rollen som koordinator. Koordinatorfunksjonen for fordypningsprogrammene bør klargjøres og videreutvikles, slik dette er gjort for fellesprogrammene. Læringsmatrise En oppdatert læringsmatrise er nå utviklet for hele fordypningen gjennom et godt samarbeid mellom utvalget og utdanningsavdelingen i NPF. Høringer og ruspolitiske problemstillinger Rusfeltet er under betydelig omstilling de siste årene etter at tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble en sektor innenfor spesialisthelsetjenesten. I dialog med fagpolitisk avdeling i NPF søker utvalget å ha en rolle slik at utviklingen ivaretar pasientenes og psykologforeningens interesser på en god måte, gjennom høringen og drøfting av aktuelle problemstillinger. Per utgangen av mai 2010 er det 120 kliniske spesialister i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer. Av disse ble 32 godkjent i landsmøteperioden. Skriftlige arbeider Det er utvalgets medlemmer som to og to vurderer de skriftlige arbeidene. I perioden 2008-mai 2010 er ca 25 skriftlige arbeider vurdert. De fleste er godkjent av utvalget. 3 oppgaver ble avslått, 2 av disse ble godkjent av ankeutvalget. Eva Karin Løvaas (leder) Tordis Stokke Bernt Werner Pettersen Reidar Hole Eli Torild Hellandsjø Bu Side 7

8 arbeidspsykologi Situasjon/status Utvalget har i perioden arbeidet med etableringen og oppstart av fordypning i klinisk arbeidspsykologi. Dette innebærer også definisjon av fagområdet klinisk arbeidspsykologi. Utvalget har også hatt fokus på å sette temaet Arbeid og psykisk helse på dagsordenen. Hilde Schei (leder) Jon Fiske (til ) Marit Hannisdal Kim Larsen (til ) Kjell Nytrø Sara Aarseth Ferdigstilt målbeskrivelse for kursene i fordypningsprogrammet. Dette innbefatter definisjon av klinisk arbeidspsykologi. Videre er hvert kurs beskrevet med målsetting, samt hva som skal være kunnskapsmål og ferdighetsmål, sentrale tema og litteraturliste. Utarbeidet forslag til overgangsregler for spesialister i arbeid og organisasjonspsykologi til klinisk arbeidspsykologi Første kull har gjennomført tre av fire semestre av fordypningssekvensen. Det er 18 deltakere på første kull. Tilbakemeldingene er generelt sett svært positive til kvaliteten på fordypningssekvensen. Planlagt nytt kull med oppstart høsten Pr. juli 2010 er det god påmelding. Bidrar i redaktørgruppe for temanummer om Arbeid og psykisk helse som kommer våren Utvalget har sammen med forskermiljøer bidratt til oppstart av et nettverk innen Arbeid og psykisk helse og startet planlegging av aktiviteter. Side 8

9 voksenpsykologi Situasjon/Status Utvalget har arbeidet med ordinære godkjenningssaker knyttet til spesialiteten; vurdering av praksis, skriftlige arbeider, kurs og hele fordypningsprogram, både fra enkeltpsykologer og institutter. Læringsmålmatrisen (læringsmålsdokument for spesialiteten) var så vidt ferdigstilt før denne landsmøteperioden, og i denne perioden så vi det som viktig å gjøre den kjent for alle psykologene under spesialisering, alle som er involvert i opplæringen av psykologene, myndigheter og arbeidsgivere. Dette slik at det skulle bli allment kjent hva slags kompetanse en spesialist i klinisk voksenpsykologi forventes å besitte. Som ledd i dette arbeidet ble det utarbeidet et utkast til reviderte Utfyllende bestemmelser slik at disse skulle samsvare mer med læringsmålene til fordypningen. Vi har videre sørget for at Læringsmålmatrisen er blitt lagt på NPFs webside. Videre har vi utarbeidet et velkomstbrev til den enkelte psykolog som starter på fordypningen for å orientere om spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi. Vi har laget en sjekkliste for psykologen hvor læringsmålene framgår, og som han/hun skal signere og sende inn sammen med søknaden om å bli godkjent spesialist. Det er avholdt 2 lærermøter for NPFs egne lærere på fordypningssekvensen hvor læringsmålene har vært i fokus. Vi planlegger høsten 2010 et tilsvarende møte med de eksterne instituttene som har fått godkjent utdanningsprogram for fordypningssekvensen klinisk voksenpsykologi for å gå gjennom kravene til innhold i undervisningen i hht læringsmåldokumentet. Vi har planer om å få til et møte med de eksterne instituttene som har komparente fordypningsprogram denne høsten. Mye skjer i samarbeid med Utdanningsavdelingen og politisk ledelse. I tillegg har vi hatt representant med i arbeidsgruppe for utvikling av en veileder. Vi har deltatt i NPFs spesialistopplegg og deltatt på lederkonferanser. Det gjenstår arbeid med å gjøre læringsmålene tilstrekkelig kjent. 319 psykologer ble godkjente spesialister i klinisk voksenpsykologi denne landsmøteperioden (pr ) 262 skriftlige arbeider ble vurdert i landsmøteperioden (pr ). 61 arbeider ble ikke godkjent (23 % ikke godkjent). Det innkom 11 anker på skriftlig arbeid, hvorav 3 ble tatt til følge Nye utfyllende bestemmelser ble vedtatt av Sentralstyret i juni 2010 Læringsmåldokumentet (matrisen) er lagt ut på NPFs webside Ved oppstart på fordypningsprogrammet mottar psykologene et brev som orienterer om fordypningen, samt en sjekkliste (læringsmålmatrisen) som de kan ha med seg under hele spesialiseringen og som skal sendes inn signert som dokumentasjon på at de mener de har de kunnskaper og ferdigheter som forventes av en spesialist i klinisk voksenpsykologi Vi har deltatt i arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for psykologer i fht førerkortsaker Toril Mjøen Ekrem (leder) Kari Bøckmann Ian Dahl Trond Haug Maj Volden Pia Therese Wiig Side 9

10 gerontopsykologi Situasjon / Status Spesialiteten i Gerontopsykologi kontinuerlig rammes av for få deltakere på programmet, til tross for økende behov for psykologisk kunnskap knyttet til behandling av eldre. Mai 2009 ble det arrangert et utvidet utvalgsmøte hvor det ble invitert flere som jobber innen feltet til å bistå utvalget med å utføre en handlingsplan. Flere punkter på planen jobbes det med bl.a. Har utvalget vært i dialog med Siv Tove Engebråthen i NPF for gjennomføring av to stegs konferanse knyttet opp mot Lavterskeltilbud for eldre. Kristin Hauge leder (mars 2008 desember 2009) Ole Vik - leder under svangerskapspermisjon for Kristin Kolbein Lyng gjennomføring av spesialistprogrammet Hilde Christiansen koordinator for søknader/vurdering av skriftlig arbeide. Laila Pran Mirka Kraus (fra ) Carsten Strobel (fra ) Kursene under spesialistprogrammet er blitt utformet og revidert 3 ganger for å imøtekomme foreningens krav om lav-kost gjennomføring. Flere deltakere står nå i halvgått løp av programmet. Det er avholdt utvalgsmøter hvor strategi for markedsføring av faget er diskutert. Det er også påbegynt en drøfting knyttet til alternative måter å få godkjent spesialiteten på da kursene avlyses fra foreningens side. Spesialiteten i Samfunnspsykologi har kontaktet utvalget mtp. Samarbeide rundt felles tangeringspunkter for programmene. Dette ble avlyst grunnet sykdom, men tas opp igjen. Side 10

11 barneog ungdomspsykologi Situasjon / Status Utarbeidelse av ny målbeskrivelse har vært en krevende prosess for utvalget denne perioden og utvalget har brukt mye tid i drøftinger med Utdanningsavdelingen og Fagpolitisk avdeling i NPF vedrørende målbeskrivelsens innhold og form. Utarbeidet ny målbeskrivelse Utarbeidet ny undervisningsplan Behandlet søknader om godkjenning av eksterne fordypningsprogrammer Behandlet søknader om godkjenning av praksis, skriftlig arbeid og spesialiteten Behandlet søknader om forhåndsgodkjenning av veiledere Avgitt høringsuttalelser til Fagpolitisk avdeling i NPF Sammen med Utdanningsavdelingen i NPF gått gjennom evalueringer av fordypningsprogrammet og innarbeidet endringer i ny målbeskrivelse/undervisningsplan Jon Tomas Finnsson (leder) Anne Lothe Brunstad Berit Nielsen Heidi Brautaset Jorunn Berland Øpsen Jørgen Blom Side 11

12 Spesialistutvalget i psykologisk habilitering Spesialistutvalget for Psykologisk habilitering skal sørge for at NPF kontinuerlig arbeider med utvikling av god psykologfaglig tenkning og praksis innenfor fagområdet habilitering. Dette innebærer et aktivt forhold til lovregulering og kunnskaper som påvirker psykologers arbeidsområder og oppgaver. Utvalget kan ta initiativ til, og etter Sentralstyrets vedtak igangsette, undersøkelser og utredningsarbeid som leder frem til forslag om standarder, veiledere og prosjekter. Situasjon / Status Utvalget har i perioden arbeidet med følgende saksområder: Få kandidater og krav om økonomisk balanse har ført til at kurssekvensen en periode var utsatt på ubestemt tid. Utvalget har arbeidet opp mot foreningen for å få avklart om habilitering ønskes opprettholdt som en egen spesialitet. Etter at foreningen besluttet å gjennomføre en ny kurssekvens har utvalget arbeidet med planlegging og gjennomføring av denne ( ). Arbeidet med å utforme læringsmål for fordypningskursene og en strategiplan for en satsning på psykologisk habilitering er påbegynt. Flere av medlemmene i utvalget har i deltatt i utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet i forhold til nytt kapittel 4A i pasientrettighetsloven, veileder for voksenhabiliteringstjenestene og prioriteringsveileder for barn- og voksenhabilitering. med gode tilbakemeldinger fra kandidatene. 16 skriftlige arbeider er godkjent i perioden. Fagråd er avholdt for å få innspill til strategiplanen. Beskrivelse av læringsmål for fordypningen er påbegynt. Strategiplan for videre satsning på fordypningen i habilitering er påbegynt. Arbeidet med veilederen for pasientrettighetslovens, kapittel 4A er avsluttet. Arbeidet med veileder for voksenhabiliteringstjenestene er avsluttet. Arbeidet med prioriteringsveileder for barn- og voksenhabilitering er avsluttet. Sidsel Jullumstrø (leder fra ) Elisabeth Grindheim Oddbjørn Hove Sissel Iversen Nils-Øivind Offernes (leder frem til ) Sentralstyret besluttet å satse videre på habiliteringsfordypningen i tråd med offentlige føringer knyttet til habiliteringsfeltet. Det ble besluttet å gjennomføre en ny kurssekvens. Ny kurssekvens planlagt og igangsatt. To av syv samlinger er gjennomført Side 12

13 nevropsykologi Situasjon / Status Spesialistutvalget har hatt 5-6 møter i året i perioden, hovedsakelig i NPFs lokaler i Oslo. På møtene er den primære dagsorden saksbehandling m.h.t. godkjenning av praksis, veiledning, kurs og skriftlige arbeider til spesialiteten. I overgangen mellom ny og gammel spesialistordning i 2007 / 2008 hadde vi mange saker til vurdering på hvert møte, mens saksmengden har avtatt noe i 2009 og Spesielt for spesialistutvalget i nevropsykologi er behandling av mange søknader om forhåndsgodkjenning av praksis. Behovet for nevropsykologer er stort, men det er relativt få øremerkede stillinger i helseregionene. Mange kandidater strever med å finne praksissteder som er egnet og kan godkjennes. Utvalgets holdning er at kandidater i nevropsykologi bør ha praksis i et fagmiljø der det drives helhetlig nevrofaglig virksomhet med pasienter med nevrologiske skader og sykdommer, i minst to av fordypningsårene. Det er viktig framover å jobbe målrettet for at kravene til fordypningspraksis forstås av kandidatene, men også at det legges bedre til rette for spesialistpraksis fra aktuelle arbeidsgivere. Dette vil fordre andre arbeidsformer for utvalget enn saksbehandling, for eksempel møter med ledelsen i helseregionene og besøk på aktuelle sykehus, der man snakker med kandidat og arbeidsgiver. Spesialistutvalget har hatt faglig ansvar for programmet til fordypningskursene i nevropsykologi. I løpet av perioden har 3 kull med kandidater gjennomført kursrekken, og et nytt kull er ferdig høsten Høsten 2009 ble det ikke startet ny kurssekvens på grunn av få påmeldte, mens dette blir gjort høsten To av spesialistutvalgets medlemmer følger hvert kull gjennom hele programmet. Kursprogrammet har fått meget god evaluering og holder etter utvalgets skjønn høy faglig standard. Kurssekvensene i nevropsykologi er kunnskapstunge. Det er utvalgets erfaring at omfanget av arbeidet med å gjennomføre kursreken nå er på grensen til hva som er mulig å basere på dugnadsånd. Organisering og gjennomføring av fordypningskursene bør drøftes inngående i perioden som kommer. Utvalget har sammen med NPFs sekretariat så langt jobbet med å lage en foreleserpool for til de ulike kursene i programmet, noe som kan lette rekrutteringen av forelesere. Jørgen Sundby, Tromsø (leder) Anne Grethe Urnes, Oslo Torhild Berntsen, Oslo (mars 2008 desember 2009) Rune Raudeberg, Bergen Nina Wold, Haugesund Ole Bosnes, Namsos Øyvind Sundset, Oslo Torhild Berntsen avsluttet sitt arbeid i utvalget etter mange års innsats. Utvalget vurderer 5 8 skriftlige arbeider til spesialiteten i nevropsykologi til hvert møte. De fleste er godt skrevet og kan godkjennes. Noen blir anbefalt publisert. Omtrent 1/3 av arbeidene blir i første omgang ikke godkjent, men de fleste kan godkjennes etter revisjon. Unntaksvis må man anbefale en kandidat å bytte tema. Side 13

14 Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi Situasjon/status Spesialiteten er nyopprettet og det er først nå i år 2010 at de første kandidatene er ferdige med fellesprogrammet. Deretter vil det ta noe tid ut i den neste landsmøteperioden får nye godkjente kandidater kan foreligge. Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi fikk i oppdrag å ta en gjennomgang av innhold og eksisterende utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi. Forslaget ble deretter behandlet i Spesialistrådet før den ble fremmet og godkjent på sentralstyremøte 4. juni Utvalget har i perioden gitt råd i forbindelse med forståelse av bestemmelsene i den nye spesialiteten hva gjelder kurs, praksis og veiledning. Thor Johansen (leder) Ivar Fløistad Inger Margrethe Svendsen Øivind Bjørnson Linda Wendelberg Side 14

15 Ankeutvalget for spesialitetene Mandat Sentralstyret oppnevner for landsmøteperioden et ankeutvalg som behandler anker fra psykologer som har fått avslag på søknader om spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten. Ankeutvalget skal bestå av fire medlemmer som alle skal være psykologspesialister. Det femte medlemmet i ankeutvalget varierer fra sak til sak og oppnevnes av klageren. Vedkommende skal være spesialist i klinisk psykologi og medlem av Norsk Psykologforening. Avgjørelser i ankeutvalget fattes med simpelt flertall og er endelige I landsmøteperioden har utvalget hatt 9 møter og behandlet 32 ankesaker. Av disse er det behandlet 17 anker på praksis hvorav 5 anker er tatt til følge. I de øvrige ankene på praksis er spesialistutvalgets vurdering blitt stående. Det har vært 15 anker på avslag på skriftlig arbeid hvorav 6 anker er tatt til følge og det skriftlige arbeidet har blitt godkjent. Av de øvrige 9 ankene på avslag på skriftlig arbeid har spesialistutvalgenes avgjørelser blitt stående. Anne Marie Knutheim Kjetil Sundet Ruth Toverud. Side 15

16 Forskningspolitisk utvalg Mandat FPU er et konsultativt utvalg under sentralstyret. Sentralstyret oppnevner utvalgets leder og 5 medlemmer. De fire universitetene som tilbyr profesjonsutdanning bør være representert i tillegg til en fra praksisfeltet og en fra sentralstyret. FPU skal bistå sentralstyret og andre av foreningens organer i forskningspolitiske spørsmål. Som ledd i dette arbeidet har FPU følgende oppgaver: Utrede saker som ligger innenfor utvalgets område og komme med tilrådinger både med hensyn til prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak. Utvalget skal selv ta initiativ til å bringe fram for sentralstyret saker det mener er av forskningspolitisk betydning for foreningen. Fremme forslag av forskningspolitisk karakter til NPFs handlingsprogram Sikre at NPF er ajour med hensyn til informasjon av forskningspolitisk betydning. Situasjon/status Utvalget har hatt 8 møter i perioden. Utvalget har i perioden arbeidet med planlegging og organisering av Psykologikongressen 2008 og Utvalget har avgitt høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling om utviklingen innen høyere utdanning. Utvalget har avgitt høringsuttalelse om norsk vitenskapsindeks (NVI) og forslag til etablering av en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Utvalget har avgitt høringsuttalelse om Helse- og omsorgsdepartementet forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. Utvalget har utarbeidet en oppsummering av hvordan forskerutdannelsen ivaretas i profesjonsutdanningene ved universitetene. Dette ble formidlet til sentralstyret, kvalitetsutvalget og presentert på lederkonferanse i Sandefjord. Utvalget har foreslått at det tas et initiativ til etablering av et nasjonalt skalaregister (over skalaer som er tilgjengelige på norsk). Dette kan være et samarbeidsprosjekt mellom Psykologforeningen, Norsk Psykiaterforening og Helsebiblioteket. Ståle Pallesen, UiB (leder) Roger Hagen, NTNU Oddgeir Friborg, UiT Aina Holmén, UiO ( ) Wenche Dageid, UiO (fra ) Bernadette Christensen, praksisfeltet (fra ) Tor Levin Hofgaard, sentralstyret ( ) Aina Holmén, sentralstyret (fra ) Side 16

17 Utdrag fra Beretningene for landsmøteperioden : Sak 4/11 Menneskerettighetsutvalget (MRU): Situasjon / Status Utvalget har i perioden prioritert følgende oppgaver: Arbeidet med redigering av tema nummer for TNPF om psykologi og menneskerettigheter, fulgt opp arbeidet med asylsøkeres rettssikkerhet og helse, deltatt aktivt i prosessene rundt Norges rapportering til Menneskerettighetsrådet i Genève gjennom rapporter og møtedeltakelse, høringsuttalelser i sentrale saker, avisinnlegg, intervju i media Temanummer om Menneskerettigheter ferdigstilt og publisert i desember 2009 (TNPF nr. 12) Bidrag til NGO-forums rapporter vedrørende Norges innspill i FN, slik som styrking av menneskerettigheter for seksuelle minoriteter, beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, styrking av rehabilitering for torturerte internasjonalt. Bidratt med sentrale punkter i rapporten fra det norske sivile samfunn i forbindelse med MR rådet, blant vedr ratifisering av Op CAT og konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemming, tiltak og rehabilitering for torturerte og andre som har vært utsatt for menneskerettsbrudd samt implementering av Istanbul protokollen Deltakelse i forbindelse med den statlige rapporten til MR rådet med innspill om tortur dokumentasjon og menneskerettighetsundervisning Deltakelse i Advokatforeningens aksjons- og prosedyre gruppe i arbeidet med å sikre rettssikkerhet for asylsøkere Bidratt i arbeidet med å yte psykologibistand til personer med ikke-lovlig opphold i Norge (de såkalte papirløse) Tiltak for å styrke menneskerettighetsundervisningen til psykologer og andre helseprofesjoner, blant annet gjennom henvendelse til alle undervisningsansvarlige på høyskoler og universitet Sentralt i utformingen, ledelse og gjennomføring av programmet til Fredssporet på Nobel senteret under den europeiske psykologkongress (ECP) i Oslo i juli Brev til Etisk komité i APA om psykologers deltakelse i tortur i kampen mot terror Deltatt sammen med Redd Barna og andre i krav om tilbudet til enslig umyndige asylsøkere i Norge Initiativ vedrørende NPFs kundeforhold hos DnB NOR Høringsuttalelse vedrørende ny veileder for helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Møte med Adv. Gro Hillestad Thune om Europeisk menneskerettighetskonvensjon og betydning av denne i forhold til rettigheter for pasienter i psykisk helsevern Forslag til landsmøtet om at det å ivareta menneskerettigheter innarbeides i NPFs formålsparagraf og prinsipprogram Høringsuttalelse forslag om gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett Debattinnlegg og uttalelser i media om enslige mindreårige og innstramming av asylpolitikken, og fengsling av denne gruppen Kronikk om lengeventende flyktningbarn Observatørdeltakelse ved FNs menneskerettighetsråd.

18 Samarbeid med NPF og Høyskolen i Lillehammer om prosjekt ved Birzeit Universitet, Palestina Representert NPF i arbeidsgruppe i regi av Rådet for Psykisk Helse for styrking av undervisning og samarbeid med helsearbeidere i Palestina Sak 5/11 Kvalitetsutvalget (KU): Løpende oppgaver i landsmøteperioden Arbeide for at oppdatert fagkunnskap er lett tilgjengelig for psykologer Søke ny og oppdatert kunnskap om samfunnsreguleringer og utvikling som påvirker psykologers arbeidsområder og oppgaver Arbeide for psykologers utvikling av evidensbasert praksis Arbeide for at psykologers grunn-, videre- og etterutdanning holder høy kvalitet Arbeide for å styrke psykologers kunnskap om metoder i kvalitetsutviklingsarbeid Bidra til utvikling av gode faglige rammebetingelser for psykologers yrkesutøvelse Aktuelle prioriterte oppgaver i landsmøteperioden Arbeide med gjennomføringen av handlingsplan for implementering av prinsipperklæringen om evidensbasert praksis Bidra i den pågående revisjonen av spesialistutdanningene Arbeide for å kvalitetssikre og videreutvikle faglige retningslinjer og veiledere Systematisere og formidle informasjon om hva som utgjør godt psykologfag i landsmøteperioden Innledet samarbeid med Tidsskrift for Norsk Psykologforening om fast spalte som skal belyse god klinisk praksis Bidratt til en rekke høringsuttalelser Bidratt til nye retningslinjer for skriftlig arbeid til spesialiteten Bidratt til at prinsipperklæringen om evidensbasert praksis har blitt ivaretatt i læringsmatrisene for ny spesialistordning Påbegynt arbeid med artikkel om evidensbasert praksis Sak 6/11 Testpolitisk utvalg (TPU): Aktivitet i perioden Testpolitisk utvalg er et faglig ekspertråd i saker som primært omhandler psykologiske tester og kartleggingsverktøy. Det oppnevnes av og rapporterer til Sentralstyret. Medlemmene i TPU er psykologer som har spisskompetanse på psykologiske tester og kartleggingsverktøy og forhold som hører inn under dette feltet. Utvalget dekker testkompetanse innen ulike fagområder. Administrasjonen i Norsk Psykologforening stiller sekretær til utvalget.

19 Testpolitisk utvalg hadde i landsmøteperioden totalt 15 møter: 5 møter i 2008, 5 møter i 2009, 5 møter i 2010 (planlagt). TPU har følgende oppgaver: 1) Gi sentralstyret råd i saker innenfor sitt ekspertiseområde 2) Forberede og spille inn saker av prinsipiell betydning eller som TPU vurderer som nødvendige å bringe inn for foreningens politiske ledelse. 3) Innenfor foreningens politiske og administrative rammer, fungere som faglige eksperter i arbeid med testrelaterte saker. Oppgaver TPU har arbeidet med i landsmøteperioden TPU har gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende norske psykologer testbruk og deltatt i en europeisk undersøkelse om holdninger til testbruk. Dette har avstedkommet o Artikkel om norske psykologers holdninger til testbruk sendt til Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Status: under vurdering o Data fra undersøkelsen ble presentert på International Test Commissions konferanse i Hong Kong, juli 2010 o Artikkel om nevropsykologers test bruk i Nevropsykologi august Avvikling av ordning hvor Psykologforeningen har godkjent andre yrkesgrupper til bruk av Wechslertestene. o Status: Myndighetene er informert om sakskompleks. Utdanningsdirektoratet har blitt utfordret til å finne alternative løsninger. Ordningen planlegges avviklet fra psykologforeningens side september Klargjøring av retningslinjer for oppbevaring av testmateriale. Psykologforeningen ønsker en lovendring som gjør det mulig å oppbevare testmateriale uten risiko for kontaminering. o Status: Gjentatte henvendelser har gått til myndighetene. Psykologforeningen har blitt utfordret til å dokumentere skadevirkninger av dagens ordning. Det arbeides nå med å opprette kontakt med den svenske psykologforeningen for råd/innspill om deres erfaringer med slik lovgivning. Testing av fremmedkulturelle o Status: Henvendelse som belyser problemer med tester som ikke er tilpasset en flerkulturell kontekst sendt integrering og mangfoldsdirektoratet. Avventer svar. Samarbeid med kunnskapssenteret om system for kvalitetssikring av kliniske tester o Status: Utprøving av systemet i gang. Artikkel som beskriver metodikk under utarbeidelse Testpolitisk utvalg behandler for øvrig fortløpende testrelaterte forespørsler som har kommet inn til sekretariatet. Testpolitisk utvalg har også samarbeidet med testforlagene Hogrefe og Pearson.

20 Sak 7/11 Yngre Psykologers Utvalg (YPU): Det har vært avholdt 4-6 møter per år i perioden. Utvalget har i tillegg siden 2009 hatt observatør i LAU og Spesialitetsrådet, deltatt på Fagsamlinger om spesialistprosjektet, er representert i referansegruppe for Fellesprogrammet, og hatt innlegg på to Tariffkonferanser for Hovedtillitsvalgte. Leder har deltatt på Lederkonferanser. Utvalget har avgitt høringsuttalelser om Utfyllende bestemmelser for klinisk arbeidspsykologi, Spesialistprosjektet, Prinsipprogrammet. Utvalget evt. i samarbeid med aktuell lokalavdeling har hatt informasjonsmøter for avgangsstudenter på universitetene, arrangert jevnlige sosiale treff for kolleger i Oslo og i Tromsø, og avholdt Kveldsseminar i Oslo med fokus på utfordring og utvidelse av psykologrollen. Fortløpende besvart eller videreformidlet e-posthenvendelser fra medlemmer. Fokusområder - Oppdatert «Veileder for avgangsstudenter» på foreningens nettside - Utarbeidet pp-presentasjon for informasjonsvirksomhet på universitetene i samarbeid med SPU, AU - Brosjyre med informasjon om NPF og YPU spesielt for utsendelse til nyutdannete - Skape bevissthet om overgangen mange opplever i forbindelse med første jobb, tiltak med tettere samarbeid mellom akademia og arbeidsgivere - Formidle bekymring for at kurs i ledelse i hovedsak nedprioriteres i grunnutdanningen - Sette fokus på behov for å tilby opplæring i helselovgivnining, veiledere, retningslinjer for psykologer på lisens - Sette fokus på dilemmaer ved omfang på midlertidige ansettelser spesielt for yngre psykologer - Dialog med Forhandlingsavdelingen om etablering av nettbasert kurs om tillitsvalgtordningen - Fokusere fagområdet Akuttpsykologi - Kollegastøtten og «Bry deg»-prosjektet - Sette fokus på satsningsområdet blant ikke-spesialister - Hensiktsmessig form på samarbeid med lokalavdelingene