Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l."

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr. ml: K + 1 mmol - Cl 1 mmol For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Konsentrat til infusjonsvæske 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Hypokalemi som ikke kan behandles peroralt. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er forskrevet, skal legemidlet doseres i overensstemmelse med analyseresultatene fra serumionogrammet og syre-basenivået. Mangel på kalium regnes ut etter følgende formel: mmol kalium = kg kroppsvekt 0,2 2(4,5 - reell serumkaliumkonsentrasjon i mmol/l). Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. Det anbefales å ikke overskride 2-3 mmol/kg kroppsvekt/24 timer. Infusjonen skal gis langsomt intravenøst etter fortynning. Man må forsikre seg om at infusjonen settes intravenøst, da kaliumklorid kan medføre vevsdød dersom det gis paravenøst. 4.3 Kontraindikasjoner Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske må ikke anvendes ved tilfeller av - hyperkalemi - hyperkloremi - tilstander som ofte assosieres med hyperkalemi, f.eks. metabolsk acidose, dehydrering, nedsatt nyrefunksjon, Addisons sykdom, adynamia episodica hereditaria (Gamstorps syndrom) og sigdcelleanemi. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske må aldri gis ufortynnet. 2

3 Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske bør administreres med forsiktighet ved tilfeller av - hjertedekompensasjon - samtidig behandling med kaliumsparende diuretika, aldosteronantagonister, ACE-hemmere eller potensielt nefrotoksiske medikamenter (ikke-steroide antiinflammatoriske midler osv.) Ved sviktende diurese må denne gjenopprettes før kalium gis, f.eks. med natriumklorid- eller karbohydratinfusjon. Før bruk av Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske bør elektrolytt- og syre/basenivå, hjerterytmen og nyrefunksjonen (særlig hos eldre mennesker) kontrolleres. Disse parameterne bør følges med korte intervaller initialt i behandlingen, og senere med lengre intervaller. Bruk av kaliumholdige infusjoner bør avbrytes ved tegn på nyreinsuffisiens. Ved forstyrrelser i kaliumnivå (hypo- eller hyperkalemi) skjer det typiske endringer i EKG. Det er likevel ingen sammenheng mellom EKG-endringer og kaliumkonsentrasjonen i plasma. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon En økning i den ekstracellulære konsentrasjonen av kalium reduserer effekten av hjerteglykosider, en reduksjon øker de arytmogene effektene av hjerteglykosider. Kaliumsparende diuretika, aldosteronantagonister, ACE-hemmere, ikke-steroide antiinflammatoriske midler og perifere analgetika reduserer renal ekskresjon av kalium. Alvorlig hyperkalemi kan forekomme ved samtidig bruk av kaliumklorid. Toksisiteten av digitalis øker ved hypokalemi. 4.6 Graviditet og amming Graviditet Det er ingen data på bruk av Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske hos gravide kvinner. Det er heller ingen data fra dyrestudier som viser direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på svangerskapsforløp, utvikling av embryo/foster, fødsel eller postnatal utvikling. Ettersom kalium og klorid er bestanddeler hos alle levende organismer, forventes de ikke å ha skadelige effekter. Amming Det er ingen data fra systematiske studier på bruk av Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske hos kvinner som ammer. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til gravide eller ammende. Preparatet bør kun brukes dersom strengt nødvendig og etter nøye vurdering av forventet nytte mot risiko. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Risiko for hyperkalemi må iakttas, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, ved for rask infusjon, ved interaksjoner med andre legemidler (se pkt. 4.5) samt akutt acidose og enkelte andre tilstander. 4.9 Overdosering 3

4 For rask infusjon eller overdosering kan medføre hyperkalemi, særlig ved samtidig acidose eller nyresvikt. Symptomene på hyperkalemi er primært kardiovaskulære forstyrrelser. Bradykardi, AV blokk og i visse tilfeller ventrikkelflimmer og diastolisk hjertestans, kan oppstå. EKG viser høye, skarpe, symmetriske T-bølger, og ved svært høye kaliumnivåer, utvidelse av QRS-komplekset. Vaskulære effekter viser seg i form av hypotensjon og sentralisering. De nevromuskulære symptomene omfatter parestesi, stigende paralyse og tilstander av forvirring. Disse effektene kan inntre ved serumkaliumverdier fra 7-10 mmol/l. Generelt er kaliumkonsentrasjoner i plasma høyere enn 6,5 mmol/l skadelig og konsentrasjoner over 8 mmol/l ofte dødelig. Hyperkalemi kan behandles med parenteral administrering av 10 % kalsiumglukonat, infusjon av glukose med insulin, eller med oral eller rektal administrering av ionebyttere. I enkelte situasjoner kan rask hemodialyse redde liv. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Elektrolytter, ATC-kode: B05X A01 Steril tilsetningsvæske til infusjonsvæsker. Kun beregnet for tilsetning til egnet infusjonsvæske. Kalium er det viktigste kationet intracellulært; 98 % av kaliuminnholdet i organismen fins intracellulært. Den intracellulære kaliumkonsentrasjonen er ca mmol/l, mens den normale plasmakonsentrasjonen er 3,5-5 mmol/l. Kaliumkonsentrasjonen i blodet henger tett sammen med syre-basebalansen. Alkalose er ofte assosiert med hypokalemi og acidose med hyperkalemi. Tilfeller av acidose der kaliumnivået befinner seg i normalområdet, er en indikasjon på kaliummangel. Hypokalemi er assosiert med muskelsvakhet, atoni av mage-tarmmuskulaturen (forstoppelse, opp til og inkludert paralytisk ileus), redusert konsentreringsevne i nyrene, EKG-forandringer og hjertearytmier. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Kalium blir tatt opp av cellene under glykogensyntesen, og frigjort ved katabolisme av glykogen og protein (pr. g glykogen ca. 0,4-1 mmol kalium, pr. g nitrogen tapes ca. 2-3 mmol kalium). Det daglige kaliumbehovet er 1-1,5 mmol/kg kroppsvekt. Inntil 90 % kalium skilles ut gjennom urinen, og ca. 10 % via mage-tarmkanalen. Selv ved kalium mangel blir ca mmol kalium utskilt via nyrene. Kaliummangel kan oppstå ved økt tap via nyrene, økt tap via mage-tarmkanalen (oppkast, diaré, fistler), økt intracellulært kaliumopptak (behandling av acidose, glukose-insulinbehandling) eller utilstrekkelig inntak. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Kaliumklorid er vevsirriterende i høye doser. Andre toksiske effekter, inkludert karsinogene, mutagene og reproduksjonstoksiske, forventes ikke dersom kontraindikasjoner og forsiktighetsregler følges. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 4

5 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Uforlikeligheter kan oppstå dersom Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske blandes med andre medikamenter. 6.3 Holdbarhet Plastampuller: 3 år Hetteglass: 5 år Preparatet skal brukes innen 24 timer etter anbrudd og fortynning. Eventuelt restinnhold skal kastes. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. 6.5 Emballasje (type og innhold) Hetteglass: ml Plastampuller: ml 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Må fortynnes før bruk. Fortynnes sterilt rett før infusjonen settes opp. Infusjonsflasken bør rystes forsiktig etter fortynning. Det anbefales å benytte infusjonspumpe ved infusjon av kalium. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse Melsungen Tyskland Postadresse: Melsungen Tyskland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE MT første gang: Siste fornyelse:

6 10. OPPDATERINGSDATO

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

En endosebeholder inneholder 0,25 mg resp. 0,5 mg ipratropiumbromid. Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale.

En endosebeholder inneholder 0,25 mg resp. 0,5 mg ipratropiumbromid. Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Atrovent 0,125 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning Atrovent 0,25 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning Atrovent 0,5 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator,

Detaljer

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zycomb 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nesespray, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1 spray (ca.

Detaljer

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier.

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning. Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 625 mg colesevelam (som hydroklorid) For fullstendig

Detaljer

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm.

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm. 1. LEGEMIDLETS NAVN Alopam 10 mg tabletter Alopam 15 mg tabletter Alopam 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Oksazepam hhv. 10 mg, 15 mg eller 25 mg For

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Detomidinhydroklorid (tilsvarende

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre.

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plaquenil 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hydroksyklorokinsulfat 200 mg tilsvarende hydroksyklorokin 155 mg. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator.

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nicorette 10 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 15 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 25 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer