Spesialitetsrådet VEDLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialitetsrådet VEDLEGG"

Transkript

1 Innhold Spesialitetsrådet... 2 Mandat for spesialistutvalgene... 3 samfunnspsykologi... 4 familiepsykologi... 5 Spesialistutvalget for klinisk psykologi med psykoterapi... 6 Spesialistutvalg for psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer... 7 arbeidspsykologi... 8 voksenpsykologi... 9 gerontopsykologi barne- og ungdomspsykologi Spesialistutvalget i psykologisk habilitering nevropsykologi Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi Ankeutvalget for spesialitetene Forskningspolitisk utvalg Side 1

2 Spesialitetsrådet Mandat Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med de prinsipielle sider ved spesialistordningen å gjøre. Rådet gir retningslinjer for fellesprogrammet og for godkjenning av spesialkurs. Mandatet er foreslått endret i forslag til nytt reglement som fremmes for landsmøtet i Situasjon / Status Det har vært 12 møter i spesialitetsrådet i landsmøteperioden. To fagsamlinger med alle spesialistutvalg og andre utvalg. Et møte med representanter fra spesialistutvalgene. Utvalget har i perioden arbeidet med følgende saksområder: Gjennomgang av spesialistutdanningen med fokus på habilitet og kvalitetssikring. Definisjon av hva en spesialist er i forhold til en psykolog. Tydeliggjøre veileders rolle i spesialistutdanningen. Hvordan rekruttere til fordypningene geronto og habilitering. Utfyllende bestemmelser for klinisk psykologi med psykoterapi. Utfyllende bestemmelser for klinisk samfunnspsykologi. Utfyllende bestemmelser for klinisk arbeidspsykologi. Utfyllende bestemmelser for organisasjonspsykologi. Utfyllende bestemmelser for klinisk psykologi fordypning voksen. Forslag til endring av reglement for spesialistutdanningen. Landsmøtesak Spesialistprosjektet Utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid. Vedtatt av sentralstyret 9.desember Utfyllende bestemmelser for veiledning, veiledningskontrakt og veiledningsattest. Vedtatt av sentralstyret 8.juni Kvalitetssystem. Vedtatt av sentralstyret 8. juni Aina Holmén (leder fra ) Inger Hodne Inge Arne Teigset Olav Nyttingnes Knut Waterloo Brit Wallin Backman Hanne Weie Oddli Ragnhild Klingenberg Stokke (observatør fra YPU fra september 09) Tove Mathiesen (leder fra desember 07 til januar 09) Tor Levin Hofgaard (leder fra januar 09 til april 09) Side 2

3 Mandat for spesialistutvalgene Reglementets pkt. 4.4 Spesialistutvalg Hvert spesialistutvalg har inntil seks medlemmer, og skal gjenspeile bredden i fordypningsområdet. Utvalgsleder er oppnevnt av sentralstyret. Ut over dette konstituerer utvalgene seg selv med nestleder og øvrige medlemmer. Høyst ett medlem av utvalget kan være ikkespesialist. De øvrige skal være spesialister i klinisk psykologi. Spesialistutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Er et utvalgsmøte ikke fulltallig, kan gyldig avgjørelse ikke treffes med mindre bare ett medlem er fraværende, og samtlige tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for den. Avgjørelser i fulltallige utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan spesialistutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt. Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom spesialistutvalget godkjenner søknaden, er denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom. Spesialistutvalget godkjenner fordypningsprogrammer. Mandat Spesialistutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse som vedtas av sentralstyret Spesialistutvalget utarbeider og godkjenner innhold i fordypningsprogrammene Spesialistutvalget behandler søknader om godkjenning av praksis, skriftlig arbeid og spesialistgodkjenning Spesialistutvalget behandler søknader om forhåndsgodkjenning av veiledere som ikke er spesialister og veiledningsopplegg for spesialiteten Spesialistutvalget behandler søknader om godkjenning av eksterne kurs og program Mandatet er foreslått endret i forslag til nytt reglement som fremmes for landsmøtet i Hvert enkelt spesialistutvalg besvarer skriftlige henvendelser fra medlemmene angående kvalifisering som spesialist i klinisk psykologi. Utvalget kan gi betinget forhåndsgodkjenning av kurs, praksis og veiledningsopplegg for spesialiteten. Side 3

4 samfunnspsykologi Situasjon / Status Har hatt 18 spesialistutvalgsmøter i landsmøteperioden. Antall skriftlige arbeid vurdert: 37 Av disse godkjent: 25 Antall spesialistsøknader vurdert: 34 Av disse godkjent: 24 Antall forhåndsvurderinger: 9 Antall veiledere særskilt godkjent: 3 Utvalget har gjennom perioden arbeidet med følgende saker: Gjennomganger og kvalitetssikring av fordypningen i klinisk samfunnspsykologi (inkludert fagråd, utarbeidelse av målbeskrivelse, veiledersamling, utarbeidelse av evalueringsskjema for veiledningsgrupper og referanseliste). Nødvendig etter store endringer i reglement på forrige landsmøte. Må følge opp de utfyllende bestemmelsene for skriftlig arbeid, ellers ferdigstilt. SU planlegger kursene i utvalgsmøtene og deltar på selve kurset med ansvarlig koordinator fra SU. Dette oppleves nyttig både fra deltagere og SU selv, og styrker sammenheng og helhet på det enkelte kurs og gjennom hele fordypningsløpet. Deltatt i ulike samarbeidsgrupper/nettverk (Forum for psykologer i kommuner, de første nettverkssamlingene for kommunepsykologer, RBUP). Leder i SU har skrevet blogg på NPFs hjemmesider gjennom 2009 om det å være kommunepsykolog. Et ledd i NPFs strategi for å synliggjøre kommunepsykologer. Invitert til å bidra på Europeiske samfunnspsykologiske konferanser (ECCP) Lisboa og Paris. Invitert også til York 2011 av ECPA (European Community Psychology Assosiation). Nyttig med internasjonalt samarbeid og utveksling. Temanummer Samfunnspsykologi i tidsskriftet i Foreslått medlemmer til redaksjonskomité, foreslått bidragsytere og SU skriver selv til temanummeret. Bokprosjekt Psykologi og psykologer i kommunen (samarbeidsmøter med andre SU, forlagsmøter, arbeidsmøter). Behovet for en oppsummering av kommunepsykologfeltet har vært etterspurt fra flere hold, også fra Helsedirektoratet. Tre av utvalgsmedlemmene har tatt på seg dette oppdraget i samarbeid med fagpolitisk avdeling. Ferdigstilles Bibi Hj Schjødt leder Einar Haave (fra mars 2010) Jens Jensenius (fra oktober 2007) Ragnhild Onsøien Anne Kari Hoel Ina Søviknes (fra mars 2008 til september 2009) Jan B Moe (til mai 2009) Side 4

5 familiepsykologi Situasjon / Status Spesialistutvalget har i perioden arbeidet med følgende saker: Vurdering og godkjenning av søknader om spesialitet i klinisk familiepsykologi. Vurdering og godkjenning av skriftelige arbeider. Samarbeid med styringsgruppa i klinisk familiepsykologi i IAP for utvikling og tilrettelegging av fordypningsprogrammet. Utarbeide skriftlig målbeskrivelse av fordypningsprogrammet i klinisk familiepsykologi. I landsmøteperioden er det godkjent 42 nye spesialister i klinisk familiepsykologi. (Totalt er det i dag 116 som har spesialiteten.) Sluttført arbeidet med en skriftlig målbeskrivelse av fordypningsprogrammet i klinisk familiepsykolog Hans Chr. Lunder (Leder) Tor-André Andersen Wenche Gulbrandsen Grete Lilledalen Marianne Sand Side 5

6 Spesialistutvalget for klinisk psykologi med psykoterapi Situasjon / Status Utvalget har i landsmøteperioden hatt 11 møter, og har behandlet i alt 60 helt eller delvis fullstendige søknader. I perioden har det vært en økning av søknader fra psykologer med spesialisering i psykoterapi fra andre land. Det har vært en spesiell utfordring for arbeidet i utvalget i finne fram til en god og rettferdig måte å behandle disse søknadene da spesialisering og videreutdanningsforholdene i andre land som regel er forskjellige fra våre forhold. Det har vært en betydelig økning i antallet søknader i perioden sammenlignet med tidligere perioder. Selv om denne tendensen holder seg i årene framover vil det likevel ta svært lang tid før antallet godkjente spesialister reflektere omfanget av den faktiske spesialisering i psykoterapi blant norske kliniske psykologer. På denne bakgrunn har utvalget i perioden tatt initiativ overfor den faglige ledelsen i NPF med tanke på å styrke NPFs fagpolitikk på området psykoterapi, og å tydeliggjøre psykoterapiens stilling inne hele den kliniske spesialiteten. I denne forbindelse er det avholdt to drøftingsmøter med visepresident Aina Holmén og fagsjef Anders Skuterud. spesialister i psykoterapi og antallet som må antas å ha reel spesialistkompetanse i psykoterapi blant de ca 2000 spesialistene i klinisk psykologi. Jon Sletvold (leder) Roar Olsen Helge Sletvold Tove Kjersti Kjølseth Hanne Marit Lang Laila Hjulstad Det er i alt godkjent 30 spesialister i perioden. Totalt er det nå 101 spesialister i klinisk psykologi med psykoterapi. Som det framgår av tallene har det relativt sett vært en stor økning i antallet godkjente spesialister i perioden. Likevel er det fortsatt et stort misforhold mellom antallet godkjente Side 6

7 Spesialistutvalg for psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer Situasjon / Status Utvalget hovedinnsats i perioden har vært knyttet til: Arbeid med fordypningsprogrammet Læringsmatrise for fordypningen Skriftlige arbeider Høringer og ruspolitiske problemstillinger Fordypningsprogrammet Utvalget kvalitetssikrer og sikrer gjennomføring av fordypningsprogrammet i samarbeid med utdanningsavdelingen. NPF er eneste aktør som tilbyr fordypningsprogram og nye kull har vært påstartet årlig. Pågangen har vært jevn. Det har vært arbeidet med å optimalere programmet med god blanding av teori og praksis, fordypning/bredde og kontinuitet. Foreleserne er sentrale fagpersoner i Norge. For å sikre kontinuitet og kvalitet, har utvalgets leder de siste programmene også hatt rollen som koordinator. Koordinatorfunksjonen for fordypningsprogrammene bør klargjøres og videreutvikles, slik dette er gjort for fellesprogrammene. Læringsmatrise En oppdatert læringsmatrise er nå utviklet for hele fordypningen gjennom et godt samarbeid mellom utvalget og utdanningsavdelingen i NPF. Høringer og ruspolitiske problemstillinger Rusfeltet er under betydelig omstilling de siste årene etter at tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble en sektor innenfor spesialisthelsetjenesten. I dialog med fagpolitisk avdeling i NPF søker utvalget å ha en rolle slik at utviklingen ivaretar pasientenes og psykologforeningens interesser på en god måte, gjennom høringen og drøfting av aktuelle problemstillinger. Per utgangen av mai 2010 er det 120 kliniske spesialister i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer. Av disse ble 32 godkjent i landsmøteperioden. Skriftlige arbeider Det er utvalgets medlemmer som to og to vurderer de skriftlige arbeidene. I perioden 2008-mai 2010 er ca 25 skriftlige arbeider vurdert. De fleste er godkjent av utvalget. 3 oppgaver ble avslått, 2 av disse ble godkjent av ankeutvalget. Eva Karin Løvaas (leder) Tordis Stokke Bernt Werner Pettersen Reidar Hole Eli Torild Hellandsjø Bu Side 7

8 arbeidspsykologi Situasjon/status Utvalget har i perioden arbeidet med etableringen og oppstart av fordypning i klinisk arbeidspsykologi. Dette innebærer også definisjon av fagområdet klinisk arbeidspsykologi. Utvalget har også hatt fokus på å sette temaet Arbeid og psykisk helse på dagsordenen. Hilde Schei (leder) Jon Fiske (til ) Marit Hannisdal Kim Larsen (til ) Kjell Nytrø Sara Aarseth Ferdigstilt målbeskrivelse for kursene i fordypningsprogrammet. Dette innbefatter definisjon av klinisk arbeidspsykologi. Videre er hvert kurs beskrevet med målsetting, samt hva som skal være kunnskapsmål og ferdighetsmål, sentrale tema og litteraturliste. Utarbeidet forslag til overgangsregler for spesialister i arbeid og organisasjonspsykologi til klinisk arbeidspsykologi Første kull har gjennomført tre av fire semestre av fordypningssekvensen. Det er 18 deltakere på første kull. Tilbakemeldingene er generelt sett svært positive til kvaliteten på fordypningssekvensen. Planlagt nytt kull med oppstart høsten Pr. juli 2010 er det god påmelding. Bidrar i redaktørgruppe for temanummer om Arbeid og psykisk helse som kommer våren Utvalget har sammen med forskermiljøer bidratt til oppstart av et nettverk innen Arbeid og psykisk helse og startet planlegging av aktiviteter. Side 8

9 voksenpsykologi Situasjon/Status Utvalget har arbeidet med ordinære godkjenningssaker knyttet til spesialiteten; vurdering av praksis, skriftlige arbeider, kurs og hele fordypningsprogram, både fra enkeltpsykologer og institutter. Læringsmålmatrisen (læringsmålsdokument for spesialiteten) var så vidt ferdigstilt før denne landsmøteperioden, og i denne perioden så vi det som viktig å gjøre den kjent for alle psykologene under spesialisering, alle som er involvert i opplæringen av psykologene, myndigheter og arbeidsgivere. Dette slik at det skulle bli allment kjent hva slags kompetanse en spesialist i klinisk voksenpsykologi forventes å besitte. Som ledd i dette arbeidet ble det utarbeidet et utkast til reviderte Utfyllende bestemmelser slik at disse skulle samsvare mer med læringsmålene til fordypningen. Vi har videre sørget for at Læringsmålmatrisen er blitt lagt på NPFs webside. Videre har vi utarbeidet et velkomstbrev til den enkelte psykolog som starter på fordypningen for å orientere om spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi. Vi har laget en sjekkliste for psykologen hvor læringsmålene framgår, og som han/hun skal signere og sende inn sammen med søknaden om å bli godkjent spesialist. Det er avholdt 2 lærermøter for NPFs egne lærere på fordypningssekvensen hvor læringsmålene har vært i fokus. Vi planlegger høsten 2010 et tilsvarende møte med de eksterne instituttene som har fått godkjent utdanningsprogram for fordypningssekvensen klinisk voksenpsykologi for å gå gjennom kravene til innhold i undervisningen i hht læringsmåldokumentet. Vi har planer om å få til et møte med de eksterne instituttene som har komparente fordypningsprogram denne høsten. Mye skjer i samarbeid med Utdanningsavdelingen og politisk ledelse. I tillegg har vi hatt representant med i arbeidsgruppe for utvikling av en veileder. Vi har deltatt i NPFs spesialistopplegg og deltatt på lederkonferanser. Det gjenstår arbeid med å gjøre læringsmålene tilstrekkelig kjent. 319 psykologer ble godkjente spesialister i klinisk voksenpsykologi denne landsmøteperioden (pr ) 262 skriftlige arbeider ble vurdert i landsmøteperioden (pr ). 61 arbeider ble ikke godkjent (23 % ikke godkjent). Det innkom 11 anker på skriftlig arbeid, hvorav 3 ble tatt til følge Nye utfyllende bestemmelser ble vedtatt av Sentralstyret i juni 2010 Læringsmåldokumentet (matrisen) er lagt ut på NPFs webside Ved oppstart på fordypningsprogrammet mottar psykologene et brev som orienterer om fordypningen, samt en sjekkliste (læringsmålmatrisen) som de kan ha med seg under hele spesialiseringen og som skal sendes inn signert som dokumentasjon på at de mener de har de kunnskaper og ferdigheter som forventes av en spesialist i klinisk voksenpsykologi Vi har deltatt i arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for psykologer i fht førerkortsaker Toril Mjøen Ekrem (leder) Kari Bøckmann Ian Dahl Trond Haug Maj Volden Pia Therese Wiig Side 9

10 gerontopsykologi Situasjon / Status Spesialiteten i Gerontopsykologi kontinuerlig rammes av for få deltakere på programmet, til tross for økende behov for psykologisk kunnskap knyttet til behandling av eldre. Mai 2009 ble det arrangert et utvidet utvalgsmøte hvor det ble invitert flere som jobber innen feltet til å bistå utvalget med å utføre en handlingsplan. Flere punkter på planen jobbes det med bl.a. Har utvalget vært i dialog med Siv Tove Engebråthen i NPF for gjennomføring av to stegs konferanse knyttet opp mot Lavterskeltilbud for eldre. Kristin Hauge leder (mars 2008 desember 2009) Ole Vik - leder under svangerskapspermisjon for Kristin Kolbein Lyng gjennomføring av spesialistprogrammet Hilde Christiansen koordinator for søknader/vurdering av skriftlig arbeide. Laila Pran Mirka Kraus (fra ) Carsten Strobel (fra ) Kursene under spesialistprogrammet er blitt utformet og revidert 3 ganger for å imøtekomme foreningens krav om lav-kost gjennomføring. Flere deltakere står nå i halvgått løp av programmet. Det er avholdt utvalgsmøter hvor strategi for markedsføring av faget er diskutert. Det er også påbegynt en drøfting knyttet til alternative måter å få godkjent spesialiteten på da kursene avlyses fra foreningens side. Spesialiteten i Samfunnspsykologi har kontaktet utvalget mtp. Samarbeide rundt felles tangeringspunkter for programmene. Dette ble avlyst grunnet sykdom, men tas opp igjen. Side 10

11 barneog ungdomspsykologi Situasjon / Status Utarbeidelse av ny målbeskrivelse har vært en krevende prosess for utvalget denne perioden og utvalget har brukt mye tid i drøftinger med Utdanningsavdelingen og Fagpolitisk avdeling i NPF vedrørende målbeskrivelsens innhold og form. Utarbeidet ny målbeskrivelse Utarbeidet ny undervisningsplan Behandlet søknader om godkjenning av eksterne fordypningsprogrammer Behandlet søknader om godkjenning av praksis, skriftlig arbeid og spesialiteten Behandlet søknader om forhåndsgodkjenning av veiledere Avgitt høringsuttalelser til Fagpolitisk avdeling i NPF Sammen med Utdanningsavdelingen i NPF gått gjennom evalueringer av fordypningsprogrammet og innarbeidet endringer i ny målbeskrivelse/undervisningsplan Jon Tomas Finnsson (leder) Anne Lothe Brunstad Berit Nielsen Heidi Brautaset Jorunn Berland Øpsen Jørgen Blom Side 11

12 Spesialistutvalget i psykologisk habilitering Spesialistutvalget for Psykologisk habilitering skal sørge for at NPF kontinuerlig arbeider med utvikling av god psykologfaglig tenkning og praksis innenfor fagområdet habilitering. Dette innebærer et aktivt forhold til lovregulering og kunnskaper som påvirker psykologers arbeidsområder og oppgaver. Utvalget kan ta initiativ til, og etter Sentralstyrets vedtak igangsette, undersøkelser og utredningsarbeid som leder frem til forslag om standarder, veiledere og prosjekter. Situasjon / Status Utvalget har i perioden arbeidet med følgende saksområder: Få kandidater og krav om økonomisk balanse har ført til at kurssekvensen en periode var utsatt på ubestemt tid. Utvalget har arbeidet opp mot foreningen for å få avklart om habilitering ønskes opprettholdt som en egen spesialitet. Etter at foreningen besluttet å gjennomføre en ny kurssekvens har utvalget arbeidet med planlegging og gjennomføring av denne ( ). Arbeidet med å utforme læringsmål for fordypningskursene og en strategiplan for en satsning på psykologisk habilitering er påbegynt. Flere av medlemmene i utvalget har i deltatt i utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet i forhold til nytt kapittel 4A i pasientrettighetsloven, veileder for voksenhabiliteringstjenestene og prioriteringsveileder for barn- og voksenhabilitering. med gode tilbakemeldinger fra kandidatene. 16 skriftlige arbeider er godkjent i perioden. Fagråd er avholdt for å få innspill til strategiplanen. Beskrivelse av læringsmål for fordypningen er påbegynt. Strategiplan for videre satsning på fordypningen i habilitering er påbegynt. Arbeidet med veilederen for pasientrettighetslovens, kapittel 4A er avsluttet. Arbeidet med veileder for voksenhabiliteringstjenestene er avsluttet. Arbeidet med prioriteringsveileder for barn- og voksenhabilitering er avsluttet. Sidsel Jullumstrø (leder fra ) Elisabeth Grindheim Oddbjørn Hove Sissel Iversen Nils-Øivind Offernes (leder frem til ) Sentralstyret besluttet å satse videre på habiliteringsfordypningen i tråd med offentlige føringer knyttet til habiliteringsfeltet. Det ble besluttet å gjennomføre en ny kurssekvens. Ny kurssekvens planlagt og igangsatt. To av syv samlinger er gjennomført Side 12

13 nevropsykologi Situasjon / Status Spesialistutvalget har hatt 5-6 møter i året i perioden, hovedsakelig i NPFs lokaler i Oslo. På møtene er den primære dagsorden saksbehandling m.h.t. godkjenning av praksis, veiledning, kurs og skriftlige arbeider til spesialiteten. I overgangen mellom ny og gammel spesialistordning i 2007 / 2008 hadde vi mange saker til vurdering på hvert møte, mens saksmengden har avtatt noe i 2009 og Spesielt for spesialistutvalget i nevropsykologi er behandling av mange søknader om forhåndsgodkjenning av praksis. Behovet for nevropsykologer er stort, men det er relativt få øremerkede stillinger i helseregionene. Mange kandidater strever med å finne praksissteder som er egnet og kan godkjennes. Utvalgets holdning er at kandidater i nevropsykologi bør ha praksis i et fagmiljø der det drives helhetlig nevrofaglig virksomhet med pasienter med nevrologiske skader og sykdommer, i minst to av fordypningsårene. Det er viktig framover å jobbe målrettet for at kravene til fordypningspraksis forstås av kandidatene, men også at det legges bedre til rette for spesialistpraksis fra aktuelle arbeidsgivere. Dette vil fordre andre arbeidsformer for utvalget enn saksbehandling, for eksempel møter med ledelsen i helseregionene og besøk på aktuelle sykehus, der man snakker med kandidat og arbeidsgiver. Spesialistutvalget har hatt faglig ansvar for programmet til fordypningskursene i nevropsykologi. I løpet av perioden har 3 kull med kandidater gjennomført kursrekken, og et nytt kull er ferdig høsten Høsten 2009 ble det ikke startet ny kurssekvens på grunn av få påmeldte, mens dette blir gjort høsten To av spesialistutvalgets medlemmer følger hvert kull gjennom hele programmet. Kursprogrammet har fått meget god evaluering og holder etter utvalgets skjønn høy faglig standard. Kurssekvensene i nevropsykologi er kunnskapstunge. Det er utvalgets erfaring at omfanget av arbeidet med å gjennomføre kursreken nå er på grensen til hva som er mulig å basere på dugnadsånd. Organisering og gjennomføring av fordypningskursene bør drøftes inngående i perioden som kommer. Utvalget har sammen med NPFs sekretariat så langt jobbet med å lage en foreleserpool for til de ulike kursene i programmet, noe som kan lette rekrutteringen av forelesere. Jørgen Sundby, Tromsø (leder) Anne Grethe Urnes, Oslo Torhild Berntsen, Oslo (mars 2008 desember 2009) Rune Raudeberg, Bergen Nina Wold, Haugesund Ole Bosnes, Namsos Øyvind Sundset, Oslo Torhild Berntsen avsluttet sitt arbeid i utvalget etter mange års innsats. Utvalget vurderer 5 8 skriftlige arbeider til spesialiteten i nevropsykologi til hvert møte. De fleste er godt skrevet og kan godkjennes. Noen blir anbefalt publisert. Omtrent 1/3 av arbeidene blir i første omgang ikke godkjent, men de fleste kan godkjennes etter revisjon. Unntaksvis må man anbefale en kandidat å bytte tema. Side 13

14 Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi Situasjon/status Spesialiteten er nyopprettet og det er først nå i år 2010 at de første kandidatene er ferdige med fellesprogrammet. Deretter vil det ta noe tid ut i den neste landsmøteperioden får nye godkjente kandidater kan foreligge. Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi fikk i oppdrag å ta en gjennomgang av innhold og eksisterende utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi. Forslaget ble deretter behandlet i Spesialistrådet før den ble fremmet og godkjent på sentralstyremøte 4. juni Utvalget har i perioden gitt råd i forbindelse med forståelse av bestemmelsene i den nye spesialiteten hva gjelder kurs, praksis og veiledning. Thor Johansen (leder) Ivar Fløistad Inger Margrethe Svendsen Øivind Bjørnson Linda Wendelberg Side 14

15 Ankeutvalget for spesialitetene Mandat Sentralstyret oppnevner for landsmøteperioden et ankeutvalg som behandler anker fra psykologer som har fått avslag på søknader om spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten. Ankeutvalget skal bestå av fire medlemmer som alle skal være psykologspesialister. Det femte medlemmet i ankeutvalget varierer fra sak til sak og oppnevnes av klageren. Vedkommende skal være spesialist i klinisk psykologi og medlem av Norsk Psykologforening. Avgjørelser i ankeutvalget fattes med simpelt flertall og er endelige I landsmøteperioden har utvalget hatt 9 møter og behandlet 32 ankesaker. Av disse er det behandlet 17 anker på praksis hvorav 5 anker er tatt til følge. I de øvrige ankene på praksis er spesialistutvalgets vurdering blitt stående. Det har vært 15 anker på avslag på skriftlig arbeid hvorav 6 anker er tatt til følge og det skriftlige arbeidet har blitt godkjent. Av de øvrige 9 ankene på avslag på skriftlig arbeid har spesialistutvalgenes avgjørelser blitt stående. Anne Marie Knutheim Kjetil Sundet Ruth Toverud. Side 15

16 Forskningspolitisk utvalg Mandat FPU er et konsultativt utvalg under sentralstyret. Sentralstyret oppnevner utvalgets leder og 5 medlemmer. De fire universitetene som tilbyr profesjonsutdanning bør være representert i tillegg til en fra praksisfeltet og en fra sentralstyret. FPU skal bistå sentralstyret og andre av foreningens organer i forskningspolitiske spørsmål. Som ledd i dette arbeidet har FPU følgende oppgaver: Utrede saker som ligger innenfor utvalgets område og komme med tilrådinger både med hensyn til prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak. Utvalget skal selv ta initiativ til å bringe fram for sentralstyret saker det mener er av forskningspolitisk betydning for foreningen. Fremme forslag av forskningspolitisk karakter til NPFs handlingsprogram Sikre at NPF er ajour med hensyn til informasjon av forskningspolitisk betydning. Situasjon/status Utvalget har hatt 8 møter i perioden. Utvalget har i perioden arbeidet med planlegging og organisering av Psykologikongressen 2008 og Utvalget har avgitt høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling om utviklingen innen høyere utdanning. Utvalget har avgitt høringsuttalelse om norsk vitenskapsindeks (NVI) og forslag til etablering av en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Utvalget har avgitt høringsuttalelse om Helse- og omsorgsdepartementet forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. Utvalget har utarbeidet en oppsummering av hvordan forskerutdannelsen ivaretas i profesjonsutdanningene ved universitetene. Dette ble formidlet til sentralstyret, kvalitetsutvalget og presentert på lederkonferanse i Sandefjord. Utvalget har foreslått at det tas et initiativ til etablering av et nasjonalt skalaregister (over skalaer som er tilgjengelige på norsk). Dette kan være et samarbeidsprosjekt mellom Psykologforeningen, Norsk Psykiaterforening og Helsebiblioteket. Ståle Pallesen, UiB (leder) Roger Hagen, NTNU Oddgeir Friborg, UiT Aina Holmén, UiO ( ) Wenche Dageid, UiO (fra ) Bernadette Christensen, praksisfeltet (fra ) Tor Levin Hofgaard, sentralstyret ( ) Aina Holmén, sentralstyret (fra ) Side 16

17 Utdrag fra Beretningene for landsmøteperioden : Sak 4/11 Menneskerettighetsutvalget (MRU): Situasjon / Status Utvalget har i perioden prioritert følgende oppgaver: Arbeidet med redigering av tema nummer for TNPF om psykologi og menneskerettigheter, fulgt opp arbeidet med asylsøkeres rettssikkerhet og helse, deltatt aktivt i prosessene rundt Norges rapportering til Menneskerettighetsrådet i Genève gjennom rapporter og møtedeltakelse, høringsuttalelser i sentrale saker, avisinnlegg, intervju i media Temanummer om Menneskerettigheter ferdigstilt og publisert i desember 2009 (TNPF nr. 12) Bidrag til NGO-forums rapporter vedrørende Norges innspill i FN, slik som styrking av menneskerettigheter for seksuelle minoriteter, beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, styrking av rehabilitering for torturerte internasjonalt. Bidratt med sentrale punkter i rapporten fra det norske sivile samfunn i forbindelse med MR rådet, blant vedr ratifisering av Op CAT og konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemming, tiltak og rehabilitering for torturerte og andre som har vært utsatt for menneskerettsbrudd samt implementering av Istanbul protokollen Deltakelse i forbindelse med den statlige rapporten til MR rådet med innspill om tortur dokumentasjon og menneskerettighetsundervisning Deltakelse i Advokatforeningens aksjons- og prosedyre gruppe i arbeidet med å sikre rettssikkerhet for asylsøkere Bidratt i arbeidet med å yte psykologibistand til personer med ikke-lovlig opphold i Norge (de såkalte papirløse) Tiltak for å styrke menneskerettighetsundervisningen til psykologer og andre helseprofesjoner, blant annet gjennom henvendelse til alle undervisningsansvarlige på høyskoler og universitet Sentralt i utformingen, ledelse og gjennomføring av programmet til Fredssporet på Nobel senteret under den europeiske psykologkongress (ECP) i Oslo i juli Brev til Etisk komité i APA om psykologers deltakelse i tortur i kampen mot terror Deltatt sammen med Redd Barna og andre i krav om tilbudet til enslig umyndige asylsøkere i Norge Initiativ vedrørende NPFs kundeforhold hos DnB NOR Høringsuttalelse vedrørende ny veileder for helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Møte med Adv. Gro Hillestad Thune om Europeisk menneskerettighetskonvensjon og betydning av denne i forhold til rettigheter for pasienter i psykisk helsevern Forslag til landsmøtet om at det å ivareta menneskerettigheter innarbeides i NPFs formålsparagraf og prinsipprogram Høringsuttalelse forslag om gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett Debattinnlegg og uttalelser i media om enslige mindreårige og innstramming av asylpolitikken, og fengsling av denne gruppen Kronikk om lengeventende flyktningbarn Observatørdeltakelse ved FNs menneskerettighetsråd.

18 Samarbeid med NPF og Høyskolen i Lillehammer om prosjekt ved Birzeit Universitet, Palestina Representert NPF i arbeidsgruppe i regi av Rådet for Psykisk Helse for styrking av undervisning og samarbeid med helsearbeidere i Palestina Sak 5/11 Kvalitetsutvalget (KU): Løpende oppgaver i landsmøteperioden Arbeide for at oppdatert fagkunnskap er lett tilgjengelig for psykologer Søke ny og oppdatert kunnskap om samfunnsreguleringer og utvikling som påvirker psykologers arbeidsområder og oppgaver Arbeide for psykologers utvikling av evidensbasert praksis Arbeide for at psykologers grunn-, videre- og etterutdanning holder høy kvalitet Arbeide for å styrke psykologers kunnskap om metoder i kvalitetsutviklingsarbeid Bidra til utvikling av gode faglige rammebetingelser for psykologers yrkesutøvelse Aktuelle prioriterte oppgaver i landsmøteperioden Arbeide med gjennomføringen av handlingsplan for implementering av prinsipperklæringen om evidensbasert praksis Bidra i den pågående revisjonen av spesialistutdanningene Arbeide for å kvalitetssikre og videreutvikle faglige retningslinjer og veiledere Systematisere og formidle informasjon om hva som utgjør godt psykologfag i landsmøteperioden Innledet samarbeid med Tidsskrift for Norsk Psykologforening om fast spalte som skal belyse god klinisk praksis Bidratt til en rekke høringsuttalelser Bidratt til nye retningslinjer for skriftlig arbeid til spesialiteten Bidratt til at prinsipperklæringen om evidensbasert praksis har blitt ivaretatt i læringsmatrisene for ny spesialistordning Påbegynt arbeid med artikkel om evidensbasert praksis Sak 6/11 Testpolitisk utvalg (TPU): Aktivitet i perioden Testpolitisk utvalg er et faglig ekspertråd i saker som primært omhandler psykologiske tester og kartleggingsverktøy. Det oppnevnes av og rapporterer til Sentralstyret. Medlemmene i TPU er psykologer som har spisskompetanse på psykologiske tester og kartleggingsverktøy og forhold som hører inn under dette feltet. Utvalget dekker testkompetanse innen ulike fagområder. Administrasjonen i Norsk Psykologforening stiller sekretær til utvalget.

19 Testpolitisk utvalg hadde i landsmøteperioden totalt 15 møter: 5 møter i 2008, 5 møter i 2009, 5 møter i 2010 (planlagt). TPU har følgende oppgaver: 1) Gi sentralstyret råd i saker innenfor sitt ekspertiseområde 2) Forberede og spille inn saker av prinsipiell betydning eller som TPU vurderer som nødvendige å bringe inn for foreningens politiske ledelse. 3) Innenfor foreningens politiske og administrative rammer, fungere som faglige eksperter i arbeid med testrelaterte saker. Oppgaver TPU har arbeidet med i landsmøteperioden TPU har gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende norske psykologer testbruk og deltatt i en europeisk undersøkelse om holdninger til testbruk. Dette har avstedkommet o Artikkel om norske psykologers holdninger til testbruk sendt til Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Status: under vurdering o Data fra undersøkelsen ble presentert på International Test Commissions konferanse i Hong Kong, juli 2010 o Artikkel om nevropsykologers test bruk i Nevropsykologi august Avvikling av ordning hvor Psykologforeningen har godkjent andre yrkesgrupper til bruk av Wechslertestene. o Status: Myndighetene er informert om sakskompleks. Utdanningsdirektoratet har blitt utfordret til å finne alternative løsninger. Ordningen planlegges avviklet fra psykologforeningens side september Klargjøring av retningslinjer for oppbevaring av testmateriale. Psykologforeningen ønsker en lovendring som gjør det mulig å oppbevare testmateriale uten risiko for kontaminering. o Status: Gjentatte henvendelser har gått til myndighetene. Psykologforeningen har blitt utfordret til å dokumentere skadevirkninger av dagens ordning. Det arbeides nå med å opprette kontakt med den svenske psykologforeningen for råd/innspill om deres erfaringer med slik lovgivning. Testing av fremmedkulturelle o Status: Henvendelse som belyser problemer med tester som ikke er tilpasset en flerkulturell kontekst sendt integrering og mangfoldsdirektoratet. Avventer svar. Samarbeid med kunnskapssenteret om system for kvalitetssikring av kliniske tester o Status: Utprøving av systemet i gang. Artikkel som beskriver metodikk under utarbeidelse Testpolitisk utvalg behandler for øvrig fortløpende testrelaterte forespørsler som har kommet inn til sekretariatet. Testpolitisk utvalg har også samarbeidet med testforlagene Hogrefe og Pearson.

20 Sak 7/11 Yngre Psykologers Utvalg (YPU): Det har vært avholdt 4-6 møter per år i perioden. Utvalget har i tillegg siden 2009 hatt observatør i LAU og Spesialitetsrådet, deltatt på Fagsamlinger om spesialistprosjektet, er representert i referansegruppe for Fellesprogrammet, og hatt innlegg på to Tariffkonferanser for Hovedtillitsvalgte. Leder har deltatt på Lederkonferanser. Utvalget har avgitt høringsuttalelser om Utfyllende bestemmelser for klinisk arbeidspsykologi, Spesialistprosjektet, Prinsipprogrammet. Utvalget evt. i samarbeid med aktuell lokalavdeling har hatt informasjonsmøter for avgangsstudenter på universitetene, arrangert jevnlige sosiale treff for kolleger i Oslo og i Tromsø, og avholdt Kveldsseminar i Oslo med fokus på utfordring og utvidelse av psykologrollen. Fortløpende besvart eller videreformidlet e-posthenvendelser fra medlemmer. Fokusområder - Oppdatert «Veileder for avgangsstudenter» på foreningens nettside - Utarbeidet pp-presentasjon for informasjonsvirksomhet på universitetene i samarbeid med SPU, AU - Brosjyre med informasjon om NPF og YPU spesielt for utsendelse til nyutdannete - Skape bevissthet om overgangen mange opplever i forbindelse med første jobb, tiltak med tettere samarbeid mellom akademia og arbeidsgivere - Formidle bekymring for at kurs i ledelse i hovedsak nedprioriteres i grunnutdanningen - Sette fokus på behov for å tilby opplæring i helselovgivnining, veiledere, retningslinjer for psykologer på lisens - Sette fokus på dilemmaer ved omfang på midlertidige ansettelser spesielt for yngre psykologer - Dialog med Forhandlingsavdelingen om etablering av nettbasert kurs om tillitsvalgtordningen - Fokusere fagområdet Akuttpsykologi - Kollegastøtten og «Bry deg»-prosjektet - Sette fokus på satsningsområdet blant ikke-spesialister - Hensiktsmessig form på samarbeid med lokalavdelingene

Foreslå medlemmer til utvalg!

Foreslå medlemmer til utvalg! Lokalavdelingenes leder Lokalavdelingenes forhandlingsleder Hovedtillitsvalgte i ALLE tariffområder Forening for privatpraktiserende psykologer (FPP) Norsk nevropsykologisk forening (NNF) Foreningen for

Detaljer

1/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800

1/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800 1/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800 Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Aina Holmén, Geir

Detaljer

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 3/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 Til stede: Fra sekr: Forfall: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén, Ingunn Skre, Jogeir Sognnæs (til kl 1700),

Detaljer

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

2/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800

2/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800 2/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800 Til stede: Fra sekretariatet: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Elisabeth Holck-Steen, Kristian Knudsen, Kjetil Kaasin,

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

46/10 Landsmøte 2010 orientering om gjennomføringen Ole Tunold informerte om gjennomføring av landsmøtet.

46/10 Landsmøte 2010 orientering om gjennomføringen Ole Tunold informerte om gjennomføring av landsmøtet. 5/10 REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 2. september kl 1200 1600 Til stede: Fra sekr.: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén Ole Tunold, Anders Skuterud, Eilert Ringdal,

Detaljer

Spesialistprosjektet

Spesialistprosjektet Spesialistprosjektet Hovedmål Bakgrunn Rammer Politisk ansvarlig Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Delmål 6 Definisjoner og avklaringer Ressurspersoner internt Ressurspersoner / instanser eksternt

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

3/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00

3/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00 3/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00 Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Aina Holmén, visepresident Rune Frøyland Medlemmer:

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten rus- og avhengighetspsykologi

Detaljer

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Reglement for spesialistutdanningen med utfyllende bestemmelser og prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Innhold Reglement for spesialiteten

Detaljer

4/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler

4/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler 4/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler 44/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (3/13)./. Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Norsk Psykologforening Storgata 10 A Pb 8733 Youngstorget N-0028 Oslo Tlf +47 23 10 31 30 Faks +47 22 42 42 92

Norsk Psykologforening Storgata 10 A Pb 8733 Youngstorget N-0028 Oslo Tlf +47 23 10 31 30 Faks +47 22 42 42 92 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo 'PSYKOLOG ZFORENING Dato 23.10.06 Ref. 1667/06/AS Høringssvar - forskriftsendringer helsevern og pasientrettighetsloven i forbindelse med endringer

Detaljer

1/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 28. januar kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup

1/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 28. januar kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup 1/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 28. januar kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 1/14 Søknad fra Tidsskriftet Speilvendt om støtte til annonsering

Detaljer

Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning. Hamar, 11. september 2013 kl 18-21

Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning. Hamar, 11. september 2013 kl 18-21 Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning Hamar, 11. september 2013 kl 18-21 Forelesere fra NPF: Rune Frøyland, Visepresident med

Detaljer

6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten arbeidspsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 21. mai kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 21. mai kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 21. mai kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 16/13 Søknad fra PsychAid Bergen om sponsing av veledighetsball Vedtak:

Detaljer

Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Spesialistgodkjenning for bioingeniører 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører Formål med spesialistgodkjenning for bioingeniører Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil med Spesialistgodkjenning for bioingeniører bidra til en målrettet satsing

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Landsmøtet 2013 Beretninger

Landsmøtet 2013 Beretninger Landsmøtet 2013 Beretninger 1 Innhold Kjære Medlem... 4 Psykologforeningens organisasjon... 5 Sentralstyret... 6 Aktivitet i perioden... 6 Hovedsatsingsområdet 2010-2013... 7 Profesjonen i endring... 11

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

4/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

4/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 4/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland Medlemmer: Geir Skauli, Birgit

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Arbeidsgruppe 3 La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Mandat til arbeidsgruppe oppnevnt av nasjonal strategigruppe

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

Vedlaget er forslag fra Styret til nye vedtekter med begrunnelse merket gult i teksten.

Vedlaget er forslag fra Styret til nye vedtekter med begrunnelse merket gult i teksten. Forslag fra styret: Nye vedtekter (Vedlegg 5) Vedlaget er forslag fra Styret til nye vedtekter med begrunnelse merket gult i teksten. Styret foreslår at årsmøtet behandler forslaget til nye vedtekter samlet.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 Ønske om en flott forsommer Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er

Detaljer

FER sak: 29/16K Dato: Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok klagen og sluttbehandlet klagen i sitt møte

FER sak: 29/16K Dato: Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok klagen og sluttbehandlet klagen i sitt møte Norsk psykologforening, Fagetisk råd Postboks 419 Sentrum N-0103 OSLO Klager Innklaget FER sak: 29/16K Dato: 31.05.17 VEDR.: FAGETISK KLAGESAK 29/16K Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Interne retningslinjer for individuell plan i Helse Stavanger HF

Interne retningslinjer for individuell plan i Helse Stavanger HF Interne retningslinjer for individuell plan i Helse Stavanger HF Møteplassen 3.11.2011 Rådgiver Kjersti Eide Koordinerende enhet (KE) funksjon i Helse Stavanger HF med bindeleddstilling til RKHR (50/50)

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: 07.01.2013 OMRÅDEPLAN FOR HABILITERING, VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger

Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger 1 Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger Fakultetsstyremøte 26. august 2015 Hilde Grimstad Prodekan, DMF 2 Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet og RHF ene Brev 27.03.15. til RHF ene

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2-3 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig God Jul og

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene

Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene Eva Male Davidsen Avdelingssjef/avdelingsoverlege Spesialist i nevrologi Akershus universitetssykehus Disposisjon Historikk vedr opprettelse

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for obligatorisk program i spesialiteten barne- og ungdomspsykologi (Vedtatt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer