NOTAT. Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: Sak: Forslag til ny lærlingeklausul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul"

Transkript

1 NOTAT Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: Sak: Forslag til ny lærlingeklausul FORSLAG TIL NY LÆRLINGEKLAUSUL. 1. Innledning og oppsummering 1.1 Hovedkonklusjoner Det utarbeides en ny regel om bruk av lærlinger i forskrift for offentlige anskaffelser som skal gjelde for alle leverandører som leverer til det offentlige i Norge Regelen skal gjelde for relevante anskaffelser Oppdragsgiver kan lovlig anvende lærlingeklausulen når tre betingelser er oppfylt o Kravet overholder EØS-retten o Kravet er knyttet til kontraktens utførelse o Kravet er offentliggjort i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget 1.2 Behov for læreplasser Norge har behov for kompetent arbeidskraft, og en stor del av den arbeidskraften som etterspørres er arbeidskraft med avlagt fag- eller svenneprøve. For å imøtekomme nåværende og fremtidig behov for faglært arbeidskraft, er det et stort behov for læreplasser i Norge. Hvert år ser vi at ca. 1/3 av alle søkere til læreplass, ikke får dette. Etablering av flere læreplasser er et vesentlig element i arbeidet med å få kvalifisert arbeidskraft. Partene i arbeidslivet signerte "Samfunnskontrakt for flere læreplasser" som skisserer felles og ulike forpliktelser for stat, fylke og partene i

2 arbeidslivet. Et av tiltakene i Samfunnskontrakten er økt bruk av lærlingeklausuler ved utlysing av konkurranse. Et krav om bruk av lærlingeklausuler er et omforent ønske fra leverandører knyttet til NHOs Landsforeninger og oppdragsgivere. En lærlingeklausul er et virkemiddel for å få etablert flere læreplasser. Klausulen innebærer at den som vinner kontrakten forplikter seg til å være godkjent lærebedrift, og at lærlinger skal benyttes i arbeidet med den utlyste anskaffelseskonkurransen. Lærlingeklausul er ikke et konkurranse-element i konkurransen da dette innebærer at vilkåret er gjeldende uansett hvilken leverandør som får oppdraget. "Samfunnskontrakt for flere læreplasser" legger vekt på at det er behov for læreplasser både for rettighetslærlinger (16-24 år) og voksne lærlinger. Partene i arbeidslivet skal definere behovet i fellesskap og med hensyn til behov i ulike regioner og bransjer. I dagens forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (3) er det inntatt en særregel for bruk av lærlingeklausuler. Denne klausulen retter seg alene mot norske leverandører. Bruk av lærlingeklausul skal ha hjemmel i lovgivningen. Formålet med å ta inn et krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser er for å bidra til å dekke behovet for lærlingplasser. Pr. 1. desember 2013 hadde 68% (totalt søkere) av primærsøkerne fått lærekontrakt, men formidlingsprosenten for de med Ungdomsrett var 67% (av totalt søkere). I tillegg til at en lærlingeklausul er et virkemiddel for etablering av flere læreplasser, vil den også være et virkemiddel for å sikre et seriøst næringsliv. 2. Eksisterende lærlingordninger 2.1 Lærlingordningen i Norge En lærling er en person som har en arbeidsavtale og opplæringskontrakt i en offentlig godkjent lærebedrift eller har en opplæringskontrakt med et opplæringskontor eller en opplæringsring for å gjennomgå en fagopplæring innen et offentlig godkjent lærefag. Læretiden leder frem til fagprøve i det aktuelle faget. Det er Kunnskapsdepartementet som har det administrative ansvaret for lærlingeordningen i Norge. Lærlingers yrkesopplæring er regulert i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova), 17. juli Fagutdannelsen i Norge er etter Reform-94 organisert etter et dualt system, det vil si 2

3 en kombinasjon av opplæring i offentlig utdannelsesinstitusjon og opplæring i bedrift. Læretiden består normalt av en opplæringsdel i tre år og en verdiskapningsdel over 1 år. Lærlingen mottar lønn i læretiden tilsvarende 1 års fagarbeiderlønn fordelt over læretiden som gjennomføres i bedrift (normalt 2 år). Det er fylket som har ansvar for at elevene får fullføre sin påbegynte opplæring, enten gjennom lærlingeordningen, alternativt gjennom VG3 i skole innenfor valgt utdanningsprogram. For å bli godkjent som lærebedrift må en bedrift ha nødvendige forutsetninger for å gi den opplæringen som læreplanen i aktuelt fag krever, f eks at den har faglært personale. Fylkets fagopplæringsavdeling har ansvar for å godkjenne lærebedriftene. De fleste bedrifter som er lærebedrifter er medlem av et opplæringskontor som tar ansvar for opplæringskontrakten, mens selve lærebedriften har ansvar for arbeidskontrakten. Lærebedriften må likevel ha kvalifisert instruktør som har ansvar for eleven i daglig arbeid/ opplæring. Bedrifter, som er for små eller for spesialiserte til å være lærebedrifter, kan inngå samarbeid med andre bedrifter som ikke selv kan være lærebedrifter i form av medlemskap i såkalte opplæringsringer. Dette innebærer at en gruppe bedrifter samarbeider om å gi et tilstrekkelig faglig tilbud om opplæringen. 2.2 Offentlige lærlingordninger i andre EØS-land I Danmark, Tyskland, Sveits og Østerrike har lærlingordninger lang tradisjon, og er en veletablert del av yrkesopplæringssystemet, mens det ikke er slik tradisjon i de øvrige EU-landene. Likevel er lærlingordninger på vei inn i opplæringen i flere EU land. Blant annet er Sverige, Polen, Nederland, Belgia, Frankrike og Storbritannia i ferd med å innføre lærlingordninger. Det er også verd å merke seg at Danmark innførte krav om lærlingeklausul ved offentlige innkjøp fra Behovet for nye lærlingplasser i Norge Som nevnt er det i overkant av 30% av alle søkere som ikke får læreplass. Det er et og vil være stort behov for flere fagarbeidere i følge SSB prognoser (oktober 2013: ) og NHOs Kompetansebarometer (april ). Dette innebærer at flere 3

4 elever må søke seg til og fullføre videregående yrkesfaglig opplæring, hvilket igjen fører til at det vil være et økt behov for flere lærebedrifter. Det er i dag en generell mangel på lærlingplasser i samtlige lærefag i Norge. Situasjonen varierer imidlertid fra bransje til bransje, og fylke til fylke. 4. Bruk av lærlingeklausuler i forbindelse med offentlige anskaffelser Det finnes ingen enhetlig praksis når det gjelder bruken av lærlingeklausuler. Bestemmelser, praksis og konkrete formuleringer varierer mellom ulike offentlige organer. I 1991 ble Statsbygg pålagt av det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet å ta i bruk en lærlingeklausul ved tildelingen av bygge- og anleggskontrakter. I retningslinjene het det at byggherren ikke bare skulle legge vanlige forretningsmessige vurderinger til grunn i anbudsprosesser, men også legge vekt på om entreprenøren hadde lærlinger. Etter Statsbygg sin vurdering, var denne klausulen i strid med EØS-avtalen. Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, ble derfor lærlingeklausulen ikke lenger tatt i bruk. På bakgrunn av arbeidet i en statssekretærgruppe tidlig i 1992, fikk alle kommunale oppdragsgivere en anbefaling fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om å ta inn en klausul som stilte krav til lærlinger ved tildeling av kommunale bygge- og anleggskontrakter. Sommeren 1994 reiste EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) klagesak mot Tinn kommune fordi kommunens bruk av lærlingeklausul ble ansett å være i strid med EØS-avtalen. Tinn kommune endret klausulen og ESA forfulgte ikke saken videre. Etter kritikken fra ESA, valgte imidlertid Kommunenes Sentralforbund (KS) å gå bort fra sin anbefaling om bruk av lærlingeklausul i sin innkjøpsinstruks for kommunesektoren. Oslo kommune har vedtatt at antall lærlingeplasser i kommunen skal økes betraktelig, og at det blir et krav om å bruke lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser. 5. Forventet effekt av en lærlingeklausul ved offentlige anskaffelser Bruk av lærlingeklausuler vil ha en positiv effekt ved offentlige anskaffelser når klausulen knyttes til den enkelte anskaffelse/ prosjekt. Dette vil være en måte å øke antall lærligeplasser på, og styrke det seriøse næringslivet på. Det vil føre til flere lærlinger i bedrifter som: 4

5 får offentlige oppdrag og ikke hittil har hatt lærlinger i det hele tatt, eller ikke i de aktuelle lærefag. Kravet om lærlinger må også gjelde nedover i kontraktskjeden og være kontrollerbart. Dersom det ikke stilles krav om at underleverandører skal ha lærlinger, vil leverandørene kunne unngå kravet ved å bruke underleverandører. En undersøkelse gjennomført av Fafo/ Nifu på oppdrag for NHO 2014, konkluderes det med at lærlingeklausuler som virkemiddel har et potensial som så langt kan sies å være underutnyttet. Bruk av lærlingeklausuler handler ikke bare om å øke antall læreplasser. Det å stille krav om lærlinger i anbudsprosessen er også et viktig signal om at offentlige virksomheter ønsker å støtte opp om bedrifter som satser langsiktig på utvikling av fagarbeidere og fagkompetanse. Slike signaleffekter vil kunne bidra til å heve yrkesfagenes status og dermed øke rekrutteringen til yrkesfagene. Men dagens regelverk må endres for at dette skal ha en effekt. 6. Juridiske begrensninger på innføring av en eventuell ny lærlingeklausul i det offentlige anskaffelsesregelverket 6.1 Forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (3) lyder som følger: «For arbeid som skal utføres i Norge kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføringen av kontrakten at norske leverandører skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Slik betingelse kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje.» Bestemmelsen ble inntatt i forskrift på bakgrunn av at Reform 94 skapte et stort behov for lærlingplasser. Bestemmelsen er utformet som et kontraktsvilkår, og betyr at oppdragsgiver ikke kan benytte krav til lærlingeordning verken som kvalifikasjonskrav eller tildelingskrav, se Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev av 22. desember Tilknytningen til lærlingeordningen må først foreligge ved kontraktsoppstart og manglende oppfyllelse vil være mislighold av kontrakten. Forskriften gir mulighet for å stille krav om at norske leverandører skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Det gjelder også en klar begrensning i at kravet kun kan 5

6 stilles for arbeid som skal utføres i Norge. Bestemmelsen gir ingen føringer for om det er adgang til å stille som vilkår at leverandøren også skal ha lærlinger ansatt under kontraktsperioden. Det er også et vilkår om at det må foreligge et «klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje». Det er kun i situasjoner hvor det er underdekning av lærlingeplasser at bestemmelsen vil ha effekt, se Ot.prp. nr. 3 ( ) s.25. Utvalget for revidering av det statlige anskaffelsesregelverket (Tronslien-utvalget) drøftet spørsmålet om det var adgang til å innføre krav til lærlinger i det statlige anskaffelsesregelverket. Utvalget avga sin innstilling til Nærings- og handelsdepartementet ved NOU 1997:21. Utvalget drøftet juridiske begrensninger ved innføring av en eventuell lærlingeklausul under punkt i NOU-en. Det ble konkludert med at EØS-avtalen satte begrensninger for bruken og utformingen av en lærlingeklausul i norsk rett. Utvalget fant blant annet at krav om bare å anskaffe varer og tjenester fra leverandører som har lærlinger ville være diskriminerende overfor leverandører fra land som ikke har lærlingordning etter EØS-avtalens bestemmelser. Et krav om lærlinger ville dessuten, etter utvalgets mening, virke som en restriksjon på adgangen til å yte tjenester over landegrensene. Det ble videre fremhevet at en slik klausul ville kunne virke konkurransevridende i forhold til små og mellomstore bedrifter. På bakgrunn av at det også ble ansett som usikkert om en slik klausul var i overenstemmelse med EØS-retten ville ikke utvalget anbefale at det ble innført en slik bestemmelse i forskrift. Til tross for utvalgets konklusjon fant departementet grunnlag for å innta adgang til å innta en lærlingeklausul i forskrift om offentlige anskaffelser. Følgende fremgår av Ot.prp. nr. 3 ( ): «Som det fremgår av kapittel 5.2.3, setter EØS-avtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser sterke begrensninger for hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles overfor leverandører til offentlig sektor, og hvilke forhold det kan legges vekt på ved tildeling av kontrakt. Disse begrensningene innebærer at en eventuell lærlingeklausul bare kan rette seg mot norske leverandører. En slik klausul vil i prinsippet virke omvendt diskriminerende i forhold til utenlandske leverandører. Klausulen må videre utformes som et objektivt krav uten diskresjonær myndighet hos oppdragsgiver, og alle aktører må fylle kravene i klausulen for å kunne delta i konkurransen. Det fremgår videre at: 1 Ot.prp. nr. 3 ( ) punkt 5.2 6

7 «Etter en helhetsvurdering mener Departementet at det fortsatt bør være adgang til å bruke lærlingeklausul der dette er formålstjenlig ut fra behovet for lærlingplasser i kommunen. Klausulen bør bare rettes mot norske leverandører. Gjennom en slik bestemmelse beholdes det en mulighet for den enkelte kommune til å stille lærlingekrav, samtidig som man legger til rette for at et eventuelt krav, fremmes i overensstemmelse med Norges internasjonale avtaleforpliktelser.» Det juridiske handlingsrommet ble på dette tidspunktet ansett som så snevert at forskriftsbestemmelsen bare skulle gjelde for norske leverandører i kontrakter som gjaldt utføring av arbeid i Norge. Hensikten var å sikre at kravet ikke kom i konflikt med EU- /EØS-retten. Krav til lærlinger kan reelt sett oppfattes som et hensyn som faller inn under forskriftens 3-11 (2) om «særlige vilkår for gjennomføringen av en kontrakt». Dette synspunktet støttes av høringsnotatet fra det daværende Moderniseringsdepartementet fra i forbindelse med revisjon av forskriften om offentlige anskaffelser. Av høringsnotatet fremgår det at departementet fant grunnlag for å videreføre egne bestemmelser om lærlingordning til tross for at departementet mener at denne typen hensyn like gjerne kunne stilles som en del av andre samfunnsmessige hensyn som det er adgang til å stille gjennom regelverket om offentlige anskaffelser. Det anføres i høringsnotatet at en slik egen bestemmelse kan anses som et eksempel på et aktuelt sosialt hensyn som kan fremmes gjennom regelverket. 6.2 Forholdet til EØS-retten. Forskriftsbestemmelsen virker som en særbestemmelse som regulerer forholdet til norske leverandører for arbeid som skal utformes i Norge. Det antas derfor at det med dagens forskriftsbestemmelse, ikke vil være adgang til å utforme krav til lærlinger som går ut over forskriftens virkeområde, selv om slike krav i utgangspunktet antas å være i overensstemmelse med EU-/EØS-retten. På denne bakgrunn antas det at forskriftens 3-11 (3) om krav til lærlinger må endres før det kan stilles ytterligere krav til bruk av lærlinger. 2 Se høringsbrev av side 31 flg. 7

8 Nytt EU-direktiv 2014/24/ åpner i større grad enn dagens regelverk for å vektlegge sosiale hensyn som er forholdsmessige og har tilknytning til kontraktens gjenstand. Art 18.2 som inneholder de generelle anbudsprinsipper, pålegger medlemslandene " å treffe passende forholdsregler" for å sikre at oppdragsgivere overholder gjeldende forpliktelser innenfor miljø,- sosial og arbeidsmarkedslovgivning. I tillegg inneholder Art. 70 betingelser som angår kontraktens gjennomførelse. Bestemmelsen åpner for at oppdragsgivere ved gjennomføring av kontrakten kan stille betingelser som omfatter sosiale eller beskjeftigelsesrelaterte hensyn, så lenge betingelsene er relatert til kontraktens gjenstand. De nye bestemmelsene i direktivet tilsier at oppdragsgiver kan benytte seg av en lærlingeklausul. Bruk av en lærlingeklausul i en konkurranse forutsetter at kravet er i tråd med EU-retten, det vil si at kravene er proporsjonale og ikke-diskriminerende. Kravet må også være knyttet til kontraktens utførelse og skal gjelde gjennom hele kontraktskjeden og kravet skal offentliggjøres i konkurransegrunnlaget eller utlysingen. Vilkåret skal være proporsjonalt At vilkåret skal være proporsjonalt innebærer at en oppdragsgiver ikke må stille krav til leverandørene som er uegnet eller går utover hva som er nødvendig i forhold til kontraktens utførelse. Det betyr at kravet til leverandøren skal være rimelig i forhold til den utlyste oppgave. Forpliktelsen til å ha lærlinger skal altså vurderes i forhold til den oppgaven som oppdragsgiver utlyser. En lærlingeklausul må ikke forplikte leverandøren i lengre tid enn kontraktens løpetid. Antall lærlinger som kreves ansatt vil nødvendigvis avhenge av oppdragets størrelse og art. Kontraktsverdien alene gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av hvor mange lærlinger som kreves for å løse oppgaven, blant annet fordi materialutgifter kan utgjøre en vesentlig del. Man kunne tenke seg å begrense lærlingeinntaket på kontrakter for relevante anskaffelser, slik det er gjort i Danmark 3. Vilkåret må ikke diskriminere eller forskjellsbehandle EU/EØS- anskaffelsesregler skal blant annet sikre at alle bedrifter har lik tilgang til offentlige kontrakter. Det vil være i strid med reglene hvis en oppdragsgiver stiller krav om en lærlingeklausul som i realiteten kun kan oppfylles av en leverandør, eller kun et 3 I Vejleder om Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud 2013, er det for bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter foretatt en avgrensning av det "relevante anbud" hvor varigheten på kontrakten er minimum 6 måneder og hvor kontraktsverdien er på minst 10 mill kr eks mvaog/eller en lønnsum på 4 mill kr. 8

9 utvalg av leverandører, eller hvis det er vanskelig for leverandører fra andre EU/ EØSland å overholde kravet. En lærlingeklausul må ikke diskriminere arbeidstakere fra andre medlemsland. Lovligheten av et kontraktsvilkår avhenger derfor av den nøyaktige ordlyd, og av hvilken virkning det vil ha i praksis for leverandører mv fra andre medlemsland. Det vil derfor alltid være en konkret vurdering om anbudet er forenlig med EU/EØS- retten. For å sikre at kravet om ansettelse av lærlinger ikke diskriminerer leverandører og lærlinger fra andre EU/ EØS land, skal oppdragsgiver ta høyde for følgende forhold i forbindelse med formulering av klausulen: "Det må ikke stilles krav om norske lærlinger eller lærlinger fra norske skoler" Oppdragsgiver kan som utgangspunkt lovlig forplikte leverandøren til å ansette et bestemt antall lærlinger, som med hensyn til nasjonalitet ikke er begrenset til et bestemt land, til utførelsen av den konkrete oppgave. Derimot vil det være ulovlig å stille krav om at lærlingene er omfattet av norsk videregående opplæring, eller er norske lærlinger. Det vil diskriminere lærlinger fra andre EU/ EØS land med tilvarende opplæringsordninger. Derfor vil det også være ulovlig å stille krav om ansettelse av lærlinger fra en bestemt skole eller geografisk område. Leverandøren skal fritt kunne ansette lærlinger fra ethvert EU/ EØS land som er omfattet av en yrkesopplæring som faller innenfor lærlingeklausulens hensikt. Oppdragsgiver skal akseptere lærlinger omfattet av opplæringsordninger i andre EU/ EØS land, også hvis ordningene har en annen oppbygging og innhold enn den gjeldende norske ordningen. Oppdragsgiver kan ikke kreve at en utenlandsk opplæring er tilsvarende den norske. Avgjørende er at den utenlandske ordningen ivaretar et utdanningsmessig formål. Hvis ikke dette er tilfelle, vil ordningen ikke tjene til å oppfylle en lærlingeklausul. Vilkåret skal være knyttet til kontraktens utførelse En annen betingelse er at en lærlingeklausul skal være knyttet til kontraktens utførelse. Kravene til kontraktens utførelse skal derfor være knyttet til de oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre de bygge- og anleggsarbeider eller levere de tjenesteytelser som ordregiver utlyser. De lærlingeplasser som kreves opprettet, skal derfor opprettes i tilknytning til det utlyste arbeid og ikke i tilknytning til andre av virksomhetens oppgaver. Det gjelder også hvis andre av virksomhetens oppgaver er oppgaver som utføres for oppdragsgiver. Betingelsen er forbundet med betingelsen om at lærlingeklausulen skal være proporsjonal. 9

10 Vilkåret skal fremgå av kunngjøringen/utlysingen eller i konkurransegrunnlaget Det følger av anskaffelsesdirektivet at en lærlingeklausul skal fremgå av kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Klausulen skal være klart og tydelig beskrevet. 6.3 Utforming av en ny lærlingeklausul På bakgrunn av innholdet i dette notatet foreslås det å utarbeide av en ny regel om å benytte lærlingeklausul. En slik klausul skal ikke bare være rettet mot norske leverandører. Betingelses i klausulen skal være knyttet til kontraktens utførelse og være forenlig med EØS-retten. En slik bestemmelse kan utformes på følgende måte: "For arbeid som skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføringen av kontrakten at leverandør skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning og ha en eller flere lærlinger i arbeid knyttet til kontraktens utførelse. Slik betingelse kan likevel bare settes dersom det er et definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje. Betingelsene forutsetter at kravet er forenlig med EØS-retten." 7. Veileder Det må utarbeides en praktisk veileder for bruk av klausuler og kontraktsoppfølging knyttet til lærlingekravet. En slik veileder må inneha informasjon om hvem som er omfattet, hvilke kontrakter som er omfattet, hvilke vilkår som skal overholdes for å være i tråd med EU/EØSretten, hva det betyr at kontrakten skal være knyttet til kontraktens utførelse, formulering av kontraktsvilkår, kontraktsoppfølging, kontroll og eventuelle sanksjoner. I forbindelse med utarbeidelse av en slik veileder vil NHO og dens bransjeorganisasjoner være villig til å bidra med konkrete eksempler for å få en praktisk veileder til bruk for alle oppdragsgivere, små og store. 8. Oppsummering og konklusjon Det konkluderes med at det vil være tillatt å stille krav om lærlingeklausul, forutsatt at beskrevne betingelser er ivaretatt. Partene i arbeidslivet og myndighetene signerte "Samfunnskontrakt for flere læreplasser" hvor partene er enige om å skjerpe kravene til lærlinger i offentlige 10

11 anskaffelser. Det er derfor bred enighet om å gjennomføre denne forskriftsendringen i anskaffelsesregelverket. 11

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Vår ref.: JS Deres ref.: Høring 15/1514 1 Oslo 15. juni 2015

Vår ref.: JS Deres ref.: Høring 15/1514 1 Oslo 15. juni 2015 Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Vår ref.: JS Deres ref.: Høring 15/1514 1 Oslo 15. juni 2015 SAK: HØRING 15/1514 1 FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Byggenæringens

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 601 2016/4495-2 05.09.2016 Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.09.2016 Utsendte vedlegg 1 Høringsinstanser

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Oslo, 15.juni 2015. Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no

Oslo, 15.juni 2015. Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no Oslo, 15.juni 2015 Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no Høring forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

Østfold fylkeskommunes mål, rutiner og tiltak for miljø- og samfunnsansvar innenfor innkjøpsområdet

Østfold fylkeskommunes mål, rutiner og tiltak for miljø- og samfunnsansvar innenfor innkjøpsområdet Saksnr.: 2015/9250 Løpenr.: 34657/2015 Klassering: X55 Saksbehandler: Marianne B. Svendsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Østfold

Detaljer

NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE

NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE Høringsnotat NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE 1. INNLEDNING Regelverket om offentlige anskaffelser er under revisjon. Nærings-

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2015

KS Anskaffelsesseminar 2015 KS Anskaffelsesseminar 2015 Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser KS Advokatene v/ Kristine Røed Brun Aktuelle problemstillinger: Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler? Har det i

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. De grunnleggende kravene i loven 5.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. De grunnleggende kravene i loven 5. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. De grunnleggende kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en prekvalifisering til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Forholdet til anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Hovedproblemstillingen Hvilken betydning har anskaffelsesregelverket for utbyggingsavtalene? Når gjelder reglene? Hva er sikkert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Arbeidslivskriminalitet http://www.aftenbladet.no/tv/#!/video/11710 /slik-finansieres-svart-arbeid

Detaljer

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september 2009 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

EF. Assosiering som mulig tilknytningsform

EF. Assosiering som mulig tilknytningsform 14.09.82. Odd Gunnar Skagestad: EF. Assosiering som mulig tilknytningsform (Utarbeidet i form av notat fra Utenriksdepartementets 1. økonomiske kontor til Statssekretæren, 14. september 1982.) Historikk

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget NOU 1997:21 Av utvalgets mandat følger det at: «Utvalget

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Advokat Harald Fosse Oslo, 16. april 2009 Emnet 1. Kan anbudsinnbyder vektlegge rabatt knyttet til tildeling av annen kontrakt

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kjøp og leie av bygg som skal oppføres hvilket mulighetsrom har den offentlige oppdragsgiveren?

Offentlige anskaffelser Kjøp og leie av bygg som skal oppføres hvilket mulighetsrom har den offentlige oppdragsgiveren? Offentlige anskaffelser Kjøp og leie av bygg som skal oppføres hvilket mulighetsrom har den offentlige oppdragsgiveren? Grensen mot bygge- og anleggskontrakter Advokat Marianne H. Dragsten Utgangspunktene

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Offentlige anskaffelser Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse 2017 Tildelingskriterier Hva er tildelingskriterier? Hjemmel foa

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Ny Internetplatform for Visitnorway.

Ny Internetplatform for Visitnorway. Ny Internetplatform for Visitnorway. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/44561768.aspx Ekstern udbuds ID 2014-426865 Ajour nummer 2014/103171 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Høringssvar - Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høringssvar - Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Økonomi Innkjøp Justis - og beredskapsdepartementet Dato: 13.10.2016 Postboks 8005 Dep Saksnummer: 16/22785-5 0030 OSLO Deres ref.: Høringssvar - Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Det vises

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Offentlige anskaffelser nye rammer. Advokat Tore Frellumstad

Offentlige anskaffelser nye rammer. Advokat Tore Frellumstad Offentlige anskaffelser nye rammer Advokat Tore Frellumstad FORENKLINGSUTVALGET Utvalget skal vurdere behovet for endring av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket som gjelder innenfor klassisk

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nye vann- og avløpsledninger, samt kabler for strøm og tele i Gran kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4794-16.8.2016 Høring - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser - 1. Innledning Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2016 Tildelingskriterier Hjemmel foa 8-11 i del II og kapittel

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 HØRING - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE â INNSTILLING

Detaljer

Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk?

Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk? Marianne Breiland Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk? Næringspolitisk avdeling Hvorfor ta samfunnshensyn? 432 milliarder kroner!!! Nye EU- direktiver februar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN Advokattirrna 4 CLP DA Akersgala 2 Postboks 1974 Vika N10-0125 eslo Tei: +47 22 Fax: +47 22 87 7100 87 71 01 Org.no. 991341129 www.cip no Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Deres ref. Vår ref. Dato 16/00054-2 16.09.2016 Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Kunnskapsdepartementet Regelrådets

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder

Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016 Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder Sosial dumping Tema for innlegget i dag er oppfølging av lønns-

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Fafo 22. juni 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Vår dato: 17.12.09 Saksnr.: 09/8940 Vår ref: 09/8940 Statens seniorråd Deres dato: 26.06.09 Arkiv: 012.0 Deres ref: 200902447-/ELR Barne- og likestillingsdepartementet Pb. 8036 Dep. 0030 Oslo Høring -

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser

Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser Arbeidslivskriminalitet Sosial dumping Antikorrupsjon Samfunnsansvar Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser Agenda OBY og markedet vi operer i Regelverket - bakteppet Hvilke krav stiller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av "Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge". Klager anførte at en person i innklagedes

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hvorfor motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? Det handler om å kreve anstendige lønns-

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer