Én innbygger én journal, hva skjer for legevakt? Status og utvikling innen e-helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Én innbygger én journal, hva skjer for legevakt? Status og utvikling innen e-helse"

Transkript

1 Én innbygger én journal, hva skjer for legevakt? Status og utvikling innen e-helse Legevaktkonferansen 2019 Eivind A. Wik Seniorrådgiver Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

2 Hva skal jeg si noe om? Kjernejournal Aktuelle e-helse-temaer for legevakt Informasjon om og status for «Én innbygger én journal» Side 2

3 Bruk av kjernejournal på legevakt

4 Det viktigste budskapet først! Bli kjent med og vant til å bruke kjernejournal Jo mer du bruker den desto bedre blir du til å finne det du er ute etter når du trenger det og jo mer nyttig oppleves det. Aktiver «Javafri pålogging» kortere påloggingstid Kjernejournalen er å betrakte som en del av journalen. Den kan man gå inn på når man har et tjenstlig behov uten å be om samtykke: Det har man på legevakt! Side 4

5 Hvorfor kjernejournal? Situasjonen uten kjernejournal er at pasientens helseopplysninger kun finnes lagret i lokale journaler der pasienten tidligere har fått helsehjelp Helsepersonell skal få sikker og enkel tilgang til viktige helseopplysninger for å kunne ta gode beslutninger om behandling Side 5

6 Oversiktsbilde sammendrag av informasjon Siden «Oversikt» er startsiden når pasientens kjernejournal åpnes. Den viser oppsummert informasjon fra andre sider, og varsler i tillegg om legemidler som trenger spesiell oppmerksomhet. Informasjonen som vises finnes mer utfyllende i andre faner, men kombinasjonen av forskjellig informasjon, så som kritisk informasjon kombinert med pasientens egenregistrerte sykdommer, kan gi en ekstra verdi. Side 6

7 Om Pasienten Siden «Om pasienten» viser informasjon som er hentet fra ulike registre og informasjon pasienten selv har registrert om sin helse via helsenorge.no Helsepersonell har tilgang til å registrere og oppdatere disse opplysningene hvis pasienten ber om det. Det er mulig for innbygger å registrere digitalt donorkort på helsenorge.no. Denne informasjonen lagres i kjernejournal og vil være synlig for helsepersonell når de klikker på knappen «Vis donorkort». Sletting av egenregistrerte opplysninger er permanente, og det blir ikke beholdt historikk over tidligere registreringer. Side 7

8 Legemidler Siden «Legemidler» viser legemidler og næringsmidler/forbruksmateriell på resept utlevert fra apotek i Norge. Siden inneholder tre års historikk regnet fra siste aktivitet på resepten. Kjernejournal henter inn pasientens aktive resepter fra den dato pasienten får opprettet kjernejournal og begynner da å lagre e-resepter og utleverte legemidler fra apotek. Denne dato finnes under pasientens navn «Apotekinfo» «Rekvirent» «Rekvirert» Lenker til felleskatalogen Side 8

9 Kritisk informasjon Siden «Kritisk informasjon» er en side for registrering av kritisk informasjon og fungerer som et varslingssystem. Med kritisk informasjon menes informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende betydning for valg av helsehjelp, og som hvis den mangler, kan medføre fare for feil eller forsinket behandling. Dette kan være legemiddelallergier, viktige andre allergier, spesielle lidelser, implantater, tidligere komplikasjon ved anestesi, eller avvik fra behandlingsrutiner. Kodeverkene i kjernejournal baserer seg i den grad det er mulig på internasjonale klassifikasjonssystemer som ICD-10, ICPC og ATC-kodeverket. I tillegg har kjernejournal utviklet en del separate kodeverk (f.eks. Absoluttlisten) og standarder der hvor det ikke har vært mulig å finne passende eksisterende kodeverk. «Ansvarlig behandlers navn» Side 9

10 Oversikt over kontakt med spesialisthelsetjenesten Siden «Besøkshistorikk» viser en oversikt over pasientens kontakt med sykehus, avtalespesialister og andre enheter innen spesialisthelsetjenesten. Oversikten omfatter både poliklinisk kontakt, dagbehandling og innleggelser, men ikke indirekte kontakt slik som telefon, fax og brev. Hver kontakt betegnes som et besøk. Kilde til informasjon: All informasjon som vises i siden er hentet fra Norsk pasientregister (NPR). Dataene som vises er tid og sted for besøket og gjelder fra 2008 og fremover. Spesialisthelsetjenesten er pålagt å rapportere informasjon til NPR, men det rapporteres med ulike intervaller så det kan ta tid fra besøket faktisk fant sted til det vises i kjernejournal. «Fagenhet/Spesialist» «Besøk» Side 10

11 Innstillinger I siden «Innstillinger» kan helsepersonell bistå pasienten med å gjøre ønskede tilpasninger i kjernejournal. Helsepersonell kan på vegne av pasienten, og med pasientens samtykke endre følgende innstillinger i kjernejournalen: 1. Varslingsprofil. Innstillinger for når pasientens skal motta e-postvarsling om oppslag og endringer i kjernejournal. 2. Reservasjon mot tilgang til kjernejournal for helsenorge.no. Hindre tilgang til kjernejournal fra internett via portalen helsenorge.no. 3. Sperring av alt helsepersonell. sperre hele eller deler av kjernejournalen mot helsepersonells innsyn. Medfører at samtykke eller nødsituasjon må erklæres ved åpning av pasientens kjernejournal 4. Blokkere utvalgt helsepersonell. Blokkere utvalgte helsepersonell mot innsyn i pasientens kjernejournal. En sperre som ikke kan forbigås 5. Blokkering av besøkshistorikk for alt helsepersonell. Innstilling som blokkerer alle helsepersonell fra å se pasientens besøkshistorikk. 6. Reservasjon. Reservere pasienten mot å ha kjernejournal. All aktivitet på siden Innstillinger loggføres på samme måte som annen aktivitet i kjernejournal og vises for pasienten på helsenorge.no. Pasienten kan også administrere dette selv ved å logge seg inn på helsenorge.no eller ved å henvende seg til 800HELSE. Side 11

12 Praktiske tips ved bruk av Kjernejournal Reseptstatus, hvor mye er utlevert og hvor mye er igjen? Søk i legemiddelhistorikk. Skriv benzo eller hjerte Se hva som ligger i multidose, men obs tolking av tall Lag en LIB, legemidler i bruk og klipp og lim inn i en henvisning/innleggelsesskriv Oversikt over foreldreansvar er nå synlig Utskrift av allergipass Side 12

13 Dokumentasjon Veileder for bruk av Kjernejournal Klikkbare hjelp-sider til opplæring: Demoversjon: Hjelp til registrering av legemiddeloverfølsomhetsreaksjon Informasjon om multidose i kjernejournal Spørsmål og svar om Kjernejournal Side 13

14 Eksempler på hva som utredes og planlegges innen e-helse «E-konsultasjon hos fastlege og legevakt» Rapport fra Helsedirektoratet nov. 18 «Triage av e-konsultasjon hos fastlege» Legevaktspiloten Modell for organisering av legevakt i små og mellomstore kommuner Høring fra HOD: I forslag til endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennleger står følgende: «det gjøres unntak fra særkrav ved bruk av e-konsultasjon (i praksis videokonsultasjon) for lege i hovedlegevaktsentral i legevaktpiloten.» Sentral forskrivningsmodul (SFM) Brukere av e-resept skal få en integrert og moderne løsning som driftes sentralt av nasjonal tjenesteleverandør. Løsningen skal gi et enhetlig grensesnitt og gi bedre støtte ved forskrivning. Skal prøves ut først hos fastleger fra 4.kvartal 2020 Pasientens Legemiddelliste (PLL) oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk. Alle leger kvalitetssikrer samme liste sikrere legemiddelbehandling Skal prøves ut fra 2020, innføring fra Side 14

15 Bakgrunn for status i prosjektet «Én innbygger én journal» pr. sept Meld. St. 9 Utredning én innbygger én journal Vurdering av Helseplattformen Veikart for realisering av én innbygger én journal Forprosjekt nasjonal kommunal løsning - Akson Side 15

16 Mål i Stortingsmelding 9 er retningsgivende for tiltaket «Én innbygger én journal» Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Side 16

17 Direktoratet for e-helse har anbefalt at målet om én innbygger én journal bør realiseres gjennom tre strategiske og parallelle tiltak Etablere Helseplattformen i Midt-Norge Etablere nasjonal løsning for kommunal helseog omsorgstjeneste Videreutvikle eksisterende løsninger i spesialist-helsetjenesten i Nord, Vest og Sør- Øst Side 17

18 Helseplattformen Veikart for realisering av målbildet Én innbygger én journal Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst Spesialisthelsetjenesten Løsninger for helhetlig samhandling Kommunale helse- og omsorgstjenester Felles journal Side 18

19 Helseplattformen planlagt oppstart overgang 2021/22 Side 19

20 Linker til Helseplattformen Side 20

21 Side 21

22

23 Omfang av løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert legevakt Løsninger for samhandling med innbygger PPT NAV Skole/ barnehage Andre Barnevern Løsninger for samhandling med kommunale og statlige tjenesteområder utenfor helse- og omsorgsektoren Journalløsning inkludert kunnskapsbeslutnings- og kollegastøtte Løsninger for samhandling mellom aktørene i helsesektoren Samhandling mellom helsepersonell i samme løsning Velferdsteknologi Flåtestyring Lønn Personal Administrasjon Integrasjon med andre kommunale løsninger

24 Tentativ tidslinje for etablering av løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste Helseplattformen første innføring Kunngjøring av anskaffelse Signering av kontrakt Overlevering til drift og forvaltning Forprosjekt og KS2 Anskaffelse Etablering og tilpasning Innføring, drift og forvaltning Side 24