Arbeidsplan Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014"

Transkript

1 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

2 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid... 3 c) å utvikle en sterkere organisasjon... 3 d) å løfte det interessepolitiske arbeidet... 3 e) å legge til rette for videre forskning- og utviklingsarbeid... 4 Økt satsning på likemannsarbeid... 4 Storsamlingen... 4 Prosjekter under likemannsarbeid... 4 Videreføre prosjektet «Foreldretreff»... 4 Videreføre prosjektet «Seniortreff»... 4 Starte nytt prosjekt: «På kanten av jobben»... 4 Vurdere nytt prosjekt: Medgåer... 5 Legge til rette for mer lokal likemannsaktivitet... 5 Rådgivningstelefonen... 5 Flere likemenn i foreningen... 5 En bedre organisering av likemannsarbeidet i foreningen... 5 Et mer målrettet informasjonsarbeid... 6 Kommunikasjons- og informasjonsplan... 6 Mer målrettede informasjonsprosjekter... 6 Brosjyrer... 6 Film... 6 Skolestartpakke... 7 Nettsider... 7 Ny SMS tjeneste... 7 CP-bladet... 7 Sosiale medier... 7 Mestring og aktivitetstilbud... 8 Sommerleir/sommertilbud... 8 En sterkere organisasjon... 8 Sterkere fylkesavdelinger... 8 Videreføre ordningen med fylkeskontakter i CP-foreningens administrasjon... 8 Videreføre service overfor fylkene

3 Arrangere årlig fylkesledersamling... 8 Videreutvikling av CP-skolen... 8 Flere medlemmer... 9 Ungdomsnettverk... 9 Samarbeid med andre foreninger... 9 En mer profesjonell administrasjon... 9 Søknader, økonomi og rapportering... 9 Ny arkivnøkkel/nytt fellesområdet... 9 Videreutvikling av medlemsregisteret Interessepolitikk Interessepolitiske saker Interessepolitisk arbeid Brukermedvirkning Forskning og utviklingsarbeid CP-konferansen Kontakten med forskningsmiljøer

4 Innledning - prioriteringer CP-foreningen ønsker å prioritere følgende i 2015: a) å øke satsningen på likemannsarbeid Vi vil arbeide for å kunne tilby et godt og variert tilbud til våre medlemmer. Med utgangspunkt i medlemsundersøkelsen i 2014 og CP-foreningens program vil vi større grad enn tidligere tilpasse tilbud og aktiviteter til ulike målgrupper (ulike livsfaser, livssituasjoner og grad av funksjonsnedsettelser). For å få dette til vil vi øke satsningen på likemannsarbeid. I tillegg til Storsamlingen nasjonalt, vil vi legge til rette for mer likemannsaktivitet lokalt og samarbeide med fylkesavdelingene i konkrete prosjekter. Vi vil aktivt arbeide for å rekruttere nye likemenn, utvikle god opplæring gjennom kurs og skriftlig materiell, samt utvikle gode interne rutiner slik at vi lettere kan rapportere og dokumentere våre likemannsaktiviteter til myndighetene. b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid Vi vil prioritere informasjonsarbeid og arbeide for å kunne tilby mer målrettet og spisset informasjon til ulike målgrupper. Denne målsetningen gjenspeiler våre prioriteringer når det gjelder valg av prosjekter, nytt informasjonsmateriell og forbedring av nettsidene. Vi vil arbeide for at CP-foreningen skal bli mer synlig. Styrende for dette arbeidet, vil være en helhetlig informasjons- og kommunikasjonsplan, som vi skal ferdigstille i første halvår av c) å utvikle en sterkere organisasjon Vi vil arbeide for å styrke fylkesavdelingene, først og fremst gjennom å tilrettelegge for fylkesavdelingenes lokale arbeid. Et godt samarbeid mellom fylkesavdelingene og sentralt blir helt essensielt i forhold til å kunne tilby et variert, men spisset medlemstilbud. Vi vil videreføre og videreutvikle ordningen med fylkeskontakter i sekretariatet og videreføre CP skolen, der vi i 2015 vil prioritere kursing i likemannsarbeid og informasjonsarbeid. Vi vil også følge opp ungdomsnettverket og for fylkeslederne vil fylkesledersamlingen fortsatt være en viktig møteplass, der det gis mulighet til å kunne komme med innspill til neste års arbeid. Vi ønsker flere medlemmer og for å nå den målsetningen vil vi blant annet lage en medlemsverveannonse som vi kan spre via nettsider og sosiale medier, samt bruke det nye informasjonsmateriellet vi skal lage/har laget aktivt i rekrutteringen. d) å løfte det interessepolitiske arbeidet Etter innspill fra fylkesavdelingene høsten 2014 vil vi prioritere å jobbe med følgende interessepolitiske temaer i 2015: * Et likeverdig helse- og behandlingstilbud * Tilpasset opplæring gjennom hele skolesystemet * Flere i arbeid og beholde arbeidstilknytningen * Mer tilpassede støtteordninger i familier med store hjelpebehov Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gir oss en god mulig til å løfte det interessepolitiske arbeidet i foreningen, særlig i lokalavdelingene. I tillegg vil vi prioritere å gi innspill til statsbudsjettet for 2016, både før og etter budsjettfremleggelsen i oktober. Vi vil også videreføre vårt samarbeid med FFO, både i budsjettarbeidet og andre viktige saker 3

5 e) å legge til rette for videre forskning- og utviklingsarbeid Vi vil legge til rette for videre forsknings- og utviklingsarbeid, først og fremst ved å gjennomføre CP-konferansen i januar Temaet for konferansen er barn og unge. I tillegg vil vi opprettholde kontakten med relevante forskningsmiljøer og samarbeide videre om søknader til Extrastiftelsen. CP-foreningen er representert i CPHAB, et forskningsprosjekt med utgangspunkt i førskolebarn med CP og vi er også representert i referansegruppa for CPOP (det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP) og CPRN (det nasjonale CP registeret) Økt satsning på likemannsarbeid Dette vil vi prioritere: Storsamlingen Vi vil arrangere den årlige storsamlingen i september 2015, en nasjonal likemannssamling der målet er å lære mer om å leve med Cerebral Parese eller andre lignende nevrologiske tilstander, utveksle erfaringer og legge til rette for likemannsbaserte samtaler. Målgruppa er personer som selv har Cerebral Parese og deres pårørende. Temaene for de ulike delkursene på storsamlingen vil gjenspeile våre interessepolitiske prioriteringer og det nye informasjonsmateriellet som er laget våren Prosjekter under likemannsarbeid Vi vil prioritere å gjennomføre følgende prosjekter innenfor likemannsarbeid: Videreføre prosjektet «Foreldretreff» Målgruppe: Foreldre som har barn med CP eller lignende diagnoser. Målsetning: Prosjektet har som mål å skape møteplasser for erfaringsutveksling for foreldre med barn med CP. Foreldregruppene skal møtes jevnlig, være lokalt drevet og forankret i fylkesavdelingene. Høsten 2014 er det etablert grupper i Trøndelag, Rogaland, Telemark og Østfold. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å etablere nye grupper. Målsetningen er å starte opp 5 nye grupper. I forbindelse med dette prosjektet er det laget nytt informasjonsmateriell (foreldrebok og brosjyre til foreldre) og dette vil vi aktivt bruke i Videreføre prosjektet «Seniortreff» Målgruppe: personer som er +/- 50 og som har CP eller lignende diagnoser. Målsetning: Prosjektet har som mål å skape møteplasser for erfaringsutveksling for godt voksne med CP og lignende diagnoser. Seniorgruppene skal møtes jevnlig, være lokalt drevet og være forankret i fylkesavdelingene. Høsten 2014 har vi grupper i Møre og Romsdal, Vestfold/Buskerud. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å starte opp 5 nye grupper. I tillegg vil det bli laget et inspirasjonshefte i forbindelse med dette prosjektet. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Starte nytt prosjekt: «På kanten av jobben» Målgruppe: Voksne (30-50) med CP i arbeidslivet, som vurderer å redusere stillingsprosenten sin. Målsetning: Prosjektet har som mål at man gjennom intervjuer, medlemsundersøkelser, 4

6 erfaringsutveksling kommer fram til gode virkemidler for at flere beholder sin arbeidstilknytning. Dette prosjektet kan vurderes som arbeidsrettet likemannsarbeid og er støttet av Extrastiftelsen. Vurdere nytt prosjekt: Medgåer Vi vil vurdere muligheten for om vi kan etablere et nytt likemannsprosjekt: medgåer (mulig det finnes bedre navn er som ledsager eller bisitter) som kan være vårt alternativ til andre organisasjoner som har en etablerte besøkstjeneste. Det er mange av våre medlemmer som har behov for støtte og hjelp når de oppsøker NAV, kommunen eller andre tjenestetilbud osv. I denne vurderingen bør man se på hva andre organisasjoner og foreninger gjør av lignende tiltak, se på om det er gjennomførbart med tanke på at denne tjenesten skal kunne utføres på dagtid og sjekke at dette er en aktivitet som blir godkjent av BUFDIR (altså som alternativ til besøkstjeneste som i dag er en etablert likemannsaktivitet). Dersom prosjektet viser seg å være gjennomførbart vil vi søke om midler fra Extrastiftelsen juni Legge til rette for mer lokal likemannsaktivitet Foreldretreff og seniortreff er konkrete samarbeidsprosjektene mellom sentralt og lokalt. I tillegg vil vi også legge til rette for flere likemannsaktiviteter i fylkesavdelingene, særlig på steder der det ikke er etablert foreldretreff, seniortreff eller andre samtalegrupper. Dette kan for eksempel være lavterskeltilbud som temamøter rundt eget informasjonsmateriell: Voksenboka, Foreldreboka, skolestartpakka og brosyren til foreldre. Til dette tilbudet vil vi lage «igangsettere av likemannsamtaler», som skal være tilgjengelig på nettsidene under CP-skolen. Rådgivningstelefonen Vi vil videreføre rådgivningstelefonen og satse mer på å dokumentere saker som bringes fram fra denne tjenesten. Flere likemenn i foreningen Vi vil lage gode oversikter over alle likemenn i foreningen, både likemannskontakter (ansvarlig for en-til en samtaler) og ansvarlige for andre likemannsaktiviteter som kurs, samtale- og aktivitetsgrupper (gruppeansvarlige). Vi vil også rekruttere flere likemenn, særlig likemannskontakter (etablert tjeneste for en-til en kontakt), slik at vi kan nå ut til flere målgrupper og at disse gruppene får bedre mulighet til å kontakte oss. Målet er å ha likemannskontakter i løpet av I første omgang vil vi prioritere foreldre til små barn (både til barn med sammensatte behov og til barn med såkalt «lett CP»), etniske minoriteter og ungdom med CP. En bedre organisering av likemannsarbeidet i foreningen Vi vil innføre nye interne rutiner fra januar 2015 for å sikre at vi får oversikt over alle likemannsaktiviteter i foreningen og at vi er i stand til å kunne rapportere og dokumentere all gjennomført aktivitet i løpet av året overfor myndighetene. Vi skal sende ut egne retningslinjer på dette arbeidet til fylkesavdelingene i januar

7 Vi vil også utvikle gode rutiner på utnevnelse av nye likemenn og på opplæring gjennom likemannskurs og skriftlig materiell (jamfør nytt opplæringstilbud i CP-skolen). Fram mot landsmøte 2016 vil vi vurdere behovet for å opprette et nasjonalt likemannsutvalg (en arbeidsgruppe med et mandat fra sentralstyret) og å etablere likemannskontakter i hver fylkesavdeling. Det blir satt av en pott i budsjettet for 2015 til fordeling av likemannsmidler til fylkesavdelingene. Et mer målrettet informasjonsarbeid Vi vil prioritere: Kommunikasjons- og informasjonsplan Vi vil i første halvår av 2015 ferdigstille arbeidet med å lage en helhetlig kommunikasjons- og informasjonsplan for foreningen. Denne planen vil inneholde en overordnet og langsiktig plan på foreningens informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og også inneholde strategier på hvordan vi kan bli mer synlige utad og hvordan vi kan nå bedre ut til ulike målgrupper. Mer målrettede informasjonsprosjekter Vi vil tilby nytt og mer spisset diagnoseinformasjon til avgrensede målgrupper. Vi vil nå ut til nye og flere målgrupper og vi må aktivt jobbe for å spre informasjonen ut til folk - der de er. Alt av ferdig informasjonsmateriell skal være tilgjengelige på nettsidene og vi vil benytte det på storsamlingen 2015 som utgangspunkt for tema på delkursene. Det vil videre bli brukt aktivt i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer og likemenn. Informasjonsmateriellet vil bli spredt til habiliteringstjenestene for barn og unge, samt nevrologiske avdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner (inkludert BHSS+VHSS). For å lage informasjonsmateriellet vil vi benytte oss av erfaringsutveksling om metode. Vi vil sette ned likemannsbaserte arbeidsgrupper som kan komme med innspill til tekst, vinklinger og utforming osv. Brosjyrer Høsten 2014 er følgende nytt informasjonsmateriell blitt laget og vil bli gjort kjent og distribuert i 2015: * Arbeidsledelse. Informasjon til assistenter (BPA) * Hva forteller jeg klassekameratene mine? Informasjon til klassen, skoler *Godt voksne med CP. Informasjon til kommuner, hjelpeapparat osv. I løpet av første halvår av 2015 vil vi lage: *Arbeid og kognisjon (brosjyre etter mal fra Spasitikerforeningen i Danmark) * Om skjult funksjonsnedsettelse som følge av «lettere» CP. * Senskader, hva og hvordan? * Rettigheter (først og fremst en temabasert framstilling på nettsidene). Film Vi vil starte opp et nytt filmprosjekt: «Hva skjer med oss nå?» Målgruppe: Foreldre med barn med CP der diagnosen er usikker eller nylig fastsatt Målsetning: Prosjektet har som mål å lage en film som har til hensikt å opplyse/berolige foreldre 6

8 med barn som nylig har blitt diagnostisert med CP eller er i en fase der spørsmål om diagnose er aktuell. Prosjektet er tenkt å bidra til å kunne takle ulike sider av «hverdagen» og vise hvordan man kan leve et godt liv med «annerledesheten». Filmen skal produseres av Snøball i samarbeid med sekretariatet og bruke foreldreboken (2014) som utgangspunkt. Filmen skal legges ut på nettsidene og prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Skolestartpakke Vi ønsker også å videreføre og videreutvikle prosjektet «skolestartpakke». Målgruppe: foreldre til barn som skal begynne på skolen, skoler (eventuelt også skoleeiere), habiliteringstjeneste, PPT-tjeneste. Målsetning: Prosjektet har som mål å bidra til kunnskap i «vanskelige skole-overganger». Vi vil med bakgrunn i evalueringer for 2014 videreutvikle og forbedre tilbudet i Vi vil også vurdere å utvide prosjektet til å gjelde flere overganger, da alle overganger kan potensielt være «kritiske» og at erfaring/kompetanse har lett for å gå tapt når en «starter på nytt». Relevante overganger: Barnehage-barneskole-SFO-ungdomsskole-videregående-studier. Nettsider Vi vil i 2015 prioritere en gjennomgang av nettsidene, både teknisk og innholdsmessig. Vi vil i løpet av året vurdere å endre publiseringsløsningen. Når det gjelder innhold vil vi ha større fokus på å oppdatere nyhetsstoff og aktuelle saker (sentralt og lokalt). I tillegg vil i større grad synliggjøre vårt likemannsarbeid og interessepolitiske arbeid (inkludert utbedre nettsiden som omhandler rettigheter). Vi vil også utrede mulighet/interesse for å lage en større integrasjon mellom nettsidene og medlemsregisteret. Ny SMS tjeneste Vi vil i løpet av året vurdere å ta i bruk SMS tjenester. Fordelen med dette er at man kan sende ut informasjon og påminnelser til ulike grupper, samt at fylkesavdelingene kan ha tilgang til sine medlemmer. I tillegg til en varslingstjeneste, kan et slikt system gi oss muligheter til at folk kan gi donasjoner via SMS. CP-bladet Vi vil videreføre dagens profil og utgi 4 utgaver i året i papirformat Vi vil også arbeide for å få flere abonnenter og mer annonsering i bladet. Sosiale medier Vi vil prioritere vervekampanje på sosiale medier. Vi vil oppdatere Facebook jevnlig og ha fokus på både å spre informasjon og følge opp tilbakemeldinger. Vi vil også ta i bruk nye sosiale medier som Twitter og Instagram. 7

9 Mestring og aktivitetstilbud Vi vil prioritere: Sommerleir/sommertilbud Vi vil videreføre tilbudet med sommerleir/sommertilbud dersom vi får ekstern finansiering. Med dette forbeholdet skal det i 2015 skal det planlegges og gjennomføres 3 ulike sommerleire/sommertilbud: Barneleir, Ungdomsleir og sommertilbud for voksne. Disse sommerleirene er aktivitetsleire med tilrettelagte aktiviteter der deltakerne kan oppleve deltakelse og mestring, samt en mulighet til å kunne dele erfaringer med hverandre. Vi skal søke BUFDIR om offentlige midler i februar. En sterkere organisasjon Dette vil vi prioritere: Sterkere fylkesavdelinger Videreføre ordningen med fylkeskontakter i CP-foreningens administrasjon Vi vil videreutvikle dette som en støtte- og veiledningsfunksjon for fylkesstyrene. Dette innebærer: *å utvikle kvartalsvise planer for administrativ oppfølging i samråd med den enkelte styreleder og styret der oppgavene prioriteres. * å delta og bistå i planlegging av møter og samlinger etter avtale. * å ha et særlig fokus på å bistå med gjennomføring av likemannstiltak lokalt. * å bistå med hvordan tilbud kan spisses mer i lokalt arbeid. * å bidra til å finne kanaler for å spre informasjon. Videreføre service overfor fylkene Vi vil fortsette med å bistå fylkesavdelingene med ulike administrative og praktiske oppgaver. Dette innebærer: * å bistå med medlemsutsendinger både på epost og via post. * å bistå med å føre regnskap for fylkesavdelinger der det er avtalt. * å bistå med råd og tips til søke økonomisk støtte lokalt. * å bistå med nettsider, der det er avtalt, både i form av opplæring og å legge ut enkelt saker på de lokale nettsidene. * å bistå med medlemsoppfølging. Hver 3.måned vil vi sende oppdaterte medlemslister til hver fylkesavdeling, samt egne lister over nye og de som har meldt seg ut. I de fylkesavdelingene der det er godkjente medlemskontakter er det disse som vil motta listene. Arrangere årlig fylkesledersamling I november 2015 vil vi arrangere en samling for fylkesledere, der de blant annet har muligheten til å komme med innspill til sentralstyrets arbeid med arbeidsplanen for Videreutvikling av CP-skolen Vi vil videreutvikle CP-skolen og legge mest vekt på følgende: Opplæring i likemannsarbeid: Tilby 2 kurs (vår og høst), først og fremst for nye likemannskontakter(de som skal utføre en-til-en kontakt) og tilby skriftlig materiell, først og 8

10 fremst til de som skal være ansvarlig for kurs og samtale- og aktivitetsgrupper. Opplæring i informasjonsarbeid: Opplæring både teknisk (dersom vi gjør om publiseringsløsningen) og innholdsmessig: hvordan skriver man pressemelding, nyhetssaker, osv. Samling av relevante maler: Følge opp sekretær- og kasserer opplæringen i 2014 ved å legge alle maler ut elektronisk. Med maler menes «Oppskrifter» på hvordan skrive protokoll, referat, beretning, føre regnskap osv. Alt skriftlig opplæringsmateriell skal ligge ute på nettsidene til CP-skolen. Flere medlemmer De siste årene har vi hatt en svak nedgang i medlemstall. Denne utviklingen ønsker vi å snu i For å oppnå det, vil vi prioritere å lage en «medlemsverveannonse» til bruk på nettsider og sosiale medier, samt lage en strategi på hvordan vi bruker informasjonsmateriellet vårt for å nå ut og aktivt rekruttere nye medlemmer og likemenn. Vi ønsker deretter å videreføre samarbeidet mellom fylkesavdelingene og habiliteringstjenestene og en ha målsetning om at alle likemannsprosjekter og arrangementer skal kunne rekruttere nye medlemmer. Ved å informere fylkesavdelingene om nye og gamle medlemmer blir det lettere å følge opp adresseendringer, glemt betaling osv. Ungdomsnettverk Vi vil fortsette å støtte CPU i deres arbeid med en egen kontaktperson i sekretariatet. Vi vil bistå med å lage en rekrutteringskampanje til CPU på sosiale medier og å opprette en likemannskontakttjeneste for ungdom. Vi vil også i samarbeid med CPU arrangere en nasjonal ungdomssamling og legge til rette for mindre lokale samlinger dersom CPU skulle ønske det. Vi vil også fortsette samarbeidet med Unge Funksjonshemmede. Samarbeid med andre foreninger Vi vil fortsette engasjementet i FFO, Funkis, Hjernerådet og videreføre det det nordiske samarbeidet i «CP-Norden». Vi vil også vurdere oppfølging av samarbeidet med CP-organisasjoner i Murmansk området. En mer profesjonell administrasjon Søknader, økonomi og rapportering Vi vil fortsatt prioritere å søke til ulike prosjekter via statlige støtteordninger og ulike stiftelser (jamfør plan høsten 2014). Dette innebærer også sette av tid til budsjettarbeid og innrapportering. Vi vil først og fremst prioritere søknad om driftstilskudd og innrapporteringen av likemannsaktiviteter, men også Extrastiftelsen og voksenopplæringsmidler til studieaktivitet gjennom Funkis. Ny arkivnøkkel/nytt fellesområdet I 2015 vil vi vurdere å lage en ny arkivnøkkel og innføre et nytt arkivsystem. Et nytt arkiv- og dokumentsystem bør inneholde en mulighet for at fylkesavdelingene kan ha egne arkivområder og det bør også være mulighet å kunne dele relevante dokumenter mellom nivåene. 9

11 Videreutvikling av medlemsregisteret Vi vil bedre innmeldingsskjemaet på nettsidene og vurdere interessen/mulighetene til å få mer integrasjon mellom medlemsregisteret og nettsidene. Interessepolitikk Dette vil vi prioritere: Interessepolitiske saker Høsten 2014 inviterte vi fylkesavdelingene med på en høring om hva som skal være de viktigste interessepolitiske saker vi skal prioritere i året som kommer. Vi vil prioritere følgende områder i 2015: * Et likeverdig helse- og behandlingstilbud * Tilpasset opplæring gjennom hele skolesystemet * Flere i arbeid og å beholde arbeidstilknytningen. * Mer tilpassede støtteordninger i familier med store hjelpebehov Det interessepolitiske notatet som var utgangspunktet for høringen i fylkesavdelingene, er oppdatert i tråd med høstens budsjettutfall og vil fungere som et utgangspunkt for det videre politiske arbeidet i Interessepolitisk arbeid Vi vil først og fremst prioritere å gi innspill til statsbudsjettet Det vil vi gjøre ved å sende innspill til regjeringspartiene i forkant av deres budsjettforhandlinger (januar/februar) og til de ulike komiteene på Stortinget etter at budsjettinnstillingen er framlagt i oktober/november. Vi vil også gi innspill til relevante høringer og stortingsmeldinger som blir framlagt Stortinget i Vi vil også legge til rette for interessepolitiske temamøter i fylkesavdelingene høsten 2015 i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og vi vil vurdere deltagelse på Arendalsuka i august Vi vil fortsette samarbeidet med FFO og andre i viktige interessepolitiske saker. Brukermedvirkning Vi vil fortsatt prioritere brukermedvirkning i offentlig forvaltning, helsevesen, kommuner, NAV osv. for å sikre kvalitet og videreutvikling av tjenester og lage en oversikt sentralt over våre brukerrepresentanter. 10

12 Forskning og utviklingsarbeid Dette vil vi prioritere: CP-konferansen Vi vil gjennomføre CP- konferansen januar 2015 med tema barn og ungdom. I stedet for å planlegge ny CP-konferanse i 2016, vil vi heller prioritere den internasjonale EACD-konferansen som skal arrangeres i juni 2016 og jobbe for å bli representert i programkomiteen der. Kontakten med forskningsmiljøer CP-foreningen er representert i CPHAB, som er et forskningsprosjekt ved UIO som følger barn med CP gjennom førskolealder med regelmessige kartlegginger av barnets funksjon, familiens situasjon og tiltak og tjenester som ytes. CPHAB er forankret i det nasjonale CP registeret (CPRN) og det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP (CPOP) og er en del av CHARM (Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services) CP-foreningen er også representert i referansegruppa for CPOP og CPRN. I tillegg vil vi også opprettholde kontakten med forskningsmiljøene gjennom søknader til Extrastiftelsen og andre felles prosjekter. 11

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer