Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013"

Transkript

1 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Pasientseminaret Legemiddelverket

2 Innhold Behov og formål Fremdrift og pilot Kjernejournal eller Én innbygger, én journal? Detaljer fra den ferdige løsningen

3 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk utveksling 3

4 Kjernejournal - Rask og sikker tilgang til viktig helseinformasjon Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak Utleverte legemidler Utlevering til pasient Fastlegeregisteret Kjernejournal Helsenorge.no Folkeregisteret 4

5 Formål Rask og sikker tilgang til viktig helseinformasjon Tryggere helsehjelp Bedre samhandling Ressursbesparing for helsepersonell Økt pasientmedvirkning

6 Viktigste informasjonselementer i pilot Legemidler: utleverte legemidler på resept fra apotek Kontakt med helsetjenesten: hvor og når pasienten har vært behandlet tidligere i spesialisthelsetjenesten Kritisk informasjon: behandlende lege kan i samråd med pasient registrere informasjon om alvorlige allergier, implantater eller andre spesielle medisinske tilstander Pasientens felter registreres via helsenorge.no: opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov (døv, blind, trenger tolk) informasjon om personer innbygger ønsker skal bli kontaktet ved sykdom

7 Løsningen piloteres fra høsten 2013 i Trondheim og nabokommuner. Formålet er å undersøke om: 1. den tekniske løsningen fungerer tilfredsstillende 2. brukerne er tilfredse med funksjonalitet og utforming 3. innføringsstrategien fungerer tilfredsstillende: kommunikasjon til innbyggerne oppkobling av virksomhet opplæring av helsepersonell forvaltningsapparatet for innbyggere og helsepersonell. 4. nytteverdi og gevinster oppnås

8 Hvem omfattes av pilot? Innbyggerne i legevaktens dekningsområde Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu Legevakten Akuttmottaket AMK-sentralen Fastleger i alle kommunene etter eget ønske Løsningen piloteres i Stavanger våren 2014.

9 Informasjon til innbyggere brosjyre og plakat helsenorge.no/kjernejournal helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal 800 HELSE (dvs )

10 Kjernejournal erstatter ikke dagens løsninger Kjernejournal er ikke pasientjournal Et eget helseregister Kjernejournal har svært begrenset innhold Kjernejournal har begrenset historikk Innbyggere kan reservere seg fra kjernejournal Kjernejournal erstatter ikke Meldingsløftet Supplerer når meldingene ikke er der Kjernejournal må ikke forveksles med Stortingsmelding : Én innbygger - én journal. Kjernejournal - Sammenstilling av viktige helseopplysninger - Helsepersonell kan i hovedsak lese en innsynsløsning Én innbygger én journal - Alle helseopplysninger dokumenteres i én nasjonal journal - Helsepersonellets arbeidsverktøy

11 Kjernejournal stammer langt tilbake Meldingsfokusert Samspill 2.0 Kjernejournal skal utredes (2008) Oppsummert pasientinformasjon (kjernejournal) (2009) Samhandlingsreformen Soria Moria II Utredning av videre arbeid med kjernejournal (2011)

12 Lett tilgang til kjernejournal fra EPJ (eksempel fra Doculive, EPJ på St.Olav)

13 «Legemidler» viser utleverte legemidler forskrevet på resept, gruppert på ATC-kode (fra FEST)

14 Ved å klikke på raden ekspanderes detaljer om resept og utleveringer

15 Visning av legemidler fra papirresept

16 «Kritisk informasjon» kan registreres manuelt av leger. Det er info som er vanskelig å erkjenne og manglende kjennskap kan medføre forsinket diagnostisering eller fare for skade

17 Kritisk informasjon med full varsling

18 Visning av tid og sted for besøk i spesialisthelsetjenesten fra NPR

19 Pasientens felter

20 Helsenorge.no for kjernejournal Innbyggers innsyn på internett (utviklingsprosjekt) Hva ser egentlig legen i kjernejournalen min? Hva er vitsen med denne "kjernejournalen" jeg hører om? Er det trygt å dele informasjon om min helse på internett? Har de fått med seg at jeg er kjempeallergisk for penicillin? Hvem har slått opp i kjernejournalen min? Her kan jeg hindre svigerfar i å kikke! Jeg forstår ikke dette! Kan jeg finne veiledning her - eller kanskje ringe til noen? Brukerstøtte (innføring) Trondheim? Når får jeg kjernejournal da? Kommunikasjonskanal (innføring) På helsenorge.no får innbygger: Informasjon om kjernejournal innsyn i sin kjernejournal mulighet til å legge inn opplysninger i pasientens felter mulighet til å reservere seg eller sperre opplysninger enkel brukerveiledning og referanse til HELFO Pasientseminaret Legemiddelverket

21

22 Default vises en kategori med viktige sykdommer

23

24 Nasjonal kjernejournal Rask og sikker tilgang til viktig helseinformasjon Tryggere helsehjelp Bedre samhandling Ressursbesparing for helsepersonell Økt pasientmedvirkning

25 Takk for oppmerksomheten! helsenorge.no/kjernejournal helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal 800 HELSE (dvs )

26 Ekstra

27 Behovet for kjernejournal >2/3 av innleggelsene er uplanlagte Ved uplanlagte innleggelser og legevaktkontakt er det ofte mangel på informasjon: Det er dokumentert i flere studier mangelfull eller feil opplysninger om pasientens legemidler. Det er et behov for opplysninger om tidligere kontakter med helsevesenet. Det er i dag ingen metode for deling av kritisk info om en pasient (annet enn smykker, armbånd eller kort som pasienten bringer med seg) Meldingsutveksling egner seg dårlig for å dekke dette behovet. Ref: - Frydenberg K Brekke M Tidsskr Nor Legeforen nr. 9 10, 2011; 131: Remen VM, Grimsmo A, Closing information gaps with shared electronic patient summaries How much will it matter? Int. J. Med. Inform. (2011), doi: /j.ijmedinf Bakken et al Tidsskr Nor Lægeforen nr , 2007; 127: Kjernejournal åpner for informasjonsdeling som et hjelpemiddel til å bedre på de overstående problemer. Kjernejournal er ikke en EPJ

28 Remen VM, Grimsmo A, Closing information gaps with shared electronic patient summaries How much will it matter? Int. J. Med. Inform. (2011), doi: /j.ijmedinf We observed 177 patient admissions, excluding any patients under 18 years of age and planned admissions. One in four patients arrived without any referral. One third of the referrals lacked medication record and medical history Only one in ten referrals contained information about contraindications The examining doctors reported a lack of crucial information in 10% of the observed referrals

29 Frydenberg K Brekke M Kommunikasjon om medikamentbruk i henvisninger, innleggelsesskriv og epikriser Tidsskr Nor Legeforen nr. 9 10, 2011; 131: (47 %) av 194 elektive henvisninger hadde fullstendige medisinopplysninger. Blant 196 akuttinnlagte som brukte medisiner, manglet medisinliste hos 76 (39 %). Ved innleggelse fra fastlege manglet den hos 10 av 63 (16 %) som brukte medisiner. I epikrisene hadde 167 (91 %) av 184 som brukte medisiner fullstendige medisinopplysninger. I 61 (49 %) av 125 epikriser hvor endringer i legemiddelbruk var omtalt, var endringene ikke beskrevet i medisinlisten.

30 Bakken et al Mangelfull kommunikasjon om legemiddelbruk i primærhelsetjenesten Tidsskr Nor Lægeforen nr , 2007; 127: Vi foretok semistrukturerte intervjuer med et tilfeldig utvalg leger og legesekretærer ved ni av fastlegekontorene i Tromsø kommune og av et strategisk utvalg av helsepersonell. Vi foretok observasjon ved et utvalg av sykehjem og enheter i hjemmetjenesten. Nødvendig informasjon om pasientenes legemiddelbruk var vanskelig tilgjengelig og tidkrevende å få tak i for involvert personell. Kvaliteten av informasjonen ble opplevd som varierende og upålitelig. Fem av ni primærleger betraktet resepten som tilstrekkelig informasjon til hjemmetjenesten ved endring i pasientens medisinering. Legen signerte nesten aldri forskrivninger i hjemmetjenestens journal. Manglende tilgang til informasjon gjorde at nattjenestepersonell ofte ikke visste hvilke legemidler de ga pasientene. Sykehusepikrisen fungerte dårlig som informasjonskilde. Tre av ni leger oppdaterte legemiddelarket i elektronisk pasientjournal umiddelbart ved epikrisemottak.