Pensjon Pluss, Innskuddspensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon Pluss, Innskuddspensjon"

Transkript

1 Pensjon Pluss, Innskuddspensjon Ved pensjonstidspunktet vil du få pensjon fra flere kilder; folketrygden, tjenestepensjon og eventuelle individuelle pensjonsordninger. For oversikt over hvilke pensjoner du har rettigheter på, anbefaler vi deg å gå in på Pensjon Pluss AS dekker kun en del av det som kalles tjenestepensjon (pensjonsrettigheter som opparbeides i forbindelse med arbeidsforhold), og da innskuddspensjonsdelen. Oppsummering av forvaltningsstrategiene Pensjon Pluss tilbyr følgende valg: 100% aksjer 70% aksjer / 30% rentepapirer 50% aksjer / 50% rentepapirer 30% aksjer / 70% rentepapirer Som leverandør av disse produktene har vi gjort/gjør vi en del valg for deg: - Hvilken risiko det skal være på rentefondene vi kjøper - Hvilke aksjefond som skal ligge til grunn for aksjeeksponeringen På rentefondene velger vi hvilken risikoprofil du til enhver tid er eksponert mot. Vi vil generelt være konservative med renterisiko. For renter har vi valgt indeksnære fond, da det er utfordrende å skape meravkastning innen rentefond, og slike indeksnære fond kan kjøpes rimelig. På aksjesiden vil vi velge de fondene vi mener gir fornuftig avkastning, vurdert mot risiko og kostnad. Sammen med Sector-gruppen har vi lang erfaring med forvaltning, og vår vurdering er at det, selv for profesjonelle, er vanskelig å velge fond. Etter vår vurdering er det derfor lite meningsfylt at valg av fond overlates til den enkelte sparer. Vi har initialt valgt at 50% av aksjeeksponeringen er mot et indeksnært globalt NOK fond, og 50% av eksponeringen mot et helt aktivt forvaltet globalt fond, som vi mener er spesielt egnet for langsiktig sparing. Hvorfor globale fond? Vi har bevisst valgt fond som ikke er spesielt eksponert mot det norske aksjemarkedet. Dette fordi de aller fleste pensjonssparerne har alle sine verdier i Norge, det være seg bolig, jobb og pensjon fra staten. Hvis for eksempel olje-/gassprisen blir liggende lavt lenge, vil dette påvirke både boligprisen, jobben og sannsynligvis også pensjonen fra staten. Hvis man i tillegg har pensjonen sin i norske aksjer, som ganske sikkert vil gjøre det dårlig i et slikt scenario, blir man truffet fra alle kanter.

2 Hvorfor blanding av indeksnære og aksjefond med høy aktiv andel? De indeksnære fondene sikrer at man får den meravkastningen som man forventer å få fra å eie aksjer, og dette til en meget rimelig pris. Det aktive fondet har vi med for å få meravkastning utover det et indeksnært fond kan levere. Hvilken profil skal jeg velge? Dette er det store spørsmålet som avhenger av en rekke faktorer og dessverre ikke har noe enkelt svar. Den viktigste faktoren for å ta dette valget vil være hvor godt du tåler at verdien av denne delen av pensjonssparingen (husk at du har folketrygden i bunn) varierer mye på noen års sikt. Denne toleransen vil typisk være avhengig av: - Personlighet - Allerede opparbeidet pensjonsrettigheter, både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte - Annen formue (hvis innskuddspensjonen går dårlig, har jeg noen andre midler å leve for?) - Jobbsikkerhet (hvis jeg mister jobben samtidig som pensjonssparingen går dårlig, orker jeg det?) Jo høyere toleranse du har for endringer i verdier, jo høyere andel aksjer er å anbefale. Historisk (som fra 1900) har globale aksjer gitt 6,5% realavkastning, mot 1-2,5% for rentepapirer. Hvis historien gjentar seg, og aksjer fortsetter med 4% høyere avkastning enn rentepapirer, vil en som velger 100% aksjer kunne få 2,8% bedre årlig avkastning enn en som velger 30% aksjer og 70% rentepapirer. Dette høres kanskje ikke så imponerende ut, men for en 25-åring vil dette medføre mer enn dobbel så høy forventet pensjonskonto ved fylte 67 år, og for en 40 åring 40-50%. Alle blir i utgangspunktet lagt inn i en 50/50-profil, så må du selv velge deg den profilen du mener passer deg best. I motsetning til de fleste leverandørene, kjøper Pensjon Pluss forvaltning fra en tredjepart og tar samme påslag for alle strategiene. Det betyr at Pensjon Pluss sine inntekter er uavhengig av hvilken strategi den enkelte velger. Mer om innskuddspensjon og forvaltning Innskuddsbasert pensjon (IP) er relativt nytt (2006), men er forventet å bli den viktigste pensjonskilden utover folketrygden. Innskuddsbasert pensjon er også den mest krevende for bedriften og deg som sparer, fordi valgene bedriften og du tar kan ha betydelig innvirkning på hva du får i pensjon. Sparing til egen pensjon er utfordrende. Det er mange kompliserte problemstillinger som, selv for ekspertene, er beheftet med betydelig usikkerhet. Vi vil her forsøke å belyse noen av utfordringene rundt pensjonssparing, slik at du forstår hvorfor vi har laget pensjonsproduktet som det fremstår, og slik at vi kanskje kan hjelpe deg til å ta riktigere beslutninger som pensjonssparer. Pensjonssparingens hovedmål er å sikre en viss kjøpekraft i pensjonsperioden. Dette er for de fleste av oss langt frem i tid, ofte 25 til 40 år.

3 Kjøpekraften, som den innskuddsbaserte pensjonen skal gi deg, vil hovedsakelig være avhengig av to elementer; sparingen, dvs summen av de kronene som spares hver måned i henhold til avtalen, og realavkastningen du oppnår på de pengene som er i ordningen. Under «normale» omstendigheter (hva nå det måtte være) vil det, for en person som starter pensjonssparing ved 25 år og avslutter ved 67 år, være slik at den kjøpekraften (pengene) vedkommende da har til rådighet vil bestå av ca 50% av pengene vedkommende sparte og ca 50% forventet realavkastning (hvis vedkommende i hele perioden valgte en 50/50-profil og historisk realavkastning gjentar seg). Dette for å illustrere at sparingens størrelse, som er kjent, er en ikke-ubetydelig størrelse i forhold til avkastningen, som er usikker. Pensjonssparing hva tror vi på? Cash og rentepapirer er farlig på lang sikt Hos de fleste pensjonstilbyderne kan man velge mellom «sikre» og «risikable» pensjonsstrategier. Sikker pensjon er det produktet med mest rentepapirer (obligasjoner) og minst aksjer, og vise versa. Historiske data for realverdiutvikling av aksjer og obligasjoner over de siste 100 årene tilsier at det som dagens aktører definerer som lav risiko (rentepapirer) gir den høyeste risikoen for at man ikke klarer å oppnå en god kjøpekraft ved pensjonsalder. Vi har ingen grunn for å tro at dette ikke vil vedvare. Høy andel rentepapirer kan føles sikkert fordi det på daglig og månedlig basis endrer seg lite i verdi, men denne «sikre» følelsen koster i kjøpekraft over tid. Sparing i aksjer er attraktivt, men man må være langsiktig og tåle store verdisvingninger Historisk har verdien av aksjemarkedet (eller enkeltaksjer) variert mye mer enn det fundamentalinntjeningen på lang sikt skulle tilsi. Det betyr at man har hatt perioder hvor aksjemarkedet har vært dyrt, og perioder hvor det har vært billig. Markedet kan være dyrt basert på at noen sektorer er dyre, som internettboblen i 2000, eller at et land er dyrt, som Japan i 1989, eller at en stor andel av markedet er dyrt. Aksjemarkedet gir god avkastning over tid, sier ekspertene. Det de glemmer å fortelle er at tid kan være perioder som, selv for oss pensjonssparere, blir vel lenge å vente. Som eksempel kan det nevnes at det japanske aksjemarkedet toppet i 1989, og at det fremdeles er langt under denne toppen, 25 år etter. I USA har vi, i det forrige århundre, sett to 25- årsperioder hvor man ikke hadde realavkastning i aksjemarkedet i det hele tatt (gitt en kjøper på maksimalt uheldig tidspunkt). For verdensindeksen har vi «heldigvis» ikke sett mer enn 15 år uten realavkastning på det globale markedet, og vi tror derfor global aksjediversifisering er viktig for å få en robust portefølje. Hvis man har 100% i aksjer, må man forvente at verdien av innskuddspensjonssparingen, fra topp til bunn, kan falle med 50% pluss. Volatilitet er ikke så farlig under sparefasen Innskuddspensjon er sparing over en lengre periode, hvilket gjør at man kan forvente at noen aksjer/obligasjoner blir kjøpt dyrt og noen billig, slik at man, over tid, oppnår en fornuftig gjennomsnittpris/avkastning. Under sparefasen er et aksjeprisfall en mulighet, da man får kjøpt flere aksjer for det samme sparebeløpet.

4 Studier har vist at forventet avkastning på aksjemidlene kan øker i størrelsesorden 1% pr år som følge av denne effekten. Denne effekten favoriserer høy aksjeandel i spareperioden. Friheten til å variere aksjeeksponeringen den eneste opsjonen med negativ verdi? Loven tilsier at pensjonsspareren skal ha sparevalg, og da i realiteten kunne velge hvor mye aksjeeksponering man vil ha og når. Vi har sett studier som indikerer at når ikke-profesjonelle aktører kan velge når de skal ha aksjeeksponering eller ikke, så fører det til at deres årlige kjøpekraft reduseres med 3% i forhold til å ha samme aksjeeksponering hele tiden. Dette betyr at man kan skusle bort nesten all meravkastning som aksjer bør gi. Vår viktigste anbefaling er derfor; få aldri panikk! Et prisfall i aksjemarkedet er en mulighet for deg som sparer til å kjøpe flere aksjer med de samme pengene, så jo dypere og lengre fall aksjemarkedet har, jo bedre for deg. For den som er pensjonist, får man trøste seg med at store aksjefall kommer etter at markedet har gått kraftig opp i forkant, og at man, slik sett, har hatt glede av en bedre verdiutvikling/pensjon i perioden før fallet enn det en kunne forventet, og at verdiene som oftest kommer tilbake raskere enn man tror. Avtrapping skal man være forsiktig med De fleste leverandørene av pensjonssparing har i dag en avtrapping, hvor de reduserer eksponeringen mot aksjer gradvis fra man er 50 år. Vi har testet om dette har vært fornuftig historisk. Hvis vi legger til grunn USAs aksjemarked (hvor vi har gode historiske data), har en slik strategi, over de siste 100 årene, alltid vært dårligere enn ikke å trappe ned. Grunnen til dette er spesielt sterk prisutvikling på aksjer i forkant av store korreksjoner. Dette medfører at en som har bibeholdt en høy aksjeeksponering kun gir tilbake noe av denne ekstra gode avkastningen vedkommende har hatt i forkant, mens en som har valgt avtrapping, gikk glipp av den kraftige oppturen før den eventuelle aksjekorreksjonen kom. Hvis man beholder en høy aksjeandel under pensjonsperioden og innløser en fast prosentandel av pensjonskapitalen hvert år, får man den positive effekten av at man selger mer (får et større beløp inn på konto) når aksjemarkedet er høyt enn hva man gjør når det er lavt, tilsvarende den positive effekten som nevnt under spareperioden, hvor man kjøper mer aksjer når aksjemarkedet er billig Vi har lagt inn mulighet for nedtrapping, for de som ønsker det, fra 57 år og kun ned til 50% aksjer. Aktiv aksjeforvaltning kan skape merverdi Vi tror på aktiv forvaltning, dvs at fond med gode strategier kan kjøpe aksjer som gir bedre avkastning enn markedet på sikt. Sector Kernel er et fond Sector har konstruert spesielt for å gi robust meravkastning. Fondet er ikke laget for å gi den beste avkastningen til enhver tid, men er konstruert slik at det er størst mulig sannsynlighet for at fondet skal gjøre det noe bedre enn markedet over tid. Som menneske er det typisk å overvurdere det negative når ting ikke går så bra, og overvurdere det positive når ting går bra. Dette kan utnyttes i aksjemarkedet. Noen aksjer/industrier/land blir upopulære og aksjene faller, noe som igjen gjør investorene enda mere pessimistiske. Tilsvarende vil

5 aksjer som gjør det bra få sin egen oppdrift ved at investorene fokuserer på det positive ved aksjen. Historisk har man oppnådd meravkastning ved å kjøpe billige aksjer (alle er negative), og ved å kjøpe aksjer som gjør det bedre enn andre aksjer over en periode (folk er økende positive). Sector Kernel er eksponert mot begge disse effektene. Fondet er likevektet med ca 1% i hver aksje (ca 100 aksjer i fondet), og dette har også historisk gitt bedre avkastning enn å være markedsvektet (dvs når store selskaper har større posisjon i fondet enn små). Vi forventer ikke at Sector Kernel skal gjøre det bedre enn indeksen hver måned, eller hvert år for den del, men over en tidsperiode på noen år, bør fondet kunne gjøre det bedre enn et passivt forvaltet fond. Ikke all sparingen bør være i norske kroner NOK er en råvarevaluta, som oftest medfører at når det går dårlig med olje, gass og AS Norge, svekker NOK seg mot andre valutaer. Vi mener derfor det gir en mer robust pensjonssparing hvis deler av aksjeeksponeringen er mot utenlandsk valuta. Vi har således valgt at 50% av aksjeeksponeringen vil være mot utenlandsk valuta (aksjeporteføljen blir mer verdt i NOK hvis NOK svekker seg). Definisjoner/forklaringer Tjenestepensjon Tjenestepensjon er pensjon du opparbeider deg som arbeidstaker. For de som er ansatt i private bedrifter er dette enten en ytelsesbasert ordning hvor en får en viss andel av lønnen man har ved pensjonsavgang, eller innskuddsbasert pensjon, hvor bedriften sparer en andel av lønnen, og den ansatte får utbetalt dette beløpet, pluss avkastning, over en 10-årsperiode etter å ha gått av med pensjon. Innskuddspensjon Innskuddspensjon, eller Obligatorisk Tjenestepensjon, ble innført i Dette er en tjenestepensjon. Det er opp til den enkelte bedrift om den ønsker en innskuddsbasert ordning, eller en ordning basert på hvilken lønn arbeidstakeren har ved avgang (ytelsesbasert). Premien for OTP-pensjonen og omkostningene betales i sin helhet av arbeidsgiver. Minimumsinnskuddet er 2 % av lønnsmidlene. Arbeidstakeren kan bidra, men dette er frivillig. Pensjonsordningen i bedriften må være lik for alle som har inntekt over 1G. Det er ikke lovpålagt å ha pensjonsordning for inntekt over 12G. Lovpålagt ytelse er alderspensjon og betalingsfritak under sykdom. Betalingsfritaket gjelder etter 12 måneders sykdom, etter en uføregrad på minst 20%. Selv om betalingsfritak er obligatorisk, får man ikke denne dekningen for sykdommer som var til stede ved inntredelse i ordningen. Fripolise Fripolise er en ytelsesbasert pensjonspolise man får når man slutter i et firma som har ytelsesbasert pensjonsordning.

6 Pensjonskapitalbevis Hvis man slutter i et firma som har innskuddsbasert pensjonsordning, får man med seg et pensjonskapitalbevis. Hvis du har pensjonskapitalbevis, kan det lønne seg å samle alle disse i Pensjon Pluss, da dette vil gi lavere kostnader for deg (ved pensjonskapitalbevis betaler du selv for administrasjons- og forvaltningskostnader). Aksjer En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Rentepapirer Fellesbetegnelse for obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler. Rentefond Fond som hovedsakelig investerer i aktiva som betaler renter, typisk cash og obligasjoner. Aksjefond Et aksjefond er et verdipapirfond som investerer i aksjer (én eller flere aksjer i porteføljen). Indeksnært fond Indeksnære fond er fond som gir en avkastning som er lik eller nesten lik en indeks. En Indeks er typisk markedsvektet og inneholder de viktigste investeringsobjektene i et definert marked. OBX, som er en av Oslo Børs-indeksene, inneholder en markedsvektet kurv av de største selskapene som er børsnotert på Oslo Børs. Globalt fond Globale fond investerer globalt innen den investeringsklassen som fondet skal dekke. Et globalt aksjefond kan velge mellom mer enn forskjellige aksjer notert på forskjellige børser. Aktivt forvaltet fond Som utrykket tilsier, er aktivt forvaltede fond fond som velger hvilke verdipapirer de skal kjøpe, uavhengig av om disse er i referanseindeksen eller ikke. Det har vært mye diskusjon i media om de store finansinstitusjonene, som utgir seg for å levere aktive fond for å kunne ta seg godt betalt, mens fondene i realiteten er indeksnære. Det kreves mye kunnskap for å forvalte et aktivt fond på en god måte. Meravkastning Man tar utgangspunkt i det som kalles risikofri avkastning, som for eksempel bankinnskudd. Hvis du får 1,5% på bankinnskudd i dag, er meravkastning all avkastning som er utover 1,5%.

7 Kjøpekraft Kjøpekraft er hva man kan få kjøpt for de pengene man har. Hvis du har 100 kroner i skuffen, og det er 10% inflasjon, får du kjøpt 10% mindre varer for 100 lappen når du tar den frem igjen året etter. Kjøpekraften for 100-lappen er da redusert med 10%. Realavkastning Hvis du, som i eksemplet over, investerte 100-lappen i aksjemarkedet, og aksjemarkedet steg 20% på ett år, ville du hatt en realavkastning på 10%. 100 kroner + 20% = 120 kroner, men så har inflasjonen gjort alle varer 10% dyrere, hvilket gir 8% real avkastning. Eller, sagt på en annen måte, så ville 100-lappen etter dette året ha økt kjøpekraften din med 8% (og ja, prosentregning er ikke alltid triviell). Inflasjon Inflasjon er økning av priser på varer og tjenester over tid. Obligasjoner En obligasjon er et rentebærende gjeldsbrev som sier at utsteder skylder innehaveren penger. Diversifisering Diversifisering er en måte å spre risikoen ved å investere i forskjellige markeder som høyst sannsynlig ikke vil gå i samme retning. Volatilitet Volatilitet er et begrep som brukes om usikkerhet i kurser for aksjer og finansielle instrumenter. Jo høyere volatilitet, jo høyere usikkerhet/større kursbevegelser (på kort sikt). Typisk kan aksjemarkedet falle 50% på et års tid (nedside volatilitet). Markedsvektet Markedsvektet er når for eksempel en aksjeindeks beregnes ut fra at vektingen av et selskap er proporsjonalt med markedsverdien av selskapet. Passivt forvaltet fond Dette er indeksnære fond som kan forvaltes av «en maskin» ved å kjøpe det som er i indeksen.

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE

INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE INFORMASJONSBROSJYRE INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE HC Norge AS Norcem AS Norbetong AS Norbetong Pumping AS NorStone AS Gabler AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sparing i innskuddspensjon...

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 2008 Adm. dir. Lasse Ruud Overblikk 1. halvår 2008 I løpet av 1. halvår er det nettoinnløst for 1 mrd. kr. samlet sett i alle fondstyper +1,5 mrd. kr. i pengemarkedsfond

Detaljer

Tjenestepensjon på 1 2 3

Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon er den pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg. Arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Og de fleste velger

Detaljer

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Ta ansvar for din egen pensjon

Ta ansvar for din egen pensjon Ta ansvar for din egen pensjon HANDELSBANKEN IPS Individuell pensjonssparing med skattefordeler Du må selv ta ansvar for din egen pensjon! Hva er individuell pensjonssparing (IPS)? Vet du hva du får i

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Den Norske Forsikringsforening Øistein Medlien 23. april 2014 2 Avsatte pensjonsmidler, 2013 Tall i mrd NOK 2013 Individuell kapital 39.0 Individuell pensjon 74.1 Privat

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler Felles utredning om tjenestepensjon for Fellesforbundet og Norsk Industri - Hovedpunkter i felles forslag til endringer i dagens innskuddspensjonsregulering Vidar Nilsen Deloitte Christian Fotland Gabler

Detaljer

Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3. Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger

Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3. Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3 Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger Nedenfor finner du informasjon om hvordan du enkelt kan flytte din kundes

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Bli din egen pensjonsforvalter utnytt aksjemarkedet til pensjonssparing. Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom

Bli din egen pensjonsforvalter utnytt aksjemarkedet til pensjonssparing. Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Bli din egen pensjonsforvalter utnytt aksjemarkedet til pensjonssparing Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Det renner pensjonspenger ut mellom fingrene dine! Gebyrer Kostnader Ingen skatteinsentiver

Detaljer

Høringssvar om egen pensjonskonto og 12- månedersregelen

Høringssvar om egen pensjonskonto og 12- månedersregelen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 20.02.2018 Høringssvar om egen pensjonskonto og 12- månedersregelen Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER Informasjon DNB Livsforsikring AS er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, og er en del av DNB-konsernet. Vi er pensjonsspesialisten,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Pensjonsreformen (Modernisert folketrygd) - fra alderstrygd til pensjonssparing

Pensjonsreformen (Modernisert folketrygd) - fra alderstrygd til pensjonssparing Pensjonsreformen (Modernisert folketrygd) - fra alderstrygd til pensjonssparing 1 For Velferdsstaten 2006 Pensjonsreformen - konsekvenser for innvandrere 2 For Velferdsstaten 2006 Historiske grunnprinsipper

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Slik får bedriften best mulig pensjonsordning

Slik får bedriften best mulig pensjonsordning Slik får bedriften best mulig pensjonsordning Slik får bedriften best mulig pensjonsordning Norske bedrifter er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Ønsker du å finne best mulig pensjonsordning

Detaljer

Slik får bedriften billigst mulig pensjonsordning

Slik får bedriften billigst mulig pensjonsordning Slik får bedriften billigst mulig pensjonsordning Slik får bedriften billigst mulig pensjonsordning En pensjonsordning er en lovpålagt ytelse som bedriften gir sine ansatte. Du får her oppskriften på hvordan

Detaljer

Avkastningshistorikk

Avkastningshistorikk Avkastningshistorikk Hvilken avkastning er det rimelig å anta at Pensjon Pluss Langsiktig ville hatt med sin langsiktige måte å plassere pensjonspenger? Og hvilke forventninger er det rimelig å ha for

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Alt om fond Janine Andresen Formues forvalter

Alt om fond Janine Andresen Formues forvalter Alt om fond Janine Andresen Formues forvalter #Kvinnekveld #fond @Skagenfondene Fond en verden full av sparemuligheter Del I Hva er fond egentlig? Kollektiv investering Tilgang til et bredere utvalg av

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Markedsføringsmateriell

Markedsføringsmateriell Markedsføringsmateriell HANDELSBANKEN TJENESTEPENSJON Gode pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet www.handelsbanken.no/tjenestepensjon Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Dette er en forenklet oversikt over pensjonssystemet i Norge.

Dette er en forenklet oversikt over pensjonssystemet i Norge. Dette er en presentasjon om konsekvensene for den ansattes pensjon ved privatisering. Konsekvensene for den enkelte kan være store, og det er viktig at den enkelte er klar over disse. Videre er det nødvendig

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

HØRING OM EGEN PENSJONSKONTO MV.

HØRING OM EGEN PENSJONSKONTO MV. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Bergen, 21. februar 2018 HØRING OM EGEN PENSJONSKONTO MV. Norwegian Insurance Partner (NIP) viser til Finansdepartementets høringsnotat av 21.11.2017 om

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

PENSJONSBOOMERANGEN MØT UTFORDRINGENE GJENNOM GOD GOVERNANCE

PENSJONSBOOMERANGEN MØT UTFORDRINGENE GJENNOM GOD GOVERNANCE H E A LT H W E A LT H CAREER PENSJONSBOOMERANGEN MØT UTFORDRINGENE GJENNOM GOD GOVERNANCE PÅ I N N S K U D D S P EN S J O N ii PENSJONSBOOMERANGEN Overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har gjort

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg; et godt produkt for hvem?

Fripoliser med investeringsvalg; et godt produkt for hvem? Fripoliser med investeringsvalg; et godt produkt for hvem? Øistein Medlien, 8. desember 2014 BI / FNO Neppe et stjerneprodukt Forbrukerrådet 2 3 Krangler om fripoliser med investeringsvalg Finansavisen

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Fondssparing. Plassér pengene dine rett

Fondssparing. Plassér pengene dine rett Fondssparing Plassér pengene dine rett Kunsten å velge rett fond Høy eller lav risiko? Flere eller bare ett? Det kan oppleves som vanskelig å velge rett fond. Denne guiden vil hjelpe deg til å ta de rette

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Oslo, 23. desember 2016 Informasjon om innskuddspensjon med investeringsvalg Velkommen som pensjonskunde hos

Detaljer

SR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi

SR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank og tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble lansert

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Høring utkast til forskrift til OTP-loven

Høring utkast til forskrift til OTP-loven Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. mai 2006 Deres ref 06/1856 FM KSj Høring utkast til forskrift til OTP-loven Det vises til departementets høringsbrev datert 3. april 2006 vedrørende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Pensjonskontoer og økt mulighet for privat sparing i privat tjenestepensjon

Pensjonskontoer og økt mulighet for privat sparing i privat tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Pensjonskontoer og økt mulighet for privat sparing i privat tjenestepensjon Forsikringsforeningen 02.03.2016 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Oppdraget Rapport

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Storebrand Innskuddspensjon. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2016

Storebrand Innskuddspensjon. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2016 Storebrand Innskuddspensjon Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2016 Innhold Markedsutvikling Porteføljeinformasjon og porteføljeutvikling Utvikling aksje- og valutamarkedet Aksjer Valutaeffekt globale aksjer

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Sven Iver Steen Managing Partner Arntzen de Besche Hvordan er regelverket blitt til - bakteppet Ny folketrygd med fleksibelt uttak fra 62 år,

Detaljer

Egen sparing på 1 2 3

Egen sparing på 1 2 3 Egen sparing på 1 2 3 Egen sparing på 1 2 3 Skaff deg oversikt over dine verdier. Hvor store verdier har du Hvor mye løpende inntekter du trenger når du en dag skal slutte å jobbe avhenger av en rekke

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 213 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 11. juli 213 Administrerende direktør Lasse Ruud Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 213 Relativ høy nettotegning

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

8. Mars Hvordan sikre deg selv?

8. Mars Hvordan sikre deg selv? 8. Mars 2017 Hvordan sikre deg selv? Agenda Samlivsbrudd Sykdom Uførhet Alderdom Død Samboerkontrakt / ektepakt Testament Forsikring Pensjon 1 Et bilde som symboliserer samlivsbrudd Samlivsbrudd 2 Samboere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr Informasjon om forsikringer for ansatte i Oppdatert pr. 01.01.17 Orientering Nobina Norge har følgende forsikringer for sine ansatte: - Innskuddsbasert pensjon avtale 26856 i DNB Livsforsikring - Sparing

Detaljer

Pensjon fra første krone

Pensjon fra første krone 28.09.2018 Pensjon fra første krone Endringene i representantforslaget, Dokument 8:218 S (2017-2018), vil forbedre opptjeningsreglene for innskuddspensjon i privat sektor og sikre at pensjon opptjenes

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer